Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: 09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09."

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/07 07/00456 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0025/07 07/00457 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0026/07 04/00850 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET 0027/07 06/00688 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Mehamn, 19. juni 2007 Kari Anne Herland Utvalgsleder

2 Sak 0024/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00456 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 15

3 Sak 0025/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Ingen innmeldte spørsmål innkommet ved utsendelse av sakspapirene. Side 3 av 15

4 Sak 0026/07 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: K12 &30 Arkivsaksnr.: 04/00850 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/07 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 4. Ny søppelcontainer plasseres ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 5. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran (eller som erstatning for) grøft/jordvoll som er etablert 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Saksopplysninger: Teknisk og miljøutvalget behandlet på sitt møte sak 17/07 utkast til tiltaksplan for Slettnesområdet. Følgende ble vedtatt: a) Planen sendes ut på høring. b) Utvalget slutter seg til at søknad om masseuttak lokalt, sendes fylkesmannen. Planen ble sendt ut på høring umiddelbart etter møtet og nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsene samt rådmannens kommenter til dem. Som bakgrunnsinformasjon klippes følgende fra tiltakslista i høringsutkastet: Side 4 av 15

5 Sak 0026/07 Formål Formålet med dette tilretteleggingsprosjektet er å gjøre besøket på Slettnes til en bedre opplevelse for turistene som kommer dit, og derved muliggjøre lokale inntekter fra turistene. Også lokalbefolkningen i Gamvik og ellers på Nordkyn skal nyte godt av disse tiltakene ved bruk av Slettnes som friluftsområde. Samtidig og like viktig er det at prosjektet skal ivareta natur- og kulturverdiene i naturreservatet, slik at den økende turiststrømmen ikke medfører økt slitasje på terreng og kulturminner eller økt forstyrrelse for fuglelivet. Mål Prosjektet skal oppgradere veger, informasjon, tilrettelegging og styring i området til beste for brukere, naturvern- og kulturvernverdier. Delmål, i prioritert rekkefølge 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler. 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. DELVIS UTFØRT 4. Ny søppelcontainer ved vegenden på Varnesodden. NYTT I REVIDERT PLAN. 5. Bygging av toalett ved vegenden på Varnesodden. 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. UTFØRT 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Oppsummering av høringsuttalelser - prosjektplan Slettnes Kystverket Troms og Finnmark, Sikkerheten for Slettnes fyr som navigasjonsinstallasjon må ivaretas, dette vil Kystverket ivareta. Bygningene ivaretas ved utleie, og Kystverket forutsetter at den opparbeidete parkeringsplassen utenfor fyret fortsatt kan nyttes av leietakerne og deres gjester. Rådmannens kommentarer: Kommentaren er uproblematisk i forhold til prosjektets formål. Torgrim Kristensen, samt senere telefonsamtale Planen er god. Tiltak 1 - vegen Enig i at vegen må opprustes så skånsomt som mulig, den bør ikke bygges opp i terrenget og gis et annet preg enn i dag. Enig i at lokale masser benyttes slik NINA anbefaler. Det bør brukes en knusemaskin slik at morenesteinen også kan brukes og ikke blir liggende igjen i Side 5 av 15

6 Sak 0026/07 store mengder, dette vil også redusere uttakets størrelse. Steinen er stort sett små av størrelse og av skifer eller lite omdannet sandstein, dvs. stort sett lett knusbar. Grustak som er lukket på en skikkelig måte (de eldste slike alt fra like etter flyplassbygginga i ) må ikke røres. En del områder som er lukket etter reservatopprettelsen har for bratte kanter med ras, nedlegging av kantene her vil gi masser til vegen. Konkret gjelder dette de to grustakene øst for nordsida av flyplassen, og ett øst for sørenden av flyplassen nær reservatgrensa. Det kan evt. også tas noe masser fra flystripa. Denne er et monument over lokal dugnadsånd og vilje til å bruke egne penger, men noe uttak fra sørenden vil bli lite synlig og ut over å forkorte flystripa noe ha lite praktisk betydning. Vollen/grøfta på flystripa er for øvrig lite synlig, dette kunne vært gjort bedre ved merking/et gjerde eller lignende, samtidig som vollen skjemmer flystripa som et lokalt kulturminne. Tiltak 2 informasjon Skilt på vernegrensa med navn og info 200 m. Tavla kan suppleres med enkel brosjyre/a4- ark til å ta med seg fra bokser på infotavla. Evt. delfinansiering med reklame for lokalt næringsliv. Må ha med hvorfor restriksjoner jf. kaldvær og egg/unger som fryser i hjel når foreldre skremmes av reiret. Ved vegenden ok opplegg, men merk at kulturstien på Fotefar mot nord-plakaten er tegnet helt feil på kartet. Tiltak 3 P-forbud og P-plasser Fornuftig. P-plasser langs Varnesvegen også lokal betydning, utgangspunkt for molteturer om høsten. Helleleggingen av stiene i lyngmarksområdene har hatt dårlig effekt, det er mer behagelig å gå på barmarka enn på stein som kan vippe noe. Det bør ikke legges mer heller. Videre burde mer av kraftlinja ut til fyret vært lagt ned i grunnen, jf. undersøkelser som viste stort tap av fugl i trådene. Den undersøkta linja står fortsatt. De siste stolpene ut mot fyret er også svært skjemmende i landskapet. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen inneholder mange gode innspill. Når det gjelder uttakssted for masser bør dette avklares etter en befaring som foretas før uttak påbegynnes. Oppsetting av skilt, tekst og plassering av dette vil bli avklart med fylkesmannen og andre involverte. Gamvik Museums- og Historielag v/tove Kristensen, Laget slutter seg til Torgrim Kristensens kommentarer. Vegen må visuelt framstå som så lik den opprinnelige som mulig. Også flystripa bør bevares som et kulturminne. Ordnete søppelog toalettmuligheter er viktig for kvaliteten på området, og de skisserte løsningene er fornuftige. Rådmannens kommentarer: Side 6 av 15

7 Sak 0026/07 Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Visit Nordkyn v/leder Maria Sørbø, Visit Nordkyn (samarbeid mellom reiselivsbedrifter) slutter seg til planen slik den foreligger, med merknad om at tiltak 5 og 6 på kartet må byttes om iht. tiltakslista. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Nordkyn Turistsenter v/yngvar Svendsen og Torfinn Vassvik, Området er særdeles tilgjengelig med kjøretøy, og verre ser det ut til å bli med de foreslåtte tiltak. Vegen må skånes mest mulig med inngrep for å bevares som kulturminne og skåne naturen rundt. Planen om flere parkeringsplasser langs vegen bør skrinlegges, vil gi lengre opphold og økt camping. Ved å tilrettelegge på vegenden vil P-plassen der fungere som campingplass, noe som vel ikke er hensikten. Grillhytta bør ikke bygges fordi den vil gi lengre opphold, økt slitasje og bryte med naturen rundt. Utedo bør ikke bygges, i stedet bør toalettene inne på fyrområdet bygges om til vannklosett med vask og septiktank. I stedet for å tilrettelegge P-plasser langs Varnesvegen bør P-plasser ved fyret opprustes og utvides. P-plass øst for vegen ved fyret må ikke forbeholdes busser, brukes i hovedsak av personbiler. Søppel kan ivaretas ved å opparbeide gode løsninger ved fyret. Grøfta på flystripa bør legges igjen og erstattes med skilting og annen fysisk sperring, eks. rekvedstokker, naturstein eller lignende. Evt. kan det grøftes på begge sider av vegen slik at flyplassen ikke brukes til parkering i det hele tatt. Informasjon bør settes opp nede ved fyret, ellers nok med et skilt i vegkrysset som viser veg til reservatet og til turistinformasjon ved fyret. Det bør lages et skilt om Slettnes fyr som fredet kulturminne. Planen grenser til næringsfientlighet, ved at den legger opp til å styre turiststrømmen bort fra vår bedrift på Slettnes fyr. Det skal ikke koste noe for noen å bruke området uten å betale, men vi vil gi et tilbud det vil være opp til hver enkelt å velge å bruke eller ikke. Vi er villig til å tillate ferdsel inne på fyrområdet uten betaling, og stiller som nevnt de fire toalettrommene til disposisjon. Nordkyn Turistsenter AS er eneste autoriserte turistinformasjon i kommunen, og driver helt uten kommunal støtte. Vi håper en dialog mellom oss, kommunen og Fylkesmannen kan gjennomføres før planen fastsettes og igangsettes. Rådmannens kommentarer: Det er en misforståelse at fyret og P-plassen utenfor ikke er en del av reservatet, hele neset inklusive fyrområdet omfattes av vernebestemmelsene etter naturvernloven. Veg, kultursti mv. var på plass ved opprettelsen av reservatet og kan derfor vanskelig velges bort nå. Det må gjøres NOE med Varnesvegen, enten opprusting eller stenging. Det siste er ikke ønsket av lokalbefolkningen, de som bruker kulturstien og (antakelse) heller ikke av turistene. Dersom Varnesvegen skal stenges, vil det måtte være en kommunal beslutning. Fylkesmannen Side 7 av 15

8 Sak 0026/07 opplyser om at man ikke kan leve med at vegen fortsatt brukes slik den er i dag, og at det da må gjøres noe med den. En opprusting innebærer også en klargjøring av P-plasser (som vil bli færre enn i dag), samt tiltak som toalett og skikkelig søppelcontainer som erstatning for dagens dersom det er midler til dette. Dagens containerløsning er ikke tilfredsstillende visuelt. Rådmannen har vanskelig for å se at planen skal føre til noe flukt fra fyret på grunn av bedre tilrettelegging av Varnesveien. Dette begrunnes med følgende: antall parkeringsplasser langs veien ut til Varnesodden blir færre det settes opp skilter som forbyr parkering utenfor oppmerkede plasser det kan settes opp skilt som forbyr parkering på natt, f. eks mellom 22 og 08 for å unngå/begrense campinglignende tilstander på hele eller deler av området det kan informasjonsmessig skiltes slik at hovedplassen for parkering inne i reservatet vil bli ved fyret fyret og aktivitetene ved fyret vil gis ekstra mulighet til markedsføring ved hovdinfotavle ved innkjøringen til reservatet. Gamvik kreative senter, bygdenæringshage, v/vegard Valberg Prosjektplanen vektlegger naturinteressene langt mer enn de to andre målene, reiseliv og kulturvern, de sistnevnte bør styrkes. Skilt på vernegrensa med avstand til informasjons- og parkeringspunkt, som med tanke på tilrettelagt P-plass og status som turistinformasjon kan være ved fyret. Et skilt i vegkrysset i fjor ledet en større andel av turistene ned til fyret, og begrenset kraftig kjøringa ut til Varnesodden de fleste velger å la bilene sine stå ved fyret når de først er kommet dit. Informasjonstavla bør ha to hovedfokus naturverdier og kulturminneverdier. Utformingen bør gjøres av Fylkesmannen, Finnmark fylkeskommune og reiselivsfaglig ekspertise i samarbeid. Språk bør være norsk, engelsk, tysk og finsk. Forbehold av P-plass til buss er unødvendig. Kartet på kulturstitavla bør rettes opp. Informasjonspostene langs stien bør utformes også på engelsk, tysk og finsk. Nødsarbeidsvegen bør påvirkes minst mulig, evt. sperres med bom. Lokal sand virker som den beste løsning såfremt det ikke forringer naturen. Nybygg bør unngås og toalett kan tilrettelegges på fyrområdet. Grillhytte bør som foreslått ha lavest prioritet. Søppelcontaineren gir en estetisk god løsning. I etterkant av prosjektet bør det etableres en partssammensatt evalueringsprosess i tråd med det charteret Norge har inngått om geoturisme, hvor siktemålet er jevnlige tilbakemeldinger om reisemålets utvikling og beskaffenhet. Rådmannens kommentarer: Kommunen ser erfaringene fra i fjor med styring av trafikken ned mot fyret gjennom skilting før innkjøring i reservatet som svært interessante og det tyder på at god informasjon og skilting før/ved innkomst til reservatet vil ha den ønskede effekt i å styre trafikken. Fylkesmannen har avklart Varnesveien som kulturminne med fylkeskommunen, som sier den ikke har formell verdi etter kulturminneloven. Fylkesmannen har også diskutert toalett på fyret Side 8 av 15

9 Sak 0026/07 med Kystverket og fylkeskommunen per telefon. Vernebestemmelsene for fyret etter kulturminneloven gjør det svært vanskelig å bygge om noen av de gamle fyr-utedoene til brukbare toalett for besøkende. Et slikt toalett vil heller ikke bli særlig lett tilgjengelig pga. bratt trapp mv. Skal det etablere toalett ved fyret, bør det planlagte toalettet ved vegenden på Varnesodden eventuelt flyttes til et egnet sted inntil P-plassen ved fyret. Det skal likevel påpekes at lokale brukere(turfolk, skoleklasser etc) og turister som benytter seg av kulturstien Fotefar mot Nord og naturstien med utgangspunkt i Varnesodden nok er bedre tjent med et toalett plassert ved utgangspunket for disse stiene enn nede ved fyret et par kilometer unna. Med bakgrunn i den store lokale bruken av Slettnesområdet vil det ikke være ønskelig med en direkte avstenging av Varnesveien med bom. Dette vil begrense tilgang til området i stor grad og være i strid med den gjengse oppfatning av bruk av området slik det også framgår av flertallet av høringsinstanser. Grillhytte er lavest prioritert i planen og det vil ikke være midler tilgjengelig for utplassering av dette nå. Det vil være mulig å foreta en evaluering av de øvrige tiltakene i løpet av et års tid for å se hvilken effekt disse har hatt i forhold til prosjektets målsetting. Eventuelt framtidig plassering av grillhytte på Varnesodden kan dermed vurderes som en del av denne evalueringen. OPPSUMMERING Fylkesmannen har kommet med følgende opsummering overfor kommunen: Det er kommet inn gode innspill som det er lett å ta med videre og justere planen etter. Det gjenstår imidlertid et prinsippvalg mellom fyret og Varnesvegen. Det må avgjøres i hvilken grad fyret skal prioriteres i forhold til merking og tilrettelegging, fra en ytterlighet med at Varnesvegen stenges og alt av tilrettelegging skjer inntil fyret, en eller annen form for mellomløsning, eller en løsning omtrent som planen skisserte ved høringstidspunktet. Fra Fylkesmannens side kan ikke Varnesvegen både brukes og være i så dårlig stand som i dag, men sett i forhold til de rene naturfaglige verdiene i området kan alle tre løsninger over forsvares. En stenging av Varnesvegen ville spare både inngrep (grusuttak) og redusere slitasje/forstyrrelser, og er derfor en god løsning for verneverdiene men slik vi har forstått det en dårligere løsning for lokalbefolkningen og turistene, og for kulturstien. Det må være kommunens oppgave å prioritere mellom fyret og Varnesvegen når ulike lokale ønsker står mot hverandre og vernemyndigheten kan akseptere begge siders løsning. Tiltaksplanen for Slettnes kan stemples endelig så snart kommunens politikere har gjort konkrete valg her for hva som skal gjøres/plasseres hvor. Med bakgrunn i ovennevnte vil rådmannen innstille på følgende: Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: Side 9 av 15

10 Sak 0026/07 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 8. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 9. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 10. Ny søppelcontainer plassers ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 11. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 12. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran eller som erstatning for grøft/jordvoll som er etablert 13. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Rådmannen er av den oppfatning at de foreliggende justeringer av tiltasplanen skulle være et forsøk på å ta mest mulig hensyn til de innkomne høringsuttalelser uten at prosjektets målsetting trues. Side 10 av 15

11 Sak 0027/07 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/00688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/06 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Kommunestyret godkjenner reguleringsplan for Holmen i Mehamn. Behandling/vedtak i Teknisk og miljøutvalget den sak 0030/06 Behandling: Teknisk sjef orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Flathomen og Varholmen i Mehamn, Gamvik kommune legges ut offentlig ettersyn. Enstemmig vedtatt. Saksopplysninger: Forslaget til reguleringsplan for Varholmen/Flatholmen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av TMU på møtet Av forskjellige årsaker, blant annet bemanningsmessige forhold i administrasjonen, ble saken ikke kunngjort utlagt før i februar Anmodning om uttalelse ble også sendt til følgende offentlige instanser: - Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø - Finnmark fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø - Sametinget, miljø- og kulturavdelingen, 9840 Varangerbotn - Lebesby kommune, landbrukskontoret, 9740 Lebesby - NVE Region Nord, Postboks 394, 8505 Narvik - Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 263, 9751 Honningsvåg Nedenfor følger en oversikt over de instanser som har kommet med uttalelser samt rådmannens vurdering av dem: Side 11 av 15

12 Sak 0027/07 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark datert Konsekvensutredning: Fylkesmannen viser til at kommunen som planmyndighet har ansvaret for å avklare om reguleringsarbeidet kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Videre ber fylkesmannen kommunen kontakte fagmiljø for en vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt. Kommunen kan ikke se at reguleringsarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Vi vurderer det slik at utarbeidelse av planprogram derfor ikke er aktuelt. Når det gjelder fagmiljøers vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt viser vi til at Kystverket ikke har merknader til planforslaget. Sintef bør også eventuelt kunne gi en uttalelse om konsekvenser. Modellforsøk i Skipsmodelltanken vil kunne avklare konsekvensene av forskjellig alternative moloprosjekter. Hvilke andre fagmiljøer som kan være aktuelle kjenner kommunen ikke til. Merknaden tas til underretning. Tilrettelegging for alle: Reguleringsbestemmelsene har allerede et punkt om dette i kap. IV, Fellesbestemmelser pkt. a). Bestemmelsen endres slik at Fylkesmannens forslag til ordlyd innarbeides. Merknaden tas til følge. Støy: Ifølge støysonekartet for flyplassen i Mehamn berøres ingen påtenkte bygninger i planområdet av flystøy som krever spesielle tiltak mot støydemping. Campingplassen blir noe berørt, men denne er beregnet for kun bobiler. Disse ikke er underlagt de samme strenge retningslinjer som bl. a. permanente boliger og fritidsbebyggelse. En eventuell forlengelse av rullebanen på flyplassen kan endre situasjonen, men det foreligger ingen konkrete planer om dette. Merknaden tas til underretning. Bebyggelsesplan: Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det i reguleringsplanen skal stilles krav om bebyggelsesplan for byggeområdene, i dette tilfellet for områdene for herberge- og bevertningsvirksomhet. Side 12 av 15

13 Sak 0027/07 Kommunen mener reguleringsplanen med bestemmelser er tilstrekkelig nyansert og detaljert til at byggeprosjekter kan godkjennes direkte med hjemmel i planen uten å gå vegen om bebyggelsesplaner. Dette byggeområdet har etter kommunens skjønn begrenset utstrekning og utbyggingen vil finne sted over et relativt langt tidsrom. Merknaden tas ikke til følge. Fiskebruk: Fylkesmannen anbefaler at fiskebruket på eiendommen 3/408 blir regulert til byggeområde industri / lager i stedet for reguleringsformålet fiskebruk. Kommunen er enig i at formålet industri / lager er bedre i samsvar med den virksomheten som skal finne sted på eiendommen Merknaden tas til følge. Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende for å skille industriområdet og areal for hjellbruk. Havneområde på land: Fylkesmannen peker på at havna er beiteområde for andefugl vinterstid og ber kommunen ta kontakt med fagmiljø for en vurdering av en molobygging som planlagt. Det er ikke oppgitt hvilke fagmiljøer som kan være aktuelle. Den ytre moloen antas ikke å få negative konsekvenser, snarere tvert imot. Den indre moloen foreslås nå tatt ut av planen av andre grunner. Ved eventuell senere etablering av beskyttende tiltak inne i havna kan det være aktuelt å vurdere konsekvensene før tiltak iverksettes. Dette kan gjøres i forbindelse med modellforsøk av havna. Merknaden tas til underretning. Fylkesmannen anbefaler videre at naustområder som skal ligge i tilknytning til båthavna reguleres til byggeområder. Det sies imidlertid ikke hvilket reguleringsformål som kan være aktuelt. Kommunen mener reguleringsformålet havneområde på land må kunne tillate oppføring av havnerelatert bebyggelse som naust og annen bebyggelse med tilknytning til bruk og drift av havna. Merknaden tas ikke til følge. Campingplass: Fylkesmannen antar at det i tilknytning til campingplassen vil bli oppført fellesanlegg og permanente campinghytter. Det er ikke meningen, den skal kun brukes til campingvogner og bobiler. Dette fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt Merknaden tas til orientering. Side 13 av 15

14 Sak 0027/07 Uttalelse til høring fra brukerne av havna dater : Brukerne av havna, det vil si fiskene og deler av fiskeindustrien, har fremmet forslag om å fjerne moloen ytterst på Varholmen, og heller bygge ei skjermet havn for fiskeflåten inne i nåværende havnebasseng. Ved uttalelsen er det vedlagt flere alternative forslag til løsninger. Det ble holdt et møte mellom kommunen, Nordkyn Havneutvikling A/S og brukerne m. fl. den for å drøfte forslaget fra brukerne i forhold til reguleringsplanen. Møtet kom fram til følgende konklusjon ifølge referatet: 1. Forslagene til alternative løsninger vurderes av Sverre Bjørdal, som gir tilbakemelding om hans syn på forslagene og vurderingen av disse 2. Arbeidet med dagens planlagte løsning av bølgebryter fortsetter 3. Bjørdal tar kontakt med Paulsen for å få vurdert om en liten justering av bølgebryteren slik at større del av moloen blir lagt på land. Det tenkes da der moloen starter. Dette for å få vurdert om kostnadene kan bli lavere. 4. Det må starte et arbeid for å få havna i et modellforsøk (tank) der SINTEF får vurdert ulike modeller for havna, og hvordan havna best kan beskyttes. 5. Oppstart av planlagte bølgebryter avventes til kostnadsoverslag/anbud er utarbeidet og foreligger. Rådmannen vil i tråd med dette foreslå at den i planen viste indre molo tas ut av planen og erstattes med reguleringsbestemmelser som tillater at det med hjemmel i planen etter behov kan etableres en eller annen form for beskyttende tiltak i indre havn, jf reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3 b). Dette vil være en mer hensiktsmessig og fleksibel løsning. Merknaden tas ikke til følge. Innsigelse fra Sametinget datert : Sametinget fremmet innsigelse mot forslaget til reguleringsplan på bakgrunn av tidligere registrerte kulturminner på Varholmen. Disse er innregulert i planen som kulturminner, men Sametinget ønsket ytterligere vern om disse. Sametinget har imidlertid nylig vært på en ny befaring på Varholmen. Som følge av den siste befaringen konkluderer Sametinget i brev til kommunen datert at innsigelsen trekkes tilbake. Tre av de tidligere registrerte kulturminnene utgår i planen, men Sametinget ønsker å beholde det som ligger lengst møt sør øst, betegnet som hellekiste. Reguleringsbestemmelsene ønskes opprettholdt. Det er nå helt uproblematisk å imøtekomme Sametingets merknad. Merknaden tas til følge. Høringsuttalelse fra Kystverket datert : Side 14 av 15

15 Sak 0027/07 Kystverket uttaler at de ikke har noen merknader til planen, men gjør oppmerksom på at alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjøen må, i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, også behandles etter Havne- og farvannsloven. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Oppsummering Det er foretatt en del mindre endringer på reguleringsbestemmelsene i forhold til de merknader som er kommet inn. Ettersom foreløpig kostnadsoverslag for bølgrbryteren nå foreligger viser det seg å være et betydelig gap mellom det opprinnelige budsjettet og kostnadsoverslaget basert på et pristilbud fra entreprenør. I det bildet hører det til at det i opprinnelig finansiering manglet ,- i forhold til budsjett. Status nå er at det mangler vel 3 millioner i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. Det betyr uansett at det inneværende år ikke vil være mulig å påbegynne det fysiske arbeidet med bølgebryteren. Kommunen vurderer nå å gjennomføre et modellforsøk av havna før det arbeides videre med både planlagte molo og andre moloer i havna i Mehamn. Dette fordrer imidlertid at Kystverket stiller opp med finansiering av et slikt forsøk og at de innvilgede ,- til bølgebryter kan overføres til Selv om det kan synes som om enkelte av de punktene som er anført fra brukerne av havna kan bli realisert (pkt 4 og 5) vil ikke rådmannen anbefale at merknadene samlet tas til følge Det anbefales at TMU innstiller på at kommunestyret godkjenner reguleringsplanen for Holmen med de endringer som er lagt inn etter høringsrunden. Side 15 av 15

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer