Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: 09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09."

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/07 07/00456 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0025/07 07/00457 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0026/07 04/00850 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET 0027/07 06/00688 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Mehamn, 19. juni 2007 Kari Anne Herland Utvalgsleder

2 Sak 0024/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00456 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 15

3 Sak 0025/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Ingen innmeldte spørsmål innkommet ved utsendelse av sakspapirene. Side 3 av 15

4 Sak 0026/07 INFRASTRUKTURTILTAK I SLETTNESOMRÅDET Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: K12 &30 Arkivsaksnr.: 04/00850 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/07 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 4. Ny søppelcontainer plasseres ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 5. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran (eller som erstatning for) grøft/jordvoll som er etablert 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Saksopplysninger: Teknisk og miljøutvalget behandlet på sitt møte sak 17/07 utkast til tiltaksplan for Slettnesområdet. Følgende ble vedtatt: a) Planen sendes ut på høring. b) Utvalget slutter seg til at søknad om masseuttak lokalt, sendes fylkesmannen. Planen ble sendt ut på høring umiddelbart etter møtet og nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsene samt rådmannens kommenter til dem. Som bakgrunnsinformasjon klippes følgende fra tiltakslista i høringsutkastet: Side 4 av 15

5 Sak 0026/07 Formål Formålet med dette tilretteleggingsprosjektet er å gjøre besøket på Slettnes til en bedre opplevelse for turistene som kommer dit, og derved muliggjøre lokale inntekter fra turistene. Også lokalbefolkningen i Gamvik og ellers på Nordkyn skal nyte godt av disse tiltakene ved bruk av Slettnes som friluftsområde. Samtidig og like viktig er det at prosjektet skal ivareta natur- og kulturverdiene i naturreservatet, slik at den økende turiststrømmen ikke medfører økt slitasje på terreng og kulturminner eller økt forstyrrelse for fuglelivet. Mål Prosjektet skal oppgradere veger, informasjon, tilrettelegging og styring i området til beste for brukere, naturvern- og kulturvernverdier. Delmål, i prioritert rekkefølge 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. 2. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler. 3. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. DELVIS UTFØRT 4. Ny søppelcontainer ved vegenden på Varnesodden. NYTT I REVIDERT PLAN. 5. Bygging av toalett ved vegenden på Varnesodden. 6. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. UTFØRT 7. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Oppsummering av høringsuttalelser - prosjektplan Slettnes Kystverket Troms og Finnmark, Sikkerheten for Slettnes fyr som navigasjonsinstallasjon må ivaretas, dette vil Kystverket ivareta. Bygningene ivaretas ved utleie, og Kystverket forutsetter at den opparbeidete parkeringsplassen utenfor fyret fortsatt kan nyttes av leietakerne og deres gjester. Rådmannens kommentarer: Kommentaren er uproblematisk i forhold til prosjektets formål. Torgrim Kristensen, samt senere telefonsamtale Planen er god. Tiltak 1 - vegen Enig i at vegen må opprustes så skånsomt som mulig, den bør ikke bygges opp i terrenget og gis et annet preg enn i dag. Enig i at lokale masser benyttes slik NINA anbefaler. Det bør brukes en knusemaskin slik at morenesteinen også kan brukes og ikke blir liggende igjen i Side 5 av 15

6 Sak 0026/07 store mengder, dette vil også redusere uttakets størrelse. Steinen er stort sett små av størrelse og av skifer eller lite omdannet sandstein, dvs. stort sett lett knusbar. Grustak som er lukket på en skikkelig måte (de eldste slike alt fra like etter flyplassbygginga i ) må ikke røres. En del områder som er lukket etter reservatopprettelsen har for bratte kanter med ras, nedlegging av kantene her vil gi masser til vegen. Konkret gjelder dette de to grustakene øst for nordsida av flyplassen, og ett øst for sørenden av flyplassen nær reservatgrensa. Det kan evt. også tas noe masser fra flystripa. Denne er et monument over lokal dugnadsånd og vilje til å bruke egne penger, men noe uttak fra sørenden vil bli lite synlig og ut over å forkorte flystripa noe ha lite praktisk betydning. Vollen/grøfta på flystripa er for øvrig lite synlig, dette kunne vært gjort bedre ved merking/et gjerde eller lignende, samtidig som vollen skjemmer flystripa som et lokalt kulturminne. Tiltak 2 informasjon Skilt på vernegrensa med navn og info 200 m. Tavla kan suppleres med enkel brosjyre/a4- ark til å ta med seg fra bokser på infotavla. Evt. delfinansiering med reklame for lokalt næringsliv. Må ha med hvorfor restriksjoner jf. kaldvær og egg/unger som fryser i hjel når foreldre skremmes av reiret. Ved vegenden ok opplegg, men merk at kulturstien på Fotefar mot nord-plakaten er tegnet helt feil på kartet. Tiltak 3 P-forbud og P-plasser Fornuftig. P-plasser langs Varnesvegen også lokal betydning, utgangspunkt for molteturer om høsten. Helleleggingen av stiene i lyngmarksområdene har hatt dårlig effekt, det er mer behagelig å gå på barmarka enn på stein som kan vippe noe. Det bør ikke legges mer heller. Videre burde mer av kraftlinja ut til fyret vært lagt ned i grunnen, jf. undersøkelser som viste stort tap av fugl i trådene. Den undersøkta linja står fortsatt. De siste stolpene ut mot fyret er også svært skjemmende i landskapet. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen inneholder mange gode innspill. Når det gjelder uttakssted for masser bør dette avklares etter en befaring som foretas før uttak påbegynnes. Oppsetting av skilt, tekst og plassering av dette vil bli avklart med fylkesmannen og andre involverte. Gamvik Museums- og Historielag v/tove Kristensen, Laget slutter seg til Torgrim Kristensens kommentarer. Vegen må visuelt framstå som så lik den opprinnelige som mulig. Også flystripa bør bevares som et kulturminne. Ordnete søppelog toalettmuligheter er viktig for kvaliteten på området, og de skisserte løsningene er fornuftige. Rådmannens kommentarer: Side 6 av 15

7 Sak 0026/07 Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Visit Nordkyn v/leder Maria Sørbø, Visit Nordkyn (samarbeid mellom reiselivsbedrifter) slutter seg til planen slik den foreligger, med merknad om at tiltak 5 og 6 på kartet må byttes om iht. tiltakslista. Rådmannens kommentarer: Uttalelsen er uproblematisk i forhold til prosjektets formål Nordkyn Turistsenter v/yngvar Svendsen og Torfinn Vassvik, Området er særdeles tilgjengelig med kjøretøy, og verre ser det ut til å bli med de foreslåtte tiltak. Vegen må skånes mest mulig med inngrep for å bevares som kulturminne og skåne naturen rundt. Planen om flere parkeringsplasser langs vegen bør skrinlegges, vil gi lengre opphold og økt camping. Ved å tilrettelegge på vegenden vil P-plassen der fungere som campingplass, noe som vel ikke er hensikten. Grillhytta bør ikke bygges fordi den vil gi lengre opphold, økt slitasje og bryte med naturen rundt. Utedo bør ikke bygges, i stedet bør toalettene inne på fyrområdet bygges om til vannklosett med vask og septiktank. I stedet for å tilrettelegge P-plasser langs Varnesvegen bør P-plasser ved fyret opprustes og utvides. P-plass øst for vegen ved fyret må ikke forbeholdes busser, brukes i hovedsak av personbiler. Søppel kan ivaretas ved å opparbeide gode løsninger ved fyret. Grøfta på flystripa bør legges igjen og erstattes med skilting og annen fysisk sperring, eks. rekvedstokker, naturstein eller lignende. Evt. kan det grøftes på begge sider av vegen slik at flyplassen ikke brukes til parkering i det hele tatt. Informasjon bør settes opp nede ved fyret, ellers nok med et skilt i vegkrysset som viser veg til reservatet og til turistinformasjon ved fyret. Det bør lages et skilt om Slettnes fyr som fredet kulturminne. Planen grenser til næringsfientlighet, ved at den legger opp til å styre turiststrømmen bort fra vår bedrift på Slettnes fyr. Det skal ikke koste noe for noen å bruke området uten å betale, men vi vil gi et tilbud det vil være opp til hver enkelt å velge å bruke eller ikke. Vi er villig til å tillate ferdsel inne på fyrområdet uten betaling, og stiller som nevnt de fire toalettrommene til disposisjon. Nordkyn Turistsenter AS er eneste autoriserte turistinformasjon i kommunen, og driver helt uten kommunal støtte. Vi håper en dialog mellom oss, kommunen og Fylkesmannen kan gjennomføres før planen fastsettes og igangsettes. Rådmannens kommentarer: Det er en misforståelse at fyret og P-plassen utenfor ikke er en del av reservatet, hele neset inklusive fyrområdet omfattes av vernebestemmelsene etter naturvernloven. Veg, kultursti mv. var på plass ved opprettelsen av reservatet og kan derfor vanskelig velges bort nå. Det må gjøres NOE med Varnesvegen, enten opprusting eller stenging. Det siste er ikke ønsket av lokalbefolkningen, de som bruker kulturstien og (antakelse) heller ikke av turistene. Dersom Varnesvegen skal stenges, vil det måtte være en kommunal beslutning. Fylkesmannen Side 7 av 15

8 Sak 0026/07 opplyser om at man ikke kan leve med at vegen fortsatt brukes slik den er i dag, og at det da må gjøres noe med den. En opprusting innebærer også en klargjøring av P-plasser (som vil bli færre enn i dag), samt tiltak som toalett og skikkelig søppelcontainer som erstatning for dagens dersom det er midler til dette. Dagens containerløsning er ikke tilfredsstillende visuelt. Rådmannen har vanskelig for å se at planen skal føre til noe flukt fra fyret på grunn av bedre tilrettelegging av Varnesveien. Dette begrunnes med følgende: antall parkeringsplasser langs veien ut til Varnesodden blir færre det settes opp skilter som forbyr parkering utenfor oppmerkede plasser det kan settes opp skilt som forbyr parkering på natt, f. eks mellom 22 og 08 for å unngå/begrense campinglignende tilstander på hele eller deler av området det kan informasjonsmessig skiltes slik at hovedplassen for parkering inne i reservatet vil bli ved fyret fyret og aktivitetene ved fyret vil gis ekstra mulighet til markedsføring ved hovdinfotavle ved innkjøringen til reservatet. Gamvik kreative senter, bygdenæringshage, v/vegard Valberg Prosjektplanen vektlegger naturinteressene langt mer enn de to andre målene, reiseliv og kulturvern, de sistnevnte bør styrkes. Skilt på vernegrensa med avstand til informasjons- og parkeringspunkt, som med tanke på tilrettelagt P-plass og status som turistinformasjon kan være ved fyret. Et skilt i vegkrysset i fjor ledet en større andel av turistene ned til fyret, og begrenset kraftig kjøringa ut til Varnesodden de fleste velger å la bilene sine stå ved fyret når de først er kommet dit. Informasjonstavla bør ha to hovedfokus naturverdier og kulturminneverdier. Utformingen bør gjøres av Fylkesmannen, Finnmark fylkeskommune og reiselivsfaglig ekspertise i samarbeid. Språk bør være norsk, engelsk, tysk og finsk. Forbehold av P-plass til buss er unødvendig. Kartet på kulturstitavla bør rettes opp. Informasjonspostene langs stien bør utformes også på engelsk, tysk og finsk. Nødsarbeidsvegen bør påvirkes minst mulig, evt. sperres med bom. Lokal sand virker som den beste løsning såfremt det ikke forringer naturen. Nybygg bør unngås og toalett kan tilrettelegges på fyrområdet. Grillhytte bør som foreslått ha lavest prioritet. Søppelcontaineren gir en estetisk god løsning. I etterkant av prosjektet bør det etableres en partssammensatt evalueringsprosess i tråd med det charteret Norge har inngått om geoturisme, hvor siktemålet er jevnlige tilbakemeldinger om reisemålets utvikling og beskaffenhet. Rådmannens kommentarer: Kommunen ser erfaringene fra i fjor med styring av trafikken ned mot fyret gjennom skilting før innkjøring i reservatet som svært interessante og det tyder på at god informasjon og skilting før/ved innkomst til reservatet vil ha den ønskede effekt i å styre trafikken. Fylkesmannen har avklart Varnesveien som kulturminne med fylkeskommunen, som sier den ikke har formell verdi etter kulturminneloven. Fylkesmannen har også diskutert toalett på fyret Side 8 av 15

9 Sak 0026/07 med Kystverket og fylkeskommunen per telefon. Vernebestemmelsene for fyret etter kulturminneloven gjør det svært vanskelig å bygge om noen av de gamle fyr-utedoene til brukbare toalett for besøkende. Et slikt toalett vil heller ikke bli særlig lett tilgjengelig pga. bratt trapp mv. Skal det etablere toalett ved fyret, bør det planlagte toalettet ved vegenden på Varnesodden eventuelt flyttes til et egnet sted inntil P-plassen ved fyret. Det skal likevel påpekes at lokale brukere(turfolk, skoleklasser etc) og turister som benytter seg av kulturstien Fotefar mot Nord og naturstien med utgangspunkt i Varnesodden nok er bedre tjent med et toalett plassert ved utgangspunket for disse stiene enn nede ved fyret et par kilometer unna. Med bakgrunn i den store lokale bruken av Slettnesområdet vil det ikke være ønskelig med en direkte avstenging av Varnesveien med bom. Dette vil begrense tilgang til området i stor grad og være i strid med den gjengse oppfatning av bruk av området slik det også framgår av flertallet av høringsinstanser. Grillhytte er lavest prioritert i planen og det vil ikke være midler tilgjengelig for utplassering av dette nå. Det vil være mulig å foreta en evaluering av de øvrige tiltakene i løpet av et års tid for å se hvilken effekt disse har hatt i forhold til prosjektets målsetting. Eventuelt framtidig plassering av grillhytte på Varnesodden kan dermed vurderes som en del av denne evalueringen. OPPSUMMERING Fylkesmannen har kommet med følgende opsummering overfor kommunen: Det er kommet inn gode innspill som det er lett å ta med videre og justere planen etter. Det gjenstår imidlertid et prinsippvalg mellom fyret og Varnesvegen. Det må avgjøres i hvilken grad fyret skal prioriteres i forhold til merking og tilrettelegging, fra en ytterlighet med at Varnesvegen stenges og alt av tilrettelegging skjer inntil fyret, en eller annen form for mellomløsning, eller en løsning omtrent som planen skisserte ved høringstidspunktet. Fra Fylkesmannens side kan ikke Varnesvegen både brukes og være i så dårlig stand som i dag, men sett i forhold til de rene naturfaglige verdiene i området kan alle tre løsninger over forsvares. En stenging av Varnesvegen ville spare både inngrep (grusuttak) og redusere slitasje/forstyrrelser, og er derfor en god løsning for verneverdiene men slik vi har forstått det en dårligere løsning for lokalbefolkningen og turistene, og for kulturstien. Det må være kommunens oppgave å prioritere mellom fyret og Varnesvegen når ulike lokale ønsker står mot hverandre og vernemyndigheten kan akseptere begge siders løsning. Tiltaksplanen for Slettnes kan stemples endelig så snart kommunens politikere har gjort konkrete valg her for hva som skal gjøres/plasseres hvor. Med bakgrunn i ovennevnte vil rådmannen innstille på følgende: Tiltaksplanen for Slettnes naturreservat gjennomføres i tråd med utsendt høringsdokument med følgende endringer satt i fet skrift: Side 9 av 15

10 Sak 0026/07 1. Oppgradering av grusvegene, i første rekke sideveg til P-plass på Varnesodden. Grus tas fra lokale uttak innenfor reservatet etter gjennomført befaring av området og søkes så langt det er mulig knust til en enhetlig masse. 8. Oppgradering av informasjonsskilt og tavler 9. Innføring av P-forbud, opparbeiding og skilting av P-plasser. Oppsetting av skilt med forbud om parkering i tidsrommet på hele eller deler av området etter samråd med fylkesmann, fylkeskommune og leietakere på Slettnes fyr 10. Ny søppelcontainer plassers ved vegenden på Varnesodden. Containeren graves delvis ned og gjøres minst mulig synlig i terrenget. 11. Bygging av toalett. Toalettet plasseres på ett av følgende steder: - ved vegenden på Varnesodden i tilknytning til søppelcontainer - ved fyret, rett utenfor gjerdet ved parkeringsplass 12. Avsperring av den gamle flystripa slik at kun delene nærmest vegen blir brukt til kjøring/parkering. Avsperringen vurderes komplettert med et gjerde eller annen synlig sperring foran eller som erstatning for grøft/jordvoll som er etablert 13. Tilrettelagt bålplass ved vegenden på Varnesodden. Tiltaket settes ikke i verk i denne fase. Eventuelt senere etablering av bålplass vurderes i forhold til evaluering av effekt av de øvrige 6 tiltak i forhold til tiltaksplanens målsetting. Denne evalueringen foretas etter minst en hel sesong med erfaring etter at tiltakene er iverksatt. Rådmannen er av den oppfatning at de foreliggende justeringer av tiltasplanen skulle være et forsøk på å ta mest mulig hensyn til de innkomne høringsuttalelser uten at prosjektets målsetting trues. Side 10 av 15

11 Sak 0027/07 REGULERINGSPLAN FOR FLATHOLMEN/VARHOLMEN Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/00688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/06 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget Rådmannens innstilling : Kommunestyret godkjenner reguleringsplan for Holmen i Mehamn. Behandling/vedtak i Teknisk og miljøutvalget den sak 0030/06 Behandling: Teknisk sjef orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan med tilhørende planbestemmelser for Flathomen og Varholmen i Mehamn, Gamvik kommune legges ut offentlig ettersyn. Enstemmig vedtatt. Saksopplysninger: Forslaget til reguleringsplan for Varholmen/Flatholmen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av TMU på møtet Av forskjellige årsaker, blant annet bemanningsmessige forhold i administrasjonen, ble saken ikke kunngjort utlagt før i februar Anmodning om uttalelse ble også sendt til følgende offentlige instanser: - Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø - Finnmark fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø - Sametinget, miljø- og kulturavdelingen, 9840 Varangerbotn - Lebesby kommune, landbrukskontoret, 9740 Lebesby - NVE Region Nord, Postboks 394, 8505 Narvik - Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 263, 9751 Honningsvåg Nedenfor følger en oversikt over de instanser som har kommet med uttalelser samt rådmannens vurdering av dem: Side 11 av 15

12 Sak 0027/07 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark datert Konsekvensutredning: Fylkesmannen viser til at kommunen som planmyndighet har ansvaret for å avklare om reguleringsarbeidet kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Videre ber fylkesmannen kommunen kontakte fagmiljø for en vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt. Kommunen kan ikke se at reguleringsarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Vi vurderer det slik at utarbeidelse av planprogram derfor ikke er aktuelt. Når det gjelder fagmiljøers vurdering av konsekvensene av en molobygging som planlagt viser vi til at Kystverket ikke har merknader til planforslaget. Sintef bør også eventuelt kunne gi en uttalelse om konsekvenser. Modellforsøk i Skipsmodelltanken vil kunne avklare konsekvensene av forskjellig alternative moloprosjekter. Hvilke andre fagmiljøer som kan være aktuelle kjenner kommunen ikke til. Merknaden tas til underretning. Tilrettelegging for alle: Reguleringsbestemmelsene har allerede et punkt om dette i kap. IV, Fellesbestemmelser pkt. a). Bestemmelsen endres slik at Fylkesmannens forslag til ordlyd innarbeides. Merknaden tas til følge. Støy: Ifølge støysonekartet for flyplassen i Mehamn berøres ingen påtenkte bygninger i planområdet av flystøy som krever spesielle tiltak mot støydemping. Campingplassen blir noe berørt, men denne er beregnet for kun bobiler. Disse ikke er underlagt de samme strenge retningslinjer som bl. a. permanente boliger og fritidsbebyggelse. En eventuell forlengelse av rullebanen på flyplassen kan endre situasjonen, men det foreligger ingen konkrete planer om dette. Merknaden tas til underretning. Bebyggelsesplan: Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det i reguleringsplanen skal stilles krav om bebyggelsesplan for byggeområdene, i dette tilfellet for områdene for herberge- og bevertningsvirksomhet. Side 12 av 15

13 Sak 0027/07 Kommunen mener reguleringsplanen med bestemmelser er tilstrekkelig nyansert og detaljert til at byggeprosjekter kan godkjennes direkte med hjemmel i planen uten å gå vegen om bebyggelsesplaner. Dette byggeområdet har etter kommunens skjønn begrenset utstrekning og utbyggingen vil finne sted over et relativt langt tidsrom. Merknaden tas ikke til følge. Fiskebruk: Fylkesmannen anbefaler at fiskebruket på eiendommen 3/408 blir regulert til byggeområde industri / lager i stedet for reguleringsformålet fiskebruk. Kommunen er enig i at formålet industri / lager er bedre i samsvar med den virksomheten som skal finne sted på eiendommen Merknaden tas til følge. Reguleringsbestemmelsene endres tilsvarende for å skille industriområdet og areal for hjellbruk. Havneområde på land: Fylkesmannen peker på at havna er beiteområde for andefugl vinterstid og ber kommunen ta kontakt med fagmiljø for en vurdering av en molobygging som planlagt. Det er ikke oppgitt hvilke fagmiljøer som kan være aktuelle. Den ytre moloen antas ikke å få negative konsekvenser, snarere tvert imot. Den indre moloen foreslås nå tatt ut av planen av andre grunner. Ved eventuell senere etablering av beskyttende tiltak inne i havna kan det være aktuelt å vurdere konsekvensene før tiltak iverksettes. Dette kan gjøres i forbindelse med modellforsøk av havna. Merknaden tas til underretning. Fylkesmannen anbefaler videre at naustområder som skal ligge i tilknytning til båthavna reguleres til byggeområder. Det sies imidlertid ikke hvilket reguleringsformål som kan være aktuelt. Kommunen mener reguleringsformålet havneområde på land må kunne tillate oppføring av havnerelatert bebyggelse som naust og annen bebyggelse med tilknytning til bruk og drift av havna. Merknaden tas ikke til følge. Campingplass: Fylkesmannen antar at det i tilknytning til campingplassen vil bli oppført fellesanlegg og permanente campinghytter. Det er ikke meningen, den skal kun brukes til campingvogner og bobiler. Dette fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt Merknaden tas til orientering. Side 13 av 15

14 Sak 0027/07 Uttalelse til høring fra brukerne av havna dater : Brukerne av havna, det vil si fiskene og deler av fiskeindustrien, har fremmet forslag om å fjerne moloen ytterst på Varholmen, og heller bygge ei skjermet havn for fiskeflåten inne i nåværende havnebasseng. Ved uttalelsen er det vedlagt flere alternative forslag til løsninger. Det ble holdt et møte mellom kommunen, Nordkyn Havneutvikling A/S og brukerne m. fl. den for å drøfte forslaget fra brukerne i forhold til reguleringsplanen. Møtet kom fram til følgende konklusjon ifølge referatet: 1. Forslagene til alternative løsninger vurderes av Sverre Bjørdal, som gir tilbakemelding om hans syn på forslagene og vurderingen av disse 2. Arbeidet med dagens planlagte løsning av bølgebryter fortsetter 3. Bjørdal tar kontakt med Paulsen for å få vurdert om en liten justering av bølgebryteren slik at større del av moloen blir lagt på land. Det tenkes da der moloen starter. Dette for å få vurdert om kostnadene kan bli lavere. 4. Det må starte et arbeid for å få havna i et modellforsøk (tank) der SINTEF får vurdert ulike modeller for havna, og hvordan havna best kan beskyttes. 5. Oppstart av planlagte bølgebryter avventes til kostnadsoverslag/anbud er utarbeidet og foreligger. Rådmannen vil i tråd med dette foreslå at den i planen viste indre molo tas ut av planen og erstattes med reguleringsbestemmelser som tillater at det med hjemmel i planen etter behov kan etableres en eller annen form for beskyttende tiltak i indre havn, jf reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3 b). Dette vil være en mer hensiktsmessig og fleksibel løsning. Merknaden tas ikke til følge. Innsigelse fra Sametinget datert : Sametinget fremmet innsigelse mot forslaget til reguleringsplan på bakgrunn av tidligere registrerte kulturminner på Varholmen. Disse er innregulert i planen som kulturminner, men Sametinget ønsket ytterligere vern om disse. Sametinget har imidlertid nylig vært på en ny befaring på Varholmen. Som følge av den siste befaringen konkluderer Sametinget i brev til kommunen datert at innsigelsen trekkes tilbake. Tre av de tidligere registrerte kulturminnene utgår i planen, men Sametinget ønsker å beholde det som ligger lengst møt sør øst, betegnet som hellekiste. Reguleringsbestemmelsene ønskes opprettholdt. Det er nå helt uproblematisk å imøtekomme Sametingets merknad. Merknaden tas til følge. Høringsuttalelse fra Kystverket datert : Side 14 av 15

15 Sak 0027/07 Kystverket uttaler at de ikke har noen merknader til planen, men gjør oppmerksom på at alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjøen må, i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, også behandles etter Havne- og farvannsloven. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Oppsummering Det er foretatt en del mindre endringer på reguleringsbestemmelsene i forhold til de merknader som er kommet inn. Ettersom foreløpig kostnadsoverslag for bølgrbryteren nå foreligger viser det seg å være et betydelig gap mellom det opprinnelige budsjettet og kostnadsoverslaget basert på et pristilbud fra entreprenør. I det bildet hører det til at det i opprinnelig finansiering manglet ,- i forhold til budsjett. Status nå er at det mangler vel 3 millioner i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. Det betyr uansett at det inneværende år ikke vil være mulig å påbegynne det fysiske arbeidet med bølgebryteren. Kommunen vurderer nå å gjennomføre et modellforsøk av havna før det arbeides videre med både planlagte molo og andre moloer i havna i Mehamn. Dette fordrer imidlertid at Kystverket stiller opp med finansiering av et slikt forsøk og at de innvilgede ,- til bølgebryter kan overføres til Selv om det kan synes som om enkelte av de punktene som er anført fra brukerne av havna kan bli realisert (pkt 4 og 5) vil ikke rådmannen anbefale at merknadene samlet tas til følge Det anbefales at TMU innstiller på at kommunestyret godkjenner reguleringsplanen for Holmen med de endringer som er lagt inn etter høringsrunden. Side 15 av 15

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.06.2007 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune Utkast til høring mars/april 2007 Foto: Kåre Grip Prosjekteier: Gamvik kommune Andre deltakere:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0025/04 04/00582 ARCTIC ACTIVE - VIDEREFØRING AV AVTALE - REISELIV Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 20.09.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad PLANID - 201208, GBNR - 70/1 12/1727 Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den

FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET, den TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2007 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Saksnr. Tittel 105/07 REGULERINGSPLAN FOR TRONSJØ GRUSTAK I TYNSET TYNSET, den 03.02.2012

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Sørbø, Svein

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Næring og forvaltning Vår dato Vår referanse 04.11.2009 2006/1178-10723/2009 Arkivkode: X10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Skaalvik, tlf 77722042 Arealplanlegger

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06.

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06. Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/3329 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Skiltplan for Høytorp fort

Skiltplan for Høytorp fort Skiltplan for Høytorp fort Godkjent av Utviklingsstyret for Høytorp Fort den 8. mai 2009 Formålet med skiltplanen: Formålet er å bedre informasjonen om det totale tilbudet på Høytorp fort og å kommunisere

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer