Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk"

Transkript

1 til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1

2 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (heretter kalt eksplosivforskriften), kan oppfylles med hensyn til sikker bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler m.m. til sprengningsformål. Den utdyper og forklarer teksten i forskriften der hvor dette synes nødvendig. Kapittelet regulerer all form for sprengningsarbeid og stiller krav til både planleggingen og selve utførelsen av arbeidet. Eksplosiv vare er noe mer enn sprengstoff, krutt og tennmidler m.m. Begrepet eksplosiv vare er likevel i dette kapittelet brukt som en samlebetegnelse på de tre nevnte hovedslag eksplosiv vare. Kap. 10 erstatter tidligere kap. 12 Bruk i forskrift av 22. mars 1977 nr. 1 om eksplosive varer. I kap. 10 fordeles ansvaret mellom virksomhet og den godkjente bruker. I korthet betyr dette at hovedansvaret er lagt på virksomheten. Den sertifiserte/godkjente bruker har ansvaret for den sprengningsfaglige utførelsen. Begrepet godkjent bruker (jf. 10-7, 10-8 og 10-14) er videreført fra tidligere forskrift. Med godkjent bruker menes innehaver av sprengningssertifikat klasse A, B eller C eller innehaver av særskilt godkjenning gitt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet knyttet til konkrete oppdrag. Andre begreper som er brukt i kapittelet er særlig sprengningskyndig (jf. 10-7). Med dette menes person som har kunnskap og erfaring utover det som kreves til sertifikat klasse A. For å kunne utføre selve sprengningsarbeidet må særlig sprengningskyndig enten inneha sprengningssertifikat klasse A eller være særskilt godkjent i det enkelte tilfelle. Med person med sprengningsfaglig kompetanse (jf og 10-13) menes person som har gode kunnskaper om sprengningsarbeid, men det stilles ikke krav om spreningssertifikat eller særskilt godkjenning. en tar kun for seg ett kapittel i eksplosivforskriften. For å få et helhetlig bilde av reguleringen av området, må dette kapittelet ses i sammenheng med lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og eksplosivforskriftens øvrige bestemmelser, spesielt kap. 1, 2 og 12. De mest aktuelle bestemmelsene for forståelsen av kap. 10 med veiledning er omtalt i veiledningen til de enkelte paragrafer. Det gjøres likevel spesielt oppmerksom på eksplosivforskriften 1-3 (definisjoner), 2-1 (plikt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon m.v.), 2-2 (forbud mot røyking og bruk av åpen ild), 2-3 (overlatelse av eksplosiv vare), 2-4 (kvalifikasjonskrav), 2-5 (dokumentasjon), 2-6 (godkjenning), 2-11 (varigheten av tillatelse og godkjenning) og de avsluttende bestemmelsene i kap 12. Det skal innføres internkontroll etter forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). I henhold til 4 første ledd skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at internkontroll utføres og utøves i samarbeid med arbeidstakerne. Alle bestemmelsene om bruk må ses i sammenheng med bestemmelsene i internkontrollforskriften. I denne veiledningsutgaven er forskriftsteksten markert spesielt, og veiledningsteksten står å lese direkte under den enkelte forskriftsparagraf. 2

3 10 1 Virkeområdet for dette kapittelet Bestemmelsene i dette kapittel gjelder bruk av eksplosive varer til sprengningsformål og omfatter enhver omgang med slike varer på anleggsområde fra varen tas ut fra oppbevaringssted, losses fra tillatt transportmiddel, ferdiggjøres eller leveres fra tilvirkingsenhet, m.m., og inntil varene er forbrukt og eventuell overskytende mengde brakt tilbake til oppbevaringssted eller godkjent transportmiddel. Kapittelet inneholder videre bestemmelser om plikt til å planlegge sikkerhetstiltak for alle arbeidsoperasjoner før, under og etter sprengningsarbeidet og kvalifikasjonskrav til bruker. Til første ledd: Første ledd viser til at kapittelet gjelder bruk av eksplosive varer til sprengningsformål og omfatter enhver omgang med slike varer på anleggsområde. Begrepet anleggsområde må tolkes vidt og omfatter alle steder der det foregår sprengningsarbeide. Kapittelet regulerer all omgang med eksplosiv vare fra varen tas ut fra godkjent oppbevaringssted eller transportmiddel og til eventuell overskytende vare er brakt tilbake dit. Oppbevaring av eksplosiv vare er regulert i egne bestemmelser i kapittel 7 i eksplosivforskriften. Bestemmelsen fastslår at kapittelet gjelder all form for sprengningsarbeid. Dette innebærer også sprengning av bygninger/installasjoner (riving), sprengning i gruver, m.m. De enkelte bestemmelsene i dette kapittelet gjøres gjeldende så langt de passer i disse mer spesielle tilfellene plikt til ivareta sikkerhet - gjelder imidlertid ubetinget av om det er for eksempel en bygning som skal sprenges eller om det dreier seg om tradisjonell fjellsprengning. Med enhver omgang med sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål menes all håndtering av slik vare på brukerstedet, så som midlertidig plassering og flytting (jf ), håndtering av forsagere (jf ), m.m. Transporten mellom godkjent oppbevaringssted og brukerstedet skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. Til annet ledd: Ingen kommentarer. 3

4 10 2 Generelle krav til bruk Det skal bare brukes godkjent eksplosiv vare bestemt for formålet og i samsvar med produsentens anvisninger. Det er i henhold til eksplosivforskriften 2-6 ikke tillatt å eie eller inneha eksplosiv vare som ikke er godkjent av DBE eller av den DBE bestemmer. Godkjenning av eksplosive varer er regulert i eksplosivforskriften kapittel 3 Markedsføring og kontroll. Den som har fått tillatelse til selv å tilvirke eksplosiv vare på brukerstedet kan anvende denne på brukerstedet, men det er ikke tillatt å transportere denne eksplosiv varen, jf. 6-1 tredje ledd. 4

5 10 3 Godkjenning av bruker Den som skal bruke sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål må være godkjent av Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller den direktoratet bemyndiger. Sprengningssertifikat utstedes i klassene A, B og C. Det er ikke tillatt å utføre annet sprengningsarbeid enn det som er angitt på sprengningssertifikatet eller som forøvrig fremgår av denne forskriften. Sprengningssertifikatet er personlig og kan ikke overdras til andre. Sprengningssertifikatet kan tilbaketrekkes ved overtredelse av bestemmelser i lov eller forskrift eller dersom andre særlige grunner tilsier det. Direktoratet for brann- og elsikkerhet avgjør når eventuell ny godkjennelse og på hvilke vilkår godkjennelsen kan gis etter slik tilbaketrekning av sertifikatet. Til første og andre ledd: Det er ikke tillatt å bruke sprengstoff, krutt og tennmidler m.m. til sprengningsformål uten å være sertifisert/godkjent. Pr. i dag er det DBE som har myndighet til å godkjenne/sertifisere brukerne klasse A og B. Myndigheten til å sertifisere brukere klasse C er delegert politiet/lensmann, jf Vilkårene for sertifisering følger av 10-4 til DBE kan godkjenne personer som godkjente brukere for sprengningsarbeider som går utover sertifikatområdene. Det er først og fremst ved så spesielle sprengningsoppgaver at virksomheten må innhente spesialkompetanse i form av spesialister, rådgivere, konsulenter, etc. at godkjenning utover sertifikatordningen vil være aktuelt. Til tredje ledd: Det er angitt på sprengningssertifikatet hvilke typer sprengningsarbeid som kan utføres. Person med sprengningssertifikat klasse A kan utføre vanlig sprengningsarbeid over og under jord (tomtesprengning, sprengning av tunneler, m.m.). Sertifikat klasse B gir rett til å utføre små, rutinemessige sprengningsarbeider hvor det anvendes begrensede mengder sprengstoff. Sprengningen må dessuten foregå på angitt arbeidsplass og i tråd med instruks utarbeidet av virksomheten. Sertifikat klasse C utstedes kun til eier av jord- eller skogbrukseiendom og det kan kun utføres mindre sprengningsarbeider på egen eiendom og i sikker avstand fra bebyggelse, ferdselsårer og lignende hvor risikoen for at uhell kan inntre er minimal. Til fjerde ledd: Ingen kommentarer. Til femte ledd: Dersom den som er sertifisert til å utføre sprengningsarbeide overtrer bestemmelser i lov eller forskrift, kan sertifikatet trekkes tilbake, jf. bl.a. eksplosivforskriften Tilbaketrekking kan også skje dersom særlige grunner foreligger. Særlige grunner vil kunne foreligge når det avdekkes at den som er sertifisert for eksempel misbruker alkohol- eller narkotika. 5

6 10 4 Sprengningssertifikat klasse A (Skytebas) Den som skal utføre vanlig sprengningsarbeid over og under jord må ha gyldig sprengningssertifikat kl. A. For å få godkjenning i kl. A må bruker ha bestått fagprøve innen bygg-/anleggsfag med fordypningsfag tunneldriving/fjellarbeid, grunnarbeid/anleggteknisk arbeid eller annen tilsvarende fagutdanning som gir tilfredsstillende basiskunnskaper om sprengningsarbeider, eller ha gjennomgått opplæring i virksomhet etter egen opplæringsplan godkjent av Direktoratet for brann- og elsikkerhet eller av den direktoratet bestemmer. Bruker må i tillegg ha bestått sprengningsteoretisk prøve fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, samt ha ervervet nødvendig praksis med sprengningsarbeide. Sprengningsteoretisk prøve avlegges for den instans Direktoratet for brann- og elsikkerhet bestemmer, og forelegges prøvenemndene for fagprøve til sensur. Den enkelte prøvenemnd skal være godkjent av Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Før sprengningssertifikat kl. A utstedes må bruker ha ervervet minst 12 måneders praksis med sprengningsarbeid de siste 2 år før søknaden er sendt. Praksisen skal ha følgende hovedfordeling: 9 måneders erfaring fra gruppe I omfattende: Tomtesprengninger Grøftesprengninger Sprengningsarbeider under jord Kontursprengning 3 måneders erfaring fra gruppe II omfattende: Pallsprengning (pukkverk o.l.) Spretting Annet I gruppe I skal søker ha praksis fra minst to av de fire angitte områdene. 5 av de 9 månedene skal være praksis fra sprengningsarbeider i nærheten av bebyggelse, offentlig veg m.m., hvor særlig stor aktsomhet må utvises ved sprengning. I gruppe II er det tilstrekkelig med praksis fra et av de tre angitte områdene. Bruker må oppfylle kravene til alder og praksis i henhold til bestemmelsene om fagbrev. EØS-borgere som ønsker å utøve ovennevnte yrke med kvalifikasjoner dokumentert ved et diplom eller eksamensbevis som beskrevet i artikkel l, 3, 4 og 5 i Rådsdirektiv 92/51/EØF, skal være likestilt med personer som oppfyller kvalifikasjonskravene etter denne forskrift. Det samme gjelder EØS-borgere som kan dokumentere faktisk utøvelse av skytebasyrket på hel eller deltid i minst 2 år i de foregående 10 år, og som kan fremlegge ett eller flere utdanningsbevis jf. Rådsdirektiv 92/5l/EØF art. 3 b. Dette er allikevel ikke til hinder for at Direktoratet for brann- og elsikkerhet kan kreve at en søker, dersom vilkårene i Rådsdirektiv 92/51/EØF artikkel 4 og 5 er oppfylt, må fremlegge bevis for relevant yrkeserfaring i inntil 4 år, fremstiller seg for en egnethetsprøve eller fastsetter en prøveperiode. Prøveperioden skal ikke ha lengre varighet enn 3 år. Søkeren kan fritt velge mellom prøveperiode eller egnethetstest. Dokumentasjon utstedt av vedkommende myndighet i EØS-området på at vilkårene som ovenfor nevnt er oppfylt, skal anerkjennes på lik linje med den dokumentasjon som kreves etter denne forskrift. Dette gjelder også kravet til politiattest. 6

7 Dersom søkerens EØS-hjemstat eller siste EØS-oppholdsstat ikke krever politiattest for å utøve skytebasyrket, skal dokumentasjon av tilsvarende art bli godtatt. Slik dokumentasjon må ikke være utstedt lengre enn tre måneder før de fremlegges. Dersom en EØS-borger ikke kan legge frem et diplom eller eksamensbevis som ovenfor nevnt, skal reglene om yrkesutdanning i denne forskrift komme til anvendelse. Søknad om sprengningssertifikat klasse A sendes Direktoratet for brann- og elsikkerhet, vedlagt vitnemål for avlagt fagprøve, sprengningsteoriprøve, attestasjon for praksis og politiattest. Søknad fra en EØS-borger om tillatelse til å utøve yrke som nevnt ovenfor skal sendes Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående EØS-søkeren er mottatt. Til første til syvende ledd: Bestemmelsen er i hovedsak, og med unntak av to forhold, videreført fra tidligere forskrift om eksplosive varer kap. 12 bruk. Det ene forholdet er at det nå er åpnet for et praktisk opplegg med opplæring i bedrift for å få utstedet sertifikat klasse A, da det i henhold til annet ledd kan utstedes sertifikat til den som har gjennomgått opplæring i virksomhet etter egen opplæringsplan godkjent av DBE eller den DBE bestemmer. Det andre forholdet er at det ikke lenger stilles krav om at DBE skal godkjenne personer og institusjoner som vil undervise i sprengningsteori til sprengingssertifikat klasse A. Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og er gyldig inntil videre. For å få utstedt sertifikat må søkeren: 1. a) ha fagbrev innen tunnel- og fjellarbeidsfaget veg- og anleggsfaget banemontørfaget asfaltfaget vegarbeidsfaget steinfaget bergfaget anleggsmaskinførerfaget I disse fagplanene inngår et minimum av teori om transport, oppbevaring og bruk av eksplosive varer. Relevant teknisk utdanning som teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller lignede vil også kunne aksepteres. I slike tilfeller kreves det i tillegg relevant praksis om vurderes av DBE i det enkelte tilfellet. b) alternativt til kravet i pkt 1a), dokumentere gjennomgått intern opplæring i virksomheten etter egen opplæringsplan godkjent av DBE 2. dokumentere praksis som angitt i forskriften 3. fremlegge politiattest denne må være av nyere dato og ikke eldre enn 3 måneder 4. ha avlagt og bestått sprengningsteoriprøve teoriprøven avlegges for Yrkesopplæringsnemnda. Eksamen skal være skriftlig, men dersom kandidaten av særlige grunner er forhindret fra å avlegge prøven etter vanlige vilkår, kan Yrkesopplæringsnemnda samtykke i at det avlegges muntlig prøve som på like fyllestgjørende måte må godtgjøre at kandidaten oppfyller kravene. Prøvenemndene skal i henhold til forskriften være godkjent av DBE. Ved forskriftens 7

8 ikrafttredelse er det kun yrkesopplæringsnemndene som er godkjent. Til åttende til siste ledd: Bestemmelsen i åttende til siste ledd implementerer direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (92/51/EØF). Bestemmelsen gir EØS-borgere som er sertifisert til å utøve skytebasyrket i sitt hjemland rett til å bli sertifisert for å utøve yrket også i Norge, forutsatt at sertifikatet fra hjemstaten bygger på tilsvarende utdanning fagbrev - som i Norge. EØS-borgere som oppfyller disse kravene kan søke om å få utstedt sprengningssertifikat i Norge dersom de også oppfyller de øvrige kravene som stilles i forskriften. Det er ikke tillatt å utføre sprengningsarbeide i Norge før sprengningssertifikat etter disse regler er utstedt eller det er gitt godkjenning for sprengningsarbeid i spesielt tilfelle, jf første ledd med veiledning. Ved tap av sertifikat klasse A kontaktes politi/lensmann for å få utstedt tapsmelding. DBE vil ved mottak av tapsmelding utstede et duplikat av tidligere sprengningssertifikat. 8

9 10 5 Sprengningssertifikat kl. B Den som skal utføre små, rutinemessige sprengningsarbeider hvor det anvendes begrensede mengder sprengstoff pr. år, som for eksempel sprengning i varme masser, eksplosjonsforming av metaller, seismikk og lignende, samt rutinepregede oppgaver i sikker avstand fra bebyggelse, ferdselsårer og lignende hvor risikoen for at uhell kan inntre er minimal skal ha sprengningssertifikat kl. B. Sprengningssertifikat kl. B kan videre utstedes for produksjonssprengning i gruver/dagbrudd når Direktoratet for brann- og elsikkerhet etter en konkret vurdering finner dette sikkerhetsmessig forsvarlig. Sprengningssertifikat kl. B kan bare anvendes til de oppgaver som fremgår av sertifikatet og som er knyttet til godkjent instruks utarbeidet for den konkrete arbeidsoppgave. Arbeidsgiver må utarbeide instruks basert på hovedretningslinjer utformet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, og som vedlegges søknad om sprengningssertifikat kl. B. Arbeidsgiver plikter å påse at søker får de teoretiske og praktiske kunnskaper som er påkrevet for at sprengningsarbeidet kan utføres med minst mulig fare for uhell. Bruker må bestå en sprengningsteoretisk/-praktisk prøve fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet samt dokumentere minst 6 måneders praksis opparbeidet de siste 12 måneder, innen det arbeidsfelt sertifikatet søkes for. Bruker må være over 20 år. Teoretisk/praktisk prøve kan avlegges hos arbeidsgiver eller teorikursarrangør godkjent som prøvearrangør av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, eller andre direktoratet bemyndiger. EØS-borgere som ønsker å utøve yrke som beskrevet ovenfor, med kvalifikasjoner dokumentert enten ved: et kompetansebevis jf. Rådsdirektiv 92/51/EØF artikkel 1 c jf.. artikkel 8, som kreves i en annen EØS-stat for å få adgang til, eller for å utøve det samme yrket på dens territorium, eller ved dokumenterte kvalifikasjoner tilegnet i andre EØS-medlemsstater, og som særlig med hensyn til helse, sikkerhet, miljøvern og forbrukervern gir den samme sikkerhet som kreves ifølge denne forskrift, skal være likestilt med personer som oppfyller kvalifikasjonskravene etter denne forskrift. Dersom en EØS-borger ikke kan legge frem et kompetansebevis eller dokumentere kvalifikasjoner som ovenfor nevnt, skal reglene om yrkesutdanning i denne forskrift komme til anvendelse. Som dokumentasjon på at vilkårene som ovenfor nevnt er oppfylt, skal de bekreftelser og dokumenter som er utstedt av vedkommende myndighet i EØS-området, og som søkeren fremlegger til støtte for sin søknad, bli anerkjent på lik linje med den dokumentasjon som kreves etter denne forskrift. Dette gjelder også kravet til politiattest. Dersom søkerens EØS-hjemstat eller siste EØS-oppholdsstat ikke krever politiattest for å utøve ovennevnte yrke, skal dokumentasjon av tilsvarende art bli godtatt. Slik dokumentasjon må ikke være utstedt lengre enn tre måneder før de fremlegges. Søknad om sprengningssertifikat klasse B sendes Direktoratet for brann- og elsikkerhet, vedlagt avlagt sprengningsteoretisk/-praktisk prøve, attestasjon for praksis og politiattest. Søknad fra en EØS-borger om tillatelse til å utøve yrke som nevnt ovenfor skal sendes Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående EØS-søkeren er mottatt. Til første til siste ledd: Sprengningssertifikat klasse B utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre, men utgår når 9

10 arbeidsforholdet avsluttes. Virksomheten må utarbeide instruks for arbeidet og sertifikatet kan kun benyttes i henhold til denne instruksen. Instruksen danner grunnlag for utstedelse av sertifikatet. Det kan ikke utføres sprengningsarbeider for andre arbeidsgivere eller på andre steder enn det som fremgår av sertifikatet. For å få utstedt sertifikat må søkeren: 1. ha avlagt og bestått sprengningsteoretisk prøve. Prøven kan avlegges hos arbeidsgiver, teorikursarrangør, lensmann eller annet offentlig organ 2. ha instruks fra arbeidsgiver som dekker det sprengningsarbeidet sertifikatet skal gjelde for 3. dokumentere relevant praksis min. 6 mndr. de siste 12 mndr. 4. fremlegge politiattest Ad. pkt 1 Instruks for sprengningssertifikat kl. B: Det skal alltid foreligge instruks for de arbeidene som skal utføres med dette sertifikatet. Instruksen skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem, den skal være utarbeidet før eventuell godkjenning gis og den skal følge søknadene til DBE for de det søkes godkjenning for. Følgende hovedpunkter skal fremkomme i instruksen: 1. Virksomhetens navn og adresse 2. Navn og personalia på person med sprengningsfaglig kompetanse i virksomheten (jf. 10-7) 3. Hvilken opplæring bedriften har gitt de som søker om sprengningssertifikat kl. B 4. En beskrivelse av de aktuelle arbeidsoppgaver som kan utføres med godkjenning i kl. B relatert til vedkommende bedrift 5. Gyldighetstid og intern distribusjon av instruksen, jf. virksomhetens internkontrollsystem 6. Dato og underskrifter Det følger av forskriften at sprengningssertifikat klasse B er knyttet opp til en instruks utarbeidet av bedriften, og at bedriften har person(er) med nødvendig sprengningsfaglig kompetanse. Dette vil si at sprengningssertifikat kl. B i utgangspunktet er aktuelt kun for ansatte i bedrifter av en viss størrelse. Ved tap av sertifikat klasse B kontaktes politi/lensmann for å få utstedt en tapsmelding. DBE vil ved mottak av tapsmelding utstede et duplikat av tidligere sprengningssertifikat. 10

11 10 6 Sprengningssertifikat kl. C Den som skal utføre små, rutinemessige sprengningsarbeider hvor det anvendes meget begrensede mengder sprengstoff pr. år, på egen eiendom innen jord- og skogbruk, i sikker avstand fra bebyggelse, ferdselsårer og lignende hvor risikoen for at uhell kan inntre er minimal skal ha sprengningssertifikat klasse C. Bruker må være fylt 20 år, ha bestått teoriprøve utarbeidet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet og kunne fremlegge politiattest, samt dokumentere praksis fra sprengningsarbeid, som vurderes i hvert enkelt tilfelle. Politiet eller lensmannen i det distrikt eiendommen ligger, avholder teoriprøven og utsteder sprengningssertifikat kl. C. Sprengningssertifikat kl. C gjelder i 5 år. Til første til siste ledd: Sprengningssertifikat klasse C gjelder kun for sprengning på egen eiendom i egen næring innen jord- og skogbruk. For å få utstedt sertifikat klasse C må søkeren, foruten å oppfylle kravet til alder ha bestått teoriprøve, fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder og dokumentere praksis fra sprengningsarbeide. Det stilles ikke krav om lang praksis, og det er opp til politiet/lensmannen i det enkelte tilfelle å vurdere om dokumentert praksis er tilstrekkelig for å få utstedt sprengningssertifikat klasse C. Sertifikatet utstedes av lensmann/politi i det distrikt eiendommen ligger og er gyldig i 5 år. Når sprengningssertifikatet utløper på dato skal det avlegges ny prøve hos lensmann/politi for å få utstedt nytt sertifikat. Ved tap av sertifikat klasse C vil lensmann/politi kunne utstede duplikat. 11

12 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet Ledelsen i virksomhet som skal ha utført eller som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer. Planene, som skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m, skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes, være basert på risikoanalyser, og være integrert i overordnete planer for prosjektet/anlegget. Etterlevelse av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres. Dersom det skal utføres særlig kompliserte eller risikofylte sprengningsarbeider utover det bruker med sprengningssertifikat i klasse A har kompetanse til, skal en særlig sprengningskyndig benyttes både til å utarbeide planer og til å gjennomføre sprengningen. Virksomhet som ikke selv utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til annet ledd. I antatt tilbud/anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med. Disse bestemmelsene endrer ikke de forpliktelser som ellers følger av arbeidsmiljølovgivningen. Når godkjent bruker utfører sprengningsarbeid som selvstendig pliktsubjekt gjelder plikten i annet ledd tilsvarende er sentral bestemmelse og danner grunnlag for forståelsen av de øvrige bestemmelsene i dette kapittelet. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at alle nødvendige sikkerhetstiltak blir ivaretatt ved utføring av sprengningsarbeider og at ikke viktige sikkerhetsmesseig tiltak, som for eksempel dekking, varsling og posting, blir salderingsposter. Til første ledd: Første ledd fastslår at det er ledelsen i virksomheten som har hovedansvaret for sikkerheten ved sprengningsarbeider. Ansvaret er uavhengig av om virksomheten bruker kvalifisert innleid/kontrahert arbeidskraft eller om sprengningsarbeidet utføres med egne godkjente brukere. Til annet ledd: Det fastslås at virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med nødvendig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta sikkerheten. Ledelsen er imidlertid ansvarlig for at planer utarbeides, og den er også ansvarlig for innholdet av disse og at planene overvåkes og kvalitetssikres. Ledelsen i virksomhet skal også påse at person med sprengningsfaglig kompetanse virkelig innehar nødvendig kunnskap og kompetanse om det konkrete sprengningsarbeid. Drives virksomheten som et enmannsforetak av den godkjente bruker, vil kravene som stilles til ledelsen i virksomhet påligge den godkjente bruker. De skriftlige planene skal være integrert og forankret i de overordnete HMS-planene for prosjektet/anlegg og bør inneholde følgende: 1. Beskrive ansvarsforholdene, organisasjonsplan a. Hvem er arbeidsgiver/oppdragsgiver b. Hvem er godkjent bruker c. Hvem underentreprenører rapporterer til. Rapporteringsrutiner 12

13 2. Utført risikovurdering, kartlegging av alle farlige forhold ved sprengningsarbeidet, jf. også internkontrollforskriften a. Hva som må tas hensyn til i omgivelsene, jf b. Intern transport på anlegget og plassering av eksplosivene, jf c. Miljøpåvirkning, støy, støv, rystelser, steinsprut, jf d. Varsling av omgivelsene, jf Arbeidstillatelsessystem 4. Salveplan a. Størrelse på salva b. Valg av borutrustning, hulldiameter c. Valg av sprengstoff og tennmidler d. Sikring mot utkast. Dekningsmateriell e. Nummerering og fordemming f. Utstyr som må være på arbeidsstedet før oppstart 5. Instruks for avviksbehandling a. Hvem skal ta avgjørelse når forskjellige deler av planen ikke kan gjennomføres som forutsatt b. Hvordan dokumentere hva som er gjort når planen måtte fravikes 6. Ansvar for å utarbeide salverapporten og innholdet av denne. Eksempel på skjema som kan benyttes til sprengnings- og salveplan se vedlegg. Etterlevelse av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres. Dette innebærer at det er et ledelsesansvar at det for eksempel er tilstrekkelig med dekningsmateriale tilgjengelig ved arbeider som krever dette, at det er tilstrekkelig antall personer til å ivareta posting og varsling og at alt annet utstyr av betydning for sikker utføring av sprengningsarbeidet er tilgjengelig. Krav til utarbeidelse av planer følger også av andre forskrifter. Det vises i denne sammenheng til bl.a. forskrift av 21. april 1995 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 11. I henhold til denne bestemmelsen skal det utarbeides plan som sikrer fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. I henhold til samme forskrift 6 og 7 er det byggherrens/prosjektlederens ansvar å sørge for at slike planer blir utarbeidet ved å inngå klare avtaler og utpeke koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Bestemmelsen i 10-7 bygger på de samme forutsetninger når det gjelder byggherrens ansvar, og planer etter disse to forskriftene vil kunne være sammenfallende. Kravet om at det skal utarbeides sprengningsplan m.m. må også ses i sammenheng med internkontrollforskriften 5 annet ledd nr. 6 hvor det fremkommer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Også forskrift av 21. november 1997 om helse og sikkerhet ved bergarbeid stiller krav om løpende vurdering av risikoforhold ved arbeidet, utarbeidelse av planer og regelmessig oppdatering av disse. Til tredje ledd: Ingen kommentarer. Til fjerde ledd: Virksomhet som ikke selv utfører spreningsarbeid, men kjøper denne tjenesten, har ansvar for å påse at kravene i henhold til annet ledd blir ivaretatt. Det er den virksomhet som utfører 13

14 sprengningsarbeidet som har hovedansvaret. Den som leier inn må imidlertid vite at det kreves planer som ivaretar sikkerheten, jf. også internkontrollforskriften. I praksis betyr dette bl.a. at pristilbud som oppdragsgiver aksepterer må omfatte alle kostnader for sikkerhetstiltak, jf. 10-9, slik at sprengning kan skje så sikkert som mulig. For utføring av selve sprengningsarbeidet kreves det sertifisering eller annen godkjenning. Dette vil si at vedkommende er innehaver av den type sprengningssertifikat som kreves for det sprengningsarbeidet som skal utføres, eller er godkjent av DBE for sprengning i spesielle tilfeller, jf Til femte ledd: Dersom den godkjente bruker driver selvstendig sprengningsarbeid, enten som egen virksomhet eller som vennetjeneste, må han selv oppfylle alle pliktene nevnt i annet ledd. 14

15 10 8 Godkjent brukers plikter Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring, lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig. Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik. Virksomheten er i henhold til 10-7 ansvarlig for planlegging, men når det kommer til selve utførelsen av sprengningsarbeidet og iverksettelse av planlagte sikkerhetstiltak forbundet med den planlagte sprengningen, er den godkjente bruker ansvarlig for dette. Til første ledd: Bestemmelsen pålegger den godkjente bruker å forsikre seg om at oppgaver som bl.a. boring, lading, posting og varsling er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan. Dette innebærer bl.a. at dersom andre enn den godkjente bruker har boret salva, må den godkjente bruker forvisse seg om at dette arbeidet er utført i henhold til planene før lading foretas og salva avfyres. Umiddelbart før lading tar til, skal godkjent bruker forvisse seg om at borhullene er åpne slik at det er fri passasje for ladningen, jf boring. Tennpatronen armeres, dvs. isettes tenner, umiddelbart før den plasseres i borhullet og det skal ikke brukes større ladning enn det som for tilfellet anses forsvarlig og nødvendig. Det skal tas hensyn til svakheter i fjellet. Bulksprengstoff (ANFO og lignende) må måles opp før, eller under selve ladningen. Dette fordi slikt sprengstoff kan sive ut i slepper og sprekker i fjellet og forårsake lokal overladning. Noen sprengstoffer kan utvide seg ved gassing etter plassering i borhullet. Det er derfor viktig å måle opp beregnet mengde slikt sprengstoff, slik at den godkjente bruker kan iverksette nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med sprengningen, eventuelt fjerne sprengstoffet, dersom det skulle vise seg at ladningen har ført til lokal overladning. Til annet ledd: Godkjent bruker er ansvarlig for å utarbeide salverapport etter at salva er avfyrt. Salverapport skal utarbeides etter hver enkelt salve og det skal fremgå av salverapporten hvilke avvik fra planen som foreligger, og hvordan avvik(ene) er behandlet. 15

16 10 9 Vern mot skade på omgivelsene Salve som skal skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg, der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse, jernbane, veg, luftspenn, kabler, m.m. kan skades, skal dekkes på hensiktsmessig måte, med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten. Salver som skal sprenges nær de angitte objekter skal ikke medføre fare for skade. At ferdselen er liten, ledningene er få og innretningene av lav standard osv., har ingen betydning. Også annet vern enn dekning kan aksepteres. Dersom det ikke dekkes, må det dokumenteres hvordan de iverksatte tiltak ivaretar sikkerheten på en like god måte som dekking. Begrepet "nær" forstås som at sprut kan nå frem til de omtalte objektene. En normal sprengning kan ut fra teori og praksis føre til steinsprut som angitt i tabellen nedenfor: Borhulls-/sprengstoffdiameter Kastelengde 1" 25 mm 260 m 2" 51 mm 410 m 2,5" 64 mm 480 m 3" 76 mm 600 m 4" 102 mm 700 m Tabellen er et hjelpemiddel som viser påregnelige kastlengder og fritar ikke de som har ansvar for sprengningen fra å foreta en selvstendig faglig vurdering av forholdene. Kastlengden ved steinsprut er også avhengig av mange andre faktorer, bl.a. tar ikke oversikten hensyn til spesielle fragmentformer, høydeforskjell, vindhastighet og lignende. Dekningsmaterialet skal: være tilstrekkelig sterkt kunne kobles sammen være tungt ikke slippe gjennom fragmenter slippe gjennom sprenggass dekke det dobbelte areal av salvens areal kunne forankres ikke kunne rives opp slik at det oppstår farlige kaststykker Når det gjelder hvem som er ansvarlig for å ivareta plikten til vern av omgivelsene og at det legges planer for dette, vises det til 10-7 med veiledning. Norsk standard - NS "Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk." kan nyttes som hjelpemiddel når det må tas hensyn til rystelser. Det anbefales at rystelsesmålinger dokumenteres. 16

17 10 10 Informasjon og varsling Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighetshavere, m.m., skal gjøres kjent med planene i 10 7 og hvilke risiki sprengningsarbeidene representerer. Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles. Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Postene skal stå i radioeller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Til første ledd: Bestemmelsen skal sikre at alle som på en eller annen måte kan bli berørt av det planlagte sprengningsarbeidet, får nødvendig og forståelig informasjon om hvilke risiki sprengningsarbeidene representerer. Det må informeres om alt av betydning for sikkerheten for de berørte, herunder hvordan de skal forholde seg før, under og etter skyting av salva. Det er ikke nødvendig å informere om detaljer i selve sprengningsplanen. Til annet ledd: Det skal utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av sprengningsarbeidet skal informere og varsles. Ordet berørt må her ses i sammenheng med 10-9 og veiledningen til denne. Berørt vil de kunne bli som er så nær der salva skal skytes at de vil kunne bli truffet av utkast fra salva. Planen må inneholde opplysninger om hvordan informasjonen skal skje og hvordan opplæring av postene skal ivaretas slik at posting og varsling kan foregå uten at det oppstår misforståelser. Planen vil være en del av sprengningsplanen og det er ledelsen som er ansvarlig for å utarbeide denne. Det må i planen framgå hvordan informasjonen skal gis for å sikre at de aktuelle berørte får vite hvordan de skal forholde seg før, under og etter skyting av salva. Det skal informeres om alt av betyding for sikkerheten for de berørte. Det er viktig at det i planen også fremkommer hvor postene skal stå og hvordan de skal kunne kommunisere med hverandre og den godkjente bruker som skal avfyre salva. Når trafikk skal stanses, skal dette skje i henhold til bestemmelsene i forskrift av 1. mars 1984 om varsling av arbeid på offentlig veg. Til tredje ledd: Ingen kommentarer. 17

18 10 11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges. Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter. Hvis forholdene allikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv vare plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte, enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst. Plasseringsstedet skal være sikkert, tydelig merket, ryddig, oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale. Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre. Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres. Flytting av eksplosiv vare til/fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte. Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse. Til første ledd: Ingen kommentarer. Til annet ledd: Det fastslås at det som hovedregel ikke skal tas med eksplosiv vare til brukerstedet før lading kan starte, dvs. boring og annen klargjøring er utført. Det forutsettes følgelig i denne bestemmelsen at det bare unntaksvis vil være aktuelt å bringe med eksplosiv vare fra godkjent oppbevaringssted for midlertidig plassering på brukerstedet. Til tredje ledd: I spesielle tilfeller kan det være behov for å bringe de eksplosive varene med til sprengningsstedet før klargjøring for lading er gjort. I disse tilfellene vil det være behov for midlertidig plassering. Dette kan være når avstander eller lignende til godkjent oppbevaringssted gjør det nødvendig å bringe varene med når man starter dagens arbeid. I slike tilfeller kan de eksplosive varene plasseres på sprengningsstedet midlertidig uten særskilt godkjenning. Plasseringen må i slike tilfeller foregå slik som anvist i denne paragrafs tredje ledd. I praksis betyr dette at det stilles like strenge krav til sikker plassering som til oppbevaring i eksplosivforskriften kapittel 7 når det gjelder alle forhold, med unntak av krav til selve bygningen (alternativt containeren) og oppbevaringstillatelse. Til fjerde ledd: Dersom det blir eksplosiv vare til overs etter lading, må denne fraktes bort fra salva før denne sprenges. Den kan da bringes til stedet for midlertidig plassering eller til godkjent oppbevaringssted. Til femte ledd: Det skal inngå i sprengningsplanen hvordan flyttingen av eksplosiv vare skal skje. Det er ledelsen i virksomheten som er ansvarlig for at slik plan blir utarbeidet, jf Godkjent bruker er ansvarlig for at selve flyttingen av eksplosivene skjer betryggende og i henhold til planen. Til sjette ledd: Siste ledd er i tråd med internkontrollprinsippet, jf. spesielt internkontrollforskriften 5 annet ledd nr. 6. Hvilke momenter som må inngå i risikoanalysen avhenger av risikoforholdene på stedet. Det er et ubetinget krav om at det skal utføres risikoanalyse før midleritidig plassering 18

19 av eksplosiv vare kan skje. Det stilles også krav om risikoanalyse ved flytting på brukerstedet, men dette kan likevel unnlates dersom flyttingen skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. Transport/flytting av eksplosivene bort fra anleggsområdet skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. 19

20 10 12 Boring Boring skal utføres i samsvar med salveplan. Før boring starter skal stuff, pall etc. være forsvarlig rensket, sikret og kontrollert mot gjenstående ladninger og deler av ladninger fra tidligere arbeid. Boreutstyr skal være tilgjengelig til den som skal avfyre /sprenge salven har kontrollert og godkjent boringen. Boring skal utføres slik at det oppnås størst mulig parallellitet mellom borehullene, nøyaktig hulldybde, kartlegging av svakhetssoner m.m. Borehull skal settes slik at hull som kan inneholde ladninger ikke påbores. Boring må ikke foretas nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borehullet, og aldri nærmere enn 2 meter. Den som borer skal rapportere skriftlig om boreutførelsen til den som skal lade og sprenge salven. Til første ledd: Ingen kommentarer. Til annet ledd: Det er viktig å renske stuff, pall etc. for løse steiner, røtter og jord slik at utkast av slike fragmenter ikke skjer ved sprengningen. Når stuff etc. er rensket vil også fjellets beskaffenhet avdekkes slik at sprekker og slepper blottlegges og godkjent bruker kan tilpasse sprengstofftype og mengde til den type fjell som skal sprenges. I tillegg må det foretas nødvendig sikring og kontroll mot gjenstående ladninger, slik at godkjent bruker kan ivareta alle nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre at slike ladninger medfører fare i det videre sprengningsarbeidet. Alt nødvendig utstyr for å rette feil ved boring må være tilgjengelig for den som skal foreta sprengningen, og det er derfor viktig å ha borutstyr tilgjengelig inntil boringen er kontrollert og godkjent av den godkjente bruker. Til tredje ledd Bestemmelsen skal bl.a. sikre at ikke to hull blir liggende så nær hverandre at det oppstår lokal overlading når salva lades og sprenges. Den skal videre sikre at eventuelle svakhetssoner blir oppdaget og registrert allerede ved boringen slik at sprengstoffmengden kan reguleres i henhold til bergartens beskaffenhet. Ved pallsprengning er det dessuten særlig viktig at første hullrad er nøyaktig utført med hensyn til avstand til pallfront, parallellitet, dybde og kartlegging av svakhetssoner. Det anbefales derfor at virksomheten har rutiner på at første rast blir målt opp. Til fjerde ledd: Dersom gjenstående ladninger oppdages, og ladningen ikke kan fjernes på sikker måte, er det viktig at borehullene settes slik at hullet som inneholder, eller som kan inneholde, ladninger ikke påbores. Til femte ledd: Ingen kommentarer. Til sjette ledd: Når annen person enn godkjent bruker foretar boringen bør arbeidet legges opp slik at det foreligger nøyaktige planer som følges av boreren. Det må være klart merket, beskrevet og forklart hvor og hvordan boringen skal utføres. Når problem oppstår, eller det må gjøres avvik 20

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Direktoratet for brann- og elsikkerhet Tønsberg, april 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål

Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål 12 1. Godkjenning av bruker For å kunne bruke sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål må bruker være godkjent av Direktoratet

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [dato] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 VEILEDNING Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013. Olaf Rømcke

Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013. Olaf Rømcke www.oricaminingservices.com Lagring av eksplosiver Anleggsdagene 2013 Olaf Rømcke www.oricaminingservices.com -Lagring/oppbevaring -Midlertidig plassering -Felleslager/hotellager -Track & Trace www.oricaminingservices.com

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) Høringssvar Til: DSB Postboks 2014 3103 Tønsberg Forslag til endringer i Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) EL & IT Forbundet mottok 6. januar 2005 høringsnotatet som ble sendt fra

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Fokus på planlegging og gjennomføring av sprengnings oppdrag i dagen Bergen 08.03.2016 Tore Venåsen Planleggingsfasen ute på prosjekt: Befaring på sprengnings området

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Side 1 Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av Enkle beregningsmetoder. Det kan synes gammeldags at det forsatt

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Side 1 Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av Enkle beregningsmetoder. Det kan synes gammeldags at det forsatt

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr 1 Formål 2 Virkeområde 3 Registreringsplikt 4 Plikt til å rette feil og mangler 5 Krav til bruk av

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB 1 Nytt fra DSB Sertifikatordningen Tilsyn Bulksprengstoff og mobile lade- og produksjonsenheter Id

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

P/F Vága Floghavn. Uttak av masser med mulige eksplosiver

P/F Vága Floghavn. Uttak av masser med mulige eksplosiver Uttak av masser med mulige eksplosiver Innhold 1 Bakgrunn og hensikt... 1 2 Beskrivelse av utvidelse av Vága Floghavn... 2 2.1 Utvidelse av flyplassen... 2 2.2 Grunnlagsdokumenter... 2 3 Tidligere sprengningsarbeider

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer