Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier"

Transkript

1 Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier Endelig sluttrapport for prosjektene En verdivurdering av norske fiskerier mot 2020 og Verdier og strategier for norske fiskerier Skrevet av Ellen-Marie Forsberg og Matthias Kaiser, høst 2000 for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), i samarbeid med Norges Fiskarlag og Norges Forskningsråd. 1. Introduksjon Bakgrunnen for prosjektet Etiske problemstillinger omkring de norske fiskeriene Verdidebatt Etisk scenarioprosess for ikke-etikere Norske fiskerier i dag Trekk ved dagens fiskerier Scenarier for norske fiskerier mot Om grunnrente og innføring av grunnrenteskatt Den etiske scenarioprosessen i større detalj Teoretisk struktur og faktisk prosess Prinsipper og berørte parter i den etiske matrisen Vekting og bruk av matrisen Verdiworkshop Resultater og konklusjoner Resultater fra verdiworkshop Prosjektledelsens bearbeiding av resultatene fra workshopen Evaluering av den etiske scenarioprosessen Prosjektledelsen om etiske verdier og utfordringer i fiskeriene Overordnede konklusjoner Litteratur Appendix: Flåtens sårbarhet i scenariene

2 Detaljert innholdsfortegnelse: 1. Introduksjon Bakgrunnen for prosjektet Etiske problemstillinger omkring de norske fiskeriene Verdidebatt Behov for verdidebatt Hva er verdier? Etisk scenarioprosess for ikke-etikere Usikkerhet angående fremtiden og angående etikk Tre momenter i etisk scenarioprosess Kort om begrensninger i prosjektet og i vurderingene Norske fiskerier i dag Trekk ved dagens fiskerier Internasjonal handel Internasjonale fiskeriavtaler Forvaltning Marin matvareproduksjon Scenarier for norske fiskerier mot Bekymringer for norske fiskerier Drivkrefter og trender Hva er de grunnleggende usikkerheter som fiskeriene står overfor? Hovedbudskap i scenariene Drivkrefter for forandring figurer og tekstversjon av årsaksdiagrammene Om grunnrente og innføring av grunnrenteskatt Om grunnrente Om grunnrenteskatt i prosjektets vurderinger Etiske aspekter ved grunnrenteskatt i de ulike scenariene Den etiske scenarioprosessen i større detalj Teoretisk struktur og faktisk prosess Teoretisk struktur Om dette prosjektets prosess Prinsipper og berørte parter i den etiske matrisen Bakgrunnen for matrisen... 78

3 Valg av prinsipper Tolkning av de grunnleggende prinsippene Tolkning av de berørte parter i de norske fiskeriene Den resulterende etiske matrise Vekting og bruk av matrisen Vekting Bruken av matrisen Vurdering av handlingsalternativ Den overordnede skjønnsvurderingen Verdiworkshop Om deltagende prosesser med berørte parter Resultater og konklusjoner Resultater fra verdiworkshop Matrisen Vektinger Anvendelse av matrisen på de fire scenariene Vurdering av en enkeltbeslutning i de ulike scenariene Prosjektledelsens bearbeiding av resultatene fra workshopen Om gruppearbeidet Sammenfatning og konklusjoner om matrisen og de vektede matriser Sammenfatning og konklusjoner om scenariene Sammenfatning og konklusjoner om etiske sider ved grunnrenteskatt FoU-implikasjoner av disse vurderingene Evaluering av den etiske scenarioprosessen Svakheter og utfordringer ved metoden Enkelte praktiske/metodiske refleksjoner omkring prosessen Enkelte overordnede refleksjoner En revidert prosess? FoU-strategier for bedre etiske vurderinger Avsluttende vurdering om den etiske scenarioprosessen Prosjektledelsen om etiske verdier og utfordringer i fiskeriene Overordnede konklusjoner Litteratur Appendix: Flåtens sårbarhet i scenariene

4 Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier Forord Dette er sluttrapporten for to prosjekter om etikk i fiskeriene. Forprosjektet En verdivurdering av norske fiskerier mot 2020 ble gjennomført i 1999 og oppfølgingsprosjektet Verdier og strategier i norske fiskerier i Disse prosjektene vil bli behandlet som ett helhetlig prosjekt i denne rapporten. Prosjektene er gjennomført av NENT i samarbeid med Norges Fiskarlag, og er finansiert av Norges Forskningsråd (områdene Bioteknologi og Foredling og Kultur og Samfunn) og med midler over fiskeriavtalen. Rapporten er skrevet med tanke på et allment opplyst og interessert publikum, og for å få en helhetlig forståelse av prosjektet anbefaler vi å lese hele rapporten.. Rapporten har allikevel ulike deler som vil være av spesiell interesse for ulike målgrupper. Kapitel 2 gir en generell oversikt over sentrale trekk ved dagens fiskerinæring. Her finner man også en redegjørelse for de fire fremtidsscenariene som forblir et grunnlag for de etiske diskusjonene videre i rapporten. Videre presenteres eksempelet på beslutning vi vurderte i verdiworkshopens avsluttende fase, nemlig om innføring av grunnrenteskatt. Kapitel 3 beskriver i detalj verdiworkshopmetoden, en metode som kombinerer en teoretisk etisk tilnærming med en prosess der de berørte partene var deltagere i den etiske vurderingen. Denne metoden var en nyvinning i prosjektet, og kan være av spesiell interesse for de involvert i anvendt etikk. Første og siste kapitel er av en mer generell natur. Første kapitel forteller om bakgrunnen for prosjektet. Siste kapitel er en helhetlig oppsummering av prosjektet, en gjennomgang av resultater, og en vurdering av metodens egnethet. Prosjektledelsen ønsker innledningsvis å takke NENT-komiteen, som har fulgt hele prosjektet med verdifulle bidrag. Vi takker spesielt komiteens leder frem til , Inge Johansen, og nåværende leder Bent Natvig, som har tilrettelagt forholdene for effektiv prosjektgjennomføring. Prosjektledelsen ønsker videre å takke alle våre samarbeidspartnere gjennom forprosjektet og oppfølgingsprosjektet. En spesiell takk fortjener avdelingsleder 4

5 Torleif Paasche i Norges Fiskarlag, som har vært vår kontaktperson gjennom forprosjektet og oppfølgingsprosjektet. Videre ønsker vi å takke arbeidsgruppen. Kjernen besto av Torleif Paasche, Øyvind Mårvik (Norges Fiskarlag), Per Gunnar Stoknes (Møreforskning/NENT), Olav Dragesund (prof. emeritus Univ. i Bergen), og Anders Endal (NTNU). Videre har også følgende personer deltatt i gruppene i forskjellige deler av prosessen: Aslak Kristensen (Norges Fiskarlag), Einar Johansen (Norges Fiskarlag), Gerhard Olsen (Norges Fiskarlag), Atle Vartdal (Norges Fiskarlag), Jon Grimstad (Norges Fiskarlag), Heidi Sørensen (konsulent). Vi vil også takke Norges Forskningsråd, spesielt de som har hatt mest med prosjektet å gjøre: Jan-Arne Eilertsen (KS), Jan Dietz (Strategi) og Turid Hiller (BF). Videre vil vi takke Olav Høgetveit, Per Espen Stoknes, Prof. Øyvind Baune og SINTEF Fiskeri og havbruk v/ Svein Aanondsen. En stor takk går til Sigrid Skavlid, Trude Jenssen og Ragnhild Bugge i sekretariatet for de forskningsetiske komiteene. Til sist takker vi deltagerne i de to verdiworkshopene for verdifulle bidrag og utfordrende diskusjoner. Oslo, Ellen-Marie Forsberg og Matthias Kaiser 5

6 1. Introduksjon 1.1. Bakgrunnen for prosjektet. Hvorledes bør fiskeriene i Norge se ut i 2020? Hvilke etiske verdier bør legges til grunn for utviklingen i fiskeriene, og i kystsamfunnene og marin matvareproduksjon generelt? Disse er sentrale spørsmål i prosjektet om etikk i fiskeriene. Målet for prosjektet er å strukturere og stimulere til en debatt om verdier og strategiske valg. Prosjektet tar for seg norske fiskerier, situert i en internasjonal kontekst av klimaavtaler, havrettsavtaler og handelsavtaler, og ser fiskerne ikke bare som produsenter av matvarer og industriråstoffer, men også som deltagende forvaltere av havet som fellesgode for alle mennesker og av kyst og kystkultur. Prosjektet om etiske verdier i fiskeriene skal bidra med en avklaring av verdier som grunnlag for mer verdireflekterte strategiske valg. Det skal avdekke det etiske landskapet, fremvise momenter for debatt, og vise sammenhengene mellom ulike grunnleggende verdier og handlingsvalg. Forskjellige verdier som kan ha ulik betydning for forskjellige interessegrupper er relevante for en slik diskusjon. Som et grunnlag for denne verdidebatten ble det nedsatt en arbeidsgruppe med deltagere bl.a. fra Norges Fiskarlag og fiskeriforskningsmiljøer. Den har sammen med prosjektledelsen, og under ledelse av prosessfasilitator Per Espen Stoknes, utviklet scenarier som illustrerer mulige retninger på samfunnsutviklingen. Scenariene illustrerer ulike teknologiske utviklingssituasjoner, med de miljøføringer de gir, i deres sosiale, politiske og økonomiske kontekst. Disse er videre analysert med tanke på hvilke strategier, handlingsvalg og verdier de representerer. Denne analysen var forberedt av prosjektledelsen, og ble strukturert ved hjelp av en etisk matrise. Den etiske vurderingen ble gjennomført i to større verdiworkshoper for et bredt utvalg av berørte parter i fiskerier. I stedet for å ta utgangspunkt i teoretiske prinsipper og modeller, er det i denne verdivurderingen lagt vekt på nærhet til den konkrete situasjonen og brukbarhet for næringen selv. Dette for å legge til rette for en debatt på ulike nivåer, noe som er i tråd med bl.a. Lokal Agenda 21s prinsipper om demokratiske beslutningsprosesser. Fiskarlagets deltagelse, samt verdifull hjelp fra en rekke andre ressurspersoner, 6

7 sikrer den fiskerifaglige relevansen i prosjektet. To store verdiworkshoper sikret at et bredt utvalg av verdier og perspektiver ble ivaretatt. Prosjektet hadde også en forbindelse til et prosjekt gjennomført ved Institutt for marin prosjektering ved NTNU med tittelen Bærekraftig flåtestruktur analyse av alternativer. 1 Prosjektet er en analyse av forbindelsen mellom rammebetingelser og fartøyutforming, og skal gi grunnlag for bedre planlegging. Forskjellige rammebetingelser ble utarbeidet for de forskjellige scenariene utviklet i verdivurderingsprosjektet, og modellene viste hvordan ulike flåtegrupper kom forskjellig ut med hensyn til økonomisk sårbarhet i hvert enkelt scenario. Det ble sett på hvilke etiske konsekvenser sårbarheten ville ha i de forskjellige scenariene. Prosjektet hadde følgende struktur: Forprosjekt: Periode: Januar 1999 til oktober 1999 Finansiering: Norges Forskningsråd, område for Bioteknologi og foredling, Programmet Teknologiutvikling i fiskerisektoren, samt Norges Fiskarlag. Oppfølgingsprosjekt: Periode: Februar 2000 til oktober 2000 Finansiering: Norges Forskningsråd, Bioteknologi og foredling, samt Kultur og Samfunn (bl.a. Verdinettet). Norges Fiskarlag bidro gjennom midler fra Fiskeriavtalen. Prosjektet er blitt presentert bl.a. på følgende arrangementer: - Concerted action on environmental valuation in Europe (EVE), Trieste, mars The 2 nd Congress for the European Society of Agricultural and Food Ethics (EurSafe), København, august Ref. sluttrapport Modeller for analyse av bærekraftighet i fiskeflåten, Anders Endal, NTNU rapportnr , april

8 1.2. Etiske problemstillinger omkring de norske fiskeriene Trendene i all matvareproduksjon de siste hundre årene har gått i retning av økende industrialisering. Intensiveringen av matvareproduksjonen har ført til en tendens til overutnyttelse av ressursene. Videre har utvinningen av ressursene vært utført med et relativt høyt energiforbruk, med de forurensningskonsekvensene det fører med seg. Nasjonale og internasjonale reguleringer, samt økonomiske krav til mer effektiv energibruk, er med på å motvirke denne tendensen. Ansvaret for en forbedring ligger både på den enkelte aktør, men også på den offentlige forvaltningen. Norsk fiskerinæring representerer en rekke av de etiske dilemmaene og verdikonfliktene som preger samfunnet i dag: - ressursforvaltning - produksjonsformers ulike sosiale konsekvenser - matvareproduksjon - utslippsproblematikk og forurensning - distriktsutvikling - ivaretaking av kulturelle tradisjoner Bare ressursforvaltningen i seg selv rommer mange etiske problemstillinger. Usikkerheten i fiskeriene er kanskje enda høyere enn i andre næringer fordi den omfatter både forekomsten av råstoff og prediksjonen av dette, samt markedssituasjon. Usikkerheten i bestandsprediksjonen tilsier anvendelsen av førevar-prinsippet. Men hvordan skal dette prinsippet forstås og settes ut i livet? Trusselen om allmenningens tragedie 2, der egeninteressen er satt foran hensynet til fellesskapet, nødvendiggjør en overordnet forvaltning basert på prinsippet om bærekraftig utvikling. Men er bærekraftig forvaltning nok? Brundtland-rapporten forstår bærekraftig utvikling innenfor rammene av fortsatt økonomisk vekst, men er dette virkelig forenlig med en god nok forvaltning av ressursene? Er det nødvendigvis slik at ved å kalle noe for grønt, så innebærer det forvaltning på naturens premisser? Hvilke andre oppfatninger av bærekraft kan være aktuelle? 2 Ref. Garrett Hardin and John Baden, Managing the commons, Freeman, 1977, og tidligere: William Foster Lloyd, On the Checks to Population,

9 Samtidig legger en streng forvaltning bånd på menneskets muligheter for fri utfoldelse. Individet blir i en slik situasjon fratatt rettigheter det tidligere hadde krav på. Er overføringen av ansvar fra individer til høyere enheter riktig, eller nødvendig? Tidligere har vi hatt en tradisjon av langsiktig ressursutnyttelse, preget av en trygghet om at ens egne barnebarn skulle fortsette det samme fisket. Er det dermed industrialiseringen, med den fremmedgjøringen til råstoffet den innebærer, som er opphavet til en overutnyttelse av ressursene og dermed til økt statlig inngripen? I disse dager med deregulering på mange områder: vil vi ha alternative muligheter for kontroll av ressursene gjennom bedrifter med sine bedriftsøkonomiske krav til lønnsomhet (forutsatt at de har en langsiktig strategi der de sikrer seg fortsatt råstoff om 2, 5 eller 10 år), eller gjennom fiskerne selv (forutsatt at ikke alle deres andre verdier settes i skyggen av muligheten for kjapp økonomisk gevinst)? Industrialisert produksjon av mat, som ofte innebærer metoder vi er skeptiske til, har gjort forbrukere i den vestlige verden utrygge overfor matvarene de finner i butikken. Norges fiskerier foregår på vill fisk som ikke er blitt produsert med hormoner eller genteknologi. Men burde vi virkelig spise denne naturlige fisken? Burde vi kanskje heller la den ville naturen være mest mulig i fred og heller spise det vi produserer selv? Eller burde vi bare spise slik naturlig mat, slik at vi totalt unngår den industrielle produksjonen? En del fisk går som mel til industriell matvareproduksjon, f.eks til svin, kylling og fiskeoppdrett. Er det riktig at det marine proteinet må gjennom ytterligere ledd i næringskjeden (der mye går tapt for hvert ledd) før det når forbrukeren? Skal torsken eller oppdrettslaksen spise lodda, - eller kan kanskje vi gjøre det? Hvor mye CO2 slippes ut ved en fisketokt til Svalbard? Og hvor mye slippes ut under transporten til foredlingsbedriften i Danmark, før det selges i Tromsø igjen? Hvis vi da ikke snakker om Japan, Brasil eller Spania? Burde fangstflåten organiseres slik at kun de mest energieffektive fartøyene får fiske, - uten hensyn til eventuelle tap av arbeidsplasser eller andre sosiale og kulturelle hensyn? Kan eksporten til andre deler av verden legitimeres ut fra globale matvarebehov, eller er norsk fisk en del av overflodsvarene som fyller opp Europas landeveier? Hvorfor skal asiater spise norsk fisk og vi spise asiatisk ris (hva er galt med potetene vi kan 9

10 dyrke selv?)? Har det norske samfunn eller en norsk fisker ansvar overfor sultende i Afrika? Hva er fiskerinæringens samfunnsansvar? Fiskerinæringen antas å være næringsgrunnlaget for Kyst-Norge. Men er den næringsgrunnlaget for alle i disse distriktene? Hvordan kommer f.eks samene ut i den norske fiskeripolitikken? Har de tradisjonelt like muligheter til å utnytte forvaltningsregimene, eller blir de i praksis skjøvet til side? Hva med kvinner? Har kvinnen like muligheter til å ta del i fiskeriene? Legger fiskerinæringen og myndighetene til rette for kvinnene i distriktsnorge? Bør vi i det hele tatt bry oss om å opprettholde et distriktsnorge? Det koster enormt å opprettholde og utvide en nødvendig infrastruktur i distriktene. Med en konsentrasjon i byene ville man ha samlet tilbudene, slik at man slapp store kostnader til veiutbygging, drift av skoler, osv. I tillegg ville man ha kunnet opprettholde større områder i sin ville tilstand, som nasjonalparker og som fri natur. Fiskeriene forholder seg, på linje med andre næringer, til ulike typer konflikter internt og eksternt. Det som gavner én næring kan gå på bekostning av en annen næring. For eksempel kan vekst i produkter fra fiskerinæringen gå på bekostning av produkter fra landbruket, særlig kjøttvarer i forbrukermarkedet. Og samtidig kan f.eks en nedbygging i fiskeriene frigjøre arbeidskraft til andre næringer. Vekst i næringen kan medføre ensidig press på ressursene, - muligens true deres bærekraft på lengre sikt. En god forvaltning av ressursene er i alles interesse. Det er også slik at produksjon av primære goder bør tilfredsstille andre krav enn de som et marked kan regulere. Dette gjelder for eksempel visse helsekrav til riktig ernæring. I den grad bestemte fiskeproteiner og bestemte fettsyrer danner en avgjørende del i et helseriktig og sykdomsforebyggende kosthold, er det i allmenn interesse at disse varene er tilgjengelige for et bredt publikum. Vi ser at det her fort kan oppstå en verdikonflikt. Andre konflikter berører andre verdier enn individuelle forbrukerpreferanser. Suksess i en næring har også nasjonaløkonomiske konsekvenser. En næring kan bringe en nasjon store eksportinntekter og derved bidra både til arbeidsplasser og annen økonomisk velferd. Stater står i konkurranse med hverandre. Denne konkurransen kan gå på bekostning av stater som er svakere stilt (for eksempel u- 10

11 land), og den kan føre til ekstremt press på ressursene. Regionale eller nasjonale interesser kan komme i konflikt med globale hensyn. 11

12 1.3. Verdidebatt Behov for verdidebatt De innledende spørsmålsstillingene er knyttet til delvis meget sentrale samfunnsmessige verdier som danner bakgrunnen for debatten om fiskeriene. De er alle i utgangspunktet berettiget, men de oppleves forskjellig av forskjellige individer, grupper og interesser, og ikke alle svarene er gitt. I en verdivurdering av norske fiskerier er det ikke nødvendig, og ikke gjennomførbart, å ta stilling til alle disse spørsmålene, men de er viktige å ha i bakhodet. Visse etiske prinsipper, som f.eks rettferdighetsprinsippet, som vi skal komme tilbake til, vil vi kunne forvente skal kunne fungere veiledende når vi skal avveie de ulike verdier på en moralsk forsvarlig måte. Selve behovet for å diskutere verdispørsmål blir stadig mer presserende i en situasjon med akselererende teknologisk utvikling og stadig nye muligheter for utnyttelse av ressursene. Markedet er stadig i endring; den globale konkurransesituasjon er i ferd med å stille stadig nye krav til også Norges fiskerier. Oljens betydning for Norge vil endres i nær fremtid, og fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring. Fiskeriene vil bli viktigere enn noensinne for Norge, - og da er det viktig å vite hvordan man ønsker å bruke dem og hvilke verdier vi ønsker å legge til grunn for vår fiskeribaserte virksomhet. Næringen selv anerkjenner dette; bl.a. var det et tema under den internasjonale konferansen IIFET 98 i Tromsø. Enkelte etterlyste en større andel av andre typer verdier også i de økonomiske kalkylene. Parzival Copes uttrykte en slik holdning: What I suggest is needed, is the purposeful development of a professional ethic, recognizing that there are widely accepted public policy objectives be they often implicit and unspoken that routinely and explicitly should be taken into account in the analysis and recommendations of policy-relevant assignments. By incorporating a wider range of values, including those related to biological sustainability and to social equity, economic efficiency 12

13 calculations for the fishery could come to reflect social optimization more inclusively, and thereby more realistically. 3 Vi kan forstå en verdidebatt som en anledning til å se både økonomiske verdier, miljøverdier og sosiale verdier i sammenheng, og premisset er at enhver policybeslutning implisitt hviler på verdier fra hele dette feltet, og at overordnede policybeslutninger blir bedre hvis disse verdiene gjøres synlige, diskuteres og kan forsvares. Lønnsomhet er viktig, men det er ikke viktig i seg selv, det er viktig i forhold til de livsvilkårene de bidrar til å skape for samfunnsmedlemmene, - menneskene -, avhengig av de verdiene man velger å satse på. I den foreliggende verdivurdering vil vi ta for oss norske forhold, uten å se bort i fra fiskeriene som del i et internasjonalt nettverk av klimaavtaler, havavtaler og handelsavtaler. Fiskeriaktivitetene vil oppfattes, ikke bare som forutsetning for produksjon av matvarer og industriråstoffer, men også som forvaltning av havet som fellesgode for alle mennesker, og som bærende forutsetning for kystbosetting og kystkultur. I stedet for å ta utgangspunkt i teoretisk prinsipper og modeller, er det i denne verdivurderingen lagt vekt på nærhet til den konkrete situasjonen og på brukbarhet for næringen selv. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig debatt på ulike nivåer i næringen og i samfunnet forøvrig. 3 Parzival Copes, The Extended Economics of an Innate Common Use Resource: The Fishery, i Eide and Vassdal (eds) 1998: Proceedings of the 9 th International Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade, s

14 Hva er verdier? Vi har sett på en del etiske problemstillinger knyttet til fiskeriene. Men hva er egentlig etikk og verdier, og hva er forholdet mellom disse? Etikk er læren om hva som er godt og hvordan man bør handle. Moral er gjerne dommer om menneskers handlinger, og vi er alle ledet av en moral i våre mer avgjørende beslutninger. Etikken på sin side forsøker å gi en begrunnelse for hvorfor noe er godt eller dårlig. Når det gjelder norske fiskerier, er altså etikk noe mer enn fiskernes yrkesetikk eller spørsmålet om hvordan fisken har det. Etikk forsøker å besvare spørsmålet om etter hvilke normer man skal styre samfunnet og sitt eget liv. Disse normene har grunnlag i verdier. Fiskeriene blir forbundet med en rekke verdier. Avisene omtaler så å si hver dag forbindelsen mellom fiskeriene og økonomiske verdier, nasjonaløkonomiske eller personlig økonomiske. Men det finnes også andre verdier enn de økonomiske, f.eks kulturelle, estetiske, sosiale og personlige verdier. Man regner økonomiske goder som å ha verdi ut fra hva de muliggjør, d.v.s at de har instrumentell verdi. Andre goder betraktes som verdi i seg selv, f.eks fred og frihet. Et velstående samfunn eller god personlig økonomi kan muliggjøre trygghet, omsorg og andre goder med egenverdi, men det ligger ingen nødvendighet i dette. Men oppnår man rettferdighet, frihet, omsorg, trygghet eller tilsvarende goder er verdien samtidig realisert. Disse godene kan kalles for etiske verdier. Et marked er en samfunnsmessig organisert byttestruktur der verdien til visse ting reguleres av tilbud og etterspørsel, som regel uttrykt i et pengemessig ekvivalent altså prisen i kroner og øre. Mange ting er del i et marked. Noen av våre primære goder, for eksempel matvarene, inngår i markedet. Andre primære goder, altså goder vi trenger for å leve, er unntatt markedet, for eksempel luft. Det finnes mange dyptpløyende analyser av hvordan markedsverdi fastsettes i praksis og hvilke elementer som bestemmer den. Viktig i vår sammenheng er imidlertid å være klar over (1) at ikke alle viktige verdier bestemmes av et marked, dvs. noen verdier er unntatt markedet (for eksempel frisk luft og naturopplevelser), og (2) markedsverdi til en ting kan gi et forvrengt bilde av den verdien folk flest tildeler denne tingen. 14

15 Mennesker kan altså gi verdier til det som omgir oss. Men helt uavhengig av hvilke verdier vi som enkeltpersoner eller grupper av mennesker gir til fenomener i verden omkring oss, så vil mange påstå at det finnes verdier som så å si er gitt. Visse verdier blir ansett å være helt ukrenkelige, samme hva forskjellige individer tilfeldigvis synes. De synes å ha allmenn gyldighet. Mennesket kan sies å ha en slik iboende verdi. 4 Noen mener at også dyr, eller naturen som sådan, har iboende verdi. Å ha iboende verdi er som å ha noe hellig i seg, det er noe som innebærer en form for spesiell beskyttelse overordnet alle instrumentelle mål. Grunnen til den helt grunnleggende normen om at man ikke skal ta liv, er at hvert menneske oppfattes å ha en verdi som er hevet over regnskapet over hva man kan oppnå ved å ta liv. Normer har altså opphav i våre verdier. Etikken har bl.a. til oppgave å begrepsfeste og beskrive våre ukrenkelige eller hellige verdier. Det synes som om verdier opptrer på forskjellige plan. Noen er overordnede, slik som rettferdighet, fred, og frihet. Andre verdier er mer konkrete, slik som verdien av å ha et postkontor i lokalsamfunnet. Overordnede verdier korresponderer ofte med grunnleggende etiske prinsipper. Et slikt prinsipp kan være rettferdig fordeling av felles goder. De konkrete verdiene kan ofte sees som spesifiseringer av de grunnleggende prinsippene. For enkelte mennesker kan nedleggelse av et lokalt postkontor oppleves nettopp som urettferdig. Opprettholdelsen av lokale postkontor kan dermed være noe av det rettferdighet betyr for folk i utkantnorge. Det kan være uenighet om et postkontor skal nedlegges. Men det er ofte stor enighet om grunnleggende prinsipper. Hvis man ønsker å forhindre en nedlegging, vil man ofte referere til det grunnleggende prinsippet man mener er krenket. Det er allikevel ikke sikkert at alle er villige til å anerkjenne at dette er en sentral spesifisering av prinsippet, at det individuelle tap er stort nok til å utligne godene som realiseres på denne måten, eller at dette partikulære tapet ikke kompenseres tilstrekkelig på andre måter. Hvilke verdier er sentrale når det gjelder Norges fiskerier? Det kan være mange verdier, instrumentelle eller i seg selv, iboende eller attribuerte. Noen kan være distriktspolitiske, andre knyttet til velferd, noen har med livskvalitet å gjøre, mens andre har med samfunnsmessig fordeling å gjøre. Når dette prosjektet er en verdivurdering antyder det at vi må klarlegge hvilke verdier som er sentrale i 4 For en nærmere diskusjon om dette se f.eks Ariansen, Per: Miljøfilosofi. 15

16 spørsmålsstillingene som dreier seg om fiskeriene. Vi må også forsøke å strukturere dem på en måte som er brukbar for næringen selv, og som kan virke klargjørende for en verdidebatt. For dette prosjektet er ikke så mye en teoretisk avklaring av de etiske problemene ved fiskeriene, som et grunnlag for en verdidebatt i næringen selv. Denne debatten er satt i gang gjennom bl.a. to såkalte verdiworkshoper arrangert som del av prosjektet. Det er viktig å understreke at deltagerne i en verdiworkshop, og i enhver verdidebatt, ikke i første rekke er representanter for ulike interesseorganisasjoner eller profesjoner; de er personer med ulike roller og mangfoldige interesser; og de er sammensatte samfunnsborgere. Tiden og engasjementet man har lagt i sitt yrke eller i sin spesifikke interesse skal ikke underslås. Men vi har alle en familie, vi har et hjem vi er glad i, vi har kanskje en følelse av å viderebringe en kontinuitet fra tidligere tider som vi håper kan fortsettes også i de neste generasjonene, vi har områder (kanskje en strekning langs kysten) som vi har spesiell tilknytning til, vi er redd for helsen vår i et samfunn der vi er stadig mer fremmedgjort fra opphavet til matvarene vi kjøper. Alle disse momentene deler de fleste av oss. Man må forvente en vilje til å forstå andres perspektiv i en verdiworkshop. En verdidebatt er viktig for å: - tenke gjennom egne verdistandpunkter - forstå, og lære å anerkjenne, andres verdier - lokalisere eventuelle kilder til uenighet For å gjennomføre en verdidebatt er det nyttig å kjenne noe til etisk beslutningsteori, som nettopp gir grunnlag for en vurdering av verdibaserte valg. Verdier i beslutninger Til tross for at vi som mennesker deler en rekke grunnleggende verdier, vil det alltid oppstå situasjoner av interessekonflikter eller verdikonflikter. Det første vi da undersøker er om konflikten er reell eller om den er skinnkonflikt: Har vi rett og slett misforstått hverandre? Er vi egentlig enige, men bare uttrykker oss forskjellig? For å unngå skinnkonflikter er det viktig å uttrykke seg presist, og evnt. kunne reformulere oppfatningene på andre måter som kan oppklare hva man mener. Hvis 16

17 man da fremdeles er uenige, må man identifisere hva det faktisk er man er uenige om. I etisk beslutningsteori opererer man sterkt forenklet med følgende momenter i en situasjon med valg mellom handlingsalternativer: konsekvens sannsynlighet for at konsekvensen inntreffer verdien av konsekvensen handling konsekvens sannsynlighet verdi konsekvens sannsynlighet verdi Dette skjemaet kan kvantifiseres. 5 Man kan gi verdien en tallverdi (f.eks fra 0 til 10) og så multiplisere denne verdien med en sannsynlighetsfaktor p (en verdi mellom 0 og 1) for konsekvensen. Deretter legger man sammen summene for hver konklusjon. Man velger handlingsalternativet med alt i alt høyest verdi. Hvordan et handlingsalternativs konsekvenser defineres, er ofte avgjørende for oppfatningen om hvilke etiske verdier som står på spill ved et slikt evnt. valg. Ofte er man uenige om hvilke konsekvenser en handling vil kunne få. Uenighet om hvilket handlingsvalg som er etisk riktig å foreta, kan ligge enten i defineringen av sannsynligheten for at en eller flere konsekvenser vil inntreffe eller i hvilke verdier som skal tilskrives mest vekt. I det vi skal velge en handlingsstrategi må vi ta i betraktning og diskutere sannsynligheten for at ulike konsekvenser vil bli utløst/forårsaket, men i en verdidebatt kan denne vurderingen settes litt til side. I en verdidebatt fokuseres det på nettopp verdiene. Det viktige i verdidebatten er å undersøke verdier og hvordan de står i forhold til hverandre. I verdivurderingen nøyer vi oss med å spørre: La oss anta at konsekvensene blir som definert; hvilke grunner har vi så til å ønske dem eller ikke ønske dem?. I en verdidebatt er en av utfordringene å forlate det praktiske planet, særlig fordi det blant deltagerene i 5 Merk at dette er en forenklet fremstilling av etisk beslutningsteori. 17

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Mot en ny samfunnskontrakt

Mot en ny samfunnskontrakt Mot en ny samfunnskontrakt Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren Norges fiskerihøgskole og Nofima 2014 Petter Holm, NFH Edgar Henriksen, Nofima Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil - hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? Marta Holstein-Beck Hovedoppgave i medievitenskap for cand. polit.

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r" En spennende premie utloves til beste forslag i 1995.

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r En spennende premie utloves til beste forslag i 1995. TEMRITGITrNs Gode forslag til norske fagord efterlyses. Er du lei av perverse funksjoner og moralsk hasard? Foreslå noe bedre. Det nasjonale fagråd for sosialøkonomi har oppnevnt Utvalget for sosialøkonomisk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres.

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. ØF-Rapport nr. 08/2003 Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. En evaluering av de demokratiske aspekter ved beslutningsprosessen som ledet til salg av Kristiansand kommune sin aksjepost

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet

StrålevernRapport 2009:8. Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet StrålevernRapport 2009:8 Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap medvirkning fra berørte parter Rapport fra EURANOS-prosjektet Referanse: Bay-Larsen I 1, Oughton D 2, Liland A 3, Eikelmann IM 3,

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer