Verdivurdering S890LEIRFJORD. "Baadstø" LEIRFJORD KOMMUNE. 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND TAKSERJNGSFORBUND. Gàrdsnr. Bruksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering S890LEIRFJORD. "Baadstø" LEIRFJORD KOMMUNE. 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND TAKSERJNGSFORBUND. Gàrdsnr. Bruksnr."

Transkript

1 NORGEST TAKSERJNGSFORBUND 'í E D\_TJ NORGESIAKSERINGSFORBUND Verdivurdering "Baadstø" S890LEIRFJORD Gàrdsnr. Bruksnr. 48 I LEIRFJORD KOMMUNE Uxfen av: Wiggo Paulsen Oppdrag1] 120 Befaringsdnm:

2 NORGBT TAKSERINCSFORHUND Takstpartner DA Verdivurdering "Bndsta" 8890LEIRFJORD Cnhdsnr. Bmksnr. as I LEIRFJORDKOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Undertegnede takstmannharan i oppdraga vurder eiendommensmnrkesdverdi vedsalgregulenetter konsesjonsloven. Dennerapportener utarbeidet avenfrittstaerideoguavhengigtakstmannsomikkeharnoenbindingertil andreaktøreri eiendomshransjen. Oppdrageter utførtpågnmrrlagavntf'sretningslinjer oggjeldendekonsesjonslov. Landbruludepartemenlel hari forskjelligerundskrivgirlgenerelleretningslinjer somverdisertingav konsesjonspliktigeeiendommerskalbyggepa. Det er ikke meningenat retningslinjeneskal følgesslavlsk. mendetflpnesfortakstmannens skjørm. Eierskallesegjennomdokumentet før hmkoggi tilbakemeldingul takstmannenhvisdetfinnes fell/manglersombørlettesopp. Verdivurderingenerlvholdletterbesteskjønnogoverbevisning. Verdivurderingen utførti henholdtil gjeldendeinstmks.heftelsesanmerkningerer ikke vurdertmedmindredeter angin.takstmannener ikke ansvarligfor manglendeopplysninger omfeilogmanglersomhanikkekunnehaoppdagetenerå ha undersøkteiendommenslik godskikktilsier. Egne forutsetninger Ved eventueltsalgvil denneeiendommenværekonsesjonspliktig. Takstenmåderforbegrenses etterdebestemmelser somgjelderfor konsesjonspliktig landbmkseiendom. DeterdanaturligAla utgangspunkt i Lov28.november2003nr9Bom konsesjonfor ervervav fasteiendom(konsesjonsloven) l (formàlsparagrafen) somlyder: 'Lovenhartil fomtala regulereugkontrollereomsetningenav fasteiendomforå oppnaeteffektivtvemav landbrukeu produksjonsarealer og slikeeier-og bruksforhcldsomer mesl gagnligforsamfunnet.. bl.a.foratilgodese: l. Framtidigegenerasjonenbehov 2.landbruksnæringen J. Behovetforutbygglngsgrunn 4. Hensynet til miljøet.allmennenaturveminteresser ogfiiluflsirneresser. 5. Hensynetil bosettingen >.. «.n...«...m-.\...»«vr.n...:u...».r:...m..,.x...m wear: B-mu: :74 souum uonnou ' j inn

3 {RC3 TAKSERINGSFORBUND Takstpartner DA Eiendom: Glllilnr. 48 Bmltlnr. I (II brivmq tente lide) KOMMUNE LEIRFJORD Adrvlu: "BIld01J' HBO LEIRFJORD Lovensformålsperag-rafbestemmer etefl`elttivtvernomlandbruketsproduksjonsarealer pådeneneside, samtidigsomdenogsåivaretarogtilgodesernmfunnsinteressene. Oppdrageterutfm pågrunnlagavntfsretningslinjer ogkorsesjonsloven av 2ll.nov2003nr.98. Landbruksdepartementet hari rundskriv512003gitt generelleretningslinjerfor verdsettingav konsesjonspliktigeeiendommerskalbyggepå. Videre harlandbruksdepartementet gitt rundskrivm-3/2002 om priserpå landbrukseiendommer ved konsesjon.det er gin endringeri denerundskriv,ved rundskrivm-4/2004. l rundskrivm-jqooz, kap.5, 'Landbrukseiendom - avgrensingfl 5. og6. avsnittstårflg. "Forat retningslinjeneskalkommeiil anvendelse,måeiendommenbeståavjord- og skogresusser samt tilhørenderessurser ogrettigheter sometterenrealistiskobjektiv vurderingkangi grunnlagi`ordrift og utnyttingav nterirtgsmessigkarakter.eiendommensbeliggenhetvi i dennesammenheng væreav betydningdersomdeterpåregneligmedjordbruksdriflav etomfangsom berettiget til produksjonstillegg ijordbruket.vil i utgangspunktet retningslinjene kommetil anvendelse. Retningslinjenekommerikketil anvendelse,dersomen landbrukseiendomervervestil andrefonnålenn landbruk(f, eksfritidsforrnål), ogdelikkeer påregneligateiendommeni fremtidenskalopprettholdes somlandbrukseiendom." I relasjontil deføringen:konsesjonsloven leggerpåverdsettelsen aveiendommen. hartakstmannidet alt vesentligebasensegpåretningslinjene gmav landbntksdepartemenlet i rundskrivm-3/2002ompriserpå landbrukseiendommer vedkonsesjondeter ogsåtani betraktningdeendringersomer gjorti rundskrivet, vedrundskrivm-4/2004.takstmannharvurdeneiendommens størrelsedithenat eiendommenundernonnaljordbruksmessig drifi, vil kunneværeberettiget til produksjonstillegg. I relasjontil rundskrivetsanvendelsesområde. jf. M«3/2002.kap.5, innebærerdeneat retningslinjene Gårdensbebyggelse liggeri LNF områdel i "Kommunedelplan forleirfiordkommune,arealdel "i detteområdetillatesdetkunbyggingsomhardirektetilknytningtiljord- skogbruk,mm.forat stedbundenæringskalværeaktuelt,må det væretale omen reellog inntektsgivendenæringsvirksomhet av noeomfang. Fra 198!erdettinglystforkjøpsrett oglivsvarigbruks-og/ellerdisposisjonsrett. RettighetshaverOskar ogolgabaadsta.l l99l erdettinglystlivsvarigborettforoskarbudstø.det erusikkenomdisse rettigheterhargyldigheti dag. Det understrekes at eventuellkjøpermåseneseginni rettigheterdenneeiendommenmånehapåandre eiendommer. ogrenigheterandreeiendommermåttehapådenne.det henvisestil vedlagteulskrififi-a elektroniskgrunnbok. Vurderingenaveiendommensmarkedsverdi byggerpåkjennskapet takstmannhartil omsetningav tilsvarendeiendommer i området. Proqrnmlullmhunmdn-vNVFIM>awrmm4 El-vvyufiomuvv. Owarr I-Iuun In i sau- Hl:n ! um

4 NONE TAKsEIuN(;sFoRBuND ' Gdrdsnr ll Bftltlltrí (Ia lunvfu flllu lik) KOMMUNE LEIRFJORD Budlll" NW LEIRFJORD Takstpartnar DA Markedsverdi Det harikkeværtdyri driflshygningen påmegetlangtid. Bygningener nedslittogmanglende vedlikehold, ogdeterliteaktuelti utnyttedriflsbygningen til ordinærthusdyrhold.detkreves omfattendepàkostninger ogoppgraderinger avdriflsbygningen. Derforer detnødvendigmedjobbutenombntketforà skaffetilfredstillende inntek til enfamilie. Del må vurderesenboverdi. lflg rundskrivm - 3/2002kandetgistilleggforboverdi.Dersomboligenliggerpåenlandbrukseiendom somogsl kantjenesombostedforyrke utenomlandbruket.kandet væregrunnlagfor en viss harmonisering avverdivurderingen boligapálandbrukseiendommer medalminneligprisnivåpå tomteeiendommer i detomrâdeteiendommenligger.et slikttilleggavboverdimålikevelikkefå negative følgerforenaktivlandbruksdrifl påeiendommen. Eiendommen liggeri etomrfldesomharenvis etterspørsel etterboliger.det liggerforholdsvisentralt, menlandlig,medmuligheter forpendlingententil Sandnessjøen, NesnaellerMosjøen,i tilleggtil arbeid innenforleirfjordkommunesgrenser. Boverdiener tillagtvesentligvekt. Utgançpunktetfor prisvnrderingener konsesjonslovens l. I dettetilfelle må en vurderegårdenstutale avkasmingsvenii utfragitteforutsetninger i gårdensproduksjon, bygningensegnethetogfremtidige pdkosminger ogvedlikehold. samtgårdensarealgnrnnalg. Imidlertidforetarenikkereduseringavverdienutfntdetsynspunkt av gårdenkanbenyttestil bosted,og dens utmarksarealerog skog.gir mulighetforanneninntjeningenntradisjonellhusdyrhold.ltillegg har envurdertverdiavgårdensutmarksomrekruasjortsområde forgårdenseiere. Mnrltedsverdlensette skjnnnsmualgtil: Kr M l I - - _I.Paulsen»...n.,...-m.M...m. Emma. w m... kr.. s... If\ mzn immun r «mn Z V :

5 TAKSEZINGSFORBUND Takupal-mar DA Elllldomr Glnilnv 45 Bmklnv 1 [la OurlvriqIlrlla lik) KOMMUNE LEIRFJORD Adnu. 'Bllütf B090LEIRFJORD Rekvirenl Illekvlrert av: ]ToneBudstz i Besiktigelse, tilstede Data: Wiggo PaulsenTakstmannT1f'92 48 IS BO» ToneBaadstøEier Doknmenlkonlroll Dokumenterfremvisl: Grunnbokulskrifi Siluasjonskarr Arealoversikl EDR Andre dok./kilder: Eier Tekniskelal Kildehenvisninger Eier: Etcndommzm npplysnmgrr u {I:mkoInm 1lMnMldIAlnedcIuIll:ndc ovcmlu1nllgukommer tmgmngu ognpplysmngtr fnlakslmumens gm befaring a;klllu\u]nn Adresse,eiendomsnavn, hjemmeishaver, gàrdsnr.,bruksnr..konscsjonsforhold. regulering,kummuneplan,adkomsv, Iilknvtninzvann lilknylningavløp Vedlegg Nr Dokumem/beskriveise Fra Am sider I Arælovnsikloggàrdskari Skugog Landskap 2 2 Grunnbokutskrifi Norsk 3 Eiendomsinformasjon pw-mu:mimm... Mnmedlemmar En-Innmu. Oppduw um» 54- nm um:-xx l sun

6 Norms TAKSERINGSFORBUND Eiendom: Glrdlnv. 4! Brulunr. I (il brlvng flflh lidt) KOMMUNE LEIRFJDRD Adm: 'BlIdfll NDDLEIRFJORD TakstpartnarDA Eiendomsdatn Hjemmelshxwer: Eiendnlnmul:lrenler: Kansesjonspliklz Adkomst: Vnnn: Avløp: Regulering: Knmmuncplnn: ToneEmilieWaalznBudslø Eie!grunn. Ja Ca 100 m privargnxsvei frariksveii7 Prival vannannlegg Privatavløpsanlegg Omnidelcr ikkeregulert LNF om:-ade1 Frqr-mnilkln hmnun-vnyfim-amrnmr Enmyn1om.nI Owam mm l sac mm énn

7 IIIRCE TAKSERINGSFORBUND Takstpanner DA Ellnflam: Glranr 45 Bruk.mr.1 (ll iovivniq(igm fldl) KOMMUNE LEIRFJORD Adruu: 'BIu.mI' MBULEIRFJORD Gcnerelleopplysningeromeiendommen Dyrkelmark: Skognrenl: Tum: Havn/beite: Annellrenl: Sum: 72,0 da 397,0 da 2.0 da 2,0 da 1960 da 6690 da >...m..n...u...\...ur:.m.aum~.«emvvvyilbum-an om... ma.... sm um :Jav:nnI, v.. n d

8 EDGE TAKSERINGSFOREUND Takstparlner DA Eiendom: Glttilrtl. 4! Brulunv.1 (IO forøvriglllill lldl) KOMMUNE LEIRFJORD Adnul: 'Buds\I' 5690l lrfjord Beskrivelser Beliggenhet: Eiendom: Bebyggelse: Standard: Produksjon: Bonitet: Arrondering: Miljøtiltak: Verneplnner: Fellesveier: Eiendommenliggervel 6km fra Lelandsentrumi Leirfjordkommune.Leland er kommunesenteret meddehasteoffentligetilbudogbutikksenter.ca9 km til regionsenteret Sandnessjøen. Vel 6 mil til Mosjøen.Sandnessjøen har kortbaneflyplass oghurtgruteanlop. Mosjøenhartogforbindelse til Bodøog Trondheim. Eiendommenharenmegetfin beliggenhet.liggernedep! en bøkkekant like ovenforsjøeni "Meisfiorden". Fintutsiktvestoverutoverljordenogmot fjellenei nord.i sørenâskam,somkanskyggeforsolatidligpavimeren Gammelhagemedfleregamletrærrundtdeteldstehuset. Eiendommener beboddgjennomutleieav detnyestevåningshuset. Driflsbygningen ikkeegnetforhusdyrhold. Jordahøstesogeiendommener i bruktil lanbruksfortnal. Påeiendommenerdetoppførtvflningshus, detgarnlevflningshus, driflsbygntng, uthusognaust. Bygningeneharbyggetidens standard.noemanglendevedlikehold. ingenproduksjonpåglrden idag,unntattgrasproduksjon. Fordetmestemiddelstil høgbonitet. Eiendommenharbraarrondering,medjord somer godtegnetfor maskinltosting. Dyrkamarkliggetnærtinntiltunet. Detforeliggeringenopplysninger ommiljøtiltakpåeiendommen. Det foreliggeringenopplysninger omvemeplanerpåeiendommen. Eiendommenharfellesskogsveimednaboer. 2 BYGNINGERPÅEIENDOMMEN Viningshus Illyggeir: T1965. Iflgeier J Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m* Anvendelse Kjeller 85 Delvis innredet.restenboderog vaskerom. I. etasje 98 Vindlangogentre,gang,vaskerom,kjøkken,stue.2 soverom, toalettog bad.matbod 2. etasie 85 4 soveromtraooeoonn o n toalettbodero kort. Sumbygning 268 I? Fvvwlmnmunm mm.. NYFlmuaunvnu E--.mm... aw-~ mm #4.: sn inn zmm \ -..n

9 Moms TAKSERINC-SFORBUND Takstpartner DA Elondom: Gllflflir. 45 Btuklnr. I (I0 lorlvrtg flrlh lidl) KOMMUNE LEIHFJORD Adruu: 'Bndfll" NBUIÆIRFJORD Konstruksjoneroginuvendigeforhold Lokalisering Vlnluphus Byizninesdel/beskrivelse 200 Bygning,generelt Vñningshusoppførti to etasjermedkjeller. Røstettukkonsttruksjon. 210 Grunn og fundameuter Oppfnnpåløsmasser, sandogleirgrunn.grunnmuri belong.god takhøydei kjeller.delvisinnredet. Isolertstubbgolv.Panelingog sponplater i tak.noenveggerkleddmedsponplater.ettoppholdsrom hurgulvbeleggpâtregolvoverbelong.trepanelvegger.nyemalte huntonlttplarer irak. Andreoppholdsromharlakkentregolvover belong.panelteveggerog tak. Ovn. Det er nylig lagtny dreneringog pusserveggerutvendig,slik at kjelleren fremståri brastand. 130 Yttervegger isolertreisverk,medglassull,uviss tykkelse,mensannsynligvisio cm. Liggendebordkledrring, noeslitt. 233 Vinduerogdøreri yttervegg Noen kobledevinduer.delvisogsålo lagsisolerglassnye ytterdører. Vedlikeholdnl. Endelvinduerer i dårligstand.noenvinduer punktert. 240 lnnervegger Innvendigeveggerav tre somgenrelter kleddmedmaltesponplater. delvistapet.ogsåendelpanel.pabadeter detendellliser,mennoen av disseer løsnetog skadd. l kjellerener detgenereltmalt hunlonittplater. 250 Dekker Golv av treverk.sponplatersomer belagtmedgulvbeleggav vinyl. I stuaer det parken. Golvet er dårligi badet.og kanværeutsanfor råte.i vaskeromerdetikkevåtromsbeleggl andreetasjeerdetlakkerte tregulv. Golveneer genereltslim helehuset. 255 Himling og overflute Genereltplatermedmalingstaperiallerom.Maltesportplater på kjøkkenet,vaskerommel ogmatboden. 260 Yttertak Takkonstruksjoni tre medtm og "Allaskifer"til dekke.takrennerl metall. Vedlikeholdol. Deter lnsnetsteinpåtaket.genereltdårligmørtekamogbeslag. 270 Fastinventar Enkelkjøkkeninnredningav eldretype.komfyr og kjøleskap.vask og utslagskumi vaksemm.dusjkabirvert pâbud. 281 Trapper Enklerraaoermellometasiene. www-mmhmum.«u~ntflmnun-nu Evmuyikbbu-1: Dwanr mm and» 22mama K?,.a...s.. V, «mm

10 Nona TAKSERINGSFORBUND Takntplnrler DA Eiendom: GUNN. 45 INN!!! l (niolwng EXEC) KCIDJUNE LEIRFKDID Adnan: 'Bfiflf NIJLEIRFDRD 310 Snltcrulg Delskalvaerelagtplanar fremril husel.mensavløpsrvrinnel hiseler }errmr.1.agoppvannforin avsoverommene. sumgangogloealefli andreetasje.eldrevann-ognvlqsanleggforhelehuser. 320 Varme Sn-øm-ogvedfyring. - NI Elkrnfl 2 x 50 A innlakssikringer, skrusikringer. 660 Piper. ildstederog fyrnlegg Pipei teglsteinmedbeslagovertak. Tilhengerovnpl kjøkken, kombiovni stua Vedlikehaldal: Dårligheslgg.Angdningerlil lekkas'erundlgigg. Driftsbygning Ijulelr: ]Ul:jenI bygd! Arealer oganvendebe Bruttoareal Erasie BTA m' Anvendelse Lerasje 152 Lager 2.erasje 152 Lager Sumbygning 304 Konstruksjonerogglnnvendgeforhold Lokalisering B)'221un1z5deL besk:i\'else Driflahygniag 200 Bygning,gmerell Tammubyyuinguppførrpa sieinrnur.låveni enkelbmdlngsverk. Røslellakkcnstruksjon. ikke selvbærende.elemin Ialrlekke.Mangler lakrznneogbeslag.dlrlige vinduerogdører. Bygningener uegne ril husdyrhold.kan rommeev1en "hobbyhes1" ellernoensauer.har begrvflser verdisomlager. Gammeltvlnlnghaui Qmgn l1ae7. rgyifl. l Arealer oganvendelse Brunnareal Elasic BTA m' Anvendelse I. etasje ll3 Lofl I00 Sum bygning 113 myu..u.u...-m...uvr...--.el-nlvnuumn mm

11 NORG TAKSERINGSFURBUNIJ Takstpartnsr DA Eiendom: Glrdnnr. OB Bmklnt. 1 (ll Iorlwiq lltnh lide) KOÅQIUNE LEIRFJORD Adreul: 'BudIll 0690LEIRFJORD Konstruksjonerog Innvendigeforhold Lokalisering Gammeltvlnlngltlus Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning,generelt Gammel!lømmerhusoppfar!i enetasjemedlofl. Reisverki tømmer,uisolen.ástakmedtretroogelemitt.3 megetdàrlige piper,somikke kan brukesidag.manglertakrennerogbeslag. Tømmerrnarinskledning, megetslimenklevindueri dårligstand. Oppførtpàsteinmur, Huse!harmege!enkelstandard, delvisdelopprinnelige. Innlagtvann, menikke kloakk, bareenkel!avløptil havet. Den eneendenav huse!harværtbmk!somkårbolig.enkel!kjøkken medlrepanelpâveggene, taklsersynligi tak.en soverom.egen inngang. Denneandredelenbrukesi dagtil feriested.en deloppusse! ogmal! innvendig.enkelbaderomsinnredning ogdusjkabine!! i erromsomer innrede!til bad.pakjakkener de!innlagtvarm.tregolv.malingstape! på huntontnplater. Takàsersynligi tak. Stuahargulvbelegg. irepanelpá veggene.takasersynligi tak. Storvedovn.En soverominnredetsom slua.gangmedtrapptil andreetasje. l andreetasjeer det 8 soveromoggang.noen rom harlregolv,eldre TGV panelpå veggerog i tak. Noen romharoriginaletømmerveggerog astak.alle veggerogtakerusiolert.veggenemo!ves!er megetdårlig. Eldreelektriskinntak. De!magjøresenomfattenderenoveringavboligenfora! denskalkunne bli enhellrsbolig.en bygningmedsærpregogenvisshistoriskverdi. Bygge!er sansynligvisvemeverdig,og kan ikke utenvidereriveseller renoveresutengodkjennelseavderettemyndigheter. Pâgrunnav disseforhold,og byggetsgenerelletilstand.settesverdien av bvggettil 0kr. Uthus Byggelr: Anvendelse: Ukjentbyggeár. Lager Konstruksjoner og innvendigeforhold Lokalisering Uthus BygningsdeI/beskrivelse 200 Bygning,generelt Enkelbindingsverk. Raste!takkortsmtksjon. Bølgeblikkplater påtaket. manglertakrennerogbeslag.utvendigstlendebordkledningenkle dårligevinduerogdører.oppførtpåsteinmur, Oppførti enetuje. Tregolv. Brukestil vedla er. Endelav b ethartidli erevær!brukttil butikk. Vlugrln-nu ummum».vumrnauimnov :namnma! ow.w an!a... sa. mm :Januar mm u /7

12 Nome: TAIGERINGSFOREUND Ehndom: earuuwu Imunro 1nIomv'uInmn mo)xouaunzleirfjord Admin: I800 RFJORD TnkntpartnorDA Naust Byuelr: Anvendelse: Ukjenlbyggedr. Oppllgspluss forni. Konstruksjonero! innveudilelnrhold Lokalisering Byzzningsdel/beskxivels: Nlusl 200 Bygning,generell Eier opplyseral eiendommeneier nausteti felleseie,meden l/4, Del bleikke foreianbefaringav selvebygningen.verdienfaslsenesmeden skjønnsmessigverdi ga andelsomtilhørerdenneeiendommen. 73% arv-m. m... n.. - >4":«mm. amp:mun mzo nunool I1:-IT

13 !l.':e:: 1NusF omsuma Eiendom: Glrfint. 46 Bruksnr.1 (H IoruvrigIlrli BOI) KOMMUNE LEIRFJORU Adnnu: "Budlll" NBUIEIRFJORD Takstp. rm" DA ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark I Hgvedlagtekan fraskogoglandskap, erdettotalt669dekarpåeiendommen. Derav72 dekarfulldyrkajord..iordanener noeforskjellig,siltigmellomsand, ognoetungmoldjord Mye avjordaersvakforkjøreskader i nedborsrike perioder.skiñeneerrelativtgreieahøstemedmodern:maskiner. ldagleiesjordautpa 10årskontraktsomgjelderfra2001.Leieverdiener 2500 kr pràr. Denersattlavtpågrunnavatjordavari elendigforfamingda leieforholdelbleinnledet.leierenhari dagsani standjorda,detergmflet. kalketoggjodslet.slikal deni daggir godeavlinger. verdsettelsenavjordagjoresutfragrasproduksjon. Detkanpåregnesavlinger rundt450 f.e.mpr dekarfulldyrkajord..lordverdienerderforfastsatttil kr prdekar. Dersomjordakanselge somtilleggsjord,ml enta hensyntil rundskrivm 3/2002.pkt8.2,derdetgisanledningtil Agi ettilleggpåinnlil50 % pa jordbruksareal. dersomdetteselgesomtilleggsjord. Jordaliggersentraltil i Leirfjordsomharflereaktivegårdhrukere.Det burdederforværemuliga oppnårelativhøgprisvedseparatsalg. Imidlertidverdsettes jordasomvedsalgav heleeiendommen. Kr f Skog Verdsettelsenavskogengjøresmedbakgrunni skogbruksplan franord Skogeierforening. Registreringene bleforetatti 1994 Det er angittet balansekvantumpa 23 kubikk,utentoppog avfall og svinn. Redusertfor dette.samtmiljøhensyn.vil en kommepåca IB kbm. Pa dettetidspunktvardet registrert1440kbm, derav957 kbmgranog 483 kubikk lauvskog I denseineretid er dettattut 685 kubikkgran. Det gjenstår noebarskogigjen,menbestandener relativtglesne. Imidlertiderdetengoddeiletttilgjengeliglauvskog Gjennomsnittliguttaksettestil 15kubikkskogpr år.deler relativgodtilvekst, tilveksprosentener angitttil 5.8. Skogener tilgjengelig,mendetkrevesnoekravtil utstyr.det vil derforværeen delinvesteringsbehov En kanderforikke regnesnoestørrenenoenn 150kr pr kubikk i gjennomsnitt. Kanitalisertmeden rentepl 4 % blirverdiennåskogenkr , Kr ( W armen.. ma.ma...rav.m... swamu... amy. ma.... sm nun ztoazoot han

14 NONGE T TAKsl:mNL;sFoRBuND Eiendom: cumwanbmkinr.l (Inhnuvrig um: um)kommune LEIRFJORD Adnlll: 'BIIdIII" MODLEIRFJORD Takstpartner DA Ulmarlunreller PAeiendommener de!noeurmuluareeler.arenlenefinnesmellomskogteigme. Områdetkanbenytteslil utearealforbeitedyr.mye IV lrealetbeitesogsli dag av dyrtilhørerendesammeieieukersolnjordl. Amuletharogslenverdisom grunnlngfor mdelijnkt påelgogsmlvrll. Verdiprdekarer Inslln lil kr J00 prdekar. Takstmannhar redusertnnnu:real mednnslln arealtil tomterog veier. Anna arealerderforvurdentil I96 dekar. Kr SB800 UtIeieforhold/leielnntekter [Del er ikkeunvizinøvrigeleieinntekter ellerutleieforhold. l Kr ol Jakt og fiske Verdienav evtjnkt og fiskeer um medi grunnverdienpàjordagenerelt. Det settesderforikke egenverdipå ink! Kr 0 Fwy-umwtlun umum....t Nmmmwv Eu-wyxn mum: um nu... u :moon K? u» n

15 ?.:: Takslpartner DA ^ GIn'1lrIr.4B Brulunl 1 [II fhruwigflute lid!) KOMMUNE LEIRFJORD 'Bu lll MODLEIRFJORD SAMMENDRAGVERDIKOMPONENTER By al.: vaningshus Drifisbygning Kr Kr Gammel!vflninghsus Kr 0 Ulhus Kr Naust Kr Andre vcrdilmlnp.: Dyrketmark Kr Skog Kr Ulmarksarealer Kr 58 E00 UIleielbrhold/leieinnlekter Kr 0 Jaklog fiske Kr 0 SnmletVerdi: Kr ] hmm..m.\... NYFnnwdI-mmcr su..,m own: n. ma. s». Hnu nmznux um:

16 NORGE TAKsEmNc;sF0RuuNu Ta kstpartner DA Ellndomz Glmlnv IB smnm 1 (li formingllntl lid!) KOMMUNE LEIRFJORD Adrnsa: 'BIIdllI" NEOLEIRFJORD Vlningshus Våningshus- fasade Eldre váningshus Dnfibygnmg Ulhus Ulsiklmmvest 4 W WMM Iv hmmm m.... s... hmm. \

17 NORGE TAI<sl.1uM..sF0RuuNn Ehndom: Glrdlnr 48 Bmklnl I {le1orivngflrileude) KOMMUNE LEIRFJORD Adnn 'BIdIll' 5890 l lrfjord Takatparmar DA L'tslkImmnord Uvsiklmm nordøsl Fagin-1..<Unn...»r:....m-z..n...~»..«:mm u... ÉJ s... ` K..

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11.

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2 Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. Tlf: 57851122. Telefax: 57851714. Mobil: 91535164. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE TOMTERSTAD TAKST 2260 KIRKENÆR Org. nr. 970464883 MVA 62948629- Mob. 90580505

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Vestli. 2-roms eierseksjon m/terrasse. Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107. 70/63 m2 ADRESSE: BTA/BOA:

Vestli. 2-roms eierseksjon m/terrasse. Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107. 70/63 m2 ADRESSE: BTA/BOA: Vestli 2-roms eierseksjon m/terrasse ADRESSE: BTA/BOA: Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107 70/63 m2 PRISANTYDNING: kr 1.400.000,- MEGLER: Advokat Erik Furre tlf. 92 04 61 00 Vår

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer