Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.steinkjer.kommune.no"

Transkript

1 Bi st and og om sorg Bi st and og om sorg Brannvern og byggesak H el se og rehabi l i t e ring H el se og rehabi l i t eri ng Kom m u nal t ek ni ske tje ne ste r Kom m u nal t ek ni ske t j enest er Ku l t u r Ku l t u r Pl an og nat u r Pl an og nat u r S k ol e og barnehage P P T, barnever n o g Inf orm asj on, økonomi og IK T sosi al e t j enest er S osi al t j enest en i nne nfor NAV S k ol e og barnehag e Inf orm asj on og IKT Økonom i og personal Økonom i ske anal yser D r i f t sreg nsk ap Invest eri ng sreg nsk ap Økonom i ske anal yse r D r i f t sreg nsk ap Invest eri ng sreg nska p B al anse B al anse ÅRSMELDING 2008

2 Politisk organisering I 2008 (47) (11) ADMINISTRATIV ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE I 2008 O R G A N I S A S J O N S K A R T 2 Forsidefoto: Steinkjerbaby i body fra kommunen - Berit Segtnan

3 RÅDMANNEN HAR ORDET Rådmannens kommentarer... 3 Bistand og omsorg... 5 Helse og rehabilitering... 8 Kommunaltekniske tjenester Kultur Plan og natur Sosialtjenesten innenfor NAV Skole og barnehage Informasjon, økonomi og IKT Økonomiske analyser Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Steinkjer er en kommune i vekst. I 2008 fikk kommunen 196 flere innbyggere! Ikke siden 1953 har folketallet økt tilsvarende når en ser distriktene og byen under ett. Aldri har innbyggertallet vært høyere: personer bodde i kommunen ved årsskiftet. Riktignok ble 2008 året da Stjørdal passerte Steinkjer som fylkets mest folkerike kommune. Men vi vokser og har ikke vokst tilsvarende på mange tiår! 261 nye steinkjerbygg kom til verden i fjor. I tillegg flyttet det 133 flere til enn fra kommunen i Steinkjer er et attraktivt sted å bo. Her har vi aktive grende-sentra, en av landets best bevarte gjenreisningsbyer, bygder i utvikling, rike kulturminner, fjord og fjell lett tilgjengelig, Norges geografiske midtpunkt, et rikt handels- og kulturliv og ikke minst slagordet og ambisjonen Åpen, lys og glad. Gode kommunale tjenester er viktig for alle som bor i Steinkjer. Med gode tilbakemeldinger fra innbyggerne i undersøkelser innen både oppvekst- og omsorgssektoren, derfor er det all grunn til å takke ansatte for innsatsen i året som gikk! ble i fjor kåret til fylkets beste, og nummer 19 nasjonalt. Mange benytter seg også av kulturtilbudene i kommunen. I fjor økte besøket på kinoen med over 30 prosent. Biblioteket feiret 150-årsjubileum. Dette ble markert i flere arrangement, og i tillegg ble en jubileumsberetning gitt ut. Midt-Norges største kjøpesenter har vært under bygging, og vi har blitt vertskommune for det nasjonale Kompetansesenteret for distriktsutvikling. Det vil utvilsomt bli spennende å leve og bo i Steinkjer i årene som kommer! BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I 2008 Steinkjer Nord-Trøndelag Folketall Fødselsoverskudd Netto tilflytting Befolkningsvekst Folketall Kommunestyrets sammensetning pr : Representanter Antall M K Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiet Venstre Sosialistisk Venstreparti Innen skolesektoren ble det jobbet godt med å innføre individuelle opplæringsplaner (IUP) på alle barneskolene i Steinkjer. For dette arbeidet vant kommunen en pris i Kvalitetskommuneprosjektet som ble utdelt av kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Avdeling for Bistand og omsorg (BO) har i tett samarbeid med tillitsvalgte, jobbet med et omstillingsprogram innenfor pleie- og omsorgtjenestene. Det skal jobbes smartere med ressursene innen avdelingen, og målet er like tjenester uansett hvor du bor i kommunen. Denne avdelingen ble også påskjønnet i fjor. Sammen med avdeling for Informasjon, Økonomi og IKT mottok avdeling BO diplom for bruken av PDA (personal digital assistant) en liten bærbar datamaskin som letter og kvalitetssikrer arbeidet i hjemmetjenesten. Datamaskin er også noe innbyggerne i Steinkjer tar i bruk i stadig større grad når de kontakter kommunen. På tre år har besøkene på kommunens nettsider blitt mer enn doblet. Blant 700 offentlige nettsteder Rådmann Erling Bergh Foto: Odd Georg Skjemstad 3

4 REDEGJØRELSE LIKESTILLING 2008 R E D E G J Ø R E L S E L I K E S T I L L I N G Steinkjer kommune har som arbeidsgiver og tjenesteyter mål om å ivareta full likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid, kulturell og faglig utvikling. Også kommunen som politisk arena skal ha likestilling mellom kjønnene, og skal være tilrettelagt for deltakelse fra begge kjønn. Steinkjer kommune skal være pådriver for likestilling i samfunnet. I Steinkjer kommunes egen virksomhet er 81,6 % av de ansatte kvinner og 18,4 % menn (av antall årsverk). Det er hovedvekt av kvinner innenfor helse-, omsorgs- og oppvekstsektoren, og av menn innenfor teknisk sektor. 21 lærlinger er tatt inn i oppstillingen for alle beregninger. Kjønnsfordelingen blant ledere var slik i 2008: Kvinner Menn Nivå 3 (tjenesteenhetsledernivå): 69,8 % 30,2 % Nivå 2 (avdelingsledernivå): 57 % 43 % Nivå 1 (rådmannen): 100 % 0 % Gjennomsnittlig årslønn ved utgangen av 2008: kvinner Menn Kr kr Forskjell i lønn skyldes forskjell i stilling. Av de kvinnelige ansatte arbeider 70,6 % deltid, mens 32,8 % av de mannlige ansatte arbeider deltid. Dette er en reduksjon på 1,3 prosentpoeng for kvinner, en økning på 1,6 prosentpoeng for menn. Kvinner har i gjennomsnitt 71,6 % stilling, menn 83,8 % stilling. Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument bygger på prinsippet om at kvinnelige og mannlige medarbeidere skal ha like muligheter og rettigheter som ansatte i kommunen, på tvers av avdelingsstrukturen. På likelønnsområdet har kommunen tydeliggjort en intensjon om lik avlønning for arbeid av lik verdi. En av utfordringene i dette arbeidet er at det forhandles lønn lokalt med hjemmel i fire ulike forhandlingshjemler. Dette kan føre til utilsiktede lønnsforskjeller mellom arbeidstakergrupper på samme nivå. Kommunen har en lønnspolitisk plan som bygger på prinsippene nedfelt i de tre aktuelle kapitler i Hovedtariffavtalen - med kjønnsnøytrale kriterier. Kommunen har i løpet av 2008 iverksatt et eget program for seniorpolitiske tiltak. Siktemålet er å oppmuntre arbeidstakere fra 62 år til å stå lengre i arbeid. Kommunen er også deltaker i Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, et treårig prosjekt i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Målet er å tilrettelegge bedre for kvinners deltakelse i folkevalgtarbeidet. 4 Foto: Leif Arne Holme

5 BISTAND OG OMSORG 1. TJENESTER OG OPPGAVER I AVDELINGEN Bistand og omsorg betjente brukere ved utgangen av Avdelingen består av ni tjenesteenheter. Antall årsverk pr er 370. Antall faste ansatte er 660 personer. Avdeling for bistand og omsorg har ansvar for planlegging, gjennomføring og samordning av tjenester innen flere områder. Avdelingen tilbyr institusjonsopphold, korttidsopphold, dagtilbud, hjemmetjenester og tilbud om tilrettelagte boliger og tjenester for brukere i alle aldre. Bistand og omsorgsavdelingens tilbud er regulert etter Lov om helsetjenester i kommunen, Lov om sosiale tjenester, forskrift om Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten, Lov om pasientrettigheter og Lov om helsepersonell. Styrende for virksomheten i perioden er Kommunedelplan for bistand - og omsorgstjenester i Steinkjer kommune, Planen ble vedtatt i kommunestyremøte MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Faglige mål - hovedmål Avdeling for bistand og omsorg skal være en serviceavdeling som bidrar til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet for kommunens innbyggere. Dette skal skje innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i henhold til lover og forskrifter. Avdeling for bistand og omsorg skal medvirke til at eldre og funksjonshemmede i kommunen kan leve et mest mulig selvstendig liv preget av trygghet, respekt og trivsel. Delmål Avdelingen skal i tett samhandling med brukere/pårørende søke å opprettholde egenfunksjon og forbygge behov for bistand og omsorgstjenester. Avdelingen skal gi nødvendig behandling og bistand i eget hjem. Avdelingen skal i samhandling med boligkontoret gi tilbud om bolig og tilrettelagte tjenester som er tilfredsstillende i forhold til brukers funksjonsevne. Avdelingen skal gi tilbud om plass med heldøgns bistand - og omsorgstjeneste når de andre ovennevnte delmål ikke er tilstrekkelige. Avdelingen skal bidra til å utvikle bistand - og omsorgs- tjenester i tett samarbeid med ulike nivå i tiltakskjeden. I tillegg skal avdelingen bidra i den strategiske utviklingen av helsetjenestene i kommunen. Arbeidsmiljømessige mål - hovedmål I avdeling for bistand og omsorg er mennesket den viktigste ressursen på arbeidsplassen. Alle ansatte må sammen ha fokus på å ivareta en god fysisk, psykisk og sosial helse for seg selv og i arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å mestre en arbeidshverdag innenfor dette området. Delmål Avdeling for bistand og omsorg ønsker: Å sikre at avdelingens arbeid med helse, miljø og sikkerhet gjennomføres etter gjeldende lover og forskrifter. Å sikre at sykefraværet reduseres gjennom målrettet arbeid for å bedre arbeidsmiljøet. Dette kan vi ivareta gjennom: - ergonomi Ressursbruk Avdeling for bistand og omsorg i kroner Regnsk Budsj Brutto drifts- og finansutg Netto drifts- og finansutg Netto avvik Netto avvik i % -0, Utgift pr. bruker Årsverk pr. bruker 0,41 0,40 Lønnsutgift pr. årsverk Antall inst.pl.og beboere i oms.boliger i % av innbyggere 80 år og over Institusjonsplasser 12,4 % 12,9 % Andel beboere i oms.boliger 53,7 % 55,1 % Andel av aldersgruppen som mottar hjemmetjenester år 8,8 % 9,1 % 80 år og over 40,0 % 40,3 % Utgift pr. bruker Brukerbetaling i % av brto driftsutg. 2,1 % 2,7 % Andel av aldersgruppen som bor i institusjon år 1,7 % 1,9 % 80 år og over 9,6 % 9,6 % Pleieutgift pr. bruker Lønnsutgift pr. bruker Andel på langtidsopphold 63,7 % 61,9 % Brukerbet. i % av brto. driftsutg. 15,8 % 14,6 % Andel i ensengsrom 98,7 % 98,7 % B I S T A N D O G O M S O R G Foto: Mari Skjetne 5

6 Bistand og omsorg B I S T A N D O G O M S O R G - psykososialt arbeidsmiljø - tydelig kommunikasjon - tilbakemelding - informasjon - likestilling - økte stillingsstørrelser i avdelingen - tilstedeværende ledelse. Miljømessige mål Sikre at utslipp og avfall til det omkringliggende miljø holdes innenfor de rammer og krav som stilles til virksomheten. Demografiske utfordringer Utskrivingen av brukere fra sykehus med behov for plasser i institusjon, har hatt en jevn økning også i Steinkjer ser en merkbar økning i antall søknader. Behovet for tjenester er mer krevende og sammensatt. Dette fører til at det stilles større krav til kompetanse blant ansatte. Disse utfordringene gjør at kommunen må drive institusjonsplassene på en kvalitativ og effektiv måte. Det er en klar målsetting å kunne møte disse utfordringene på en god og hensiktsmessig måte både for brukere, pårørende og organisasjon. Avdeling for bistand og omsorg har gjennomsnittlig hatt søkere i sykehjemskø gjennom året. Dette gjelder søknader på korttidsplasser, langtidsplasser og rehabilitering. Søkerne til sykehjemsplassene i kommunen, bor i bofellesskap, omsorgbolig eller i egen selvstendig bolig. Ferdigstillelse av store leilighetskompleks på Sannan, Jæktbyen og Dampsaga har ført til en kraftig økning av brukere i sentrum. Det er derfor en stor utfordring for tjenesteenheten blant hjemmebaserte i sentrum å møte denne tilflyttingen med gode og tilstrekkelige tjenester. De fleste andre tjenesteenhetene som tilbyr hjemmebaserte tjenester har en stabil brukermasse, mens enkelte distrikt har en nedgang i antall brukere. Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette i årene framover. Kommunestyret innarbeidet i økonomiplanen (vedtatt av kommunestyret ) utbygging av Steinkjer Sykehjem med 10 plasser (5 langtids - og 5 korttidsplasser). Oppstart av utbygging vil skje fra begynnelsen av mai Likeledes ble det vedtatt å foreta en oppussing av 40 plasser ved Egge Helsetun. Oppstart av denne oppussingen/ rehabiliteringen vil skje fra midten av april ØKONOMI Samlet viser regnskapet for avdelingen er merutgift på om lag 1,6 mill. kroner sammenlignet med budsjettet for Inntektssvikt knyttet til ressurskrevende brukere har påvirket avdelingenes samlede resultat for Sykefraværet er høgere enn forventet. Dette utløser innleie og behov for vikarer innen de fleste deler av tjenesteytingen i avdelingen. De fleste enhetene har innenfor driftsbudsjettene drevet ressurseffektivt med streng budsjettkontroll gjennom hele året. Dette har gitt resultater til tross for en del uforutsigbare faktorer som har påvirket regnskapet for avdelingen. 4. ØVRIGE KOMMENTARER: a. Viktige hendelser Omstillingsprogrammet for Bistand - og omsorg Dagens drift av avdelingen og de ni enhetene følger i all hovedsak mønsteret som ble lagt gjennom reformen Eldre 90. Tilbudet er bygd opp desentralisert - med eldresentre i alle kretser og sentrum. Hvert av dem har assortert tilbud med åpen omsorg, botilbud og HDO (heldøgns omsorg). Dette mønsteret trenger strukturelle endringer for å bli tilpasset dagens situasjon. Noe skyldes befolkningsutviklingen i kretsene (alderssammensetning, aldring, død, fertilitet og lokal urbanisering), og noe skyldes kostnadsutviklingen i kommunal sektor (forsterket lønnsintensiv drift). Tjenesten driftes med relativt mange og til dels små turnuser. Dette er kostnadsdrivende fordi turnus er sektorens største økonomiske drivkraft. Resultatet blir høyere kostnader og mindre fleksibilitet. Dagens kapasitet er samlet sett tilstrekkelig for behovet i planperioden fram til Totalkapasiteten beholdes og videreutvikles med hovedvekt på kapasitetstilpasninger og omstilling av heldagsovergang (HDO). Dagens organisering og struktur endres med sikte på moderert videreføring av distriktenes oppgaver. HDO-delen av distriktenes oppgaver trekkes ut, og organiseres med tilbud på kommunenivå. Hjemmetjenestene (åpen omsorg og gjenværende deler av tilbudene i distriktene) betjenes av færre turnuser. Prosessen i Omstillingsprogrammet har blitt gjort i nær og konstruktiv dialog med arbeidstakerorganisasjonene, brukerorganisasjonene og de ansatte i avdelingen. Det er avholdt et strategiseminar med hovedtillitsvalgte i avdelingen. Her er det gjort avklaringer knyttet framtidige samarbeidsformer mellom partene og diskutert ulike premisser ift. mulighetene som ligger i bruk av større og mer fleksible turnusordinger på enhetene. Dessuten har Eldres Råd blitt holdt løpende orientert. Den nye organiseringen i avdelingen vil være operativ fra Da vil det nye Tildelingskontoret være etablert, samt at de 4 nye tjenesteenhetene er nyorganisert som følger: Tjenesteenhet sykehjem tjenesteenhet boliger tjenesteenhet hjemmetjenesten sør tjenesteenhet hjemmetjenester nord. Kvalitetskommuneprogrammet Steinkjer kommune ble utvalgt til å delta i Kvalitetskommuneprogrammet. Prosjektet startet Prosjektet er et trepartsamarbeid initiert av Kommunal- og regionaldepartementet som varer ut Hovedfokus i prosjektet er rettet mot reduksjon av sykefravær i kommunen, samt kvalitetsarbeid i pleie-, omsorg- og oppvektsektoren. Det er ansatt prosjektleder i 50 % stilling. Avdeling for bistand - og omsorg har gjennom 2008 hatt 5 prosjekt gående innenfor programmet. 3 av disse blir videreført i Kultur og helse Avdeling for bistand og omsorg har vært en del av Folk 2 prosjektet, som fokuserer på kultur og helse. I boliger sør, 6

7 Bistand og omsorg Rønningkvartalet, har dette prosjektet vist at det gir større mening og trivsel for brukerne når fokus på kultur har blitt mer målrettet. Ideene fra nevnte prosjekt ble i 2008 videreført til Lundsenget bofellesskap, boliger nord. Prosjektet har bygd på et utviklende samarbeid mellom brukere og ansatte. Folk 2 ble avsluttet ved utgangen av Den Kulturelle Spaserstokken Steinkjer kommune, ved avdeling for bistand og omsorg, ble av Kultur- og kirkedepartementet tidelt kroner på bakgrunn av en prosjektsøknad. Satsingsområdene har i vært følgende: Avdeling for bistand og omsorg domineres av kvinnelige ansatte. Det er ønskelig med større andel menn. Avdelingen har også sett på tildeling av tjenester fra et likestillingsperspektiv. Dette arbeidet vil avdelingen følge opp i Dette gjelder også tjenestetilbudet i sykehjem og innen hjemmebaserte tjenester til innvandrere i kommunen. Musikk i sykehjemmene. Bruk av foto som virkemiddel. Strukturert samarbeid med frivillige lag, organisasjoner, kulturskole og kunstnere. Prosjektmidlene for 2009 disponeres av avdeling for Kultur da aktivitetstjenesten i sin helhet ble overført til denne avdelingen fra b. Forholdet til brukerne Avdeling for bistand og omsorg hadde en brukerundersøkelse våren Tilbakemeldingen fra brukerne var god. Likevel er kommunen opptatt av at tjenestene kan bli bedre og må utvikle seg i forhold til nye krav og forventninger. Tilbakemeldingen fra brukerne er at kommunen har forbedringspotensial i forhold til tilgjengelighet og brukermedvirkning. Avdelingen skal derfor jobbe aktivt med å utvikle disse områdene. Avdelingen har i 2008 økt bruken av ansvarsgrupper og individuelle planer, hvor aktiv brukermedvirkning har hatt og har en betydelig rolle. Tverrfaglig samarbeid på leder- og brukernivå har vært sentralt for arbeidet. Dette for å samordne kommunens tjenester bedre for den enkelte bruker, og for at innbyggere skal oppleve et helhetlig tilbud som gir bedre kvalitet. I ulike typer plan- og utviklingsarbeid har avdelingen vært bevisst på å ha med brukerrepresentanter. Avdelingen har dialog og samarbeid med lag og organisasjoner i hele kommunen. Dette må til enhver tid videreutvikles. I 2008 mottok avdelingen fire klager fra brukere/pårørende. Klagene er sendt til vurdering hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. c. Arbeidsmiljø/likestilling Gjennomsnittlig fravær i 2008: Totalfravær Langtidsfravær Korttidsfravær 12,9 % 10,7 % 2,2 % Det totale sykefraværet i avdelingen var 11,9 % i Det arbeides aktivt med HMS-arbeid - men mange sliter helsemessig, og tempoet er høyt. Sykefraværet i avdelingen er derfor sammensatt. Avdelingen fokuserer på å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette er grunnleggende for kvaliteten på de tjenestene kommunen yter til brukerne. Fleksible arbeidstidordninger for ansatte er nå tatt i bruk i flere enheter og vil videreutvikles i 2009 i samhandling med arbeidstakerorganisasjonene. B I S T A N D O G O M S O R G Foto: Odd Georg Skjemstad 7

8 HELSE OG REHABILITERING H E L S E O G R E H A B I L I T E R I N G Ressursbruk - Avdeling for helse og rehabilitering i kroner Regnsk Budsj Brutto drifts- og finansutgifter Netto drifts- og finansutgifter Netto avvik Netto avvik i % -0, Netto driftutgifter pr. innbygger Helsestasjon / skolehelsetjen. (0-20 år) Forebyggende tiltak Behandling / rehabilitering Antall årsverk Leger pr innb. 8,9 8,7 Fysioterapeuter pr innb. 9,6 9,5 Helsesøstre pr innb ,3 64,2 Jordmødre pr fødsler 19,2 25,0 Antall gjennomførte helsestasjonskontr. Nyfødte 90,0 % 92,0 % 2-3 år 91,0 % 94,0 % Før skolestart 101,0 % 95,0 % Avlastning barn og unge I bolig Hjemmebasert Legevakt Behandlede pasienter Telefonhenvendelser Barn/unge i kontakt med barnevernet som % av aldersgruppen 0-17 år Undersøkelse 4,0 % 3,5 % Tiltak 4,1 % 3,9 % Undersøkelser s.f.t. tiltak 55,9 % 60,1 % 1. TJENESTER OG OPPGAVER I AVDELINGEN Oppgaver og ansvarsområder er folkehelsearbeid, miljøretta helsevern og smittevern, omsorgslønn, avlastning barn og unge, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, PP-tjenester, barnevern, jordmortjeneste, kreftsykepleie, fysio- og ergoterapitjenester, legevakt og legetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstilbud og dagtilbud for personer med psykiske problemer, fysisk funksjonssvikt og psykisk utviklingshemming. Miljøretta helsevern er ivaretatt gjennom kjøp av tjenester fra PreBio AS Innherred. Kommunelege 1 har hatt faste samarbeidsmøter med tjenesten som ivaretar kontroller og tilsyn. Tilsyn (totalt 48) med skoler (10), barnehager (22), basseng (3), campingplasser (3) og solarier (6) har blitt prioritert. Det ble pålagt midlertidig stenging av deler av en barnehage grunnet invasjon av mus, og fare for smitte av musepest. Det har vært stor pågang ved vaksinasjonstjenesten, som har økt bemanning fra 30 til 50 % i Barn og familie: Enheten har 27,88 årsverk og 43 ansatte. Tjenesteenhet PPT ble fra slått sammen med tjeneseteenhet forebyggende, habiliterende og helsefremmende arbeid. Den nye enheten fikk navnet tjenesteenhet Barn og familie. Enheten består av svangerskapsomsorgen, helsestasjon - og skolehelsetjenesten, fysio - og ergoterapitjenesten for barn, familiesenteret, Homestart, Åpen barnehage og PPT. 50 % jordmorressurs ble kjøpt av helseforetaket. Aktivitetstall viser økning med 5 gravide og 56 flere konsultasjoner enn året før. Familiesenteret ved småbarnsteamet (0-6 år) har gitt tilbud individuelt (34 saker) og i grupper (91 konsultasjoner). Ansatte har startet flere nye gruppetilbud i 2008 med bl.a. babymassasje, grupper for unge mødre og grupper for flyktninger. Helsestasjonen revitaliserte konsultasjonen i barnets første leveår for å sikre tidlig oppfølging og forebygging. Det ble født 261 barn i Skolehelsetjenesten registrerte store distriktsmessige ulikheter i behovet for oppfølging. Steinkjer ble i 2008 en av åtte kommuner som fikk prosjektmidler pga. liten ressursbruk i skolehelsetjenesten for Skoleprosjektet startet med Zippys venner psykisk helse for barn i 1. klasse, grupper for skilsmissebarn og overvekstgrupper ved noen skoler. Forsterket skolehelsetjeneste (Ungdomsteamet) har hatt 533 konsultasjoner, og jobbet med forebyggende arbeid i ungdomstrinnet og videregående skole. Der er det også gitt undervisning relatert til psykisk helse. Tjenesten har økende oppfølging av ungdom som sliter psykisk, og har hatt tett samarbeid med BUP. Helsestasjon for ungdom har vært et godt supplement til skolehelsetjenesten med 725 konsultasjoner (100 flere enn i 2007). Psykolog har vært knyttet til tjenesten. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn har en økning i antall henvisninger til 130 nye barn (186 totalt). 56 barn med funksjonssvikt har hatt behov for lengre og tverrfaglig oppfølging. Åpen barnehage har hatt besøk av 120 barn og 97 voksne i løpet av I partnerskap med Turistforeningen, Barnas turlag og FYSAK har det blitt arrangert månedlige turer til 8

9 HELSE OG REHABILITERING Svarttjønna (400 barn deltok), måneskinnsturer for par (76 deltagere) og friluftskonsert (650 deltagere). Homestart hadde 15 familiekontakter og har hjulpet 14 familier og 29 barn. Enheten har vært pådriver i det tverrfaglige Modellkommuneprosjektet Barn av psykisk syke og foreldre med rus, 0 6 år. Det har vært en reduksjon i sykefraværet fra 5,4 % til 3,9 % (Familiesenter, helsesøstre og fysio- og ergoterapi). Utfordringer i enheten har vært relatert til mange fødsler og mange barn med behov for oppfølging fra helsestasjonen, fysio - og ergoterapitjenesten for barn. Tross satsingen med utvidet skolehelsetjeneste, har tjenesten hatt store utfordringer på ungdomstrinnet og i videregående skole. Mange ungdommer sliter med dårlig psykisk helse og vanskelige hjemmeforhold. PP-tjenesten hadde problemer med fristoverskridelser i sakkyndighetsvurderinger og ventelister på over 6 måneder til utredning/testing av henviste barn i Målet om å jobbe mer med systemretta arbeid i barnehager og skoler ble ikke nådd. Antallet individuelle henvisninger fra barnehager og grunnskoler har økt, og bemanningsressursen var for liten til å kunne ivareta de oppgavene PP-tjenesten etter opplæringsloven skulle ta ansvar for. Ved årsskiftet sto 67 barn på venteliste. Tjenesten hadde 167 nye brukere i 2008, og 637 saker til behandling. Hvert årsverk har behandlet i snitt 116 saker i løpet av året. 1 årsverk leder ble omgjort til ped.psyk. rådgiver for å kunne ivareta oppgavemengden på en bedre måte. Statistikken viser at tjenesten har flest barn med leseog skrivevansker (20 %), psykososiale vansker (16 %) og sammensatte vansker (17 %). Aktivitetstallene viser at 9 % av tjenesten har gått til førskolebarn, 77 % til grunnskolebarn. Sykefraværet har gått ned sammenliknet med 2007 hvor det var et gjennomsnitt på 27,45 % mot på 14,7 i Utfordringer i PPT har vært stor pågang av nye saker og kraftig økning av krav om sakkyndighet. Regnskapet viser et overforbruk på kroner. Dette skyldes stor pågang og aktivitet innen alle tjenestene med økt vikarleie for å unngå ytterligere sykmeldinger. Tjenesteenhet avlastning for barn og unge: Enheten har 10 årsverk og 21 ansatte. Det er gitt avlastning til 32 barn og unge i Rekruttering av hjemmeavlastere har vært vanskelig, og mangel på avlastningsheimer har ført til ekstra trykk på tjenestene i boligen. Økt tilstedeværelse for ansatte har vært fokus i Prosjektet FOLK 2, et kultur- og helsetiltak for ansatte og barn i tjenesten, gjennomførte en oppgradering av lokalene i boligen. Sykefraværet er ytterligere redusert fra 17,6 % i 2007 til 8,4 % i 2008 gjennom bevisst og aktivt nærværsfokus. Regnskapet viser kroner i overforbruk. Tjenesteenhet dag - og døgnrehabilitering: Enheten har 20,58 årsverk fordelt på 32 ansatte. Enhetsleder administrerer oppfølging av samarbeid og avtaler med 11 privatpraktiserende fysioterapeuter fordelt på 8,5 driftstilskudd. Dagtilbudet hadde 977 nye henvendelser i 2008 (951 i 2007) fordelt på 7056 konsultasjoner. Tross økning i antall henvendelser, er det en nedgang på 919 konsultasjoner. Enheten hadde vakansekrav på 60 % fysioterapi i 6 mnd. Det er økning i antall yngre brukere med sammensatte pro- blemstillinger, rusproblematikk, kreftdiagnose og psykiatri. Sengeposten har hatt pasienter ned til 10 år i På grunn av tidlig utskrivning fra sykehus er pasientene ofte dårligere ved innkomst, og det gir enheten nye utfordringer i forhold til oppfølging. 114 brukere ble utskrevet fra sengeposten i Organiseringen av arbeidsoppgaver i sengeposten ble omgjort høsten -08. Ansatte har på omgang hatt ansvar for pasientoppfølging, administrasjon eller forefallende arbeid. Dette har frigjort tid til mer trening, aktivitet, mestring og innhold i dagene for brukerne. Dagtjenesten hadde en innsparing på kroner, mens sengeposten hadde et overforbruk på kroner. Overskridelsen skyldes ressurskrevende pasienter, økning i matpriser og dyre medisiner. Sykefraværet ved dagtjenesten var 1 %, mens sengeposten hadde et sykefravær på rundt 10 % (ikke arbeidsrelatert). Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering: Enheten har 14,10 årsverk fordelt på 19 ansatte. Arbeidssentralen hadde i 2008 tiltakene: Dagtilbud psykisk og fysisk utviklingshemmede, Verksted for personer med psykiske lidelser, Rehabilitering og kvalifisering (Lia). I 2008 har Arbeidssentralen også hatt ansvar for prosjektet Tettere individuell oppfølging år med 17 deltakere, og sammen med NAV drevet prosjektet Tettere individuell oppfølging år med 23 deltakere. I februar startet Arbeidssentralen prosjekt Tettere individuell oppfølging år for ungdom som stod i fare for å falle ut av skolens undervisningstilbud. Det ble etablert faste samarbeidsrutiner med skolene, og det vises til gode resultater med de ungdommene som har deltatt i prosjektet. TIO for voksne ble avsluttet i 2008 og har gitt godt resultat i forhold til målsettingen. Prosjektet er etablert som en fast metode med to stillinger i NAV. Sykefraværet ved enheten var totalt 10,4 % hvorav 8,4 % langtids- og 2,0 % korttidsfravær. Enheten hadde som målsetting å få et totalt sykefravær ned på 9,5 %. Totalt antall personer som er gitt et tilbud ved enheten i 2008 er 133 personer. Regnskapet viser et overforbruk på kroner Dette skyldes økte kostnader med indeksregulering av husleie ved arbeidssentralen og indeksregulering av kommunens plasser ved STAS AS. Tjenesteenhet legevakt og legetjenester: Enheten har 18,2 årsverk fordelt på 37 ansatte. I tillegg administreres 18 legeavtaler. Legevakta har hatt en reduksjon av antall pasienter fra pasienter til dette året. Antall sykebesøk er økt, og antall ambulanseutrykninger har økt fra til i Steinkjer. Enheten har legevaktsamarbeid med Verran og Snåsa. Legetjenesten er styrket med en kvinnelig lege ved Høvdinggården legekontor. Fylkesmannen arrangerte i oktober 2008 beredskapsøvelse for kommunen, der samhandling på tvers av avdelinger og nivå var hovedutfordringen. Legevakta fikk utfordringer på skadested, ved psykososial oppfølging, ABC beredskap og samhandling med kommunens kriseledelse. Brukerundersøkelsen av legetjenesten viser at brukerne er svært fornøyde med fastlegene i kommunen. Svarene er langt over forventet, også sammenlignet med andre kommuner i landet. Men den viser også at fire kontor må jobbe med telefontilgjengeligheten. Legevaktsundersøkelsen er også veldig positiv, men gir tilbakemelding på at brukerne synes ventetiden på venterommet blir for lang. H E L S E O G R E H A B I L I T E R I N G 9

10 HELSE OG REHABILITERING H E L S E O G R E H A B I L I T E R I N G Enheten har stått som arrangør av Legevaktskonferansen Dette var en landskonferanse med 315 deltakere for leger og sykepleiere som jobber ved legevakt. Kreftsykepleier har i det siste året hatt fokus på barn, unge og deres familier, opplæringsprogram i ungdomsskolene for pårørende og syke. Regnskapet for 2008 viser et merforbruk på kroner. Tjenesten har hatt en økning i sykefraværet fra 7,4 % til 8,8 %. Korttidsfraværet er på 1,5, mens langtidsfraværet er på 7,3 (ikke arbeidsrelatert). Tjenesteenhet barnevern: Enheten har 15,3 årsverk og 16 stillinger (noe ubesatt deler av året). Tjenesten mottok i meldinger om bekymring for barn. Det er 50 % økning i forhold til Meldingene kom på bakgrunn av bl.a. rusmisbruk og/eller psykiske vansker, atferdsvansker hos foreldre/barn, omsorgssvikt, unge foreldre med ulike funksjonsvansker, vold i nære relasjoner, mishandling, seksuelle overgrep, foreldrekonflikter som går ut over barns helse og trivsel. Ekstremt skolefravær for barn i ungdomsskolealder er en ny trend. Tjenesten hadde brudd på undersøkelsesfristen (tre måneder) i 13 saker i barn hadde forebyggende tiltak i hjemmet regi av barneverntjenesten. 19 nye barn ble plassert i beredskapshjem, fosterhjem, eller institusjoner i løpet av året (9 ble akuttplassert). Ved årsskiftet var i alt 66 barn plassert utenfor hjemmet (49 omsorgsovertakelser, 17 frivillige hjelpetiltak). Barneverntjenesten har tilsynsansvar for 44 fosterbarn fra andre kommuner. Kommunens satsing på forebyggende tiltak synes så langt ikke å ha hatt effekt når det gjelder å forebygge stadig flere, og stadig alvorligere saker i barneverntjenesten. Det bør satses i enda større grad på tettere samhandling og kompetanseheving i tråd med tidens krav for god foreldremestring. Kom Rev. startet arbeidet med forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Steinkjer i oktober 2008, og rapporten ble ferdigstilt i februar Sykefraværet var totalt 14,7 % (både arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert fravær). Barneverntjenesten ble i 2008 styrket med nærmere fire millioner kroner til tiltak og bemanningsøkning. Netto driftsresultat 2008 viser en innsparing på kroner i forhold til revidert budsjett. 2. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Avdeling for helse og rehabilitering skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Tjenestene skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av mestring og egenomsorg. Tjenesteytingen skal være preget av effektivitet og kvalitet i forvaltning og tjenesteyting, og på åpenhet, tilgjengelighet og dialog overfor innbyggere og brukere. Generelt har tjenestene i avdeling for helse og rehabilitering fått positive tilbakemeldinger fra brukere gjennom møter og undersøkelser. Avdelingen hadde 110 årsverk fordelt på 173 ansatte (over 2 årsverk var vakante store deler av året). I tillegg koordinerte avdelingen avtaler med 18 fastleger og 11 fysioterapeuter i privat praksis. Et halvt årsverk økning gjennom øremerkede psykiatrimidler, har gitt mulighet for økt tverrfaglig satsing på småbarnsfamilier. Opprettelse av 0,5 årsverk driftsavtale i fysioterapitilbud med psykomotorisk kompetanse, har gitt innbyggerne et nytt helsetilbud. Helse Nord-Trøndelag og Invest-kommunene har samarbeidet om å legge planer for etablering av et Inntrøndelag DMS (distriktsmedisinsk senter). 3. ØKONOMI Samlet viser regnskapet for avdelingen er merutgift på om lag 0,2 mill. kroner sammenlignet med budsjettet for Merutgiftene er en følge av økt pågang og behov for lovpålagte tjenester i flere tjenesteenheter. Innsparing gjennom vakanser i 2008 er omdisponert til inndekking av kommunens samlede vakansekrav i ØVRIGE KOMMENTARER a. Viktige hendelser Folk 2 prosjektet ( ) med 10 % stilling, er satt i drift i tjenesteenhet avlastning for barn og unge. FYSAK-prosjektet ( ) med 20 % stilling, ble utvidet til 100 % folkehelsesatsing i samarbeid med NT fylkeskommune i Samarbeidet med de 6 FYSAK-skolene i kommunen er videreført, og 19 lag og organisasjoner har fått oppfølging til aktiviteter. Det har også vært samarbeid med HUNT 3 og Olympiatoppen om oppfølging av personer i risiko for diabetes og overvekt dette året. Prosjektet Aktivitet og livskvalitet (AL) hadde 50 % stilling som prosjektleder hvor det ble etablert flere selvhjelpsgrupper. b. Forholdet til brukerne Det ble gjennomført 4 møter mellom bruker- og interesseorganisasjonene og avdelingens ledelse i løpet av året. Brukerkontoret i Rådhuset har vært drevet av brukerorganisasjonene med åpningstid en dag i uka. Brukerrepresentanter har vært innkalt til jevnlige møter i avdelingsforum for psykisk helse. 154 brukere av kommunens helse- og sosialtjenester hadde Individuell Plan (IP) i 2008 (27 takket nei). 181 brukere hadde ansvarsgrupper. c. Arbeidsmiljø/likestilling Totalt sykefravær er redusert fra 11,1 % i 2007 til 8,8 % i Langtidsfraværet økte fra 7,3 % til 8,3 %. Korttidsfraværet ble redusert fra 3,8 % til 1,4 %. Noe av fraværet kan knyttes til årsaker utenfor arbeidet, annet kan skyldes stort arbeidspress og psykisk belastende arbeid. Likestillingsprosjektene i 2007 har ført til spesielt fokus på kjønnsforskjeller og tilrettelegging av tjenester i Foto: Toril Austli

11 Kommunaltekniske tjenester 1. TJENESTER OG OPPGAVER I AVDELINGEN Avdelingen består av fem enheter og disponerer ca. 138 årsverk fordelt på 165 ansatte. Ansvarsområdet omfatter vei, gatelys, parkering, parker og friluftsområder, idrettsanlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer, sentralkjøkken, kantinedrift, vann, avløp, renovasjon og slam. Eiendom: Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens 16 skoler, 9 barnehager, 7 eldresentra, 2 sykeheimer, lege- og helsestasjoner, brannstasjon med legevakt, sentralkjøkken og rådhus, samt innleide bygninger som forsamlingshus, idrettshaller, private og provisoriske bygg, samlet ca m 2. Enheten står også for en omfattende intern og ekstern service på tekniske hjelpemidler til alle enheter inkludert hjemmebasert bistand og omsorg. Det er etablert fire team for å effektivisere deler av tjenesten: team Bygg, team Tekniske hjelpemidler, team Grønt og team Energi. Til å utføre virksomhetens oppgaver disponerer enheten ca. 67 årsverk fordelt på ca. 90 personer, hvorav 3,5 årsverk til administrasjon. Enheten har bistått enhet VTP med økonomikompetanse store deler av året og én administrativ stilling har stått vakant i Videre administrerer enheten kjøp, salg og utleie av kommunens tomtearealer, både nausttomter, boligtomter og næringstomter, samt bistår ved dispensasjonssøknader, nabovarsel, kartforretninger etc. Sentralkjøkken/kantine: Enheten produserer ferdig middagsmat samt catering og driver kantinedrift. Det er 11,1 årsverk fordelt på 12 personer. I tillegg har enheten 3 lærlinger og er en arena for personer som ønsker praksisplass/arbeidsutprøving (samarbeidspartnere er NAV og Friskgården). Vei, trafikk og park: Enheten har ansvar for veier, gatelys, parker, Guldbergaunet idrettsanlegg, parkeringsordningen og trafikksikkerhet. Enheten disponerer 22,6 årsverk. Vann og avløp: Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg samt slambehandling. Enheten disponerer 19 årsverk. Renovasjon: Enheten har ansvar for innsamling og behandling av avfall. Tjenesteenheten disponerer 17,75 årsverk. 2. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Hovedmålet for avdelingen er å gi innbyggerne, næringslivet og brukerne gode tjenester, attraktive utearealer og funksjonelle lokaliteter til en fornuftig pris innenfor budsjettrammene, utført av medarbeidere som har god kompetanse, arbeidsglede og lavt sykefravær. Avdelingens hovedmålsettinger/tiltaksplan er i hovedsak oppfylt. Eiendom: Enheten har nådd målsettingen om å levere tilfredsstillende tjenester til sine leietakere, og har gjennomført tiltak og prosjekt i henhold til utarbeidet vedlikeholdsplan. Ressursbruk - Avdeling for kommunaltekniske tjenester i kroner Regnsk Budsj Brutto drifts- og finansutg Netto drifts- og finansutg Netto avvik Netto avvik i % -2, Kommunal veg Km pr innbygger 13,6 13,6 Fartsgrense < 40 km 21,2 % 21,3 % Gang- og sykkelvei i km pr innbygger 15,0 15,0 Driftsutgifter til kommunal veg Pr. innbygger Pr. kilometer kr kr kr kr kr kr 500 kr 0 Gebyrutvikling årsgebyrer VAR Vann Avløp Renovasjon Renovasjon Vann Avløp K o m m u n a l t e k n i s k e t j e n e s t e r 11

12 Kommunaltekniske tjenester K o m m u n a l t e k n i s k e t j e n e s t e r Verdibevarende vedlikehold har hatt høy prioritet. Målrettet arbeid, fokus på HMS-tiltak og innkjøp av bedre maskiner/ utstyr, har bidratt til godt arbeidsmiljø, økt nærvær og motiverte medarbeidere på den enkelte arbeidsplass. Kompetansehevingstiltak er gjennomført, og ti ansatte har tatt fagbrev innen renhold i løpet av året. Enheten har etter søknad fått godkjent egen bedriftselektrikerordning. Prosjektet Cool Energy ble avsluttet med oppnådd besparelse på 3 GWh. Sentralkjøkken: En av målsettingene i 2008 var å øke salget av middagsporsjoner til Resultatet for 2008 viser en nedgang på porsjoner i forhold til salget for Årsomsetningen var på middagsporsjoner. Nedgangen er uheldig sett opp mot hensikten med å etablere sentralkjøkkenet som et forebyggende tiltak der pleietrengende får god og næringsriktig mat. Enheten har inngått beredskapssamarbeid med Trondheim produksjonskjøkken. Enheten jobber aktivt med å forbedre kvaliteten på produktene. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på leveransene i 2008, men det er mottatt mange positive tilbakemeldinger fra salget av både middagsporsjoner og cateringprodukter. Vei, trafikk og park: Det er brukt større ressurser på drift og vedlikehold av veier i 2008 enn tidligere fordi standarden på mange kommunale veier ikke er god nok. Vedlikeholdskostnadene på gatelys er ikke i tråd med målet var. Årsaken er at tilstanden på deler av ledningsnett og armatur er dårlig. Alle gatelys som har målere, ca lyspunkt, ble avslått 1. mai og Foto: Øyvind Bones slått på igjen 1. nov. Dette har gitt reduserte strømkostnader. De siste årene har enheten fått ansvaret for drift og vedlikehold av en god del nye anlegg i forbindelse med ny E6. Dette medfører utfordringer i forhold til dagens bemanningssituasjon. Det er derfor krevende å opprettholde dagens standard på parker og grøntanlegg. Etterspørselen er stor slik at kunstgressbanen på Guldbergaunet er utleid det meste av tiden. Bruken av fjernvarme på vinterstid er redusert fra 1,05 mill. kwh. i 2006 til kwh. i Vann og avløp: Vannforsyning: Kvaliteten og leveransen av drikkevann har holdt seg innenfor kravene i drikkevannsforskriften. Resertifisering av vannsektoren er gjennomført uten avvik. Dårlig ledningsnett (endeledninger) fører til at drikkevann av god kvalitet ikke har riktig kvalitet når det kommer fram til forbruker. Innsatsen med å få skiftet ut disse ledningene er, og vil bli økt de nærmeste årene. Avløp: Fortsatt er det avvik på rensing av avløpsvann ved mindre renseanlegg i forhold til gitte utslippstillatelser/ konsesjoner, dette pga. mye fremmedvann, fellessystem og anlegg som er moden for oppgradering. Renovasjon: Resertifisering av renovasjonssektoren i.h.t. ISO 9001 og ISO ble gjennomført i mars, og fornyet til Sertifiseringen medførte ingen avvik. Materialgjenvinningsgraden på avfall fra husholdninger har gått opp fra 63,7 % i 2007 til 70,3 % i Total 12

13 Kommunaltekniske tjenester gjenvinningsgrad for alt avfall er 94,9 %. I tillegg tas det ut metangass fra deponi med en energimengde på ca 1,3 GWh/år. Rundt en tredjedel av dette nyttes til oppvarming av Steinkjerhallen og kunstgressbanen, resten avfakles på Tranamarka. Det er stabilt god drift av vannbehandlingsanleggene. Det gjennomføres regelmessige interne tilsyn i tillegg til tilsyn fra Mattilsynet. En stadig større del av vannforsyningen skjer nå fra Reinsvatnet. Etterspørselen fra private om offentlig vannforsyning er økende. Utskiftinger av endeledninger hvor få abonnenter er tilknyttet, har prioritet. 3. ØKONOMI Samlet viser regnskapet for avdelingen er merutgift på om lag 1,9 mill. kroner innenfor det skattefinansierte området sammenlignet med budsjettet for VTP-enheten har et betydelig merforbruk, mens eiendomsenheten har et betydelig mindre forbruk. Hovedårsaken til det negative resultatet skyldes bl.a. et merforbruk til brøyting av kommunale veier, og at det er dekt inn strømkostnader for 13 måneder for eiendom og VTP i Kommunale årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon økte i tråd med budsjettets forutsetninger. Til tross for dette viser regnskapet for renovasjon for 2008 en netto merutgift på om lag 3 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Underskuddet må dekkes inn i løpet av Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Trøndelag ligger prisen for vann- og avløpstjenester litt lavere enn gjennomsnittet. 4. ØVRIGE KOMMENTARER a. Viktige hendelser / forholdet til brukerne Bevilgningen til verdibevarende vedlikehold ble økt i Eiendom har i løpet av året arbeidet med flere prosjekt; montering av brannvarslingsanlegg ved 10 skoler er gjennomført, opprusting brannstasjonen under utførelse og ENØK-prosjektet Cool Energy avsluttet etter å ha nådd målsettingen med å spare 3 GWh. Videre har en installert sentral driftskontroll (SD-anlegg) i 2 av i alt 26 bygg. Enheten har hatt byggeledelse ved flere store og små vedlikeholdsprosjekt, og har bistått i forbindelse med ombygging av Rådhuset i En rekke større arrangement, hvor skoler er benyttet til overnatting, har medført utvidet behov for renhold/vaktmestertjeneste. Etterslepet i vedlikehold av kommunale bygninger er fortsatt stort, men gjennom teamarbeid har enheten gjennomført en del større vedlikeholdsoppgaver. Enheten har også deltatt i utredningsarbeidet knyttet til bygging av nye skoler i Steinkjer/makeskifte Steinkjer U/Steinkjer VGS. VTP-enheten har etter brøyteanbudsrunden i 2008 erfart at prisene er betydelig høyere enn tidligere. Det er også færre anbydere. Dette kan på sikt føre til dårligere brøytestandard. Inntektene fra parkeringsautomatene ble redusert i Hovedårsaken til dette er bortfall av parkeringsareal på Sørsileiret som følge av bygging av nytt kjøpesenter. VA-enheten har hatt mindre bemanning i administrasjon og enkelte arbeidsoppgaver har blitt nedprioritert. Det er nå lyst ut en stilling etter ingeniør med hovedansvar på avløp og slam. ISO-sertifiseringen gir økt trygghet for kunder, politikere og egen organisasjon i forhold til at enheten bruker ressursene riktig og prioriterer de riktige oppgavene. I tillegg er det et godt ledelsessystem. På grunn av mye fremmedvann inn på anleggene er det utfordrende å overholde utslippstillatelsene. Situasjonen skal bedres gjennom oppfølging av rehabiliteringsplaner. Driften på spylebilen er stabil, og mange private oppdrag gir inntjening. Avvatningsenheten (Moos) har hatt en del ståtid fordi maskineriet begynner å bli slitt. Dette skal skiftes ut i Slammottaket på Tranamarka ble nedlagt, og slammet blir levert til Ecopro, Verdal. Renovasjon tok i 2008 i bruk ny sorteringshall for restavfall på Tranamarka. Nå sorteres alt restavfall slik at mest mulig går til materialgjenvinning. ISO-sertifiseringen gir trygghet i forhold til prioriteringer og ressursbruk. Flere betydelige investeringer, og et sterkt fokus på best mulig utsortering av gjenvinnbare fraksjoner, gir økte drifts- og investeringskostnader. I tråd med signaler fra Klimapolitisk utvalg, benytter enheten de muligheter som finnes i markedet for å få til størst mulig grad av gjenvinning. Enheten har dessuten fokus på informasjon og tilgjengelighet (særlig overfor barn og unge). Sentralkjøkkenet har startet arbeidet med implementering av kvalitetssystemet HACCP og ISO-godkjenning (kvalitetsprogrammer mht matsikkerhet). b. Arbeidsmiljø / likestilling Avdelingen hadde som langsiktig målsetting å redusere sykefraværet, samt unngå arbeidsuhell med personskader. Sykefraværet er redusert fra 10,0% i 2007 til 9,7% i Det har vært to mindre arbeidsulykker ved avdelingen. Alle enheter har gjennomført vernerunder. Avdelingens arbeidsområder er i det vesentlige mannsdominert med, unntak av renhold og kjøkkentjenester. Derfor har det vært positivt å få flere kvinner i administrasjonen på engasjement, som faste vikarer og i vikarstillinger. K o m m u n a l t e k n i s k e t j e n e s t e r Foto: Tor Arne Bade 13

14 KULTUR Ressursbruk Avdeling for kultur i kroner Regnsk Budsj Brutto drifts- og finansutg Netto drifts- og finansutg Netto avvik 2 Netto avvik i % 0, Bibliotek Bokutlån pr. innbygger 4,3 4,6 Utlån pr. innbygger 5,7 6,2 Innbyggere pr. årsverk Kino Innbyggere pr. kinosete 46,4 45,9 Besøk pr. forestilling 19,8 17,3 Netto driftsutgifter pr. innbygger Bibliotek Kino Museer Kunstformidling Andre kulturaktiviteter Sum Bosettingsstatistikk flyktninger Bosettingsår Antall Flyttet Bosatt pr Sum siste 5 år TJENESTER OG OPPGAVER I AVDELINGEN Tjenestene omfatter kulturadministrasjonen, flyktning- og aktivitetstjenesten, biblioteket, kino og kulturarrangement. Arbeidet med spillemiddelsøknader, samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om tilbud innen idrett, sang og musikk, samt teater, billedkunst og andre aktiviteter som går inn under begrepet allmennkultur, utgjør andre tjenester i avdelingen. Det er også et tett samarbeid mellom kulturavdelingen og andre avdelinger på områder som FYSAK, Folk 2-prosjektet, SMART-prosjektet (sykle til jobben), flyktningarbeid, kulturminner med videre. Kommunen deltar i nettverket Byer i Midt-Norge hvor kulturavdelingene samarbeider om felles kulturprosjekt (bl.a. rettet mot frivillighet, kulturloven og kulturelle fyrtårn ). 2. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Hovedmål for kommuneplanperioden: Ta vare på og formidle kulturarven. Skape et godt livsmiljø hvor kunst og kultur bidrar til mangfold og verdiskaping. Etablere gode kulturmøteplasser i hele kommunen. Økt satsing på kultur og helse samt øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv. Allmennkultur Ta vare på og formidle kulturarven: Det er etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe som skal utarbeide en overordnet utviklingsplan for Egge: Prosjekt Høvdingsetet Egge. Prosjektet vil blant annet klargjøre om det er behov for å etablere et nybygg, formidlingsbygg på Egge Kommunen, i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Stiftelsen Egge Museum, arbeider aktivt for å få Jekta Pauline innlemmet i Stiklestadmuseenes portefølje. Det er inngått avtale mellom Stiftelsen Egge Museum og Innherred kystlag om kaiplass og tilsyn av Pauline på Kjerknesvågen. Områdeprosjektet et samarbeid med grunneiere om synliggjøring og tilrettelegging av utvalgte kulturminneområder ble fullført. Skape et godt livsmiljø hvor kunst og kultur bidrar til mangfold og verdiskaping: Det er inngått partnerskapsavtale med Steinkjerfestivalen. Kommunen er i dialog med SNK avdeling Egge og Stiftelsen Hilmar Alexandersen om langsiktige avtaler rundt Vikingfestivalen og Hilmarfestivalen K U L T U R Kommunen har mottatt en samling på ca. 40 verk av kunstneren Arve Hovig. Disse står foreløpig på lager i Sannan barnehage. Oppdraget med å bygge et Steinkjer billegalleri er gitt til Skippergata 10 Eiendom AS. Etablere gode kulturmøteplasser i hele kommunen: De gode møteplassene etableres dels gjennom aktiviteten til frivillige lag og foreninger og deres ildsjeler (med og uten økonomisk støtte fra kommunen) og dels av kom- 14 Foto: Ellen Samuelsen

15 KULTUR munale virksomheter. Frivillige sørger for velfungerende idrettsanlegg, kommunens to frivilighetssentraler og for aktivitet i skoler og grendehus på kveldstid. Kommunen gir støtte til kulturmøteplasser gjennom direkte aktivitets- og driftstilskudd til aktivitetssentre, grendehus og idrettsanlegg, samt gjennom støtte til ulike idretts- og kulturarrangement. Steinkjer bibliotek har fornyet sin ungdomsavdeling, og utviklet en arena som fungerer godt både som utstillingslokale og som arena for mindre arrangement knyttet til litteraturformidling. Kinoen har fått nytt lydanlegg i alle saler og nye stoler i sal 1. Besøket i 2008 viser en betydelig økning. Samfunnshuset brukes aktivt både av ungdom, pensjonister og andre. I tillegg kommer idrettanlegg, tilrettelagte stier og områder for friluftsliv. Økt satsing på kultur og helse samt øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv: Kommunen har deltatt i kultur- og helseprosjektet FOLK II. Prosjektet ble avsluttet i 2008, men erfaringer videreføres blant annet i kommunens folkehelsearbeid. Kulturavdelinga jobber aktivt for å rekruttere lag og foreninger til å bli fritidskontakter, og dermed inkludere personer med støttebehov i aktiviteter i lokalsamfunnet. Kontakten har en etablert friluftsgruppe som tilbyr ukentlige turer. Når det gjelder målsettingen om å øke befolkningens deltakelse i idrett og friluftsliv, deltar kommunen i FYSAK- og SMART-prosjektene, og det er etablert et senter for Aktiv Livskvalitet for funksjonshemmede brukere. Kommunen samarbeider også med Turistforeninga som arrangerer populære familieturer bl.a til Svarttjønna. Campus Guldbergaunet er under utvikling, noe som vil gi idrettinteresserte en enda bedre arena. Flyktning- og aktivitetstjenesten: Tjenesten arbeider med integrering av flyktningene i det norske samfunnet. 38 nye flyktninger ble bosatt i kommunen i Fritids- og kulturtilbud til særskilte grupper, ungdom, pensjonister og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser hører også med til arbeidsområdet. Flyktningtjenesten samarbeider tett med Steinkjer voksenopplæring, Steinkjer videregående skole og flere andre enheter i kommunen. Det er et mål at flest mulig av flyktningene skal være selvforsørget etter å ha gjennomgått introduksjonsprogrammet. Det var bare 6 som avsluttet programmet i er over i jobb/ordinær utdanning og 3 på tiltak fra NAV. Det er en måloppnåelse på bare 50 % mot regjeringens måltall på 65 % og kommunens målsetting på 80 %. Selv om små tall gir store utslag, er ikke måloppnåelsen tilfredsstillende. Aktivitetssenteret skal være møtested for pensjonister og trygdede i Steinkjer kommune. Hovedfokuset er aktiviteter og sosialt samvær for å forebygge ensomhet, isolasjon og svekket helse i eldre år. Det er avholdt kurs i flere hobbyaktiviteter, kortspill, seniordans og syng-med-ossarrangement. Aktivitetssenteret har åpent 5 dager i uka (unntatt 8 uker om sommeren). Besøket varierer etter årstid og føreforhold men ligger gjennomsnittlig på ca. 40 personer per dag. Kontakten gir et bredt aktivitetstilbud for personer som har eller har hatt psykiske vansker. Kontakten bistår brukerne i å delta i ulike kulturaktiviteter i lokalsamfunnet samt organisere egne aktiviteter. Evaluering viser at det i 2008 er gitt et mer variert kultur- og aktivitetstilbud for målgruppen enn tidligere, men fortsatt er det en del potensielle brukere som ikke benytter tilbudet. Kontakten er flyttet til Samfunnshuset. Det gir bedre muligheter for samarbeid om aktiviteter og et bredere arbeidsmiljø. Kontakten er åpen fire dager i uka og en lørdag i måneden. Gjennomsnittlig besøkstall er 5,4 personer per dag. Støtte- og fritidskontakttjenesten hjelper enkeltpersoner til økt deltakelse i fritidsaktiviteter gjennom at mer av aktivitetstilbudet dreies fra individuell støttekontakt til grupper og organiserte aktiviteter i lag og foreninger. Virksomheten ble overført til enheten fra I 2008 har det vært ansatt en koordinator/saksbehandler i 70 % stilling, samt 3 fritidskontakter i 70 % stilling. Det har vært en vakans i 40 % fritidsassistentstilling hele året. Det er 15 brukere som har tilbud om aktivitet i gruppe, og 62 personer som har støttekontakt. I tillegg er det 2 personer som har tilbud gjennom organisasjoner hvor kommunen gir økonomisk kompensasjon. Ungdomstjenesten har som mål å utvikle gode fritidstilbud med rom for alle til å delta, og å utvikle det nye ungdomssenteret i Steinkjer. Ungdomstjenesten har hatt redusert bemanning av fast ansatte dette året, men har hatt midlertidig ansatte. Steinkjer Næringsselskap har en ansatt i 80 % stilling som jobber med entreprenørskapsdelen av ungdomssenteret. Ungdomsrådet er reorganisert og i full aktivitet fra Aktivitetene i 2008 har økt med bl.a. arrangering av sommeraktivitet ei uke i august for ungdom i alderen Senteret har utviklet faste aktiviteter som retter seg mot all ungdom mellom 15 og 25 år i Steinkjer. De tre søylene i ungdomstjenesten er kulturaktiviteter, medieverksted og entreprenørskap. Det er blitt økt fokus på integrering av innvandrerungdom i de ulike aktivitetene. Aktivitørene på eldresentra og sykeheimer ble redusert i antall stillinger og overført til flyktninge- og aktivitetstjenesten fra Det ble overført 4,62 stilling som arbeider på 10 forskjellige tjenestesteder. Alle sentrene fikk beholdt en aktivitørressurs, men tilbudet ble redusert ettersom det var en nedbemanning på 2,5 stilling. Omorganisering av aktivitørene fikk prosjektpenger fra Kvalitetskommuneprosjektet. Høsten 2008 har det blitt arbeidet med å etablere en ny organisasjon der aktivitørene blir mer etablerte som kulturarbeidere. Dette arbeidet fortsetter i Bosettingsstatistikk 2008 Bosettingsår Antall Flyttet Bosatt pr Sum siste 5 år Antall bosatt pr var 110 personer. Antallet bosatte flyktninger har gått opp med 2 personer det siste K U L T U R 15

16 KULTUR K U L T U R året. Antall utflyttede flyktninger i 2008 innenfor femårsperioden er 7 personer. Steinkjer bibliotek: Biblioteket er et møte- og studiested for alle aldersgrupper. Litteratur- og kulturformidling står i sentrum på linje med formidling av informasjon og tilrettelegging for livslang læring. Bibliotekets samfunnsoppdrag er å være med på å skape et godt lokalsamfunn. Totalt hadde biblioteket besøkende i løpet av året og det gir i snitt 350 besøk per dag. Det ble lånt ut enheter. Utlån av lydbøker og film utgjør 25%. Utlånet til barn har økt i forhold til fjoråret, og utlånet til voksne har hatt tilbakegang. Det er lånt inn 1100 bøker fra det fremmedspråklige bibliotek på 13 forskjellige språk, et tilbud som innbyggere med et annet morsmål setter pris på. I løpet av året har biblioteket tatt imot 34 organiserte klassebesøk med til sammen 985 elever. I tilegg kommer uanmeldte klasser på besøk. Viktige hendelser 2008 var jubileumsår for biblioteket 150års jubileum ble markert med utgivelse av jubileumsberetning, skrevet av Odd Asbjørn Mediås. Markering med ordfører, forfatter, kultursjef, pensjonerte ansatte sammen med dagens personale ble en feststund. Søndag 26.oktober ble biblioteksjubileet feiret med åpen dag for publikum og med kulturelle forestillinger: Sigrid Undset, Alf Prøysen, danseforestilling og foredrag av en demokratiforkjemper fra Kongo. Leksehjelpa fortsatte en dag i uka i samarbeid med Røde Kors elever møtte opp. Den nasjonale Seniorsurfedagen ble markert, og resulterte i at ei gruppe pensjonister treffes jevnlig til videre dataopplæring på biblioteket. Biblioteket har etablert kontakt med Ungdomsrådet. Kino og kulturarrangement: Enheten har som mål å øke aktiviteten på kulturhuset, samt utvikle samarbeidet mellom virksomhetene i Dampsaga kulturhus for å tilby kommunens innbyggere et variert tilbud innen film, teater, dans, drama, musikk m.v. samt å være konkurransedyktig når det gjelder kurs, konferanser, messer og andre arrangement. Det er opprettholdt et variert tilbud både på kino og kulturarrangement. Hovedtrekkene i 2008 var at kinoen inkl. egen kioskdrift gikk over all forventning med en økning på besøket på hele 33.4 %. Omsetningsmessig var økningen på hele 41,3%. Grunnene til dette er mange; Mange gode filmer, bedre saler og lyd har gjort sitt. Bedre og mer konkret jobbing med alle deler av kinodriften har også vært viktig. For Kulturarrangement var besøk og omsetning noe lavere enn forventet. Dette skyldes i all hovedsak avlysninger og bortfall av populære arrangementer. Kinoen har hatt Norgespremiere på de fleste større filmene, og det har vært god bredde i filmtilbudet. Satsingen på Seniorkino er blitt systematisert, og er en suksess. 3. ØKONOMI Samlet viser regnskapet for avdelingen balanse i Tjenesteenhet kino og kulturarrangement viser imidlertid et merforbruk på kroner. Dette dekkes inn gjennom innsparinger på de øvrige tjenesteenhetene i avdelingen. 4. ØVRIGE KOMMENTARER a. viktige hendelser for øvrig: Kulturprisen i 2008 ble tildelt Normann Ryan Jr. Steinkjerstipendiat (Jakob Weidemanns Minnestipend) i 2008 ble delt mellom Steinar Hansen og Elise Kielland. Hilmar Alexandersens musikkpris ble tildelt Gunnar Stubseid. Kommunen deltok i kultursamarbeid i regi av Byer i Midt- Norge. Steinkjerfestivalen ble i 2008 arrangert for tredje gang. Det er inngått intensjonsavtale med kommunen om partnerskap. Vikingfestivalen, Hilmarfestivalen og Kaffeslabberaset befestet sin posisjon som viktige årlige begivenheter. Prosjekt Senter for gjenreisingsarkitektur ble igangsatt Trondheim bys jubileumsgave Kjerratkallen av kunstnerne Hilde Schønborg og Bjørn Sverrbo ble overlevert til Steinkjer kommune. b. Forholdet til brukerne: Aktivitetstjenesten er et kultur- og fritidstilbud til ulike målgrupper. Både på Kontakten og Aktivitetssenteret har det blitt arbeidet med å rekruttere nye brukere. c. Arbeidsmiljø/likestilling: Bibliotekstatistikken viser at kvinner står for 68 % av utlånet. Det gjelder alle aldergrupper. Menn er de flittigste brukerne av internett og også de ivrigste avisleserne. Aktivitørtjenesten ble i 2008 overført til kultur, og det er gitt støtte til omstillingsprosessen fra kompetansekommuneprogrammet. Sykefraværet samlet for avdelingen var på 6,6%, 9 %, dvs. en nedgang fra 2007 på 2,4%. 16 Foto: Solveig Moen

17 K U L T U R Foto: Solveig Moen 17

18 P L A N O G N A T U R 18 Foto begge bilder: Leif Arne Holme

19 PLAN OG NATUR 1. TJENESTER OG OPPGAVER I AVDELINGEN Avdelingen har under overskriften bolyst og næringsutvikling ansvaret for funksjonene, jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning, arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, byutvikling, oversiktsplanlegging, teknisk planlegging og utbygging av vei, vann, avløp, renovasjon, parker og idrettsanlegg. Hovedutfordringen er å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt å yte tjenester til næringsliv og den enkelte til rett tid og til rett kvalitet, og være aktiv medspiller for å finne riktige løsninger for den enkelte og for samfunnet. 2. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Med utgangspunkt i mål i for 2008 fastsatt i kommuneplan, og årsbudsjett, gjengis i det følgende mål for den enkelte tjeneste. Måloppnåelse er kommentert fortløpende. Mål fra kommuneplanen (samfunnsdelen): Mål: Behov for næringsareal skal utredes, og plankrav skal klargjøres. Måloppnåelse: Ivaretas gjennom kommuneplanens arealdel. Mål: Det skal tas initiativ på Innherred for å utvikle landbruket gjennom felles veilednings- og utviklingsapparat. Måloppnåelse: Dialog i gang om temaet. Det er ikke etablert konkret/formelt samarbeid. Mål: Sørge for at Steinkjer opprettholder og øker sin volumproduksjon i landbruket. Måloppnåelse: Volumproduksjonen er i positiv utvikling. Mål: Universell utforming legges til grunn i all kommunal planlegging. Måloppnåelse: På grunnlag fra gjennomført kartlegging, legges prinsippene om universell utforming til grunn i arealplanlegging, teknisk planlegging og byggesaksbehandling. Mål: Tilrettelegge for barn og unge i arealplanlegging og planlegging av fysiske anlegg. Måloppnåelse: Legges til grunn i arealplanlegging, teknisk planlegging og byggesaksbehandling. Mål: Initiativ om oppfølging gjenreisingsbyen. Måloppnåelse: Påstartet gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling. Steinkjer fikk i 2007 tildelt koordinatorrollen for gjenreisingsnettverket i Midt-Norge. Kommunen og fylkeskommunen vedtok i 2007 å starte arbeidet med å etablere et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer. Konkret arbeid ble oppstartet i Mål: Arbeide for å ivareta biologisk mangfold, særlig vekt på kartlegging. Måloppnåelse: Basiskartlegging foretatt. Ytterligere kartlegging bør vurderes. Mål: Kommunedelplan varme som utgangspunkt for grønn energi: Måloppnåelse: Konsesjon for fjernvarmeanlegg på Sørsia ble gitt av NVE i Et tverrpolitisk samarbeid har satt klimapolitikk på dagsorden under det nye kommunestyret. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning har ned- Ressursbruk - Avdeling for plan og natur i kroner Regnsk Budsj Brutto drifts- og finansutg Netto drifts- og finansutg Netto avvik -218 Netto avvik i % -3, Gj.snittlig saksbeh.tid byggesaker (dager) Gj.snittlig saksbeh.tid kartforretning (dager) Gj.snittlig saksbeh.tid reg.saker (dager) P L A N O G N A T U R Foto: Odd Georg Skjemstad 19

20 PLAN OG NATUR satt et klimapolitisk utvalg som så langt har konkretisert om lag 30 satsinger innen klima og miljø. Arbeidet med kommunedelplan klima og energi ble igangsatt i Mål fra årsbudsjett 2008 Byggesak: Mål: Øke bruken av nettbasert byggesaksbehandling. Måloppnåelse: Tatt i bruk i oktober De fleste søknadene er fortsatt papirbaserte. Mål: Opprettholde god servicegrad og lav saksbehandlingstid. Måloppnåelse: Saksbehandlingstiden økte i 2007 på grunn av stor søknadsmengde og lav bemanning. Antall klagesaker har av samme årsak økt i I 2008 har mengden vært på samme nivå som året før. Mål: Bidra til estetisk god utvikling i bygd og by, med særlig vekt på gjenreisingsarkitekturen og Trønder-låna (-tunet). Måloppnåelse: det er stor bevissthet rundt temaet i saksbehandlingen. Kart og oppmåling: Mål: Implementere nytt referansesystem (EUREF 89), som ble innført høsten Måloppnåelse: Gjennomført. Kommunen har i % bruk av EUREF 89. Mål: Opprettholde god servicegrad og lav saksbehandlingstid. Måloppnåelse: Kart/geodata har vært et satsingsområde i Kartforretninger og oppmåling er bra à jour. Mål: Gjennomføre tiltak vist i geodataplanen. Måloppnåelse. Se forrige avsnitt. P L A N O G N A T U R Arealplanlegging/Byutvikling: Mål: Opprettholde god servicegrad og lav saksbehandlingstid innen arealplanlegging og planbehandling. Måloppnåelse: Tross meget stor byggeaktivitet har avdelingen nådd målsettingen også i 2008 (ref. Kostra). Næringsliv og innbyggere har gjennom saker som: skolelokaliseringer, Steinkjer videregående skole Guldbergaunet, COOP/ Amfi, stasjonsområdet, hotelltomt, forvaltningsplan for Hoøya og Kalvøya, fylkesvegplan, NTP samt flere planer for fritidsbebyggelse, blitt hjulpet til å utvikle sine prosjekter. Det har ikke vært klagesaker på arealplaner i Mål: Gjennom arealplanlegging bidra til estetisk god utvikling i bygd og by. Måloppnåelse: det er stor bevissthet rundt temaet i saksbehandlingen. Nye bestemmelser ble tatt inn i siste revisjon av kommuneplanens arealdel, blant annet revidert bestemmelse for bykjerneavgrensningen og klare rammer for gjenreisingsbebyggelsen og Trøndertunet. Mål: Arrangere nettverkssamling for Midt-Norske gjenreisingsbyer. Måloppnåelse: Gjennomført Mål: Etablere et nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur. Måloppnåelse: Et tre-årig prosjekt ble startet opp i Prosjektleder startet april Foto: Odd Georg Skjemstad

2. Mål og måloppnåelse. Hovedmål for kommuneplanperioden:

2. Mål og måloppnåelse. Hovedmål for kommuneplanperioden: KULTUR 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen Tjenestene omfatter kulturadministrasjonen, flyktning- og aktivitetstjenesten, biblioteket og kino og kulturarrangement. Arbeidet med spillemiddelsøknader,

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER

KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen Avdelingen består av 5 enheter og disponerer ca. 138 årsverk fordelt på 165 ansatte. Ansvarsområdet omfatter veg, gatelys, parkering, parker

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING HELSE OG REHABILITERING 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen 2. Mål og måloppnåelse Ressurser: Avdelingen hadde 6 enheter og stabstjenester med 117,35 årsverk fordelt på 179 medarbeidere i 2009. I tillegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Modum

1 Velferdsbeskrivelse Modum 1 Velferdsbeskrivelse Modum 1.1 Presentasjon av kommunen Modum kommune tilhører AV- gruppe 4 som består av SSBs kostragrupper 1 og 10. Hva er det som kjennetegner Modum og kommunegruppen? Kjennetegn for

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur 1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur I hht. vedtatt planprogram skal det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus «Samordning av dagtilbud» Prosessbistand fra RO Møte i komité mennesker og livskvalitet 20. mai 2015 Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Samordning av dagtilbud status og innspill Presentere noe av arbeidet

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Årsmelding Helse og sosial Gildeskål kommune

Årsmelding Helse og sosial Gildeskål kommune Årsmelding Helse og sosial Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for helse og sosial 2016 Hovedmål Levere tjenester av høy kvalitet i tråd med gjeldene lovverk og retningslinjer. Tjenestene skal være tilpasset

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer