Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos."

Transkript

1 Verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer på Reinsnos. En metodisk tilnærming til et system for objektiv vurdering av verneverdi for geomorfologiske landskapselementer. Trond Fjellvik Djuve Masteroppgave i naturgeografi 2005 Institutt for Geografi Universitetet i Bergen

2 Forord Høsten 2002 ble jeg tatt opp som Masterstudent ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen. Gjennom samtaler med veileder og biveileder ble oppgavens hovedtema utformet i samsvar med mine egne interesser og ønsker for aktuelle problemstillinger. Feltarbeidet ble i hovedsak gjennomført sommersesongen 2003, med forundersøkelser høsten Jeg vil rette en spesiell takk til veileder Dr. Scient. Svein Olaf Dahl og biveileder Dr. Scient. Jostein Bakke for konstruktive innspill i alle faser av prosjektet, og for muligheten til å arbeide med en problemstilling tilpasset mine interesser. Videre vil jeg takke medstudenter for faglig og teknisk hjelp, og diskusjoner gjennom arbeidet med oppgaven. Jan R. Sulebak og Michael Edvard Phillips takkes for henholdsvis faglig og datateknisk bistand. Min forlovede og vår datter fortjener takk for tålmodighet og inspirasjon gjennom lange dager i felt og på skolen. Bergen, Trond F. Djuve I

3 Abstract This thesis is about the value of difference, diversity and distinctiveness in abiotic nature, presented in this paper by the concept of Geodiversity, focusing on geomorphological features. The overall aim of the thesis is to provide a helpful tool in geoconservation based on a methodological approach supported by a case study from Reinsnos, which lies within the administrative boundaries of the municipality Odda in the western part of Norway. By combining geomorphology and conservational approaches a system is presented that deals with evaluation of geomorphological features in terms of their scientific value. Geomorphology and the mapping of landform distribution resulted in a detailed quaternary geological map of the study area. Through a strict scientific approach and a clear methodological framework the problem with subjectivity in this kind of research is sought to be kept at a minimum. The geomorphological features are interpreted after their value based on their degree of fulfilment of 13 parameters that measures their value. These parameters focus on measuring landforms in terms of different aspects that measures their scientific value (process, reference area, representativeness, rareness, size and clarity, key area, part of a greater context, condition, vulnerability, research value, pedagogic value, availability and functional value). Through quantification of these parameters (A=40, B=30, C=20 & D=10) an objective system of evaluation is presented and it is possible, through different statistical approaches, to evaluate single features or complex areas according to different aspects of their value. Based on the quantification and value the features are placed in four categories (Category 1-4). The case study presents the value of the area and its individual landforms according to the methodological guidelines given by the thesis. There are a total of 34 registered localities, differing from small features less than one m 2 to large-scale forms consisting of whole valleys or mountains. There are no landforms valued high enough to qualify for category 1, eight landforms in category 2, 19 in category 3 and seven in the last category. The parameters representing the highest valued qualities for the area are availability, condition, pedagogic value and process. The diversity of the area is represented with 21 unique landforms out of a total of 34 localities, representing six major landform features. Glacial landform is the highest represented group with six unique landforms out of a total of 15 localities. The mean total value for the area is 21.1 which places Reinsnos as a category 3 area. This means that the area, according to the system presented, has a high scientific value for a regional understanding of the processes that shaped and are still influencing the landscape, but other landforms and areas in the region better represent the same scientific features. The thesis concludes that the system presented for an objective, quantitative evaluation of geomorphological features in terms of their scientific value is useful and is a contribution to the work of geoconservation, and the objectivity is to a certain extent retained. II

4 Figurer Figur 1 Endringer i villmarkspregede områder i Norge fra 1900 til Figur 2 Grunnleggende begreper for en konseptuel forståelse av geodiversitet med konkrete eksempler Figur 3 Feltområde; Reinsnos, Odda kommune Figur 4 Tenkt utforming av Hordaland før og etter istidene (Hunnes & Anundsen 1985.) Figur 5 Egenskapsverdier lokalitet 1. Gjennomsnittsverdi: 20.8 (stiplet linje) Figur 6 Egenskapsverdier lokalitet 2. Gjennomsnittsverdi: 16.9 (stiplet linje) Figur 7 Egenskapsverdier lokalitet 3. Gjennomsnittsverdi: 17.7 (stiplet linje) Figur 8 Egenskapsverdier lokalitet 4. Gjennomsnittsverdi: 18.5 (stiplet linje) Figur 9 Egenskapsverdier lokalitet 5. Gjennomsnittsverdi: 25.4 (stiplet linje) Figur 10 Egenskapsverdier lokalitet 6. Gjennomsnittsverdi: 23.1 (stiplet linje) Figur 11 Egenskapsverdier lokalitet 7. Gjennomsnittsverdi: 24.6 (stiplet linje) Figur 12 Egenskapsverdier lokalitet 8. Gjennomsnittsverdi: 13.8 (stiplet linje) Figur 13 Egenskapsverdier lokalitet 9. Gjennomsnittsverdi: 27.7 (stiplet linje) Figur 14 Egenskapsverdier lokalitet 10. Gjennomsnittsverdi: 28.5 (stiplet linje) Figur 15 Egenskapsverdier lokalitet 11. Gjennomsnittsverdi: 20 (stiplet linje) Figur 16 Egenskapsverdier lokalitet 12. Gjennomsnittsverdi: 17.7 (stiplet linje) Figur 17 Egenskapsverdier lokalitet 13. Gjennomsnittsverdi: 19.2 (stiplet linje) Figur 18 Egenskapsverdier lokalitet 14. Gjennomsnittsverdi: 30 (stiplet linje) Figur 19 Egenskapsverdier lokalitet 15. Gjennomsnittsverdi: 20.8 (stiplet linje) Figur 20 Egenskapsverdier lokalitet 16. Gjennomsnittsverdi: 22.3 (stiplet linje) Figur 21 Egenskapsverdier lokalitet 17. Gjennomsnittsverdi: 26.2 (stiplet linje) Figur 22 Egenskapsverdier lokalitet 18. Gjennomsnittsverdi: 16.9 (stiplet linje) Figur 23 Egenskapsverdier lokalitet 19. Gjennomsnittsverdi: 14.6 (stiplet linje) Figur 24 Egenskapsverdier lokalitet 20. Gjennomsnittsverdi: 15.4 (stiplet linje) Figur 25 Egenskapsverdier lokalitet 21. Gjennomsnittsverdi: 20.8 (stiplet linje) Figur 26 Egenskapsverdier lokalitet 22. Gjennomsnittsverdi: 14.6 (stiplet linje) Figur 27 Illustrasjon av dalhyller og rester av den paleiske overflaten Figur 28 Egenskapsverdier lokalitet 23. Gjennomsnittsverdi: 21.5 (stiplet linje) Figur 29 Autoktont forvitringsmateriale III

5 Figur 30 Egenskapsverdier lokalitet 24. Gjennomsnittsverdi: 20.8 (stiplet linje) Figur 31 P-form Figur 32 Egenskapsverdier lokalitet 25. Gjennomsnittsverdi: 25.4 (stiplet linje) Figur 33 Egenskapsverdier lokalitet 26. Gjennomsnittsverdi: 14.6 (stiplet linje) Figur 34 Egenskapsverdier lokalitet 27. Gjennomsnittsverdi: 22.3 (stiplet linje) Figur 35 Sidemorene Figur 36 Egenskapsverdier lokalitet 28. Gjennomsnittsverdi: 27.7 (stiplet linje) Figur 37 Egenskapsverdier lokalitet 29. Gjennomsnittsverdi: 27.7 (stiplet linje) Figur 38 Egenskapsverdier lokalitet 30. Gjennomsnittsverdi: 17.7 (stiplet linje) Figur 39 Endemorene sett fra toppen av ryggen mot vest Figur 40 Egenskapsverdier lokalitet 31. Gjennomsnittsverdi: 22.3 (stiplet linje) Figur 41 Egenskapsverdier lokalitet 32. Gjennomsnittsverdi: 20 (stiplet linje) Figur 42 Egenskapsverdier lokalitet 33. Gjennomsnittsverdi: 20.8 (stiplet linje) Figur 43 Egenskapsverdier lokalitet 34. Gjennomsnittsverdi: 22.3 (stiplet linje) Figur 44 Frekvensfordeling av lokaliteter mellom de ulike verdikategoriene, Reinsnos Figur 45 Total verdi for lokaliteter i verdikategori Figur 46 Total verdi for lokaliteter i verdikategori Figur 47 Total verdi for lokaliteter i verdikategori Figur 48 Gjennomsnittsverdier for verdiparametrene, Reinsnos Figur 49 Mangfold internt og mellom de ulike hovedformtypene Tabeller Tabell 1 Status vern i Norge pr Tabell 2: Verdiparametere for bruk i registrering og verdivurdering av kvartærgeologiske og geomorfologiske formtyper IV

6 Forord...I Abstract... II Figurer... III Tabeller...IV Innledning... 1 Valg av tema... 2 Problemstilling Naturvern Historikk Naturvern og geomorfologi Lovverk Historikk Naturvernloven av 19. juni Annet lovverk av betydning for forvaltning Tidligere arbeider med fokus på verneverdi av kvartærgeologiske/geomorfologiske landformer og områder Fylkesvise verneplaner Utredning: Folgefonna Nasjonalpark, kvartærgeologi Fjellenes terrengformer Globale samarbeidsprosjekter Geodiversitet, nytt konsept i tilnærming til vern av abiotisk natur Geodiversitet, en begrepsavklaring Geodiversitet og verdi Eksistensverdi Kulturell verdi Økonomisk verdi Funksjonell verdi Nyttefunksjoner Geosystemfunksjoner Økosystemfunksjoner Forsknings- og undervisningsverdi Aktive prosesser og forskning V

7 Paleomiljøstudier Undervisning og opplæring Metode: Verdivurdering satt i system Verdiparametere Prosess Referanseområde Representativitet Sjeldenhet Størrelse og klarhet Nøkkelområde Del av en større sammenheng Tilstand Sårbarhet Forskningsverdi Undervisning Tilgjengelighet Betydning for tverrfaglig forståelse Kategoriinndeling Verdikategorier Kategori 1 internasjonal verneverdi Kategori 2 nasjonal verneverdi Kategori 3 regional verneverdi Kategori 4 lokal verneverdi Kategori og skala Kvantifisering Verdiparametere og kvantifisering Verdikategorier og kvantifisering Den anvendte bruken av verdiene Oppsummering av system for verdivurdering Fra felt til statistikk Bakgrunnsinformasjon Kvartærgeologisk kartlegging VI

8 4.4.3 Relevante geomorfologiske landskapselementer for verdivurdering Storformer Morenemateriale Glasifluviale avsetninger Fluviale avsetninger Forvitringsmateriale Andre formtyper og landskapselementer Tolkning og verdivurdering av data Verdivurdering i praksis; eksempelstudie fra Reinsnos, Odda kommune Områdebeskrivelse Geomorfologi og kvartærgeologi Kvartærgeologisk kartlegging Datapresentasjon, verdivurdering og diskusjon Oppsummering, Reinsnos Enkeltformer Verdiparameter, mangfold og total verdi for Reinsnos Konklusjon Referanseliste Vedlegg 1) Kvartærgeologisk kart, Reinsnos (1:20 000) 2) Lokalitetskart, Reinsnos 3) Datamateriale fra verdivurdering, Reinsnos VII

9 Innledning Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å presentere en metodisk tilnærming til vern av geomorfologiske landskapselementer. Med utgangspunkt i naturvernets historikk på generell basis og det arbeidet som er gjort innenfor geofaglig verdivurdering tidligere rettes fokus mot et behov for en klarere metodisk tilnærming til vern av geomorfologiske landskapselementer. I legitimeringen av behovet for verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer presenteres et begrep som de senere årene har fått en stadig sterkere plassering internasjonalt i arbeid med vern av abiotisk natur; geodiversitet. Dette begrepet representerer et omfattende konsept av betydning for verdivurdering og danner det teoretiske grunnlaget for et verdivurderingssystem som presenteres i oppgaven. Begrepet og dets betydning presenteres i kapittel tre. Verdivurderingssystemet og den metodiske tilnærmingen til den praktiske gjennomføringen av verdivurdering presenteres i kapittel fire, og tar utgangspunkt i en økt fokuseringen på naturvern, tidligere arbeider med vern av landskapselementer, geomorfologisk teori og den teoretiske legitimeringen som presenteres gjennom begrepet geodiversitet. Forhold som belyses i denne oppgaven er på hvilken måte en i praksis kan vurdere geomorfologiske landskapselementer objektivt, og i hvor stor grad denne objektiviteten ivaretas gjennom systemet for verdivurdering. Den praktiske delen av oppgaven er en eksempelstudie fra Reinsnos, Odda kommune, hvor grunnlaget for verdivurderingen presenteres gjennom en kvartærgeologisk kartlegging og en registrering av geomorfologiske landskapselementer. I denne delen av oppgaven beskrives, tolkes og verdivurderes de geomorfologiske landskapselementene ut i fra generell geomorfologisk teori og de kriteriene for verdivurdering som presenteres i kapittel fire. Oppgaven avsluttes med en oppsummering av verdivurderingssystemet på bakgrunn av den praktiske gjennomføringen av verdivurderingen fra Reinsnos, hvor systemets positive og negative sider belyses ut i fra eksempelstudiet.

10 Valg av tema Det har gjennom hele den vitenskapshistorien vært konflikter mellom ulike forskningstradisjoner i synet på hva som er vitenskap og på hvilke måter vitenskap skal drives (Haines-Young & Petch 1986; kap.1-3, Rhoads & Thorn 1996). Uten å gå i detalj på de ulike motsetningene som har og fortsatt eksisterer mellom de ulike forskningstradisjonene kan det nevnes på generell basis at antatt anerkjent forskning befester seg med fenomener som er målbare og verifiserbare gjennom observasjon; med andre ord meningsfulle i kraft av sin empiriske basis. Objektivitet, oppnådd gjennom ulike fremgangsmåter alt etter vitenskapsfilosofisk tilhørighet, i det vitenskaplige arbeidet ligger til grunn for disse påstandene. Forskning som beskjeftiger seg med fenomener som ikke oppfyller disse kriteriene har tradisjonelt vært sett på som ikke-vitenskaplig og subjektivt. Dette synet, om enn i mindre grad enn tidligere, deles også i dag av mange innen de etablerte kvantitative forskningsmiljøene. Akseptable metoder ses på som fundamentale for å unngå kritikk ved at de gir retningslinjer for hvordan forskning og feltarbeid skal utføres på en tilfredsstillende måte (Hanssen 1998, s.113). Undersøkelser fremstilles som upersonlige og objektive i den hensikt å fremstå som troverdig vitenskap, og å overbevise mottaker til å akseptere påstander med basis i feltarbeidet (ibid.). Det er med bakgrunn i denne debatten mellom objektivitet og subjektivitet innenfor forskning et behov for en klar metodisk tilnærming i arbeid som beskjeftiger seg med fenomener som er påvirket av subjektive vurderinger, i den grad en kan anta at noen form for forskning er fri for forskerens subjektivitet. Denne oppgaven har et subjektivt preg ved at variabler som skal måle geomorfologiske landskapselementers verdi kvantifiseres, noe som øker behovet for en klar metodisk tilnærming og begrunnelse for de valgene en tar i vurderingene. Ikke ut i fra et mindreverdighetskompleks ovenfor de mer kvantitative vitenskapene, men for å øke validiteten og etterprøvbarheten til metoden og resultatene. Haines-Young & Petch (1986:7) beskriver subjektiviteten på en måte som kan være hensiktsmessig å være bevisst i arbeidet med verdivurdering, og annen forskning for den saks skyld: Explanations arise as a necessary consequence of holding some view or theory about the way in which the world works (...). Things are explained in a certain way because the scientist holds particular ideas about how the world is structured or how it behaves. 2

11 Det metodiske behovet for en gjennomgang av de rutinene som foreligger for verdivurdering av abiotisk natur kommer ikke bare som en konsekvens av den vitenskapsfilosofiske metodedebatten, men også som et resultat av en økt fokusering på vern. Ikke bare av den tradisjonelle biologiske tilnærmingen, men også i økende grad et fokus på vern av abiotisk natur. De siste tiårene har erkjennelsen av behovet for å ta vare på de naturressursene vi har til rådighet antatt internasjonale proporsjoner. Dette behovet vises i mye av det arbeidet som er gjort og gjøres internasjonalt og innenfor mange enkeltland på dette området (Hoppe 1983, Hunnes & Anundsen 1985, Erikstad 1991 & 1994, Bakke et al 2000 m.fl). Det største fokus innenfor vern har vært konsentrert rundt de biologiske ressursene og deres leveområder og kan eksemplifiseres gjennom for eksempel Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (NOU 2004: 28), Brundtlandkommisjonens rapport Vår felles framtid (1987 i NOU 2004:28) og EU kommisjonens 2003 ENVIRONMENT POLICY REVIEW (2004). Et begrep som går igjen i disse arbeidene er Bærekraftig utvikling/bruk som kan defineres som "utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov" (Vår felles framtid 1987 i NOU 2004: 28). Tradisjonelt er lite av dette arbeidet direkte knyttet opp mot bevaring av geologiske og geomorfologiske landskapselementer, med unntak av en indirekte effekt ved at de omfattes som habitat for de biologiske ressursene. Selv om det meste av arbeidet innenfor vern har og har hatt det nevnte fokus er det også flere eksempler på arbeider med vern av den abiotiske delen av naturen (Hoppe 1983, Hunnes & Anundsen 1985, Erikstad 1991 & 1994, Bakke et al 2000 m.fl). Geomorfologisk kartlegging fra så tidlig som perioden 1945 til ut på 1950-tallet fra Sverige fikk betydning for naturvernarbeidet som ble intensivert på 1960-tallet (Hoppe 1983). Av geofaglige verdivurderinger fra Norge kan det nevnes NOU 1983: 42 (Naturfaglige verdier og vassdragsvern) som til tross for en spesifikk tilnærming til vassdrag erkjente de geofaglige verdiene og deres betydning i et helhetlig bilde av nedslagsfeltet. De fylkesvise registreringene (se kapittel 2.1) er det mest omfattende nasjonale arbeidet som særlig behandler geofaglige landformer og landskapselementer med tanke på verdi og vern. I tillegg omfattes geofaglige egenskaper i arbeidet med vern på ulikt nivå som for eksempel landskapsverneområder og nasjonalparker (Direktoratet for Naturforvaltning 2001). I de senere årene er mye av det som gjøres innenfor fagfeltet styrt av samarbeid på tvers av landegrenser (Nordisk Ministerråd 2000) i ulike prosjekter. Metodene og de kriteriene som 3

12 ligger til grunn for disse arbeidene har mange likhetstrekk og det har ikke vært gjort de store forandringene sidene de første verdi- og vernearbeidene. Oppgaven tar utgangspunkt i den metodiske tilnærmingen gjort i tidligere geofaglige arbeider som har beskjeftiget seg med verdier og vern. Som en følge av tiltagende fokuseringen på denne type forskning (Gray 2004, s.4-6) er det behov for et økt fokus på verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer og den metodiske tilnærmingen. Fokus i denne oppgaven er å evaluere tidligere arbeider med fokus på verdivurdering av abiotisk natur og videreutvikle et verktøy for verdivurdering av geomorfologiske landformer og områder med tanke på forvaltning og vern. Problemstilling Utvikle et kvantitativt system for verdivurdering av geomorfologiske landskapselementer for objektiv vurdering av verneverdi. 4

13 1 Naturvern Naturvern bygger på opplevelse av, og kunnskap og bevissthet om kvaliteter og egenskaper i naturen. Norsk politikk og lovgivning baserer seg på at naturen har en verdi i seg selv, en egenverdi, som gjør at all natur og alle arter har en rett til å eksistere (Direktoratet for naturforvaltning 2001). Naturen har også en opplevelsesverdi, en verdi for menneskers helse og trivsel, og gjennom friluftsliv en verdi for å skape forståelse for vern av natur. Kvaliteten i urørt natur har en sentral plass i naturvern. Stadig flere områder vurderes vernet og det opprettes stadig flere nasjonalparker. Geofaglige egenskaper er ikke den viktigste grunnen til at områder vernes, men det legges også geofaglige vurderinger til grunn i vurderinger av aktuelle områder, noe rapporten for kvartærgeologien på Folgefonnhalvøya er et eksempel på (Bakke et al. 2000). Vern av områder er ikke problemfritt ettersom det knytter seg ulike bruksinteresser til våre områder, og de som ønsker vern kommer ofte i konflikt med de som til daglig bruker områdene (Hanssen 1998, s.48-49). Det er i de fleste saker som angår vern omfattende interessekonflikter, noe som påvirker utredningsarbeidet. Disse konfliktene knytter seg da gjerne opp mot grensesetting for de vernede områdene og på hvilke måter den aktuelle verneformen vil påvirke den framtidige bruken av området. I arbeidet med Folgefonna nasjonalpark har en de siste årene sett flere slike konflikter hvor vannkraftutbygging ved Eitrheim i Odda, Eikemo og Lundal i Etne kommune er eksempler på dette. 1.1 Historikk Som en kan se av figur 1 er områder uberørt av menneskelig aktivitet i Norge i sterk tilbakegang. Områdevern i Norge har utviklet seg fra vern av isolerte objekter, arter og områder til større arealer og økosystemer. Ansvarsområdet har gått fra å være nasjonalt til å omfatte internasjonale forpliktelser. 5

14 Figur 1 Endringer i villmarkspregede områder i Norge fra 1900 til Villmarkspregede områder ligger mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?p=3235) Den første naturfredningen i Norge kom i 1911 på Dovrefjell etter Lov om naturfredning av 25. juni Fredning av geologiske forekomster fikk en først fra 1920-tallet og framover (DN:2001). Norges første nasjonalpark var Rondane som ble vernet i Fylkesvise verneplaner ble gjennomført fra 1970-tallet og framover etter Lov om naturvern av 19. juni 1970, og tok for seg naturtypene tematisk gjennom vern av representative områder. Kvartærgeologi var her en av flere naturtyper som ble omfattet av verneplanene. I tabell 1 framstilles en oversikt over vernede områder i Norge pr , og som en kan se er en forholdsvis høy prosentandel av det total landarealet i Norge på en eller annen måte fredet. 6

15 Tabell 1 Status vern i Norge pr (Direktoratet for Naturforvaltning 2001) Antall Areal (km 2 ) (landarealer inkl. ferskvann) % av Norges landareal *) Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Naturminner ) Andre fredningsområder ) Sum *) Fastlandet eksl. Svalbard (verneområder på Svalbard er opprettet i medhold av Svalbardloven av 1925) 1 ) 99 av disse naturminnene er geologiske. I tillegg er ca 190 trær/tregrupper fredet som botaniske naturminner 2 ) Gjelder plante-, fugle- og dyrefredningsområder (med biotopvern). Artsfredning uten biotopvern er innført på enkelte andre lokaliteter. I mange områder vil det være sterke ønsker om dispensasjoner til ulike aktiviteter og inngrep. For lettere å se det overordnede perspektivet i forvaltningen av verneområder har DN skissert opp noen generelle prinsipper som fungerer som retningslinjer. Uten nærmere forklaringer skisseres de mest aktuelle retningslinjene for illustrere noe av hva som ligger til grunn for arbeidet med naturvern. Internasjonale forpliktelser Evighetsperspektivet Naturens egenverdi Føre-var prinsippet Biologisk mangfold Økosystem, ikke bare enkelte arter eller naturtyper. Naturens opplevelsesverdi Referanseområde 1.2 Naturvern og geomorfologi Kvartærgeologi og geomorfologiske former og landskapstrekk er viktige elementer i det 7

16 norske landskapet, og fokus på dette området i et naturvern perspektiv er viktig. I denne sammenheng er det i en utredning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA utredning ) satt opp noen hovedpunkter hvor utredningen erkjenner et nasjonalt og internasjonalt ansvar med tanke på kvartærgeologi i Norge. Noen av hovedpunktene fra denne presiseringen er: Ta vare på et representativt utvalg og særlig verdifulle lokaliteter som viser: De ulike stadiene av isavsmelting i Norge. Havnivåforandringer og landhevning etter istiden. Landskapstyper sterkt preget av glasial erosjon og som er særpregede for Norge Innlandsisens avsmelting med avsetninger og former knyttet til den isdirigerte dreneringen, men også ulike subglasiale moreneformer og former av mer usikker dannelse. Stratigrafiske forhold, sedimentsnitt og dateringsmuligheter som er avgjørende for en bedre forståelse av naturhistorien knyttet til istidene. Dagens prosesser i formingen av landskapet både knyttet til breenes, elvenes og havets aktivitet, så vel som til massebevegelse, frost i jord og vindaktivitet. 1.3 Lovverk Som en følge av de interessekonfliktene som kan oppstå vedrørende bruken av våre naturressurser, og for å på en best mulig måte ivareta naturen for fremtidige generasjoner, er det et reelt behov for et lovverk som regulerer bruken av de ulike ressursene. Dette lovverket har utviklet seg i takt med en økte fokuseringen på naturvern Historikk Lov om naturfredning av 25. juli 1910 var den første loven tilpasset naturvern, men loven omhandlet bare fredning av natur og den ble avløst av lov om naturvern av 1. desember Lov om naturvern kom som en respons på ønske om å bevare den natur som brukes, og ikke bare fredning av enkeltområder eller forekomster av vitenskapelige eller historiske grunner. Loven var langt mer omfattende enn tidligere lov. Fredninger kunne nå foretas også av estetiske grunner, og en kunne frede hele områder og ikke bare enkeltforekomster, som åpnet for nasjonalparker og adgang til alminnelig artsfredning. På grunn av en del mangler med det eksisterende lovverket ble det etter henstilling fra Statens naturvernråd og Norges Naturvernforbund bedt om en utredning av et forslag til ny naturvernlov. Den nye loven om 8

17 naturvern ble vedtatt den 19. juni 1970 og gjelder fortsatt, med noen endringer tilført i ettertid Naturvernloven av 19. juni 1970 Naturvernloven av 19. juni 1970 (DN:2001) har også et preg av fredningslov slik som loven av 1954, men den er sterkere presisert og mer detaljert. På den annen side åpner den for å treffe vedtak om vern uten at det skal innebære en streng fredning. Formålsparagraf: Naturen er en nasjonalverdi som må vernes. Naturvern er å disponere naturressursene ut fra hensynet til den nære samhørighet mellom mennesket og naturen, og til at naturens kvalitet skal bevares for fremtiden. Enhver skal vise hensyn og varsomhet i omgang med naturen. Inngrep i naturen bør bare foretas ut fra en langsiktig og allsidig ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i fremtiden bevares som grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel. Loven gir hjemmel til å frede/verne sjeldne og truede dyre- og plantearter samt naturområder med regionale, nasjonale og internasjonale verdier i forbindelse med dyre- og planteliv, geologiske forekomster og landskapsbilde. Naturvernloven er delt opp i åtte kapitler. Kapitel 1 inneholder formål og alminnelige bestemmelser i loven; kapitel 2 omhandler vern av spesielle naturområder og forekomster som nasjonalparker, landskapsverneområder, naturreservat og naturminner; kapitel 3 gir særskilte bestemmelser om fredning av planter og dyr som kan fredes over hele landet eller bestemte områder; kapitel 4 omfatter vern av landskapsbilde og naturmiljø og tar for seg bestemmelser om frittstående reklameskilt; kapitel 5 om Statens naturvernråd ble opphevet ved lov 8. juni 1990; kapitel 6 tar for seg saksbehandlingsregler; kapitel 7 omhandler erstatninger og saksbehandlingsreglene og kapitel 8 har forskjellige bestemmelser bl.a. om ferdsel, dispensasjon og straff. Naturvernloven gir hjemmel for opprettelse av ulike former for områdefredning/vern. I forbindelse med opprettelsen av et verneområde blir det fastsatt en forskrift som inneholder 9

18 bestemmelser om bruk og vern av området. Forskriften har som hovedregel et forbud mot alle inngrep som kan skade verneverdien i området. Paragraf 3 tar for seg opprettelse av nasjonalparker hvor hovedformålet er å sikre urørt natur for oss selv og våre etterkommere. Nasjonalparker skiller seg ut ved sin størrelse, ved at de i hovedsak omfatter uberørt villmarksnatur og ved at verneformålet ofte er flersidig; vitenskapelig, estetisk og rekreativt. Landskapet med planter, dyreliv og natur- og kulturminner skal vernes mot utbygging, anlegg, forurensninger og andre inngrep. Landskapsverneområder omfattes av 5 og kjennetegnes ved at de omfatter egenartede eller vakre natur- eller kulturlandskap hvor restriksjonsnivået gjennomgående er lavere enn for de andre verneformene. Landskapsvernområder kan ikke opprettes i strid med reguleringsplan etter plan og bygningsloven. Den strengeste formen for områdevern omfattes av 8 om naturreservat. Formålet med å opprette naturreservater er knyttet til rene naturfaglige forhold og omfatter i hovedsak uberørt eller tilnærmet uberørt natur. Den kan også omfatte en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning. Et naturreservat kan totalfredes eller fredes for bestemte formål. Uten noen nærmere forklaring bør det nevnes at biotopvern omfattes av 9. Når det ikke er nødvendig eller mulig å frede et større område kan det være aktuelt med punktfredninger. 11 om naturminner fanger opp denne fredningsformen og er formulert på følgende måte: Geologiske, botaniske og zoologiske forekomster som har vitenskapelig eller historisk interesse eller som er særpregede, kan fredes som naturminner. Arealer omkring forekomsten kan fredes sammen med den som naturminne når det anses nødvendig for å verne den. Verneformen er i praksis også blitt anvendt på større områder med geologiske verneverdier. Naturvernloven er aktuell å bruke der det foreligger dokumentasjon på naturkvaliteter som har internasjonal, nasjonal og regional verneverdi. For å sikre lokale verneverdier i tilknytning til naturmiljøet, vil det være aktuelt med bruk av annet lovverk Annet lovverk av betydning for forvaltning Grunnloven 110 b tar for seg alle menneskers rett til et miljø og en natur som sikrer sunnhet 10

19 og hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Grunnloven presiserer også viktigheten av at en disponerer ressursene ut i fra et langsiktig perspektiv, kunnskap om naturens tilstand og effektene av planlagte inngrep. Miljøbestemmelsen ble tatt inn i Grunnloven den 19.juni 1992, i denne bestemmelsen gjenkjenner man flere anerkjente miljøprinsipper som har etablert seg gjennom konvensjoner og etterfølgende lovgivning i de senere år. Punktet om langsiktig disponering av naturressursene har også adresse til forvaltningen. Miljøhensyn skal derfor integreres i enhver beslutningsprosess. Prinsippet finner vi blant annet igjen i plan- og bygningsloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og forurensingsloven. Straffeloven 152 b er en generalklausul mot miljøkriminalitet som ble inntatt i straffeloven i Denne medfører først og fremst en straffeskjerpelse for alvorlig miljøkriminalitet. Den kan også brukes mot alvorlig skadeforvoldelse i verneområder, hvor det er unaturlig å anvende naturvernlovens beskjedne strafferamme. Den sier blant annet: (...)Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettelig eller grovt uaktsomt (...) (2) påfører betydelig skade på et område som er fredet gjennom vedtak etter naturvernloven kapittel II,(...) Ved lov 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn er Kongen gitt hjemmel til å opprette et naturoppsyn for å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Ansvaret er lagt til Direktoratet for naturforvaltning. Statens naturoppsyn skal etter lovens 2 føre kontroll med etterlevelse av reglene i og i medhold av friluftsloven, naturvernloven, motorferdselloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og - etter nærmere bestemmelse av Miljøverndepartementet- forurensingsloven. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 skal gi grunnlag for vedtak både om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Loven er med dette et sentralt virkemiddel i naturforvaltningen. Den skal sikre at naturforvaltningsinteressene kommer med i planvurderingen. Mange av områdene som har nasjonal og regional verneverdi er sikret eller inngår i verneplanprosesser etter naturvernloven. Andre områder som inneholder slike verdier kan ivaretas gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. 11

20 2 Tidligere arbeider med fokus på verneverdi av kvartærgeologiske/geomorfologiske landformer og områder Arbeider innenfor samme eller tilsvarende problemstilling åpner opp for muligheten til å lære av tidligere erfaringer, og det er med utgangspunkt i denne muligheten noen av de viktigste undersøkelsene presenteres. Disse tidligere arbeidene danner grunnlaget for det videre arbeidet med en metodisk bearbeiding av et system for objektiv vurdering av geomorfologiske landskapselementer. 2.1 Fylkesvise verneplaner Den første fylkesvise verneplanen ble vedtatt for Finnmark fylke i Verneplanene ble organisert fylkesvis, hvor et stort antall geologer fra 6 høgskole- og universitetsmiljøer har vært involvert. Det er også gjort liknende vernarbeider tidligere (Hoppe 1983), og en kan se likhetstrekk i bruk av kriterier for verdivurdering. Kriterier for utvalg og prioriteringer av områder i de fylkesvise rapporter er beskrevet i Sollid & Sørbel (1981). Objekter og områder som har betydning for å forklare glasialgeologien eller isavsmeltingsforløpet i regional sammenheng er gitt høy prioritet. Det samme gjelder enkeltformer eller system av former som forteller om dannelsesmåte på en instruktiv måte, og som derfor har stor pedagogisk verdi. Videre er det gitt høy prioritet til enkelte velformete objekter som kan stå som typeeksempler for vedkommende formgrupper, eller objekter som på grunn av størrelse eller utforming er så spesielle at de av den grunn har stor interesse Videre blir det lagt vekt på tilgjengelighet og sensitivitet mot ødeleggelse. Hovedkriteriene oppsummeres på følgende måte: Gruppe 1 Restriktivt utvalg av meget interessante områder eller svært velutviklede enkeltformer. De fleste lokalitetene har stor regional betydning og de kan vanskelig erstattes av andre 12

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse Hanne Skoe Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse En komparativ studie av anti-korrupsjonsarbeid i offentlig og frivillig sektor, med fokus på Oslo politidistrikt og Norges Røde Kors Masteroppgave i styring

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

BALANCED SCORECARD OG STRATEGIKART I SPAREBANKEN SØR

BALANCED SCORECARD OG STRATEGIKART I SPAREBANKEN SØR Erhvervsøkonomisk institut Cand.Merc Kandidatavhandling Forfatter: Henrik Mortensen Veileder: Torben Krag Nielsen BALANCED SCORECARD OG STRATEGIKART I SPAREBANKEN SØR Handelshøjskolen i Århus August 2006

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm NIJOS rapport 3/04 Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Kriterier for vurdering av truete naturtyper. Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud

Kriterier for vurdering av truete naturtyper. Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud 428 Kriterier for vurdering av truete naturtyper Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team

Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team Andreas Heier Sødal Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. Lars Erikstad og Dagmar Hagen

Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. Lars Erikstad og Dagmar Hagen Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie Lars Erikstad og Dagmar Hagen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Forord. Prosessen rundt oppgaven har vært svært lærerik og jeg har utviklet en større kunnskap om et lite belyst tema, servitutter.

Forord. Prosessen rundt oppgaven har vært svært lærerik og jeg har utviklet en større kunnskap om et lite belyst tema, servitutter. Servitutters gyldighet i et historisk perspektiv og metoder relatert til håndtering av disse Servitudes validity in a historic perspective and practices related to handling these Snorre Vikdal Institutt

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer