E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I"

Transkript

1

2

3 I{ORDISK E BRIDG MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I, Utkommer I grng månedlig,!ndla somndm;n.de e i.nr or'uti Arsauonn(rnpnf kr. b.00. K0,orer oa ek.oed. ve akot.ei, n.t;ii f817". Redaktør Isak Nietscn, TolrbodAatefl 11. t.lf.20i,10. MEDARBlIDERE: Kaplein Jahs. Brun, Osto Konta6iel J. A. Helner, OsIo Reklor A. Midsenl, Aalesund Dircktør N. XL NielsetL Osto Arkitekt M. Wagle, Oslo trar Andeqsan, Stoekhohn LÆR DEN ARKITEKT WAOLE ' MODERNE OSCARSGAIE 37 O BRIDGE TELEFOI'I 41654

4 No.disl a.idfe ll a så sin N.., Turnerin$er. Fra den kjerte danske spil honnører, meldinger, overstikk ler, grcsser r Axel Hånsen i og bet r er den samme som i Oilense i Dånmark, mottok re almi[de]ig amerikåruk kondakbjonen for en tid tilbake et tråktbridge forslag til turnenngsrcglement som vi gjengir nedenlor. Turned11ger begynner å bli svært almindelige i klubber og foreninger, så litt om de forskjellig måter å arrangere dem På bør påregne interesse. Grosseler Axel Hansen skri I mitt forslas er der først og fremst tatt hensyn til at atte tilfeldigheter i JoIm åv uenartet høi bons for beter undgåes. At bedømmelsen blir så en kelt og lett som mulig, og kan loretas på en så ensartet og rettfeldig måte som mulig. Likeledes åt de korrekte meldinger får deres belønning, selv om motpaden med eller uten berettigelse tar spillet. 1) Man kan årrargete turneringsaltener med følgende ansettelse: 2) Hved spiu er et avsluttende h le. 3) Tr kkverdi samt bonus for 4) Der gis 200 for game, når den dertil berettigede Part ikke er i fålesonen. Der gis 500 for game, når den dertil berettigede pårt er i fåreso 5) Beter føres av turnel' ingsdeltageme i den!å reg!_ skåpet bestemte rubdkk og fofdeles rred bedømmelsen av matschkomit6en efter følgende system: Alle beter gjelder som i ålmindelig åmerikansk kontraktbridge. Hvor det ikke gjelder å holde motpårten ute fm utgang, fmdras den samlede sum av redgangen fra det meldende partis score. Motpårten får tillike tildelt 25 point for hvert av de først to beter og 50 point for hve* føigende, såfremt meldingen ikke er doblet. Er denne doblet 1år motparten 50 Point 'for hver bet. Hvor det såvidt mulig gielder om å forhindre en utgang, bedømmer matschkomit6en ut

5 llq4!!!!4s1iqs..ll Første a{ten SpiU fla de internasjonale regler omi (Flag Flying>. l.) Er et makkerpår ikke i faresoren, kån det betale sig å ta to beter for å forhindre motpå.rten,s utgång. El der 4 eller 5 honnører!å hår den, kån det betale sig å ta 3 beter for å fcrhitdre motpartens utgång. 2) Er et måkkerpar i fareso[en, kan det beta]e sig å tå en bet for å forhindre motpalrens urgång, Eks. 1: NordSyd har meldt 4 hj. (Hvilken melding vilde være vunnet, såfremt tillått spillet.) ØstVest, som ikke er i faresonen, melder imidlertid 5 kl. og får spillet. NordSjrd dobler pg meldingen sir en bet 100 point. Såflemt NoldSyd hådde beholdt spill t, \'ilde de ha scoret iålt 320 point, og da dette maklerpåf ikke kan lastes fordi ØstVest hår tatt spillet, tildeler måtschkomit6en Nord Syd 320 point. Men Øst Vest har håndlet klokt i å forhindre NordSyds utgang ved å gå til 5 kl. og ta en bet, og matschkomit en tildeler derfor østvest 220 point hvilkot fremkommel således: 320 : 100 : 220. Eks.2: Meldingene faller som i eks. 1, men her går østvest 4 ganger ned, hvilket er 600 point. Matschkomit6en fradrar' nu disse 600 points fra Øst Vests scor, idet nemlig dette makkelpår har fått mere enn de tilstedelige 2 undertrekk. NordSyd tildeles de fortjente 320 point. Og så fremdeles efter såm 6) Efter at matschkomit6en hal fordelt betene. såmmen legges hvert partis score, og de to mnkkerpal av henholdsvis NordSyd og Øst'Vest der står, m d høieste pointsta]l er tlrrneringsvinnere og skål spiile sluttkamp om kllrbbmestersllapel, Man kån inndele spillene f. eks. således: r10 11* Nord Syd i fsresohen øst Vcst i faresonen Be!:g pårt r i {ar.solcn Axel Harcen. J

6 N o rdisk Brids. Naeart^ NEI En merkelig melding Forleden åften blev der a\ gitt en meldirg, sonl ikke er heli almindelig, os som muligens kunde interessere Bridgebladets lesere. Syd ålner med 3 klør'er. Han har K. D. Kn. sjette i kløver, E. K. D. i luter, en liter spar og Kn. tredje i ljerter. Nu kommer truen til Vest. Han er, som forø\ryig også Syd, i faresonen, os har følgende kolt: Slar 10 Jemte, klør'er Ess små tledje, hjerter D.10. fierde og ruter 7. Der farer en flaksdjevel i ham, og hår sier 3 spal. Den blir doblet av Nord, men til Vests forskrekkelse redobler Øst, der hår b1. a. K. Kn. I i spår og hjerter Ess. Syd sier påss, og så komfier turen åtter til Vest, som melder 4 spar! Han resonnerer nemlig således: Spar var forsåvidt heldig, som måhker', der åpenbårt har støtte, siden hån redobler, så nogen ny farve ntrtter ikle. Imidlertid vil jeg allikevel på mine elendige kort gå to eller tre beter, og det vil si doblet og redoblet 1200 resp Det gjelder å få redoblingen bolt, os det gjør jeg I'ed å melde 4 spår. Yisstnok går' jeg då en bet fier', men tjener ållikevel på det, idei da tre beter blir 1000 os fire beter' Har gikk fire beter, og tjente således 600 på høinihg åv sir for }løie melding. K, H. Meldinger til skrekk og advarsel o. T. E... Nord I?.6. i E.D øsi a K.D.5.8.r. Ycst å D I 1.3. K5.3. KD K.Xn.1. svd a EKn.10?.4.? K.Kn.8. I n.t Der slilteg foring. NordSyd i fåresonen, øst Vest ikkc. Meldingere falt således (Yest gi Yest \ord Øsi Pass 1 kl. Pass Pass il k1. Påss Pass Plss Pas6 Dcr blev spilt cåledes: Vest Nord 9st D. 9E. *2.?D, 93. +K. (24. svd svd 9K. r. s. r. Der ble' jo en del bei!, ner Nord nente (at han natte vge klørene). Når man nå, så nå na!

7 ^!, l!!r.å B Jp? flreå.,, Ennu noen vink til å vinne i bridge. åv Humodst. Kåst dine stikk uordenuis i n haug, gjeme med noen a\. kortene op. Den ene kånskie begge dine motspillere hår oldenssans og vil da initeres voldsomt over hvad de menef er uorden, mens det i glunncn er flott og overlegent. Eare å holde tåi1 på stikkene, vil ta deres opmerksomhet fra spillet, meds det røber en fabelaktig er'ne fra din side slik lett og lekende å kunne holde regning med kåos. Hvilken glimrende evne må man i&ke då ha til å holde regning med de kor.t der sitter i orden og rekkefølge på de fire hender? Kån du ved siden herav jonglere litt med kortene, nynne litt til den melodi, du trommer på :llordplaten og dertil fortelle noen historier, er det klart at dine medspillere vil lolstå at en ånd med alle disse egenskap r også må være den fødte bridgespiller. Med en bcklemmende følelse av mindreverdighet vil mospilelne melde og Bpille sine kod, m.ns din nlåkker"s tillit og beundring r.il øke hans dristighet og kombrnasjoisevne, Dette så meget mer hlis du stadig åndsfr"aværende sp.lr: <Hvem gav?) eller: <Hiad meldte makker?> e er tign nde, idet det viser dine nedspillere en spiller, h\.em det uvesentli.ge ved spittet ikkc interesserer, men hvis ånd tjl stadishet er dypt i konsteita sjonenes ha\'. Denne følelse åv stor dybde vil ytterligere økcs hris du forklarer og begrunner dine meldinger og ditt spilt, selv om det kan synes unødvendig. De dyktige spillere ser naturligvis din moiiver. like godt som du selv, men det skåder jo ikke at de forstår at du har en mening med hvåd du ciør. Spilleopgave. NedenståeDde spill, som for en tid siden forekom i en klubb i Oslo og derefter mange gånger er gitt forskjellige padier som prøvespill, vil kanskje inleressere leserne. Det er ikke olte forekomnet at spiller,en på Syds plass undgikk beten, men når' man sitter r.olig i sin lenestol og hår tid nok, vil vel de

8 Nordisk atidg.,ryiagåsin N., 3 b,,**,n,j'l GULL sølv BRILLIA IER l(uliunperler GOD H;\ND1'IRKSKUNST EIT IIIKE AY}IENGIC AV bted OG BILILtrIITNHET _ DTJN IL\N IBCNT I']ODT TR,IVES I EN STDDi]ATI'. VI ],EY!RER!RA 1ÅRT VERKSTIJD OIi IGI\.{]D S ø]ys..1.kt'ii EFTDB IJCDN osl() TEGNI\G STOFGT,9 tthrisiiania L,,/lrqprrøxrEu I'I \AI Onsker 0e å trykksaker gl Deres WSWW F.tlang Prøwr nt' /.ast og Pnsdye.slag Åa8 & l]yåhts B0I(TRYI{ (ER Msnkedåm6vn. 5b. Cenirb

9 N.r,ltsk Arrd\'e,r,l,srrin fleste finne spillet lett ja, nu får vi se: Syd åpnet som giver med en srand, Nord høinet til to os Syd så tre og pass rundt Blindemånn (Nord) hadde: E.Kn.3. I E.Kn.6.,1. + D.10.9.t.2. og Syd hådde: å K.Kn3 I K,7,2. a K t E.K..1. \rest spilte ut spar' 5, som Øst tok nled damen og hvordan skal nu Syd spilte? Løsning til spilleopgave. Faren for Syd er først og frenst den at Øst kommer inn og kan spille spar gjennem Syds knegt årnen. De mot er der ingen fare for sparspill, hvis spar blir spilt fra Vest da er knegten annen sikker stopper. Då Syd hår doblet stopper i både hjelter og ruter og to sikre inn}omstkort hos btindemam, er det unødvendig å tå den siko muligheten åv kiøve} knegt fierde hos øst innebærer, hvis mån hvåd almindeligvis blir gjort spiller kløver lra toppen, begynnende med egen hånds ess og konge. Absolutt Eikkert spill har man ved å ta Perlende VO UVRAY Kr pf. r/r il, kr.,1.10 pr. t/, ir_ sparkongen og der?å spille blindemånn inn Iå et åv de røde ess og derpå spille klø\'er 10 og la denne gå, hvis knegten ikke kommer fra øst. Ti enten har mån da hvis Vest ikke har klø\.erknegt 4 stikk i klø1'er, 2 i hjerter, 2 i ruter og 1 sparstikk, elier, hl,is Vest har kiøver knest, kan Vest ikke utnytte spadarven, men må gi spiljeren ållikevel 4 k]ør'erstikk. 2 i hjerter og 2 i ruter. Rører Yest sparene, får Sl.d 10 stikk. Det er lett, det er sandt, men det er vanskelig ved spillebor'det. Slemmeldinger. Det nedenfor sagte er toget som de fleste lærebøker kan fortelle leserne, men vi gjengir det på grunn åv de mange spørsrnål om slemmeldinger: For dyktige spillere, der kån melde og spille sine hender som d skal, \'il det være mulig å rekke frem til en meldt lilleslem med et dmelig gråd av sikkerlet for også å få den. Ik

10 ke ofte med absotutt sikkerhet heldisvis, ti dened vilde meldingen bli det rene reg'nestyk_ ke, og det er ikke noget ørskverdig måi. g1'ris ikke en viss usikkerhet, bvil nde på fordelings,mullglleter, gav et hasårdmoment,'\,'ilale slemmeldinger tape en det av sin tiltrekrling' Disse 111omentel må naturligvis ikke gjøre slenmeldirger til et efterfuåltet fyrverkeri' som Jor enhver PIis må settes op en,ilel ganger i åftenens løp' ti så pråktfultt d t enn er, når det går av i rette øieblikk, likeså snertefullt er det når det går a\' inlellem hendene. De fleste slemmer som gjøres r ikke meldbare Når en slem gjøres, hører man ikke sjelden makkerne kdtisere hinannens ftvktaktishet. Me}r dette er helt galt. Den gijo e slem skyldes ikke sjelden det blinde utspitl, en heldig {inesse, et feilsdill av motpcrten, ålt såmmen ting som med en meldt slem vitde \'ære gjort På en annen måte. Sl m]nen vår ikke meldttar, ilet er den lavere melding 6om har umuliggjor{ slem' Man regner åt omtrent 75 Pct' av spilte slemmer i}ke er melalbåre Men når Lån mån melde sleil1? nn slem skajl meldes når den tar like Btor utsikt til å tykkes N.. 3 6om til det motsatte 3ærlig når ma11 er i fare_ sonen og motspillerne uterfor. Det høres litt rart ut, men i faresonen er bonus 50 pct. høiere ent dten{or' og tbrdelet veal en slem dedor så meget stølie. Er dedmot begge palter i fåresoden. er vunner spill så viktis at en slem kun bør meldes, hvis der ey over_ veiencle sannsvnlighet for å vime den. Dette gjelder nu lillesle$ Men når bdr storeslem meldes? Med åbsolutt sikkerhet å rekke frem til storeslem er Praktisk talt umulig. Tenk bare den mulighet :rt det første utspill trumjes hos utslillerens måk ker, eller at den knegt som er nlddvendig Jor spilleren sitter hos motparten. Å få disse ting eller fordelinser helt bmgt På det rene er umulig veal et hvilket som helst system, Derfor bør man meget sjelden melde storeslem om det enn er uhyre E)ennende. Dei sier sig selv at de høie kort, ess og konge, er avgjørenale {aktorer for en slemmelding. Likeså små kort i fanen, hvor man ingen visshet har for at toppkortene sitter hos mak' ker.

11 NL3 Nnrdisk Blidqe tiå sa,i n Vest gav og meldingene falt således: vesi Nord øst Syd 1, Grand Do ler Pass 3 Erard 2, Pass Psss Fass ' Nord hadde: Syd ]radd l å K.Kn.x. t D.Lx. I X.D.g.x. I K!.10.x.x. + EKn.x.x. + K.10.9 ra 10.a. & x.k.kn. Hvilke kort har yest omtrent? Løsning til kortlesningsopgave. Vest har spar ess, hjerter konge, ruter dåme og kløver. dame og har avgitt en meget mager grand antagelig for å prøve å hil]dre motparten fta melding. Som man vil se gjør Syd en iett lilleslem, idet Vest kun lår et stikk, nemlig fof spar ess, Norges Brtdgeforbund. Til veiledning for de månge der hår spud om Norges Bridgeforbund, gje[vir vi tedenfor den i sin tid utsendte innbydelse til dånnelse av forbundeti Urdedegn de tillater sig hened å innby til dannelse av. MADE I RA FIlIE OI.O MATMSEY Kr.5.40 pr. r/r fl., kr pr. Ij,1l. et landsomfåttende bridgeforbund for Norge. Sammenslutningens formål I'il nærmere bli precisert av et nedsettend s årbeidsutvalg, men vi nevner bl. a.: Å gi medlemmene råd og veiledning i alle spør.smål r,:edr.ørende bridge. Å bidra til spillets sunde utvikling. Å formulere Iover passende for vårt land. Å etablerc samårbeide med tilsvårende institusjoner i utlandet. Oslo, 26. jånuar Aall, Oluf, høiesterettsadvokat. Amundsen, Ivar, ingeniør Arnesen, I[ga, fru, Bergen. Bent, Lir', Jru, Dramnen. BIun, Johannes, kapteir. Brynildsen, Bj., agent, Bergen. Christenaen, Arne Emil, disponent, Dedicher, H. G., doktor. Få]sen, Georg, sekretzer. Gram, Jåk., kaptein. Gundersen, R. W., overrettssåkfører. Heiberg, Eilif, høiesterettsadvokåt. Helmer, J. G., disponent. Helmer, Per, disponent. Hennanrud, T.,

12 ta No.di5l ari.tse nlagasin Nr. 3 +""" s "&"å"&.&åå"&"s"s"& +"$4"&&4"&&e ee&eeffi F +,s $ 9"TdY.Fnaser g 'f scotch whieky d? 3 MERE KULTIVERT sl derfor mildere i smak'? rnen UBETINGET 'F,& fl sterkere. & g Derfor bare trefierde' e Patter S av det vanlige ffi + t lft pr. flaske i Vinmonopolets utsalg' $ * &cr X {" fi DOMINO SHERRY AMONTILLADO ER PrototyPen for den edle drue fra Andalusien' Den vinner dag efter dag' I Kr. 5. pr. flaske i Vnmonopolets utsalg'

13 N..3 No.disl B.idpe i'tlasa sin 1l I ingeniør, Berge!. Holst, Olå1' T., ingeni/r. Holst, Wilh., grosserer, Ståvanger. HolterSøænsen, S., kontorchef. Irgens, Olåv, disponent, Bergen. Johnsen, Bj., agent, Bergen. Krefting, Otto, overrettssåkjører. Langberg, Chr., Iæge, Stavånger. Lepsøe, K stoffer, kjøbmann, Bergen. Lexow, Peter, ågent. Midsem, 4., rektor, Ålesund. Nielsen, Isak, fondsmegler. Nielsen, N. M., disponent. Prydz, Mimi, fru. Roålkvam, Odd, gross rer, Ståvanger. Sommerfelt, T., fondsmegler. Stansberg, T., overlærer, Dr/bakk. Stang, Hedevig, fru. Torjusen, Finn, høiesterettsådvokat, Bergen. \Vagle, Morten, årkitekt. WiersJensen, J., direktør. l.reloeopgave. Hvilke kort omtrent har Syd og Nord, når meldingene falt som nedenfor. Syd va! kort, giver og uotparten påsset hele tiden. Der spiltes efter åpproachforcing systemet, Regnskapet stod på null. Begge sider i faresonen. Syd: Nord: 1. Påss 2 spar 2.3 Bter 3 hjerier 3. 4 erånd 5 bjefier 4. 6 hjeter Pass Løsning til meldeopsave De to hender kan opstilles omtrent således: ' Nord: å E.K.10.x.x. Q E.K.D.i.r. + Kn. + E.x. svd: I 10.9.x. i n.d.10.x. + K.D.x.x. Hvorfor må kortene være omtrent som åntydet? Syd åpner med pass og kån således ikke ha så meget som 3 honnørstikk, da \.ilde han åpnet med en positiv melding. Imidlertid svarer han Nords knvmelding på 2 spår med 3 ruter og må altså ha en meldbar ruterfårve, og då han se nere viser ennu et honnørstikk ved sin gr.andmelding, må Syds hånd inneholde omkring 2% honrøistikk. Nordmeidingen viser minst 5 kolt i både hjerter og spår, ti uten 6 kort vilde vanskelig hjerter kunde meldes to gånger, og då spar blev meldt først, må den også inneholde 5 kort. Under derne forutsetning vil Nord kunne anslåes til 5 honrørstikk, kanskje r)er, da han øiensynlig er ute efter slemmelding. IIån har antagelig også en gunstig kortfordeliug. Da

14 t2 No.disL S.idse ^1as ås i n Nr. 3 Syd tii slutt støtter hjertermeldirgen, har han attågelig 3 hje er, den neppe så høit som dåmen, mens Nords hjerter er minst 5 med antågelig de tre topphonnør'er i spissen. Spårene hos Nord hår sikkert nok også de to høieste honnører i spissen. Da Syd således neppe kån antas å ha nogen holnø$tyrke i hjerter eller spår, må hån ha et honnørstikk i }løver' og det må også Nord hå, da han i ruter neppe tør formodes å ha P rlende ANJOU Kr pr. r/r ll., kr pr r/1li nogen styrke, kånskje bare en singleton. Der kån naturligvis linnes flere kombinasjoner, som vil passe inn i meldingene, og vi ber våre lesere innsende opstillinger som måtte fy1le de krav de åvgitte metdinger ang:ir' er dågligdagse foreteelser i bridgen. Mange nyter dem fordi de gir sådå$ne glimrende ånledninger til å vise at man kan finne utveier. Det er kanskje noget av det aller morsomste i spillet å mestre en slik tilsynelatende håpløs situasjon. De er så mangeadede åt spillet aldri blir kjedelig som f. eks. følgerde spill, hvor Syd efter grånd hos Øst meldte 4 hjerter og blindemann et' ter utspill av ruter konge la op disse ko*: a 10.!.x.x.x. + Lx.x.x.x. og Syd selv hådde: Vanskelige situasioner I o E. D.Kn De fleste i Syds stilling vilde spille sine hjertere fra toplen og låpe!å åt hierter dame satt annen hos en åv motspillelne. x{en noget særlig utviklet spill kan det neppe sies å replesentere. Og det vilde gitt bet, då trumfdame satt tredje hos øst. Syd må jo avgi et sparstikk og to kløverstikk tit motparten det gjelder derfor å undgå å gi bort }1oe trumfstikk. Men blindemann kån ikke komme inn og spille trumf igjeuem, hvilken spillemåte synes å være den eneste mulighet. Hvad

15 Ni3 N,.dirÅ aridse nia8årin I5 I I I a I.t blindemarn ikke kan, kån kånskje motparten lolledes til, tenkte Syd og spilte efter ruter ess sin kløver 4, og på blindemanns 9 kom esset fra Øst, som spilte spar konge og derpå er ruter. Syd tok med trumf og spilte sin klø\'er dame i håp om at Vest hadde kongen, Som håpet, stakk Vest med kongen, og då blindemånn nu var relronb i kløver og hele spillerens kiøverspill tydet på å gjøre blindemanss trumj god på en kløver, gikk hån like i fellen og tråkk en liten tnmf. Og Syd gjorde uten noen risiko sine 4 stilrt tåkket være den listig lagte falla fnr h^+h1r+ah Problem nr 25 ae E. C. Mantrou fui. Nord: ad. 9 K.10.?. ) Vest: øst: å X.?.4. + Kn (2 K! Sydr a , 99. +? Hjelter er trumf. Syd spiller ui. NodSyd skal ha 4 av de? siikk. Lykken står den kjekke bi av O. T. H. Følgende litt dristige spill forefalt for kort tid siden i Oslo, Begge var i faresonen og meldingene falt som følger: Nord øst Syd Vest Pass 1 lj. Pass 2 hj Pass 2 s!, Påss I sp. Pass 4 }j. PaBS Pass 5 ru.(!) Dobl. Pass Pass Kortene var: Nord:.f Inse!. e xxx',. + K (r.g.x.xx.x. 'l' Vest: xxx' øst: t E.x.x.r. I D.x.&x. t K.D.x.x. I E.Kn.x.x. + E. * x.x. + Kn.!.:,r, + K.x.x. svd: a Kn.1o.x.x.x. V Kx. a D10! f E.D.x. Spillet gikk således; øst Syd Vest Nord 9E. 9x. 9x. (2r. tk. la. *x. +x. +r. +r. +x. +e. ar. ax. ån. ex. *x. O 10. 9x. Ox. ax. akn. ax. a Kn..$x. +D. *x. +x. åd. tx. tx. +K. +K..FE. ** +x x. Er det noe rart at N.S. smilte og tok sig ea skåi?

16 )4 &rdrrt 4l14c= 4!c!. N.3 Fra en dansk klubb }lar vi fått oversendt følgende dett, idet han spilte en spar til tre spill, som i klubben hadde trumf hos blinilemånn. sdilte så fremkåi1 en liflig disku.jon. ro grnser rrumt og håper å med annodning om å si vår gjøre stikk for blinalemanns to mening om spillet. Vi ber le stående ruter. Men dessvere serne, hvis d har en annen d uteværende fire trumfer var opfåtning enn vår, å la den fordelt B1, og Sycl, der nu }omme frem i magåsinets kun kunde gjøre stikk lor egen spalter. hånds to trumfer, gikk to beter. Der spiltes kontrakt, og Syd Nord mente åt Syd hådde sitt fikk meldingen med 4 hjerter, spill oplast ved å spille på klø_ efter" at øst og Vest hadde vetne, men Syd fremholdt åt støttet hinånnen i spar. håns plan var alet sikreste å veat ådnfr med en spar, com prøve. Nordblindemanntok med en liten hjerter, da han vår født renons i spar. Så spil tes tre ganger ruter, idet Syd tok tredje gang med en liten hjerter. Efter disse fire stikk, hl'orav spilleren fikk de 3 og motparten 1, var Syd inne. Der rar då gått eh'e ruter, tr spar og to hjerter. Nord hådde nu som blindemann igjen på Jrordet: I lienors.? K.KL ?. + D.Kn.?.3. os: Syd hådde på egen hånd: Q E.D Renons Nu spilte Syd på at motpartens fire trumfer sått likt for Når Syd gikk ut fra en trumlfodeling av 22 hos motparten, så er dette i}ke den sannsynligst fordeling. Hvor en hånd har 5 og: en hånd 4 kort i samme farve, er de tilfelle, hvor de andre 4 kort i falven sitter hos en åv firotspillerne, så sjeldne at mån, hvis man har behov for det, kan sette dem ut av betmktning. Derimot er fordelingen 31 noget hyppigere enn 22, så den første fordeling må man regne med og Syd gjorde urett i å hå1) på fordelingen 22. De uteværende 7 kløver er antagelig delt 4l3 hos ftotparten, då denne fordeiing er dobbelt så hyppig som andre fordelinger, Sød bør dedor

17 N., 3 No.dis& Aridg. n1ag,sin 15 Icgne med alenne, likesom der er størst sannsynlighet for at ess og konge i klover sitter På hver sin åv motspillemes hen Ut fra disse b tmktninger er det best å spille på kipveme, idet Syd spiller kløver fra egen hånd og tar med damen hos blindemam, hvis Vest ikke bruhcr ess eller konge. En åv motspillerue blir inne, og hvis de nu stråks tar ennu et kløverstikk, har Syd sitt spill oplagt Spiller motparten trumf, blir Syd inne på egen hånd og spi] ier sin siste kløver, og mot!årten kommer igjen im. SPilles nu trumf igjen, 'qpilles trumf nnu en gång, og blindcmånns to ruter og en klø\'er ståt. SPilles spår, tar blindemann err trurnf os sjør et stikk På stående klpver og et på truinf På sparrenons, og syd giøf tre trumfstikk, hvis enten Vest hår 4 kløver eller trumf I sitter hos Øst. Spiller motparten efter innkomst på lørsfe klpver spar op, må Nord ta derme med en trumf og spille en ruter, hvorpå SYd må lcgge sin gjenværendc kløver. Motpåden blir inne På trumf. Spillcs nu spar eller kløi'er op, har Syd vunnet spill ved mølle i diss farver. Spilles trumf op, vil Syd gå en bet. cognac ROBIN V.V. O pr.'/, i1.,8.55 pr. Ir rl. O.tr pr.11r t1.,7.90 pr. r/' fl. Nog t oplagt spill kan ikke Syd sies å ha ved å spille på kløveme, men der er store chånser, hvis motspillet ik}e er meget godt. Er dette imidlertid tilfelle, er det spørsmå1 om ikke den vei, Syd valgte, el like god som den av Nord Joreslått. Det synes å være best å begynne med å spi1le på kløveme, da den annen linje kan tås op senere i spillet, hvis motparten efter lørste klør,erinnspill, spiller spar, altså hvis den situasjon opstår som har den minsta chanse til 'å lykkes. En melding, som også vakte diskusjon, er følgende: Syd åpnet med en grand som giver Vest doblet Nord påsset og hrad skulde øst melde på: i x,x.!2 D n.g.x.x.x. * xx Jri mener at Øst åbsolutt vålgte det fiktige da han meldte 2 hjerter. At kortene på de to hender i et gi\.et til{elle kan påsse bedre for ruter, reier intet; det er den gode fårve som

18 F PASS PÅ STIVETøIET! et'"ucrsk (A/S Vestneim 4 Elekrrisk Vask) må meldes m d en slik hånd. Det siste spitl forstår vi ikke riktig hvordån kunde være gjenstånd f or meningsforskjell. Sluttmeldingen vår 4 spar hos Syd os Vest spilte ut hjerter motparten hadale intet konge meldt. Syd og Nords hender" var disse: Nord: i n.k.g, !. Syd I a Kn.10.8.x.x. + E.K.x.r. * X.x. Da Yest efter hjerter konge spiller en ruter, stiger Syds ut_ sikter betydelig. Hån har nu en mulighet for å vinne spillet. Sin tåpende kløver på egen hånd i11å han kaste av på hjer_ ter dame }os Jrlindemann, efter ai esset, som er hos \rest, er drevet ut. Dertit må han spille på at spar dame sitter hos Vest og høist tredje. Er nu ruterne fordelt 33 hos motparten, vil hån kunne få sitt spilt. Efter innkomst på ruter, spiller Syal sin hjerter, og esset må komme Jra. lest. Ruter \.it bli spili igjen, og Syd blir inne og må spille sin spar knegt og ta fin ss n, hvis Vest ikke stik_ ker. Så to gånge} trumf til og derpå hjerter dame Syd leg_ ger sin lille kløver. Så ruter frå blindemann, og SJ'd håper å g gjøre den 4de ruter på egen hånd god. Vi kan ikke se at der I noen annen måte å spille på, uten at man hår sett alie henders kort. HeII redaktøren ånmoder oss om å uttale oss om spørsmålet. Min mening er den at et system er et <nødvendig onde>. Ellers vil ikke den almindelie spiiler alitid klare å melde sine kort helt ut, eller for ofte op_ leve tragedien (3 å 4 beter>. Men det virker <mekaniserende) og dened <åndløst) og System eller ikke. således mindre forenlig meal t spills (ethik). En spillers fantasi og dømmekråft må gis den stø$t mulige anledning til å utfolde sig, hvjlket ikke er mulig, hvis kråven qtrammes for sterkt til meldeteknikkens Eystemåtisefing. Fra fø$te stund har derfor. Culbertsons honnørstikkkrav

19 NL.? No.d!Jt Aridse n{2s ås in 17 frastdtt mig, særlig åpnil1gsmelalingen med det stmmlile kr?rv på 2% h.s. Det naturlige og eneste vel_ dige synes mig også åt der meldes fra håndens samlede koftstyrke eller stikkevne, og ikke kun på tilstedel'ærelse[ av nogen få høie kort. Honnørstikkkravet, som forrestel kun er bygget på et meget upålitelig ståtistisk <edåringsmåteriell) med valiåsjoner fra 7 til 10 h.s eller 43 pct., kån synes nokså besnærerde, men virket med sine detålj oplyslinger : <Jeg har 2 ess og dåmen> eller noe lignende, for meget slådrende, for litet <ethisk>. Den!qåmled e kortstyrk e kan neget nøiaktig bestemmes, f. eks. ved Pointsberegning, hvomv vi hår både en dånsk og en norsk beregningsmetode. Ved den siste er våriasjonen ikke over 25 Pct. En rent praktisk mångel ved dette stråmme 2% h.s. krav, er at herved avskjæres flere gode meldinger. Hvad Culbertson kaller for <selvmovderiske) åpninssneldinger på et trekk i sin btå bok, er selvmorderiske kun i Culbertsons system, da en melding her vilde villlede rnakker. Men de er ikke selvmorderiske i og for sig Jeg tenker enhver vilde være lornøid med å lå slike <selvmorderisl<e> kort som:.l D.Kh.10,9.8.?.(i, Q n.3, 'F l' med sine 6 sikre stikk og ]øfter om meget mere. Sett at ålie meldte pass. Et flott spill gått tapt. Jeg tenker at selv fru Culbertson vilde si (fritt for disse kort> fremfor kort som: Q E.D.3.t..: t, skjønt disse siste inneholder de så høit iovpriste 2Y: h.s., som det jo cr tillatt å melde 1 spar på; se eks. 1 pas. 49. Til slutt er ting til: Tilliten til de11 blå boks definisjon r og regtrer svekkes ved de månge nndtagelser. H\.or{or respekterer ikk Culbertson sitt eget system, men gang på gang melder gånske anderledes enn systemet tilsier. T. Stansberg. Til ovenstående vil redaksjoncn bemerke, at den ånførte Culbertsonhånd ikke er noget særlig godt eksempel, det er nærmest en grenseverdi, som de fleste spiliere neppe vil melde på med 0 på regnskapet. Med

20 Nordisl B.rd.q! n,,&sin hensyn til det stramme krav på zlt honnørstikk, så henviser vi til artikkelen (Meldinger til skrekk og advarsel). Vi skal ikke gå nærmere inn på (pojnts_ metodene) nur men skal noh v d Benere leilighet komme tilbake til dem. Denne artikkelserie hår vi inntrykk av hår vunnet stort bifåli hob den jevne spiiler, og (Bob> har lovet å fodsette SåmUige spil er spilt på en alten red samme bord. Det vi_ ser h\'of vanskelig det er til en hver tid å være på høide med situasjonen. Det er jo ikke så ualnindelige ting, jes forteler om, og allikevel. I Syd åpn t med en spår og sluttnelding.en i:lev 4 spar. _ Påss r.undt. Utspillet var ruter 8. Blindemånn hadile: i D.7.x. Q K.!r.x.!.r. og spilleren selv: i n.x,10.9,8.x. i E.D.1().x.x. og fikk 5 irekk, som vår greit og tiketil å få. Men tross over_ stikk og utgang var clet ikke godt spilt. På første ruter }om Almindelige spill åv Bob. knegten fra Øst, og Syd tok da_ rnen. At motparten må få et hjerterstikk er ikke til å undgå, men behøver Syd å gi fra sig noe stikk i klø\'ef? I1{ke hvis Vest har en ruter tit og Syd spiller liten ruter tit Nods kong og deryå trlrmfer da er det en mulighet for å gjøre tj tf kk. Shulde Vest være re rons I ruter og bruke trumf, er der allike\' l ingen 1are for bet, slik som tlumfene er forllelt mellem Syd og Nord. M n har Vest en ruter. og trumfene sit ter fordelt 22, kan blinde_ manns ene trumf anvendes på Syds kiøver og æsultatet b1i 12 stihk. Nå, et stikk mer eller mindre i et spill som dette kan synes nokså likegytdis., og mange vii kanskje si, at heller ett sikkert overblikk enn to usikrc. Hvordan mån vil se riet, blir en temperamentssak, men vånen å prøve å gjøre rnest mu_ lig ut av kortene er en goal og rpnnsom vane, som ofte gir det ene stikk som er åvgjørende for

21 Nddis]L 3 rlds!/r1e4{ll t9 Rø og vit r,bosca" Italiens krafiikste Vermouthmærke. l{or$[ [ntiota[illnhlil Al<eft#. 8 0tL0 TeU.l3ta3 EXCELLENT FARYEBÅND aodtfnt ov nndåld.lurcddtet fifimethbten$ [ololl BriÅgealten tuter totxl,ag Adgong lor dllo Ea!e kr, l. Ttl A, MIDSEM sptjj:l_jgille 4 krone!, imb. kr' 5.50 OLAF NO R]I S!'O FI,AG SANDEMANS PORTVIN 61;4æ'Xdq1 BRIDGE, Praktjske støo bfidgebord med lilirukket Pa!. k'' Bo,lilt t bndsebod o s r',,lin lie" reklamespillkori " B.jdge brokke.. r 6 blyanter i kartong " 25. 2, JOHAN O. LARSSEN

22 2A l'unnet.eller tapt spill. I nevnte spill satt kodene motspiilerne nettop som skulde for Syd. II. Sluttmeldingen vår 6 ruter og utspillet kløver dame. Blindehann haalde: i 10.r.!,x. (2 X.\.?}10.r,x. rn E.r.a.x. os Syd : I E.\.r. I!.x.x. + E.K.D.Kn.\.\.x..ft Renons. Spilleren gikk en bet, trcss det at han så å si kunn legge lrodene på bordet med en gang. Syd lå fra egen hånd en hjerter istedetfor en spar på kløver_ stikket og beten vår uurdgåe_ lic. Hån bør legge en spar og spille liten trumf fra blindemann. Hår begge motspilleme trumf, kan han trlrmfe en gang til og spille blindemann inn på hjeder ess, tå kløver kongen og regge nok en spar fra egen hånd, og nu kan motspillet }un få et hjerterstikk. Er en åv motspillerne født renons i truml, trumfer Syd båre en gang, spiiler Nord inn på hjerier ess, tar kløver konge (spar fra Syds egen hånd) og derpå.blindemanns siste hje*er. Hvad tlu edn spilles Lrt fra moh)aden, Irr4i{Brt4gr:Ie 1" r " Nr.3 det må Syd få sitt spi, idet mot_ hos parten kun kan gjøre alet ene de hjerterstikk. IIL Nord åpnet med 1 ktø_ ver, Øst påsset og Syd sa 3 grand, en melding som næsten kunde vært avgitt i Lenz_Cul_ be*sonmatchen. Vest, der hadde: i x.rx.r. I X.K.,.r. a E,x,x. spilte ut kodgen i hjerter, og Nord lå op:.f E.K.D.Kn_r.x.!.x_ Vest foltsåtte med hjerter ess og nok en hjerter, til tross for at øst på første hjerter kastet treeren og på annen femmeren. Syd kom inn og gjorde resten 5 trekk. Evåd vilde leseren spille på Vests plass efter de to hjerter? Syd har sitt spill, hvis had kommer itn tidsnok, blindemann har jo 8 kløverstikk. Av_ kastene viser at øst ikke har hjerter, så \'alget må stå mellem spar. og ruter. Et ess bør vel Syd ha med sin 3 gland melding, og det må være spar ess. Men selv om øst skulde ha spar esb, så blir det kun et stikk, da Syd må ha kongen og dåmen i

23 Nordist Bridse n4aeartn 21 IUATINEZ, CASSIOT'S,TOURIST PORT, ''' &c" ""..,.", MG "." MARTINEa, OÅ5SIOT,9 Co LrllD olorto P(od\ce ij Ponlq. M aterieu lat Bridgekonkurranser Rnrs.;iko,fi;ii;vr KoikL. rarseblokke. Eskcr for kortfordc' ling Bord'numnrere. Vegg plakat r. Regnskapsskje ae. Skjemåer iol notcring av sfrll. HALVORSEN &LARSEN Ai S oslo påsfteluren nilfll er $i0 Forbettdelser d sitrts Husk DAMM S splll kort Øot. e$"n{ J,znRts %"*1 :('h':f,9nl $,bij QJaloi,nc> / NORS K ARAEIDF For strklassts ut lor e lse farven, og med ruteresset hos Vest blir det allikevel ingen bet, medmindre øst også skuld ha kongen i ruter. M n hvodor da gå omveien om sparcnc? Vest bdl'efter de to hjeltere spille sitt ruteresb først fordi blindemanns danle fånges, hvis øst skulde ha kongen og noe mcr, og dernæst fordi det er usånnsynlig at øst har sparess, og for. det tredje fordi det er eneste mulighet til å gjgre bet, hvis Øst kan utrette noget i ruter, og fol. det fjerde fordi han antågelig r,il miste det, så snårt slilleren kommer inn. Syd med sine 3 srand må ha kldver, så det er ingen fare ved å gjøre ruterdamen på bordet til innkomstkod, hvis Syd hår kongen. Da øst i ruter hadde: K.K!.10.x.x. vilde det blitt en smukk s:rmling b ter, hvis Vest hådde spilt på den eneste mulighet, som m d rimelighet kunde prø\'es. Syd hadde denne hånd: 4 D.]{ D? D Kn r'x x Jeg har sett disse neldinger a\.gitt; det er utrolis, nlen

24 7 22 Nordisl Bridge.tf as,årin Nr.? Løsning til problem nr. 2f. syd Vest Nord øst 1. * 10. (2 4. Q' I( F. 98.? 10_ 9I(n. Spiller øst nu 'tr 8, ksster Syd +? oe Nord i D, hvorpå Syd nå få to 6likk i spår. Spitler øst a ess, rar Nord,Syd to oltast sparstikk. Spiller øst liter s!ar, tohmer Nord ru på dahen.g spilter titcn mter, os NordSyd får del fjerde stjkk i nilerr 1. 'F ad. *4. 2. i le. 3..i a 4..rt 8. Spiller øst nu s!år, hå y st brnke ttruhf, da slil1et ell rs er ollagl for Nord Syd, Nord stikker over trlmfer frå kongan oe, Syd {år sliller øst 9 Kn., liommer Nord inn!å korg n oe spiller rulcr og iår to slikk til i truhf. Stilter øst? 6, belolder Syd slikk r, os spil 2 gode viner Wiese & l(rohns Portvin Leacocls liladeila Evis Y st i anret stikk bruker irumf, tar Nord over, trumfer fra lonsen, os Syd får et spsnrikk. Syd kan i ånnet siikt spilte tiløver, idel Nord, hvis øst fortseiter med sparess, ikke stikker ned R*irlnp"t+ Firmået Halvorsen & La6en A.S i Oslo har oversendt oss en del materiell for tulnering I og konkurrånser i bridge, duplikate boårds, skjemaer, regnskapsblokker, etc. etc. Det er virkeiig morsomt å se at vi nu her Til bridge TII. Kvalitetskort Kr.2.OO pr. Etabl Kongensgt.29.

25 Noiii.l B.idgc rl asa sr'i 23 i låndet kan lage ålt som hører med til bridgen og låge det på en tiltålende, gæi og pråktisk måte. Hvad det vil si for bddgen å få anlednins til å spille duplikåte i klubber og gjerne også ellers, vil nok snatt merkes i spilledyktigheten, og firmaets materiell er billig og pråktisk. Vi kompli menterer firmået for dets initiativ og for den enkl og gode utførclse. Herr E. Sein i Halden har sendt ut på markedet en meget god og gr.ei b dgeblokk, som vi ånbelaler leserne å prøve. Spørsmål og svar. Kravmelding utgangs rnelding (Culbertsons system.) Et spørsmåi, som fra tid til annen flere ganger er forelågt oss, er dette: Syd åpner med en tomelding i spår, Nord svarer med to gradd, Syd går så f. eks. i 3 mter, Nord svårer igjen med 3 gnnd, Syd fortsetter og sier 4 tuter. Nu er det mange som mener at Nord kan passe, hvis han vil. Det er imidlertid feilaktig. Nor"tt må melde til utgångsmelding foreligger, og 4 ruter er ikke utgangsmelding. Det hjelper ikke at utgangsmelding har f oreligget, meldingen må ikke stoppe Llten at sådan melding foreligger Til K. H. Stavanger. Syd åpner med 1 spår på: å n.k.d.t. I D.l.\. a xr',i E.K.x.1. Vest sier 2 ruter 0g Nord pass, øst 3 ruter, Østs hpining overhøres av Syd, dcr sier 3 k]øver, men må altså melde 4 kløver. Denne dobles av Vest. Hvad skal nord melde, når' han har 3 små spår, 2 sn1å kløver, 4 små ruter og 4 små hjerter. Svar: Nord bøt melde 4 spar. Til H. H. H. Oslo. Jo, herl H. H. H., redåksjonen kan også besr.are Deres spørsmål, selv om det ikke kån sies å høre til de ålmindelige, men heller ikke, som De mener å tr.o, er så dypt åt De tør anse Dem som opdager av denne dypsindighet. De åpnet som Syd med 1 sp., Vest sa 2 ruter, Nord 3 hjerter (kråvmelding), øst påss. De spør om De da kån melde 3 spar med:

26 Nordi\k Brds,^Jæår/n Allrid Gode Kort på hånden Kr.3.00 og 350 BERGANS Meis og Ryggsekk ReklamerSpillkort Nahe{ garant$er kyaliler. Brukes av land.is siøiste kortklubber I E.DKn,108.? 8.5. l D.7 + LKn.9.4. Dertil må svar.es jå. Det er fiktig nok at De den'ed avgir en tremelding i spar med en spådanre, som ikke er sterk nok til å melde 3 på. Det vitde farven heller ikke være, hvis De hadde meldt like inn 3 spar eller. De hadde besynt med 1 spar og derpå meldt 2 og en delig 3 spar. Men disse situasjoner er helt forskjellige. I nærværende tilfelle har Deres makker avgitt en kravmelding, og De må svåre. Når De da gjentar spårmeldingen med det minste antall stikk i spar, som kan meldes for å holde meldingen gående, så er fårven kun meldt om igjen en gang uten hensyn til hvor høi spårmeldingen i og fof sig er og de*il er de ångitte spar sterke nok.

27

28

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Onsdag 9.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nors-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Høyland & co vant NM-lag Monrad

Høyland & co vant NM-lag Monrad Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002 Mandag 29. juli 2002 Offisiell åpning Bridgefestivalen er nå også formelt åpnet. En verdig seremoni, en elegant prolog og bevingede ord fra president

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

Bulletin 6 - Olrudpåsken

Bulletin 6 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 6 - Olrudpåsken God påske alle sammen! Når siste kort er lagt i dag skal mange av oss på påskeferie, jeg vil med dette takke alle for en fin Olrudpåske og takk for alle bidrag til bulletinen.

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann.

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann. Rim og regler Her er noen av sangene og regle vi bruker på avdeling Tutti. Dette er sanger til stellebords situasjoner, når vi vasker hendene, spiser og har samling. Samtidig så er vi veldig glad i å synge

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013

Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Sang og reglehefte for Lohove småbarn, blåbær og rognebær august- september 2013 Du og jeg. Du kan gjerne få smake på min appelsin, for i dag er du den aller beste vennen min. Den kan deles i båter til

Detaljer

Turneringsledelsen i klubben. Per Nordland

Turneringsledelsen i klubben. Per Nordland Turneringsledelsen i klubben Per Nordland Hva er oppgaven? Sørge for at spillemateriellet er på plass Sørge for at andre grunnlag er OK Orden i lokalet Kortstokker Temperatur Mapper Kaffepausen Slipper

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen NORDISK ;l'nge MAGASIN r. Å.g. Oktober 1932 Nr. 8 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI - Utkonmer I gang nlånedlig, undtatt sommernånedene juni ogjuli. Arsabonncment kr. 0.00. Kontoret 0g eksped. vettakollen,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kvangraven i 200. Sånn begynte det

Kvangraven i 200. Sånn begynte det Kvangraven i 200 Hvis du tror at overskriften betyr at han spilte dobbelt så bra som om jeg hadde skrevet Kvangraven i 100, så tar du feil. I helga var det Nærbø Cup og jeg hadde tatt turen bortover sammen

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret.

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret. Innhold 1 Den gåtefulle bretagner. 5 2 Rødt og svart hår. 10 3 Tindebestigere. 14 4 Mannen som vilde arresteres. 17 5 Sobral, reisefører. 21 6 En besynderlig vandring. 25 7 Mer om monsieur. 29 8 Mr. Brint

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer