Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv i Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune

2 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Forord På oppdrag fra Grenland havn IKS har Høgskolen i Telemark (HiT), institutt for natur, helse og miljøfag (INHM) gjort en verdivurdering av naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø i Vollsfjorden i Bamble og Skien kommune i forbindelse med mulige nye havneområder i Grenland. Vi har også gjennomført tilsvarende verdivurderinger i egne rapporter, for andre aktuelle havneområder: Auenlandet, Porsgrunn kommune og Asdalstrand, Bamble kommune. Etter anbefaling av oppdragsgiver har vi primært evaluert sørsiden av fjorden som aktuelt havneanlegg, men vi har vedlagt relevant informasjon rundt et mulig havnealternativ på nordsiden av fjorden i vedlegg 5-8 i denne rapporten. Mht naturmiljø er det lagt vekt på inngrep i eller endrede kvaliteter for større naturområder og økosystemer, regional grønnstruktur, viktige enkeltområder, naturtypeområder, naturhistoriske forekomster. For nærmiljø og friluftsliv er vektlagt endrede kvaliteter i boligområder, identitetskapende elementer, uteområder, friluftsområder, service, veg og stinett for gående og evt. syklende. For kulturmiljø er det vektlagt inngrep i eller endrede kvaliteter for fornminner, kulturmiljøer. Fordi INHM i liten grad har kompetanse innen kulturmiljø har vi primært samlet relevant dokumentasjon vi har fått tilgang til på riksantikvarens database: Informasjon fra naturmiljø og nærmiljø og friluftsliv har vi delvis mottatt fra kommunen (papir og/eller elektronisk: og samt hentet ut fra Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase (www.naturbase.dn.no) og artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). Vurderingene som er gjort bygger på den dokumentasjon som pr. dato foreligger på disse basene, samt det vi har mottatt fra kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Like fullt vil det sikkert kunne finnes informasjon/dokumentasjon innen de verdiområdene vi har evaluert som ikke er kommet med, da slike registreringer på mange måter er en kontinuerlig prosess. Vi vill takke Bamble kommune ved Kjell Sverre Rogn Skien kommune ved Eigil Movik og Kjell Henrik Semb Telemark Fylkeskommune ved Torbjørn Landmark Fylkesmannen i Telemark ved Trond Erik Silsand og Petter Ellefsen Grenland havn IKS, for all hjelp med anskaffelse av relevant dokumentasjon Bø, 15. april 2008 Espen Lydersen

3 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Innhold 1. Material og metoder 5 2. Dokumentasjon Vollsfjorden Generell bakgrunnsinformasjon Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Kulturminner Miljøvurdering Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Samlet vurdering Referanser Vedlegg 20

4 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Material og metoder I henhold til vårt oppdrag fra Grenland havn IKS skulle vi i fm verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø og friluftsliv, fokusere på følgende problemstillinger: Naturmiljø o Inngrep i eller endrede kvaliteter for større naturområder og økosystemer, regional grønnstruktur, viktige enkeltområder, naturtypeområder, naturhistoriske forekomster. Kulturmiljø o Inngrep i eller endrede kvaliteter for fornminner, kulturmiljøer Nærmiljø og friluftsliv o Inngrep i eller endrede kvaliteter i boligområder, identitetskapende elementer, uteområder, friluftsområder, service, veg og stinett for gående og evt. syklende Verdivurdering av naturtyper er inndelt i følgende kategorier iht. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sin database: Naturtyper: o Svært viktige områder for biologisk mangfold o Viktige områder for biologisk mangfold o Områder med lokal verdi for biologisk mangfold o Naturverdområder o Viltområder Rødlistearter innen sopp, karplanter/mose/lav, insekter og vilt delt er inndelt i følgende kategorier Svært viktig for biologisk mangfold Viktig for biologisk mangfold. Artsregistrering og rødlisteklassifisering av arter følger Rødlista for Norge (Kålås m.fl., 2006). I denne rødlista deles artene inn i følgende kategorier (jfr. Tabell 1 i Vedlegg 1): EX EW RE CR EN VU NT DD Utdødd Regional Kritisk truet Sterkt truet Sårbar Nær truet i vill utdødd (Critical (Endangered) (Vulnerable) (Near tilstand (Regionally endangered) threatened) (Extinct extinct) in the wild) Utdødd (Extinct) LC NE NA Ikke vurdert (Not evaluated) Livskraftig (Least concern) Ikke egnet (Not applicable) Datamangel (Data deficient) 5

5 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Fra tidligere registreringer av rødlistearter, Rødlista fra i 1999 (DN, 1999), ble følgende verdikategorisering av arter benyttet (jfr. Tabell 3 i Vedlegg 1): Ex E V R DM DC Utdødd Direkte truet Sårbar Sjelden Bør overvåkes Hensynskrevende Ytterligere detaljer til de ulike kategoridefinisjonene finnes i Tabell, 1,2 og 3 i Vedlegg 1. Det er viktig å påpeke at artsdatabasen inneholder antall observerte objekter i tid og rom. Dette betyr at en hvis en art er registrert gjennom flere år i samme område, så vil hver årsobservasjon være ett registrert objekt i artsdatabasen. Hvis en art er registrert på flere lokaliteter innen et området blir også hver av observasjonene ett objekt i artsdatabasen. Basen gir foreløpig ingen informasjon om hvor mange av samme art som ble registrert hver gang. Mht landskapsverdisetting og tur og rekreasjonsverdisetting er følgende kategorisering benyttet: Landskap o Meget store landskapsverdier o Store landskapsverdier o Landskapsverdier o Fjord og skjærgårdslandskap Tur og rekreasjon o Meget stor verdi for tur og rekreasjon o Store verdier for tur og rekreasjon o Muligheter for tur og rekreasjon o Liten eller ingen verdi for tur og rekreasjon o Friluftsområder i offentlig eie Riksantikvarens kategorisering av kulturminner er delt opp i følgende temakategorier: Arkeologisk minne Bygning Kirke Teknisk/industrielt Uspesifisert Disse kategoriene er deretter delt inn i følgende vernestatus kategorier: Automatisk fredet (alt før reformasjonen, 1537, er automatisk fredet, jfr. kulturminnel. 4.) Vedtaksfredet Andre Uavklart Ingen vernestatus Når det gjelder nyere tiders kulturminner forutsettes det at objektene blir verdivurdert/evaluert etter visse kriterier for at de skal kalle kulturminner. Riksantikvaren bruker følgende kriterier for allmenne retningslinjer: Identitet/kontinuitet/tilhørighet Symbolverdi Alder Autensitet/reparasjoner/endringer Variasjon/homogenitet 6

6 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Miljøverdi Pedagogisk verdi Skjønnhetsverdi/kunstnerisk verdi Bruksverdi Teknisk standard Økonomi/konfliktnivå I forbindelse med konsekvensvurdering av hvilke effekter et framtidig havneanlegg på Asdalstrand vil ha på naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø har vi benyttet oss av metodikk angitt i Statens vegvesen (SVV) Håndbok 140 (Konsekvensanalyser), hvor følgende kategorisering foreligger for ikke prissatte konsekvenser: Positiv konsekvens av tiltak Negativ konsekvens av tiltak /++++ 0/ /+++ -/ /++ --/ /+ ---/

7 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Dokumentasjon Vollsfjorden 2.1 Generell bakgrunnsinformasjon Vollsfjorden er en arm av Frierfjorden som strekker seg nordvestover mellom Herre og Flakvarp, inn til Voll. På nordsiden av fjorden, mellom Flakvarp og Røra ligger mange hytter (Tangen og Halvorsen, 1991), men i dette området er et betydelig areal i dag avsatt til havneområdet for Skien kommune, og det synes derfor som om svært mye av denne hyttebebyggelsen ikke lengre finnes (Se Figur 1). På sørsiden av Vollsfjorden er det mange lune viker og lite bebyggelse. Flere små øyer ligger primært i bunnen av fjorden, men også noen øyer ligger lengre ute i fjorden. Sør for et framtidig havneområde er det i dag etablert et boligfelt, Oksodden (Se Figur 2). Nordsiden av Vollsfjorden tilhører Skien kommune og sørsiden tilhører Bamble kommune. I forhold til tilgjengelige kart er det i dag fylt ut et betydelig område mellom Kjeøya og fastlandet (Skien kommune), hvor Norsk metallretur har etablert seg (Se Figur 1). Mest sannsynlig lokalisering av ny havn i området er på sørsiden av Vollsfjorden, hvor det vil måtte påregnes en betydelig utfylling i fjorden, samt beslag av betydelig areal på fastlandet, mellom Oksodden boligfelt og Vollsfjorden (se Figur 2) I Bamble kommunes bestemmelser og målsettinger for kommunens arealplan (Bamble kommune, 2007a, Vedlegg 4 i Lydersen, 2008) er å bemerke følgende planlagte tiltak på vestsiden av Frierfjorden: Jernbanekorridor gjennom Herre-området Prosjektkorridor gjennom Bamble fra Herre, ny jernbanetrace Prosjekteringslinje for ny kraftlinje Prosjekteringslinje for gassrør. For alle disse planer gjenstår konsekvensutredninger og reguleringsplan (Bamble kommune 2007a, Vedlegg 4 Planlagte tiltak) Etter Bamble kommuneplans arealdel med tilhørende bestemmelser (Bamble Kommune, 2007 a, b) er arealene for framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden definert som LNF område. 8

8 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Figur 1. Oversiktsbilde av Vollsfjorden. Mest sannsynlig havneområdet er tenkt lagt på sørsiden av Vollsfjorden, jfr. Figur 2. Foto: Grenland havn IKS Jernbanekorridor Voll-sør Voll-nord Oksodden boligfelt Figur 2 Avgrensninger på aktuelle havnealternativer, nord og sør i Vollsfjorden, samt tenkt framtidig jernbanekorridor (Se også Figur 5). Foto: Ortofoto. 9

9 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Naturmiljø I nærområdet til framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden ligger to verneområder, Gårdemma naturreservat (VV ) øst for havneanlegget, og Lagmannskjær (VV ), vest for havneanlegget (jfr. Figur 2 og 3). Begge disse områdene er klassifisert som IA områder (Strict Natur Reserve) som er land- eller sjøområde med særmerkte eller representative økosystemer eller spesielle geologiske eller fysiske forhold, primært tilgjengelige for forskning eller miljøovervåking. Gårdremma naturreservat (Lokalitet 4 og 5 i figur 4) er på 21 dekar og fredet iht. forskrift (FOR nr. 807, hvorav ca 60 % er vann. Naturtypen er i hovedsak strandeng og strandsumpvegetasjon og verdivurdert som viktig i nasjonal/regional sammenheng (www.naturbase.no, se også vedlegg 2a og 2b). 6 arter karplanter er nevnt i artsdatabasen til DN (www.artsdatbasen.no), hvor myrstjerneblom (Stellaria palustris) er kategorisert som EN, dvs. sterkt truet. Lagmannskjær naturreservat (Lokalitet 14 i figur 4) er en holme på 17 dekar vernet som livsmiljø for sjøfugl, plante og dyreliv iht. forskrift (FOR nr. 5, Lokaliteten har navnet Balsøyholmen i verneplan fra Fordi også holmen ligger midt i industriområde, kan det nyttes som referanseområde ved undersøkelser av hvordan fugler påvirkes av forurensninger. Det har vært drevet sammenhengende sjøfugltaksering i over 25 år. Av i alt 18 registrerte fuglearter i reservatet er kun makrellterne og hettemåke på rødlista, som hhv sårbar og nær truet (Tabell 1) Iht. til arealplanen til Bamble kommune (Bamble kommune, 2007b) er et betydelig område nord og øst for Sigbjørntjenn tatt inn og båndlagt som lokalt verneområdet. Dette området ligger foreløpig ikke inne i DN sin naturtypedatabase (www.naturbase.dn.no), men vil være i direkte konflikt med et framtidig havneanlegg på sørsiden i Vollsfjorden (Figur 2). Tabell 1 Oversikt over antall objekt og arter på Lagmannskjær naturreservat iht. artsdatabankens database (www.artsdatabanken.no) Art Antall observasjoner Fiskemåke 28 LC: Livskraftig Gravand 3 LC: Livskraftig Grågås 4 LC: Livskraftig Gråmåke 15 LC: Livskraftig Hettemåke 11 NT: Nær truet Kanadagås 1 NA: ikke egnet til vurdering Knoppsvane 10 LC: Livskraftig Makrellterne 13 VU: Sårbar Siland 2 LC: Livskraftig Sildemåke 12 LC: Livskraftig Steinvender 1 LC: Livskraftig Stokkand 6 LC: Livskraftig Svartand 1 LC: Livskraftig Svartbak 13 LC: Livskraftig Teist 1 LC: Livskraftig Tjeld 11 LC: Livskraftig Toppand 1 LC: Livskraftig Ærfugl 10 LC: Livskraftig Antall arter 18 Antall observasjoner

10 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 I Langekilen rett sørvest for framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden ligger Langekilen naturtypeområde (Figur 3 og 4) med verneverdig strandeng og strandsump, verdisatt som lokalt viktig naturtypeområde. I dette området finnes også rødlistearten myrstjerneblom (Stellaria palustris) som er en sterkt truet karplante. Ellers antyder flyfoto over området en del hogstflater hvor ungskog er i ferd med å etableres. På nordsiden av Vollsfjorden ligger Rørabekken naturtypeområdet (Figur 3 og 4), hvor bekkedraget er vurdert som svært viktig naturtype i nasjonal regional sammenheng. Vasskrans (Zannichellia palustris) som er en rødlistet karplante (VU: sårbar), er registrert i området, og bekken er meget god gytebekk for sjøørret (Kjell Henrik Semb, Skien kommune, pers. med). En svært sjelden fugl for Norge, som kun sporadisk finnes hekkende i landet, er også registrert i dette område. Det er gjort flere artsregistreringer av fugl i området (jfr. kart i Figur 4), primært sjø- og andefugl, hvor det som for Lagmannskjær, kun er registrert makrellterne og hettemåke som inngår i den norske rødlista som hhv sårbar og nær truet. Kartlegging av naturtyper under vann i Vollsfjorden er planlagt og vil starte i nærmeste framtid (Kjell Henrik Semb, Skien kommune, pers. med, se også vedlegg 4). En vil derfor kunne forvente flere registreringer av naturtyper og rødlistearter under vann som følge av dette. Det er interessant å påpeke at Vollsfjorden er en av de mest fiskeartsrike fjorder i hele landet, og fram til oktober 1991 var det fanget hele 23 ulike fiskearter i fjorden (Tangen og Halvorsen, 1991). Naturresrevat-verneområder Nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper Lokalt viktige naturtyper BN Rørabekken Svært viktig naturtypeområde BN Amuråsen v/flakvarp Svært viktig naturtypeområde VV Gårdemma Verneområde BN Gårdem Viktig naturtypeområde BN Langekilen Lokalt viktig naturtypeområde VV Lagmannskjær Verneområde Figur 3. Naturreservater og prioriterte naturtyper i områdene rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune (www.naturbase.dn.no) 11

11 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, RE Regionalt utdødd CR Kritisk truet EN Sterkt truet VU Sårbar NT Nær truet 8 9 DD Data mangel 7 LC Livskraftig NA Ikke egnet til vurdering 6 NE Ikke rødlistevurdert 5 10 Gårdemma naturreservat Lagmannskjær sjøfuglreservat Figur 4. Oversikt over naturreservater, sjeldne naturtyper og arter i områdene rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. Nummereringen henviser til ulike steder hvor artsregistreringer foreligger. Alle arter registrert på de ulike lokaliteter (angitt med nr.) finnes i Vedlegg 2. Kilde: og 2.3 Nærmiljø og friluftsliv Vollsfjorden var fra slutten av 1800-tallet et mye brukt rekreasjonsområde, spesielt for byborgere fra Skien og Porsgrunn. Utover på 1960 tallet ble fjorden mindre attraktiv som rekreasjonsområde på grunn av økte forurensninger. Det ble bl.a. innført restriksjoner på bruk av fisk til menneskemat (Tangen og Halvorsen, 1991). I takt med reduserte forurensinger, er fjorden igjen blitt et mer attraktivt rekreasjonsobjekt, og fjorden er igjen et interessant fiskested både sommer og vinter. Røra-bekken er bl.a. en meget attraktiv gytebekk for sjøørret, og fiske etter denne laksefisken er svært populært. Fordi fjorden er fiskerik, både mht arter og mengder, er fjorden en svært attraktiv fiskeplass også for barn (Tangen og Halvorsen, 1991). Anleggelse av havneområdet for Skien, og etablering av Norsk Metallretur på Kjeøy, har båndlagt store områder på nordsiden av Vollsfjorden, og utfyllingen mot Kjeøya gjør at øya i dag kun er en halvøy (Figur 1). Områdene øst for havneområde er et mye brukt friluft og rekreasjonsområde som også rommer mange gamle fornminner (se kap. 2.4). Vest for dagens havneområde ligger det svært viktig naturtypeområdet Rørabekken, med fine rekreasjon og friluftsliv områder på begge sider. Vest for Rørebekken ligger fortsatt mange hytter. Ytterst i Vollsfjorden, på sørsiden, er mest sannsynlig sted for etablering av framtidig havn i Vollsfjorden. På sørsiden av Vollsfjorden er det mange lune viker og lite bebyggelse, og området er derfor et attraktivt som nærmiljø og friluftsområdet, spesielt for de som har etablert seg i boligfeltet Oksodden, sør for framtidig havneanlegg (Se Figur 2). I arealplanen for Bamble kommune er hele området definert som LNF-område. 12

12 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Et område nord for Sigbjørntjenn (Halsundåsen, se Figur 5) er i arealplanen for Bamble kommune også båndlagt som verneområde, i tillegg til Gårdremma naturreservat nordvest for Sigbjørnstjenn som er vernet gjennom egen forskrift (Figur 4). Hele det foreslåtte område rundt Halsundåsen vil trolig bli direkte berørt av en framtidig havn i området. I forbindelse med etablering av mulig ny havn på sørsiden av Vollsfjorden, vil også høyspentlinja som krysser Vollsfjorden i område Halsund - Kjeøya måtte heves, da den i dag ikke har høyt nok spenn for de båter som er tenkt å anløpe det framtidige havneanlegget. (Petter Ellefsen, Grenland havn IKS, pers. med.). Primært for det nye boligområdet på Oksodden, vil etablering av havn på sørsiden av Vollsfjorden medføre betydelig visuell forurensning og økt støy i nærområdet i forhold til det som er realitetene i dag. Framtidig arealbruk for hele sørsiden av Vollsfjorden må selvsagt sees i sammenheng med mulig framtidig jernbanekorridor, som etter dagens planer synes å komme inn på sørsiden av Vollsfjorden rett øst for Gårdemma naturreservat (Jfr. Figur 2, 3 og 5). Det må videre påpekes at et framtidig havneområde på sørsiden av Vollsfjorden vil medføre betydelig med ufylling av masse i Vollsfjorden, muligens helt ut mot noen mindre øyer, tilnærmet midt i fjorden (Se Figur 2). Dette vil innebære en betydelig innsnevring av fjorden i dette området, som igjen vil kunne medføre betydelig ulempe og fare for småbåttrafikk ut og inn av Vollsfjorden. Figur 5. Utsnitt av arealkart fra Bamble kommuneplans arealdel med tilhørende bestemmelser. Skravert hvitt område nord for Sigbjørntjern (merket LV) er planlagt båndlagt som lokalt verneområde. Rød stiplete linje omgitt av rødt rastefelt er planlagt jernbanekorridor. Kilde: Bamble Kommune kommunalplan (revidert ). 13

13 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Kulturmiljø Selv om isdammene ligger tett langs vestsiden av Frierfjorden, synes det ikke å være isdammer i det aktuelle framtidige havneområdet på sørsiden av Vollsfjorden. Både kart og flyfoto antyder en mulig dam på vestsiden av Sigbjørntjenn. At enkelte kart også navngir vannet som Sigbjørndammen kan tyde på dette. Om dette er en isdam er ikke bekreftet, men Telemark Museum har ingen registrering av isdam i dette område. Det er ingen hus/hytter i området som vil bli direkte berørt av et framtidig havneanlegg. Etter de registreringene som foreligger eller som vi har hatt tilgang til, synes område fattig på kulturmiljø men rikt på naturmiljø. Det finnes registrerte kulturminner i nærområdene til en framtid havn på sørsiden av Vollsfjorden, bl.a. på Stranda sør for Langekilen, og på Langøya lengre inn i Vollsfjorden. På nordsiden av Vollsfjorden ligger mange registrerte og automatisk fredete kulturminner (Figur 6). Det er god grunn til anta at området tidligere har vært benyttet som utmarksbeite, men det er ikke kontrollert/verifisert. Området er i dag, som nevnt tidligere, definert som LNF-område, med de bruksbegrensinger som hefter med slike områder. 2.5 Kulturminner I henhold til riksantikvarens kulturminnedatabase finnes ingen fredete kulturminner som direkte vil bli berørt av framtidig havneområde på sørsiden av Vollsfjorden (Figur 6, mer detaljer i vedlegg 3). I nærområdene på sørsiden finnes følgende fredete kulturminner: Lokalitet Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet: Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Bolvik på Langøya o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen På nordsiden av Vollsfjorden finnes følgende fredete kulturminner langs kysten, i område fra Røra til østspissen av Balsøya. Detter er følgende kulturminner: Lokalitet Ørvik o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Ørvik o Forsvarsanlegg automatisk fredet o 1 bygdeborg fra jernalderen 14

14 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Lokalitet Ørvik o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet ikke navngitt o Forsvarsanlegg automatisk fredet o 1 bygdeborg fra jernalderen Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra eldre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag/redskap fra yngre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra eldre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra yngre steinalder Lokalitet Torskeholet o Kulturminner under vann automatisk fredet o Skipskirkegård med 10 registrerte vrak spredt over hele vika (se rødt område på kartet) o 9 vrak > 100 år, ett 14 C-datert til 1500 tallet, etterreformatorisk tid. Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra yngre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Veianlegg automatisk fredet o Hulvei fra førreformatorisk tid (< 100 m lang) Lokalitet Balsøy o Gravminne automatisk fredet o Gravrøys fra bronsealder - jernalder Lokalitet Balsøy o Gravfelt automatisk fredet o Gravrøys fra bronsealder Mer detaljer om disse fredete kulturminnene i Vedlegg 3. 15

15 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Figur 5 Registrerte kulturminner i ytre deler av Vollsfjorden, Bamble og Skien kommuner. Kilde Riksantikvarens database: 3. Miljøvurdering Miljøvurderingene omhandler kun alternativt havneområde på sørsiden av Vollsfjorden, fordi etablering av ny havn på nordsiden av Vollsfjorden synes uaktuelt (Petter Ellefsen, Grenland havn IKS, pers. med.). 3.1 Naturmiljø Med basis i den dokumentasjon som foreligger for disse vurderingen, besitter område sør for Vollsfjorden mange naturkvaliteter i form av ulike naturtyper og derigjennom også et rikt biomangfold. Område er i liten grad påvirket av menneskelig aktivitet, uten veier, bebyggelse med mer. Også Sigbjørntjern er med og beriker dette varierte naturområdet. Vest for framtidig havn ligger Gårdremma naturreservat, med karplanten myrstjerneblom (Stellaria pallustris), klassifisert som sterkt truet iht. Norsk Rødliste (Kålås m. fl., 2006), som den mest eksotiske. Iht. til arealplanen til Bamble kommune (Bamble kommune, 2007b), er et betydelig område nord og øst for Sigbjørntjern (Halsundåsen), tatt inn og båndlagt som lokalt verneområdet. Dette området ligger foreløpig ikke inne i DN sin naturtypedatabase (www.naturbase.dn.no), 16

16 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 men vil være i direkte konflikt med et framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden (Figur 2). Et ny havn på sørsiden av Vollsfjorden betyr også en betydelig påfylling av masse i gruntområdene i fjorden, som vil ødelegge den naturlige strandsonen og gruntområdene i denne delen av Vollsfjorden. (Se Figur 2). Mht. de kommende flora- og fauna-registreringen som planlegges i Vollfjorden, vil en anta at også resultater fra disse undersøkelsene vil kunne få direkte innvirkning på framtidige naturmiljøvurderingene i område. Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), vil vi vurdere de negative konsekvensene på naturmiljøet, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden som store (Tabell 2). 3.2 Nærmiljø og friluftsliv En framtidig havn i Vollsfjorden vil ha betydelige negative effekter for områdets bruk som friluftsliv og rekreasjonsområdet, både på fastlandet sør for fjorden, og ute på selve fjorden. Boligområde på Oksodden vil bli betydelig påvirket av dette, samt påvirket av medfølgende infrastrukturendringer, støy og visuell forurensning. Topografien, tilgjengeligheten, naturtypevariasjonene med mer, gjør område meget attraktiv som nærmiljø og frilufts- og rekreasjonsområde. Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), vil vi vurdere de negative konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv som store, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 3.3 Kulturmiljø I område som vil bli direkte berørt av et framtidig havneanlegg i Vollsfjorden, er det med bakgrunn i de opplysninger vi sitter inne med, ingen registrerte kulturminner som vil bli direkte berørt. Det finnes registrerte kulturminner i nærområdene til en framtid havn på sørsiden av Vollsfjorden, bl.a. på Stranda sør for Langekilen, og på Langøya lengre inn i Vollsfjorden. På nordsiden av Vollsfjorden ligger mange registrerte og automatisk fredete kulturminner (Figur 6). Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), har vi derfor vurdert de negative konsekvensene for kulturmiljøet som små, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 3.4 Samlet vurdering Strandsonearealene langs sørsiden av Vollsfjorden er i stor grad fortsatt inntakt, og bortsett fra bebyggelsene på Gårdem og Hytterød, er strandområdene tilnærmet ubebygd. For Oksodden boligfelt er landområde sør for Vollsfjorden et meget attraktivt nærmiljø for rekreasjon og friluftsliv, og fjorden et svært attraktivt rekreasjonsområde for alle som bor rundt Vollsfjorden, og for de i regionene som oppsøker område, både på fastlandet og på fjorden. En vil derfor anta at en etablering av framtid havn i dette området vil medføre betydelige konflikter. Samtidig må et havneanlegg i område selvsagt sees i sammenheng med den planlagte jernbanekorridoren i nærheten av Gårdremma naturreservat, men her gjenstår fortsatt både konsekvensutredninger og reguleringsplan (Bamble kommune 2007a). Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), har vi vurdert de samlete negative konsekvensene for, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv som store, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 17

17 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Tabell 2 Konsekvensvurdering for naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø som følge av en framtidig havn i Vollsfjorden. Vurderingen basere seg på prinsippene for verdivurdering iht. Statens Vegvesen sin håndbok 140 (SVV, Håndbok 140)angitt Emne Negative konsekvenser Positive konsekvenser A Naturmiljø Store negative konsekvenser (---) B Nærmiljø og friluftsliv Store negative konsekvenser (---) C Kulturmiljø Små negative konsekvenser (-) A,B,C Samlet Store negative konsekvenser (---) 18

18 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Bamble kommune, Adresse og turkart. 4. Referanser Bamble kommune, 2007a. Bestemmelser og målsettinger kommuneplanens arealdel Revidert utgave , 20 sider Bamble kommune 2007b. Kart over kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser. Bamble Kommune kommunalplan (revidert ). DN, Nasjonal rødliste for truet arter DN-rapport Kålås, J.A., Viken, Å., Bakken, T. (red) Norsk Rødliste Artsdatabanken, Direktoratet for Naturforvaltning, Norge, 416 sider. Lydersen, E Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv på Asdalstrand, Bamble kommune, 2008, 16 sider + vedlegg. Statens vegvesen (SVV) Metodikk for konsekvensanalyser, Håndbok 140: Konsekvensanalyser (Kap. 4 og Kap.10) Tangen, Jan Erik, og Roger Halvorsen Grenlandsboka. Turguide. Natur, friluftsliv, lokalhistorie. Illustrasjoner: Jens Aasmundstad, Jan Petter Bratsberg, Roger Halvorsen, Runar Rugtvedt. Malerier: Jan Petter Bratsberg

19 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Vedlegg Pga ulike dataformat på filer, er elektroniske vedlegg, der disse forefinnes, lagt ved som separate filer, med angitte vedleggsnummer i filnavnet. Dette betyr at rapporten har enkelt vedlegg som kun finnes som papirversjon. Vedlegg 1 Rødlistekategorisering (både papir og elektronisk) Vedlegg 2a Kartlegging av naturtyper i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. (både papir og elektronisk) Vedlegg 2b Kartlegging av biologisk mangfold (Rødlistearter) i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. (både papir og elektronisk) Vedlegg 3 Kulturminner i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, basert på Riksantikvarens database, (både papir og elektronisk versjon) Vedlegg 4 Informasjon i forbindelse med marinbiologisk kartlegging i Vollsfjorden (kun papirversjon) Vedlegg 5 Ulike reguleringsplaner for Vollsfjorden-Røra industriområde, Skien kommune (kun papirversjoner). Vedlegg 6 Kart og flyfoto over Vollsfjorden - Røraområde, Skien kommune (kun papirversjoner). Vedlegg 7 Temakart: Friluftsliv, Skien kommune, 28. september 2006, (kun papirversjon). Vedlegg 8 Naturtyper og artsregistreringer på nordsiden av Vollsfjorden, Skien kommune, med kommunens egne kommentarer. (kun papirversjon). 20

20 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv på Asdalstrand, Bamble kommune

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Seljord kommune Vefallåsen

Seljord kommune Vefallåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Vefallåsen GNR. 8, BNR. 1 Strandlinjen i undersøkelsesområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn:

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant for den

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Gran kommune. Kommuneplanens arealdel

Gran kommune. Kommuneplanens arealdel Gran kommune Kommuneplanens arealdel 1 Hensynssoner erfaringer fra Gran kommune: Hensynssoner er mye rart Hensynssoner bra og krevende Noen erfaringer fra Gran kommune 2 Hensynssoner er mye rart Sikrings-,

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder Hole for 2013-2018 Fakta om n pr 2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16

Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige interesser på miljøområdet klargjøring av miljøforvaltningens praksis rundskriv T-2/16 v/miljøverndirektør Hans Bakke Bø 26.10.2016 1 2 Innsigelsesrundskrivet H-2/14 Følger opp

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag

Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag Naturmangfold - Innseiling Farsund Sammendrag Dette dokumentet sammenfatter undersøkelser gjort for å kartlegge naturmangfoldet i tiltaksområdet. Kilder som er benyttet i kartleggingen er Naturbase, Kystinfo,

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum Miljøvernavdelingen Mottakere iht. adresselisten Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/7469 11.04.2016 Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Genetiske ressurser for vill flora og fauna,

Genetiske ressurser for vill flora og fauna, Genetiske ressurser for vill flora og fauna, Norsk Genressurssenter, 28.11.06 Lisbeth Gederaas Seniorrådgiver Artsdatabanken Foto: Torkild Bakken Foto: Håkon Holien Foto: Otto Frengen Foto: Sigmund Sivertsen

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Ole Christian Skogstad e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2010/7759 Deres ref: 2010/9339 Vår dato: 27.09.2013 Deres dato: 16.09.2013 Arkivkode: 421.4

Detaljer

Vedlegg Begrenset høring

Vedlegg Begrenset høring Vedlegg Begrenset høring Kommunedelplan Støren foreslått endring ved 2. gangs behandling i Kommunestyret 2014 begrenset høring Vedlegget omfatter konsekvensvurdering av o_aba1 som foreslås utvidet i forhold

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer