SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN"

Transkript

1 Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN UFF viser til vedlagte konsekvensanalyse som viser at det vil være store fordeler med å la trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet. 1. UFFs forslag til ny ordning Dagens driftstilskuddsordning fortsetter. Men trygderefusjonsreglene forandres tilbake til slik de var før slutten av 1992 slik at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet. Det vil si at alle godkjente fysioterapeuter får rett til trygderefusjon med noen begrensninger. Begrensninger: Det skal utarbeides en egen takstplakat med maksimalpriser for dem med kun trygderefusjon. Maksimalprisen skal være 30 % høyere enn egenandelene som de med driftstilskudd skal følge. De som har kun trygderefusjon, har ikke anledning til å ta høyere egenandeler enn maksimalprisene. Takstplakaten skal henge på en synlig plass i venterommet samt der betalingen skjer. De med kun trygderefusjon skal ha lokaler med handicapinngang i tillegg til at individuelle behandlingsrom skal være lydisolerte. Kontrolltiltak: Fylkestrygdekontorene ved trygdemisbrukseksjonen påser at reglene blir fulgt. Ved brudd på reglene kan fysioterapeuten miste retten til å få trygderefusjon. Konsekvensutredning 2. Historikk o I 1984 bestemte myndighetene at kommunene kunne opprette driftstilskudd for private fysioterapeuter. Alle fysioterapeuter, både med og uten driftstilskudd, fikk trygderefusjon. o Fra slutten av 1992 avgjorde Stortinget at kun fysioterapeuter med driftstilskudd skulle få trygderefusjon. Begrunnelsen for dette var at man skulle få flere fysioterapeuter til distrikts-norge samt at man skulle begrense trygdeutbetalingene. 2.1 Dagens situasjon Privat fysioterapi 1

2 1. I dag har vi en situasjon der det stadig er vanskeligere å få seg jobb som fysioterapeut. Med utenlandsstudentene er det ca. 450 nyutdannede hvert år, veldig få går av med pensjon, (fysioterapi er et ungt yrke ), samtidig som kommuner, sykehus og staten oppretter få nye stillinger pga. dårlig økonomi. Dette medfører at en god del fysioterapeuter blir gående arbeidsledige, må ta seg annet arbeid eller begynne på nye studier. 2. Det er få ledige jobber, og selv små kommuner i distriktene har ingen problemer med å rekruttere fysioterapeuter. 3. De som driver uten driftstilskudd, må ta høyere egenandeler av delvis refusjonpasientene for å overleve økonomisk, da de verken får trygderefusjon eller driftstilskudd. Dette gjør at de med driftstilskudd har en konkurransefordel i og med at pasientene som regel går dit prisene er lavest. 4. Pasienter med full refusjon får gratis behandling hos fysioterapeuter med driftstilskudd. Hos fysioterapeuter uten driftstilskudd må de betale egenandel. Nesten alle pasienter med full refusjon går derfor til en fysioterapeut med driftstilskudd. I praksis har dermed fysioterapeuter med driftstilskudd enerett på disse pasientene. 5. Det er stor konkurranse om de ledige jobbene, og driftstilskuddene blir svært attraktive da det er svært vanskelig å etablere seg uten driftstilskudd. Mange driftstilskudd har derfor blitt delt opp, og selv 20 % driftstilskuddsandeler er populære, da man da kan ta ut ubegrenset trygderefusjon, (ved fast avtale). 6. Det finnes fysioterapeuter som overdrar sine driftstilskudd\-andeler for priser langt over det som dagens regelverk tillater. 7. I tillegg finnes det institutter med driftstilskudd som tar en husleie som ligger skyhøyt over det som vanlig markedsleie skulle tilsi. Dette rammer særlig fysioterapeuter som vikarierer eller har små driftsavtaler, da mange kommuner har bestemt at en del driftstilskudd er knyttet til bestemte institutt uten å stille krav til rimelig husleie for leietakere. 8. Høsten 2002 ble en tid preget av at mange kommuner forsøkte å inndra eller redusere eksisterende driftstilskudd. Med stor innsats av NFF har man unngått de fleste inndragningene Myndighetens holdning til fysioterapi En arbeidsgruppe ble oppnevnt av Helsedepartementet i mars 2002 for å gjennomgå hvilke behandlingsmetoder som skulle inngå i egenandelstak 2. Gruppen beskrev fysioterapi som et anerkjent behandlingstilbud med dokumentert medisinsk effekt på en rekke sykdommer og funksjonshemminger. Systemet med legehenvisninger før stønad gis, sikrer en kontroll av bruken. Forhandlingsordningen mellom staten/ks og NFF sikrer ryddighet i fastsettingen av prisene. Arbeidsgruppen skriver at alt dette gjør at fysioterapi bør innlemmes i den nye egenandelstak 2-gruppen. Noe også Stortinget vedtok i desember Sykdomsutvikling i befolkningen 1. Antall uføretrygdede er økt med om lag 20 % i perioden

3 2. Ved årsskiftet 2001/02 var 10 % av den yrkesaktive aldersgruppen (18-67 år) uføretrygdede. Det er flere enn noen gang. 3. Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser var i 2000 primærdiagnosen for henholdsvis 35,5 % og 23,9 % av de nye uførepensjonistene. Dette er 59,4 % prosent av totalen. Begge diagnosegruppene utgjør en økende andel av tilgangen. Begge gruppene kan ha god nytte av fysioterapi for å komme tilbake i yrkesaktivitet Leger og psykologer Driftstilskuddsordningen vår ble nært knyttet opp til legenes og psykologenes ordninger. Nå har legene fått en ny ordning (fastlegeordning), der hele tilskuddet fra kommunen knyttes opp til hvor mange pasienter man har på sin liste. Har man få pasienter på sin liste, får man lite tilskudd. Dermed får man en stykkprisfinansiering som man også har ved sykehusene. Psykologene har sine driftsavtaler gjennom fylkeskommunen. Den ønsker ofte at psykologene skal jobbe i det offentlige i tillegg til sin private praksis. Derfor er mange driftsavtaler på 20 %. Det er fortsatt mangel på psykologer og leger, og mange ledige stillinger, spesielt i distrikts-norge. For oss fysioterapeuter er det en motsatt situasjon med overskudd av arbeidssøkende og mangel på jobber. 3. Hva vil det koste for staten at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet? 3.1 Rekvisisjonsordningen Det vil fortsatt være slik at en lege må henvise til fysikalsk behandling for at trygden skal utbetale refusjonen. Dette sikrer en kontroll av uttaket av trygderefusjonsmidler fra trygden Andre forhold 1. Man vil konkurrere mot eksisterende veldrevne institutt med stabile kundeforhold. Det er ikke bare å ta pasienter fra andre institutter dersom pasientene allerede er fornøyde. Institutt med driftstilskudd har ofte store treningssaler som de kan tilby sine pasienter. Det vil være vanskelig for nystartede institutt å forsvare en slik investering. Pasientene vil derfor hovedsaklig foretrekke de store instituttene. Dermed blir det færre pasienter for de med kun refusjon. Etablerte institutter har ofte tilknyttet seg fysioterapeuter med lang erfaring og kompetanse, nyutdannede har mindre kompetanse Utgifter Tallene er kontrollert av statsautorisert revisor ved et av de store revisjonsfirmaene i Norge. I tillegg har NFF kontrollert tallene for trygderefusjon. 3

4 250 fysioterapeuter m/trygderefusjon på kr ,- kr 74,0 mill. I dag utføres det ca.100 årsverk av fysioterapeuter som jobber uten driftstilskudd. Med trygderefusjon som følger pasienten, vil antallet øke. Likevel vil ikke antallet øke ubegrenset da det er begrensninger i forhold til å starte opp, samt at man pga. eksisterende konkurranse fra driftstilskuddsinnehavere og de uten driftstilskudd får vanskelig for å starte opp på steder som allerede har god dekning. Da dette hovedsakelig er i storbyene, (der flertallet av befolkningen bor), vil det derfor ikke bli en eksplosjon i nyetablerte. I dag er gjennomsnittlig uttak av trygderefusjon ca. kr ,- per årsverk, (i 2001 ble det i snitt utbetalt kr ,- per årsverk). Det er en god del deltidsavtaler (20-50 %) som kan ta ut så mye trygderefusjon de ønsker ved fast avtale, (ett årsverk 100 % kan være fem fysioterapeuter med 20 % hver). I tillegg er det ca. 100 utdanningskandidater i manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi som også får ta ut refusjon under studiet. Uten at disse årsverkene er tatt med i tallene, vil gjennomsnittlig uttak av refusjon ligge på ca kr ,- per fysioterapeut. Noen vil ta ut mer trygderefusjon enn kr ,-, andre vil ta ut mindre, derfor setter vi et gjennomsnitt på kr , Inntekter Skatt Hver tjener kr ,-*250*38,7 % skatt, (10,7 % trygdeavgift + 28 % skatt) = kr 32,9 mill. (Som selvstendig næringsdrivende har man høyere trygdeavgift og intet minstefradrag). 150 av dem som begynner å jobbe som selvstendig næringsdrivende, har allerede en jobb innenfor et annet yrke. Disse betaler skatt, i gjennomsnitt setter vi årslønn til kr ,-, skatt på 28 % blir da (har minstefradrag som ca. tilsvarer trygdeavgift) kr ,- * 150 * 0,28 = kr. 10,5 mill. Økt skatteinngang på inntekt: kr. 32,9 mill kr 10,5 mill = kr. 22,4 mill. Med gjennomsnittlig trygderefusjon på kr ,- vil man kunne ta inn ca. kr ,- i egenandeler. I tillegg er det lettere å få andre inntekter når man har et institutt som fra idrettslag, bedrifter osv. Vi setter dette til ca. kr ,-. Totale inntekter vil da kunne bli kr ,-. Med utgifter på ca. kr ,- vil man da kunne få en inntekt på kr ,-. Når man får trygderefusjon utenom driftstilskudd, vil man ikke bli pålagt å jobbe ved bestemte institutt slik det er i dag hvor mange driftstilskudd er bundet opp til bestemte institutt. Dermed kan man få lavere leieutgifter da uavhengigheten gjør at man kan velge instituttsted selv. I dagens næringsbyggmarked er prisene historisk lave, og stadig på vei ned pga. overetablering. Med god utgiftskontroll bør man kunne holde utgiftene nede til maksimum kr ,- i året. Da vil man sitte igjen med kr ,-. 4

5 Har utgifter på kr ,-, moms + overskudd i selskap som man kjøper tjenestene hos, ca. 10 % skatt i snitt: kr * 250 * 0,10 = kr 2,5 mill. Man kjøper varer som er momsbelagt samt at firma man kjøper varer og tjenester hos, vil ha et visst overskudd Sparte arbeidsledighetsutgifter/jobbfrigj./sosialhj./skolekost.: 100 * kr ,- = kr. 15,0 mill SAK Med økende arbeidsledighet blant fysioterapeuter vil flere kunne unngå å motta arbeidsledighetstrygd når refusjonen følger pasienten. I august 2002 var det 67 registrerte arbeidsledige, (Fysioterapeuten nr. 10). 2. I tillegg vil fysioterapeuter som nå jobber i andre yrker kunne begynne å bruke sin utdannelse direkte som fysioterapeut. Dette vil frigjøre jobber som disse har, noe som gjør at andre arbeidsledige kan ta disse jobbene. 3. De som har tatt sin fysioterapiutdannelse i utlandet, har ofte ingen lønnsinntekt og derfor ingen rett til arbeidsledighetstrygd. De må derfor over på sosialhjelp ved arbeidsledighet. 4. Videre er det noen som i dag begynner direkte på nytt studium når de ikke får jobb som fysioterapeut. De tar opp studieplasser som nå kan frigjøres til andre. En arbeidsledig vil få ca. kr ,- i årlig trygd, (60 % av opptjent lønn i turnus), de andre innsparingene er vanskelig å tallfeste, med 67 registrerte arbeidsledige samt de andre innsparingene setter vi tallet til 100 personer. 3.2 Direkte kostnad Trygderefusjonsutbetaling: 74,0 mill. - Inntektsskatt 22,4 mill. - Moms og skatt i selskaper man kjøper tjenester hos 2,5 mill. - Sparte arbeidsledighetsutgifter osv: 15,0 mill. Totalt 34,1 mill. 3.3 Innsparinger Staten sparer penger på sykepenger fordi pasienter slipper å stå på venteliste og kommer tidlig inn til behandling. Dette har flere studier vist. I tillegg har vi hatt et henvisningsprosjekt i enkelte fylker der manuellterapeuter er deltakere sammen med kiropraktorer. Studien som har fulgt prosjektet, viser at de fylkene som har henvisningsprosjektet, reduserte sine sykepengeutbetalinger i motsetning til dem som ikke hadde prosjektet, der utgiftene økte. I tillegg sparer også staten penger på at pasienten kommer fortere inn til behandling og ikke blir kronifisert, og derfor ikke trenger så mange behandlinger. Staten sparer også på at det blir større konkurranse. Med større konkurranse 5

6 vil vi fysioterapeuter bli stimulert til å gi adekvat fysioterapi og sette av tilstrekkelig tid til pasienten. Mange pasienter får flere fysioterapitilbud, og dermed større muligheter til å gå til en annen fysioterapeut hvis man er misfornøyd. Pasientene vil trenge færre behandlinger når de får adekvat fysioterapi. Innsparingene er vanskelig å beløpsfeste, men vil ha potensial til å kunne overstige utgiftene. 3.4 Konklusjon Mest sannsynlig vil staten spare penger på at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet. 4. Konsekvenser for fysioterapi i Norge 4.1 Driftstilskuddinnehaverne Konkurransemessige følger Hvis trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet, vil vi fortsatt ha driftstilskudd i kommunene slik at de med driftstilskudd ikke taper noe av sitt kommunale tilskudd. Man vil få større konkurranse om pasientene, da de med driftstilskudd ikke lenger har enerett på trygderefusjonen. Allerede etablerte institutter vil ha en stor konkurransefordel da de allerede har etablerte kundeforhold med sine pasienter. Etablerte institutter har ofte tilknyttet seg fysioterapeuter med lang erfaring og kompetanse, nyutdannede har mindre kompetanse. Dermed vil etablerte veldrevne institutter merke lite til endringene som er foreslått. Institutter som driver med samlebåndsbehandling og/eller lite oppdatert fysioterapi, vil merke den økede konkurransen i større grad. Disse instituttene har også en kundemasse, men med nye tilbud vil pasienten i større grad kunne velge et annet tilbud. Etablerte institutter har ofte utstyrte treningssaler. Dette er en investering nye institutter uten driftstilskudd vanskelig kan ha i startfasen. Dette vil gi de etablerte instituttene en konkurransefordel i og med at de får opptreningspasientene og andre som trenger veiledet trening, da de nyetablerte ikke vil ha et tilbud til disse pasientene. De med kun refusjon får anledning til å ta 30 % høyere egenandeler. De fleste vil nok bruke denne anledningen hvis konkurransemessig mulig. Dette er en fordel for driftstilskuddsinnehaverne i og med at pasientene hovedsakelig går dit prisene er lavest. Institutteierne vil måtte prioritere arbeidsmiljøet på instituttene. Hvis folk er misfornøyde, vil de i langt større grad kunne slutte og begynne for seg selv. I dag blir dette hindret av at man ikke får refusjon uten driftstilskudd og at mange tilskudd er bundet til bestemte institutt, noe som vanskeliggjør det å starte for seg selv. 6

7 4.1.2 Tilskuddsmessige konsekvenser 1. Vil myndighetene kunne vedta begrensninger i trygderefusjonuttaket? Det har ikke vært signaler fra sentrale myndigheter om at man ønsker en øvre grense for trygderefusjonsuttaket. Mange argumenter taler mot en slik praksis: stadig økende dokumentasjon på at fysioterapi har god behandlingseffekt, og at man kan spare sykepengeutgifter ved å satse på fysioterapi, (bl.a. Henvisningsprosjektet, vårt regnestykke) Helsedepartementet mener at systemet med legehenvisning før stønad gis, sikrer en kontroll av bruken trygdemisbruksseksjonen intensiverer sin kontroll med innsendte regninger. Dette sikrer at det ikke blir misbruk av dagens trygderefusjonsuttak. Ut fra dette er det svært lite sannsynlig at myndighetene vil ønske begrensninger i trygderefusjonsuttaket. 2. Vil det bli opprettet færre driftstilskudd i kommunene? Situasjonen i dag er at kommunene i praksis kun oppretter driftstilskudd der de er forpliktet i forhold til ASA 4313, (utvide eksisterende avtaler som kan vise til større aktivitet). De få nye avtalene som opprettes utenom dette, er ofte begrensede, (20 % og liknende) og har derfor liten verdi for fysioterapeuten. Dersom flere etablerer seg uten driftstilskudd i en kommune, vil kommunen nok ikke i startfasen se behovet for å etablere nye driftstilskudd. Men fysioterapeuter som jobber med kun refusjon, vil kunne synliggjøre et udekket behov i befolkningen. Ved å vise til sine timelister vil man kunne dokumentere at det er et behov for flere driftstilskudd i kommunen. Men det kan også bli slik at kommunene ikke oppretter nye tilskudd da de får dekket sine behov av fastlønnete fysioterapeuter og fysioterapeuter som jobber uten avtale. Dette vil avhenge av kommuneøkonomi og hvor flinke fysioterapeuter er til å synliggjøre vår kompetanse og nytte i kommunehelsetjenesten. 4.2 For de uten driftstilskudd Det blir lettere å starte opp med privat fysioterapi når trygderefusjonen følger pasienten. I dag er det svært vanskelig å starte opp pga. manglende trygderefusjon uten driftstilskudd. Man får derfor en anledning til å bygge opp sin egen bedrift eller starte sammen med andre der det er konkurransemessig mulig. Det er likevel ikke bare å starte opp, man skal ha handicaptilgang og lydisolering på individuelle behandlingsrom. I tillegg må det være et udekket fysioterapibehov i området. Man må derfor foreta en grundig analyse før man starter opp. Dersom institutter setter for høye husleier, har man mulighet til å starte opp selv. Dette vil gjøre at man får mer riktige husleier for leietakere. 7

8 Man kan også starte opp selv dersom man ikke er fornøyd med andre arbeidsforhold ved et institutt eller f. eks. blir presset til ikke å følge takstplakaten. I dag er dette svært vanskelig da man ikke har refusjon uten driftstilskudd, og mange driftstilskudd er bundet til bestemte institutt. Mao. har man i prinsippet mulighet til å flytte driftstilskuddet i følge ASA 4313, men det vanskeliggjøres av interne avtaler på instituttene samt kommunens holdning. Som regel vil vel kommunen støtte de som har hatt en langvarig tilknytning til kommunen, (og som ofte sitter på eiersiden ved instituttene), ved en konflikt. 4.3 For fysioterapeuter generelt De som ikke er faglig oppdatert, vil kunne miste pasienter og dermed inntekter. Større konkurranse vil derfor kunne stimulere til faglig oppdatering. Vi vil kunne få en faglig kvalitetsheving i privat fysioterapi. Resertifiseringsordningen, som diskuteres i NFF, vil muligens ikke trenge å bli gjennomført eller bli så omfattende. Økt konkurranse vil vanskeliggjøre samlebåndsbehandling, noe som vil gi bedre kvalitet på våre fysioterapitjenester. Dette vil være med på å styrke vår rolle i dagens helsevesen, der det stadig kommer nye yrkesgrupper som ønsker å jobbe innenfor våre områder. Det vil bli flere muligheter til å kombinere privat praksis med offentlige stillinger. Dette er det mange som ønsker for å ha kontakt med flere deler av faget. Når man ikke lenger er så avhengig av driftstilskuddet, kan man lettere kombinere flere typer stillinger. En forutsetning for dette, for dem som jobber i fastlønte kommunale stillinger, er at fastlønnstilskuddet ikke berøres av at fysioterapeuter jobber med kun refusjon. Flere fysioterapeuter får anledning til å bruke sin utdannelse og slipper arbeidsledighet, å ta en annen jobb eller begynne på annet studium. Ved at flere nyutdannede får mulighet til å etablere seg, vil man hindre en forgubbing av privat fysioterapi. I dag er det slik at noen fysioterapeuter med spesialistutdannelse, (f.eks. psykomotorisk eller manuell terapi), ikke får brukt sin spesialistutdannelse da de ikke får refusjon uten driftstilskudd. Hvis refusjonen følger pasienten, vil flere kunne bruke sin spesialitet. 5. For pasienten Pasientene har ikke reelt fritt fysioterapeutvalg i dag i og med at fysioterapeuter uten driftstilskudd ikke har trygderefusjon og dermed må ta høyere egenandeler. Pasienter med dårlig økonomi har intet valg, de må gå til en fysioterapeut med driftstilskudd. Pasienter med 8

9 god økonomi får derfor et bredere og ofte bedre fysioterapitilbud enn de med dårlig økonomi. All forskning viser at de med dårlig økonomi ofte har mest behov for helsetjenester. Pasientene vil få kortere ventelister når tilbudet øker. Dette gjør at man hurtigere får hjelp, noe som vil forkorte sykmeldingstid og gi pasienten en mulighet til å få hjelp før problemet utvikler seg til en kronisk tilstand. Enkelte steder er det fysioterapeuter uten driftstilskudd som har bedre kompetanse enn de med driftstilskudd. Dette gjør at en del pasienter ikke får et oppdatert fysioterapitilbud som de burde ha krav på. Noen fysioterapeuter med bare refusjon vil av konkurransemessige forhold ta de samme egenandeler som de med driftstilskudd. Hos andre kan pasientene komme til å betale opptil 30 % mer i egenandeler hos en fysioterapeut med bare refusjon. Likevel vil dette bli langt mindre enn det de må betale i dag når de går til fysioterapeuter uten refusjon. Tilbudet blir altså både billigere og bedre for pasienten. 6. For staten/kommunen I helsereformene som er gjennomført, vektlegges det at pasienten skal få mer å si i forhold til sin egen helse og sine behandlingsrettigheter. Når refusjonen følger pasienten vil dette prinsippet styrkes videre. Dersom trygderefusjonen følger pasienten, vil flere kunne etablere seg i privat praksis og tilbudet til pasientene vil bli bedre med kortere ventelister. Dette vil kunne spare samfunnet for store beløp i sykepengeutbetalinger. I tillegg vil en del pasienter unngå å komme i en kronisk tilstand mens de venter på behandling. Dette betyr også at de trenger færre fysioterapibehandlinger som igjen fører til mindre utgifter for trygden. Kommunene vil ikke ha noen kontroll over fysioterapeutene som bare har refusjon, men de vil kunne opprette driftstilskudd dersom de ser at de ønsker mer styring, som f. eks. lokalisasjon og samarbeid med kommunen. 7. Konklusjon Et system der trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet vil være til det beste for faget, oss fysioterapeuter, pasientene og staten. Det er rett og slett svært god samfunnsøkonomi. UFF mener derfor at NFF bør jobbe for at slikt system innføres snarest mulig. Referanser: A controlled study of the effects of an early intervention on acute musculoskeletal pain problems. Pain, 54 (1993), Mayer T. G. et al: A prospective two-years study of functional restoration in industrial low back pain. J. Am. Med Ass. 258 (1987), Linton S.J. et al: The secondary prevention of low back pain: a controlled study with follow-up. Pain, 36 (1989)

10 Flor H. et al: Effacacy of multidisiplinary pain treatment centers: a metaanalytic review. Pain, 49 (1992), Lindstrøm et al: The effect of graded activity on patients with subacute LBP: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Physical Therapy, 72 (1992), Fordyce et al: Acute back pain: a control-group comparison of behavioral vs traditional management methods. J. Behav. Med, 9 (1986), Forslag til vedtak: NFF skal jobbe for at trygderefusjonsreglene forandres tilbake til slik de var før slutten av Da vil trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet. Det vil si at alle godkjente fysioterapeuter får rett til trygderefusjon med noen begrensninger. Begrensninger: Det skal utarbeides en egen takstplakat med maksimalpriser for de med kun trygderefusjon. Maksimalprisen skal være 30% høyere enn egenandelene som de med driftstilskudd skal følge. De som har kun trygderefusjon, har ikke anledning til å ta høyere egenandeler enn maksimalprisene. Takstplakaten skal henge på en synlig plass i venterommet samt der betalingen skjer. De med kun trygderefusjon skal ha lokaler med handicapinngang i tillegg til at individuelle behandlingsrom skal være lydisolerte. Kontrolltiltak: Fylkestrygdekontorene ved trygdemisbrukseksjonen påser at reglene blir fulgt. Ved brudd på reglene kan fysioterapeuten miste retten til å få trygderefusjon. Sentralstyrets kommentarer: UFF ønsker at det skal arbeides for endrede rammevilkår i privat praksis slik at alle fysioterapeuter som måtte ønske det, skal får refusjonsavtale med trygden, - en ordning man hadde frem til Fra 1992 ble det med andre ord ikke inngått nye avtaler om trygderefusjon for dem uten driftsavtale. De som kun hadde refusjonsavtale, fikk imidlertid beholde denne inntil videre. Myndighetenes klare signaler om at man ønsket ett system for privatpraktiserende fysioterapeuter tilknyttet kommunehelsetjenesten, ble tydeliggjort og aktualisert i 1997/98, da alle som kun hadde refusjonsavtale ble tilbudt avtale 10

11 om driftstilskudd. Dette ga en økning på om lag 100 årsverk med driftsavtale. Situasjonen er i dag lik den i 1998, d.v.s. at man har to måter å organisere seg på som fysioterapeut i privat praksis; enten med driftsavtale med kommunen eller helt privat uten offentlig støtte. Systemet kan synes urettferdig sett fra de unges synsvinkel. En avtale om driftstilskudd gir større muligheter for god inntjening. Ideelt sett skulle man kunne støtte opp om UFFs forslag; at trygderefusjonen skal følge pasienten. UFF hevder med rette at pasientene ikke har et reelt fysioterapeutvalg. Men realiteten er at alle landets kommuner har fysioterapeut med driftsavtale slik at tilbud om fysioterapi til redusert kostnad for pasientene finnes. Vi har ingen grunn til å tro at kompetansen til dem med driftsavtale står tilbake for dem uten driftsavtale slik det ser ut som om UFF hevder i sakspapirets punkt 5. UFF har selvfølgelig et poeng når de hevder at ventelistene kunne reduseres dersom det ble innført et system hvor alle fysioterapeuter som ønsket det, fikk avtale om trygderefusjon. Det er mye ved rammevilkårene i privat praksis som fører til at tjenesten ikke fungerer optimalt. Dette har Sentralstyret satt fokus på i etablering av en arbeidsgruppe som fikk som mandat å se på om det finnes andre og mer hensiktsmessige måter å organisere fysioterapitjenesten i kommunene på. Arbeidsgruppen, hvor også UFF er representert, startet sitt arbeid i 2003 og har foreløpig ikke konkludert. Det som det imidlertid synes å være forståelse for i arbeidsgruppen, er at det ikke er en farbar vei å gå til myndighetene og be om frislipp av trygderefusjonsmidler. Det er dette som ser ut til å være realiteten i forslaget fra UFF. Det er verdt å merke seg at sakspapiret til Landsmøtet 2004 fra UFF er det samme som ble presentert og diskutert i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen var ikke innstilt på å arbeide videre med UFFs forslag. Begrunnelsen for dette var at man er klar over myndighetenes holdning til økt uttak fra trygden når det gjelder blant annet fysioterapi. Det kan synes defensivt, men tiden er ikke inne for å foreslå løsninger som vil provosere våre motparter. Vi er i realiteten i dag i en situasjon hvor vi må kjempe med nebb og klør for å beholde allerede opparbeidede rettigheter. Dette ble senest aktualisert i forhandlingene om driftstilskudd og takster i juni Her ble NFF forelagt myndighetenes pålegg om ny kurs ; myndighetene vil begrense uttaket på takstene ved å innføre det som blir kalt asymmetri mellom påslaget på driftstilskuddet og påslaget på takstene. Driftstilskuddet gis heretter større påslag enn takstene. NFF er selvfølgelig sterk motstander av dette prinsippet, men det var ingen mulighet å komme utenom. Det samme prinsippet ble gjort gjeldende for andre grupper med lik eller tilsvarende organisering. NFF foreslo i forhandlingene å nedsette en arbeidsgruppe for å gjennomgå forholdene omkring uttak fra trygden og situasjonen i privat praksis generelt. 11

12 Dette fikk vi gjennomslag for, og departementet vil innkalle til møte der partene skal diskutere betingelsene for drift av privat praksis i et helhetlig perspektiv. Resultatet av og diskusjonene i forhandlingene våren 2004 er nok et argument for ikke å foreslå radikale endringer av dagens system. NFF vil lett kunne bli oppfattet som en useriøs aktør. Vår viktigste dagsorden fremover blir å beholde dagens system uten begrensninger når det gjelder refusjonsuttak. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2004 slutter seg til forslag fra Sentralstyret om ikke å arbeide for å oppnå refusjonsavtale med trygden som en generell ordning for alle fysioterapeuter. 12

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014)

Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer. (Sist endret februar 2014) Legetjenesten i kommunene KS' kommentarer (Sist endret februar 2014) Denne informasjonen oppdateres jevnlig. Det er nødvendig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer særlig dersom

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet I forbindelse med foreningens navnebytte fra Sosialøkonomenes Forening til Samfunnsøkonomenes Forening

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem www.pwc.no KS Utredning av rammeverk for fosterhjem PwC Mai 2015 Forord PwC har gjennomført en utredning av nytt rammeverk for fosterhjem, på oppdrag for KS. Utredningen har fokus på fosterforeldres økonomiske

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer