SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 3.3. Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN"

Transkript

1 Fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF: TRYGDEREFUSJON SKAL FØLGE PASIENTEN UFF viser til vedlagte konsekvensanalyse som viser at det vil være store fordeler med å la trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet. 1. UFFs forslag til ny ordning Dagens driftstilskuddsordning fortsetter. Men trygderefusjonsreglene forandres tilbake til slik de var før slutten av 1992 slik at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet. Det vil si at alle godkjente fysioterapeuter får rett til trygderefusjon med noen begrensninger. Begrensninger: Det skal utarbeides en egen takstplakat med maksimalpriser for dem med kun trygderefusjon. Maksimalprisen skal være 30 % høyere enn egenandelene som de med driftstilskudd skal følge. De som har kun trygderefusjon, har ikke anledning til å ta høyere egenandeler enn maksimalprisene. Takstplakaten skal henge på en synlig plass i venterommet samt der betalingen skjer. De med kun trygderefusjon skal ha lokaler med handicapinngang i tillegg til at individuelle behandlingsrom skal være lydisolerte. Kontrolltiltak: Fylkestrygdekontorene ved trygdemisbrukseksjonen påser at reglene blir fulgt. Ved brudd på reglene kan fysioterapeuten miste retten til å få trygderefusjon. Konsekvensutredning 2. Historikk o I 1984 bestemte myndighetene at kommunene kunne opprette driftstilskudd for private fysioterapeuter. Alle fysioterapeuter, både med og uten driftstilskudd, fikk trygderefusjon. o Fra slutten av 1992 avgjorde Stortinget at kun fysioterapeuter med driftstilskudd skulle få trygderefusjon. Begrunnelsen for dette var at man skulle få flere fysioterapeuter til distrikts-norge samt at man skulle begrense trygdeutbetalingene. 2.1 Dagens situasjon Privat fysioterapi 1

2 1. I dag har vi en situasjon der det stadig er vanskeligere å få seg jobb som fysioterapeut. Med utenlandsstudentene er det ca. 450 nyutdannede hvert år, veldig få går av med pensjon, (fysioterapi er et ungt yrke ), samtidig som kommuner, sykehus og staten oppretter få nye stillinger pga. dårlig økonomi. Dette medfører at en god del fysioterapeuter blir gående arbeidsledige, må ta seg annet arbeid eller begynne på nye studier. 2. Det er få ledige jobber, og selv små kommuner i distriktene har ingen problemer med å rekruttere fysioterapeuter. 3. De som driver uten driftstilskudd, må ta høyere egenandeler av delvis refusjonpasientene for å overleve økonomisk, da de verken får trygderefusjon eller driftstilskudd. Dette gjør at de med driftstilskudd har en konkurransefordel i og med at pasientene som regel går dit prisene er lavest. 4. Pasienter med full refusjon får gratis behandling hos fysioterapeuter med driftstilskudd. Hos fysioterapeuter uten driftstilskudd må de betale egenandel. Nesten alle pasienter med full refusjon går derfor til en fysioterapeut med driftstilskudd. I praksis har dermed fysioterapeuter med driftstilskudd enerett på disse pasientene. 5. Det er stor konkurranse om de ledige jobbene, og driftstilskuddene blir svært attraktive da det er svært vanskelig å etablere seg uten driftstilskudd. Mange driftstilskudd har derfor blitt delt opp, og selv 20 % driftstilskuddsandeler er populære, da man da kan ta ut ubegrenset trygderefusjon, (ved fast avtale). 6. Det finnes fysioterapeuter som overdrar sine driftstilskudd\-andeler for priser langt over det som dagens regelverk tillater. 7. I tillegg finnes det institutter med driftstilskudd som tar en husleie som ligger skyhøyt over det som vanlig markedsleie skulle tilsi. Dette rammer særlig fysioterapeuter som vikarierer eller har små driftsavtaler, da mange kommuner har bestemt at en del driftstilskudd er knyttet til bestemte institutt uten å stille krav til rimelig husleie for leietakere. 8. Høsten 2002 ble en tid preget av at mange kommuner forsøkte å inndra eller redusere eksisterende driftstilskudd. Med stor innsats av NFF har man unngått de fleste inndragningene Myndighetens holdning til fysioterapi En arbeidsgruppe ble oppnevnt av Helsedepartementet i mars 2002 for å gjennomgå hvilke behandlingsmetoder som skulle inngå i egenandelstak 2. Gruppen beskrev fysioterapi som et anerkjent behandlingstilbud med dokumentert medisinsk effekt på en rekke sykdommer og funksjonshemminger. Systemet med legehenvisninger før stønad gis, sikrer en kontroll av bruken. Forhandlingsordningen mellom staten/ks og NFF sikrer ryddighet i fastsettingen av prisene. Arbeidsgruppen skriver at alt dette gjør at fysioterapi bør innlemmes i den nye egenandelstak 2-gruppen. Noe også Stortinget vedtok i desember Sykdomsutvikling i befolkningen 1. Antall uføretrygdede er økt med om lag 20 % i perioden

3 2. Ved årsskiftet 2001/02 var 10 % av den yrkesaktive aldersgruppen (18-67 år) uføretrygdede. Det er flere enn noen gang. 3. Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser var i 2000 primærdiagnosen for henholdsvis 35,5 % og 23,9 % av de nye uførepensjonistene. Dette er 59,4 % prosent av totalen. Begge diagnosegruppene utgjør en økende andel av tilgangen. Begge gruppene kan ha god nytte av fysioterapi for å komme tilbake i yrkesaktivitet Leger og psykologer Driftstilskuddsordningen vår ble nært knyttet opp til legenes og psykologenes ordninger. Nå har legene fått en ny ordning (fastlegeordning), der hele tilskuddet fra kommunen knyttes opp til hvor mange pasienter man har på sin liste. Har man få pasienter på sin liste, får man lite tilskudd. Dermed får man en stykkprisfinansiering som man også har ved sykehusene. Psykologene har sine driftsavtaler gjennom fylkeskommunen. Den ønsker ofte at psykologene skal jobbe i det offentlige i tillegg til sin private praksis. Derfor er mange driftsavtaler på 20 %. Det er fortsatt mangel på psykologer og leger, og mange ledige stillinger, spesielt i distrikts-norge. For oss fysioterapeuter er det en motsatt situasjon med overskudd av arbeidssøkende og mangel på jobber. 3. Hva vil det koste for staten at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet? 3.1 Rekvisisjonsordningen Det vil fortsatt være slik at en lege må henvise til fysikalsk behandling for at trygden skal utbetale refusjonen. Dette sikrer en kontroll av uttaket av trygderefusjonsmidler fra trygden Andre forhold 1. Man vil konkurrere mot eksisterende veldrevne institutt med stabile kundeforhold. Det er ikke bare å ta pasienter fra andre institutter dersom pasientene allerede er fornøyde. Institutt med driftstilskudd har ofte store treningssaler som de kan tilby sine pasienter. Det vil være vanskelig for nystartede institutt å forsvare en slik investering. Pasientene vil derfor hovedsaklig foretrekke de store instituttene. Dermed blir det færre pasienter for de med kun refusjon. Etablerte institutter har ofte tilknyttet seg fysioterapeuter med lang erfaring og kompetanse, nyutdannede har mindre kompetanse Utgifter Tallene er kontrollert av statsautorisert revisor ved et av de store revisjonsfirmaene i Norge. I tillegg har NFF kontrollert tallene for trygderefusjon. 3

4 250 fysioterapeuter m/trygderefusjon på kr ,- kr 74,0 mill. I dag utføres det ca.100 årsverk av fysioterapeuter som jobber uten driftstilskudd. Med trygderefusjon som følger pasienten, vil antallet øke. Likevel vil ikke antallet øke ubegrenset da det er begrensninger i forhold til å starte opp, samt at man pga. eksisterende konkurranse fra driftstilskuddsinnehavere og de uten driftstilskudd får vanskelig for å starte opp på steder som allerede har god dekning. Da dette hovedsakelig er i storbyene, (der flertallet av befolkningen bor), vil det derfor ikke bli en eksplosjon i nyetablerte. I dag er gjennomsnittlig uttak av trygderefusjon ca. kr ,- per årsverk, (i 2001 ble det i snitt utbetalt kr ,- per årsverk). Det er en god del deltidsavtaler (20-50 %) som kan ta ut så mye trygderefusjon de ønsker ved fast avtale, (ett årsverk 100 % kan være fem fysioterapeuter med 20 % hver). I tillegg er det ca. 100 utdanningskandidater i manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi som også får ta ut refusjon under studiet. Uten at disse årsverkene er tatt med i tallene, vil gjennomsnittlig uttak av refusjon ligge på ca kr ,- per fysioterapeut. Noen vil ta ut mer trygderefusjon enn kr ,-, andre vil ta ut mindre, derfor setter vi et gjennomsnitt på kr , Inntekter Skatt Hver tjener kr ,-*250*38,7 % skatt, (10,7 % trygdeavgift + 28 % skatt) = kr 32,9 mill. (Som selvstendig næringsdrivende har man høyere trygdeavgift og intet minstefradrag). 150 av dem som begynner å jobbe som selvstendig næringsdrivende, har allerede en jobb innenfor et annet yrke. Disse betaler skatt, i gjennomsnitt setter vi årslønn til kr ,-, skatt på 28 % blir da (har minstefradrag som ca. tilsvarer trygdeavgift) kr ,- * 150 * 0,28 = kr. 10,5 mill. Økt skatteinngang på inntekt: kr. 32,9 mill kr 10,5 mill = kr. 22,4 mill. Med gjennomsnittlig trygderefusjon på kr ,- vil man kunne ta inn ca. kr ,- i egenandeler. I tillegg er det lettere å få andre inntekter når man har et institutt som fra idrettslag, bedrifter osv. Vi setter dette til ca. kr ,-. Totale inntekter vil da kunne bli kr ,-. Med utgifter på ca. kr ,- vil man da kunne få en inntekt på kr ,-. Når man får trygderefusjon utenom driftstilskudd, vil man ikke bli pålagt å jobbe ved bestemte institutt slik det er i dag hvor mange driftstilskudd er bundet opp til bestemte institutt. Dermed kan man få lavere leieutgifter da uavhengigheten gjør at man kan velge instituttsted selv. I dagens næringsbyggmarked er prisene historisk lave, og stadig på vei ned pga. overetablering. Med god utgiftskontroll bør man kunne holde utgiftene nede til maksimum kr ,- i året. Da vil man sitte igjen med kr ,-. 4

5 Har utgifter på kr ,-, moms + overskudd i selskap som man kjøper tjenestene hos, ca. 10 % skatt i snitt: kr * 250 * 0,10 = kr 2,5 mill. Man kjøper varer som er momsbelagt samt at firma man kjøper varer og tjenester hos, vil ha et visst overskudd Sparte arbeidsledighetsutgifter/jobbfrigj./sosialhj./skolekost.: 100 * kr ,- = kr. 15,0 mill SAK Med økende arbeidsledighet blant fysioterapeuter vil flere kunne unngå å motta arbeidsledighetstrygd når refusjonen følger pasienten. I august 2002 var det 67 registrerte arbeidsledige, (Fysioterapeuten nr. 10). 2. I tillegg vil fysioterapeuter som nå jobber i andre yrker kunne begynne å bruke sin utdannelse direkte som fysioterapeut. Dette vil frigjøre jobber som disse har, noe som gjør at andre arbeidsledige kan ta disse jobbene. 3. De som har tatt sin fysioterapiutdannelse i utlandet, har ofte ingen lønnsinntekt og derfor ingen rett til arbeidsledighetstrygd. De må derfor over på sosialhjelp ved arbeidsledighet. 4. Videre er det noen som i dag begynner direkte på nytt studium når de ikke får jobb som fysioterapeut. De tar opp studieplasser som nå kan frigjøres til andre. En arbeidsledig vil få ca. kr ,- i årlig trygd, (60 % av opptjent lønn i turnus), de andre innsparingene er vanskelig å tallfeste, med 67 registrerte arbeidsledige samt de andre innsparingene setter vi tallet til 100 personer. 3.2 Direkte kostnad Trygderefusjonsutbetaling: 74,0 mill. - Inntektsskatt 22,4 mill. - Moms og skatt i selskaper man kjøper tjenester hos 2,5 mill. - Sparte arbeidsledighetsutgifter osv: 15,0 mill. Totalt 34,1 mill. 3.3 Innsparinger Staten sparer penger på sykepenger fordi pasienter slipper å stå på venteliste og kommer tidlig inn til behandling. Dette har flere studier vist. I tillegg har vi hatt et henvisningsprosjekt i enkelte fylker der manuellterapeuter er deltakere sammen med kiropraktorer. Studien som har fulgt prosjektet, viser at de fylkene som har henvisningsprosjektet, reduserte sine sykepengeutbetalinger i motsetning til dem som ikke hadde prosjektet, der utgiftene økte. I tillegg sparer også staten penger på at pasienten kommer fortere inn til behandling og ikke blir kronifisert, og derfor ikke trenger så mange behandlinger. Staten sparer også på at det blir større konkurranse. Med større konkurranse 5

6 vil vi fysioterapeuter bli stimulert til å gi adekvat fysioterapi og sette av tilstrekkelig tid til pasienten. Mange pasienter får flere fysioterapitilbud, og dermed større muligheter til å gå til en annen fysioterapeut hvis man er misfornøyd. Pasientene vil trenge færre behandlinger når de får adekvat fysioterapi. Innsparingene er vanskelig å beløpsfeste, men vil ha potensial til å kunne overstige utgiftene. 3.4 Konklusjon Mest sannsynlig vil staten spare penger på at trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet. 4. Konsekvenser for fysioterapi i Norge 4.1 Driftstilskuddinnehaverne Konkurransemessige følger Hvis trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet, vil vi fortsatt ha driftstilskudd i kommunene slik at de med driftstilskudd ikke taper noe av sitt kommunale tilskudd. Man vil få større konkurranse om pasientene, da de med driftstilskudd ikke lenger har enerett på trygderefusjonen. Allerede etablerte institutter vil ha en stor konkurransefordel da de allerede har etablerte kundeforhold med sine pasienter. Etablerte institutter har ofte tilknyttet seg fysioterapeuter med lang erfaring og kompetanse, nyutdannede har mindre kompetanse. Dermed vil etablerte veldrevne institutter merke lite til endringene som er foreslått. Institutter som driver med samlebåndsbehandling og/eller lite oppdatert fysioterapi, vil merke den økede konkurransen i større grad. Disse instituttene har også en kundemasse, men med nye tilbud vil pasienten i større grad kunne velge et annet tilbud. Etablerte institutter har ofte utstyrte treningssaler. Dette er en investering nye institutter uten driftstilskudd vanskelig kan ha i startfasen. Dette vil gi de etablerte instituttene en konkurransefordel i og med at de får opptreningspasientene og andre som trenger veiledet trening, da de nyetablerte ikke vil ha et tilbud til disse pasientene. De med kun refusjon får anledning til å ta 30 % høyere egenandeler. De fleste vil nok bruke denne anledningen hvis konkurransemessig mulig. Dette er en fordel for driftstilskuddsinnehaverne i og med at pasientene hovedsakelig går dit prisene er lavest. Institutteierne vil måtte prioritere arbeidsmiljøet på instituttene. Hvis folk er misfornøyde, vil de i langt større grad kunne slutte og begynne for seg selv. I dag blir dette hindret av at man ikke får refusjon uten driftstilskudd og at mange tilskudd er bundet til bestemte institutt, noe som vanskeliggjør det å starte for seg selv. 6

7 4.1.2 Tilskuddsmessige konsekvenser 1. Vil myndighetene kunne vedta begrensninger i trygderefusjonuttaket? Det har ikke vært signaler fra sentrale myndigheter om at man ønsker en øvre grense for trygderefusjonsuttaket. Mange argumenter taler mot en slik praksis: stadig økende dokumentasjon på at fysioterapi har god behandlingseffekt, og at man kan spare sykepengeutgifter ved å satse på fysioterapi, (bl.a. Henvisningsprosjektet, vårt regnestykke) Helsedepartementet mener at systemet med legehenvisning før stønad gis, sikrer en kontroll av bruken trygdemisbruksseksjonen intensiverer sin kontroll med innsendte regninger. Dette sikrer at det ikke blir misbruk av dagens trygderefusjonsuttak. Ut fra dette er det svært lite sannsynlig at myndighetene vil ønske begrensninger i trygderefusjonsuttaket. 2. Vil det bli opprettet færre driftstilskudd i kommunene? Situasjonen i dag er at kommunene i praksis kun oppretter driftstilskudd der de er forpliktet i forhold til ASA 4313, (utvide eksisterende avtaler som kan vise til større aktivitet). De få nye avtalene som opprettes utenom dette, er ofte begrensede, (20 % og liknende) og har derfor liten verdi for fysioterapeuten. Dersom flere etablerer seg uten driftstilskudd i en kommune, vil kommunen nok ikke i startfasen se behovet for å etablere nye driftstilskudd. Men fysioterapeuter som jobber med kun refusjon, vil kunne synliggjøre et udekket behov i befolkningen. Ved å vise til sine timelister vil man kunne dokumentere at det er et behov for flere driftstilskudd i kommunen. Men det kan også bli slik at kommunene ikke oppretter nye tilskudd da de får dekket sine behov av fastlønnete fysioterapeuter og fysioterapeuter som jobber uten avtale. Dette vil avhenge av kommuneøkonomi og hvor flinke fysioterapeuter er til å synliggjøre vår kompetanse og nytte i kommunehelsetjenesten. 4.2 For de uten driftstilskudd Det blir lettere å starte opp med privat fysioterapi når trygderefusjonen følger pasienten. I dag er det svært vanskelig å starte opp pga. manglende trygderefusjon uten driftstilskudd. Man får derfor en anledning til å bygge opp sin egen bedrift eller starte sammen med andre der det er konkurransemessig mulig. Det er likevel ikke bare å starte opp, man skal ha handicaptilgang og lydisolering på individuelle behandlingsrom. I tillegg må det være et udekket fysioterapibehov i området. Man må derfor foreta en grundig analyse før man starter opp. Dersom institutter setter for høye husleier, har man mulighet til å starte opp selv. Dette vil gjøre at man får mer riktige husleier for leietakere. 7

8 Man kan også starte opp selv dersom man ikke er fornøyd med andre arbeidsforhold ved et institutt eller f. eks. blir presset til ikke å følge takstplakaten. I dag er dette svært vanskelig da man ikke har refusjon uten driftstilskudd, og mange driftstilskudd er bundet til bestemte institutt. Mao. har man i prinsippet mulighet til å flytte driftstilskuddet i følge ASA 4313, men det vanskeliggjøres av interne avtaler på instituttene samt kommunens holdning. Som regel vil vel kommunen støtte de som har hatt en langvarig tilknytning til kommunen, (og som ofte sitter på eiersiden ved instituttene), ved en konflikt. 4.3 For fysioterapeuter generelt De som ikke er faglig oppdatert, vil kunne miste pasienter og dermed inntekter. Større konkurranse vil derfor kunne stimulere til faglig oppdatering. Vi vil kunne få en faglig kvalitetsheving i privat fysioterapi. Resertifiseringsordningen, som diskuteres i NFF, vil muligens ikke trenge å bli gjennomført eller bli så omfattende. Økt konkurranse vil vanskeliggjøre samlebåndsbehandling, noe som vil gi bedre kvalitet på våre fysioterapitjenester. Dette vil være med på å styrke vår rolle i dagens helsevesen, der det stadig kommer nye yrkesgrupper som ønsker å jobbe innenfor våre områder. Det vil bli flere muligheter til å kombinere privat praksis med offentlige stillinger. Dette er det mange som ønsker for å ha kontakt med flere deler av faget. Når man ikke lenger er så avhengig av driftstilskuddet, kan man lettere kombinere flere typer stillinger. En forutsetning for dette, for dem som jobber i fastlønte kommunale stillinger, er at fastlønnstilskuddet ikke berøres av at fysioterapeuter jobber med kun refusjon. Flere fysioterapeuter får anledning til å bruke sin utdannelse og slipper arbeidsledighet, å ta en annen jobb eller begynne på annet studium. Ved at flere nyutdannede får mulighet til å etablere seg, vil man hindre en forgubbing av privat fysioterapi. I dag er det slik at noen fysioterapeuter med spesialistutdannelse, (f.eks. psykomotorisk eller manuell terapi), ikke får brukt sin spesialistutdannelse da de ikke får refusjon uten driftstilskudd. Hvis refusjonen følger pasienten, vil flere kunne bruke sin spesialitet. 5. For pasienten Pasientene har ikke reelt fritt fysioterapeutvalg i dag i og med at fysioterapeuter uten driftstilskudd ikke har trygderefusjon og dermed må ta høyere egenandeler. Pasienter med dårlig økonomi har intet valg, de må gå til en fysioterapeut med driftstilskudd. Pasienter med 8

9 god økonomi får derfor et bredere og ofte bedre fysioterapitilbud enn de med dårlig økonomi. All forskning viser at de med dårlig økonomi ofte har mest behov for helsetjenester. Pasientene vil få kortere ventelister når tilbudet øker. Dette gjør at man hurtigere får hjelp, noe som vil forkorte sykmeldingstid og gi pasienten en mulighet til å få hjelp før problemet utvikler seg til en kronisk tilstand. Enkelte steder er det fysioterapeuter uten driftstilskudd som har bedre kompetanse enn de med driftstilskudd. Dette gjør at en del pasienter ikke får et oppdatert fysioterapitilbud som de burde ha krav på. Noen fysioterapeuter med bare refusjon vil av konkurransemessige forhold ta de samme egenandeler som de med driftstilskudd. Hos andre kan pasientene komme til å betale opptil 30 % mer i egenandeler hos en fysioterapeut med bare refusjon. Likevel vil dette bli langt mindre enn det de må betale i dag når de går til fysioterapeuter uten refusjon. Tilbudet blir altså både billigere og bedre for pasienten. 6. For staten/kommunen I helsereformene som er gjennomført, vektlegges det at pasienten skal få mer å si i forhold til sin egen helse og sine behandlingsrettigheter. Når refusjonen følger pasienten vil dette prinsippet styrkes videre. Dersom trygderefusjonen følger pasienten, vil flere kunne etablere seg i privat praksis og tilbudet til pasientene vil bli bedre med kortere ventelister. Dette vil kunne spare samfunnet for store beløp i sykepengeutbetalinger. I tillegg vil en del pasienter unngå å komme i en kronisk tilstand mens de venter på behandling. Dette betyr også at de trenger færre fysioterapibehandlinger som igjen fører til mindre utgifter for trygden. Kommunene vil ikke ha noen kontroll over fysioterapeutene som bare har refusjon, men de vil kunne opprette driftstilskudd dersom de ser at de ønsker mer styring, som f. eks. lokalisasjon og samarbeid med kommunen. 7. Konklusjon Et system der trygderefusjonen følger pasienten og ikke driftstilskuddet vil være til det beste for faget, oss fysioterapeuter, pasientene og staten. Det er rett og slett svært god samfunnsøkonomi. UFF mener derfor at NFF bør jobbe for at slikt system innføres snarest mulig. Referanser: A controlled study of the effects of an early intervention on acute musculoskeletal pain problems. Pain, 54 (1993), Mayer T. G. et al: A prospective two-years study of functional restoration in industrial low back pain. J. Am. Med Ass. 258 (1987), Linton S.J. et al: The secondary prevention of low back pain: a controlled study with follow-up. Pain, 36 (1989)

10 Flor H. et al: Effacacy of multidisiplinary pain treatment centers: a metaanalytic review. Pain, 49 (1992), Lindstrøm et al: The effect of graded activity on patients with subacute LBP: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Physical Therapy, 72 (1992), Fordyce et al: Acute back pain: a control-group comparison of behavioral vs traditional management methods. J. Behav. Med, 9 (1986), Forslag til vedtak: NFF skal jobbe for at trygderefusjonsreglene forandres tilbake til slik de var før slutten av Da vil trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet. Det vil si at alle godkjente fysioterapeuter får rett til trygderefusjon med noen begrensninger. Begrensninger: Det skal utarbeides en egen takstplakat med maksimalpriser for de med kun trygderefusjon. Maksimalprisen skal være 30% høyere enn egenandelene som de med driftstilskudd skal følge. De som har kun trygderefusjon, har ikke anledning til å ta høyere egenandeler enn maksimalprisene. Takstplakaten skal henge på en synlig plass i venterommet samt der betalingen skjer. De med kun trygderefusjon skal ha lokaler med handicapinngang i tillegg til at individuelle behandlingsrom skal være lydisolerte. Kontrolltiltak: Fylkestrygdekontorene ved trygdemisbrukseksjonen påser at reglene blir fulgt. Ved brudd på reglene kan fysioterapeuten miste retten til å få trygderefusjon. Sentralstyrets kommentarer: UFF ønsker at det skal arbeides for endrede rammevilkår i privat praksis slik at alle fysioterapeuter som måtte ønske det, skal får refusjonsavtale med trygden, - en ordning man hadde frem til Fra 1992 ble det med andre ord ikke inngått nye avtaler om trygderefusjon for dem uten driftsavtale. De som kun hadde refusjonsavtale, fikk imidlertid beholde denne inntil videre. Myndighetenes klare signaler om at man ønsket ett system for privatpraktiserende fysioterapeuter tilknyttet kommunehelsetjenesten, ble tydeliggjort og aktualisert i 1997/98, da alle som kun hadde refusjonsavtale ble tilbudt avtale 10

11 om driftstilskudd. Dette ga en økning på om lag 100 årsverk med driftsavtale. Situasjonen er i dag lik den i 1998, d.v.s. at man har to måter å organisere seg på som fysioterapeut i privat praksis; enten med driftsavtale med kommunen eller helt privat uten offentlig støtte. Systemet kan synes urettferdig sett fra de unges synsvinkel. En avtale om driftstilskudd gir større muligheter for god inntjening. Ideelt sett skulle man kunne støtte opp om UFFs forslag; at trygderefusjonen skal følge pasienten. UFF hevder med rette at pasientene ikke har et reelt fysioterapeutvalg. Men realiteten er at alle landets kommuner har fysioterapeut med driftsavtale slik at tilbud om fysioterapi til redusert kostnad for pasientene finnes. Vi har ingen grunn til å tro at kompetansen til dem med driftsavtale står tilbake for dem uten driftsavtale slik det ser ut som om UFF hevder i sakspapirets punkt 5. UFF har selvfølgelig et poeng når de hevder at ventelistene kunne reduseres dersom det ble innført et system hvor alle fysioterapeuter som ønsket det, fikk avtale om trygderefusjon. Det er mye ved rammevilkårene i privat praksis som fører til at tjenesten ikke fungerer optimalt. Dette har Sentralstyret satt fokus på i etablering av en arbeidsgruppe som fikk som mandat å se på om det finnes andre og mer hensiktsmessige måter å organisere fysioterapitjenesten i kommunene på. Arbeidsgruppen, hvor også UFF er representert, startet sitt arbeid i 2003 og har foreløpig ikke konkludert. Det som det imidlertid synes å være forståelse for i arbeidsgruppen, er at det ikke er en farbar vei å gå til myndighetene og be om frislipp av trygderefusjonsmidler. Det er dette som ser ut til å være realiteten i forslaget fra UFF. Det er verdt å merke seg at sakspapiret til Landsmøtet 2004 fra UFF er det samme som ble presentert og diskutert i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen var ikke innstilt på å arbeide videre med UFFs forslag. Begrunnelsen for dette var at man er klar over myndighetenes holdning til økt uttak fra trygden når det gjelder blant annet fysioterapi. Det kan synes defensivt, men tiden er ikke inne for å foreslå løsninger som vil provosere våre motparter. Vi er i realiteten i dag i en situasjon hvor vi må kjempe med nebb og klør for å beholde allerede opparbeidede rettigheter. Dette ble senest aktualisert i forhandlingene om driftstilskudd og takster i juni Her ble NFF forelagt myndighetenes pålegg om ny kurs ; myndighetene vil begrense uttaket på takstene ved å innføre det som blir kalt asymmetri mellom påslaget på driftstilskuddet og påslaget på takstene. Driftstilskuddet gis heretter større påslag enn takstene. NFF er selvfølgelig sterk motstander av dette prinsippet, men det var ingen mulighet å komme utenom. Det samme prinsippet ble gjort gjeldende for andre grupper med lik eller tilsvarende organisering. NFF foreslo i forhandlingene å nedsette en arbeidsgruppe for å gjennomgå forholdene omkring uttak fra trygden og situasjonen i privat praksis generelt. 11

12 Dette fikk vi gjennomslag for, og departementet vil innkalle til møte der partene skal diskutere betingelsene for drift av privat praksis i et helhetlig perspektiv. Resultatet av og diskusjonene i forhandlingene våren 2004 er nok et argument for ikke å foreslå radikale endringer av dagens system. NFF vil lett kunne bli oppfattet som en useriøs aktør. Vår viktigste dagsorden fremover blir å beholde dagens system uten begrensninger når det gjelder refusjonsuttak. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2004 slutter seg til forslag fra Sentralstyret om ikke å arbeide for å oppnå refusjonsavtale med trygden som en generell ordning for alle fysioterapeuter. 12

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 5. mai 2014 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning Fysioterapeuter med driftsavtale er

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

MS-forbundet har på bakgrunn av dette kommentarer til punktene 4.1, 4.2, 4.5, samt kapittel 5.

MS-forbundet har på bakgrunn av dette kommentarer til punktene 4.1, 4.2, 4.5, samt kapittel 5. Tollbugt 35, 0157 Oslo Tlf: 22 47 79 90 Faks: 22 47 79 91 Epost: epost@ms.no www.ms.no Org.nr: 959 373 035 Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 9. september 2016 Multippel Sklerose-forbundet (MS-forbundet)

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten KE Fysioterapitjenesten i Levanger - organisering, kapasitet og behov fremover o Fysioterapi o Oppbygging av fysioterapitilbudet i Norge o Organisering og kapasitet i Levanger o Behov fremover Fysioterapi

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.09.2016 N - 201 16/18751 16/163469 Saksbehandler: Cai Birger Nesset Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Innst. S. nr. 249 (2000-2001)

Innst. S. nr. 249 (2000-2001) Innst. S. nr. 249 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen St.prp. nr. 65 (2000-2001) Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 DRIFTSTILSKUDDENE I ETS - MIDLERTIDIG REVIDERING AV ANTALL DRIFTSTILSKUDD Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrevedtak

Detaljer

Det vises til brev av april 2014, der det bes om innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster.

Det vises til brev av april 2014, der det bes om innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster. Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 13/4175-KTA/OJG Vår ref.: pl/em Dato: 02.05.2014

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Gir utjevning av den betydelige forskjell i kompetanse og behandling, som i dag finnes over grensene for helseregionene.

Gir utjevning av den betydelige forskjell i kompetanse og behandling, som i dag finnes over grensene for helseregionene. Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet). Innledning:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo, 30.09.2011 Vår ref: ERB/LF/E Deres ref:

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS)

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS) B-rundskriv nr.: B/10-2016 Dokument nr.: 16/01232-2 Arkivkode: 0 Dato: 21.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI FORSLAG TIL REGULERING AV EN LANDSOMFATTENDE OG PERMANENT ORDNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Formannskapet Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/10 09/2853 SØKNAD OM UTVIDELSE AV AVTALEHJEMLER FOR FYSIOTERAPEUTER/MANUELLTERAPEUTER

Detaljer

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2003-2016

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2003-2016 PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2003-2016 VIRKSOMHET FOR HELSE OG REHABILITERING STANGE KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MANDAT FOR ARBEIDET... 3 2 FYSIOTERAPIPLANEN OG ANNET PLANARBEID I KOMMUNEN... 4 2.1

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund Krav til drift- og takstoppgjør 2013 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning NFF viser til ASA 4303 avtale mellom HOD og KS og NFF om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v.

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 12/1682-1 665.0/SYKO Oslo, 08.05.2012 Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. Det vises til det forestående arbeidet

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning 3 + 1 år turnustjeneste Fysioterapispesifikke

Detaljer

Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd

Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd Jeg ønsker med dette å rette en klage mot tildeling av nedtrappinsgdrifttilskudd ved Oppdal fysikalske institutt, vedtak av 14.01.14. Jeg

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene?

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Gunnvald Kvarstein Professor UIT, overlege UNN (OUS) TIRSDAG 21.10 KL 15.50-16.20 Omfanget av problemet langvarig smerte? «50 % av voksne personer som

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 13.10.2009 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/700 SØKNAD OM UTVIDET AVTALEHJEMMEL -

Detaljer

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av

Detaljer

Allmennmedisin 2020. Jan Emil Kristoffersen Leder, Allmennlegeforeningen

Allmennmedisin 2020. Jan Emil Kristoffersen Leder, Allmennlegeforeningen Allmennmedisin 2020 Jan Emil Kristoffersen Leder, Allmennlegeforeningen Fastlegeordningen(FLO) -finansiering Til 1984: Kun stykkprishonorar 1984: 40% av stykkprishonorar inndras og gjøres om til driftstilskudd

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til

Detaljer

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Steinar André Bergh 01.04.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 71 53 2008/461470/SKDREAV/SAB / 777 Norges Kommunerevisorforbund v/nn Postboks

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. per 1.7.2013

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. per 1.7.2013 Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Johan Gjestvang Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: pl Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og sosialdepartementet Hod-primaerhelse@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 27.08.2014 Innspill

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

ict Avtale om driftstilskudd timer/uke uker/år &(\-; % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden

ict Avtale om driftstilskudd timer/uke uker/år &(\-; % av pasientene hadde rett til full refusjon fra folketrygden IL Årsmelding for privat praksis 2015 Thomas Bjørnebe, Fysioterapeut, B.Pt Fosen Terapeutiske Senter AS Pb. 106, 7159 Biugn Tlf. 72 52 60 70 Fysioterapeut. Arbeidssted ict As Avtale om driftstilskudd timer/uke

Detaljer

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April 2016 Kommunikasjonssjef Britt Tunby Hva er NAV? NAV i tall og fakta 30.06.2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill.

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2015/5588-44 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Rådmannens forslag

Detaljer

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester Rapport 49/01 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester ECON-rapport nr. 49/01, Prosjekt nr. 34970 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-455-0 LRe/JMS/kea, GLu, 30. august 2001 Offentlig Egenbetaling for helse-

Detaljer

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 03.05.2016 Fastsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår Kommunalavdeling levekår 12.02.2016 Sak nr. 2016/530-2 Notat Til: Fra: Utvalg for levekår Rådmann Intensjonsforslag 2016 - Kommunalavdeling levekår Med utgangspunkt i Kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Kort prosjektbeskrivelse. utenom ferier. arbeidsteam. dokumenter møte

Kort prosjektbeskrivelse. utenom ferier. arbeidsteam. dokumenter møte Forenklet aktivitetsplan Hva Styremøter Hvordan Kort prosjektbeskrivelse nettbasert, hver 2. uke utenom ferier Samarbeidsmøter Nettbaserte møter med teamledere, arbeidsteam. Høringsmøte utilsikta tap uførereformen

Detaljer