Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv i Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune

2 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Forord På oppdrag fra Grenland havn IKS har Høgskolen i Telemark (HiT), institutt for natur, helse og miljøfag (INHM) gjort en verdivurdering av naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø i Vollsfjorden i Bamble og Skien kommune i forbindelse med mulige nye havneområder i Grenland. Vi har også gjennomført tilsvarende verdivurderinger i egne rapporter, for andre aktuelle havneområder: Auenlandet, Porsgrunn kommune og Asdalstrand, Bamble kommune. Etter anbefaling av oppdragsgiver har vi primært evaluert sørsiden av fjorden som aktuelt havneanlegg, men vi har vedlagt relevant informasjon rundt et mulig havnealternativ på nordsiden av fjorden i vedlegg 5-8 i denne rapporten. Mht naturmiljø er det lagt vekt på inngrep i eller endrede kvaliteter for større naturområder og økosystemer, regional grønnstruktur, viktige enkeltområder, naturtypeområder, naturhistoriske forekomster. For nærmiljø og friluftsliv er vektlagt endrede kvaliteter i boligområder, identitetskapende elementer, uteområder, friluftsområder, service, veg og stinett for gående og evt. syklende. For kulturmiljø er det vektlagt inngrep i eller endrede kvaliteter for fornminner, kulturmiljøer. Fordi INHM i liten grad har kompetanse innen kulturmiljø har vi primært samlet relevant dokumentasjon vi har fått tilgang til på riksantikvarens database: Informasjon fra naturmiljø og nærmiljø og friluftsliv har vi delvis mottatt fra kommunen (papir og/eller elektronisk: og samt hentet ut fra Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase (www.naturbase.dn.no) og artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). Vurderingene som er gjort bygger på den dokumentasjon som pr. dato foreligger på disse basene, samt det vi har mottatt fra kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Like fullt vil det sikkert kunne finnes informasjon/dokumentasjon innen de verdiområdene vi har evaluert som ikke er kommet med, da slike registreringer på mange måter er en kontinuerlig prosess. Vi vill takke Bamble kommune ved Kjell Sverre Rogn Skien kommune ved Eigil Movik og Kjell Henrik Semb Telemark Fylkeskommune ved Torbjørn Landmark Fylkesmannen i Telemark ved Trond Erik Silsand og Petter Ellefsen Grenland havn IKS, for all hjelp med anskaffelse av relevant dokumentasjon Bø, 15. april 2008 Espen Lydersen

3 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Innhold 1. Material og metoder 5 2. Dokumentasjon Vollsfjorden Generell bakgrunnsinformasjon Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Kulturminner Miljøvurdering Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Samlet vurdering Referanser Vedlegg 20

4 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Material og metoder I henhold til vårt oppdrag fra Grenland havn IKS skulle vi i fm verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og nærmiljø og friluftsliv, fokusere på følgende problemstillinger: Naturmiljø o Inngrep i eller endrede kvaliteter for større naturområder og økosystemer, regional grønnstruktur, viktige enkeltområder, naturtypeområder, naturhistoriske forekomster. Kulturmiljø o Inngrep i eller endrede kvaliteter for fornminner, kulturmiljøer Nærmiljø og friluftsliv o Inngrep i eller endrede kvaliteter i boligområder, identitetskapende elementer, uteområder, friluftsområder, service, veg og stinett for gående og evt. syklende Verdivurdering av naturtyper er inndelt i følgende kategorier iht. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sin database: Naturtyper: o Svært viktige områder for biologisk mangfold o Viktige områder for biologisk mangfold o Områder med lokal verdi for biologisk mangfold o Naturverdområder o Viltområder Rødlistearter innen sopp, karplanter/mose/lav, insekter og vilt delt er inndelt i følgende kategorier Svært viktig for biologisk mangfold Viktig for biologisk mangfold. Artsregistrering og rødlisteklassifisering av arter følger Rødlista for Norge (Kålås m.fl., 2006). I denne rødlista deles artene inn i følgende kategorier (jfr. Tabell 1 i Vedlegg 1): EX EW RE CR EN VU NT DD Utdødd Regional Kritisk truet Sterkt truet Sårbar Nær truet i vill utdødd (Critical (Endangered) (Vulnerable) (Near tilstand (Regionally endangered) threatened) (Extinct extinct) in the wild) Utdødd (Extinct) LC NE NA Ikke vurdert (Not evaluated) Livskraftig (Least concern) Ikke egnet (Not applicable) Datamangel (Data deficient) 5

5 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Fra tidligere registreringer av rødlistearter, Rødlista fra i 1999 (DN, 1999), ble følgende verdikategorisering av arter benyttet (jfr. Tabell 3 i Vedlegg 1): Ex E V R DM DC Utdødd Direkte truet Sårbar Sjelden Bør overvåkes Hensynskrevende Ytterligere detaljer til de ulike kategoridefinisjonene finnes i Tabell, 1,2 og 3 i Vedlegg 1. Det er viktig å påpeke at artsdatabasen inneholder antall observerte objekter i tid og rom. Dette betyr at en hvis en art er registrert gjennom flere år i samme område, så vil hver årsobservasjon være ett registrert objekt i artsdatabasen. Hvis en art er registrert på flere lokaliteter innen et området blir også hver av observasjonene ett objekt i artsdatabasen. Basen gir foreløpig ingen informasjon om hvor mange av samme art som ble registrert hver gang. Mht landskapsverdisetting og tur og rekreasjonsverdisetting er følgende kategorisering benyttet: Landskap o Meget store landskapsverdier o Store landskapsverdier o Landskapsverdier o Fjord og skjærgårdslandskap Tur og rekreasjon o Meget stor verdi for tur og rekreasjon o Store verdier for tur og rekreasjon o Muligheter for tur og rekreasjon o Liten eller ingen verdi for tur og rekreasjon o Friluftsområder i offentlig eie Riksantikvarens kategorisering av kulturminner er delt opp i følgende temakategorier: Arkeologisk minne Bygning Kirke Teknisk/industrielt Uspesifisert Disse kategoriene er deretter delt inn i følgende vernestatus kategorier: Automatisk fredet (alt før reformasjonen, 1537, er automatisk fredet, jfr. kulturminnel. 4.) Vedtaksfredet Andre Uavklart Ingen vernestatus Når det gjelder nyere tiders kulturminner forutsettes det at objektene blir verdivurdert/evaluert etter visse kriterier for at de skal kalle kulturminner. Riksantikvaren bruker følgende kriterier for allmenne retningslinjer: Identitet/kontinuitet/tilhørighet Symbolverdi Alder Autensitet/reparasjoner/endringer Variasjon/homogenitet 6

6 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Miljøverdi Pedagogisk verdi Skjønnhetsverdi/kunstnerisk verdi Bruksverdi Teknisk standard Økonomi/konfliktnivå I forbindelse med konsekvensvurdering av hvilke effekter et framtidig havneanlegg på Asdalstrand vil ha på naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø har vi benyttet oss av metodikk angitt i Statens vegvesen (SVV) Håndbok 140 (Konsekvensanalyser), hvor følgende kategorisering foreligger for ikke prissatte konsekvenser: Positiv konsekvens av tiltak Negativ konsekvens av tiltak /++++ 0/ /+++ -/ /++ --/ /+ ---/

7 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Dokumentasjon Vollsfjorden 2.1 Generell bakgrunnsinformasjon Vollsfjorden er en arm av Frierfjorden som strekker seg nordvestover mellom Herre og Flakvarp, inn til Voll. På nordsiden av fjorden, mellom Flakvarp og Røra ligger mange hytter (Tangen og Halvorsen, 1991), men i dette området er et betydelig areal i dag avsatt til havneområdet for Skien kommune, og det synes derfor som om svært mye av denne hyttebebyggelsen ikke lengre finnes (Se Figur 1). På sørsiden av Vollsfjorden er det mange lune viker og lite bebyggelse. Flere små øyer ligger primært i bunnen av fjorden, men også noen øyer ligger lengre ute i fjorden. Sør for et framtidig havneområde er det i dag etablert et boligfelt, Oksodden (Se Figur 2). Nordsiden av Vollsfjorden tilhører Skien kommune og sørsiden tilhører Bamble kommune. I forhold til tilgjengelige kart er det i dag fylt ut et betydelig område mellom Kjeøya og fastlandet (Skien kommune), hvor Norsk metallretur har etablert seg (Se Figur 1). Mest sannsynlig lokalisering av ny havn i området er på sørsiden av Vollsfjorden, hvor det vil måtte påregnes en betydelig utfylling i fjorden, samt beslag av betydelig areal på fastlandet, mellom Oksodden boligfelt og Vollsfjorden (se Figur 2) I Bamble kommunes bestemmelser og målsettinger for kommunens arealplan (Bamble kommune, 2007a, Vedlegg 4 i Lydersen, 2008) er å bemerke følgende planlagte tiltak på vestsiden av Frierfjorden: Jernbanekorridor gjennom Herre-området Prosjektkorridor gjennom Bamble fra Herre, ny jernbanetrace Prosjekteringslinje for ny kraftlinje Prosjekteringslinje for gassrør. For alle disse planer gjenstår konsekvensutredninger og reguleringsplan (Bamble kommune 2007a, Vedlegg 4 Planlagte tiltak) Etter Bamble kommuneplans arealdel med tilhørende bestemmelser (Bamble Kommune, 2007 a, b) er arealene for framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden definert som LNF område. 8

8 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Figur 1. Oversiktsbilde av Vollsfjorden. Mest sannsynlig havneområdet er tenkt lagt på sørsiden av Vollsfjorden, jfr. Figur 2. Foto: Grenland havn IKS Jernbanekorridor Voll-sør Voll-nord Oksodden boligfelt Figur 2 Avgrensninger på aktuelle havnealternativer, nord og sør i Vollsfjorden, samt tenkt framtidig jernbanekorridor (Se også Figur 5). Foto: Ortofoto. 9

9 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Naturmiljø I nærområdet til framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden ligger to verneområder, Gårdemma naturreservat (VV ) øst for havneanlegget, og Lagmannskjær (VV ), vest for havneanlegget (jfr. Figur 2 og 3). Begge disse områdene er klassifisert som IA områder (Strict Natur Reserve) som er land- eller sjøområde med særmerkte eller representative økosystemer eller spesielle geologiske eller fysiske forhold, primært tilgjengelige for forskning eller miljøovervåking. Gårdremma naturreservat (Lokalitet 4 og 5 i figur 4) er på 21 dekar og fredet iht. forskrift (FOR nr. 807, hvorav ca 60 % er vann. Naturtypen er i hovedsak strandeng og strandsumpvegetasjon og verdivurdert som viktig i nasjonal/regional sammenheng (www.naturbase.no, se også vedlegg 2a og 2b). 6 arter karplanter er nevnt i artsdatabasen til DN (www.artsdatbasen.no), hvor myrstjerneblom (Stellaria palustris) er kategorisert som EN, dvs. sterkt truet. Lagmannskjær naturreservat (Lokalitet 14 i figur 4) er en holme på 17 dekar vernet som livsmiljø for sjøfugl, plante og dyreliv iht. forskrift (FOR nr. 5, Lokaliteten har navnet Balsøyholmen i verneplan fra Fordi også holmen ligger midt i industriområde, kan det nyttes som referanseområde ved undersøkelser av hvordan fugler påvirkes av forurensninger. Det har vært drevet sammenhengende sjøfugltaksering i over 25 år. Av i alt 18 registrerte fuglearter i reservatet er kun makrellterne og hettemåke på rødlista, som hhv sårbar og nær truet (Tabell 1) Iht. til arealplanen til Bamble kommune (Bamble kommune, 2007b) er et betydelig område nord og øst for Sigbjørntjenn tatt inn og båndlagt som lokalt verneområdet. Dette området ligger foreløpig ikke inne i DN sin naturtypedatabase (www.naturbase.dn.no), men vil være i direkte konflikt med et framtidig havneanlegg på sørsiden i Vollsfjorden (Figur 2). Tabell 1 Oversikt over antall objekt og arter på Lagmannskjær naturreservat iht. artsdatabankens database (www.artsdatabanken.no) Art Antall observasjoner Fiskemåke 28 LC: Livskraftig Gravand 3 LC: Livskraftig Grågås 4 LC: Livskraftig Gråmåke 15 LC: Livskraftig Hettemåke 11 NT: Nær truet Kanadagås 1 NA: ikke egnet til vurdering Knoppsvane 10 LC: Livskraftig Makrellterne 13 VU: Sårbar Siland 2 LC: Livskraftig Sildemåke 12 LC: Livskraftig Steinvender 1 LC: Livskraftig Stokkand 6 LC: Livskraftig Svartand 1 LC: Livskraftig Svartbak 13 LC: Livskraftig Teist 1 LC: Livskraftig Tjeld 11 LC: Livskraftig Toppand 1 LC: Livskraftig Ærfugl 10 LC: Livskraftig Antall arter 18 Antall observasjoner

10 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 I Langekilen rett sørvest for framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden ligger Langekilen naturtypeområde (Figur 3 og 4) med verneverdig strandeng og strandsump, verdisatt som lokalt viktig naturtypeområde. I dette området finnes også rødlistearten myrstjerneblom (Stellaria palustris) som er en sterkt truet karplante. Ellers antyder flyfoto over området en del hogstflater hvor ungskog er i ferd med å etableres. På nordsiden av Vollsfjorden ligger Rørabekken naturtypeområdet (Figur 3 og 4), hvor bekkedraget er vurdert som svært viktig naturtype i nasjonal regional sammenheng. Vasskrans (Zannichellia palustris) som er en rødlistet karplante (VU: sårbar), er registrert i området, og bekken er meget god gytebekk for sjøørret (Kjell Henrik Semb, Skien kommune, pers. med). En svært sjelden fugl for Norge, som kun sporadisk finnes hekkende i landet, er også registrert i dette område. Det er gjort flere artsregistreringer av fugl i området (jfr. kart i Figur 4), primært sjø- og andefugl, hvor det som for Lagmannskjær, kun er registrert makrellterne og hettemåke som inngår i den norske rødlista som hhv sårbar og nær truet. Kartlegging av naturtyper under vann i Vollsfjorden er planlagt og vil starte i nærmeste framtid (Kjell Henrik Semb, Skien kommune, pers. med, se også vedlegg 4). En vil derfor kunne forvente flere registreringer av naturtyper og rødlistearter under vann som følge av dette. Det er interessant å påpeke at Vollsfjorden er en av de mest fiskeartsrike fjorder i hele landet, og fram til oktober 1991 var det fanget hele 23 ulike fiskearter i fjorden (Tangen og Halvorsen, 1991). Naturresrevat-verneområder Nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper Lokalt viktige naturtyper BN Rørabekken Svært viktig naturtypeområde BN Amuråsen v/flakvarp Svært viktig naturtypeområde VV Gårdemma Verneområde BN Gårdem Viktig naturtypeområde BN Langekilen Lokalt viktig naturtypeområde VV Lagmannskjær Verneområde Figur 3. Naturreservater og prioriterte naturtyper i områdene rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune (www.naturbase.dn.no) 11

11 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, RE Regionalt utdødd CR Kritisk truet EN Sterkt truet VU Sårbar NT Nær truet 8 9 DD Data mangel 7 LC Livskraftig NA Ikke egnet til vurdering 6 NE Ikke rødlistevurdert 5 10 Gårdemma naturreservat Lagmannskjær sjøfuglreservat Figur 4. Oversikt over naturreservater, sjeldne naturtyper og arter i områdene rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. Nummereringen henviser til ulike steder hvor artsregistreringer foreligger. Alle arter registrert på de ulike lokaliteter (angitt med nr.) finnes i Vedlegg 2. Kilde: og 2.3 Nærmiljø og friluftsliv Vollsfjorden var fra slutten av 1800-tallet et mye brukt rekreasjonsområde, spesielt for byborgere fra Skien og Porsgrunn. Utover på 1960 tallet ble fjorden mindre attraktiv som rekreasjonsområde på grunn av økte forurensninger. Det ble bl.a. innført restriksjoner på bruk av fisk til menneskemat (Tangen og Halvorsen, 1991). I takt med reduserte forurensinger, er fjorden igjen blitt et mer attraktivt rekreasjonsobjekt, og fjorden er igjen et interessant fiskested både sommer og vinter. Røra-bekken er bl.a. en meget attraktiv gytebekk for sjøørret, og fiske etter denne laksefisken er svært populært. Fordi fjorden er fiskerik, både mht arter og mengder, er fjorden en svært attraktiv fiskeplass også for barn (Tangen og Halvorsen, 1991). Anleggelse av havneområdet for Skien, og etablering av Norsk Metallretur på Kjeøy, har båndlagt store områder på nordsiden av Vollsfjorden, og utfyllingen mot Kjeøya gjør at øya i dag kun er en halvøy (Figur 1). Områdene øst for havneområde er et mye brukt friluft og rekreasjonsområde som også rommer mange gamle fornminner (se kap. 2.4). Vest for dagens havneområde ligger det svært viktig naturtypeområdet Rørabekken, med fine rekreasjon og friluftsliv områder på begge sider. Vest for Rørebekken ligger fortsatt mange hytter. Ytterst i Vollsfjorden, på sørsiden, er mest sannsynlig sted for etablering av framtidig havn i Vollsfjorden. På sørsiden av Vollsfjorden er det mange lune viker og lite bebyggelse, og området er derfor et attraktivt som nærmiljø og friluftsområdet, spesielt for de som har etablert seg i boligfeltet Oksodden, sør for framtidig havneanlegg (Se Figur 2). I arealplanen for Bamble kommune er hele området definert som LNF-område. 12

12 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Et område nord for Sigbjørntjenn (Halsundåsen, se Figur 5) er i arealplanen for Bamble kommune også båndlagt som verneområde, i tillegg til Gårdremma naturreservat nordvest for Sigbjørnstjenn som er vernet gjennom egen forskrift (Figur 4). Hele det foreslåtte område rundt Halsundåsen vil trolig bli direkte berørt av en framtidig havn i området. I forbindelse med etablering av mulig ny havn på sørsiden av Vollsfjorden, vil også høyspentlinja som krysser Vollsfjorden i område Halsund - Kjeøya måtte heves, da den i dag ikke har høyt nok spenn for de båter som er tenkt å anløpe det framtidige havneanlegget. (Petter Ellefsen, Grenland havn IKS, pers. med.). Primært for det nye boligområdet på Oksodden, vil etablering av havn på sørsiden av Vollsfjorden medføre betydelig visuell forurensning og økt støy i nærområdet i forhold til det som er realitetene i dag. Framtidig arealbruk for hele sørsiden av Vollsfjorden må selvsagt sees i sammenheng med mulig framtidig jernbanekorridor, som etter dagens planer synes å komme inn på sørsiden av Vollsfjorden rett øst for Gårdemma naturreservat (Jfr. Figur 2, 3 og 5). Det må videre påpekes at et framtidig havneområde på sørsiden av Vollsfjorden vil medføre betydelig med ufylling av masse i Vollsfjorden, muligens helt ut mot noen mindre øyer, tilnærmet midt i fjorden (Se Figur 2). Dette vil innebære en betydelig innsnevring av fjorden i dette området, som igjen vil kunne medføre betydelig ulempe og fare for småbåttrafikk ut og inn av Vollsfjorden. Figur 5. Utsnitt av arealkart fra Bamble kommuneplans arealdel med tilhørende bestemmelser. Skravert hvitt område nord for Sigbjørntjern (merket LV) er planlagt båndlagt som lokalt verneområde. Rød stiplete linje omgitt av rødt rastefelt er planlagt jernbanekorridor. Kilde: Bamble Kommune kommunalplan (revidert ). 13

13 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Kulturmiljø Selv om isdammene ligger tett langs vestsiden av Frierfjorden, synes det ikke å være isdammer i det aktuelle framtidige havneområdet på sørsiden av Vollsfjorden. Både kart og flyfoto antyder en mulig dam på vestsiden av Sigbjørntjenn. At enkelte kart også navngir vannet som Sigbjørndammen kan tyde på dette. Om dette er en isdam er ikke bekreftet, men Telemark Museum har ingen registrering av isdam i dette område. Det er ingen hus/hytter i området som vil bli direkte berørt av et framtidig havneanlegg. Etter de registreringene som foreligger eller som vi har hatt tilgang til, synes område fattig på kulturmiljø men rikt på naturmiljø. Det finnes registrerte kulturminner i nærområdene til en framtid havn på sørsiden av Vollsfjorden, bl.a. på Stranda sør for Langekilen, og på Langøya lengre inn i Vollsfjorden. På nordsiden av Vollsfjorden ligger mange registrerte og automatisk fredete kulturminner (Figur 6). Det er god grunn til anta at området tidligere har vært benyttet som utmarksbeite, men det er ikke kontrollert/verifisert. Området er i dag, som nevnt tidligere, definert som LNF-område, med de bruksbegrensinger som hefter med slike områder. 2.5 Kulturminner I henhold til riksantikvarens kulturminnedatabase finnes ingen fredete kulturminner som direkte vil bli berørt av framtidig havneområde på sørsiden av Vollsfjorden (Figur 6, mer detaljer i vedlegg 3). I nærområdene på sørsiden finnes følgende fredete kulturminner: Lokalitet Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet: Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Siljanstranda o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Bolvik på Langøya o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen På nordsiden av Vollsfjorden finnes følgende fredete kulturminner langs kysten, i område fra Røra til østspissen av Balsøya. Detter er følgende kulturminner: Lokalitet Ørvik o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet Ørvik o Forsvarsanlegg automatisk fredet o 1 bygdeborg fra jernalderen 14

14 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Lokalitet Ørvik o Gravminne automatisk fredet o 1 gravrøys fra bronsealder - jernalderen Lokalitet ikke navngitt o Forsvarsanlegg automatisk fredet o 1 bygdeborg fra jernalderen Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra eldre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag/redskap fra yngre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra eldre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra yngre steinalder Lokalitet Torskeholet o Kulturminner under vann automatisk fredet o Skipskirkegård med 10 registrerte vrak spredt over hele vika (se rødt område på kartet) o 9 vrak > 100 år, ett 14 C-datert til 1500 tallet, etterreformatorisk tid. Lokalitet Skutvikåsen o Bosetningsspor automatisk fredet o Flintavslag fra yngre steinalder Lokalitet Skutvikåsen o Veianlegg automatisk fredet o Hulvei fra førreformatorisk tid (< 100 m lang) Lokalitet Balsøy o Gravminne automatisk fredet o Gravrøys fra bronsealder - jernalder Lokalitet Balsøy o Gravfelt automatisk fredet o Gravrøys fra bronsealder Mer detaljer om disse fredete kulturminnene i Vedlegg 3. 15

15 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Figur 5 Registrerte kulturminner i ytre deler av Vollsfjorden, Bamble og Skien kommuner. Kilde Riksantikvarens database: 3. Miljøvurdering Miljøvurderingene omhandler kun alternativt havneområde på sørsiden av Vollsfjorden, fordi etablering av ny havn på nordsiden av Vollsfjorden synes uaktuelt (Petter Ellefsen, Grenland havn IKS, pers. med.). 3.1 Naturmiljø Med basis i den dokumentasjon som foreligger for disse vurderingen, besitter område sør for Vollsfjorden mange naturkvaliteter i form av ulike naturtyper og derigjennom også et rikt biomangfold. Område er i liten grad påvirket av menneskelig aktivitet, uten veier, bebyggelse med mer. Også Sigbjørntjern er med og beriker dette varierte naturområdet. Vest for framtidig havn ligger Gårdremma naturreservat, med karplanten myrstjerneblom (Stellaria pallustris), klassifisert som sterkt truet iht. Norsk Rødliste (Kålås m. fl., 2006), som den mest eksotiske. Iht. til arealplanen til Bamble kommune (Bamble kommune, 2007b), er et betydelig område nord og øst for Sigbjørntjern (Halsundåsen), tatt inn og båndlagt som lokalt verneområdet. Dette området ligger foreløpig ikke inne i DN sin naturtypedatabase (www.naturbase.dn.no), 16

16 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 men vil være i direkte konflikt med et framtidig havneanlegg på sørsiden av Vollsfjorden (Figur 2). Et ny havn på sørsiden av Vollsfjorden betyr også en betydelig påfylling av masse i gruntområdene i fjorden, som vil ødelegge den naturlige strandsonen og gruntområdene i denne delen av Vollsfjorden. (Se Figur 2). Mht. de kommende flora- og fauna-registreringen som planlegges i Vollfjorden, vil en anta at også resultater fra disse undersøkelsene vil kunne få direkte innvirkning på framtidige naturmiljøvurderingene i område. Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), vil vi vurdere de negative konsekvensene på naturmiljøet, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden som store (Tabell 2). 3.2 Nærmiljø og friluftsliv En framtidig havn i Vollsfjorden vil ha betydelige negative effekter for områdets bruk som friluftsliv og rekreasjonsområdet, både på fastlandet sør for fjorden, og ute på selve fjorden. Boligområde på Oksodden vil bli betydelig påvirket av dette, samt påvirket av medfølgende infrastrukturendringer, støy og visuell forurensning. Topografien, tilgjengeligheten, naturtypevariasjonene med mer, gjør område meget attraktiv som nærmiljø og frilufts- og rekreasjonsområde. Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), vil vi vurdere de negative konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv som store, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 3.3 Kulturmiljø I område som vil bli direkte berørt av et framtidig havneanlegg i Vollsfjorden, er det med bakgrunn i de opplysninger vi sitter inne med, ingen registrerte kulturminner som vil bli direkte berørt. Det finnes registrerte kulturminner i nærområdene til en framtid havn på sørsiden av Vollsfjorden, bl.a. på Stranda sør for Langekilen, og på Langøya lengre inn i Vollsfjorden. På nordsiden av Vollsfjorden ligger mange registrerte og automatisk fredete kulturminner (Figur 6). Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), har vi derfor vurdert de negative konsekvensene for kulturmiljøet som små, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 3.4 Samlet vurdering Strandsonearealene langs sørsiden av Vollsfjorden er i stor grad fortsatt inntakt, og bortsett fra bebyggelsene på Gårdem og Hytterød, er strandområdene tilnærmet ubebygd. For Oksodden boligfelt er landområde sør for Vollsfjorden et meget attraktivt nærmiljø for rekreasjon og friluftsliv, og fjorden et svært attraktivt rekreasjonsområde for alle som bor rundt Vollsfjorden, og for de i regionene som oppsøker område, både på fastlandet og på fjorden. En vil derfor anta at en etablering av framtid havn i dette området vil medføre betydelige konflikter. Samtidig må et havneanlegg i område selvsagt sees i sammenheng med den planlagte jernbanekorridoren i nærheten av Gårdremma naturreservat, men her gjenstår fortsatt både konsekvensutredninger og reguleringsplan (Bamble kommune 2007a). Iht. Statens vegvesen sin verdivurdering (SVV, Håndbok 140), har vi vurdert de samlete negative konsekvensene for, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv som store, som følge av en framtidig havneutbygging i Vollsfjorden (Tabell 2). 17

17 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Tabell 2 Konsekvensvurdering for naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø som følge av en framtidig havn i Vollsfjorden. Vurderingen basere seg på prinsippene for verdivurdering iht. Statens Vegvesen sin håndbok 140 (SVV, Håndbok 140)angitt Emne Negative konsekvenser Positive konsekvenser A Naturmiljø Store negative konsekvenser (---) B Nærmiljø og friluftsliv Store negative konsekvenser (---) C Kulturmiljø Små negative konsekvenser (-) A,B,C Samlet Store negative konsekvenser (---) 18

18 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, 2008 Bamble kommune, Adresse og turkart. 4. Referanser Bamble kommune, 2007a. Bestemmelser og målsettinger kommuneplanens arealdel Revidert utgave , 20 sider Bamble kommune 2007b. Kart over kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser. Bamble Kommune kommunalplan (revidert ). DN, Nasjonal rødliste for truet arter DN-rapport Kålås, J.A., Viken, Å., Bakken, T. (red) Norsk Rødliste Artsdatabanken, Direktoratet for Naturforvaltning, Norge, 416 sider. Lydersen, E Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv på Asdalstrand, Bamble kommune, 2008, 16 sider + vedlegg. Statens vegvesen (SVV) Metodikk for konsekvensanalyser, Håndbok 140: Konsekvensanalyser (Kap. 4 og Kap.10) Tangen, Jan Erik, og Roger Halvorsen Grenlandsboka. Turguide. Natur, friluftsliv, lokalhistorie. Illustrasjoner: Jens Aasmundstad, Jan Petter Bratsberg, Roger Halvorsen, Runar Rugtvedt. Malerier: Jan Petter Bratsberg

19 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv, Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, Vedlegg Pga ulike dataformat på filer, er elektroniske vedlegg, der disse forefinnes, lagt ved som separate filer, med angitte vedleggsnummer i filnavnet. Dette betyr at rapporten har enkelt vedlegg som kun finnes som papirversjon. Vedlegg 1 Rødlistekategorisering (både papir og elektronisk) Vedlegg 2a Kartlegging av naturtyper i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. (både papir og elektronisk) Vedlegg 2b Kartlegging av biologisk mangfold (Rødlistearter) i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune. (både papir og elektronisk) Vedlegg 3 Kulturminner i område rundt Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune, basert på Riksantikvarens database, (både papir og elektronisk versjon) Vedlegg 4 Informasjon i forbindelse med marinbiologisk kartlegging i Vollsfjorden (kun papirversjon) Vedlegg 5 Ulike reguleringsplaner for Vollsfjorden-Røra industriområde, Skien kommune (kun papirversjoner). Vedlegg 6 Kart og flyfoto over Vollsfjorden - Røraområde, Skien kommune (kun papirversjoner). Vedlegg 7 Temakart: Friluftsliv, Skien kommune, 28. september 2006, (kun papirversjon). Vedlegg 8 Naturtyper og artsregistreringer på nordsiden av Vollsfjorden, Skien kommune, med kommunens egne kommentarer. (kun papirversjon). 20

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Delrapport: Fugl og pattedyr Oppdragsgiver: Troms Kraft Produksjon AS, via Norconsult Forfatter:

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer