Kommuneplan for Eid kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Eid kommune"

Transkript

1 Kommuneplan for Eid kommune Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre

2 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL VISJON OG STRATEGI Visjon Innsatsområde/Strategi EIT NYSKAPANDE, VARIERT OG BEREKRAFTIG NÆRINGSLIV SOM STYRKAR ARBEIDSMARKNADEN OG SERVICETILBODET Legge til rette for gründere Oppdatert plangrunnlag og effektiv sakshandsaming Marknadsføring og profilering av Eid Sikre rett kompetanse for næringslivet Opplyse om statlege og regionale finansieringsordningar Bidra til nettverksbygging Tilgjengeleg areal Vere utviklingsorientert og positiv Infrastruktur KULTURLIV OG FRITID MED ROM FOR NYE IDEAR Vidareutvikle kulturelle og sosiale møteplassar for folk flest Sikre tenelege anlegg for idretten og anna kulturliv Oppretthalde det frivillige lag- og organisasjonsliv Kulturskulen som motor for kulturlivet Hestemiljøet som identitetsskapar Utvikle Eid til den leiande arrangementstaden i Nordfjord Legge rette for fysisk aktivitet i kvardagen Gjere kulturhistoria kjent for folk flest KOMMUNIKASJONAR OG INFRASTRUKTUR FOR FRAMTIDA MED TILGJENGE TIL RESTEN AV VERDA Satsing på telekom Gratis ferje med auka frekvens Framtidsretta flyplass i Nordfjord E39 opprusting av uferdige trasear Utbetring av Rv15 rassikring Strynefjellet Gang- og sykkelvegar Lokalbussrute Allmenn tilgjengeleg gjestehamn i sentrum Cruisekai/industrikai Opprusting av kommunale vegar MULEGHEITER FOR BUSETTING I HEILE KOMMUNEN Open til spreidd utbygging i tilknyting til anna busetnad Open til privat bustadplanlegging

3 5.3 Variert bustadtilbod i sentrum Sentrumsnære bustadfelt Nytt liv på gamle buplassar/gardsbruk Ta omsyn til kostnad for infrastruktur ved planlegging av nye buområde GODE OG EFFEKTIVE OFFENTLEG TENESTETILBOD GJENNOM HEILE LIVSLØPET God kvalitet på dei lovbestemte oppgåvene som det offentlege har ansvar for Balansert satsing på ulike tenesteområde tilpassa det behovet som eksisterar Kommunaltekniske tenester Heilskapleg tenestetilbod Administrativ kompetanse til å takle rask omstilling og samordning Systemkunnskap og fagkompetanse Endrings- og omstillingsevne Brukarundersøking og brukarmedverknad i utforming av tenestetilbodet Helseførebyggande tenking i alle ledd for tenestemottakarar/brukarar/innbyggjarar og tilsette Fleire offentlege arbeidsplassar til Eid

4 DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL Det er stadige endringar i samfunnet som blir mindre forutsigbart. Denne delen av kommuneplanen viser kva for område ein må ha fokus på for å få den ønska utviklinga av Eidasamfunnet i tida framover. Mål og strategidelen bygger på analysedelen. Planen er ikkje detaljert og ein kan kanskje savne konkrete tiltak. Vi ønskjer ikkje at ein overordna kommuneplan skal bli for detaljert og legg opp til at kommuneplanen skal etterfølgjast av tematiske kommunedelplanar og tiltaksplaner som er meir konkrete og handlingsretta. Slik håper vi at kommuneplanen kan bli eit overordna styringsdokument der det er fokus på dei overordna linjene. Planen er heller ikkje delt inn etter sektorar vi ønskjer å lage ein plan som er heilskapleg og sektorovergripande. Målet er at planen skal sjå på utviklinga i Eidasamfunnet som ein heilskap. Mens ein før var opptatt av kva kommunen sjølv kunne gjere for å får til ønska utvikling i kommunen, har utviklinga i kommunane ført til at ein har mindre handlingsrom. Ein må samarbeide meir med andre for å få ting gjort. I denne mål og strategidelen tar vi utgangspunkt i kva som bør satsast på for å få til ønska utvikling. Dette er ikkje berre ting kommunen kan gjere noko med. Mange av tiltaka må også andre ta inn over seg for at det skal bli gjort. 1. VISJON OG STRATEGI Kommuneplanen handlar om korleis ein skal møte framtida. Ein visjon er eit bilde på korleis vi ønskjer det skal vere her i kommunen i framtida. Han skal vere noko å strekkje seg etter slik at vi heile tida har eit felles mål å jobbe mot. For å kunne nå visjonen må vi gjere nokre vegval, vi kan ikkje gå i alle retningar. Med det avgrensa handlingsrommet vi har er det nødvendig å velje ut dei mest effektive vegane for å nå visjonen. Desse vegane kallar vi strategiar og innafor kvar strategi har vi igjen valt ut ein del tiltak vi ønskjer å fokusere på i denne planperioden. Muligheiter for å oppnå visjonen krev at ein samarbeider med andre. 1.1 Visjon Det vart arrangert politikarverkstad for å få fram politikarane sine tankar omkring visjon, strategiar og tiltak. Administrasjonen bearbeida resultata og kom med forslag basert på ideane frå politikarane. Kommunestyret samla seg seinare om følgjande visjon for Eid i planperioden : Eid ei levande og attraktiv kommune med rom for utvikling og nyskaping. Eid skal vere ein levande kommune og visjonen synleggjer at her skal vere ein plass 4

5 der det skjer noko. At Eid skal bli ein attraktiv kommune peikar på at vi ønskjer at så mange som muleg finn det attraktivt både å bu her, etablere næringsverksemd her og opphalde seg her. Her skal vidare vere rom for utvikling i kommunen. Dette gjeld både næringslivet og kulturlivet. Her skal også vere ein stad der det skjer nyskaping. Vi skal ha tru på at nye idear kan realiserast og føre med seg noko positivt. 1.2 Innsatsområde/Strategi For å nå denne visjonen har vi utvikla strategiar. Strategiane er dei vegval vi gjer for å nå visjonen. Kvart strategiområde er ikkje nødvendigvis uttømmande i forhold til kommunen sitt totale engasjement og produksjonsområde, men er strategisk viktige område for å møte utfordringane som ligg til grunn for visjonen. Vidare detaljering med handlingsretta tiltak vert å finne i tematiske kommunedelplanar. Innsatsområde Næringsliv Kultur Kommunikasjon Busetnad Offentlege tenester Strategi Eit nyskapande, variert og berekraftig næringsliv som styrkar arbeidsmarknaden og servicetilbodet Kulturliv og fritid med rom for nye idear Kommunikasjonar og infrastruktur for framtida med tilgjenge til resten av verda Mulegheiter for busetting i heile kommunen Gode og effektive offentleg tenestetilbod gjennom heile livsløpet 2. EIT NYSKAPANDE, VARIERT OG BEREKRAFTIG NÆRINGSLIV SOM STYRKAR ARBEIDSMARKNADEN OG SERVICETILBODET Næringslivet er ein viktig berebjelke i eit lokalsamfunn. Dei sysselsetter folk, produserer varer, yter tenestar og service m.m. Skal Eid framstå som ein attraktiv kommune å bu og opphalde seg i, må vi ha eit næringsliv som yter den service og dei tenestene innbyggjarane etterspør. Vi må få tak i dei varene og tenestene vi har behov for, og ikkje minst må her vere arbeidsplassar som sysselsetter både innbyggjarane i kommunen og andre som ønskjer å jobbe her. For å oppnå eit nyskapande, variert og berekraftig næringsliv som styrkar arbeidsmarknaden og servicetilbodet, vil vi i planperioden prioritere følgjande tiltak: Oppdatert plangrunnlag og effektiv sakshandsaming Marknadsføring og profilering av Eid Sikre rett kompetanse for næringslivet 5

6 Opplyse om statlege og regionale finansieringsordningar Bidra til nettverksbygging Tilgjengeleg areal Vere utviklingsorientert og positiv Infrastruktur Legge til rette for gründere 2.1 Legge til rette for gründere Eid kommune skal legge til rette for gründerverksemd for å sikre at det kontinuerleg vert etablert nye verksemder. Den kanskje viktigaste måten å auke gründerverksemda på er å endre haldningar. I Eid kommune skal det vere eit utstrekt samarbeid mellom næringsliv og skule. Gjennom etablering av elevbedrifter skal ungdom få kunnskap om korleis det verkar å starte eiga bedrift samtidig som vi håpar at fleire av elevane kan få lyst til å skape eiga verksemd sjølv. Fyrtårn Eid, eit prosjekt der samarbeid mellom næring, kultur og skule står i fokus, skal vidareutviklast i planperioden. 2.2 Oppdatert plangrunnlag og effektiv sakshandsaming Eid kommune skal vere ein stad der det er enkelt å komme i gang med ulike typar verksemder. Vi vil derfor prioritere å eit oppdatert plangrunnlag og effektiv sakshandsaming. Vi vil gjennom god rådgjeving prøve å hindre at ulike lover og forskrifter blir ofte oppfatta som ei bremse for utvikling av næringslivet. 2.3 Marknadsføring og profilering av Eid Eid skal bli kjent som ein god plass å bu og ein god plass å etablere næringsverksemder. Positiv marknadsføring og profilering av Eid i alle samanhengar skal vere med på å gi eit positivt bilde av Eid kommune. Vi trur at dette vil vere med på skape ein optimisme som kan skape ringverknader med omsyn til bedriftsetableringar. Vi må alle bli flinkare til å marknadsføre bu, nærings- og kulturkommunen Eid. Næringslivet kan vere med på å trekke fram dei positive sidene ved Eid når dei er utafor kommunen i forretningsverksemd. Likeins har vi tru på at ein må verte flinkare å vise fram dei positive elementa ved Eid; t.d. kulturliv, natur, kulturlandskap, når ein har besøk utafrå. 2.4 Sikre rett kompetanse for næringslivet Næringslivet skal ha tilgang på den kompetansen dei til ei kvar tid har behov for. 6

7 Både grunnskulen og den vidaregåande opplæringa må samarbeide med næringslivet for å nå dette målet. Elevane som er framtidige arbeidstakarar må få kjennskap til kva kompetanse næringslivet treng, slik at dei vel utdanningsvegar som kan gi deg jobb på heimstaden. Det er allereie etablert fleire samarbeid mellom næringslivet og den vidaregåande opplæringa, der næringslivet sitt kompetansebehov står i fokus. Det er viktig at dette arbeidet blir utvikla vidare i planperioden. Eid kommune skal vere ein viktig støttespelar for dette arbeidet. 2.5 Opplyse om statlege og regionale finansieringsordningar Eid kommune skal i større grad nytte sin kompetanse til å informere om ulike støtteordningar som kan vere med på å gjere det lettare å etablere næringsverksmed i kommunen. Det er viktig at finansieringsordingane vert gjort kjent for dei som kan ha bruk for dei. 2.6 Bidra til nettverksbygging Eid kommune skal støtte opp under nettverksbygging mellom bedriftene i kommunen. Ein føresetnad for vidareutvikling av næringslivet er samarbeid mellom bedrifter. Undersøkingar viser at det er i dei miljøa der ein har kontakt mellom bedriftene ein får til mest nyskaping og innovativ verksemd. Det er også her ein kan få til knoppskyting av nye etableringar. Eid kommune skal fortsette samarbeidet med Eid Næringshage og Eid Utviklings Fellesskap. 2.7 Tilgjengeleg areal Vi skal hjelpe til med å skaffe eigna areal slik at vi sikrar vidareutviklinga av næringslivet i kommunen. Eid kommune skal yte nødvendig hjelp og kompetanse til å skaffe areal når nokon ønskjer å etablere ei verksemd i kommunen. Gjennom arealplanlegginga skal vi syte for eigna areal til ulik næringsverksemd. Fleire gonger har det vist seg at det er avgjerande å ha tilgjengeleg areal når bedrifter ønskjer å etablerer seg i kommunen. Det er likevel slik at den kommunale økonomien ikkje tillet at ein eig og bygger ut infrastruktur sjølv. 2.8 Vere utviklingsorientert og positiv Eid kommune skal vere positiv til utvikling og etablering av ulike typar næringsverksemd. Vi skal ha ei positiv haldning til gode initiativ og ei utviklingsorientert haldning. Kommunen skal også sjølv vere utviklingsorientert i eigne planar og prosjekt. 7

8 2.9 Infrastruktur Eid kommune skal arbeide for at det vert lagt til rette med nødvendig infrastruktur for næringsverksemdene. Dette gjeld både innan telekom, fjordvarme, vegar m.m. Det skal vere enkelt og rimelig å etablere seg i Eid kommune. 3. KULTURLIV OG FRITID MED ROM FOR NYE IDEAR Ei meiningsfull fritid er ein viktig del av livskvaliteten for dei fleste av innbyggjarane i kommunen. Vi ønskjer at alle skal kunne oppleve ei meiningsfull fritid. Vi må ha rom for nye idear og tore å satse. Satsinga innafor dette strategiområdet skal skje gjennom følgjande tiltak: Vidareutvikle kulturelle og sosiale møteplassar for folk flest Sikre tenelege anlegg for idretten og anna kulturliv Oppretthalde det frivillige lag- og organisasjonslivet Kulturskulen som motor for kulturlivet Hestemiljøet som identitetsskapar Utvikle Eid til den ledande arrangementstaden i Nordfjord Legge rette for ei fritid med fysisk aktivitet Gjere kulturhistoria kjent for folk flest 3.1 Vidareutvikle kulturelle og sosiale møteplassar for folk flest Eid kommune skal vere ein inkluderande kommune og skal jobbe for å styrke det sosiale miljøet i kommunen gjennom at folk kan møtast på fleire ulike sosiale arenaer. I Eid kommune er det eit yrande kulturliv desse aktivitetane treng eit kulturhus som kan romme denne aktiviteten og som kan vere med på å vidareutvikle aktiviteten. Samlokalisering av fleire kulturaktivitetar i same hus kan vere med på å gi rom for nye aktivitetar. Eid kommune skal derfor vere med på å realisere bygging av Operahus/kulturhus gjennom samlokaliseringa av dei to avdelingane ved Eid vg. skule. Mange er aktive i ulike lag- og organisasjonar, andre likar helst dei uformelle arenaene der dei berre kan gå for å treffe andre. I Eid kommune skal vi ha eit mangfald av slike møteplassar for at alle i kommunen skal kunne finne det tilbodet dei ønskjer. Det er viktig at folk har plassar de naturleg kan treffe folk utanom organiserte opplegg. Den uformelle møtestaden er også viktig for ungdom. 8

9 Eidsgata skal vere eit satsingsområde. Eidsgata er i ferd med å få ei lenge etterlengta ansiktsløfting og det er von om at gata kan framstå som ein sosial møteplass og ein stad der det skjer noko også utanom butikkane si opningstid. I Eid kommune skal vi ha eit levande sentrum også på kveldstid 3.2 Sikre tenelege anlegg for idretten og anna kulturliv Eid skal ha gode og tenlege anlegg både for idrettsaktivitetar og anna kulturliv. Kommunen har ei viktig rolle i å legge tilhøva til rette slik at alle som bur i kommunen har like vilkår til å delta i dei aktivitetane som blir tilrettelagt. Eid kommune skal gjennom planstyrt tilrettelegging, stimulere til auka fysisk aktivitet og deltaking i idrett. Vi ønskjer spesielt at det blir tilrettelagt idrettsanlegg for barn og unge. Harpefossen Skisenter har status som fylkesanlegg for alpine greiner, Eid kommune skal vere ein aktiv pådrivar for at anlegget beheld denne posisjonen blant idrettsanlegga i fylket. 3.3 Oppretthalde det frivillige lag- og organisasjonsliv Eid kommune skal stimulere det frivillige lag- og organisasjonslivet til å oppretthalde eit mangfald i kultur- og fritidstilbodet for alle innbyggjarane i kommunen. Den frivillige innsatsen er berebjelken i kulturlivet og organisasjonslivet. Vi er avhengig av denne dugnadsanda skal vi ha det rike fritidstilbodet og kulturlivet vi har i kommunen vår. Det er viktig at den frivillige innsatsen ikkje vert redusert. I den grad det er mogleg skal kommunen gjere sitt til at rammevilkåra for arbeid i frivillige organisasjonar blir slik at det blir kjekt og interessant å ta på seg verv og føre organisasjonskulturen vidare. Vi kan også vere med å stimulere til etablering av velforeiningar, utviklingslag o.l. ved å brukar desse som uttalepart i saker som vedkjem vedkomande lag sitt område. 3.4 Kulturskulen som motor for kulturlivet Eid kommune skal sikre rekruttering til kulturlivet gjennom ein god kulturskule. Kulturskulen skal gi begynnaropplæring i ulike kunst og kulturformer til glede for publikum og nytte for lag- og organisasjonar 3.5 Hestemiljøet som identitetsskapar Fjordhesten er ein del av identiteten til Nordfjordingen. Det er viktig for Eid å ha eit levande fjordhestmiljø. Fjordhesten har vore eit kjennemerke for Eid kommune frå gamalt av. Ei vidare satsing på hesteaktivitetar skal vere ei prioritert oppgåve i planperioden. 9

10 3.6 Utvikle Eid til den leiande arrangementstaden i Nordfjord Eid kommune ønskjer eit kulturliv og ei fritid for alle der det er rom for å tenke nytt. Opera Nordfjord, Malakoff Rockfestival og Elskhug og Eksis er gode eksempel på slik nytenking. Desse arrangementa har vorte realisert ved hjelp av mange ulike partar. Det er viktig å støtte opp om denne kompetansen for å kunne utvikle Eid vidare som ein leiande arrangementstaden i Nordfjord. 3.7 Legge rette for fysisk aktivitet i kvardagen Eid kommune skal legge til rette for god folkehelse blant innbyggjarane gjennom å stimulere til fysisk aktivitet i kvardagen. Naturen er ein plussfaktor i Eid. Vi har ein natur og eit miljø som skal takast omsyn til i all vidare planlegging. Vi må legge tilhøva til rette slik at skular, barnehagar, bustadområde o.l. lett kan ta seg ut i utmarksområde. Arealdelen må ta omsyn til dette ved å legge ut grøntkorridorar frå slike område. Vi har rik tilgang på friluftsområde i Eid kommune. Kommunen skal i planperioden arbeide for å betre kartgrunnlaget og gjennom samarbeid med lokale organisasjonar få til ei betre skilting av turstiar og andre rekreasjonsområde. Vatn er eit viktig trivselselement. Vi har rikeleg tilgang på slikt i Eid, men særleg i sentrum er tilkomsten til sjøen for dårleg. Ei tilrettelegging her skal prioriterast i planperioden. Vi ser eit stort potensiale i å vidareutvikle sjøfronten i sentrum til eit attraktivt nærfriluftsområde. Også området langs dei største elvane våre, som Leivdøla, Hjalma, Stårheimselva, Eidselva, Fargarelva og Kjølsdalselva skal setjast av som tilgjengelege for allmenta. 3.8 Gjere kulturhistoria kjent for folk flest Eid kommune har mange kulturminne som er viktige å ta vare på. Vi har m.a. området rundt gravhaugane på Nordfjordeid som er freda i medhald av Lov om kulturminne i tillegg er det mange verdifulle bygningar, bygningsmiljø og museumssamlingar som vi må ta vare på. Det er også viktig å ta vare på den kulturarven som ligg i kyrkjebygga i kommunen. Det er målsetjing å halde desse bygga vedlike. Vedlikehaldet på kyrkjelege anlegg skal til ei kvar tid vere så optimalt som mogleg. For å gjere kulturhistoria betre kjent er det nødvendig å skape aktivitet i tilknyting til dei verdifulle kulturminna våre. 4. KOMMUNIKASJONAR OG INFRASTRUKTUR FOR FRAMTIDA MED TILGJENGE TIL RESTEN AV VERDA 10

11 Kommunikasjonsteknologien er i stadig endring og er eit føremon for utvikling. Vi vil satse på følgjande i planperioden: Satsing på telekom Fjordvarme Gratis fergje med auka frekvens Framtidsretta flyplass i Nordfjord E39 opprusting av uferdige trasear Utbetring av Rv15 rassikring Strynefjellet Gang- og sykkelvegar Nærbussrute Allmenn tilgjengeleg gjestehamn i sentrum Cruisekai/industrikai Opprusting av kommunale vegar 4.1 Satsing på telekom I Eid kommune skal vi ha eit godt utbygd breibandnett som tener innbyggjarane sine behov. Vi skal ta del i utviklinga innafor breibandområdet slik at innbyggjarane og bedriftene kan nytte seg av e-tenestar på fullgod måte. Eid kommune skal saman med dei andre Nordfjordkommunane utvikle gode IKT - tenestar til nytte både for innbyggjarane og næringslivet. 4.2 Gratis ferje med auka frekvens Eid kommune skal jobbe for å realisere gratis ferjer med auka frekvens som alternativ til kostnadskrevjande ferjefrie fjordkryssingar. Som ein vestlandskommune er ferjer ein naturleg del av livet vårt. Og er ein transportmessig barriere i mange tilfelle. Alternativet til ferje over fjorden er som regel bru eller tunnel. Dette er dyre løysingar og vi meiner at ferjer med auka frekvens er eit betre alternativ enn dyre bruprosjekt. Eit anna moment som er med på å løyse opp i hindringane er billettprisane. Vi vil at alle skal kunne reise gratis med ferjene, slik at vi får meir rettferdige transportprisar i landet. 4.3 Framtidsretta flyplass i Nordfjord Eid kommune skal vere ein pådrivar for at vi framleis skal ha flyplass her i Nordfjord. Ein flyplass er viktig for å ha ein rask og effektiv måte å komme seg til og frå resten av verda på. Utan flyplass vil vi bli ein utkant i forhold til resten av verda. I ei meir globalisert verd er det stadig viktigare både for næringslivet og innbyggjarane å ha ein effektiv, trygg og rimeleg kommunikasjon med resten av verda. 11

12 4.4 E39 opprusting av uferdige trasear Eid kommune skal vere ein pådrivar for å sikre at E39 skal framstå som ein effektiv nord-sør transportåre. Vi ser det som nødvendig å ruste opp fleire av dei uferdige traseane i fylket vårt. Desse flaskehalsane gjer transporten lite effektiv og trafikkfarleg. 4.5 Utbetring av Rv15 rassikring Strynefjellet Eid kommune skal jobbe for at RV 15 vert eit trafikksikkert vinterope vegsamband austover. Dei siste vintrane har vi sett at vegen stadig oftare vert stengt på grunn av rasfare. Dette er ein situasjon som skapar stor usikkerheit for næringslivet og innbyggjarane som er avhengig av vinteropen veg. 4.6 Gang- og sykkelvegar I Eid kommune skal innbyggjarane ferdas trygt langs vegane. Vi ønskjer at fleire vert meir fysisk aktive i kvardagen for å betre folkehelsa. Kommunen skal vere pådrivar over for staten for å få fortgang i bygginga av gang- og sykkelstiar langs riksvegane i kommunen. Dei gang- og sykkelvegane kommunen sjølv har ansvar for, skal byggast ut etter ein eigen vedteken prioriteringsplan for desse. Opparbeidinga av gang- og sykkelstiar er eit viktig område for å trygge skulevegen. 4.7 Lokalbussrute Eid kommune ønskjer at innbyggjarane skal ha eit godt busstilbod. Store delar av kommunen er godt dekt opp av dei gjennomgåande bussrutene, vi ønskjer likevel å arbeide for å få oppretta fleire lokalruter i kommunen. Dette gjeld både i sentrumsområda men også betra tilbod i bygdelag der det er minimal rutefrekvens. Betre busstilbod er betre både for miljøet samtidig som det vert lettare for innbyggjarane utan eigen bil. 4.8 Allmenn tilgjengeleg gjestehamn i sentrum Dei som kjem til Eid kommune skal bli tatt i mot på ein positiv måte vi ønskjer derfor å legge forholda til rette for at det kan etablerast ei gjestehamn for småbåtar i tilknyting til sentrum. 4.9 Cruisekai/industrikai I Eid kommune ønskjer vi å legge til rette for mange ulike næringsverksemder. Som ein fjordkommune er det sjølvsagt at mykje trafikk og transport også kjem sjøvegen. Dei siste åra har cruiseturismen tatt seg opp i regionen, for at Eid skal kunne ta del i denne turistnæringa vil Eid kommune støtte opp om etablering av ei cruise- og industrikai. 12

13 4.10 Opprusting av kommunale vegar Etter fleire år med nedprioritert vedlikehald av dei kommunale vegane ønskjer vi i planperioden å prioritere vedlikehald av vegane. Spesielt viktig er det å sikre trygge skulevegar. 5. MULEGHEITER FOR BUSETTING I HEILE KOMMUNEN Det er ønskjeleg at så mange som muleg finn det attraktivt å bu i Eid kommune, derfor er det viktig at det er enkelt å busette seg i kommunen. Eid kommune har hatt som målsetjing å oppretthalde busetnaden i alle deler av kommunen. Dette målet står framleis ved lag. I denne planperioden ønskjer vi å satse på følgjande: Open til spreidd utbygging i tilknyting til anna busetnad Open til privat bustadplanlegging Variert bustadtilbod i sentrum Sentrumsnære bustadfelt Nytt liv på gamle buplassar/gardsbruk Ta omsyn til kostnad for infrastruktur ved planlegging av nye buområde. Oppretthalde desentralisert skulestruktur 5.1 Open til spreidd utbygging i tilknyting til anna busetnad I Eid kommune skal det vere muleg å busette seg i alle bygdelag i kommunen. Kommunen skal legge tilhøva til rette for bustadbygging i alle deler av kommunen. Dette skal skje enten ved etablering av bustadfelt eller ved å opne for bustadbygging i LNF-områda. Slik utbygging skal kunne skje i mindre klynger på eigna stader. Slik ønskjer vi å legge til rette for gode buområde for dei som skal bu der, samtidig som vi får høve til å etablere løysingar for vatn, avløp og andre tekniske løysingar som er betre både for miljøet og den enkelte. Buområda skal vere gode å vekse opp i og leve i for alle. 5.2 Open til privat bustadplanlegging Eid kommune skal legge til rette for utbygging av bustadområde gjennom kommuneplanen sin arealdel. Regulerings- og detaljplanlegginga vil kunne skje både gjennom at kommunen utarbeider nødvendige planar eller gjennom privat fremma planar. 13

14 5.3 Variert bustadtilbod i sentrum Eid kommune ønskjer å legge til rette for eit differensiert bustadtilbod med eit fullverdig tenestetilbod, og med stor grad av tilgjenge for alle i kommunesenteret Nordfjordeid. Det er mogleg med ei større fortetting i sentrum. Kommunen vil i planperioden vurdere tiltak for å få fleire til å selje areal der det er mogleg til å bygge eit bustadhus. Ved planlegging av nye bustadområde, skal kommune til ei kvar tid vurdere behovet for bustader til eldre og andre som det er ei kommunal oppgåve å tilretteleggje bustad for. Det skal vere balanse mellom private og kommunal bustadutbygging. 5.4 Sentrumsnære bustadfelt I Eid kommune skal det til ei kvar tid vere tilgang på byggeklare bustadtomter i kommunesenteret. Vi ser eit aukande ønskje om å bygge i sentrum og også næringslivet har behov for å bruke sentrumsnære bustadtomter i si marknadsføring av ledige arbeidsplassar. Utbygging i privat regi vil bli stimulert og prioritert, men der kommunen ser at det ikkje blir aktivitet i dei regulerte områda, skal ekspropriasjon vurderast. Utbygging på større område skal vere konsentrert. Det er mogleg med ei større fortetting i sentrum. Kommunen vil i planperioden vurdere tiltak for å få fleire til å selje areal der det er mogleg til å bygge eit bustadhus. 5.5 Nytt liv på gamle buplassar/gardsbruk I Eid kommune skal vi ha levande bygdemiljø. Landbruket er truga av nedleggingar, men vi ønskjer ikkje ei utvikling der dei gamle bygdemiljøa vert liggjande øyde. Det er viktig at det framleis bur folk på gardane og vi vil vurdere ulike tiltak(m.a. frådeling av gardstun, moderne klyngetun, frådeling av større attraktive tomter) for å hindre ei slik utvikling. Vi ønskjer å legge vekt på å få folk til å bli buande eller å få nye til å busette seg på gardsbruka i kommunen. 5.6 Ta omsyn til kostnad for infrastruktur ved planlegging av nye buområde. Eid kommune ønskjer å unngå høge kostnader for offentleg service etc. Vi vil derfor ta planlegge nye buområde der vi allereie har etablert nødvendig infrastruktur. Det er også viktig å ta omsyn til behovet for meir offentleg infrastruktur, tenestar m.m. når nye buområde vert etablert. Dette gjeld både offentlege og private bustadprosjekt. I Eid kommune skal vi framleis ha ein desentralisert skulestruktur, slik at vi sikrar framtidig busetting i bygdene og får betre utnytting av tidlegare infrastrukturtiltak. 14

15 6. GODE OG EFFEKTIVE OFFENTLEG TENESTETILBOD GJENNOM HEILE LIVSLØPET Innbyggjarane har behov for ulike tenester gjennom heile livsløpet, frå vogge til grav. Etterspørselen etter offentlege tenester er aukande samtidig som ressursbruken i offentleg sektor skal reduserast. I Eid kommune skal følgjande stå i fokus i planperioden: God kvalitet på dei lovbestemte oppgåvene som det offentlege har ansvar for Balansert satsing på ulike tenesteområde tilpassa det behovet som eksisterar Kommunaltekniske tenester Heilskapleg tenestetilbod Kompetanseoppbygging Administrativ kompetanse til å takle rask omstilling og samordning Systemkunnskap og fagkompetanse Endrings- og omstillingsevne Brukarundersøking på aktuelle område Helseførebyggande tenking i alle ledd for tenestemottakarar/brukarar/innbyggjarar og tilsette Fleire offentlege arbeidsplassar til Eid 6.1 God kvalitet på dei lovbestemte oppgåvene som det offentlege har ansvar for I Eid kommune skal vi ha god kvalitet på dei lovbestemte oppgåvene som det offentlege har ansvar for. Dette gjeld både dei tenestene kommunen har ansvaret for dei tenestene andre utførar og har ansvaret for. Eid kommune skal vere ein pådrivar for eit godt sjukehustilbod på Nordfjordeid også i framtida. Vi skal ha eit godt samarbeid mellom fyrste- og andrelinjetenestene innafor helsesektoren til beste for dei som har bruk for tilbodet. Vi ønskjer også eit utstrekt samarbeid med lag- og organisasjonar, som kan vere til hjelp for at den einskilde innbyggjar skal få ein så god kvardag som muleg. 6.2 Balansert satsing på ulike tenesteområde tilpassa det behovet som eksisterar I Eid kommune skal vi investeringar innafor ulike tenesteområde vere tilpassa det ei tid reelle behovet. Det er viktig for kommunen å prioritere midlane sine rett. Det er ofte stadig endringar i dei ytre føresetnadene som påverkar kva som blir satsa på i kommunane. 15

16 Vi ønskjer å utvikle heilskaplege planar som skal legge grunnlaget for kva vi skal nytte midlane våre til. 6.3 Kommunaltekniske tenester I Eid kommune skal vi ha kommunaltekniske tenester av god kvalitet. Alle abonnentane våre skal ha godt drikkevatn frå godkjente anlegg. Hornindalsvatnet skal takast i bruk som drikkevasskjelde for større deler av Eid kommune bli prioritert i planperioden. Dei store verdiane som ligg i reine sjø- og ferskvassressursar skal takast vare på. Utslepp av avløpsvatn skal ikkje kome i konflikt med andre brukarinteresser eller føre til uakseptabel ureining. Utslepp av avløpsvatn skal skje etter vedteken kloakkrammeplan, som skal fyljast opp med årlege løyvingar for gjennomføring. 6.4 Heilskapleg tenestetilbod Eid kommune skal gi innbyggjarane eit heilskapleg tenestetilbod. Brukaren skal vere i fokus, og vi skal legge til rette for at han får tilbod om dei tenestene han har bruk for i den situasjonen han til ein kvar tid er. Behovet endrar seg gjennom livsløpet og livssituasjon og vi skal i samarbeid med brukaren, jobbe for at han får eit godt livsløp i kommunen. Den administrative organiseringa er eit ledd i å bli ein organisasjon som tenkjer meir heilskapleg. Vi ønskjer å sjå meir heilskapleg på tenestetilbodet. Få vekk sektortenkinga og over på meir samarbeid mellom avdelingane/fagområda. 6.5 Administrativ kompetanse til å takle rask omstilling og samordning Administrasjonen i Eid kommune skal ha evne og vilje til dei omstillingane som er nødvendig, med omsyn til å yte gode, heilskaplege og effektive tenestar til innbyggjarane. Eid kommune skal legge til rette for at leiarane på alle nivå har nødvendig kompetanse for å kunne planlegge og gjennomføre rask omstilling og samordning til beste for innbyggjarane. 6.6 Systemkunnskap og fagkompetanse I Eid kommune skal vi yte gode og effektive tenester til innbyggjarane våre, derfor vil vi prioritere dei tilsette sin kompetanse. Dei som yter tenester i Eid kommune skal vere fagleg oppdatert slik at dei kan yte best muleg service overfor tenestemottakarane. For at mottakarane av ulike tenestar skal få eit best tenleg tilbod er det viktig at dei tilsette har god kunnskap om korleis dei ulike tenesteområda kan vere til nytte for tenestemottakarane. 16

17 6.7 Endrings- og omstillingsevne I Eid kommune skal vi ha tilsette med kompetanse og evne til nødvendige omstillingar. I alle større omstillingsprosjekt er det viktig at dei tilsette vert gitt dei nødvendige føresetnadene for at omstillingsprosjektet kan lykkast. Vi skal fokusere på arbeidsmiljøet til dei tilsette slik at vi vert ein attraktiv arbeidsgjevar slik at vi sikrar god rekruttering også framover. 6.8 Brukarundersøking og brukarmedverknad i utforming av tenestetilbodet Eid kommune skal ha eit tenestetilbod som er tilpassa behovet til mottakarane av tilbodet. Vi vil derfor sikre rett tilbod til brukaren ved hjelp av brukarundersøkingar og større grad av brukarmedverknad. Det er viktig at brukaren sjølv får vere med på å definere kva behov han har. 6.9 Helseførebyggande tenking i alle ledd for tenestemottakarar/brukarar/innbyggjarar og tilsette I Eid kommune ønskjer vi at innbyggjarane skal kunne oppleve eit godt liv med god helse. Vi skal derfor fokusere på å førebygge helseproblem blant innbyggjarane. Dette gjeld både tenestemottakarane, og dei tilsette. I alle planar skal det leggast vekt på helseførebyggande element Fleire offentlege arbeidsplassar til Eid Eid kommune skal ha eit mangfald av offentlege arbeidsplassar. Det er dei offentlege føretaka som sysselsett dei fleste av dei med høgare utdanning, det er derfor viktig å ha eit godt tilbod av offentlege arbeidsplassar i kommunen vår. Vi skal legge til rette for at det vert etablert nye statlege arbeidsplassar i Eid, samtidig som vi må jobbe for å behalde dei offentlege arbeidsplassane som er her. 17

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR. Slik arbeider dei beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR Slik arbeider dei beste Innhaldsliste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNAR SLIK ARBEIDER DEI BESTE... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Kommunane... 3 1.3 Spørsmåla... 3 2

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9

Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Åseral kommune Vedteken av kommunestyret 26.02.2009 sak 3/2009 NÆRINGSPLAN 2 0 0 9 Innleiing Næringsplanen uttrykker Åseral kommune sin næringspolitikk. Med næringspolitikk meines her forholdet mellom

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN BREMANGER KRISTELEG FOLKEPARTI Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN Bremanger KrF vil arbeide for eit trygt, inkluderande og varmare samfunn, der innbyggjarane trivst og kjenner seg heime. Verdigrunnlaget

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Regional delplan for attraktive byar og tettstader

Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader -Ein tydeleg medspelar Foto: Cato Edvardsen/Wikimedia Ny senterstrukturplan for Møre og Romsdal med retningslinjer for lokalisering av handel og tenester

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer