Verdivurdering S890LEIRFJORD. "Baadstø" LEIRFJORD KOMMUNE. 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND TAKSERJNGSFORBUND. Gàrdsnr. Bruksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering S890LEIRFJORD. "Baadstø" LEIRFJORD KOMMUNE. 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND TAKSERJNGSFORBUND. Gàrdsnr. Bruksnr."

Transkript

1 NORGEST TAKSERJNGSFORBUND 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND Verdivurdering "Baadstø" S890LEIRFJORD Gàrdsnr. Bruksnr. 48 I LEIRFJORD KOMMUNE Uxfen av: Wiggo Paulsen Oppdrag1] 120 Befaringsdnm:

2 NORGBT TAKSERINCSFORHUND Takstpartner DA Verdivurdering "Bndsta" 8890LEIRFJORD Cnhdsnr. Bmksnr. as I LEIRFJORDKOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Undertegnede takstmannharan i oppdraga vurder eiendommensmnrkesdverdi vedsalgregulenetter konsesjonsloven. Dennerapportener utarbeidet avenfrittstaerideoguavhengigtakstmannsomikkeharnoenbindingertil andreaktøreri eiendomshransjen. Oppdrageter utførtpågnmrrlagavntf'sretningslinjer oggjeldendekonsesjonslov. Landbruludepartemenlel hari forskjelligerundskrivgirlgenerelleretningslinjer somverdisertingav konsesjonspliktigeeiendommerskalbyggepa. Det er ikke meningenat retningslinjeneskal følgesslavlsk. mendetflpnesfortakstmannens skjørm. Eierskallesegjennomdokumentet før hmkoggi tilbakemeldingul takstmannenhvisdetfinnes fell/manglersombørlettesopp. Verdivurderingenerlvholdletterbesteskjønnogoverbevisning. Verdivurderingen utførti henholdtil gjeldendeinstmks.heftelsesanmerkningerer ikke vurdertmedmindredeter angin.takstmannener ikke ansvarligfor manglendeopplysninger omfeilogmanglersomhanikkekunnehaoppdagetenerå ha undersøkteiendommenslik godskikktilsier. Egne forutsetninger Ved eventueltsalgvil denneeiendommenværekonsesjonspliktig. Takstenmåderforbegrenses etterdebestemmelser somgjelderfor konsesjonspliktig landbmkseiendom. DeterdanaturligAla utgangspunkt i Lov28.november2003nr9Bom konsesjonfor ervervav fasteiendom(konsesjonsloven) l (formàlsparagrafen) somlyder: 'Lovenhartil fomtala regulereugkontrollereomsetningenav fasteiendomforå oppnaeteffektivtvemav landbrukeu produksjonsarealer og slikeeier-og bruksforhcldsomer mesl gagnligforsamfunnet.. bl.a.foratilgodese: l. Framtidigegenerasjonenbehov 2.landbruksnæringen J. Behovetforutbygglngsgrunn 4. Hensynet til miljøet.allmennenaturveminteresser ogfiiluflsirneresser. 5. Hensynetil bosettingen >.. «.n...«...m-.\...»«vr.n...:u...».r:...m..,.x...m wear: B-mu: :74 souum uonnou ' j inn

3 {RC3 TAKSERINGSFORBUND Takstpartner DA Eiendom: Glllilnr. 48 Bmltlnr. I (II brivmq tente lide) KOMMUNE LEIRFJORD Adrvlu: "BIld01J' HBO LEIRFJORD Lovensformålsperag-rafbestemmer etefl`elttivtvernomlandbruketsproduksjonsarealer pådeneneside, samtidigsomdenogsåivaretarogtilgodesernmfunnsinteressene. Oppdrageterutfm pågrunnlagavntfsretningslinjer ogkorsesjonsloven av 2ll.nov2003nr.98. Landbruksdepartementet hari rundskriv512003gitt generelleretningslinjerfor verdsettingav konsesjonspliktigeeiendommerskalbyggepå. Videre harlandbruksdepartementet gitt rundskrivm-3/2002 om priserpå landbrukseiendommer ved konsesjon.det er gin endringeri denerundskriv,ved rundskrivm-4/2004. l rundskrivm-jqooz, kap.5, 'Landbrukseiendom - avgrensingfl 5. og6. avsnittstårflg. "Forat retningslinjeneskalkommeiil anvendelse,måeiendommenbeståavjord- og skogresusser samt tilhørenderessurser ogrettigheter sometterenrealistiskobjektiv vurderingkangi grunnlagi`ordrift og utnyttingav nterirtgsmessigkarakter.eiendommensbeliggenhetvi i dennesammenheng væreav betydningdersomdeterpåregneligmedjordbruksdriflav etomfangsom berettiget til produksjonstillegg ijordbruket.vil i utgangspunktet retningslinjene kommetil anvendelse. Retningslinjenekommerikketil anvendelse,dersomen landbrukseiendomervervestil andrefonnålenn landbruk(f, eksfritidsforrnål), ogdelikkeer påregneligateiendommeni fremtidenskalopprettholdes somlandbrukseiendom." I relasjontil deføringen:konsesjonsloven leggerpåverdsettelsen aveiendommen. hartakstmannidet alt vesentligebasensegpåretningslinjene gmav landbntksdepartemenlet i rundskrivm-3/2002ompriserpå landbrukseiendommer vedkonsesjondeter ogsåtani betraktningdeendringersomer gjorti rundskrivet, vedrundskrivm-4/2004.takstmannharvurdeneiendommens størrelsedithenat eiendommenundernonnaljordbruksmessig drifi, vil kunneværeberettiget til produksjonstillegg. I relasjontil rundskrivetsanvendelsesområde. jf. M«3/2002.kap.5, innebærerdeneat retningslinjene Gårdensbebyggelse liggeri LNF områdel i "Kommunedelplan forleirfiordkommune,arealdel "i detteområdetillatesdetkunbyggingsomhardirektetilknytningtiljord- skogbruk,mm.forat stedbundenæringskalværeaktuelt,må det væretale omen reellog inntektsgivendenæringsvirksomhet av noeomfang. Fra 198!erdettinglystforkjøpsrett oglivsvarigbruks-og/ellerdisposisjonsrett. RettighetshaverOskar ogolgabaadsta.l l99l erdettinglystlivsvarigborettforoskarbudstø.det erusikkenomdisse rettigheterhargyldigheti dag. Det understrekes at eventuellkjøpermåseneseginni rettigheterdenneeiendommenmånehapåandre eiendommer. ogrenigheterandreeiendommermåttehapådenne.det henvisestil vedlagteulskrififi-a elektroniskgrunnbok. Vurderingenaveiendommensmarkedsverdi byggerpåkjennskapet takstmannhartil omsetningav tilsvarendeiendommer i området. Proqrnmlullmhunmdn-vNVFIM>awrmm4 El-vvyufiomuvv. Owarr I-Iuun In i sau- Hl:n ! um

4 NONE TAKsEIuN(;sFoRBuND ' Gdrdsnr ll Bftltlltrí (Ia lunvfu flllu lik) KOMMUNE LEIRFJORD Budlll" NW LEIRFJORD Takstpartnar DA Markedsverdi Det harikkeværtdyri driflshygningen påmegetlangtid. Bygningener nedslittogmanglende vedlikehold, ogdeterliteaktuelti utnyttedriflsbygningen til ordinærthusdyrhold.detkreves omfattendepàkostninger ogoppgraderinger avdriflsbygningen. Derforer detnødvendigmedjobbutenombntketforà skaffetilfredstillende inntek til enfamilie. Del må vurderesenboverdi. lflg rundskrivm - 3/2002kandetgistilleggforboverdi.Dersomboligenliggerpåenlandbrukseiendom somogsl kantjenesombostedforyrke utenomlandbruket.kandet væregrunnlagfor en viss harmonisering avverdivurderingen boligapálandbrukseiendommer medalminneligprisnivåpå tomteeiendommer i detomrâdeteiendommenligger.et slikttilleggavboverdimålikevelikkefå negative følgerforenaktivlandbruksdrifl påeiendommen. Eiendommen liggeri etomrfldesomharenvis etterspørsel etterboliger.det liggerforholdsvisentralt, menlandlig,medmuligheter forpendlingententil Sandnessjøen, NesnaellerMosjøen,i tilleggtil arbeid innenforleirfjordkommunesgrenser. Boverdiener tillagtvesentligvekt. Utgançpunktetfor prisvnrderingener konsesjonslovens l. I dettetilfelle må en vurderegårdenstutale avkasmingsvenii utfragitteforutsetninger i gårdensproduksjon, bygningensegnethetogfremtidige pdkosminger ogvedlikehold. samtgårdensarealgnrnnalg. Imidlertidforetarenikkereduseringavverdienutfntdetsynspunkt av gårdenkanbenyttestil bosted,og dens utmarksarealerog skog.gir mulighetforanneninntjeningenntradisjonellhusdyrhold.ltillegg har envurdertverdiavgårdensutmarksomrekruasjortsområde forgårdenseiere. Mnrltedsverdlensette skjnnnsmualgtil: Kr M l I - - _I.Paulsen»...n.,...-m.M...m. Emma. w m... kr.. s... If\ mzn immun r «mn Z V :

5 TAKSEZINGSFORBUND Takupal-mar DA Elllldomr Glnilnv 45 Bmklnv 1 [la OurlvriqIlrlla lik) KOMMUNE LEIRFJORD Adnu. 'Bllütf B090LEIRFJORD Rekvirenl Illekvlrert av: ]ToneBudstz i Besiktigelse, tilstede Data: Wiggo PaulsenTakstmannT1f'92 48 IS BO» ToneBaadstøEier Doknmenlkonlroll Dokumenterfremvisl: Grunnbokulskrifi Siluasjonskarr Arealoversikl EDR Andre dok./kilder: Eier Tekniskelal Kildehenvisninger Eier: Etcndommzm npplysnmgrr u {I:mkoInm 1lMnMldIAlnedcIuIll:ndc ovcmlu1nllgukommer tmgmngu ognpplysmngtr fnlakslmumens gm befaring a;klllu\u]nn Adresse,eiendomsnavn, hjemmeishaver, gàrdsnr.,bruksnr..konscsjonsforhold. regulering,kummuneplan,adkomsv, Iilknvtninzvann lilknylningavløp Vedlegg Nr Dokumem/beskriveise Fra Am sider I Arælovnsikloggàrdskari Skugog Landskap 2 2 Grunnbokutskrifi Norsk 3 Eiendomsinformasjon pw-mu:mimm... Mnmedlemmar En-Innmu. Oppduw um» 54- nm um:-xx l sun

6 Norms TAKSERINGSFORBUND Eiendom: Glrdlnv. 4! Brulunr. I (il brlvng flflh lidt) KOMMUNE LEIRFJDRD Adm: 'BlIdfll NDDLEIRFJORD TakstpartnarDA Eiendomsdatn Hjemmelshxwer: Eiendnlnmul:lrenler: Kansesjonspliklz Adkomst: Vnnn: Avløp: Regulering: Knmmuncplnn: ToneEmilieWaalznBudslø Eie!grunn. Ja Ca 100 m privargnxsvei frariksveii7 Prival vannannlegg Privatavløpsanlegg Omnidelcr ikkeregulert LNF om:-ade1 Frqr-mnilkln hmnun-vnyfim-amrnmr Enmyn1om.nI Owam mm l sac mm énn

7 IIIRCE TAKSERINGSFORBUND Takstpanner DA Ellnflam: Glranr 45 Bruk.mr.1 (ll iovivniq(igm fldl) KOMMUNE LEIRFJORD Adruu: 'BIu.mI' MBULEIRFJORD Gcnerelleopplysningeromeiendommen Dyrkelmark: Skognrenl: Tum: Havn/beite: Annellrenl: Sum: 72,0 da 397,0 da 2.0 da 2,0 da 1960 da 6690 da >...m..n...u...\...ur:.m.aum~.«emvvvyilbum-an om... ma.... sm um :Jav:nnI, v.. n d

8 EDGE TAKSERINGSFOREUND Takstparlner DA Eiendom: Glttilrtl. 4! Brulunv.1 (IO forøvriglllill lldl) KOMMUNE LEIRFJORD Adnul: 'Buds\I' 5690l lrfjord Beskrivelser Beliggenhet: Eiendom: Bebyggelse: Standard: Produksjon: Bonitet: Arrondering: Miljøtiltak: Verneplnner: Fellesveier: Eiendommenliggervel 6km fra Lelandsentrumi Leirfjordkommune.Leland er kommunesenteret meddehasteoffentligetilbudogbutikksenter.ca9 km til regionsenteret Sandnessjøen. Vel 6 mil til Mosjøen.Sandnessjøen har kortbaneflyplass oghurtgruteanlop. Mosjøenhartogforbindelse til Bodøog Trondheim. Eiendommenharenmegetfin beliggenhet.liggernedep! en bøkkekant like ovenforsjøeni "Meisfiorden". Fintutsiktvestoverutoverljordenogmot fjellenei nord.i sørenâskam,somkanskyggeforsolatidligpavimeren Gammelhagemedfleregamletrærrundtdeteldstehuset. Eiendommener beboddgjennomutleieav detnyestevåningshuset. Driflsbygningen ikkeegnetforhusdyrhold. Jordahøstesogeiendommener i bruktil lanbruksfortnal. Påeiendommenerdetoppførtvflningshus, detgarnlevflningshus, driflsbygntng, uthusognaust. Bygningeneharbyggetidens standard.noemanglendevedlikehold. ingenproduksjonpåglrden idag,unntattgrasproduksjon. Fordetmestemiddelstil høgbonitet. Eiendommenharbraarrondering,medjord somer godtegnetfor maskinltosting. Dyrkamarkliggetnærtinntiltunet. Detforeliggeringenopplysninger ommiljøtiltakpåeiendommen. Det foreliggeringenopplysninger omvemeplanerpåeiendommen. Eiendommenharfellesskogsveimednaboer. 2 BYGNINGERPÅEIENDOMMEN Viningshus Illyggeir: T1965. Iflgeier J Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m* Anvendelse Kjeller 85 Delvis innredet.restenboderog vaskerom. I. etasje 98 Vindlangogentre,gang,vaskerom,kjøkken,stue.2 soverom, toalettog bad.matbod 2. etasie 85 4 soveromtraooeoonn o n toalettbodero kort. Sumbygning 268 I? Fvvwlmnmunm mm.. NYFlmuaunvnu E--.mm... aw-~ mm #4.: sn inn zmm \ -..n

9 Moms TAKSERINC-SFORBUND Takstpartner DA Elondom: Gllflflir. 45 Btuklnr. I (I0 lorlvrtg flrlh lidl) KOMMUNE LEIHFJORD Adruu: 'Bndfll" NBUIÆIRFJORD Konstruksjoneroginuvendigeforhold Lokalisering Vlnluphus Byizninesdel/beskrivelse 200 Bygning,generelt Vñningshusoppførti to etasjermedkjeller. Røstettukkonsttruksjon. 210 Grunn og fundameuter Oppfnnpåløsmasser, sandogleirgrunn.grunnmuri belong.god takhøydei kjeller.delvisinnredet. Isolertstubbgolv.Panelingog sponplater i tak.noenveggerkleddmedsponplater.ettoppholdsrom hurgulvbeleggpâtregolvoverbelong.trepanelvegger.nyemalte huntonlttplarer irak. Andreoppholdsromharlakkentregolvover belong.panelteveggerog tak. Ovn. Det er nylig lagtny dreneringog pusserveggerutvendig,slik at kjelleren fremståri brastand. 130 Yttervegger isolertreisverk,medglassull,uviss tykkelse,mensannsynligvisio cm. Liggendebordkledrring, noeslitt. 233 Vinduerogdøreri yttervegg Noen kobledevinduer.delvisogsålo lagsisolerglassnye ytterdører. Vedlikeholdnl. Endelvinduerer i dårligstand.noenvinduer punktert. 240 lnnervegger Innvendigeveggerav tre somgenrelter kleddmedmaltesponplater. delvistapet.ogsåendelpanel.pabadeter detendellliser,mennoen av disseer løsnetog skadd. l kjellerener detgenereltmalt hunlonittplater. 250 Dekker Golv av treverk.sponplatersomer belagtmedgulvbeleggav vinyl. I stuaer det parken. Golvet er dårligi badet.og kanværeutsanfor råte.i vaskeromerdetikkevåtromsbeleggl andreetasjeerdetlakkerte tregulv. Golveneer genereltslim helehuset. 255 Himling og overflute Genereltplatermedmalingstaperiallerom.Maltesportplater på kjøkkenet,vaskerommel ogmatboden. 260 Yttertak Takkonstruksjoni tre medtm og "Allaskifer"til dekke.takrennerl metall. Vedlikeholdol. Deter lnsnetsteinpåtaket.genereltdårligmørtekamogbeslag. 270 Fastinventar Enkelkjøkkeninnredningav eldretype.komfyr og kjøleskap.vask og utslagskumi vaksemm.dusjkabirvert pâbud. 281 Trapper Enklerraaoermellometasiene. www-mmhmum.«u~ntflmnun-nu Evmuyikbbu-1: Dwanr mm and» 22mama K?,.a...s.. V, «mm

10 Nona TAKSERINGSFORBUND Takntplnrler DA Eiendom: GUNN. 45 INN!!! l (niolwng EXEC) KCIDJUNE LEIRFKDID Adnan: 'Bfiflf NIJLEIRFDRD 310 Snltcrulg Delskalvaerelagtplanar fremril husel.mensavløpsrvrinnel hiseler }errmr.1.agoppvannforin avsoverommene. sumgangogloealefli andreetasje.eldrevann-ognvlqsanleggforhelehuser. 320 Varme Sn-øm-ogvedfyring. - NI Elkrnfl 2 x 50 A innlakssikringer, skrusikringer. 660 Piper. ildstederog fyrnlegg Pipei teglsteinmedbeslagovertak. Tilhengerovnpl kjøkken, kombiovni stua Vedlikehaldal: Dårligheslgg.Angdningerlil lekkas'erundlgigg. Driftsbygning Ijulelr: ]Ul:jenI bygd! Arealer oganvendebe Bruttoareal Erasie BTA m' Anvendelse Lerasje 152 Lager 2.erasje 152 Lager Sumbygning 304 Konstruksjonerogglnnvendgeforhold Lokalisering B)'221un1z5deL besk:i\'else Driflahygniag 200 Bygning,gmerell Tammubyyuinguppførrpa sieinrnur.låveni enkelbmdlngsverk. Røslellakkcnstruksjon. ikke selvbærende.elemin Ialrlekke.Mangler lakrznneogbeslag.dlrlige vinduerogdører. Bygningener uegne ril husdyrhold.kan rommeev1en "hobbyhes1" ellernoensauer.har begrvflser verdisomlager. Gammeltvlnlnghaui Qmgn l1ae7. rgyifl. l Arealer oganvendelse Brunnareal Elasic BTA m' Anvendelse I. etasje ll3 Lofl I00 Sum bygning 113 myu..u.u...-m...uvr...--.el-nlvnuumn mm

11 NORG TAKSERINGSFURBUNIJ Takstpartnsr DA Eiendom: Glrdnnr. OB Bmklnt. 1 (ll Iorlwiq lltnh lide) KOÅQIUNE LEIRFJORD Adreul: 'BudIll 0690LEIRFJORD Konstruksjonerog Innvendigeforhold Lokalisering Gammeltvlnlngltlus Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning,generelt Gammel!lømmerhusoppfar!i enetasjemedlofl. Reisverki tømmer,uisolen.ástakmedtretroogelemitt.3 megetdàrlige piper,somikke kan brukesidag.manglertakrennerogbeslag. Tømmerrnarinskledning, megetslimenklevindueri dårligstand. Oppførtpàsteinmur, Huse!harmege!enkelstandard, delvisdelopprinnelige. Innlagtvann, menikke kloakk, bareenkel!avløptil havet. Den eneendenav huse!harværtbmk!somkårbolig.enkel!kjøkken medlrepanelpâveggene, taklsersynligi tak.en soverom.egen inngang. Denneandredelenbrukesi dagtil feriested.en deloppusse! ogmal! innvendig.enkelbaderomsinnredning ogdusjkabine!! i erromsomer innrede!til bad.pakjakkener de!innlagtvarm.tregolv.malingstape! på huntontnplater. Takàsersynligi tak. Stuahargulvbelegg. irepanelpá veggene.takasersynligi tak. Storvedovn.En soverominnredetsom slua.gangmedtrapptil andreetasje. l andreetasjeer det 8 soveromoggang.noen rom harlregolv,eldre TGV panelpå veggerog i tak. Noen romharoriginaletømmerveggerog astak.alle veggerogtakerusiolert.veggenemo!ves!er megetdårlig. Eldreelektriskinntak. De!magjøresenomfattenderenoveringavboligenfora! denskalkunne bli enhellrsbolig.en bygningmedsærpregogenvisshistoriskverdi. Bygge!er sansynligvisvemeverdig,og kan ikke utenvidereriveseller renoveresutengodkjennelseavderettemyndigheter. Pâgrunnav disseforhold,og byggetsgenerelletilstand.settesverdien av bvggettil 0kr. Uthus Byggelr: Anvendelse: Ukjentbyggeár. Lager Konstruksjoner og innvendigeforhold Lokalisering Uthus BygningsdeI/beskrivelse 200 Bygning,generelt Enkelbindingsverk. Raste!takkortsmtksjon. Bølgeblikkplater påtaket. manglertakrennerogbeslag.utvendigstlendebordkledningenkle dårligevinduerogdører.oppførtpåsteinmur, Oppførti enetuje. Tregolv. Brukestil vedla er. Endelav b ethartidli erevær!brukttil butikk. Vlugrln-nu ummum».vumrnauimnov :namnma! ow.w an!a... sa. mm :Januar mm u /7

12 Nome: TAIGERINGSFOREUND Ehndom: earuuwu Imunro 1nIomv'uInmn mo)xouaunzleirfjord Admin: I800 RFJORD TnkntpartnorDA Naust Byuelr: Anvendelse: Ukjenlbyggedr. Oppllgspluss forni. Konstruksjonero! innveudilelnrhold Lokalisering Byzzningsdel/beskxivels: Nlusl 200 Bygning,generell Eier opplyseral eiendommeneier nausteti felleseie,meden l/4, Del bleikke foreianbefaringav selvebygningen.verdienfaslsenesmeden skjønnsmessigverdi ga andelsomtilhørerdenneeiendommen. 73% arv-m. m... n.. - >4":«mm. amp:mun mzo nunool I1:-IT

13 !l.':e:: 1NusF omsuma Eiendom: Glrfint. 46 Bruksnr.1 (H IoruvrigIlrli BOI) KOMMUNE LEIRFJORU Adnnu: "Budlll" NBUIEIRFJORD Takstp. rm" DA ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark I Hgvedlagtekan fraskogoglandskap, erdettotalt669dekarpåeiendommen. Derav72 dekarfulldyrkajord..iordanener noeforskjellig,siltigmellomsand, ognoetungmoldjord Mye avjordaersvakforkjøreskader i nedborsrike perioder.skiñeneerrelativtgreieahøstemedmodern:maskiner. ldagleiesjordautpa 10årskontraktsomgjelderfra2001.Leieverdiener 2500 kr pràr. Denersattlavtpågrunnavatjordavari elendigforfamingda leieforholdelbleinnledet.leierenhari dagsani standjorda,detergmflet. kalketoggjodslet.slikal deni daggir godeavlinger. verdsettelsenavjordagjoresutfragrasproduksjon. Detkanpåregnesavlinger rundt450 f.e.mpr dekarfulldyrkajord..lordverdienerderforfastsatttil kr prdekar. Dersomjordakanselge somtilleggsjord,ml enta hensyntil rundskrivm 3/2002.pkt8.2,derdetgisanledningtil Agi ettilleggpåinnlil50 % pa jordbruksareal. dersomdetteselgesomtilleggsjord. Jordaliggersentraltil i Leirfjordsomharflereaktivegårdhrukere.Det burdederforværemuliga oppnårelativhøgprisvedseparatsalg. Imidlertidverdsettes jordasomvedsalgav heleeiendommen. Kr f Skog Verdsettelsenavskogengjøresmedbakgrunni skogbruksplan franord Skogeierforening. Registreringene bleforetatti 1994 Det er angittet balansekvantumpa 23 kubikk,utentoppog avfall og svinn. Redusertfor dette.samtmiljøhensyn.vil en kommepåca IB kbm. Pa dettetidspunktvardet registrert1440kbm, derav957 kbmgranog 483 kubikk lauvskog I denseineretid er dettattut 685 kubikkgran. Det gjenstår noebarskogigjen,menbestandener relativtglesne. Imidlertiderdetengoddeiletttilgjengeliglauvskog Gjennomsnittliguttaksettestil 15kubikkskogpr år.deler relativgodtilvekst, tilveksprosentener angitttil 5.8. Skogener tilgjengelig,mendetkrevesnoekravtil utstyr.det vil derforværeen delinvesteringsbehov En kanderforikke regnesnoestørrenenoenn 150kr pr kubikk i gjennomsnitt. Kanitalisertmeden rentepl 4 % blirverdiennåskogenkr , Kr ( W armen.. ma.ma...rav.m... swamu... amy. ma.... sm nun ztoazoot han

14 NONGE T TAKsl:mNL;sFoRBuND Eiendom: cumwanbmkinr.l (Inhnuvrig um: um)kommune LEIRFJORD Adnlll: 'BIIdIII" MODLEIRFJORD Takstpartner DA Ulmarlunreller PAeiendommener de!noeurmuluareeler.arenlenefinnesmellomskogteigme. Områdetkanbenytteslil utearealforbeitedyr.mye IV lrealetbeitesogsli dag av dyrtilhørerendesammeieieukersolnjordl. Amuletharogslenverdisom grunnlngfor mdelijnkt påelgogsmlvrll. Verdiprdekarer Inslln lil kr J00 prdekar. Takstmannhar redusertnnnu:real mednnslln arealtil tomterog veier. Anna arealerderforvurdentil I96 dekar. Kr SB800 UtIeieforhold/leielnntekter [Del er ikkeunvizinøvrigeleieinntekter ellerutleieforhold. l Kr ol Jakt og fiske Verdienav evtjnkt og fiskeer um medi grunnverdienpàjordagenerelt. Det settesderforikke egenverdipå ink! Kr 0 Fwy-umwtlun umum....t Nmmmwv Eu-wyxn mum: um nu... u :moon K? u» n

15 ?.:: Takslpartner DA ^ GIn'1lrIr.4B Brulunl 1 [II fhruwigflute lid!) KOMMUNE LEIRFJORD 'Bu lll MODLEIRFJORD SAMMENDRAGVERDIKOMPONENTER By al.: vaningshus Drifisbygning Kr Kr Gammel!vflninghsus Kr 0 Ulhus Kr Naust Kr Andre vcrdilmlnp.: Dyrketmark Kr Skog Kr Ulmarksarealer Kr 58 E00 UIleielbrhold/leieinnlekter Kr 0 Jaklog fiske Kr 0 SnmletVerdi: Kr ] hmm..m.\... NYFnnwdI-mmcr su..,m own: n. ma. s». Hnu nmznux um:

16 NORGE TAKsEmNc;sF0RuuNu Ta kstpartner DA Ellndomz Glmlnv IB smnm 1 (li formingllntl lid!) KOMMUNE LEIRFJORD Adrnsa: 'BIIdllI" NEOLEIRFJORD Vlningshus Våningshus- fasade Eldre váningshus Dnfibygnmg Ulhus Ulsiklmmvest 4 W WMM Iv hmmm m.... s... hmm. \

17 NORGE TAI<sl.1uM..sF0RuuNn Ehndom: Glrdlnr 48 Bmklnl I {le1orivngflrileude) KOMMUNE LEIRFJORD Adnn 'BIdIll' 5890 l lrfjord Takatparmar DA L'tslkImmnord Uvsiklmm nordøsl Fagin-1..<Unn...»r:....m-z..n...~»..«:mm u... ÉJ s... ` K..

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE Takstmann Ole Sand Lynnegutua 22 2750 Gran Tlf. 61 33 10 31, Mob. 91 82 10 31, Fax. 61 33 14 15 e.post: ole.sand@c2i.net Verdivurdering Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, 241 2730 LUNNER Gårdsnr. 106 Bruksnr.

Detaljer

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Elvegata 19 2609 Lillehammer Org.nr: 970 435 204 Landbrukstakst Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG Gnr. 94 Bnr. 4 RINGEBU KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Oppdrag 2014038 Befaringsdato:

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand VERDITAKST LANDBRUK OVER VITTINGSRUD Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11 Kommune: Fylke: Adresse: Holmestrand Vestfold. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand Hjemmelshaver: Rekvirert av: Tilstede ved befaring: Elisabet

Detaljer

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE Takst Boligsalgsrapport Landbrukstakst Næringstakst Skade/skjønn Arvetakst Seksjonering Arkitektoppdrag Per Einar Holtan Tveit 5, Uppistog, 3855 TREUNGEN Stavern, 20.03.09 LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG,

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN NORGES TAKSERINGS FORBUND MEDLEM. Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN NORGES TAKSERINGS FORBUND MEDLEM. Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE MEDLEM NORGES TAKSERINGS FORBUND LANDBRUKSTAKST Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN AUTORISERT FORETAK Ingeniør Jan Vollen MNTF

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. KONSESJON PÅ ØVRE PÅLS GNR. 11 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER Gnr. 70 bnr. 6 Kommune: Fylke: Adresse: Hamar Hedmark Gåsbuvn. 594, 2323 Ingeberg Hjemmelshaver: Astrid Sandbu Rekvirert av: ----,, ---- Tilstede

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER Gnr. 101 bnr. 45, 94, 97 og 104 Kommune: Fylke: Adresse: Stokke Vestfold. Dalenvn. 400, 3160 Stokke Hjemmelshaver: Kaia Terese Berntsen Iflg. kjøpekontrakt. Rekvirert

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Skoleveien 40 8481 BLEIK Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 176 Befaringsdato: 26.01.2005

Detaljer

OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER

OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER Gnr. 73 bnr. 8 Kommune: Fylke: Adresse: Drammen Buskerud Andorsrudvn. 155, 3039 Drammen. Hjemmelshaver: Solfrid Henriksen Rekvirert av: -----,,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

ENKEL VERDIVURDERING AV EIENDOMMEN: BYHOVET GNR. 19 BNR. 4

ENKEL VERDIVURDERING AV EIENDOMMEN: BYHOVET GNR. 19 BNR. 4 INTERNT NOTAT Prestfoss 20.05.2016 ENKEL VERDIVURDERING AV EIENDOMMEN: BYHOVET GNR. 19 BNR. 4 Utført av landbrukskontoret i Sigdal etter befaring 13. mai 2016. Forutsetninger for verdivurdering: Verdivurderingen

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Tilstandsrapport over Risingjordet19 3716SKIEN Gnr. Bnr. 58 3 58 68 SKIEN KOMMUNE Murmester Hansen & Henriksen AS Breviksgt 3 Postboks 1330, Kjørbekk 3702 SKIEN. Tlf: 35540111-90191946 Email: hansen8@online.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

EIENDOMSTAKST. Denne taksten omfatter ikke noen tilstandsrapport på bygninger, men er en ren verdivurdering basert på eiendommen som landbrukseiendom.

EIENDOMSTAKST. Denne taksten omfatter ikke noen tilstandsrapport på bygninger, men er en ren verdivurdering basert på eiendommen som landbrukseiendom. Sivilagronom JON RANNEM Besoksadr: Hamnegt. 36, Steinkjer Postadr: Hamnegt 36, 7714 Steinkjer 'llfz 480 05 594 E-post: jrannem@0nline. no EIENDOMSTAKST LINES GNR.106, BNR.1, ÅFJORD, Denne taksten omfatter

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Verdivurdering. Hvarnes 3282 KVELDE LARVIK KOMMUNE. Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6. Bedre Råd AS. Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann.

Verdivurdering. Hvarnes 3282 KVELDE LARVIK KOMMUNE. Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6. Bedre Råd AS. Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann. 3647 Hvittingfoss Telefon 32766880, mob 90961675 Verdivurdering Hvarnes 3282 KVELDE Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6 LARVIK KOMMUNE Hvarnes Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse 135 167 og 213 OS (HEDMARK) KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: GNR 125/1 Arkivsaksnr.: 15/41

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: GNR 125/1 Arkivsaksnr.: 15/41 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: GNR 125/1 Arkivsaksnr.: 15/41 SØKNAD OM KONSESJON I NEDRE ENGER GNR. 125 BNR. 1 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonslova

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

2 7 0KT. 2H4. 2. etg., wc/bad/vaskerom, kjøkken/oppholdsrom og soverom med egen inngang. LtrITt tjil þ r \.? tv{rvr.-r, {8,

2 7 0KT. 2H4. 2. etg., wc/bad/vaskerom, kjøkken/oppholdsrom og soverom med egen inngang. LtrITt tjil þ r \.? tv{rvr.-r, {8, Vedlegg B-1 Leirfjord Kommune Byggesak 8890 Leirfjord LtrTt tjil þ r \.? tv{rvr.-r, {8, r, Journal oostnr. 2 7 0KT. 2H4 Gnr 56, bnr 13 Øvergärd - Bruksendring av uthus til boligformål- SØknad om dispensasion

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 Saksframlegg Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. ::: Sett

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN - VERDI- OG LÅNETAKSERING - TILSTANDSKONTROLLER - KONSULENTVIRKSOMHET Statens Vegvesen Region Midt. Namsos 23.09.2013 Fylkeshuset. Ref. nr. 130517 6404

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK

ADMINISTRATIVT VEDTAK UTKAST ADMINISTRATIVT VEDTAK Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 16/01439-2 106/1, ---, V61 21.04.2016 kjan 106/1 i Lunner - Deling av grunneiendom fradeling av tun - jordlovsbehandling I medhold av jordlovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS Mail: henrik.hals@takstteam.no Mob.: 958 08 570 Org.nr: 835 868 702 Verdi- og lånetakst over Åsliveien 4 F 1642 SALTNES Gnr. 92 Bnr. 561 2 Eierbrøk: 103/206 RÅDE KOMMUNE Utført av: Henrik Hals Byggmester

Detaljer

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. 2406 Elverum Telefon: 62418389 Mobiltlf. 95029205 e-post: bjsag@online.no Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av:

Detaljer

GJENNOMGANG OG DISKUSJON AV CASE Fylkesmannen i Rogaland, Hotell Atlantic Sølve Bærug Inst. for landskapsplanlegging

GJENNOMGANG OG DISKUSJON AV CASE Fylkesmannen i Rogaland, Hotell Atlantic Sølve Bærug Inst. for landskapsplanlegging GJENNOMGANG OG DISKUSJON AV CASE Fylkesmannen i Rogaland, Hotell Atlantic 15.12.2010 Sølve Bærug Inst. for landskapsplanlegging 2 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN FORBEHOLD SKREVET ETTER SAMLINGEN Deltakerne

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE Løkenåsringen 30 1473 Lørenskog 92019820/67906063 magne@brosholen.no Org.nr: 893571272 Verdi- og lånetakst over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE Sertifisert foretak - MNTF Sjøgata 33, 9008 Tromsø Tlf: 77 65 81 72 Mob: 90 91 66 12 Fax: 77 65 81 73 E-post: javollen@online.no Foretaksnr: 961372380 Bankkonto: 8245.0203552 Verdi- og lånetakst over Grønnegata

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ. over FLÅ KOMMUNE. Gnr. 20 Bnr. 81

Verdi- og lånetakst. Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ. over FLÅ KOMMUNE. Gnr. 20 Bnr. 81 3550 GOL Telefon 32074494 www.takstmann.com Org.nr: 980869466 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ Gnr. 20 Bnr. 81 FLÅ KOMMUNE Utført av: Vidar G. Sire Takstmann MNTF Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Prinsdalsfaret 10C 1262 OSLO Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse 190 562 190 380 ideel 1/4 del OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Gråkamveien 15 C 0779 Oslo Mobil 90 17 77 76 E-post wahl@g15.no Org.nr: 9812633375 Verdi- og lånetakst over andel i Seilduksgata 14 BRL Seilduksgata 14 0553 OSLO Gnr. 228 Bnr. 349 Leilighet nr. 6 Andelsnr.:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

GNR.118 BNR. 3. KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN VIKER, VIKERVEGEN 184, 2219 BRANDVAL

GNR.118 BNR. 3. KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN VIKER, VIKERVEGEN 184, 2219 BRANDVAL Vår dato: Vår ref.: 06.09.2017 17/1263/GBR - 118/3, K2 - V62/ Deres dato: Deres ref.: Teknisk forvaltning Liv-Ellen Erdal og Kurt-Gøran Adriansen Karlstadveien 2 2040 KLØFTA DELEGERT SAK Vedtaksdato: 06.09.2017

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa Arkiv: 59/3 Dato: 22.07.2016 1624/1 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa Saksbehandler: Nils Alvin Hindrum GBNR. 159/3. CHRISTIAN MULLER. SØKNAD OM KONSESJON.

Detaljer

EIENDOMSTAKST MOLLAN GNR.62, BNR.1 OG 2, VERRAN

EIENDOMSTAKST MOLLAN GNR.62, BNR.1 OG 2, VERRAN EIENDOMSTAKST MOLLAN GNR.62, BNR.1 OG 2, VERRAN Dennetakstenomfatterikke noen tilstandsrapportpå bygninger,mener en ren verdivurderingbasertpå eiendommensomlandbrukseiendom. BELIGGENHET Eiendommen Mollan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Kjærlighetsstien 23 3681 Notodden 35 01 21 21 Tilstandsrapport over Låve Fyresdal Prestegård 3870 FYRESDAL Gårdsnr. 36 Bruksnr. 1 FYRESDAL KOMMUNE Utført av: Takstmann Joar Lofthus Einar Idland Oppdrag

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune Takst/verdivurdering over Øvrebø, gnr 49, bnr 4 Tørdal i Drangedal kommune Forutsetninger. Rapporten er utferdiget av en uavhengig byggmester/takstmann som har praktisert som byggmester siden 1976 og takstmann/konsulent

Detaljer