drivkraft for nyskaping og vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drivkraft for nyskaping og vekst"

Transkript

1 drivkraft for nyskaping og vekst årsrapport

2 Solid saarbeid for å nå toppen! Fra Kvinnovasjons-saling i Haltdalen, oktober 2012

3 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 Forål, visjon og verdier...side 5 Overordna ål... side 5 Styret... side 6 Eiere... side 6 Ansatte... side 7 Satsingsoråder side 8 Det nasjonale Næringshageprograet... side 9 Bedriftsiljøet... side 10 Oversikt over alle næringshagebedrifter i side 12 Møter, kurs og salinger... side 14 Kobling og nettverksbygging... side 16 Egen kopetanse og lokaler... side 18 Profilering... side 20 Etablererveiledning og førstelinjetjeneste... side 21 Etablererkurs side 22 Kvinnovasjon i Fjellregionen side 23 Scandinavian Heartland... side 24 STATISTIKK OG OVERSIKTER Befolkningsutvikling... side 26 Tilførte idler til etablering, forskning og nyskaping... side 27 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET Årsregnskap side 28 Styrets beretning... side 32 Revisors beretning... side 34

4

5 forål, visjon og verdier Rørosregionen Næringshage as (RNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap so skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Rørosregionen. Arbeidet har både et bedriftsrettet perspektiv og skal bidra til levedyktige bedrifter, og et safunnsøkonoisk perspektiv gjenno å skulle bidra til økt regional verdiskaping og bosetting. Rørosregionen Næringshage skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst ed utgangspunkt i behov og ønsker hos bedrifter og næringsliv. VÅR LEDESTJERNE: en drivkraft for nyskaping og vekst VERDIENE VÅRE: kopetent engasjert tydelig OVERORDNA ål EFFEKTMÅL: UTVIKLINGSMÅL: arbeidsplasser i Røros og Holtålen ved utgangen av 2018 (*) å være et nav i næringsutviklingen i regionen vår å bli det est attraktive næringsutviklingsiljøet i distriktsnorge (*) Det vil si 200 flere arbeidsplasser enn det var ved inngangen til 2011 da det var ca. 700 arbeidsplasser i Holtålen koune og ca i Røros koune. 5

6 STYRET Sittende styre, valgt på Generalforsaling 11. ai 2012 Steinar Skjerdingstad, styreleder daglig leder, Rindalshytter as Ragnar Waalen senior prosjektleder, SIVA Britt Solli banksjef, Haltdalen Sparebank Marit Gilleberg teknisk sjef, Røros koune Geir Bergh daglig leder, Røros Bruk as Linda Raberg reiselivsdirektør, Destinasjon Røros Hans Petter Kvikne arkitekt, Solvang og Fredhei as vara til styret Jorid Skott Svendsen daglig leder, Vauldalen Fjellhotell Britt Kufaas prosjektleder, SIVA EIERE Selskapet har aksjer pålydende kr ,- per aksje, salet aksjekapital utgjør kr ,- Selskapet har følgende 16 aksjonærer: SIVA (Selskapet for industvekst SF) Røros koune Holtålen koune Røros Invest as Røros Hotell Eiendo as Røros E-verk as RørosBanken Gjøsvika Invest as Haltdalen Sparebank Johan Kjellark as Gauldal Energi as Røroshytta as/saltdalshytta as Galåvolden Gård Røroseieriet as Stensaas Reinsdyrslakteri as Røros Slakteri as 260 aksjer 200 aksjer 100 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 200 aksjer 150 aksjer 100 aksjer 50 aksjer 30 aksjer 30 aksjer 8 aksjer 8 akjser 8 aksjer 8 aksjer 6

7 ANSATTE Sigrid M. Jansen daglig leder Sigrid M. Jansen tiltrådte stillingen so daglig leder i den nye næringshagen ved oppstart i ai Hennes hovedoppgave er å utvikle næringshagen for Røros og Holtålen i tråd ed de nasjonale og regionale retningslinjene, og til det beste for bedriftene og næringsutviklingen i regionen. I tillegg til arbeidet so daglig leder, har Sigrid i 2012 arbeidet ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste, holdt tett kontakt ed vertskounene Røros og Holtålen og vært prosjektleder for prosjektet o arrangeentskopetanse på Røros. Hun følger også ange av næringshagebedriftene tett, og har i 2012 særlig arbeidet saen ed Rørosat i deres strategiprosess. Sigrid er utdannet grafisk designer og bedriftsøkono. Hun har gründerog ledererfaring, allsidig styreerfaring og kopetanse so prosessleder i erkevare- og bedriftsstrategiprosesser. An-Magritt Wendelbo prosjektleder og rådgiver An-Magritt Wendelbo er fast ansatt i næringshagen fra 1. ars I 2012 har An-Magritt hatt hovedansvaret for næringshagens kursserie i styrekopetanse, sat for etablererkurs for gründere og nyetablerte. An- Magritt er prosjektleder for Kvinnovasjon i Fjellregionen, og har i 2012 også ledet forprosjektet o en ulig RørosAbassade i Oslo. Hun arbeider ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste, og følger noen av næringshagebedriftene tett. I 2012 har hun særlig arbeidet saen ed Haltdalen Kurs- og Øvingssenter. An-Magritt har utdannelse innenfor arkedsføring fra BI, ed spesialisering i prosjektledelse. Hun har yrkeserfaring so butikksjef og daglig leder fra klesbransjen både på Røros og i Oslo. An-Magritt er født og oppvokst på Røros, og har flyttet tilbake til bergstaden etter flere år i Oslo. Elin Viken bedriftsrådgiver Elin Viken er ansatt i en prosjektstilling i næringshagen fra 20. august Elin har ansvaret for næringshagens engasjeent i INTER-reg prosjektet Scandinavian Heartland. Gjenno dette prosjektet har Elin ansvaret for å følge og rådgi aktivitetsleverandører i hele Fjellregionen fra Stor-Elvdal til Holtålen, ed ål o høyere lønnsohet i bedriftene og flere bookbare aktiviteter i regionen. Elins arbeidsdager består for det aller este av konkret bedriftsrådgivning ed fokus på forretningsodellering og reiselivsprodukter. Elin arbeider også ed etablererveiledning og førstelinjetjeneste. Elin har ange års erfaring og bred kopetanse so bedriftsrådgiver innen økonoi, forretningsutvikling, ledelse, salg og arkedsføring. Våren 2013 fullfører hun et studie i opplevelsesdesign for reiselivet ved Universitetet i Nordland. Elin har også egen erfaring so gründer og selvstendig næringsdrivende. 7

8 24 NORD-ØSTERDAL Etablererkurs holdes på Røros TORSDAG 22. MARS 2012 Juniorsatsing Forannskapet i Os koune har vedtatt å utsette saken o juniorsatsingen for drøftinger ed Tolga koune. Får skjenke Fjellaktiv AS ved daglig leder Ole Martin Nyoen og stedfortreder Ingear Lingsell får servering- og skjenkebevilling på Trollkroa i Os. Rørosregionen Næringshage inviterer gründere, nyetablerere og de so ønsker faglig påfyll til gratis etablererkurs fire dager på Røros i april. Planstrategi Os koune har blitt spurt o å koentere og koe ed høringsuttalelse til regional planstrategi for Hedark. Os koune ener at det ved å innlee en kort opplisting av eksisterende planverk og konkrete forslag til revideringer/nye planer, ville det vært enklere å få en oversikt over konkrete satsingsoråder til fylkeskounen. I forhold til kopetanse ener kounen det er viktig ed fortsatt sterkt fokus på gjennoføring av videregående skole på norert tid og det err viktig å understreke betydningen av kopetansearbeidsplasser i distriktene for å opprettholde/ øke attraktiviteten so bokoune. Os koune frahever også at det er viktig at kounene får handlingsro og støtte til å bygge på sine spesialiteter og finne sin «nisje» for å gjøre kounen er attraktiv å bo i. Det synes naturlig å ta ed et avsnitt o kounenes freste utfordringer, etterso dette er avgjørende for åloppnåelsen, også på regionalt plan. Planen bør også få et sterkere fokus på Fjellregionens uligheter for utvikling og vekst i synergi ed Trondheisregionen, skriver forannskapet i sin høringsuttalelse. MARIT ARNESEN Kurset er åpent for alle, også de ed etablert virksohet so ønsker faglig påfyll. Vi har allerede over 20 påeldte, så det er tydelig at det er interesse og behov for et etablererkurs, opplyser An-Magritt Wendelbo, koordinator/ prosjektleder ved Rørosregionen Næringshage as på Røros. Kurset er kostnadsfritt og går over fire dager den 10.-, 12., 17.- og 19. april, ed tre og en halv ties kurs hver av dagene. Kurset går i næringshagens lokaler, og det er Trondheisfiraet Leiv Eiriksson Nyskapning so har det faglige ansvaret. Kopetansen so er knyttet til kurset er av høy faglig kvalitet. Det vil være en «gjesteforeleser» hver gang i tillegg til den faglige biten, reklaerer Wendelbo. Forretningsplan Gründer Svein Inge Sølvik, so har hatt en finger ed i spillet ed blant annet etableringen av Moods of Norway og Frost på Røros, skal ta for seg helheten i en virksohet, fra forretningsidé til etablering av selskap og valg av selskapsfor. Hva arkedet er, hve so opererer i sae arked, og hvordan den enkeltes bedrift bør posisjonere seg i forhold til andre, står også på tieplanen. Tanja Holen, rådgiver ved NTNU, introduserer blant annet nettstedet K-plass for gründere. Deltakerne vil også bli presentert for ulike typer salg, hvordan salgsarbeidet bør struktureres, salgsteknikker, relasjonsbygging og forskjeller på forbruker- og bedriftsarkedet. Regnskap, økonoistyring, balanse, budsjetter, investeringer og rapportering ot yndighetene vil også bli behandlet. Gratis veiledningstie Alle so går dette kurset tilbys en tie gratis oppfølging og personlig veiledning fra bedriftsrådgiver Torstein Rønning, opplyser Wendelbo. Utslippsforskrift ETABLERERKURS: An-Magritt Wendelbo i Rørosregionen Næringshage inviterer ed flere til etablererkurs på Røros. FOTO: PRIVAT Påeldingsfristen er satt til 29. ars. Kurset finansieres av Nav, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Haltdalen SpareBank, SpareBank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Tolga koune, Sparebanken Hedark, Holtålen koune, Tynset koune, Os koune og Røros koune i saarbeid ed Leiv Eiriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as. Forannskapet i Os koune råder kounestyret til å vedta Forskrift o utslipp av sanitært avløpsvann fra indre avløpsanlegg (bolighus, hytter og liknende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kouner i Hedark. Vedtaket er gjort under forutsetning av at alle kounene so er ed i saarbeidet vedtar det sae. Skjer ikke det, gis rådannen i Os delegert yndighet til å endre forskriftens virkeoråde. Støtter ikke hest Støtter kurs Os Forannskap har vedtatt at det ikke bevilges inntil kroner til Regionrådet for Fjellregionen fra kounens næringsfond til prosjekt «Hest i Fjellregionen». Søknaden avslås ed den begrunnelse av at kounen ikke har støttet prosjektet tidligere. Forannskapet i Os koune har vedtatt å støtte Rørosregionen Næringshage AS ed kroner til etablererkurs. Videre engasjeent fra Os koune senere år, forutsetter at en saarbeider ed Hedark fylkeskoune o et felles tilbud. D RØ IN RL LOK EG AL GE E R koer når du trenger oss ØstlendingenVi 22. ars 2012: Etablererkurs GJØVIK HAMAR ELVERUM FLISA KOPPANG Nyheter Mandag 5. noveber 2012 Ser til Røros for fratidas industri Med SB Seating HÅG so bjellesau, skal Røros Bruk, Røros Metall og Røros Produkter saen gå i bresjen for å utnytte «asseprodusert skreddersø» so industriell forretningsstrategi Østlendingen 31. aug 2012: Scandinavian Heartline hjelp til våre produksjonsutfordringer, og vi håper at dette prosjektet vil gi oss en trygghet og langsiktighet inn i fratida. Det sier daglig leder ved Røros Bruk, Geir Bergh, so, saen ed forskere fra SINTEF, har skrevet, og fått innvilget, søknaden til forskningsprosjektet «Arena for asseprodusert skreddersø». Det er Forskningsrådet i Norge so stiller ed idlene til det treårige prosjektet, og Sven Sauelsen fra Forskningsrådet forteller at prosjektet er plukket ut so én av 57 so får forskningsidler, blant nesten 300 søkere. Teaet er av stor betydning for videre produksjon i dette landet, sier Sauelsen. Prosjektet har en kostnadsrae på otrent 19 illioner kroner. Masseprodusert skreddersø Lars Skjelstad er seniorforsker ved avdeling for teknologiledelse i SINTEF, og forteller at asseprodusert skreddersø (MSS) er å kobinere det beste fra asseproduksjon og stykkproduksjon. Markedet vil at kunden lettvint skal kunne tilpasse produktene til sae pris so standardprodukter. Med MSS skal industribedriftene skal kunne produsere ett produkt tilpasset en kunde til sae pris so o de skulle satsingsoråder 2012 ALVDAL: Vi er glade for å ha fått til et bakst-ro her, sier daglig leder May Kristin Holøien ved Alvdal Frivilligsentral. Hun sier at det ikke er alle so har uligheten til å drive ed bakst hjee, og ot å betale en sybolsk su so dekker strøutgiftene, kan de nå bruke roet på frivilligsentralen. I et ro so tidligere ble brukt til veving, har de frivillige nå fått på plass deler av den gale innredningen fra frivilligsentralens kjøkken. lesråd har overfor kounen foreslått å innføre festeavgifter på kirkegårdene i kounen. Festetiden foreslås satt til 10 år, ed en festeavgift på 400 kroner per grav for ti år. Det skal være sae avgift på alle kirkegårdene. Fellesrådet ber o at saken behandles så snart so ulig i kounestyret slik at fellesrådet kan få sent ut årets festeavgifter. BIDRAR I PROSJEKTET: F.v. Geir Bergh, daglig leder på Røros Bruk, Hanne Finnestrand fra SINTEF, Rolf Schjølberg, daglig leder på Røros Produkter, Randi Augensen, daglig leder på Røros Metall, Torbjørn Iversen, fabrikksjef på SB Seating, Sigrid Jansen, daglig leder for Rørosregionen Næringshage og Lars Skjelstad, seniorforsker fra SINTEF og prosjektleder utviklingsprosjektet. produsert ange ekseplarer av et annet produkt. Vi skal ha en effektiv produksjon, satidig so an holder kostnadene nede og har en høy grad av kundetilpasning, sier Skjelstad. Han er iponert over hvor presentable de involverte industribedriftene er, og at de derfor er attraktive for SINTEF å sette søkelys på. Skjelstad har vært ansvarlig for å invitere ed de andre bedriftene etter at Røros Bruk var først ute, og forteller at det kunne godt vært ed flere fra Røros. Disse fire er og blir deltakerne i prosjektet, en vi får se o vi kanskje inviterer flere ed so observatører underveis, sier han. Saarbeid og kopetanse Røros Bruk, SB Seating HÅG, Røros Produkter og Røros Metall er alle industribedrifter so i forskjellig utstrekning allerede har asseprodusert skreddersø. Lars Skjelstad ener allikevel at er aktivitet for å få er utvikling å til, og tror at å skape en arena og et nettverk so nå skapes på Røros, vil bidra til det. Blant bedriftslederne er det kun positivitet til prosjektet å spore. Jeg storgleder eg, sier Toril Østvang, HR-ansvarlig i SB Seating og intern leder på dette prosjektet. Vi har investert i teknologien, og nå kan vi ta det videre ed folka, sier hun. Med dette skapes et nettverk og en arena for kopetanseutveksling og saarbeid ello industribedriftene, i tillegg til at ye spisskopetanse blir hentet utenfra til hjelp for alle. Det er helt fantastisk at vi får salet kopetansen hit til Røros, sier May Kristin Knutsen, arkedsansvarlig i Røros Produkter. Rolf Schjølberg, daglig leder i Røros Produkter forventer at bedriftene vil lære av hverandre og benytte hverandres ressurser. Det blir et spennende saarbeid der vi kan koble saen og jobbe saen, ed ål o å sikre og trygge arbeidsplasser, sier Geir Bergh. LINDA BOOTHMAN Unikt bakebord Holøien forteller o gjenbruk over hele fjøla: Bakebordet er faktisk et gaelt skrivebord fra trygdekontoret, ler hun. Fredag benyttet hun sjansen til å prøve både bakebord og steketakke. Nå blir det sirupstynnkake, forteller hun. Juleesse Det lakker og lir ot frivilligsetralens tradisjonelle juleesse. I år finner den sted 24. noveber. Hjeebakst er blant de est populære varene på essa, opplyser Holøien. Hun legger til at juleessa er TRIVES: May Kristin Holøien i det nye bakst-roet på frivilligsentralen. den viktigste inntektskilden for frivilligsentralen i løpet av året. TONJE HOVENSJØ LØKKEN RNH skal være fleksibel og dynaisk, og det er viktig at næringshagen evner å tilpasse seg i forhold til de utfordringene so dukker opp underveis. I 2012 har aktiviteten i næringshagen ofattet: 8 Til sjukehus etter utforkjøring TYNSET: En kvinne ble kjørt til sjukehus etter en utforkjøring på Tynset. Politiet fikk ved 12-tiden fredag elding o trafikkulykke på Tynset. En personbil hadde kjørt utfor vegen på fylkesveg 681 noen kiloeter sør for Tynset. Føreren, en dae i 50-årene, ble kjørt til Tynset sjukehus. I følge politiet var kvinnen lettere skadet og det eldes o glatt føre på stedet. Krasjet inn i bergveggen INNSET: En bil krasjet i bergveggen på riksvei 3 ved Innset natt til søndag. Føreren, en ann i 40-årene, ko fra krasjet uten personskader, elder adressa.no. Det skal ha vært svært glatt på stedet hvor bilen kjørte utfor vein og krasjet ed bergveggen, ifølge politiet. Uvisst når det koer asfalt RØROS: For ei tid tilbake Det arbeidet Rørosregionen Næringshage as gjør skal være fundaentert i de behovene so koer til uttrykk i arbeid ed de enkelte næringshagebedriftene, og ellers i tråd ed det so er nedfelt so satsingsoråder i kounale næringsplaner for Røros og Holtålen koune, regionale planer fra SørTrøndelag fylkeskoune og nasjonale satsinger fra SIVA. i Holtålen ga et ensteig nei til Optius for å gi garanti for lån for utvidelse av vaskeriet på Røros. Lånebeløpet er satt til 3,5 illion kroner for fornyelse og utvidelse av vaskevirksoheten. Av dette beløpet søkes det o 25 prosent garanti fra Holtålen koune. I saksvurderingen poengteres det at Optius står overfor en stor ostillingsfase, og har vært nødt til å foreta draatiske driftsendringer, blant annet ved nedlegging av avdelingen i Haltdalen. Rådann Marius Jerstad ener Optius å se på sin økonoiske situasjon i forbindelse ed ostillingsfasen før de starter på nye prosjekter. RØROS: Røros kirkelige fel- Storfornøyd ed bakst-roet Arbeidets Rett 5.det nov.nye2012: ARMS Nå kan alvdøler so angler bakst-ro hjee koe og svinge kjevla på frivilligsentralen. HOLTÅLEN: Forannskapet Festeavgift RØROS: Vi ser at vi trenger Thoasdalen 1 Storyrveien 9 Svartbekkveien 1 Kaffegata 65 Øverengsoen 15 7 Nei til Optius Leveranser i tråd ed Det nasjonale Næringshageprograet Etablererkurs og førstelinjetjeneste Kvinnovasjon i Fjellregionen Koordinering av tiltak til floraet næringsliv i Holtålen Scandinavian Heartland, ansvar for bedriftsutvikling og entreprenør-senter på norsk side Prosjektledelse i prosjektet: Røros; et senter for arrangeentskopetanse Ledelse av forprosjektet: RørosAbassade Tilretteleggingsfunksjon i prosjektet ARMS (Arena for Masseprodusert Skreddersø) skrev Marianne og Tor Robin Skaug til Røros koune og ba o at den øvre delen av Prøschveien også åtte få asfalt. Årsaken er at de plages ed at grus og leire renner fra veien og inn på den hellebelagte inngangen. Avdelingsingeniør Arnulf Moseng har i et svar til MArianne og Tor Robin Skaug forsikret at denne delen av Prøschveien er lagt inn i investeringsbudsjettet for Da er vi avhengig av o det bevilges nødvendige idler, skriver han i svaret.

9 Mandag 29. oktober 2012 Nyheter 11 Røros koune vil bosette 10 flyktninger neste år Flertallet i Røros kounestyre vil bosette 10 flyktninger neste år. SVs tre representanter ville ta iot 15 flyktnigner. RØROS: Integrerings- og angfoldsdirektoratet (IMDI) har i utgangspunktet bedt Røros koune o å ta iot 15 flyktninger i og at eventuelle failiegjenforeninger koer i tillegg. Flertallet ente det klarte seg ed 10, ikke inst på bakgrunn av at Røros koune rett og slett ikke har boliger å tilby til flere. Ordføreren hadde invitert koordinator for innvandrer- og flyktningearbeid, Ellen H. Utne, so understreket at boliger er ei stor utfordring. - I dag har kounen bosatt 32 flyktninger - 19 barn og 13 voksne. Det legges stor vekt på språktrening, ikke bare gjenno undervisning, en også i dagliglivet. Heller ikke når det gjelder arbeidspraksis har vi koet så langt, sier Utne, so peker på at integreringsarbeid er ressurskrevende. På direkte spørsål o kounen kan tilby nye flyktninger et sted å bo, svarte Utne at det har ikke kounen i dag. Rådann Jon Ola Kroken pekte på at yndighetene øver press for å bosette flyktninger. - Det trykket å vi fortsatt regne ed fraover. Vi gjør ikke god nok jobb i dag, en vi har i dag et stort press på boliger, og har ikke kapasitet til å ta iot så ange so IMDI ber o, sa Kroken. Han peker på at flyktninger også innebærer uligheter for koune og lokalsafunn, og at Røros ed sin historie og bakgrunn i utgangspunktet stiller sterkt når det gjelder integrering. Bjørn Salvesen (SV) foreslo å ta iot 15 - so IMDI ber kounen o. Vil ha innspill til kopetanseløft - Det er ingen god grunn for ikke å ta iot 15 flyktninger. Hvis vi ikke gjør det, å andre kouner ta iot. Kounen å løse praktiske probleer og ta iot det vi blir bedt o. Hva skjer hvis alle kouner gjør so Røros, spurte Salvesen. TOR ENGET Slakteavfall til godkjent anlegg RØROS: Røros koune ber Rørosrein AS få til en leveringsavtale ed Røros slakteri eller Stensaasen reinsdyrslakteri o levering av slakteavfall. Rørosrein har søkt kounen o å få grave ned slakteavfall på egen eiendo i Hådalen. Kounen har vært i kontakt ed Fylkesannen o tilsvarnede sak i soer. Der pekes det på at slakteavfall regnes so næringsavfall. Det skal bringes til godkjent avfallsanlegg ed indre det gjenvinnes eller brukes på annen åte. - Fra 2009 er det et generelt forbud ot å deponere organisk avfall. På Røros er det to godkjente anlegg, og det anbefales å få til en leveringsavtale ed disse anleggene, heter det i svaret fra kounen. Forlenger 50-sona i Os sentru OS: Statens Vegvesen har vedtatt å forlenge 50-sona i sentru av Os etter innspill og ønske fra Os koune. Dagens 50-sone forlenges til å gjelde forbi Trollkroa og forbi avkjøringen til skolen, barnehagen og idrettshallen. Dette vil forbedre forholdene for både gående og kjørende på strekningen. Ny fartsgrense gjøres gjeldende på en o lag 500 eter lang strekning på fylkesveg 30 fra det tidspunkt skiltene er satt opp og avdekket. Verken Hedark politidistrikt eller Hedark fylkeskoune hadde innvendinger til forslaget. VIL ØKE KOMPETANSEN: Rørosregionen Næringshage er til for gründere og etablerte bedrifter. I handlingsplanen for neste år vil de gjøre et kopetanseløft for de veletablerte bedriftene i regionen. Rørosregionen Næringshage legger nå oppgaver og ansvar. Nå vil de ha høy aktivitet i halvannet år. etablererkurs og Kvinnovasjon har det vært ye fokus på innspill fra næringslivet på hvilken annen kopetanse det er kjenne næringslivet, og jobber gründere. Vi føler at vi begynner å handlingsplanen for behov for, og hvilke teaer so hele tiden ed ed hvordan vi Dette er et tilbud til etablerte bedrifter so et kopetanse- neste år, og vil tilby burde stå på planen. Det blir et kan bli bedre, og hvordan vi kan helhetlig progra, ed ulighet gjøre alle bedre, sier næringshagelederen. for hele næringslivet, sier Jansen. løft, vi skal være et redskap nyttig etablerte bedrifter et for enten å være ed på alle, eller kopetanseløft. bare noen øter. Jansen understreker at hun Velger an å ta seg tiden til å ikke tror at noen blir ferdig utlært av et frokostøte, en at I år har de hatt fire frokostø- Styreforu RØROS: Vi ser at den so vil være ed på alle, sitter an igjen vinne konkurransen i fratida, ed et solid kopetanseløft på det blir nyttig påfyll, billig og lett ter ed kopetanseprograet «Styreforu». Siste øtet å ha kunnskap og kopetanse slutten av året, sier Sigrid Jansen. tilgjengelig. for å lykkes i næringslivet, sier Hun forteller at foredragsholdere vil bli hentet utenfra, so hvilke dyptgående behov so ledere, styreledere og styreed- Satidig håper de å kartlegge er fredag neste uke, der daglige daglig leder i næringshagen, Sigrid Jansen. fra BI Trondhei, Høyskolen i trengs i næringslivet i regionen, leer kan hente kopetanse Med Røros Ressurs so lokal Sør-Trøndelag, Sintef og advokatene Storeng, Beck og Due- til forskjellige ålgrupper ed Styreforu har nærest og er klare for å skreddersy kurs på personalforvaltning. saarbeidspartner, vil de i 2013 legge opp til et kopetanseforu for næringslivet, ed å- Vi ønsker å være redskapet Vi å ta på alvor at kopeket, og vi har fått ange gode til- Lund. forskjellig teatikk. vært en test, det har vært vellyknedlige frokostøter. for å knytte spisskopetanse tanse gjør oss konkurransedyktig, bakeeldinger. Derfor vil vi nå hit, og legger lista høyt for foredragsholdere, sier Jansen. leder Sigrid Jansen. sier hun. ta det videre og utvide, sier daglig Kopetanseløft Teaer so allerede står på Til for alle planen, er økonoi, salg- og Lett tilgjengelig kopetanse Næringshagens arbeidsfelt er LINDA BOOTHMAN kundebehandling, ledelse, forhandlingskopetanse, og styrets hage tre ansatte og det har vært næringsvirksohet. I år ble Rørosregionen Nærings- både nyetableringer og etablert Gjenno Storfornøyd i Folldal FOLLDAL: Markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Folldal ble en stor suksess. Vi er et lite lag, og derfor var det ekstra artig at det ko hele 40 personer på arrangeentet vårt, sier Soeprapti Mortenson, so sitter i styret i Mental Helse i Folldal. På verdensdagsarkeringen hadde de besøk av psykiater Rolf Langen fra DPS, so kåserte. Det var også sang og opplysning o Mental Helse. Mortensen forteller at til tross for at det ikke er så ange edleer i lokallaget, er de et aktivt lag. Gjenno hele oktober har de arkert seg, og forrige uke var det også datatreff på helsestasjonen. Arbeidets Rett 26. sept. 2012: KVINNOVASJON Arbeidets Rett 29. okt. 2012: KOMPETANSEFORUM det nasjonale Næringshageprograet Rørosregionen Næringshage as ble tatt opp i det nasjonale Næringshageprograet fra 1. juli Næringshageprograet er et distriktspolitisk virkeiddel fra Kounal- og regionaldeparteentet og fylkeskounene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA (Selskapet for industrivekst SF) er nasjonal operatør for prograet. Næringshageprograet har so visjon at prograet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for orgendagens talenter. Hovedål for Næringshageprograet er å bidra til økt verdiskaping gjenno tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser i hele landet. Næringshageprograet skal også være et virkeiddel for fylkeskounen og bidra til at fylkeskounens rolle so regional utviklingsaktør styrkes. RNHs viktigste aktiviteter er knyttet opp til leveransene i forhold til dette prograet so næringshage for kounene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag fylke. Arbeidet gjenno Det Nasjonale Næringshageprograet er finansiert gjenno: - Årlig utviklingstilskudd fra SIVA kr ,- 50 % - Årlig utviklingstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskoune kr ,- 25 % - Årlig betaling fra ålbedriftene i RNH (iniu) kr ,- 25 % 9

10 BEDRIFTSMILJØET Målbedriftene i næringshagen næringshagebedriftene er de bedriftene so har tegnet en saarbeidsavtale ed RNH. RNH skal dekke et bredt spekter av næringer og næringsliv i regionen gjenno ålbedriftene. Dette bidrar til å skape et arkant og tydelig nettverk for næringslivet selv. For noen av næringshagebedriftene vil det å være en del av nettverket være det viktigste. Disse vil kanskje ønske å bare benytte seg av enkelte av næringshagens tjenester, slik so for eksepel uligheten til årlig utviklingssatale eller deltakelse på felles øter og kopetansehevingstiltak. Gjenno inngåelsen av ålbedriftsavtale bidrar alle bedriftene likevel til finansieringen av næringshagen og er viktige kunder av næringshagen. Andre ålbedrifter vil ønske en tettere oppfølging fra næringshagen enn det so ligger i de grunntjenestene so er inkludert i edleskapet. Dette kan være prossesveiledning eller prosjektledelse i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, entoring eller på annen åte direkte veiledning fra næringshagens utviklingsressurser. Konkrete avtaler o dette tegnes ed hver enkelt bedrift. RNHs viktigste ålgruppe er nettopp ålbedriftene. Disse får tilgang til noen grunntjenester inkludert i deltaker-avgiften, sat rettigheten til å kjøpe næringshagens øvrige tjenester til en rabattert pris. I særskilte utviklings- eller oppstartsprosjekt kan næringshagen gi 75 % rabatt på ordinær tiepris i inntil 15 tier til ålbedriftene. I tillegg kan næringshagens tiepriser rabatteres ed 50 % eller 25 % til ålbedriftene avhengig av oppdragets karakter og ofang. Konkrete avtaler o dette inngås ed hver enkelt bedrift. De aktivitetene næringshagen gjør for ålbedriftene er dels aktiviteter og tiltak so er felles for flere av eller alle bedriftene, og dels konkrete tiltak rettet inn ot den enkelte bedrift. Dette saspillet ello felles tiltak og tiltak for den enkelte bedrift er viktig for at næringshagen på best ulig vis skal få utnyttet ressursene til det beste for næringslivet i regionen. åloppnåelse i forhold til VEDTATT handlingsplan for 2012 Ved utgangen av 2012 var det totalt 51 næringshagebedrifter i RNH, herav 41 i Røros koune og 10 i Holtålen koune I 2012 representerer deltakeravgiften fra edlesbedriftene i næringshagen totalt kr ,-, hvorav kr ,- fra bedrifter i Røros koune og kr ,- fra bedrifter i Holtålen. I løpet av 2012 er det gjennoført utviklingssataler ed de fleste næringshagebedriftene. RNH har gjenno hele året arbeidet for å være en utviklingsressurs for næringshagebedriftene ed fokus på bedriftsrettet innovasjon. Mange næringshagebedrifter har ottatt veiledning og oppfølging gjenno året, og ange er også koblet ed andre bedrifter, ed Innovasjon Norge og ed Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondhei. Rådgivning og veiledning til bedriftene er for en stor del inkludert i den deltakeravgiften bedriftene betaler. Ut over dette har næringshagen i 2012 ytt fakturerbare tjenester direkte til bedrifter i regionen for totalt kr ,-. 10

11 META RØROSREIN INFONETT RØROS SOLHEIM PENSJONAT RØROS FLYSERVICE Osetning og resultat for alle næringshagebedrifter ved utgangen 2011, sat antall ansatte ved utgangen av 2012 er registrert so et utgangspunkt for å vurdere utviklingen i bedriftene videre. Dette er også innrapportert til SIVA og STFK (i tråd ed retningslinjene i det Nasjonale Næringshageprograet) Statistiske fakta knyttet til bosetting, sysselsetting og næringsstruktur i Holtålen og Røros ved utgangen av 2011 er salet og presentert i årsrapporten for Dette so et utgangspunkt for å følge utviklingen videre. Styret i RNH har flere ganger i løpet av 2012 diskutert et ulig saarbeid ed andre kouner so Tydal, Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal. Foreløpig har styret konkludert ed at så lenge ingen av disse kounene og heller ikke Hedark fylkeskoune bidrar til grunnfinansieringen av næringshagen, kan ikke næringshagen ta opp bedrifter i andre kouner enn Røros og Holtålen so ålbedrifter i næringshagen. I deseber 2012 vedtok styret i næringshagen å tilby førstelinjetjeneste til Os koune. Det foregår for tiden en politisk debatt og prosess o et tettere næringssaarbeid ello kounene i Fjellregionen. 11

12 Næringshagebedrifter i Røros koune i 2012 Navn Selskapsf. Stiftet år NH-bedrift Kvinnovasjon i Fjellregionen Førstelinje o/el etablererkurs Scandinavian Heartland Ansatte per (uavh. av stillingsbrøk) Driftsinntekt 2011 (off. regnskap) AS Avisdrift / Fjell-Ljo AS 1989 fra ,- Destinasjon Røros FLI 1995 fra JA ,- Dutch Connection, The AS 2009 fra 2011 JA ,- Euforia as AS 2007 fra 2012, aug ,- Facundia as AS 2012, jan. fra 2012, aug. --- JA Feundløpet as AS 2010 fra 2012, des JA ,- Fjøsakadeiet ENK 2010 fra 2011 JA --- JA 1 ikke oppgitt For til fjells as AS 2003 fra ,- Frontal Media as AS 2012, jan. fra 2012, jan --- JA Gjøsvika Invest as AS 1995 fra ,- Infonett Røros as AS 2001 fra ,- Johan Kjellark as AS 1989 fra ,- Kouniké as AS 1997 fra 2012, ars Lysgaard Keraikk ENK 2006 fra ikke oppgitt Mr. Boothan / NAM ENK 2012, april fra 2012, juni --- JA NAV Arbeidslivssenter AVD fra ikke oppgitt Norsk Mestring ENK 2008 fra 2012, des. --- JA JA 1 ikke oppgitt Optius AS AS 1995 fra 2012, febr ,- Potteriet Røros AS AS 1997 fra 2012, april --- JA ,- Røros Auto AS AS 1998 fra ,- Røros Elektrisitetsverk AS AS 1995 fra ,- Røros Flyservice RRS AS AS 2001 fra ,- Røros Hotell AS AS 1995 fra ,- Røros Hotell Eiendo AS 1995 fra ,- Røros Idrettslag FLI 1995 fra ikke oppgitt Røros Produkter AS AS 2008 fra ,- Røros Regnskap AS AS 1995 fra ,- Røros Ressurs AS fra ,- RørosBanken SpB fra 2012, januar ,- Rørosat SA 1999 fra ,- Rørosopplevelser as AS 2007 fra 2012, aug JA ,- Solhei Pensjonat AS 2012, ars fra 2012, aug. JA JA JA Stift. Det Brinner En Eld STI 1996 fra ,- 12

13 Næringshagebedrifter i Røros koune i 2012 Navn Selskapsf. Stiftet år NH-bedrift Kvinnovasjon i Fjellregionen Førstelinje o/el etablererkurs Scandinavian Heartland Ansatte per (uavh. av stillingsbrøk) Driftsinntekt 2011 (off. regnskap) Storeng, Beck og Due Lund DA avd Røros fra 2012, ai ansatte totalt i Norge Torsvoll Hiort ENK 1995 fra 2012, nov JA 1 ikke oppgitt Thoasgaarden DA 2006 fra 2012, april --- JA ikke oppgitt Ungt Entreprenørskap FLI avd Røros fra ansatte i Hedark UTE Depot as AS 1997 fra 2012, april ,- Vauldalen Fjellhotell as AS 1995 fra JA ,- Verket Røros as AS 2009 fra ,- Vinterfestspill i Bergstaden STI 2000 fra ,- Næringshagebedrifter i Holtålen koune i 2012 Atelier Fryd DA DA 2011 fra 2011 JA JA ikke oppgitt Finland Trevare AS AS 2001 fra ,- HKØ AS 2010 fra JA ,- Haltdalen Sparebank SpB fra 2012, januar ,- Holtålen Bygg og Handel AS 2011 fra JA ,- Hotspot Holtålen ENK 2011 fra 2012, april --- JA JA 1 ikke oppgitt Kaffekråa as AS 2012, jan fra 2012, jan JA Lille Rødhette as AS 2010 fra 2011 JA JA ,- Meta as AS 1995 fra ,- Gauldal Energi (konsern) AS 1997 fra ,- Fra åpninga av Ålentorget i juni 2012, et snaut år etter storfloen so ødela hele senteret. Kaffekråa as: Hege Moan og Viviann Sollie 13

14 øter, kurs og salinger I 2012 har RNH vært ed på å arrangere følgende kurs og salinger for næringslivet i regionen: TRØNDELAGS EUROPAKONTOR: MULIGHETER I EUROPA - ars 2012, 17 påeldte fra 16 ulike bedrifter - arrangert i saarbeid ed Røros koune og Innovasjon Norge KVINNOVASJON: ÅPNINGS- OG INSPIRASJONSKVELD - ars 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledning ed perforancekunstner Silje Eugenie Øktner, presentasjoner av alle saarbeidende iljø i Kvinnovasjon: Leiv Eiriksson Nyskaping, Hedark Kunnskapspark, Vingelen Utvikling og RNH STYREFORUM: HABILITET, ETIKK OG LOJALITET - ars 2012, 30 påeldte fra 22 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS NÆRINGSLIVET I HOLTÅLEN: KVELDSMAT - arrangert i hovedsak av Holtålen koune - ars 2012, stor deltakelse fra svært ange bedrifter ETABLERERKURS: 4 MØTER - 4 TEMA - april 2012, 66 påeldte - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kobinert ed lokale innledere - finansiert ed idler fra NAV, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark og kounene Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen OPPFØLGING ETTER ETABLERERKURS: GRÜNDERNETTVERK - april og ai lagt til rette for et uforelt nettverk ello deltakere på etablererkurs KVINNOVASJON: VÅG Å SYNES - ai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledninger ed gründer Heidi Wang, Noen as og presentasjon av nettstedet K-Plass ved T. Holen - alle deltagere presenterte seg selv, tatt opp på video FOR GRÜNDERE OG NYETABLERTE: KICKSTART - ai 2012, 10 påeldte fra 9 ulike bedrifter - innledning ved Proneo og Neste Steg Karriereutvikling KVINNOVASJON: FORMALITETSJUNGELEN - ai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS 14

15 STYREFORUM: STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER - juni 2012, 24 påeldte fra 16 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS SCANDINAVIAN HEARTLAND: KICK-OFF - august 2012, 53 påeldte, 28 bedrifter representert - åpent oppstartsøte ed inforasjon o og innvitasjon til deltagelse i Scand. Heartl. - arrangert i saarbeid ed Destinasjon Røros SCANDINAVIAN HEARTLAND: INFORMASJONSMØTE FOR OS KOMMUNE - septeber 2012, 7 bedrifter representert - arrangert i saarbeid ed Os koune STYREFORUM: SELSKAPETS STRATEGI - septeber 2012, 33 påeldte fra 25 ulike bedrifter - innledninger ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS og Rørosregionen Næringshage ETABLERERKURS: 2 MØTER - 4 TEMA - oktober 2012, 24 påeldte, kurset ble holdt i Tolga koune - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kobinert ed lokale innledere - finansiert ed idler fra NAV, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark og kounene Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen KVINNOVASJON: REKRUTTSKOLEN - oktober 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen dagers saling for deltagere i Kvinnovasjon i Fjellregionen og Kvinnovasjon Trondheisfjorden Rundt deltagere so fulgte et intenst treningsopplegg ed flere innledere og ange entorer sat godt sosialt savær og praktiske øvelser på Haltdalen Kurs og Øvingssenter (HKØ) - arrangert i saarbeid ed Kvinnovasjon Trondheisfjorden Rundt SCANDINAVIAN HEARTLAND: DESTINASJON SAVALEN - noveber 2012, 7 bedrifter / organisasjoner representert - arrangert i saarbeid ed Savalen Arrangeent STYREFORUM: PERSONALFORVALTNING - noveber 2012, 20 påeldte fra 13 ulike bedrifter - innledning ved Advokatfiraet Storeng, Beck & Due Lund ANS SCANDINAVIAN HEARTLAND: INFORMASJONSMØTE FOR NORD-ØSTERDAL - deseber 2012, 7 avholdt på Savalen, Tynset SCANDINAVIAN HEARTLAND: AKTIVITETSLEVERANDØRSAMLING - deseber 2012, 7 avholdt på Kverneng Gård, Røros 15

16 KOBLING OG NETTVERKSBYGGING RNH skal være en aktiv koblingsaktør so kobler bedriftene opp ot relevante støttespillere / kopetanseleverandører/ hjelpere til enhver tid. Dette kan være bedrifter, kunder, forskningsiljø, investeringsiljø, fagiljø sat offentlig virkeiddelapparat. RNH skal initiere til nettverksbygging gjenno å også legge til rette for og delta på øteplasser for næringslivet i regionen. RNH skal være en aktiv del av SIVAs kopetanse- og innovasjonsnettverk og delta aktivt på salinger i SIVA-Nett, viktige arrangeent i regi av Sørs- Trøndelag fylkeskoune, salinger i Næringshagene i Norge og salinger i Trøndernett. RNH skal ha en viktig funksjon so fasilitator og kobler ello næringsliv og forsknings- og utviklingsiljø (FoU) og -idler. RNH skal inspirere og veilede til bruk av forskning i næringslivet i Rørosregionen. Medarbeiderne i RNH skal være godt oppdatert på virkeidler i Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, VRI og SkatteFUNN. Gjenno dette skal RNH være en tydelig del av innovasjonsiljøet i Sør-Trøndelag og kunne fungere so en forlenget ar for regionalt og nasjonalt virkeiddelaparat. RNH skal videre ha tett kontakt ed næringssjefen i Røros koune og utviklingsteaet for næringsarbeid i Holtålen koune. RNH skal bidra til økt fokus på viktigheten av videreutdanning, kopetanseheving og rekruttering av personer ed riktig kopetanse til regionen. Dette kan gjøres i et saarbeid ed bl.a. Røros Ressurs, Røros videregående skole, NTNU, BI og flere. I 2012 har RNH VÆRT EN AKTIV DEL AV DISSE NETTVERKENE: NÆRINGSHAGENE I NORGE Daglig leder saling, Nasos, februar Årsøte, Trondhei, ai I deseber søkte Tindved Kulturhage o idler fra Kulturdeparteentet for å lage et nettverk for næringsutvikling for kulturnæringer. RNH var en del av denne søknaden og ønsket gjenno dette et tettere saarbeid ed Tindved Kulturhage. Søknaden ble dessverre avslått. RNH hadde pga sykelding ikke anledning til å delta på Daglig leder saling i Bodø i noveber SIVA SIVA-dag, Trondhei, februar SIVA-NETT, Trondhei, ai Saling i BI-studie, Trondhei, septeber Kvinnovasjons-saling, Oslo, deseber SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Løpende kontakt ed fylkeskounens ansvarlig for næringshagene Ole Harris Hansen Næringssaling i Sør-Trøndelag, Røros, april RNH satt også i prograkoiteen for denne konferansen Trøndernettet, Orkanger, septeber BLILYST Saarbeidsøte Blilyst, Røros koune, Destinasjon Røros og RNH, Røros, januar 16

17 INNOVASJON NORGE SØR-TRØNDELAG Løpende kontakt gjenno året Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Kvalvik på Røros, august Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Voie på Røros, septeber Innovasjon-Norge-dag ed saksbehandler Kvalvik på Røros, noveber Tegning av saarbeidsavtale so nøkkelbedrift, august LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS (LEN) Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til etablererkurs Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen Inngåelse av saarbeidsavtale for 2013, deseber HEDMARK KUNNSKAPSPARK / VINGELEN UTVIKLING Løpende dialog og saarbeid gjenno året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen VRI-TRØNDELAG Sporadisk kontakt i løpet av året i ulike saenhenger RØROS KOMMUNE Faste øter ello næringssjef Kjetil Reinskou og daglig leder i RNH Sigrid M. Jansen 2-3 g pr nd Deltatt i arbeidsutvalget for ny Strategisk Næringsplan for Røros koune Deltatt på øte o ulig vekst innen private helsetjenester, ai Deltatt ed alle ansatte på Workshop for arrangeentsleverandører i Røros og Holtålen, juni HOLTÅLEN KOMMUNE Fast deltakelse på øter i utviklingsteaet for næringsutvikling i Holtålen koune, ca 1 g pr nd Holdt øte for alle elloledere i kounen o næringsutvikling, januar Deltatt på øte ello kounen og de næringsdrivende i Ålen senter, april Holdt tale under åpningen av ÅlenTorget (tidligere Ålen Senter), juni DESTINASJON RØROS Deltatt på frokostøter i Destinasjon Røros løpende gjenno året Flere øter i perioden i forbindelse ed Scandinavian Heartland UNGDOM OG UTDANNING Deltagelse på SUM-essa, Røros, januar Dialogøte ed Røros vgs, Røros Ressurs, NAV, Røros koune, Tverrfaglig opplæringssenter o videregående utdanning og næringsliv, april Vært entor for studenter på BI i Trondhei so skrev oppgave o RNH og Innovasjon, jan - ai ANNET Konferansen Vilje og Vekst, Røros, april FRAMPÅ, Oslo, septeber Trøndersk Reiselivskonferanse, Nasos, septeber ARMS: Kick-off, Røros, noveber 17

18 HAGEN VÅR: INN STØRRE LOKALER I VEKSTHUSET PÅ RØROS Fjell-Ljo 5. ars 2012 Arbeidets Rett 13. april 2012 EGEN KOMPETANSE og LOKALER Ansatte i næringshagen RNH hadde so ål at næringshagen skulle utvide fra én til to faste ansatte i løpet av året. Dette ålet ble nådd i ars. I tillegg ble det i august ansatt en prosjektarbeider fra til des De ansatte i RNH skal være oppdaterte og kopetente på næringsutvikling og veiledning, og bør derfor delta på kurs, konferanser og annen kopetanseheving so sikrer dette. Ansatte i næringshagen deltatt på følgende kopetansehevingstiltak i 2012: Studier Næringsutvikling, innovasjon og kopetanseutvikling, BI i saarbeid ed SIVA - daglig leder i næringshagen gjennofører dette studiet i Studie i Opplevelsesdesign, Universitetet i Nordland - næringshagens ansvarlige for Scandinavian Heartland gjennofører dette studiet i Kurs i Tjenestedesign, arrangert av Innovasjon Norge, Trondhei, oktober 2012 Kurs i etodikk for Scandinavian Heartland, Stockhol, noveber 2012 Opplæring i bruk av Canvas / Osterwalder, privatundervisning til alle ansatte i RNH fra Inn. Norge 18

19 Fra studietur ed Rørosat SA til Pienonte, Italia og fra styrets studietur til Landsbyen Næringshage på Dokka og Valdres Næringshage på Fagernes. Studieturer Studietur o saarbeid ello såskala atprodusenter, ed Rørosat Pieonte, Italia, oktober - daglig leder i næringshagen deltok på dette, deltakelse finansiert av Innovasjon Norge Studietur for styret og alle ansatte i næringshagen, andre næringshager og saarbeidende iljø Besøk i Valdres Næringshage på Fagernes, Landsbyen næringshage på Dokka, Fabrikken på Lillehaer og Lillehaer Kunnskapspark, noveber Lokaler RNH har sin hovedbase i Veksthuset i Tollef Bredalsvei på Røros. Her flyttet næringshagen inn i større lokaler soeren RNH har ikke hatt en tilfredsstillende fast kontorplass i Holtålen koune i Næringshagens opprinnelige lokaler ble ødelagt av storfloen i Ålen høsten Gjenno 2012 har næringshagen delvis benyttet et lokale på biblioteket i Ålen og delvis et kontor i kjelleren i kounehuset. Næringshagen har gjenno året likevel vært tilstede i Holtålen koune, enten på bedriftsbesøk eller i disse idlertidige lokalene i gjennosnitt én dag per uke gjenno hele Høsten 2012 gjorde styret i RNH et vedtak o å se på uligheter for en ny salokalisering på Røros, og på hvordan RNH ed dette - også rent fysisk - kan bli en del av et tettere iljø ed så- og ellostore bedrifter og gründere so ønsker sahandling. 19

20 PROFILERING Profil RNH hadde so ål at næringshagen skulle få en ny helhetlig profil og lansere et nytt nettsted i løpet av Dette ko på plass våren Næringshagne har siden da konsekvent benyttet denne profilen på alt ateriale. Næringshagens profil kobineres ed profilen til Næringshagene i Norge, og er forøvrig i tråd ed retningslinjer fra SIVA og STFK o logo og profilbruk. selskapets strategi Nettside Nettsiden sto ferdig våren Det ble lagt ned et ofattende arbeid i å utvikle et nettsted so både skal presentere næringshagens virksohet og ansatte, alle bedriftene ed tilknytning til næringshagen, kurs og aktiviteter og ikke inst et bredt spekter av inforasjon til næringslivet i regionen. Det var en krevende øvelse å ferdigstille nettstedet so ble lansert under generalforsaling i selskapet i ai 2012 Næringshagens nettsider oppdateres løpende ed nyheter og annen inforasjon. All påelding til øter og kurs foregår gjenno nettstedet Styreforu ed frokost for styreedleer, styreledere og daglige ledere i bedrifter i Rørosregionen Fredag 7. sept. kl «Veksthuset», Tollef Bredals vei 13, Røros Innledning ved Advokat Nils H. Storeng og Sigrid M. Jansen Pris: Daglige ledere og styreledere i bedrifter so er edleer i Rørosregionen Næringshage as: kr 350,-. Ikke-edleer: kr 650,-. Prisen inkluderer frokost. Påelding: Møtet er en del av et kopetansehevingsprogra for styrearbeid so pågår i hele Mer inforasjon o dette finner du på Aktiviteter og opplevelser en lønnso ulighet for din bedrift? Interregprosjektet SCANDINAVIAN HEARTLAND har so ål å utvikle et kopetanse-senter for leverandører av aktiviteter og opplevelser til reiselivet i Fjellregionen i Norge og Dalarne i Sverige. Prosjektet skal gi oppfølging, råd og veiledning til bedrifter so leverer aktiviteter. De bedriftene so blir tatt opp i prosjektet, vil bli fulgt tett i ett og et halvt år. Torsdag 20. septeber kl Bergstadens Hotell, Røros. Innledning ved Olve Norderhaug o soersatsingene i Trysil, Destinasjon Røros og innkjøpere i reiselivsnæringen o uligheter. Pris: GRATIS, inklusive lunsj ed lokale råvarer Påelding: Innen fredag 14. sept. på For: - Deg so allerede selger aktiviteter og opplevelser i dag - Deg so kunne tenke deg å starte nye aktiviteter, for eksepel i tilknytning til eller i saarbeid ed annen reiselivsvirksohet - Deg so driver reiselivs- eller opplevelsesnæring i Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os, Holtålen eller Røros og er nysgjerrig på hva Scandinavian Heartland er. Bli ed og se o prosjektet kan gi akkurat deg noe for fretiden din! EuropEiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden etablererkurs Holtålen - Røros - Os - Tolga - Tynset Har du en «gründer i agen» eller har du nylig startet din egen virksohet? Velkoen til et kostnadsfritt etablererkurs! Tirsdag 23. oktober kl : - Forretningsplan og arkedsplan Tirsdag 30. oktober kl : - Salg og erkevarebygging - Økonoi og veien videre for gründere Deltagere får også tilbud o èn tie individuell rådgivning på sin bedrift/bedriftsidé ed bedriftsrådgiver Torstein Rønning. Faglig ansvar: Leiv Eiriksson Nyskaping AS fra Trondhei. Sted: Malplassen Gjestegård, Tolga. Lunsj vil bli servert. Påelding: Inforasjon: tlf Frist: senest onsdag 17. oktober 2012 Dette kurset er uliggjort gjenno finansiering fra: NAV, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1, Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedark, Holtålen koune, Os koune, Tolga koune, Tynset koune og Røros koune i saarbeid ed Leiv Eriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as. Facebook RNHs facebookside har gjenno året blitt brukt konsekvent og jevnlig so en rask og effektiv åte å spre inforasjon o kurs, aktiviteter og andre nyheter på. I januar 2012 hadde næringshagen 160 liker / følgere. Ved utgangen av 2012 var det 380 personer so liker / følger næringshagens facebookside. De aller fleste av disse er ello år, en også gruppene år og år er godt representert. 57,5 % av våre følgere er kvinner. Årsrapport 2011 Våren 2011 ga RNH ut en ofattende årsrapport over arbeidet i Rapporten ofattet også næringsstatistikk for kounene Røros og Holtålen. Dette dokuentet var et viktig profilbyggende dokuent for næringshagen og et forsøk på å synliggjøre næringshagens rolle i lokalsafunnet i oppstartsperioden Flyere og DM I løpet av 2012 har vi laget flere DM / flyere (kun digitalt eller i noen tilfeller også kopiert opp) knyttet til arrangeent og kurs. Annonsering Det er i løpet av 2012 brukt relativt ye idler på annonsering for næringshagens aktiviteter. Salet annonsering for StyreForu, Scandinavian Heartland og Etablererkurs 20

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE

OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL RENNEBU KOMMUNE Nasjonalparken Næringshage AS2014 gir deg: Årsoppgjør 2014 Næringshagens arbeid gjennom året Bedriftenes egne historier Befolknings- og næringsstatistikk RENNEBU KOMMUNE OPPDAL - RENNEBU - MIDTRE GAULDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Kunnskap som faktor i næringsutviklingen Nyskapningen ved Sintef og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer