Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: 09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09."

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/07 07/00456 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0025/07 07/00457 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0026/07 04/00850 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET 0027/07 06/00688 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Mehamn, 19. juni 2007 Kari Anne Herland Utvalgsleder

2 Sak 0024/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00456 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 15

3 Sak 0025/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Ingen innmeldte spørsmål innkommet ved utsendelse av sakspapirene. Side 3 av 15

4 Sak 0026/07 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: K12 &30 Arkivsaksnr.: 04/00850 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/07 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 4. Ny søppelcontainer plasseres ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 5. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran (eller som erstatning for) grøft/jordvoll som er etablert 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Saksopplysninger: Teknisk og miljøutvalget behandlet på sitt møte sak 17/07 utkast til tiltaksplan for Slettnesområdet. Følgende ble vedtatt: a) Planen sendes ut på høring. b) Utvalget slutter seg til at søknad om masseuttak lokalt, sendes fylkesmannen. Planen ble sendt ut på høring umiddelbart etter møtet og nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsene samt rådmannens kommenter til dem. Som bakgrunnsinformasjon klippes følgende fra tiltakslista i høringsutkastet: Side 4 av 15

5 Sak 0026/07 Formål Formålet med dette tilretteleggingsprosjektet er å gjøre besøket på Slettnes til en bedre opplevelse for turistene som kommer dit, og derved muliggjøre lokale inntekter fra turistene. Også lokalbefolkningen i Gamvik og ellers på Nordkyn skal nyte godt av disse tiltakene ved bruk av Slettnes som friluftsområde. Samtidig og like viktig er det at prosjektet skal ivareta natur- og kulturverdiene i naturreservatet, slik at den økende turiststrømmen ikke medfører økt slitasje på terreng og kulturminner eller økt forstyrrelse for fuglelivet. Mål Prosjektet skal oppgradere veger, informasjon, tilrettelegging og styring i området til beste for brukere, naturvern- og kulturvernverdier. Delmål, i prioritert rekkefølge 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler. 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. DELVIS UTFØRT 4. Ny søppelcontainer ved vegenden på Varnesodden. NYTT I REVIDERT PLAN. 5. Bygging av toalett ved vegenden på Varnesodden. 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. UTFØRT 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Oppsummering av høringsuttalelser - prosjektplan Slettnes Kystverket Troms og Finnmark, Sikkerheten for Slettnes fyr som navigasjonsinstallasjon må ivaretas, dette vil Kystverket ivareta. Bygningene ivaretas ved utleie, og Kystverket forutsetter at den opparbeidete parkeringsplassen utenfor fyret fortsatt kan nyttes av leietakerne og deres gjester. Rådmannens kommentarer: Kommentaren er uproblematisk i forhold til prosjektets formål. Torgrim Kristensen, samt senere telefonsamtale Planen er god. Tiltak 1 - vegen Enig i at vegen må opprustes så skånsomt som mulig, den bør ikke bygges opp i terrenget og gis et annet preg enn i dag. Enig i at lokale masser benyttes slik NINA anbefaler. Det bør brukes en knusemaskin slik at morenesteinen også kan brukes og ikke blir liggende igjen i Side 5 av 15

6 Sak 0026/07 store mengder, dette vil også redusere uttakets størrelse. Steinen er stort sett små av størrelse og av skifer eller lite omdannet sandstein, dvs. stort sett lett knusbar. Grustak som er lukket på en skikkelig måte (de eldste slike alt fra like etter flyplassbygginga i ) må ikke røres. En del områder som er lukket etter reservatopprettelsen har for bratte kanter med ras, nedlegging av kantene her vil gi masser til vegen. Konkret gjelder dette de to grustakene øst for nordsida av flyplassen, og ett øst for sørenden av flyplassen nær reservatgrensa. Det kan evt. også tas noe masser fra flystripa. Denne er et monument over lokal dugnadsånd og vilje til å bruke egne penger, men noe uttak fra sørenden vil bli lite synlig og ut over å forkorte flystripa noe ha lite praktisk betydning. Vollen/grøfta på flystripa er for øvrig lite synlig, dette kunne vært gjort bedre ved merking/et gjerde eller lignende, samtidig som vollen skjemmer flystripa som et lokalt kulturminne. Tiltak 2 informasjon Skilt på vernegrensa med navn og info 200 m. Tavla kan suppleres med enkel brosjyre/a4- ark til å ta med seg fra bokser på infotavla. Evt. delfinansiering med reklame for lokalt næringsliv. Må ha med hvorfor restriksjoner jf. kaldvær og egg/unger som fryser i hjel når foreldre skremmes av reiret. Ved vegenden ok opplegg, men merk at kulturstien på Fotefar mot nord-plakaten er tegnet helt feil på kartet. Tiltak 3 P-forbud og P-plasser Fornuftig. P-plasser langs Varnesvegen også lokal betydning, utgangspunkt for molteturer om høsten. Helleleggingen av stiene i lyngmarksområdene har hatt dårlig effekt, det er mer behagelig å gå på barmarka enn på stein som kan vippe noe. Det bør ikke legges mer heller. Videre burde mer av kraftlinja ut til fyret vært lagt ned i grunnen, jf. undersøkelser som viste stort tap av fugl i trådene. Den undersøkta linja står fortsatt. De siste stolpene ut mot fyret er også svært skjemmende i landskapet. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen inneholder mange gode innspill. Når det gjelder uttakssted for masser bør dette avklares etter en befaring som foretas før uttak påbegynnes. Oppsetting av skilt, tekst og plassering av dette vil bli avklart med fylkesmannen og andre involverte. Gamvik Museums- og Historielag v/tove Kristensen, Laget slutter seg til Torgrim Kristensens kommentarer. Vegen må visuelt framstå som så lik den opprinnelige som mulig. Også flystripa bør bevares som et kulturminne. Ordnete søppelog toalettmuligheter er viktig for kvaliteten på området, og de skisserte løsningene er fornuftige. Rådmannens kommentarer: Side 6 av 15

7 Sak 0026/07 Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Visit Nordkyn v/leder Maria Sørbø, Visit Nordkyn (samarbeid mellom reiselivsbedrifter) slutter seg til planen slik den foreligger, med merknad om at tiltak 5 og 6 på kartet må byttes om iht. tiltakslista. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Nordkyn Turistsenter v/yngvar Svendsen og Torfinn Vassvik, Området er særdeles tilgjengelig med kjøretøy, og verre ser det ut til å bli med de foreslåtte tiltak. Vegen må skånes mest mulig med inngrep for å bevares som kulturminne og skåne naturen rundt. Planen om flere parkeringsplasser langs vegen bør skrinlegges, vil gi lengre opphold og økt camping. Ved å tilrettelegge på vegenden vil P-plassen der fungere som campingplass, noe som vel ikke er hensikten. Grillhytta bør ikke bygges fordi den vil gi lengre opphold, økt slitasje og bryte med naturen rundt. Utedo bør ikke bygges, i stedet bør toalettene inne på fyrområdet bygges om til vannklosett med vask og septiktank. I stedet for å tilrettelegge P-plasser langs Varnesvegen bør P-plasser ved fyret opprustes og utvides. P-plass øst for vegen ved fyret må ikke forbeholdes busser, brukes i hovedsak av personbiler. Søppel kan ivaretas ved å opparbeide gode løsninger ved fyret. Grøfta på flystripa bør legges igjen og erstattes med skilting og annen fysisk sperring, eks. rekvedstokker, naturstein eller lignende. Evt. kan det grøftes på begge sider av vegen slik at flyplassen ikke brukes til parkering i det hele tatt. Informasjon bør settes opp nede ved fyret, ellers nok med et skilt i vegkrysset som viser veg til reservatet og til turistinformasjon ved fyret. Det bør lages et skilt om Slettnes fyr som fredet kulturminne. Planen grenser til næringsfientlighet, ved at den legger opp til å styre turiststrømmen bort fra vår bedrift på Slettnes fyr. Det skal ikke koste noe for noen å bruke området uten å betale, men vi vil gi et tilbud det vil være opp til hver enkelt å velge å bruke eller ikke. Vi er villig til å tillate ferdsel inne på fyrområdet uten betaling, og stiller som nevnt de fire toalettrommene til disposisjon. Nordkyn Turistsenter AS er eneste autoriserte turistinformasjon i kommunen, og driver helt uten kommunal støtte. Vi håper en dialog mellom oss, kommunen og Fylkesmannen kan gjennomføres før planen fastsettes og igangsettes. Rådmannens kommentarer: Det er en misforståelse at fyret og P-plassen utenfor ikke er en del av reservatet, hele neset inklusive fyrområdet omfattes av vernebestemmelsene etter naturvernloven. Veg, kultursti mv. var på plass ved opprettelsen av reservatet og kan derfor vanskelig velges bort nå. Det må gjøres NOE med Varnesvegen, enten opprusting eller stenging. Det siste er ikke ønsket av lokalbefolkningen, de som bruker kulturstien og (antakelse) heller ikke av turistene. Dersom Varnesvegen skal stenges, vil det måtte være en kommunal beslutning. Fylkesmannen Side 7 av 15

8 Sak 0026/07 opplyser om at man ikke kan leve med at vegen fortsatt brukes slik den er i dag, og at det da må gjøres noe med den. En opprusting innebærer også en klargjøring av P-plasser (som vil bli færre enn i dag), samt tiltak som toalett og skikkelig søppelcontainer som erstatning for dagens dersom det er midler til dette. Dagens containerløsning er ikke tilfredsstillende visuelt. Rådmannen har vanskelig for å se at planen skal føre til noe flukt fra fyret på grunn av bedre tilrettelegging av Varnesveien. Dette begrunnes med følgende: antall parkeringsplasser langs veien ut til Varnesodden blir færre det settes opp skilter som forbyr parkering utenfor oppmerkede plasser det kan settes opp skilt som forbyr parkering på natt, f. eks mellom 22 og 08 for å unngå/begrense campinglignende tilstander på hele eller deler av området det kan informasjonsmessig skiltes slik at hovedplassen for parkering inne i reservatet vil bli ved fyret fyret og aktivitetene ved fyret vil gis ekstra mulighet til markedsføring ved hovdinfotavle ved innkjøringen til reservatet. Gamvik kreative senter, bygdenæringshage, v/vegard Valberg Prosjektplanen vektlegger naturinteressene langt mer enn de to andre målene, reiseliv og kulturvern, de sistnevnte bør styrkes. Skilt på vernegrensa med avstand til informasjons- og parkeringspunkt, som med tanke på tilrettelagt P-plass og status som turistinformasjon kan være ved fyret. Et skilt i vegkrysset i fjor ledet en større andel av turistene ned til fyret, og begrenset kraftig kjøringa ut til Varnesodden de fleste velger å la bilene sine stå ved fyret når de først er kommet dit. Informasjonstavla bør ha to hovedfokus naturverdier og kulturminneverdier. Utformingen bør gjøres av Fylkesmannen, Finnmark fylkeskommune og reiselivsfaglig ekspertise i samarbeid. Språk bør være norsk, engelsk, tysk og finsk. Forbehold av P-plass til buss er unødvendig. Kartet på kulturstitavla bør rettes opp. Informasjonspostene langs stien bør utformes også på engelsk, tysk og finsk. Nødsarbeidsvegen bør påvirkes minst mulig, evt. sperres med bom. Lokal sand virker som den beste løsning såfremt det ikke forringer naturen. Nybygg bør unngås og toalett kan tilrettelegges på fyrområdet. Grillhytte bør som foreslått ha lavest prioritet. Søppelcontaineren gir en estetisk god løsning. I etterkant av prosjektet bør det etableres en partssammensatt evalueringsprosess i tråd med det charteret Norge har inngått om geoturisme, hvor siktemålet er jevnlige tilbakemeldinger om reisemålets utvikling og beskaffenhet. Rådmannens kommentarer: Kommunen ser erfaringene fra i fjor med styring av trafikken ned mot fyret gjennom skilting før innkjøring i reservatet som svært interessante og det tyder på at god informasjon og skilting før/ved innkomst til reservatet vil ha den ønskede effekt i å styre trafikken. Fylkesmannen har avklart Varnesveien som kulturminne med fylkeskommunen, som sier den ikke har formell verdi etter kulturminneloven. Fylkesmannen har også diskutert toalett på fyret Side 8 av 15

9 Sak 0026/07 med Kystverket og fylkeskommunen per telefon. Vernebestemmelsene for fyret etter kulturminneloven gjør det svært vanskelig å bygge om noen av de gamle fyr-utedoene til brukbare toalett for besøkende. Et slikt toalett vil heller ikke bli særlig lett tilgjengelig pga. bratt trapp mv. Skal det etablere toalett ved fyret, bør det planlagte toalettet ved vegenden på Varnesodden eventuelt flyttes til et egnet sted inntil P-plassen ved fyret. Det skal likevel påpekes at lokale brukere(turfolk, skoleklasser etc) og turister som benytter seg av kulturstien Fotefar mot Nord og naturstien med utgangspunkt i Varnesodden nok er bedre tjent med et toalett plassert ved utgangspunket for disse stiene enn nede ved fyret et par kilometer unna. Med bakgrunn i den store lokale bruken av Slettnesområdet vil det ikke være ønskelig med en direkte avstenging av Varnesveien med bom. Dette vil begrense tilgang til området i stor grad og være i strid med den gjengse oppfatning av bruk av området slik det også framgår av flertallet av høringsinstanser. Grillhytte er lavest prioritert i planen og det vil ikke være midler tilgjengelig for utplassering av dette nå. Det vil være mulig å foreta en evaluering av de øvrige tiltakene i løpet av et års tid for å se hvilken effekt disse har hatt i forhold til prosjektets målsetting. Eventuelt framtidig plassering av grillhytte på Varnesodden kan dermed vurderes som en del av denne evalueringen. OPPSUMMERING Fylkesmannen har kommet med følgende opsummering overfor kommunen: Det er kommet inn gode innspill som det er lett å ta med videre og justere planen etter. Det gjenstår imidlertid et prinsippvalg mellom fyret og Varnesvegen. Det må avgjøres i hvilken grad fyret skal prioriteres i forhold til merking og tilrettelegging, fra en ytterlighet med at Varnesvegen stenges og alt av tilrettelegging skjer inntil fyret, en eller annen form for mellomløsning, eller en løsning omtrent som planen skisserte ved høringstidspunktet. Fra Fylkesmannens side kan ikke Varnesvegen både brukes og være i så dårlig stand som i dag, men sett i forhold til de rene naturfaglige verdiene i området kan alle tre løsninger over forsvares. En stenging av Varnesvegen ville spare både inngrep (grusuttak) og redusere slitasje/forstyrrelser, og er derfor en god løsning for verneverdiene men slik vi har forstått det en dårligere løsning for lokalbefolkningen og turistene, og for kulturstien. Det må være kommunens oppgave å prioritere mellom fyret og Varnesvegen når ulike lokale ønsker står mot hverandre og vernemyndigheten kan akseptere begge siders løsning. Tiltaksplanen for Slettnes kan stemples endelig så snart kommunens politikere har gjort konkrete valg her for hva som skal gjøres/plasseres hvor. Med bakgrunn i ovennevnte vil rådmannen innstille på følgende: Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: Side 9 av 15

10 Sak 0026/07 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 8. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 9. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 10. Ny søppelcontainer plassers ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 11. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 12. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran eller som erstatning for grøft/jordvoll som er etablert 13. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Rådmannen er av den oppfatning at de foreliggende justeringer av tiltasplanen skulle være et forsøk på å ta mest mulig hensyn til de innkomne høringsuttalelser uten at prosjektets målsetting trues. Side 10 av 15

11 Sak 0027/07 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/00688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/06 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Kommunestyret godkjenner reguleringsplan for Holmen i Mehamn. Behandling/vedtak i Teknisk og miljøutvalget den sak 0030/06 Behandling: Teknisk sjef orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Flathomen og Varholmen i Mehamn, Gamvik kommune legges ut offentlig ettersyn. Enstemmig vedtatt. Saksopplysninger: Forslaget til reguleringsplan for Varholmen/Flatholmen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av TMU på møtet Av forskjellige årsaker, blant annet bemanningsmessige forhold i administrasjonen, ble saken ikke kunngjort utlagt før i februar Anmodning om uttalelse ble også sendt til følgende offentlige instanser: - Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø - Finnmark fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø - Sametinget, miljø- og kulturavdelingen, 9840 Varangerbotn - Lebesby kommune, landbrukskontoret, 9740 Lebesby - NVE Region Nord, Postboks 394, 8505 Narvik - Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 263, 9751 Honningsvåg Nedenfor følger en oversikt over de instanser som har kommet med uttalelser samt rådmannens vurdering av dem: Side 11 av 15

12 Sak 0027/07 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark datert Konsekvensutredning: Fylkesmannen viser til at kommunen som planmyndighet har ansvaret for å avklare om reguleringsarbeidet kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Videre ber fylkesmannen kommunen kontakte fagmiljø for en vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt. Kommunen kan ikke se at reguleringsarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Vi vurderer det slik at utarbeidelse av planprogram derfor ikke er aktuelt. Når det gjelder fagmiljøers vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt viser vi til at Kystverket ikke har merknader til planforslaget. Sintef bør også eventuelt kunne gi en uttalelse om konsekvenser. Modellforsøk i Skipsmodelltanken vil kunne avklare konsekvensene av forskjellig alternative moloprosjekter. Hvilke andre fagmiljøer som kan være aktuelle kjenner kommunen ikke til. Merknaden tas til underretning. Tilrettelegging for alle: Reguleringsbestemmelsene har allerede et punkt om dette i kap. IV, Fellesbestemmelser pkt. a). Bestemmelsen endres slik at Fylkesmannens forslag til ordlyd innarbeides. Merknaden tas til følge. Støy: Ifølge støysonekartet for flyplassen i Mehamn berøres ingen påtenkte bygninger i planområdet av flystøy som krever spesielle tiltak mot støydemping. Campingplassen blir noe berørt, men denne er beregnet for kun bobiler. Disse ikke er underlagt de samme strenge retningslinjer som bl. a. permanente boliger og fritidsbebyggelse. En eventuell forlengelse av rullebanen på flyplassen kan endre situasjonen, men det foreligger ingen konkrete planer om dette. Merknaden tas til underretning. Bebyggelsesplan: Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det i reguleringsplanen skal stilles krav om bebyggelsesplan for byggeområdene, i dette tilfellet for områdene for herberge- og bevertningsvirksomhet. Side 12 av 15

13 Sak 0027/07 Kommunen mener reguleringsplanen med bestemmelser er tilstrekkelig nyansert og detaljert til at byggeprosjekter kan godkjennes direkte med hjemmel i planen uten å gå vegen om bebyggelsesplaner. Dette byggeområdet har etter kommunens skjønn begrenset utstrekning og utbyggingen vil finne sted over et relativt langt tidsrom. Merknaden tas ikke til følge. Fiskebruk: Fylkesmannen anbefaler at fiskebruket på eiendommen 3/408 blir regulert til byggeområde industri / lager i stedet for reguleringsformålet fiskebruk. Kommunen er enig i at formålet industri / lager er bedre i samsvar med den virksomheten som skal finne sted på eiendommen Merknaden tas til følge. Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende for å skille industriområdet og areal for hjellbruk. Havneområde på land: Fylkesmannen peker på at havna er beiteområde for andefugl vinterstid og ber kommunen ta kontakt med fagmiljø for en vurdering av en molobygging som planlagt. Det er ikke oppgitt hvilke fagmiljøer som kan være aktuelle. Den ytre moloen antas ikke å få negative konsekvenser, snarere tvert imot. Den indre moloen foreslås nå tatt ut av planen av andre grunner. Ved eventuell senere etablering av beskyttende tiltak inne i havna kan det være aktuelt å vurdere konsekvensene før tiltak iverksettes. Dette kan gjøres i forbindelse med modellforsøk av havna. Merknaden tas til underretning. Fylkesmannen anbefaler videre at naustområder som skal ligge i tilknytning til båthavna reguleres til byggeområder. Det sies imidlertid ikke hvilket reguleringsformål som kan være aktuelt. Kommunen mener reguleringsformålet havneområde på land må kunne tillate oppføring av havnerelatert bebyggelse som naust og annen bebyggelse med tilknytning til bruk og drift av havna. Merknaden tas ikke til følge. Campingplass: Fylkesmannen antar at det i tilknytning til campingplassen vil bli oppført fellesanlegg og permanente campinghytter. Det er ikke meningen, den skal kun brukes til campingvogner og bobiler. Dette fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt Merknaden tas til orientering. Side 13 av 15

14 Sak 0027/07 Uttalelse til høring fra brukerne av havna dater : Brukerne av havna, det vil si fiskene og deler av fiskeindustrien, har fremmet forslag om å fjerne moloen ytterst på Varholmen, og heller bygge ei skjermet havn for fiskeflåten inne i nåværende havnebasseng. Ved uttalelsen er det vedlagt flere alternative forslag til løsninger. Det ble holdt et møte mellom kommunen, Nordkyn Havneutvikling A/S og brukerne m. fl. den for å drøfte forslaget fra brukerne i forhold til reguleringsplanen. Møtet kom fram til følgende konklusjon ifølge referatet: 1. Forslagene til alternative løsninger vurderes av Sverre Bjørdal, som gir tilbakemelding om hans syn på forslagene og vurderingen av disse 2. Arbeidet med dagens planlagte løsning av bølgebryter fortsetter 3. Bjørdal tar kontakt med Paulsen for å få vurdert om en liten justering av bølgebryteren slik at større del av moloen blir lagt på land. Det tenkes da der moloen starter. Dette for å få vurdert om kostnadene kan bli lavere. 4. Det må starte et arbeid for å få havna i et modellforsøk (tank) der SINTEF får vurdert ulike modeller for havna, og hvordan havna best kan beskyttes. 5. Oppstart av planlagte bølgebryter avventes til kostnadsoverslag/anbud er utarbeidet og foreligger. Rådmannen vil i tråd med dette foreslå at den i planen viste indre molo tas ut av planen og erstattes med reguleringsbestemmelser som tillater at det med hjemmel i planen etter behov kan etableres en eller annen form for beskyttende tiltak i indre havn, jf reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3 b). Dette vil være en mer hensiktsmessig og fleksibel løsning. Merknaden tas ikke til følge. Innsigelse fra Sametinget datert : Sametinget fremmet innsigelse mot forslaget til reguleringsplan på bakgrunn av tidligere registrerte kulturminner på Varholmen. Disse er innregulert i planen som kulturminner, men Sametinget ønsket ytterligere vern om disse. Sametinget har imidlertid nylig vært på en ny befaring på Varholmen. Som følge av den siste befaringen konkluderer Sametinget i brev til kommunen datert at innsigelsen trekkes tilbake. Tre av de tidligere registrerte kulturminnene utgår i planen, men Sametinget ønsker å beholde det som ligger lengst møt sør øst, betegnet som hellekiste. Reguleringsbestemmelsene ønskes opprettholdt. Det er nå helt uproblematisk å imøtekomme Sametingets merknad. Merknaden tas til følge. Høringsuttalelse fra Kystverket datert : Side 14 av 15

15 Sak 0027/07 Kystverket uttaler at de ikke har noen merknader til planen, men gjør oppmerksom på at alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjøen må, i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, også behandles etter Havne- og farvannsloven. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Oppsummering Det er foretatt en del mindre endringer på reguleringsbestemmelsene i forhold til de merknader som er kommet inn. Ettersom foreløpig kostnadsoverslag for bølgrbryteren nå foreligger viser det seg å være et betydelig gap mellom det opprinnelige budsjettet og kostnadsoverslaget basert på et pristilbud fra entreprenør. I det bildet hører det til at det i opprinnelig finansiering manglet ,- i forhold til budsjett. Status nå er at det mangler vel 3 millioner i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. Det betyr uansett at det inneværende år ikke vil være mulig å påbegynne det fysiske arbeidet med bølgebryteren. Kommunen vurderer nå å gjennomføre et modellforsøk av havna før det arbeides videre med både planlagte molo og andre moloer i havna i Mehamn. Dette fordrer imidlertid at Kystverket stiller opp med finansiering av et slikt forsøk og at de innvilgede ,- til bølgebryter kan overføres til Selv om det kan synes som om enkelte av de punktene som er anført fra brukerne av havna kan bli realisert (pkt 4 og 5) vil ikke rådmannen anbefale at merknadene samlet tas til følge Det anbefales at TMU innstiller på at kommunestyret godkjenner reguleringsplanen for Holmen med de endringer som er lagt inn etter høringsrunden. Side 15 av 15

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.06.2007 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05

SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 0082/05 21 Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 02/02213 Arkivkode: RP SUDNDALEN- Saksbehandler: Øystein Engan Saksnummer Utvalg Møtedato 0144/04 Teknisk hovedutvalg 22.09.2004

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune Utkast til høring mars/april 2007 Foto: Kåre Grip Prosjekteier: Gamvik kommune Andre deltakere:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/53 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: PLAN 16222014002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/17 Formannskapet 18.01.2017 3/17 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGS- PLANEN FOR VADSØYA ØST-VADSØYA KULTURPARK

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGS- PLANEN FOR VADSØYA ØST-VADSØYA KULTURPARK REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGS- PLANEN FOR VADSØYA ØST-VADSØYA KULTURPARK Plandato: 15.02.95 Bystyrets vedtak: 26.09.96 Anne Strifeldt Ballo Ordfører 1 Planområdet er regulert til

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/ Sunndal kommune Arkiv: 20140110 Arkivsaksnr: 2014/58-14 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 102/14 25.11.2014 Reguleringsplan for Steinsvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Jan Harald Jansr;:;n, Hildegunn Simonsen

Detaljer

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2007 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Saksnr. Tittel 105/07 REGULERINGSPLAN FOR TRONSJØ GRUSTAK I TYNSET TYNSET, den 03.02.2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES Planutvalgets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

Skiltplan for Høytorp fort

Skiltplan for Høytorp fort Skiltplan for Høytorp fort Godkjent av Utviklingsstyret for Høytorp Fort den 8. mai 2009 Formålet med skiltplanen: Formålet er å bedre informasjonen om det totale tilbudet på Høytorp fort og å kommunisere

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: Tid: kl. Kl. 12:30 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Administrasjonsbygg, møterom Møtedato: 08.09.2015 Tid: kl. Kl. 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen,

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 172/10 - Reguleringsplan for fritidsbebyggelse i Nordmolia - 2. gangs behandling TYDAL KOMMUNE Arkiv: 172/010 Arkivsaksnr: 2014/586-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 74/15 28.10.2015 Formannskapet 85/15 09.11.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer