drivkraft for nyskaping og vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drivkraft for nyskaping og vekst"

Transkript

1 drivkraft for nyskaping og vekst årsrapport

2 Solid saarbeid for å nå toppen! Fra Kvinnovasjons-saling i Haltdalen, oktober 2012

3 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 Forål, visjon og verdier...side 5 Overordna ål... side 5 Styret... side 6 Eiere... side 6 Ansatte... side 7 Satsingsoråder side 8 Det nasjonale Næringshageprograet... side 9 Bedriftsiljøet... side 10 Oversikt over alle næringshagebedrifter i side 12 Møter, kurs og salinger... side 14 Kobling og nettverksbygging... side 16 Egen kopetanse og lokaler... side 18 Profilering... side 20 Etablererveiledning og førstelinjetjeneste... side 21 Etablererkurs side 22 Kvinnovasjon i Fjellregionen side 23 Scandinavian Heartland... side 24 STATISTIKK OG OVERSIKTER Befolkningsutvikling... side 26 Tilførte idler til etablering, forskning og nyskaping... side 27 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET Årsregnskap side 28 Styrets beretning... side 32 Revisors beretning... side 34

4

5 forål, visjon og verdier Rørosregionen Næringshage as (RNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap so skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Rørosregionen. Arbeidet har både et bedriftsrettet perspektiv og skal bidra til levedyktige bedrifter, og et safunnsøkonoisk perspektiv gjenno å skulle bidra til økt regional verdiskaping og bosetting. Rørosregionen Næringshage skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst ed utgangspunkt i behov og ønsker hos bedrifter og næringsliv. VÅR LEDESTJERNE: en drivkraft for nyskaping og vekst VERDIENE VÅRE: kopetent engasjert tydelig OVERORDNA ål EFFEKTMÅL: UTVIKLINGSMÅL: arbeidsplasser i Røros og Holtålen ved utgangen av 2018 (*) å være et nav i næringsutviklingen i regionen vår å bli det est attraktive næringsutviklingsiljøet i distriktsnorge (*) Det vil si 200 flere arbeidsplasser enn det var ved inngangen til 2011 da det var ca. 700 arbeidsplasser i Holtålen koune og ca i Røros koune. 5

6 STYRET Sittende styre, valgt på Generalforsaling 11. ai 2012 Steinar Skjerdingstad, styreleder daglig leder, Rindalshytter as Ragnar Waalen senior prosjektleder, SIVA Britt Solli banksjef, Haltdalen Sparebank Marit Gilleberg teknisk sjef, Røros koune Geir Bergh daglig leder, Røros Bruk as Linda Raberg reiselivsdirektør, Destinasjon Røros Hans Petter Kvikne arkitekt, Solvang og Fredhei as vara til styret Jorid Skott Svendsen daglig leder, Vauldalen Fjellhotell Britt Kufaas prosjektleder, SIVA EIERE Selskapet har aksjer pålydende kr ,- per aksje, salet aksjekapital utgjør kr ,- Selskapet har følgende 16 aksjonærer: SIVA (Selskapet for industvekst SF) Røros koune Holtålen koune Røros Invest as Røros Hotell Eiendo as Røros E-verk as RørosBanken Gjøsvika Invest as Haltdalen Sparebank Johan Kjellark as Gauldal Energi as Røroshytta as/saltdalshytta as Galåvolden Gård Røroseieriet as Stensaas Reinsdyrslakteri as Røros Slakteri as 260 aksjer 200 aksjer 100 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 150 aksjer 100 aksjer 50 aksjer 30 aksjer 30 aksjer 8 aksjer 8 akjser 8 aksjer 8 aksjer 6

7 ANSATTE Sigrid M. Jansen daglig leder Sigrid M. Jansen tiltrådte stillingen so daglig leder i den nye næringshagen ved oppstart i ai Hennes hovedoppgave er å utvikle næringshagen for Røros og Holtålen i tråd ed de nasjonale og regionale retningslinjene, og til det beste for bedriftene og næringsutviklingen i regionen. I tillegg til arbeidet so daglig leder, har Sigrid i 2012 arbeidet ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste, holdt tett kontakt ed vertskounene Røros og Holtålen og vært prosjektleder for prosjektet o arrangeentskopetanse på Røros. Hun følger også ange av næringshagebedriftene tett, og har i 2012 særlig arbeidet saen ed Rørosat i deres strategiprosess. Sigrid er utdannet grafisk designer og bedriftsøkono. Hun har gründerog ledererfaring, allsidig styreerfaring og kopetanse so prosessleder i erkevare- og bedriftsstrategiprosesser. An-Magritt Wendelbo prosjektleder og rådgiver An-Magritt Wendelbo er fast ansatt i næringshagen fra 1. ars I 2012 har An-Magritt hatt hovedansvaret for næringshagens kursserie i styrekopetanse, sat for etablererkurs for gründere og nyetablerte. An- Magritt er prosjektleder for Kvinnovasjon i Fjellregionen, og har i 2012 også ledet forprosjektet o en ulig RørosAbassade i Oslo. Hun arbeider ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste, og følger noen av næringshagebedriftene tett. I 2012 har hun særlig arbeidet saen ed Haltdalen Kurs- og Øvingssenter. An-Magritt har utdannelse innenfor arkedsføring fra BI, ed spesialisering i prosjektledelse. Hun har yrkeserfaring so butikksjef og daglig leder fra klesbransjen både på Røros og i Oslo. An-Magritt er født og oppvokst på Røros, og har flyttet tilbake til bergstaden etter flere år i Oslo. Elin Viken bedriftsrådgiver Elin Viken er ansatt i en prosjektstilling i næringshagen fra 20. august Elin har ansvaret for næringshagens engasjeent i INTER-reg prosjektet Scandinavian Heartland. Gjenno dette prosjektet har Elin ansvaret for å følge og rådgi aktivitetsleverandører i hele Fjellregionen fra Stor-Elvdal til Holtålen, ed ål o høyere lønnsohet i bedriftene og flere bookbare aktiviteter i regionen. Elins arbeidsdager består for det aller este av konkret bedriftsrådgivning ed fokus på forretningsodellering og reiselivsprodukter. Elin arbeider også ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste. Elin har ange års erfaring og bred kopetanse so bedriftsrådgiver innen økonoi, forretningsutvikling, ledelse, salg og arkedsføring. Våren 2013 fullfører hun et studie i opplevelsesdesign for reiselivet ved Universitetet i Nordland. Elin har også egen erfaring so gründer og selvstendig næringsdrivende. 7

8 24 NORD-ØSTERDAL Etablererkurs holdes på Røros TORSDAG 22. MARS 2012 Juniorsatsing Forannskapet i Os koune har vedtatt å utsette saken o juniorsatsingen for drøftinger ed Tolga koune. Får skjenke Fjellaktiv AS ved daglig leder Ole Martin Nyoen og stedfortreder Ingear Lingsell får servering- og skjenkebevilling på Trollkroa i Os. Rørosregionen Næringshage inviterer gründere, nyetablerere og de so ønsker faglig påfyll til gratis etablererkurs fire dager på Røros i april. Planstrategi Os koune har blitt spurt o å koentere og koe ed høringsuttalelse til regional planstrategi for Hedark. Os koune ener at det ved å innlee en kort opplisting av eksisterende planverk og konkrete forslag til revideringer/nye planer, ville det vært enklere å få en oversikt over konkrete satsingsoråder til fylkeskounen. I forhold til kopetanse ener kounen det er viktig ed fortsatt sterkt fokus på gjennoføring av videregående skole på norert tid og det err viktig å understreke betydningen av kopetansearbeidsplasser i distriktene for å opprettholde/ øke attraktiviteten so bokoune. Os koune frahever også at det er viktig at kounene får handlingsro og støtte til å bygge på sine spesialiteter og finne sin «nisje» for å gjøre kounen er attraktiv å bo i. Det synes naturlig å ta ed et avsnitt o kounenes freste utfordringer, etterso dette er avgjørende for åloppnåelsen, også på regionalt plan. Planen bør også få et sterkere fokus på Fjellregionens uligheter for utvikling og vekst i synergi ed Trondheisregionen, skriver forannskapet i sin høringsuttalelse. MARIT ARNESEN Kurset er åpent for alle, også de ed etablert virksohet so ønsker faglig påfyll. Vi har allerede over 20 påeldte, så det er tydelig at det er interesse og behov for et etablererkurs, opplyser An-Magritt Wendelbo, koordinator/ prosjektleder ved Rørosregionen Næringshage as på Røros. Kurset er kostnadsfritt og går over fire dager den 10.-, 12., 17.- og 19. april, ed tre og en halv ties kurs hver av dagene. Kurset går i næringshagens lokaler, og det er Trondheisfiraet Leiv Eiriksson Nyskapning so har det faglige ansvaret. Kopetansen so er knyttet til kurset er av høy faglig kvalitet. Det vil være en «gjesteforeleser» hver gang i tillegg til den faglige biten, reklaerer Wendelbo. Forretningsplan Gründer Svein Inge Sølvik, so har hatt en finger ed i spillet ed blant annet etableringen av Moods of Norway og Frost på Røros, skal ta for seg helheten i en virksohet, fra forretningsidé til etablering av selskap og valg av selskapsfor. Hva arkedet er, hve so opererer i sae arked, og hvordan den enkeltes bedrift bør posisjonere seg i forhold til andre, står også på tieplanen. Tanja Holen, rådgiver ved NTNU, introduserer blant annet nettstedet K-plass for gründere. Deltakerne vil også bli presentert for ulike typer salg, hvordan salgsarbeidet bør struktureres, salgsteknikker, relasjonsbygging og forskjeller på forbruker- og bedriftsarkedet. Regnskap, økonoistyring, balanse, budsjetter, investeringer og rapportering ot yndighetene vil også bli behandlet. Gratis veiledningstie Alle so går dette kurset tilbys en tie gratis oppfølging og personlig veiledning fra bedriftsrådgiver Torstein Rønning, opplyser Wendelbo. Utslippsforskrift ETABLERERKURS: An-Magritt Wendelbo i Rørosregionen Næringshage inviterer ed flere til etablererkurs på Røros. FOTO: PRIVAT Påeldingsfristen er satt til 29. ars. Kurset finansieres av Nav, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Haltdalen SpareBank, SpareBank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Tolga koune, Sparebanken Hedark, Holtålen koune, Tynset koune, Os koune og Røros koune i saarbeid ed Leiv Eiriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as. Forannskapet i Os koune råder kounestyret til å vedta Forskrift o utslipp av sanitært avløpsvann fra indre avløpsanlegg (bolighus, hytter og liknende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kouner i Hedark. Vedtaket er gjort under forutsetning av at alle kounene so er ed i saarbeidet vedtar det sae. Skjer ikke det, gis rådannen i Os delegert yndighet til å endre forskriftens virkeoråde. Støtter ikke hest Støtter kurs Os Forannskap har vedtatt at det ikke bevilges inntil kroner til Regionrådet for Fjellregionen fra kounens næringsfond til prosjekt «Hest i Fjellregionen». Søknaden avslås ed den begrunnelse av at kounen ikke har støttet prosjektet tidligere. Forannskapet i Os koune har vedtatt å støtte Rørosregionen Næringshage AS ed kroner til etablererkurs. Videre engasjeent fra Os koune senere år, forutsetter at en saarbeider ed Hedark fylkeskoune o et felles tilbud. D RØ IN RL LOK EG AL GE E R koer når du trenger oss ØstlendingenVi 22. ars 2012: Etablererkurs GJØVIK HAMAR ELVERUM FLISA KOPPANG Nyheter Mandag 5. noveber 2012 Ser til Røros for fratidas industri Med SB Seating HÅG so bjellesau, skal Røros Bruk, Røros Metall og Røros Produkter saen gå i bresjen for å utnytte «asseprodusert skreddersø» so industriell forretningsstrategi Østlendingen 31. aug 2012: Scandinavian Heartline hjelp til våre produksjonsutfordringer, og vi håper at dette prosjektet vil gi oss en trygghet og langsiktighet inn i fratida. Det sier daglig leder ved Røros Bruk, Geir Bergh, so, saen ed forskere fra SINTEF, har skrevet, og fått innvilget, søknaden til forskningsprosjektet «Arena for asseprodusert skreddersø». Det er Forskningsrådet i Norge so stiller ed idlene til det treårige prosjektet, og Sven Sauelsen fra Forskningsrådet forteller at prosjektet er plukket ut so én av 57 so får forskningsidler, blant nesten 300 søkere. Teaet er av stor betydning for videre produksjon i dette landet, sier Sauelsen. Prosjektet har en kostnadsrae på otrent 19 illioner kroner. Masseprodusert skreddersø Lars Skjelstad er seniorforsker ved avdeling for teknologiledelse i SINTEF, og forteller at asseprodusert skreddersø (MSS) er å kobinere det beste fra asseproduksjon og stykkproduksjon. Markedet vil at kunden lettvint skal kunne tilpasse produktene til sae pris so standardprodukter. Med MSS skal industribedriftene skal kunne produsere ett produkt tilpasset en kunde til sae pris so o de skulle satsingsoråder 2012 ALVDAL: Vi er glade for å ha fått til et bakst-ro her, sier daglig leder May Kristin Holøien ved Alvdal Frivilligsentral. Hun sier at det ikke er alle so har uligheten til å drive ed bakst hjee, og ot å betale en sybolsk su so dekker strøutgiftene, kan de nå bruke roet på frivilligsentralen. I et ro so tidligere ble brukt til veving, har de frivillige nå fått på plass deler av den gale innredningen fra frivilligsentralens kjøkken. lesråd har overfor kounen foreslått å innføre festeavgifter på kirkegårdene i kounen. Festetiden foreslås satt til 10 år, ed en festeavgift på 400 kroner per grav for ti år. Det skal være sae avgift på alle kirkegårdene. Fellesrådet ber o at saken behandles så snart so ulig i kounestyret slik at fellesrådet kan få sent ut årets festeavgifter. BIDRAR I PROSJEKTET: F.v. Geir Bergh, daglig leder på Røros Bruk, Hanne Finnestrand fra SINTEF, Rolf Schjølberg, daglig leder på Røros Produkter, Randi Augensen, daglig leder på Røros Metall, Torbjørn Iversen, fabrikksjef på SB Seating, Sigrid Jansen, daglig leder for Rørosregionen Næringshage og Lars Skjelstad, seniorforsker fra SINTEF og prosjektleder utviklingsprosjektet. produsert ange ekseplarer av et annet produkt. Vi skal ha en effektiv produksjon, satidig so an holder kostnadene nede og har en høy grad av kundetilpasning, sier Skjelstad. Han er iponert over hvor presentable de involverte industribedriftene er, og at de derfor er attraktive for SINTEF å sette søkelys på. Skjelstad har vært ansvarlig for å invitere ed de andre bedriftene etter at Røros Bruk var først ute, og forteller at det kunne godt vært ed flere fra Røros. Disse fire er og blir deltakerne i prosjektet, en vi får se o vi kanskje inviterer flere ed so observatører underveis, sier han. Saarbeid og kopetanse Røros Bruk, SB Seating HÅG, Røros Produkter og Røros Metall er alle industribedrifter so i forskjellig utstrekning allerede har asseprodusert skreddersø. Lars Skjelstad ener allikevel at er aktivitet for å få er utvikling å til, og tror at å skape en arena og et nettverk so nå skapes på Røros, vil bidra til det. Blant bedriftslederne er det kun positivitet til prosjektet å spore. Jeg storgleder eg, sier Toril Østvang, HR-ansvarlig i SB Seating og intern leder på dette prosjektet. Vi har investert i teknologien, og nå kan vi ta det videre ed folka, sier hun. Med dette skapes et nettverk og en arena for kopetanseutveksling og saarbeid ello industribedriftene, i tillegg til at ye spisskopetanse blir hentet utenfra til hjelp for alle. Det er helt fantastisk at vi får salet kopetansen hit til Røros, sier May Kristin Knutsen, arkedsansvarlig i Røros Produkter. Rolf Schjølberg, daglig leder i Røros Produkter forventer at bedriftene vil lære av hverandre og benytte hverandres ressurser. Det blir et spennende saarbeid der vi kan koble saen og jobbe saen, ed ål o å sikre og trygge arbeidsplasser, sier Geir Bergh. LINDA BOOTHMAN Unikt bakebord Holøien forteller o gjenbruk over hele fjøla: Bakebordet er faktisk et gaelt skrivebord fra trygdekontoret, ler hun. Fredag benyttet hun sjansen til å prøve både bakebord og steketakke. Nå blir det sirupstynnkake, forteller hun. Juleesse Det lakker og lir ot frivilligsetralens tradisjonelle juleesse. I år finner den sted 24. noveber. Hjeebakst er blant de est populære varene på essa, opplyser Holøien. Hun legger til at juleessa er TRIVES: May Kristin Holøien i det nye bakst-roet på frivilligsentralen. den viktigste inntektskilden for frivilligsentralen i løpet av året. TONJE HOVENSJØ LØKKEN RNH skal være fleksibel og dynaisk, og det er viktig at næringshagen evner å tilpasse seg i forhold til de utfordringene so dukker opp underveis. I 2012 har aktiviteten i næringshagen ofattet: 8 Til sjukehus etter utforkjøring TYNSET: En kvinne ble kjørt til sjukehus etter en utforkjøring på Tynset. Politiet fikk ved 12-tiden fredag elding o trafikkulykke på Tynset. En personbil hadde kjørt utfor vegen på fylkesveg 681 noen kiloeter sør for Tynset. Føreren, en dae i 50-årene, ble kjørt til Tynset sjukehus. I følge politiet var kvinnen lettere skadet og det eldes o glatt føre på stedet. Krasjet inn i bergveggen INNSET: En bil krasjet i bergveggen på riksvei 3 ved Innset natt til søndag. Føreren, en ann i 40-årene, ko fra krasjet uten personskader, elder adressa.no. Det skal ha vært svært glatt på stedet hvor bilen kjørte utfor vein og krasjet ed bergveggen, ifølge politiet. Uvisst når det koer asfalt RØROS: For ei tid tilbake Det arbeidet Rørosregionen Næringshage as gjør skal være fundaentert i de behovene so koer til uttrykk i arbeid ed de enkelte næringshagebedriftene, og ellers i tråd ed det so er nedfelt so satsingsoråder i kounale næringsplaner for Røros og Holtålen koune, regionale planer fra SørTrøndelag fylkeskoune og nasjonale satsinger fra SIVA. i Holtålen ga et ensteig nei til Optius for å gi garanti for lån for utvidelse av vaskeriet på Røros. Lånebeløpet er satt til 3,5 illion kroner for fornyelse og utvidelse av vaskevirksoheten. Av dette beløpet søkes det o 25 prosent garanti fra Holtålen koune. I saksvurderingen poengteres det at Optius står overfor en stor ostillingsfase, og har vært nødt til å foreta draatiske driftsendringer, blant annet ved nedlegging av avdelingen i Haltdalen. Rådann Marius Jerstad ener Optius å se på sin økonoiske situasjon i forbindelse ed ostillingsfasen før de starter på nye prosjekter. RØROS: Røros kirkelige fel- Storfornøyd ed bakst-roet Arbeidets Rett 5.det nov.nye2012: ARMS Nå kan alvdøler so angler bakst-ro hjee koe og svinge kjevla på frivilligsentralen. HOLTÅLEN: Forannskapet Festeavgift RØROS: Vi ser at vi trenger Thoasdalen 1 Storyrveien 9 Svartbekkveien 1 Kaffegata 65 Øverengsoen 15 7 Nei til Optius Leveranser i tråd ed Det nasjonale Næringshageprograet Etablererkurs og førstelinjetjeneste Kvinnovasjon i Fjellregionen Koordinering av tiltak til floraet næringsliv i Holtålen Scandinavian Heartland, ansvar for bedriftsutvikling og entreprenør-senter på norsk side Prosjektledelse i prosjektet: Røros; et senter for arrangeentskopetanse Ledelse av forprosjektet: RørosAbassade Tilretteleggingsfunksjon i prosjektet ARMS (Arena for Masseprodusert Skreddersø) skrev Marianne og Tor Robin Skaug til Røros koune og ba o at den øvre delen av Prøschveien også åtte få asfalt. Årsaken er at de plages ed at grus og leire renner fra veien og inn på den hellebelagte inngangen. Avdelingsingeniør Arnulf Moseng har i et svar til MArianne og Tor Robin Skaug forsikret at denne delen av Prøschveien er lagt inn i investeringsbudsjettet for Da er vi avhengig av o det bevilges nødvendige idler, skriver han i svaret.

9 Mandag 29. oktober 2012 Nyheter 11 Røros koune vil bosette 10 flyktninger neste år Flertallet i Røros kounestyre vil bosette 10 flyktninger neste år. SVs tre representanter ville ta iot 15 flyktnigner. RØROS: Integrerings- og angfoldsdirektoratet (IMDI) har i utgangspunktet bedt Røros koune o å ta iot 15 flyktninger i og at eventuelle failiegjenforeninger koer i tillegg. Flertallet ente det klarte seg ed 10, ikke inst på bakgrunn av at Røros koune rett og slett ikke har boliger å tilby til flere. Ordføreren hadde invitert koordinator for innvandrer- og flyktningearbeid, Ellen H. Utne, so understreket at boliger er ei stor utfordring. - I dag har kounen bosatt 32 flyktninger - 19 barn og 13 voksne. Det legges stor vekt på språktrening, ikke bare gjenno undervisning, en også i dagliglivet. Heller ikke når det gjelder arbeidspraksis har vi koet så langt, sier Utne, so peker på at integreringsarbeid er ressurskrevende. På direkte spørsål o kounen kan tilby nye flyktninger et sted å bo, svarte Utne at det har ikke kounen i dag. Rådann Jon Ola Kroken pekte på at yndighetene øver press for å bosette flyktninger. - Det trykket å vi fortsatt regne ed fraover. Vi gjør ikke god nok jobb i dag, en vi har i dag et stort press på boliger, og har ikke kapasitet til å ta iot så ange so IMDI ber o, sa Kroken. Han peker på at flyktninger også innebærer uligheter for koune og lokalsafunn, og at Røros ed sin historie og bakgrunn i utgangspunktet stiller sterkt når det gjelder integrering. Bjørn Salvesen (SV) foreslo å ta iot 15 - so IMDI ber kounen o. Vil ha innspill til kopetanseløft - Det er ingen god grunn for ikke å ta iot 15 flyktninger. Hvis vi ikke gjør det, å andre kouner ta iot. Kounen å løse praktiske probleer og ta iot det vi blir bedt o. Hva skjer hvis alle kouner gjør so Røros, spurte Salvesen. TOR ENGET Slakteavfall til godkjent anlegg RØROS: Røros koune ber Rørosrein AS få til en leveringsavtale ed Røros slakteri eller Stensaasen reinsdyrslakteri o levering av slakteavfall. Rørosrein har søkt kounen o å få grave ned slakteavfall på egen eiendo i Hådalen. Kounen har vært i kontakt ed Fylkesannen o tilsvarnede sak i soer. Der pekes det på at slakteavfall regnes so næringsavfall. Det skal bringes til godkjent avfallsanlegg ed indre det gjenvinnes eller brukes på annen åte. - Fra 2009 er det et generelt forbud ot å deponere organisk avfall. På Røros er det to godkjente anlegg, og det anbefales å få til en leveringsavtale ed disse anleggene, heter det i svaret fra kounen. Forlenger 50-sona i Os sentru OS: Statens Vegvesen har vedtatt å forlenge 50-sona i sentru av Os etter innspill og ønske fra Os koune. Dagens 50-sone forlenges til å gjelde forbi Trollkroa og forbi avkjøringen til skolen, barnehagen og idrettshallen. Dette vil forbedre forholdene for både gående og kjørende på strekningen. Ny fartsgrense gjøres gjeldende på en o lag 500 eter lang strekning på fylkesveg 30 fra det tidspunkt skiltene er satt opp og avdekket. Verken Hedark politidistrikt eller Hedark fylkeskoune hadde innvendinger til forslaget. VIL ØKE KOMPETANSEN: Rørosregionen Næringshage er til for gründere og etablerte bedrifter. I handlingsplanen for neste år vil de gjøre et kopetanseløft for de veletablerte bedriftene i regionen. Rørosregionen Næringshage legger nå oppgaver og ansvar. Nå vil de ha høy aktivitet i halvannet år. etablererkurs og Kvinnovasjon har det vært ye fokus på innspill fra næringslivet på hvilken annen kopetanse det er kjenne næringslivet, og jobber gründere. Vi føler at vi begynner å handlingsplanen for behov for, og hvilke teaer so hele tiden ed ed hvordan vi Dette er et tilbud til etablerte bedrifter so et kopetanse- neste år, og vil tilby burde stå på planen. Det blir et kan bli bedre, og hvordan vi kan helhetlig progra, ed ulighet gjøre alle bedre, sier næringshagelederen. for hele næringslivet, sier Jansen. løft, vi skal være et redskap nyttig etablerte bedrifter et for enten å være ed på alle, eller kopetanseløft. bare noen øter. Jansen understreker at hun Velger an å ta seg tiden til å ikke tror at noen blir ferdig utlært av et frokostøte, en at I år har de hatt fire frokostø- Styreforu RØROS: Vi ser at den so vil være ed på alle, sitter an igjen vinne konkurransen i fratida, ed et solid kopetanseløft på det blir nyttig påfyll, billig og lett ter ed kopetanseprograet «Styreforu». Siste øtet å ha kunnskap og kopetanse slutten av året, sier Sigrid Jansen. tilgjengelig. for å lykkes i næringslivet, sier Hun forteller at foredragsholdere vil bli hentet utenfra, so hvilke dyptgående behov so ledere, styreledere og styreed- Satidig håper de å kartlegge er fredag neste uke, der daglige daglig leder i næringshagen, Sigrid Jansen. fra BI Trondhei, Høyskolen i trengs i næringslivet i regionen, leer kan hente kopetanse Med Røros Ressurs so lokal Sør-Trøndelag, Sintef og advokatene Storeng, Beck og Due- til forskjellige ålgrupper ed Styreforu har nærest og er klare for å skreddersy kurs på personalforvaltning. saarbeidspartner, vil de i 2013 legge opp til et kopetanseforu for næringslivet, ed å- Vi ønsker å være redskapet Vi å ta på alvor at kopeket, og vi har fått ange gode til- Lund. forskjellig teatikk. vært en test, det har vært vellyknedlige frokostøter. for å knytte spisskopetanse tanse gjør oss konkurransedyktig, bakeeldinger. Derfor vil vi nå hit, og legger lista høyt for foredragsholdere, sier Jansen. leder Sigrid Jansen. sier hun. ta det videre og utvide, sier daglig Kopetanseløft Teaer so allerede står på Til for alle planen, er økonoi, salg- og Lett tilgjengelig kopetanse Næringshagens arbeidsfelt er LINDA BOOTHMAN kundebehandling, ledelse, forhandlingskopetanse, og styrets hage tre ansatte og det har vært næringsvirksohet. I år ble Rørosregionen Nærings- både nyetableringer og etablert Gjenno Storfornøyd i Folldal FOLLDAL: Markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Folldal ble en stor suksess. Vi er et lite lag, og derfor var det ekstra artig at det ko hele 40 personer på arrangeentet vårt, sier Soeprapti Mortenson, so sitter i styret i Mental Helse i Folldal. På verdensdagsarkeringen hadde de besøk av psykiater Rolf Langen fra DPS, so kåserte. Det var også sang og opplysning o Mental Helse. Mortensen forteller at til tross for at det ikke er så ange edleer i lokallaget, er de et aktivt lag. Gjenno hele oktober har de arkert seg, og forrige uke var det også datatreff på helsestasjonen. Arbeidets Rett 26. sept. 2012: KVINNOVASJON Arbeidets Rett 29. okt. 2012: KOMPETANSEFORUM det nasjonale Næringshageprograet Rørosregionen Næringshage as ble tatt opp i det nasjonale Næringshageprograet fra 1. juli Næringshageprograet er et distriktspolitisk virkeiddel fra Kounal- og regionaldeparteentet og fylkeskounene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA (Selskapet for industrivekst SF) er nasjonal operatør for prograet. Næringshageprograet har so visjon at prograet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for orgendagens talenter. Hovedål for Næringshageprograet er å bidra til økt verdiskaping gjenno tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser i hele landet. Næringshageprograet skal også være et virkeiddel for fylkeskounen og bidra til at fylkeskounens rolle so regional utviklingsaktør styrkes. RNHs viktigste aktiviteter er knyttet opp til leveransene i forhold til dette prograet so næringshage for kounene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag fylke. Arbeidet gjenno Det Nasjonale Næringshageprograet er finansiert gjenno: - Årlig utviklingstilskudd fra SIVA kr ,- 50 % - Årlig utviklingstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskoune kr ,- 25 % - Årlig betaling fra ålbedriftene i RNH (iniu) kr ,- 25 % 9

10 BEDRIFTSMILJØET Målbedriftene i næringshagen næringshagebedriftene er de bedriftene so har tegnet en saarbeidsavtale ed RNH. RNH skal dekke et bredt spekter av næringer og næringsliv i regionen gjenno ålbedriftene. Dette bidrar til å skape et arkant og tydelig nettverk for næringslivet selv. For noen av næringshagebedriftene vil det å være en del av nettverket være det viktigste. Disse vil kanskje ønske å bare benytte seg av enkelte av næringshagens tjenester, slik so for eksepel uligheten til årlig utviklingssatale eller deltakelse på felles øter og kopetansehevingstiltak. Gjenno inngåelsen av ålbedriftsavtale bidrar alle bedriftene likevel til finansieringen av næringshagen og er viktige kunder av næringshagen. Andre ålbedrifter vil ønske en tettere oppfølging fra næringshagen enn det so ligger i de grunntjenestene so er inkludert i edleskapet. Dette kan være prossesveiledning eller prosjektledelse i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, entoring eller på annen åte direkte veiledning fra næringshagens utviklingsressurser. Konkrete avtaler o dette tegnes ed hver enkelt bedrift. RNHs viktigste ålgruppe er nettopp ålbedriftene. Disse får tilgang til noen grunntjenester inkludert i deltaker-avgiften, sat rettigheten til å kjøpe næringshagens øvrige tjenester til en rabattert pris. I særskilte utviklings- eller oppstartsprosjekt kan næringshagen gi 75 % rabatt på ordinær tiepris i inntil 15 tier til ålbedriftene. I tillegg kan næringshagens tiepriser rabatteres ed 50 % eller 25 % til ålbedriftene avhengig av oppdragets karakter og ofang. Konkrete avtaler o dette inngås ed hver enkelt bedrift. De aktivitetene næringshagen gjør for ålbedriftene er dels aktiviteter og tiltak so er felles for flere av eller alle bedriftene, og dels konkrete tiltak rettet inn ot den enkelte bedrift. Dette saspillet ello felles tiltak og tiltak for den enkelte bedrift er viktig for at næringshagen på best ulig vis skal få utnyttet ressursene til det beste for næringslivet i regionen. åloppnåelse i forhold til VEDTATT handlingsplan for 2012 Ved utgangen av 2012 var det totalt 51 næringshagebedrifter i RNH, herav 41 i Røros koune og 10 i Holtålen koune I 2012 representerer deltakeravgiften fra edlesbedriftene i næringshagen totalt kr ,-, hvorav kr ,- fra bedrifter i Røros koune og kr ,- fra bedrifter i Holtålen. I løpet av 2012 er det gjennoført utviklingssataler ed de fleste næringshagebedriftene. RNH har gjenno hele året arbeidet for å være en utviklingsressurs for næringshagebedriftene ed fokus på bedriftsrettet innovasjon. Mange næringshagebedrifter har ottatt veiledning og oppfølging gjenno året, og ange er også koblet ed andre bedrifter, ed Innovasjon Norge og ed Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondhei. Rådgivning og veiledning til bedriftene er for en stor del inkludert i den deltakeravgiften bedriftene betaler. Ut over dette har næringshagen i 2012 ytt fakturerbare tjenester direkte til bedrifter i regionen for totalt kr ,-. 10

11 META RØROSREIN INFONETT RØROS SOLHEIM PENSJONAT RØROS FLYSERVICE Osetning og resultat for alle næringshagebedrifter ved utgangen 2011, sat antall ansatte ved utgangen av 2012 er registrert so et utgangspunkt for å vurdere utviklingen i bedriftene videre. Dette er også innrapportert til SIVA og STFK (i tråd ed retningslinjene i det Nasjonale Næringshageprograet) Statistiske fakta knyttet til bosetting, sysselsetting og næringsstruktur i Holtålen og Røros ved utgangen av 2011 er salet og presentert i årsrapporten for Dette so et utgangspunkt for å følge utviklingen videre. Styret i RNH har flere ganger i løpet av 2012 diskutert et ulig saarbeid ed andre kouner so Tydal, Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal. Foreløpig har styret konkludert ed at så lenge ingen av disse kounene og heller ikke Hedark fylkeskoune bidrar til grunnfinansieringen av næringshagen, kan ikke næringshagen ta opp bedrifter i andre kouner enn Røros og Holtålen so ålbedrifter i næringshagen. I deseber 2012 vedtok styret i næringshagen å tilby førstelinjetjeneste til Os koune. Det foregår for tiden en politisk debatt og prosess o et tettere næringssaarbeid ello kounene i Fjellregionen. 11

12 Næringshagebedrifter i Røros koune i 2012 Navn Selskapsf. Stiftet år NH-bedrift Kvinnovasjon i Fjellregionen Førstelinje o/el etablererkurs Scandinavian Heartland Ansatte per (uavh. av stillingsbrøk) Driftsinntekt 2011 (off. regnskap) AS Avisdrift / Fjell-Ljo AS 1989 fra ,- Destinasjon Røros FLI 1995 fra JA ,- Dutch Connection, The AS 2009 fra 2011 JA ,- Euforia as AS 2007 fra 2012, aug ,- Facundia as AS 2012, jan. fra 2012, aug. --- JA Feundløpet as AS 2010 fra 2012, des JA ,- Fjøsakadeiet ENK 2010 fra 2011 JA --- JA 1 ikke oppgitt For til fjells as AS 2003 fra ,- Frontal Media as AS 2012, jan. fra 2012, jan --- JA Gjøsvika Invest as AS 1995 fra ,- Infonett Røros as AS 2001 fra ,- Johan Kjellark as AS 1989 fra ,- Kouniké as AS 1997 fra 2012, ars Lysgaard Keraikk ENK 2006 fra ikke oppgitt Mr. Boothan / NAM ENK 2012, april fra 2012, juni --- JA NAV Arbeidslivssenter AVD fra ikke oppgitt Norsk Mestring ENK 2008 fra 2012, des. --- JA JA 1 ikke oppgitt Optius AS AS 1995 fra 2012, febr ,- Potteriet Røros AS AS 1997 fra 2012, april --- JA ,- Røros Auto AS AS 1998 fra ,- Røros Elektrisitetsverk AS AS 1995 fra ,- Røros Flyservice RRS AS AS 2001 fra ,- Røros Hotell AS AS 1995 fra ,- Røros Hotell Eiendo AS 1995 fra ,- Røros Idrettslag FLI 1995 fra ikke oppgitt Røros Produkter AS AS 2008 fra ,- Røros Regnskap AS AS 1995 fra ,- Røros Ressurs AS fra ,- RørosBanken SpB fra 2012, januar ,- Rørosat SA 1999 fra ,- Rørosopplevelser as AS 2007 fra 2012, aug JA ,- Solhei Pensjonat AS 2012, ars fra 2012, aug. JA JA JA Stift. Det Brinner En Eld STI 1996 fra ,- 12

13 Næringshagebedrifter i Røros koune i 2012 Navn Selskapsf. Stiftet år NH-bedrift Kvinnovasjon i Fjellregionen Førstelinje o/el etablererkurs Scandinavian Heartland Ansatte per (uavh. av stillingsbrøk) Driftsinntekt 2011 (off. regnskap) Storeng, Beck og Due Lund DA avd Røros fra 2012, ai ansatte totalt i Norge Torsvoll Hiort ENK 1995 fra 2012, nov JA 1 ikke oppgitt Thoasgaarden DA 2006 fra 2012, april --- JA ikke oppgitt Ungt Entreprenørskap FLI avd Røros fra ansatte i Hedark UTE Depot as AS 1997 fra 2012, april ,- Vauldalen Fjellhotell as AS 1995 fra JA ,- Verket Røros as AS 2009 fra ,- Vinterfestspill i Bergstaden STI 2000 fra ,- Næringshagebedrifter i Holtålen koune i 2012 Atelier Fryd DA DA 2011 fra 2011 JA JA ikke oppgitt Finland Trevare AS AS 2001 fra ,- HKØ AS 2010 fra JA ,- Haltdalen Sparebank SpB fra 2012, januar ,- Holtålen Bygg og Handel AS 2011 fra JA ,- Hotspot Holtålen ENK 2011 fra 2012, april --- JA JA 1 ikke oppgitt Kaffekråa as AS 2012, jan fra 2012, jan JA Lille Rødhette as AS 2010 fra 2011 JA JA ,- Meta as AS 1995 fra ,- Gauldal Energi (konsern) AS 1997 fra ,- Fra åpninga av Ålentorget i juni 2012, et snaut år etter storfloen so ødela hele senteret. Kaffekråa as: Hege Moan og Viviann Sollie 13

14 øter, kurs og salinger I 2012 har RNH vært ed på å arrangere følgende kurs og salinger for næringslivet i regionen: TRØNDELAGS EUROPAKONTOR: MULIGHETER I EUROPA - ars 2012, 17 påeldte fra 16 ulike bedrifter - arrangert i saarbeid ed Røros koune og Innovasjon Norge KVINNOVASJON: ÅPNINGS- OG INSPIRASJONSKVELD - ars 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledning ed perforancekunstner Silje Eugenie Øktner, presentasjoner av alle saarbeidende iljø i Kvinnovasjon: Leiv Eiriksson Nyskaping, Hedark Kunnskapspark, Vingelen Utvikling og RNH STYREFORUM: HABILITET, ETIKK OG LOJALITET - ars 2012, 30 påeldte fra 22 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS NÆRINGSLIVET I HOLTÅLEN: KVELDSMAT - arrangert i hovedsak av Holtålen koune - ars 2012, stor deltakelse fra svært ange bedrifter ETABLERERKURS: 4 MØTER - 4 TEMA - april 2012, 66 påeldte - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kobinert ed lokale innledere - finansiert ed idler fra NAV, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark og kounene Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen OPPFØLGING ETTER ETABLERERKURS: GRÜNDERNETTVERK - april og ai lagt til rette for et uforelt nettverk ello deltakere på etablererkurs KVINNOVASJON: VÅG Å SYNES - ai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledninger ed gründer Heidi Wang, Noen as og presentasjon av nettstedet K-Plass ved T. Holen - alle deltagere presenterte seg selv, tatt opp på video FOR GRÜNDERE OG NYETABLERTE: KICKSTART - ai 2012, 10 påeldte fra 9 ulike bedrifter - innledning ved Proneo og Neste Steg Karriereutvikling KVINNOVASJON: FORMALITETSJUNGELEN - ai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS 14

15 STYREFORUM: STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER - juni 2012, 24 påeldte fra 16 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS SCANDINAVIAN HEARTLAND: KICK-OFF - august 2012, 53 påeldte, 28 bedrifter representert - åpent oppstartsøte ed inforasjon o og innvitasjon til deltagelse i Scand. Heartl. - arrangert i saarbeid ed Destinasjon Røros SCANDINAVIAN HEARTLAND: INFORMASJONSMØTE FOR OS KOMMUNE - septeber 2012, 7 bedrifter representert - arrangert i saarbeid ed Os koune STYREFORUM: SELSKAPETS STRATEGI - septeber 2012, 33 påeldte fra 25 ulike bedrifter - innledninger ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS og Rørosregionen Næringshage ETABLERERKURS: 2 MØTER - 4 TEMA - oktober 2012, 24 påeldte, kurset ble holdt i Tolga koune - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kobinert ed lokale innledere - finansiert ed idler fra NAV, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark og kounene Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen KVINNOVASJON: REKRUTTSKOLEN - oktober 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen dagers saling for deltagere i Kvinnovasjon i Fjellregionen og Kvinnovasjon Trondheisfjorden Rundt deltagere so fulgte et intenst treningsopplegg ed flere innledere og ange entorer sat godt sosialt savær og praktiske øvelser på Haltdalen Kurs og Øvingssenter (HKØ) - arrangert i saarbeid ed Kvinnovasjon Trondheisfjorden Rundt SCANDINAVIAN HEARTLAND: DESTINASJON SAVALEN - noveber 2012, 7 bedrifter / organisasjoner representert - arrangert i saarbeid ed Savalen Arrangeent STYREFORUM: PERSONALFORVALTNING - noveber 2012, 20 påeldte fra 13 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS SCANDINAVIAN HEARTLAND: INFORMASJONSMØTE FOR NORD-ØSTERDAL - deseber 2012, 7 avholdt på Savalen, Tynset SCANDINAVIAN HEARTLAND: AKTIVITETSLEVERANDØRSAMLING - deseber 2012, 7 avholdt på Kverneng Gård, Røros 15

16 KOBLING OG NETTVERKSBYGGING RNH skal være en aktiv koblingsaktør so kobler bedriftene opp ot relevante støttespillere / kopetanseleverandører/ hjelpere til enhver tid. Dette kan være bedrifter, kunder, forskningsiljø, investeringsiljø, fagiljø sat offentlig virkeiddelapparat. RNH skal initiere til nettverksbygging gjenno å også legge til rette for og delta på øteplasser for næringslivet i regionen. RNH skal være en aktiv del av SIVAs kopetanse- og innovasjonsnettverk og delta aktivt på salinger i SIVA-Nett, viktige arrangeent i regi av Sørs- Trøndelag fylkeskoune, salinger i Næringshagene i Norge og salinger i Trøndernett. RNH skal ha en viktig funksjon so fasilitator og kobler ello næringsliv og forsknings- og utviklingsiljø (FoU) og -idler. RNH skal inspirere og veilede til bruk av forskning i næringslivet i Rørosregionen. Medarbeiderne i RNH skal være godt oppdatert på virkeidler i Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, VRI og SkatteFUNN. Gjenno dette skal RNH være en tydelig del av innovasjonsiljøet i Sør-Trøndelag og kunne fungere so en forlenget ar for regionalt og nasjonalt virkeiddelaparat. RNH skal videre ha tett kontakt ed næringssjefen i Røros koune og utviklingsteaet for næringsarbeid i Holtålen koune. RNH skal bidra til økt fokus på viktigheten av videreutdanning, kopetanseheving og rekruttering av personer ed riktig kopetanse til regionen. Dette kan gjøres i et saarbeid ed bl.a. Røros Ressurs, Røros videregående skole, NTNU, BI og flere. I 2012 har RNH VÆRT EN AKTIV DEL AV DISSE NETTVERKENE: NÆRINGSHAGENE I NORGE Daglig leder saling, Nasos, februar Årsøte, Trondhei, ai I deseber søkte Tindved Kulturhage o idler fra Kulturdeparteentet for å lage et nettverk for næringsutvikling for kulturnæringer. RNH var en del av denne søknaden og ønsket gjenno dette et tettere saarbeid ed Tindved Kulturhage. Søknaden ble dessverre avslått. RNH hadde pga sykelding ikke anledning til å delta på Daglig leder saling i Bodø i noveber SIVA SIVA-dag, Trondhei, februar SIVA-NETT, Trondhei, ai Saling i BI-studie, Trondhei, septeber Kvinnovasjons-saling, Oslo, deseber SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Løpende kontakt ed fylkeskounens ansvarlig for næringshagene Ole Harris Hansen Næringssaling i Sør-Trøndelag, Røros, april RNH satt også i prograkoiteen for denne konferansen Trøndernettet, Orkanger, septeber BLILYST Saarbeidsøte Blilyst, Røros koune, Destinasjon Røros og RNH, Røros, januar 16

17 INNOVASJON NORGE SØR-TRØNDELAG Løpende kontakt gjenno året Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Kvalvik på Røros, august Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Voie på Røros, septeber Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Kvalvik på Røros, noveber Tegning av saarbeidsavtale so nøkkelbedrift, august LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS (LEN) Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til etablererkurs Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen Inngåelse av saarbeidsavtale for 2013, deseber HEDMARK KUNNSKAPSPARK / VINGELEN UTVIKLING Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen VRI-TRØNDELAG Sporadisk kontakt i løpet av året i ulike saenhenger RØROS KOMMUNE Faste øter ello næringssjef Kjetil Reinskou og daglig leder i RNH Sigrid M. Jansen 2-3 g pr nd Deltatt i arbeidsutvalget for ny Strategisk Næringsplan for Røros koune Deltatt på øte o ulig vekst innen private helsetjenester, ai Deltatt ed alle ansatte på Workshop for arrangeentsleverandører i Røros og Holtålen, juni HOLTÅLEN KOMMUNE Fast deltakelse på øter i utviklingsteaet for næringsutvikling i Holtålen koune, ca 1 g pr nd Holdt øte for alle elloledere i kounen o næringsutvikling, januar Deltatt på øte ello kounen og de næringsdrivende i Ålen senter, april Holdt tale under åpningen av ÅlenTorget (tidligere Ålen Senter), juni DESTINASJON RØROS Deltatt på frokostøter i Destinasjon Røros løpende gjenno året Flere øter i perioden i forbindelse ed Scandinavian Heartland UNGDOM OG UTDANNING Deltagelse på SUM-essa, Røros, januar Dialogøte ed Røros vgs, Røros Ressurs, NAV, Røros koune, Tverrfaglig opplæringssenter o videregående utdanning og næringsliv, april Vært entor for studenter på BI i Trondhei so skrev oppgave o RNH og Innovasjon, jan - ai ANNET Konferansen Vilje og Vekst, Røros, april FRAMPÅ, Oslo, septeber Trøndersk Reiselivskonferanse, Nasos, septeber ARMS: Kick-off, Røros, noveber 17

18 HAGEN VÅR: INN STØRRE LOKALER I VEKSTHUSET PÅ RØROS Fjell-Ljo 5. ars 2012 Arbeidets Rett 13. april 2012 EGEN KOMPETANSE og LOKALER Ansatte i næringshagen RNH hadde so ål at næringshagen skulle utvide fra én til to faste ansatte i løpet av året. Dette ålet ble nådd i ars. I tillegg ble det i august ansatt en prosjektarbeider fra til des De ansatte i RNH skal være oppdaterte og kopetente på næringsutvikling og veiledning, og bør derfor delta på kurs, konferanser og annen kopetanseheving so sikrer dette. Ansatte i næringshagen deltatt på følgende kopetansehevingstiltak i 2012: Studier Næringsutvikling, innovasjon og kopetanseutvikling, BI i saarbeid ed SIVA - daglig leder i næringshagen gjennofører dette studiet i Studie i Opplevelsesdesign, Universitetet i Nordland - næringshagens ansvarlige for Scandinavian Heartland gjennofører dette studiet i Kurs i Tjenestedesign, arrangert av Innovasjon Norge, Trondhei, oktober 2012 Kurs i etodikk for Scandinavian Heartland, Stockhol, noveber 2012 Opplæring i bruk av Canvas / Osterwalder, privatundervisning til alle ansatte i RNH fra Inn. Norge 18

19 Fra studietur ed Rørosat SA til Pienonte, Italia og fra styrets studietur til Landsbyen Næringshage på Dokka og Valdres Næringshage på Fagernes. Studieturer Studietur o saarbeid ello såskala atprodusenter, ed Rørosat Pieonte, Italia, oktober - daglig leder i næringshagen deltok på dette, deltakelse finansiert av Innovasjon Norge Studietur for styret og alle ansatte i næringshagen, andre næringshager og saarbeidende iljø Besøk i Valdres Næringshage på Fagernes, Landsbyen næringshage på Dokka, Fabrikken på Lillehaer og Lillehaer Kunnskapspark, noveber Lokaler RNH har sin hovedbase i Veksthuset i Tollef Bredalsvei på Røros. Her flyttet næringshagen inn i større lokaler soeren RNH har ikke hatt en tilfredsstillende fast kontorplass i Holtålen koune i Næringshagens opprinnelige lokaler ble ødelagt av storfloen i Ålen høsten Gjenno 2012 har næringshagen delvis benyttet et lokale på biblioteket i Ålen og delvis et kontor i kjelleren i kounehuset. Næringshagen har gjenno året likevel vært tilstede i Holtålen koune, enten på bedriftsbesøk eller i disse idlertidige lokalene i gjennosnitt én dag per uke gjenno hele Høsten 2012 gjorde styret i RNH et vedtak o å se på uligheter for en ny salokalisering på Røros, og på hvordan RNH ed dette - også rent fysisk - kan bli en del av et tettere iljø ed så- og ellostore bedrifter og gründere so ønsker sahandling. 19

20 PROFILERING Profil RNH hadde so ål at næringshagen skulle få en ny helhetlig profil og lansere et nytt nettsted i løpet av Dette ko på plass våren Næringshagne har siden da konsekvent benyttet denne profilen på alt ateriale. Næringshagens profil kobineres ed profilen til Næringshagene i Norge, og er forøvrig i tråd ed retningslinjer fra SIVA og STFK o logo og profilbruk. selskapets strategi Nettside Nettsiden sto ferdig våren Det ble lagt ned et ofattende arbeid i å utvikle et nettsted so både skal presentere næringshagens virksohet og ansatte, alle bedriftene ed tilknytning til næringshagen, kurs og aktiviteter og ikke inst et bredt spekter av inforasjon til næringslivet i regionen. Det var en krevende øvelse å ferdigstille nettstedet so ble lansert under generalforsaling i selskapet i ai 2012 Næringshagens nettsider oppdateres løpende ed nyheter og annen inforasjon. All påelding til øter og kurs foregår gjenno nettstedet Styreforu ed frokost for styreedleer, styreledere og daglige ledere i bedrifter i Rørosregionen Fredag 7. sept. kl «Veksthuset», Tollef Bredals vei 13, Røros Innledning ved Advokat Nils H. Storeng og Sigrid M. Jansen Pris: Daglige ledere og styreledere i bedrifter so er edleer i Rørosregionen Næringshage as: kr 350,-. Ikke-edleer: kr 650,-. Prisen inkluderer frokost. Påelding: Møtet er en del av et kopetansehevingsprogra for styrearbeid so pågår i hele Mer inforasjon o dette finner du på Aktiviteter og opplevelser en lønnso ulighet for din bedrift? Interregprosjektet SCANDINAVIAN HEARTLAND har so ål å utvikle et kopetanse-senter for leverandører av aktiviteter og opplevelser til reiselivet i Fjellregionen i Norge og Dalarne i Sverige. Prosjektet skal gi oppfølging, råd og veiledning til bedrifter so leverer aktiviteter. De bedriftene so blir tatt opp i prosjektet, vil bli fulgt tett i ett og et halvt år. Torsdag 20. septeber kl Bergstadens Hotell, Røros. Innledning ved Olve Norderhaug o soersatsingene i Trysil, Destinasjon Røros og innkjøpere i reiselivsnæringen o uligheter. Pris: GRATIS, inklusive lunsj ed lokale råvarer Påelding: Innen fredag 14. sept. på For: - Deg so allerede selger aktiviteter og opplevelser i dag - Deg so kunne tenke deg å starte nye aktiviteter, for eksepel i tilknytning til eller i saarbeid ed annen reiselivsvirksohet - Deg so driver reiselivs- eller opplevelsesnæring i Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os, Holtålen eller Røros og er nysgjerrig på hva Scandinavian Heartland er. Bli ed og se o prosjektet kan gi akkurat deg noe for fretiden din! EuropEiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden etablererkurs Holtålen - Røros - Os - Tolga - Tynset Har du en «gründer i agen» eller har du nylig startet din egen virksohet? Velkoen til et kostnadsfritt etablererkurs! Tirsdag 23. oktober kl : - Forretningsplan og arkedsplan Tirsdag 30. oktober kl : - Salg og erkevarebygging - Økonoi og veien videre for gründere Deltagere får også tilbud o èn tie individuell rådgivning på sin bedrift/bedriftsidé ed bedriftsrådgiver Torstein Rønning. Faglig ansvar: Leiv Eiriksson Nyskaping AS fra Trondhei. Sted: Malplassen Gjestegård, Tolga. Lunsj vil bli servert. Påelding: Inforasjon: tlf Frist: senest onsdag 17. oktober 2012 Dette kurset er uliggjort gjenno finansiering fra: NAV, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1, Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark, Holtålen koune, Os koune, Tolga koune, Tynset koune og Røros koune i saarbeid ed Leiv Eriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as. Facebook RNHs facebookside har gjenno året blitt brukt konsekvent og jevnlig so en rask og effektiv åte å spre inforasjon o kurs, aktiviteter og andre nyheter på. I januar 2012 hadde næringshagen 160 liker / følgere. Ved utgangen av 2012 var det 380 personer so liker / følger næringshagens facebookside. De aller fleste av disse er ello år, en også gruppene år og år er godt representert. 57,5 % av våre følgere er kvinner. Årsrapport 2011 Våren 2011 ga RNH ut en ofattende årsrapport over arbeidet i Rapporten ofattet også næringsstatistikk for kounene Røros og Holtålen. Dette dokuentet var et viktig profilbyggende dokuent for næringshagen og et forsøk på å synliggjøre næringshagens rolle i lokalsafunnet i oppstartsperioden Flyere og DM I løpet av 2012 har vi laget flere DM / flyere (kun digitalt eller i noen tilfeller også kopiert opp) knyttet til arrangeent og kurs. Annonsering Det er i løpet av 2012 brukt relativt ye idler på annonsering for næringshagens aktiviteter. Salet annonsering for StyreForu, Scandinavian Heartland og Etablererkurs 20

DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST. Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015

DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST. Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015 DRIVKRAFT FOR NYSKAPING OG VEKST Rørosregionen Næringshage as oppdatert desember 2015 RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE - en drivkraft for nyskaping og vekst! kompetent engasjert tydelig Næringshage for 8 kommuner

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016 INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: ORGANISASJONS-STRUKTUR INNOVASJONSNETTVERK MIDT 26. MAI 2016 REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT Innovasjonsnettverk Midt-Norge,

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

drivkraft for nyskaping og vekst

drivkraft for nyskaping og vekst drivkraft for nyskaping og vekst årsrapport 2012 1 Solid saarbeid for å nå toppen! Fra Kvinnovasjons-saling i Haltdalen, oktober 2012 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 Forål, visjon og verdier...side 5 Overordna

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.06 31.12 2011

ÅRSRAPPORT 01.06 31.12 2011 Rørosregionen Næringshage as ÅRSRAPPORT 01.06 31.12 2011 inklusive næringsstatistikk for Røros og Holtålen Innhold DEL I AKTIVITETSRAPPORT JUNI DESEMBER 2011 Formål, visjon og verdier...5 Formål og eiere...6

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

J k^= N BBL. ria Husbanken. Statens seniorrad. C re og bolig

J k^= N BBL. ria Husbanken. Statens seniorrad. C re og bolig J k= BBL Statens seniorrad ria Husbanken re og bolig BBL og våre saarbeidspartnere, Husbanken og Statens seniorråd, ønsker riktig utforing av boliger, boiljo og tjenester for eldre. Dette vil redusere

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

GODE TJENESTER FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING

GODE TJENESTER FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING GODE TJENESTER FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING INNSPILLSDOKUMENT OM ORGANISERING AV NÆRINGSARBEID - Å tilrettelegge for god næringsutvikling krever en kombinasjon av politisk håndverk, offentlig forvaltning,

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Strategi, visjon og verdier Mål & handlingsplan 2015

Strategi, visjon og verdier Mål & handlingsplan 2015 Rørosregionen Næringshage as - en drivkraft for nyskaping og vekst Strategi, visjon og verdier Mål & handlingsplan 2015 Enstemmig vedtatt i styremøte i RNH 5. desember 2015 Innhold: Strategi, visjon og

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Botne og Hillestad bondelag!

Velkommen til årsmøte i Botne og Hillestad bondelag! Velkoen til årsøte i Botne og Hillestad bondelag! Tid Tirsdag 17.10.2017 Klokken 19.00 22.00 Sted Klubbhuset på Gullhaug. Saksliste o Valg av øteleder o Valg av to edleer for å skrive under i protokollen

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN"

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN Saknr. 708/10 Ark.nr. 223 C00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter Rørosmat Sa Historie 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter 1999: Andelslaget: Mat fra Fjellregionen BA stiftes. 6 produsenter

Detaljer

STATISTIKK RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL. Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage

STATISTIKK RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL. Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage STATISTIKK 2014 RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage 1 RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS www.roroshagen.no Foto: Tom Gustavsen, Form til fjells as

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

STATISTIKK RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL. Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage

STATISTIKK RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL. Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage STATISTIKK 2014 RØROSREGIONEN OG NORD-ØSTERDAL Befolkning og næringsliv presentert av Rørosregionen Næringshage 1 RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS www.roroshagen.no Foto: Tom Gustavsen, Form til fjells as

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MIDT INNOVASJONSNETTVERK. SLIK BRUKER VI LinkedIn REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 25. MAI 2016

MIDT INNOVASJONSNETTVERK. SLIK BRUKER VI LinkedIn REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 25. MAI 2016 INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: SLIK BRUKER VI LinkedIn INNOVASJONSNETTVERK MIDT 25. MAI 2016 REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT Innovasjonsnettverk Midt-Norge,

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017

Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag. Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Flerkulturelt arbeid - regionrådets bidrag Regionrådgiver Rune Jørgensen Tynset 10. august 2017 Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner, Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskommuner

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Invitasjon til seminar

Invitasjon til seminar Invitasjon til seminar Har du opplevd gode ideer - som handler om å få til noe sammen og som angår flere/mange men som ikke blir gjennomført fordi for få vil ta ansvar/bidra til finansiering av ideen?

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011

Sak 56/2011: Godkjenning av protokollen fra møte 2. november 2011 PROTOKOLL fra møte 10/2011 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 14. desember 2011, Fjellregionen Næringshage, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug, Birgit Wikan

Detaljer

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter Rørosmat sa Historie 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter 1999: Andelslaget: Mat fra Fjellregionen BA stiftes. 6 produsenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK Rådannens innstilling: Organisering av adinistrative oppgaver

Detaljer

Flytthit en regional markedsstrategi

Flytthit en regional markedsstrategi Flytthit en regional markedsstrategi Årsrapport 2010 Innledning: Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet startet i 2002, og første fase ble avsluttet i 2004. Fase to

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen»

PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» PROSJEKTPLAN Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» Tynset/Røros april 2014 Prosjektplan Tynset kommune, Røros kommune og Regionrådet for Fjellregionen 1 Bakgrunn Tynset og Røros

Detaljer

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Nettverkssamling Høst 2014

Nettverkssamling Høst 2014 Etablere i Hedmark Nettverkssamling Høst 2014 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Vingelen Utvikling AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune http://etablere.abutvikling.no Test din idé / 1. kurskveld

Detaljer

Fylkesrådet ønsker å få forelagt en resultatrapport for arbeidet i prosjektet i før man vurderer søknad for budsjettåret 2012.

Fylkesrådet ønsker å få forelagt en resultatrapport for arbeidet i prosjektet i før man vurderer søknad for budsjettåret 2012. Saknr. 08/4247-17 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HEST I FJELLREGIONEN 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

VP - ARBEIDSDOKUMENT for REGION ØST Oppdatert:

VP - ARBEIDSDOKUMENT for REGION ØST Oppdatert: VP - ARBEIDSDOKUMENT for REGION ØST Oppdatert: 25.05.2016 SAMARBEID OG KONTAKT MED RELEVANTE SAMFUNNSAKRER Tydelig profil so safunnsaktør, gjenno kontakt, saarbeid og sahandling ed KS regionalt og Fylkesannen.

Detaljer

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 INNBYDELSE SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 BIRKEBEINEREN SKISTADION, LILLEHAMMER 28. februar 2. ars Idrettsglede arrangert av: Sponsorer: Norge Arrangør: Special Olypics og Civitan Norge

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN RULLERING STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 med handlingsplan 2015-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen

med Handlingsplan Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017 2021 med Handlingsplan 2017 2018 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Tilskuddet utgjør omtrent 33 % av den totale finansieringen. Tilskuddet gjelder for perioden Hamar,

Tilskuddet utgjør omtrent 33 % av den totale finansieringen. Tilskuddet gjelder for perioden Hamar, Saknr. 5523/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN - TILSKUDD 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Nettverkssamling våren 2016

Nettverkssamling våren 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling våren 2016 Etablereropplæringen i Hedmark Agenda Om tilbudet Evaluering fra høsten 2015 Evalueringen i høst er gjennomført i samarbeid med Hedmark Revisjon IKS Status

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 2/ 2011 Regionrådet for Fjellregionen Dato: 23.november 2011 Sted: Røros hotell, Røros Medlemmer tilstede: Alvdal kommune Folldal kommune Os kommune Rendalen kommune Tolga kommune Tynset

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer