ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761"

Transkript

1 ViewSonic ViewPad 7 Model No. : VS13761

2 Informasjon om Overensstemmelse Informasjon om CE SAR (Spesifikk absorpsjonsrate, eller stråleverdi) DENNE MOBILE ENHETEN OVERHOLDER RETNINGSLINJENE FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER. Denne mobile enheten er en radiosender og - mottaker. Den er designet for ikke å overskride de grensene for eksponering for radiobølger som anbefales i internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene ble utarbeidet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer som skal være tilstrekkelige til å beskytte alle, uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene som gjelder for mobile enheter, er et måletall som er kjent som Spesifikk absorpsjonsrate, ofte kalt stråleverdi, eller SAR. SAR-grensen som er fastslått i retningslinjene til ICNIRP, er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 gram vev. I SAR-tester for kroppen plasseres apparatet minst 1,5 cm fra kroppen, og apparatet sender ved høyeste godkjente strålenivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til en enhet i bruk kan være under maksimumsnivået siden enheten er designet til ikke å bruke mer kraft enn det som er nødvendig for å nå nettverket. Den mengden kan variere avhengig av en rekke ulike faktorer, som hvor langt unna en basestasjon du befinner deg. Ifølge retningslinjene fra ICNIRP er høyeste tillatte SAR-verdi for enheter som brukes ved kroppen, 0,43 W/kg. Bruk av tilleggsutstyr til enheten kan medføre at SAR-verdiene blir endret. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale krav til rapportering og testing, og nettverksbåndet. CE-overholdelse for europeiske land Enheten overholder EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC. Følgende informasjon gjelder kun for land som er medlemmer i EU: Merket til høyre er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC (WEEE) om avfallshåndtering av elektriske og elektroniske produkter. Merket indikerer at produktet IKKE skal kastes som ikke-sortert husholdningsavfall, men at man skal benytte resirkuleringsprogrammer i henhold til nasjonal lovgivning. Hvis batteriene, akkumulatorene og knappcellebatteriene som fulgte med dette produktet, er merket med de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb, inneholder batteriet tungmetaller i form av mer enn 0,0005 % kvikksølv, mer enn 0,002 % kadmium eller mer enn 0,004 % bly. Overensstemmelse med EUs regelverk Dette utstyret overholder RF Exposure Requirement 1999/519/EC, rådets anbefaling av 12. juli 1999 om begrensning av elektromagnetiske felt som befolkningen utsettes for (0 300 GHz). Dette utstyret overholder følgende standarder: EN62311, EN , IEC , EN /2, EN , EN , EN , EN , EN , EN301511, EN /2, EN300328, EN /2, EN55022, EN Utstyr som blir testet for overholdelse av EN :2006, må utsettes for lydtester i henhold til EN Enheten er blitt testet for overholdelse av kravet om lydtrykksnivå som er beskrevet i de gjeldende standardene EN og EN Bruk av øre- eller hodetelefoner på høyt lydnivå over lengre tid kan medføre permanent hørselstap. ViewSonic ViewPad 7 i

3 A pleine puissance, l écoute prolongée du baladeur peut endommager l oreille de l utilisateur. Prosedyren for vurdering av overholdelse er fulgt i samarbeid med følgende tekniske kontrollorgan: PHOENIX TESTLAB Identifikasjonsmerke: CE0700 (Notified Body (Teknisk 0700 kontrollorgan)) CE Dette produktet kan benyttes i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Herved erklærer vi at denne mobiltelefonen og Wi-Fi- og Bluetooth-enheten overholder essensielle krav og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EC. Produkter med enheter for trådløst nettverk på 2,4-GHz i Frankrike Det gjelder visse begrensninger for bruk av trådløst nettverk på 2,4-GHz med dette produktet. Dette utstyret kan bruke hele frekvensbåndet MHz to 2483,5-MHz (kanal 1 til og med 13) ved bruk innendørs. Ved bruk utendørs kan kun frekvensbåndet MHz (kanal 1-9) benyttes. For de seneste kravene, se Garanti for inkludering av instruksjoner for bruk Selskapet garanterer med dette at det for alle smarttelefoner med stor skjerm som er solgt (eller produsert) av selskapet (inkludert de elektriske LP RF-enhetene eller LP RF-modulene) (merke: ViewSonic, modellnummer: VS13761), skal medfølge instruksjoner for bruk i pakken når de blir gjort tilgjengelige på markedet. Instruksjonene eller utsiden av emballasjen skal inneholde: (1) en advarsel med teksten: Må brukes korrekt for å redusere effekten av elektromagnetisk stråling ; (2) en måleverdi på SAR 0,43 W/Kg; (3) instruksjoner om sikker bruk av batterier/elektrisk strøm; (4) en advarsel med teksten: Selskaper, forhandlere eller brukere kan ikke, uten tillatelse, foreta endringer av eller forsterke kraften i eller foreta modifikasjoner av innhold og funksjoner i originaldesignen til dette elektriske LP RF-utstyret, som er LPsertifisert ; og (5) en advarsel med teksten: Bruk av elektriske LP RF-enheter må ikke gå utover flysikkerhet eller føre til forstyrrelser i legitim telekommunikasjon. Hvis det oppstår forstyrrelser, må bruken av enheten avbrytes umiddelbart, og bruken må ikke tas opp igjen før forstyrrelsen er eliminert. Legitim telekommunikasjon betyr trådløs telekommunikasjon som utføres i tråd med Telecommunications Act (Forordningen om telekommunikasjon). Elektriske LP RF-enheter må tåle å bli utsatt for forstyrrelser som forårsakes av elektriske bølger som sendes, eller stråling fra legitim telekommunikasjon eller industrielle, vitenskapelige eller medisinske apparater. Hvis dette selskapet bryter denne garantien, skal selskapet uten forbehold godta at sertifikatet som er utstedt, ugyldiggjøres, bli holdt juridisk ansvarlig og betale for alle tap som brukerne har opplevd. ViewSonic ViewPad 7 ii

4 Viktige Sikkerhetsinstruksjoner 1. IKKE plasser gjenstander oppå ViewPad, da gjenstander kan lage riper i skjermen. 2. IKKE eksponer ViewPad for skitne eller støvete omgivelser. 3. IKKE plasser ViewPad på en ujevn eller ustabil overflate. 4. IKKE før inn fremmedgjenstander i ViewPad. 5. IKKE eksponer ViewPad for sterke magnetiske eller elektriske felter. 6. IKKE eksponer ViewPad for direkte sollys da dette kan skade LCD-skjermen. Hold den unna varmekilder. 7. TRYGG TEMPERATUR: Denne ViewPad skal kun brukes i omgivelser med omgivende temperaturer på mellom -15 C og 55 C. 8. IKKE bruk ViewPad i regnet. 9. Sjekk med dine lokale myndigheter eller forhandler for riktig kasting av elektroniske produkter. 10. ViewPad og adapteren kan danne noe varme under normal operasjon eller lading. IKKE la ViewPad ligge på fanget ditt da dette kan føre til ubehag eller skade fra varmeeksponering. 11. STRØMRANGERING: Henvis til rangeringsetiketten på ViewPad og sørg for at strømadapteren overholder rangeringen. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av fabrikanten. 12. IKKE bruk en penn eller noe skarpt til å peke på skjermen. 13. Rengjør pekeskjermen med en myk klut. Hvis nødvendig, kan du fukte kluten lett før rengjøring. Aldri bruk skrubbemidler eller rengjøringsmidler. 14. Alltid slå av ViewPad for å installere eller fjerne eksterne enheter som ikke støtter direkte tilkobling. 15. Koble ViewPad fra en stikkontakt og slå av før du rengjør ViewPad. 16. IKKE demonter ViewPad, kun en sertifisert servicetekniker bør utføre reparasjon. 17. ViewPad har blendere for å slippe ut varme. IKKE blokker ventilasjonen til ViewPad, da ViewPad kan bli varm og dette kan føre til feilfunksjon. ViewSonic ViewPad 7 iii

5 Erklæring om RoHS-overensstemmelse Dette produktet er designet og produsert i overholdelse med Europaparlamentets direktiv 2002/95/EC om begrensning i bruken av visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet), og er funnet å overholde de maksimale konsentrasjonsverdiene som er bestemt av European Technical Adaptation Committee (TAC) som vist nedenfor: Stoff Anbefalt maksimal konsentrasjon Faktisk konsentrasjon Bly (Pb) 0.1% < 0.1% Kvikksølv (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Heksavalent krom (Cr6+) 0.1% < 0.1% Polybrominert bifenyl (PBB) 0.1% < 0.1% Polybrominerte difenyl-etere (PBDE) 0.1% < 0.1% Enkelte komponenter i produkter som nevnt ovenfor, er unntatt i tillegget til RoHSdirektivet, som vist nedenfor: Eksempler på komponenter som er unntatt: 1. Kvikksølv i sparepærer som ikke overskrider 5 mg per lampe, og i andre lamper som ikke er nevnt spesifikt i tillegget til RoHS-direktivet. 2. Bly i glasset til bilderør, elektroniske komponenter, lysstoffrør og elektroniske keramiske deler (f.eks. piezoelectroniske enheter). 3. Bly i lodding der det er brukt høy temperatur (dvs. blybaserte legeringer som inneholder 85 % eller mer bly etter vekt). 4. Bly som et legeringselement i stål som inneholder opptil 0,35 % bly etter vekt, aluminium som inneholder opptil 0,4 % bly etter vekt, og kobberlegeringer som inneholder opptil 4 % bly etter vekt. ViewSonic ViewPad 7 iv

6 Informasjon om Opphavsrett Copyright ViewSonic Corporation, Med enerett. Android er et varemerke som tilhører Google Inc. Bruk av dette varemerket fordrer tillatelse fra Google. Dette produktet har en Android -plattform som bygger på Linux, som kan utvides ved hjelp av ulik JME-basert programvare. Alle produktene som brukes på denne enheten, og varemerkene som nevnes her, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Google, Google-logoen, Android, Android-logoen og Gmail er varemerker som tilhører Google Inc. Bruk av dette varemerket fordrer tillatelse fra Google. Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wireless Fidelity Alliance. microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Java, JME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Motoren som brukes for tekstforutsigelse, er TOUCHPAL, som er levert av COOTEK. DataViz og RoadSync er registrerte varemerker som tilhører DataViz, Inc. Med enerett. DataViz og Documents To Go er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører DataViz, Inc. Med enerett. Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go og tilhørende ikoner er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører DataViz, Inc. Med enerett. Fraskrivelse: ViewSonic Corporation skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redigeringsfeil eller utelatelse i dette dokumentet; heller ikke for utilsiktede eller etterfølgende skader forårsaket av bruken av dette materialet. For å fortsette å forberede produkter, forbeholder ViewSonic Corporation seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Ingen deler av dette dokumentet skal kopieres, gjenproduseres eller overføres på noen annen måte, i noen form, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ViewSonic Corporation. Informasjon om åndsverksrettigheter Rettighetene til all teknologi og alle produkter som utgjør denne enheten, tilhører sine respektive eiere: Dette produktet har en Android-plattform som bygger på Linux, som kan utvides ved hjelp av ulik JME-basert programvare. Google, Google-logoen, Android, Android-logoen og Gmail er varemerker som tilhører Google Inc. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Java, JME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Motoren som brukes for tekstforutsigelse, er TOUCHPAL, som er levert av COOTEK. ViewSonic ViewPad 7 v

7 Produktregistrering For å møte dine fremtidige behov, og motta eventuell ytterligere produktinformasjon etter hvert som den blir tilgjengelig, registrer produktet ditt på: For Din Informasjon Produktnavn Modellnummer: Dokumentnummer: Serieummer: Kjųpsdato: ViewPad 7 VS13761 ViewPad 7_UG_NOR Rev. 1B Avhending av produktet ved slutten av produktets levetid ViewSonic respekterer miljøet og forplikter seg til å arbeide og leve miljøvennlig. Takk for at du bidrar til smartere og mer miljøvennlig databruk. Gå til nettstedet til ViewSonic hvis du vil ha mer informasjon. USA og Canada: Europa: Taiwan: ViewSonic ViewPad 7 vi

8 Innholdsfortegnelse Chapter 1: Komme i gang Enheten din... 1 Forfra... 1 Tilbake... 1 Topp... 1 Ned... 2 Siden Tilbehør Slik setter du inn SIM-kort og minnekort... 3 Et SIM-kort og minnekort Slik lader du batteriet Bruke hodetelefoner Slå på eller av enheten Slik låser du opp skjermen Slå på eller av lyden... 5 Chapter 2: Det grunnleggende Startskjermen... 6 Statuslinjeikoner... 6 Snarveismeny... 9 Programvareskuff Utvidet Startskjerm Bruke miniprogrammer Stille inn bakgrunnsbildet Justere volumet Chapter 3: Taste inn informasjon Skjermtastatur Bruke skjermtastaturet Stille inn inntastingsmetoden Endre inntastingsmetode Konfigurere tastaturinnstillingene Chapter 4: Sende meldinger Kontakter For å importere kontakter Sende en tekstmelding Sende en multimediamelding En multimediamelding (MMS) kan inneholde grafikk- og lydfiler Sende en lyd-mms Chapter 5: Bruke Internett Koble til Internett Wi-Fi Mobile datanettverk Starte en datatilkobling Hurtigsøk på ViewPad og nettet ViewSonic ViewPad 7 vii

9 Innholdsfortegnelse Chapter 6: Slik bruker du Bluetooth Koble til Bluetooth-enheter Chapter 7: Multimediaapplikasjoner Videoer Spille inn video Konfigurere videokamerainnstillinger Vise videoer For å spille av videoer i et album Bruke Musikkspiller Musikkskjerm Spille av musikk Endre avspillingsalternativer Opprette en spilleliste Chapter 8: Programmer Aldiko Slik blar du gjennom en e-bok Slik laster du ned en e-bok Videokamera Documents To Go Word To Go Sheet To Go Slideshow To Go PDF To Go Filutforsker Behandle filer og mapper Galleri Market Musikk Notisblokk RSS-leser Innstillinger SIM-verktøysett (kun enkelte modeller) Talk Videoer Voice Dialer Talenotat YouTube Chapter 9: Administrere ViewPad ViewPad-innstillinger Wireless & networks (Trådløs og nettverk) Call settings (Anropsinnstillinger) Sound (Lyd) Display (Skjerm) Location & Security (Plassering og sikkerhet) Applications (Applikasjoner) ViewSonic ViewPad 7 viii

10 Innholdsfortegnelse Accounts & sync (Kontoer og synkronisering) Privacy (Personvern) SD card (SD-kort), USB-masselagring og ViewPad-lagring (USB Mass Storage & ViewPad storage) Search (Søk) Language & keyboard (Språk og tastatur) Text-to-speech (Tekst-til-tale) Date & time (Dato og tid) About ViewPad (Om ViewPad) Endre grunnleggende innstillinger Dato og tid Stille inn alarmer Skjerminnstillinger Ringeinnstillinger Bruke Trådløs og nettverk Beskytte ViewPad Aktiver eller deaktiver SIM-kort PIN-kode Aktivere skjermlåsbeskyttelse Tilbakestille ViewPad Chapter 10: Bruke PC-verktøyapplikasjonen Bruke PC-verktøyapplikasjonen Installere driveren Bruke ViewPad som en lagringsenhet Bruke ViewPad som et modem Bruke ViewPad til å synkronisere med en datamaskin Spesifikasjoner Kundestøtte Begrenset garanti ViewSonic ViewPad 7 ix

11 Kapittel 1: Komme i gang 1.1 Enheten din Forfra Fremre kamera Kapittel 1: Komme i gang Tilbake Berøringsskjerm Tilbake Søk Start: Tilbake til Startskjerm. Trykk og hold for å vise nylige aktiviteter. Meny: Trykk for å låse opp enheten. Trykk for å vise menyalternativer. Kamera med 3 megapiksler: Se Videoer" på side 24. Topp Micro SD-kortspor SIM-kortspor Volum: Trykk på venstre volumknapp for å redusere volumet eller høyre for å øke volumet. ViewSonic ViewPad 7 1

12 Kapittel 1: Komme i gang Ned Tilbakestill Mikrofon Hodetelefonkontakt: Bruk en hodetelefon for håndsfri samtale eller for å lytte til musikk. Mini-USB-port: Koble USB-kabel til PC som et modem/usb-masselagring. Koble USB-kabel og ACadapteren for å lade batteriet. Siden Strøm: Trykk og hold i 5 sekunder for å slå enheten på eller av. For å spare batteriet, trykk raskt for å midlertidig slå skjermen på eller av. Høyttalere 1.2 Tilbehør Pakken din leveres med følgende: Hvis noe mangler, må du kontakte forhandleren din. ViewPad 7 AC-adapter/lader Mini-USB-kabel Hodetelefoner Trekk i kunstig lær Hurtigstartsveiledning ViewSonic ViewPad 7 2

13 1.3 Slik setter du inn SIM-kort og minnekort Et SIM-kort og minnekort SIM-kortet inneholder telefonnummeret ditt og detaljer om nettverkstjenesten. Du trenger et microsd -kort for å lagre fotografier, musikk, videoer og annen data. For å installere SIM-kortet/microSD-kortet 1. Åpne kortdekslet 2. Sett inn SIM-kortet/microSD-kortet som vist. Sørg for at gullkontaktene står med forsiden opp. 3. Lukk kortdekslet. For å fjerne SIM-kortet 1. Åpne kortdekslet 2. Trykk for å løse ut SIM-kortet fra sporet. 3. Lukk kortdekslet. Kapittel 1: Komme i gang For å fjerne minnekortet 1. For trygg fjerning, pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > SD card, USB Mass storage & phone storage > Unmount SD card. 2. Åpne kortdekslet 3. Trykk for å løse ut microsd-kortet fra sporet. MERK: Ikke ta ut minnekortet mens produktet er skrudd på. Det å fjerne minnekortet på feil måte kan forårsake tap av data eller at systemet blir ustabilt. 1.4 Slik lader du batteriet Når batteriet er nytt er det kun delvis oppladet. Lad opp batteriet i 2 timer for å lade det helt opp. For å lade batteriet 1. Koble den ene enden av AC-adapteren til mini- USB-kontakten på enheten som vist. 2. Sett den andre enden av AC-adapteren i stikkontakten for å begynne å lade. Når batteriet lader, lyser den røde LED. -ikonet vises også i statuslinjen. Når batteriet er fullt, ViewSonic ViewPad 7 3

14 Kapittel 1: Komme i gang slukkes den røde LED og den grønne LED tennes. Hvis enheten er slått på, vises også -ikonet i statuslinjen. MERK: Batteriet kan også lades gjennom å koble produktet til en datamaskin ved å bruke en USB-kabel. (Dette vil imidlertid føre til at det tar betydelig lengre tid å lade batteriet.) Levetiden til batteriet avhenger av bruken. 1.5 Bruke hodetelefoner For håndsfri samtaler eller for å lytte til musikk, koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten. MERK: Når du bruker hodetelefoner, kan du ikke høre andre lyder så godt. Ikke bruk hodetelefoner i potensielt farlige situasjoner. Når du bruker hodetelefoner, må du justere volumet så du unngår overdrevent høye nivåer, da dette kan føre til hørselskader. 1.6 Slå på eller av enheten Etter at du har installert SIM-kortet og ladet batteriet, er enheten klar for å slå på. For å slå på enheten Trykk og hold strømknappen til enheten vibrerer. For å slå av enheten 1. Trykk og hold strømknappen i 5 sekunder. 2. Et vindu vises, pek på Power off (Slå av). 3. Velg OK for å bekrefte. For å sette enheten i hvilemodus For å sette denne enheten i hvilemodus, trykker du kort på strømknappen. Dette slår av skjermen. For å slå på skjermen, trykker du igjen kort på strømknappen. ViewSonic ViewPad 7 4

15 1.7 Slik låser du opp skjermen Kapittel 1: Komme i gang For å låse opp skjermen 1. Trykk på og slipp raskt opp strømknappen eller knappene på fremsiden av produktet for å aktivere skjermen når den er i hvilemodus. 2. Pek på og skyv oppover for å låse opp skjermen. 1.8 Slå på eller av lyden Aktivere/deaktivere lyden 1. Trykk på og slipp raskt opp strømknappen eller knappene på fremsiden av produktet for å aktivere skjermen når den er i hvilemodus. 2. Pek på og dra nedover for å slå av lyden. 3. For å slå på lyden, gjentar du trinnene over. ViewSonic ViewPad 7 5

16 Kapittel 2: Det grunnleggende Kapittel 2: Det grunnleggende 2.1 Startskjermen Fra Startskjermen kan du få rask tilgang til vanlige funksjoner og se varsler om tapte anrop, mottatte meldinger, sjekke batteri- og tilkoblingsstatus. Google Search Tast inn teksten som du vil søke etter i boksen. Statuslinje Viser status- og meldingsikoner og klokken. Varsler om melding, avtale, oppgave og tilkobling vises også her. Programvareskuff Pek for å vise programmene og enhetsinnstillingene. Snarveismeny Pek på et ikon får å gå til funksjonen. Statuslinjeikoner Statuslinjeikoner indikerer forskjellige typer informasjon. Pek på statuslinjen og dra nedover for å se pågående telefonaktiviteter eller varsler. For å lukke vinduet, trykk på. ViewSonic ViewPad 7 6

17 Kapittel 2: Det grunnleggende Ikonene på statuslinjen indikerer følgende informasjon: Meldingsikon Tekstmeldingsikon Batteriikon USB-tilkoblingsikon Signalstyrkeikon Nettverksikon Wi-Fi-ikon Bluetooth-ikon Volum-ikon Følgende ikoner kan vises i volumområdet. Batteriikon Følgende ikoner kan vises i batteriikonområdet: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Lyden er av. Batteriet er fullt. Vibrasjonsmodus er aktivert. Batteriet er lavt. Høyttaler er på. Batteriet lader. Telefonen er dempet. For å lade batteriet, se Slik lader du batteriet" på side 3. For å justere volumet, se Justere volumet" på side 12. Telefonnettverksikon Følgende ikoner kan vises i telefonnettverks-ikonområdet: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Ingen nettverkssignal Anrop pågår. Maksimal signalstyrke. Få linjer indikerer svakere signalstyrke. GPRS-nettverket er i bruk. Anrop venter. Ingen SIM-kort er satt inn. ViewSonic ViewPad 7 7

18 Kapittel 2: Det grunnleggende Tilkoblingsikon Følgende ikoner kan vises i tilkoblingsikonsområdet. Varselsikon Følgende ikoner kan vises i varselikonsområdet. Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Wi-Fi er koblet til. Varsel om ny tekstmelding Bluetooth-tilkobling er aktiv. Varsel om ny WAP push GPRS-datatilkobling er aktiv. Varsel om ny e-post HSDPA-datatilkobling er aktiv. Varsel om ny Google-e-post Enhet er koblet til PC via en USB-kontakt. Fil har blitt lastet ned. Alarm Oppgavevarsel Varsel om tapt anrop ViewSonic ViewPad 7 8

19 Kapittel 2: Det grunnleggende Snarveismeny For enkel tilgang til menyen, pek på elementet på Startskjermen. Tilpasse Snarveismenyen Slik legger du til en snarvei: 1. Pek på Menu (Meny) > Add (Legg til) > Shortcuts (Snarveier). 2. Pek på Applications (Programmer) for å se listen over programmer. 3. Pek for å legge til elementene som du vil vise på Startskjermen. Slik fjerner du til en snarvei: 1. Pek og hold ønsket snarveisikon. Ikonet forstørres. 2. vises på høyre side av Startskjermen. 3. Dra ikonet til for å slette. Snarveisikonet fjernet deretter. ViewSonic ViewPad 7 9

20 Kapittel 2: Det grunnleggende Programvareskuff Programvareskuff inneholder alle programmer og innstillinger. På Startskjermen, pek på for å vise menyen. Dra fingeren din for å bla opp eller ned for tilgang til flere programmer i denne enheten. Pek på et ikon for å åpne programmet. Utvidet Startskjerm Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom Startskjermen. De to venstre og to høyre utvidelsene på Startskjermen gir plass til mer ikoner, miniprogrammer, snarveier og andre elementer. Bruke miniprogrammer Spar tid med live oppdateringer på Startskjermen og få alle dine personlige oppdateringer på én plass. Du kan legge til og tilpasse miniprogrammene på Startskjermen etter egne ønsker. 1. Fra Startskjermen, pek på Menu (Meny) > Add (Legg til) > Widgets (Miniprogrammer). ViewSonic ViewPad 7 10

21 Kapittel 2: Det grunnleggende En galleriliste over alle tilgjengelige miniprogrammer vises. 2. Pek for å velge miniprogrammet som du vil vise på Startskjermen. Slik fjerner du miniprogrammer: 1. Fra Startskjermen, pek og hold ønsket miniprogram. Miniprogrammet forstørres. 2. vises nederst på Startskjermen. 3. Dra miniprogrammet til for å slette. Miniprogrammet fjernes deretter. Stille inn bakgrunnsbildet Du kan tilpasse bakgrunnsbildet på Startskjermen med standard bakgrunnsbilde eller mer bilder som er tatt med denne enheten. Still inn bakgrunnsbilde fra Bilder 1. Fra Startskjermen, pek på Menu (Meny) > Add (Legg til) > Wallpaper (Bakgrunnsbilde). 2. Select wallpaper from (Velg bakgrunnsbilde fra) vises på skjermen. 3. Pek på Gallery (Galleriet). 4. Pek for å velge bilder tatt fra telefonkameraet eller som er lagret på SD-kortet ditt. 5. Du vil se miniatyrbilder av alle bildene. Pek for å velge bildet du vil bruke som bakgrunnsbilde. 6. Dra fingeren din for å velge beskjæringsområdet og pek inni boksen for å beskjære bildet. 7. Pek på Save (Lagre) og det beskårte bildet vises som bakgrunnsbilde på Startskjermen. ViewSonic ViewPad 7 11

22 Kapittel 2: Det grunnleggende Stille inn bakgrunnsbilde fra bakgrunnsbildegalleriet 1. Fra Startskjermen, pek på Menu (Meny) > Wallpaper (Bakgrunnsbilde). 2. Select wallpaper from (Velg bakgrunnsbilde fra) vises på skjermen. 3. Pek på Wallpapers (Bakgrunnsbilder). 4. Alle systembakgrunnsbilder vises. Dra fingeren din til venstre eller høyre for å vise alle tilgjengelige bakgrunnsbilder. 5. Pek for å forhåndsvise bakgrunnsbildet. 6. Pek på Set wallpaper (Still inn bakgrunnsbilde) for å bruke valget ditt. 2.2 Justere volumet Denne enheten har tre typer volum som kan justeres hver for seg: Media volume (Media-volum): Still inn volumet for musikk og videoer. Ringer volume (Ringer-volum): Still inn volumet for innkommende anrop og varsler. In-call volume (Volum under anrop): Still inn volumet under et anrop. For å justere ringervolumet 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings> (Innstillinger) > Sound & display> (Lyd og display). 2. I Lydinnstillinger-undermenyen, pek på Ringer volume (Ringervolum) og glidebryteren for ringevolum vises. 3. For å justere volumet, må du gjøre ett av følgende: Volumglidebryter a. Dra glidebryteren for å justere volumet. b. Trykk på volumknappen. Skyv volumknappen opp eller ned for å justere volumet. MERK: Når enheten er stilt inn til stille modus, dempes alle lyder utenom media og alarm. 3. Pek på for å avslutte menyen. For å justere volumet under anropet 1. Under et telefonanrop, trykk på volumknappen på høyre side. 2. Skyv volumknappen opp eller ned for å justere volumet. For å justere mediavolumet 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Sound & display> (Lyd og display). 2. I Lydinnstillinger-undermenyen, pek på Media volume (Mediavolum) og glidebryteren for mediavolum vises. 3. Dra glidebryteren for å justere volumet. Volumglidebryter ViewSonic ViewPad 7 12

23 Kapittel 3: Taste inn informasjon 3.1 Skjermtastatur Kapittel 3: Taste inn informasjon Skjermtastaturet vises i portrettmodus når en applikasjon krever inntasting av tekst, som sending av meldinger og skriving av e-poster. Tastatur-inntastingsmetoden er aktivert som standard. Valgpil for CAPS Lock Pek for å veksle mellom store og små bokstaver. Dictionary (Ordbok): Pek for å aktivere ordboken. Input method selector (Valg av inntastingsmetode): Pek for å velge foretrukket inntastingsmetode. Bruke skjermtastaturet Pek på skjermen for å vise skjermtastaturet. Tastatur med små bokstaver (standard) Tastatur med store bokstaver Tall og symboler Bruk skjermtastaturet som et vanlig datamaskintastatur. Pek på taster for å taste inn bokstaver. For å veksle mellom visning av store og små bokstaver, pek på. For å vise tall- og symboltastaturet, pek på. Pek på for å bytte tilbake. ViewSonic ViewPad 7 13

24 Kapittel 3: Taste inn informasjon Stille inn inntastingsmetoden Denne enheten støtter flere tekstinntastingsmetoder, så du kan velge metoden du foretrekker. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Language (Språk) og keyboard (Tastatur). 2. I undermenyen Text settings (Tekstinnstillinger), vises en liste over alle inntastingsmetodene. Velg og kryss av alternativene du foretrekker. Endre inntastingsmetode 1. Trykk og hold på et tekstfelt i programmet. For eksempel, i Messaging (Meldinger), pek og hold feltet "To:" (Til:). Inntastingsmetode-skjermen vises. 2. Du kan velge én av de tilgjengelige inntastingsmetodene. 3.2 Konfigurere tastaturinnstillingene Du kan bruke tastaturhjelpemidler til å hjelpe deg når du taster inn tekst med tastaturet. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Language (Språk) og keyboard (Tastatur). 2. Trykk på TouchPal. 3. Velg gjeldende alternativer fra følgende grunnleggende innstillinger, Prediction & Gestures (Tekstforutsigelse og håndbevegelser), Chinese (Kinesisk) og Handwriting (Håndskriving)-undermenyer. Basic settings (Grunnleggende innstillinger): tilgjengelige alternativer Word prediction (Logisk skriving), Key press sound (Tastelyder), Key press vibration (Tastetrykkvibrering), Layout in portrait mode (Oppsett i stående modus), Layout in landscape mode (Oppsett i liggende modus), Swipe to switch layout (Sveip for å bytte oppsett), Mixed language input (Inntasting med flere språk) og Select languages (Velg språk). ViewSonic ViewPad 7 14

25 Kapittel 3: Taste inn informasjon Prediction & Gestures (Logisk skriving og bevegelser): tilgjengelige alternativer er Predict next word (Foreslå neste ord), Correct mistyping (Korriger feilstaving), Slide-down symbols (Skyv-ned-symboler) og Relevant words (Relevante ord). Chinese (Kinesisk): pek på Ambiguous PinYin (Flertydig PinYin) for å se flere alternativer. (Kun for tradisjonell kinesisk) Handwriting (Håndskrift): tilgjengelige alternativer er Stroke width (Bredde på tastetrykk), Recognize interval (Gjenkjenningsintervall), Stroke Color (Tastetrykkfarge) og Help (Hjelp). (Kun for tradisjonell kinesisk) ViewSonic ViewPad 7 15

26 Kapittel 4: Sender melding Kapittel 4: Sende meldinger 4.1 Kontakter Slik legger du til en kontakt 1. Pek på Contacts (Kontakter). 2. Pek på Menu (Meny) > New contact (Ny kontakt). 3. Tast inn kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, osv. Pek på Done (Ferdig) for å lagre kontakten eller pek på Revert (Angre) for å avslutte uten å lagre endringer. MERK: SIM-kontakt lagrer kun navn og telefonnummer. For å lagre mer informasjon som en e-postadresse, må du opprette en ny kontakt på enheten. For å importere kontakter 1. Pek på Menu (Meny) > Import/Export (Importer/eksporter). 2. Velg for å importere kontakter fra SIM Card (SIM-kort) eller SD Card (Minnekort). 3. Velg kontakter som du vil importere eller pek på Menu (Meny) for å velge Import all (Importer alle). 4.2 Sende en tekstmelding 1. Pek på Messaging (Meldinger). 2. Pek på New message (Ny melding). 3. I To (Til)-feltet, tast inn mottakerens telefonnummer, pek deretter på Next (Neste). 4. Skriv inn meldingen i feltet Type to compose (Skriv inn for å lage en melding) og pek deretter på Done (Ferdig). 5. Pek på Send. ViewSonic ViewPad 7 16

27 4.3 Sende en multimediamelding Kapittel 4: Sender melding En multimediamelding (MMS) kan inneholde grafikk- og lydfiler. 1. Pek på Messaging (Meldinger). 2. Pek på New message (Ny melding) > Menu (Meny) > Add subject (Legg til emne). Meldingen konverterer automatisk til en MMS-melding. 3. Tast inn mobiltelefonnummer eller e-postadresse for mottakeren i feltet To (Til) og skriv deretter inn Subject (Emne). 4. For å legge til komponenter, pek på Menu (Meny) > Attach (Legg til) for å legge til bilder eller videoer. 5. Pek på Send. 4.4 Sende en lyd-mms 1. Pek på Messaging (Meldinger). 2. Pek på New message (Ny melding) > Menu (Meny) > Attach (Legg til) > Record audio (Spill inn lyd). 3. Pek på for å starte opptaket. 4. Pek på for å stoppe opptaket. MERK: Pek på for å spille av lyden. Pek på Use this recording (Bruk dette opptaket) for å lagre lyden. Pek på Discard (Forkast) for å slette lyden. Etter at lyden er lagret, kan du også peke på Play (Spill av), Replace (Erstatt) og Remove (Fjern) lyden. 5. Tast inn mobiltelefonnummeret i feltet To (Til). Lydmeldingen kan sendes til opptil 20 mottakere. 6. Pek for å taste inn meldingen i boksen og pek på Send. ViewSonic ViewPad 7 17

28 Kapittel 5: Bruke Internett 5.1 Koble til Internett Denne enheten kobler til Internett via: Wi-Fi Mobile datanettverk Wi-Fi Kapittel 5: Bruke Internett For å slå Wi-Fi på eller av 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek for å krysse av for Wi-Fi-funksjonen og slå Wi-Fi på eller av. For å koble til et Wi-Fi-nettverk 1. Slå på Wi-Fi. 2. Pek på Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger). Enheten søker etter Wi-Fi-signaler. 3. Registrerte nettverk vises under. Pek på en nettverkstilkobling pek deretter på Connect (Koblertil). 4. Hvis du velger et usikret nettverk, opprettes tilkoblingen automatisk. 5. Ellers går du videre til neste trinn. ViewSonic ViewPad 7 18

29 Kapittel 5: Bruke Internett 6. Hvis du prøver å koble til et sikkert nettverk, vil du bli bedt om passordet. Tast inn passordet, og pek deretter på Connect (Koblertil). Når Wi-Fi er koblet til, vises tilkoblingsikonet på statuslinjen. For å legge til et Wi-Fi-nettverk 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek på Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger). 3. På Wi-Fi-nettverk, pek på Add Wi-Fi network (Legg til Wi-Fi-nettverk). Et nytt vindu vises. 4. Følg anvisningene på skjermen og tast inn nødvendig informasjon, pek deretter på Save (Lagre) for å lagre innstillingene. For å konfigurere Wi-Fi-innstillinger 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) >Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek på Wi-Fi settings (Wi-Fiinnstillinger) > Menu (Meny) > Advanced (Avansert). MERK: Hvis du bruker en statis IP, tast inn IPinnstillingene som nødvendig. ViewSonic ViewPad 7 19

30 Kapittel 5: Bruke Internett 3. I IP-innstillinger, tast inn informasjonen for IP-adresse, gateway, nettverksmaske og DNS. Pek på OK for å lagre innstillingene dine. Mobile datanettverk Kontroller tilgjengeligheten for disse tilkoblingene med nettverksleverandøren din og hent inn følgende informasjon: Tilgangspunktnavn Proxy Port Brukernavn Passord For å sette opp en trådløs datatilkobling 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek på Mobile networks (Mobile nettverk) > Access Point Names (Tilgangspunktnavn). 3. Pek på Menu (Meny) > New APN. 4. Pek på Name (Navn) for å taste inn et navn for tilkoblingen, og pek deretter på OK. 5. Tast inn APN, og pek deretter på OK. 6. Tast inn Proxy, Port, Username (Brukernavn) og Password (Passord) (hvis tilgjengelig) osv., og pek deretter på OK. 7. Pek på Save (Lagre) for å lagre innstillingene dine eller pek på Discard (Forkast) for å avslutte uten å lagre endringene. ViewSonic ViewPad 7 20

31 Kapittel 5: Bruke Internett Starte en datatilkobling Datatilkobling aktiveres automatisk når enheten er slått på. Hvis du setter opp flere datatilkoblinger, velg tilkoblingen som du vil bruke manuelt. For å starte en datatilkobling manuelt 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger). 2. Pek på Wireless & networks (Trådløs og nettverk) > Mobile networks (Mobile nettverk) > Access Point Names (Tilgangspunktnavn). 3. En liste over tilkoblinger vises. Pek på radioknappen for å velge tilkoblingen du vil bruke. Hurtigsøk på ViewPad og nettet Fra Home-skjermen, kan du søke etter informasjon på nettet med Google Search. 1. Pek på miniprogrammet Google Search. 2. Tast inn teksten du søker etter i Quick Search Box (Hurtigsøk-boks). 3. Pek på Search (Søk). ViewSonic ViewPad 7 21

32 Kapittel 6: Slik bruker du Bluetooth Kapittel 6: Slik bruker du Bluetooth Bluetooth-moduser On (På): Bluetooth er slått på. Denne enheten registrerer andre Bluetooth-enheter, men denne enheten er ikke synlig for andre. Discorerable (Kan oppdages): Bluetooth er slått på og denne enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter. Off (Av): Bluetooth er slått av. Slik slår du på eller av Bluetooth 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek for å krysse av for Bluetooth og aktiver. 3. For å gjøre telefonen synlig for andre, pek på Bluetooth settings (Bluetoothinnstillinger) og kryss av for Discoverable (Kan oppdages) for å gjøre din ViewPad synlig for andre enheter. 6.1 Koble til Bluetooth-enheter En tilkobling til en Bluetooth-enhet kalles et partnerskap. Du må gruppere og opprette et partnerskap med en Bluetooth-enhet for å utveksle informasjon. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) >Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. Pek på Bluetooth settings (Bluetooth-innstillinger) for å se menyalternativene. 3. Hvis du vil søke etter en ny enhet, trykker du på Scan for devices (Søk etter enheter). 4. Pek på enheten for å koble til. 5. Skriv inn PIN-koden for å koble sammen enhetene, og trykk så på OK. MERK: Det må være samme PIN-kode på enheten som på den andre Bluetoothenheten du vil koble til. 6. Hvis du kobler til med en lydenhet som kun støtter HSP/HFP, vises "Connected to phone audio" (Koblet til telefonlyd) på skjermen. ViewSonic ViewPad 7 22

33 Kapittel 6: Slik bruker du Bluetooth 7. Hvis du kobler til med en lydenhet som kun støtter HSP/HFP/A2DP, vises "Connected to phone and media audio" (Koblet til telefon og medialyd) på skjermen. MERK: Pek og hold den valgte enheten for å gå inn i enhetsalternativermeny. MERK: Straks et partnerskap har blitt opprettet, krever ikke fremtidige tilkoblinger et passord. ViewSonic ViewPad 7 23

34 Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner 7.1 Videoer Du kan spille inn videoer med 3,0 megapikslerkameraet på denne enheten. Spille inn video Viser den siste innspilte videoen. Dra for å bytte mellom video- og kameramodus. Indikerer opptakstid. Pek for å spille a video. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Camcorder (Videokamera). 2. Sikt enheten på motivet. 3. For å starte opptaket, trykk på lukkerknappen eller pek på. 4. For å stoppe opptaket, trykk på lukkerknappen igjen eller pek på. ViewSonic ViewPad 7 24

35 Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner Konfigurere videokamerainnstillinger På kameraskjermen, pek på Settings (Innstillinger). Kamerainnstillinger-menyen vises på av skjermen. Dra fingrene dine opp og ned for å bla gjennom siden for flere alternativer. Pek på et alternativ for å konfigurere videokamerainnstilli nger. Pek for å vise og justere de generelle innstillingene på kameraet: Modus Innstilling Tilgjengelige alternativer Video mode (Videomodus) Video quality (Videokvalitet) Video Encoder (Video-koder) Video duration (Videovarighet) White Balance (Hvitbalanse) Color effect (Fargeeffekt) VGA, CIF, QVGA, QCIF MPEG4, H263, H seconds (30 sekunder (for MMS)), 10 minutes (10 minutter), 30 minutes (30 minutter) Auto, Incandescent (Hvitglødende), Daylight (Dagslys), Fluorescent (Fluorescerende), Cloudy (Overskyet) None (Ingen), Mono, Sepia, Negative (Negativ) 7.2 Vise videoer For å spille av videoer i et album 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Videos (Videoer). Alle lagrede videoklipp vises. ViewSonic ViewPad 7 25

36 Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner 2. Pek på videoen for å spille av. 7.3 Bruke Musikkspiller Du kan overføre musikken din til denne enheten fra datamaskinen. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Music (Musikk). Musikkskjerm Playback screen (Avspillingsskjerm): Viser avspillingsområdet med avspillingskontrollene. Pek for å gå til Spiller nå-skjermen. Albumskunst bilde eller animering Pek for å endre rekkefølge. Pek for å aktivere eller deaktivere gjentafunksjonen. Lydinformasjonsvisnings område. Pek for å gå til forrige spor. Dra for å gå fremover eller bakover. Pek for å gå til neste spor. Pek for å spille av eller pause sporet. Library screen (Bibliotek-skjerm): Viser mappekategorier som gjør det raskt og enkelt å søke etter mediefiler. Den inneholder følgende kategorier: Artists ViewSonic ViewPad 7 26

37 Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner (Artister), Albums (Album), Songs (Sanger), Playlists (Spillelister) og Now playing (Spiller nå). Now Playing screen (Spiller nå-skjerm): Viser en liste over sanger som for øyeblikket spilles av og de som er i kø for avspilling. Dra ikonet på venstre side av hver mediefil for å organisere avspillingsrekkefølgen. Spille av musikk For å spille av musikk 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Music (Musikk). 2. Pek på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Bibliotek-skjermen vises. 3. Pek på Songs (Sanger) og alle sangene på enheten spilles av. 4. Pek for å velge sporet, deretter starter musikkavspillingen automatisk. ViewSonic ViewPad 7 27

38 Kapittel 7: Multimediaapplikasjoner Endre avspillingsalternativer I Avspillingsskjermen, pek på Meny. Pek på Library (Bibliotek) for å gå til Musikkbibliotek-skjermen. Pek på Party shuffle (Endre rekkefølge) for å spille av alle sanger i en tilfeldig rekkefølge. Pek på Add to playlist (Legg til spilleliste) for å legge sangen til en foretrukket spilleliste. Pek på Use as ringtone (Bruk som ringetone) for å sette denne sangen som ringetonen din. Pek på Delete (Slette) for å slette denne sangen. Opprette en spilleliste Legg sanger til en spesifikk spilleliste eller opprett en spilleliste. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Music (Musikk). 2. Pek på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Bibliotek-skjermen vises. 3. Pek og hold sangen du vil legge til. 4. Pek på Add to playlist (Legg til spilleliste). 5. Velg fra den gjeldende spillelisten eller pek på New (Ny) for å opprette en ny spilleliste. Sangen legges til spillelisten. For å fjerne en musikkfil fra spillelisten 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Music (Musikk). 2. Pek på Menu (Meny) > Library (Bibliotek). Bibliotek-skjermen vises. 3. Pek og hold sangen du vil slette. 4. Pek på Remove from playlist (Fjern fra spilleliste). 5. Sangen fjernes fra spillelisten. ViewSonic ViewPad 7 28

39 Kapittel 8: Programmer Denne enheten leveres med følgende forhåndsinstallerte programme. Kapittel 8: Programmer Programmer Aldiko Videokamera Beskrivelse Last ned e-bøker fra en online katalog for visning på enheten. Spiller inn videoklipp. Kamera Ta bilder eller åpne webkamera Documents To Go Filutforsker Bruke Document To Go-programmer som Word To go, Sheet To Go, Slideshow To Go og PDF To Go Lite. Behandle lyd-, video og bildefiler. Galleri Vis og rediger fotoer og videoer. Se side 26. Market Musikk Finn programmer og morsomme spill som du kan laste ned og installere på denne enheten. Spill og behandle musikk- og lydfilene på ViewPad. Note Pad Lag notater for utkast. side 34. RSS-leser Få live oppdateringer av dine favoritt nyhets- eller websider. Innstillinger SIM-verktøysett Talk Konfigurer enhetsinnstillinger, trådløse innstillinger og anropsinnstillinger på denne enheten. Koble direkte til og bruk tjenester som leveres av mobiloperatøren. Googles øyeblikkelige meldingstjeneste. Videoer Spill av videoklippene. Voice Dialer Talenotat Les og spill inn forhåndsdefinerte tekster som skal gjenkjennes og brukes av denne enheten for taleanrop, finne en kontakt og annet. Spill inn talenotater. YouTube Online videostreamingstjeneste som lar deg se på, søke i og laste opp videoer. ViewSonic ViewPad 7 29

40 8.1 Aldiko Kapittel 8: Programmer Aldiko-programmet lar deg laste ned e-bøker fra en online katalog for visning på enheten. Slik blar du gjennom en e-bok 1. På Startskjermen, pek på > Aldiko. 2. Velg en e-bok fra bokhyllen og pek for å åpne boken. 3. Dra fingrene dine til høyre og venstre for å bla til forrige og neste side. Slik laster du ned en e-bok 4. På Startskjermen, pek på > Aldiko > Download books (Last ned e-bøker). 5. Velg en liste over forfattere fra Aldiko Online Catalog. 6. Pek på boken du vil laste ned og pek på Download (Last ned). 7. Den nedlastede boken vises i bokhyllen din. Merk: Det kan hende at du må betale for å laste ned e-bøker. 8.2 Videokamera Spille av videoklipp med ViewPad. Se Videoer pa side 24. ViewSonic ViewPad 7 30

41 8.3 Documents To Go Documents To Go lar deg åpne Microsoft Office- og Adobe-filformater. Kapittel 8: Programmer Word To Go Word To Go lar deg se gjennom og redigere Microsoft Word-dokumenter (.doc og.docx). Den støtter inkluderte bilder, skriftfarge, fet, kursiv, understreking, punktnummerering, nummererte lister og mer. For å åpne Word To Go 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Documents (Dokumenter) > Word To Go. 2. Pek på Open File (Åpne fil). 3. Pek på filen som du vil åpne. Dra fingeren på skjermen for å panorere eller gå gjennom andre sider. 4. For å lukke filen, pek på Return (Tilbake). Sheet To Go Sheet To Go lar deg se gjennom og redigere Microsoft Excel -regneark (.xls og.xlsx). Den støtter celle- og nummerformatering, rad- og kolonnejustering, formler og rask panorering med finger. For å åpne Sheet To Go 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Documents (Dokumenter) > Sheet To Go. 2. Pek på Open File (Åpne fil). 3. Pek på filen som du vil åpne. Dra fingeren din på skjermen for å panorere gjennom arket. For å se andre regneark på enheten, pek på Menu (Meny) > View (Vis) > Worksheets (Regneark), pek deretter på navnet til det regnearket du vil vise. 4. For å lukke filen, pek på Return (Tilbake). ViewSonic ViewPad 7 31

42 Kapittel 8: Programmer Slideshow To Go Slideshow To Go lar deg se gjennom og redigere Microsoft presentasjonerregneark (.ppt og.pptx). Den støtter lysbildevisning, omrissvisning, notater, bilder, diagrammer, skriftformatering og svært enkel navigering. For å åpne Slideshow To Go 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Documents (Dokumenter) > Slideshow To Go. 2. Pek på Open File (Åpne fil). 3. Pek på filen som du vil åpne. 4. For å lukke filen, pek på Return (Tilbake). PDF To Go PDF To Go lar deg vise Adobe PDF-filer (.pdf). Den støtter sidevisning, tekstbryting, flere zoomnivåer, automatisk rotering, integrerte bilder og mer. For å åpne PDF To Go 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Documents (Dokumenter) > PDF To Go. 2. Pek på Open File (Åpne fil). 3. Pek på filen som du vil åpne. Pek på skjermen for å hente frem zoomkontrollene. Dra fingeren opp eller ned for å vise neste eller forrige side. 4. For å lukke filen, pek på Return (Tilbake). 8.4 Filutforsker Filutforsker lar deg bla gjennom innholdet på ViewPad. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > File Browser (Filutforsker). 2. Pek for å bla gjennom mappelisten og trykk på en mappe for å vise den. Behandle filer og mapper For å åpne et element, dra en finger for å velge og trykk for å bekrefte. For å flytte, kopiere, slette, endre navn eller sette et bilde som kontaktikon eller bakgrunnsbilde. trykk lenge på skjermen og velg ønsket alternativ. For å lime inn et element, pek på Menu (Meny) og velg Paste (Lim inn). For å sortere elementer, pek på Menu (Meny) og velg Sort (Sorter) og velg deretter et alternativ. For å søke etter en fil, pek på Menu (Meny) og velg Search (Søk). ViewSonic ViewPad 7 32

43 8.5 Galleri Du kan se tatte bilder, innspilte videoklipp og nedlastede bilder i Galleri. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Gallery (Galleri). 2. Kameramappen og SD-kortmappen vises. 3. Pek for å vise kamerabildene eller kameravideoene. Bildene eller videoene vises i miniatyrbilder. 4. For å se fotografier eller videoer, se Vise videoer på side 26. Kapittel 8: Programmer 8.6 Market Android Market lar deg finne og laste ned programmer og spill til ViewPad. For å begynne å bruke Android Market 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Market (Market). 2. Pek på Accept etter at du har lest tjenestevilkårene. 3. Pek på Next (Neste) for å sette opp Google-kontoen din. 4. Pek på Create (Opprett) for å opprette en ny konto eller Sign in (Logg på) for å logge på din eksisterende konto. 5. Straks du er logget på kan du starte søk og nedlasting av programmer fra markedet. Pek på Apps (Applikasjoner) for å vise listen over tilgjengelige programmer og pek på Games (Spill) for å vise listen over tilgjengelige spill. ViewSonic ViewPad 7 33

44 Kapittel 8: Programmer Du kan også peke på Downloads (Nedlastinger) for å vise programmene du har tidligere lastet ned. MERK: Android Market støttes ikke i noen land. 8.7 Musikk Bruk Musikkspiller til å spille av musikkfiler elller innspilte talefiler. Se Bruke Musikkspiller på side Notisblokk Bruk Note pad (Notisblokk) til å skrive notater. Pek for å opprette en ny notisblokk. Pek for å vise en liste over lagrede notater. For å opprette et notat 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Note pad (Notisblokk). 2. Pek på Create new notebook (Opprett ny notisblokk). 3. Når du er ferdig, trykk på for å gå tilbake til Note Pad-skjermen. Notatet ditt lagres automatisk. ViewSonic ViewPad 7 34

45 8.9 RSS-leser Bruk RSS-leseren til å få en live oppdatering av dine favorittwebsider. Kapittel 8: Programmer Slik legger du til en ny RSS-feed 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) >RSS Reader (RSS-leser). 2. Pek på Menu (Meny) > New feed (Ny feed) for å legge til en Feed URL. 3. Velg OK for å bekrefte. Slik oppdaterer du RSS-feeden 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) >RSS Reader (RSS-leser). 2. Pek på Menu (Meny) > Update all (Oppdater alle) for å oppdatere RSS-feed. 3. Nye feed vises i RSS-feedinnboksen Innstillinger I Innstillinger-menyen, kan du vise og gjøre justeringer for Trådløs kontroll, Anropsinnstillinger, generelle telefoninnstillinger og sikkerhetsinnstillinger. Se "ViewPad-innstillinger" på side SIM-verktøysett (kun enkelte modeller) Koble direkte til brukertjenester som leveres av mobiloperatøren Talk Google Talk er Googles øyeblikkelige meldingstjeneste. Slik logger du på Google Talk 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Google Talk. 2. Pek på Create (Opprett) eller Sign in (Logg på) Google-kontoen din. ViewSonic ViewPad 7 35

46 Kapittel 8: Programmer 3. Følg instruksjonene på skjermen for å logge på eller opprette ditt Gmailbrukernavn og passord. 4. Straks du er logget på, kan du begynne å bruke Google Talk og gjøre ett av følgende: Vise vennelisten: Pek på Menu (Meny) > All friends (Alle venner). Legge venner til vennelisten: Pek på Menu (Meny) > Add friends (Legg til venner). For å bytte til andre chatter: Pek på Menu (Meny) > Switch chats (Bytt chat). For å blokkere en person: Pek på Menu (Meny) > Blocked (Blokkert). For å invitere en person til chatten din: Pek på Menu (Meny) > Invites (Invitasjoner). For å konfigurere Google Talk-innstillinger: Pek på Menu (Meny) > More (Mer) > Settings (Innstillinger). For å logge av: Pek på Menu (Meny) > More (Mer) > Sign out (Logg av). For å vise vilkår og personvern: Pek på Menu (Meny) > More (Mer) > Terms & Privacy> (Vilkår og personvern) Videoer Du kan spille av videoklippene som er tatt med ViewPad. Se Videoer på side Voice Dialer Les og spill inn forhåndsdefinerte tekster som skal gjenkjennes og brukes av ViewPad for taleanrop, finne en kontakt og annet. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Voice Dialer Talenotat For å spille inn et talenotat 1. Pek på Applications Drawer (Applikasjoner) > Voice Note (Talenotat). ViewSonic ViewPad 7 36

47 Kapittel 8: Programmer 2. Pek på Menu (Meny) > Record (Ta opp). 3. Opptaksskjermen vises. 4. Velg for å spille inn tale. Velg for å stoppe opptaket. Lagrede talenotater vises her. Velg for å legge til et nytt notat. Velg for å slette alle talenotater. For å spille av et talenotat 1. Pek på Applications Drawer (Programmer) > Voice Note (Talenotat). 2. En liste over talenotater vises. Velg et talenotat for avspilling. 3. Talenotatet spilles av med Musikkspiller YouTube YouTube er en online videostreamingstjeneste som lar deg se på, søke i og laste opp videoer. For å begynne å bruke YouTube 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > YouTube. 2. Videoer er gruppert inn i kategorier, som Populær, Mest populær, Mest sett, Topprangert og mer. Pek på en kategori for å se tilgjengelige videoer for den kategorien. 3. Pek på en video for å spille den av. MERK: YouTube er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. ViewSonic ViewPad 7 37

48 Kapittel 9: Administrere ViewPad Chapter 9: Administrere ViewPad 9.1 ViewPad-innstillinger Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) for å vise og tilpasse innstillingene på ViewPad. Innstillinger-menyen er delt inn i følgende kategorier: Wireless controls (Trådløse kontroller), Call settings (Anropsinnstillinger), Sound & Display (Lyd og display), Data synchronization (Datasynkronisering), Security & location (Sikkerhet og plassering), Applications (Programmer), SD card (SD-kort), phone storage (telefonlagring), Date & time (Dato og tid), Locale & text (Språk og tekst), Search (Søk) og About phone (Om telefon). Wireless & networks (Trådløs og nettverk) Applikasjoner Airplane mode (Flymodus) Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger) Bluetooth settings (Bluetoothinnstillinger) VPN settings (VPN-innstillinger) Mobile networks (Mobile nettverk) Beskrivelse Deaktiverer alle trådløse tilkoblinger. Sett opp og behandle trådløse tilgangspunkter. Behandle tilkoblinger, angi enhetsnavn og enhetens synlighet. Sett opp og behandle Virtual Private Networks (VPNs). Angi alternativer for roaming, nettverk og tilgangspunktnavn. Call settings (Anropsinnstillinger) Applikasjoner Fixed Dialing Numbers (Fast nummeroppringing) Voic (Talepost) Other call settings (Andre anropsinnstillinger) Beskrivelse Behandle fast nummeroppringing. Angi talepostnummer. Videresending av samtale, samtalesperring, hvem ringer og samtale venter. Sound (Lyd) Applikasjoner Silent mode (Stille modus) Phone vibrate (Telefonvibrasjon) Beskrivelse Slå på/av stille modus. Alle lyder uten media og alarmer dempes. Enheten vibrerer for innkommende anrop. ViewSonic ViewPad 7 38

49 Kapittel 9: Administrere ViewPad Applikasjoner Volume (Lydnivå) Phone ringtone (Telefonringetone) Notification ringtone (Varselringetone) Audible touch tones (Tastetoner) Audible selection (Hørbart valg) Screen lock sounds (Skjermlåslyder) Haptic feedback (Følsom tilbakemelding) Beskrivelse Ringetone: Juster ringevolumet for innkommende anrop og varsler. Media-volum: Still inn volumet for musikk og videoer. Alarm: Juster alarmvolum. Still inn standard innkommende ringetone for anrop. Still inn standard varselringetone. Aktiver/deaktiver lyder når tastaturet brukes. Aktiver/deaktiver lyd under skjermvalg. Spill av lyd under låsing eller oppheving av lås på skjermen. Spill av lyd når du trykker på myke taster og på enkelte UIsamhandlinger. Display (Skjerm) Applikasjoner Brightness (Lysstyrke) Auto-rotate screen (Automatisk roter skjerm) Animation (Animering) Screen Timeout (Skjermtidsavbrudd) Resolution Compatibility (Oppløsningskompa tibilitet) G-Sensor Calibration (G-Sensorkalibrering) E-Compass Calibration (E-Compasskalibrering) Beskrivelse Juster lysstyrken på skjermen. Aktiver/deaktiver automatisk roter skjerm. Vis animering under åpning og lukking av vinduer. Juster forsinkelsen før skjermen automatisk slukkes. La program kjøre i HVGA (320x480)-kompatibilitetsmodus eller WVGA (480x800)-modus Still inn g-sensor-kalibrering for ViewPad. Still inn g-compass-kalibrering for ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 39

50 Kapittel 9: Administrere ViewPad Location & Security (Plassering og sikkerhet) Applikasjoner Use wireless networks (Bruk trådløse nettverk) Use GPS satellites (Bruk GPSsatellitter) Use assisted GPS (Bruk støttet GPS) AGPS Settings (AGPS-innstillinger) GPS Ephemeris Auto Download (Automatisk nedlasting av GPSefemeride) Set unlock pattern (Sett opplåsingsmønster) Set security question and answer (Sett sikkerhetsspørsmål og svar) Screen unlock pattern (Skjermopplåsnings mønster) SIM-kortlås SIM card lock (Passord) Credential storage (Lagring av brukernavn og passord) Applications (Applikasjoner) Applikasjoner Unknown sources (Ukjente kilder) Manage applications (Behandle programmer) Beskrivelse Sett plassering i programmer (som kart) med trådløse nettverk. Kryss av for å aktivere GPS-satellitter. Bruk server som støtte for GPS. Tilpass AGPS-innstillinger. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis Aktiver GPS-satellitter er aktivert. Aktiver/deaktiver for å laste ned Efemeride-oppdateringer fra server. Pek for å sette opplåsningsmønsteret. Sett sikkerhetsspørsmål og svar for å låse opp skjerm. Pek for å sette opplåsningsmønsteret. Pek for å sette opp SIM-kortlås eller endre SIM PIN-kode. Kryss av i boksen for å vise passord mens du skriver det. Bruk sikre brukernavn og passord fra SD-kort, still inn eller endre passord for lagring av brukernavn og passord, eller fjern lagring av brukernavn og passord. Beskrivelse Tillat installasjon av programmer fra ukjente kilder. Behandle og fjern installerte programmer. ViewSonic ViewPad 7 40

51 Kapittel 9: Administrere ViewPad Applikasjoner Running services (Tjenester som kjører) Utvikling (Development) Beskrivelse Vis og kontroller tjenester som kjører nå. Still inn alternativer for programutvikling. Accounts & sync (Kontoer og synkronisering) Applikasjoner Background data (Bakgrunnsdata) Auto-Sync (Automatisk synkronisering) Manage accounts (Behandle kontoer) Privacy (Personvern) Applikasjoner Location (Plassering) Personal data reset (Nullstilling av personlig data) Beskrivelse Kryss av for å aktivere synkronisering, sende og motta data for alle programmer. Kryss for automatisk synkronisering av data med programmer. Pek på en konto for å konfigurere synkroniseringsinnstillinger for Kalender, Kontakter og Gmail eller pek for å legge til en Gmail-konto. Beskrivelse Kryss av for å bruke Min plassering for Google-søkeresultater og andre Google-tjenester Slett all data på enheten. SD card (SD-kort), USB-masselagring og ViewPad-lagring (USB Mass Storage & ViewPad storage) Applikasjoner Unmount SD card (Løs ut SD-kort) Internal ViewPad storage (Intern ViewPadlagringsplass) Beskrivelse Løs ut minnekortet for trygg fjerning. Viser tilgjengelig ViewPad-lagringsplass. Search (Søk) Applikasjoner Google search settings (Innstillinger for Google-søk) Searchable item (Søkbart element) Beskrivelse Behandle søkeinnstillinger og historikk. Velg hva som skal søkes etter på ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 41

52 Kapittel 9: Administrere ViewPad Applikasjoner Clear search shortcuts (Fjern søksnarveier) Beskrivelse Fjern snarveier til nylig valgte søkeresultater. Language & keyboard (Språk og tastatur) Applikasjoner Locale (Språk) TouchPal Text-to-speech (Tekst-til-tale) Applikasjoner Install voice data (Installer taledata) Date & time (Dato og tid) Applikasjoner Automatic (Automatisk) Set date (Still inn dato) Set time zone (Still inn tidssone) Set time (Still inn tid) Use 24-hour format (Bruk 24-timers format) Select date format (Velg datoformat) Beskrivelse Velg språk og region for denne ViewPad. Still inn tastaturinnstillinger. Beskrivelse Installer taledataen som kreves for taleoppbygging. Beskrivelse Kryss av for å bruke nettverksoppgitte verdier. Pek for å stille inn dato for denne ViewPad. Still inn tidssone for gjeldende plassering. Pek for å stille inn tid for denne ViewPad. Still inn klokken til 24-timers format. Still inn foretrukket datoformat. About ViewPad (Om ViewPad) Vis rettslig informasjon, ViewPad-status og programvareversjon. ViewSonic ViewPad 7 42

53 Kapittel 9: Administrere ViewPad 9.2 Endre grunnleggende innstillinger Dato og tid For å stille inn dato og tid 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Date & time (Dato og tid). 2. Still inn dato. 3. Velg tidssonen fra listen. 4. For å justere tiden, pek på time-, minutt-, sekund- eller AM/PM-feltet og pek på + eller - for å øke eller redusere verdien. 5. For å justere datoen, pek på måned-, dag- eller år-feltet og pek på + eller - for å øke eller redusere verdien. 6. Pek på Set (Still inn) for å ta i bruk verdiene. Stille inn alarmer Du kan sette opp tre alarmer på denne enheten. For å stille inn alarmen 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Clock (Klokke). 2. Under Alarmklokke-kategorien, pek for å velge fra eksisterende alarmklokkeinnstillinger eller pek på Menu (Meny) > Add alarm (Legg til alarm) for å sette opp en ny alarm. 3. Pek på Time (Klokkeslett) for å åpne en klokke og stille inn tiden for alarmen. For å taste inn tiden numerisk, pek på time-, minutt- eller AM/PM-feltet og pek på + eller - for å øke eller redusere verdien. 4. Pek på Ringtone (Ringetone) for å sette opp foretrukket ringetone når alarmen din lyder. 5. Pek på Vibrate (Vibrer) for å aktivere/deaktivere vibrasjon når alarmen lyder. 6. Pek på Repeat (Gjenta) for å velge en dag alarmen skal gjentas på. Pek på OK for å bekrefte. 7. Pek på Label (Etikett) og skriv inn en beskrivelse. 8. for å slå på alarmen, kryss av for Turn on alarm (Slå på alarm). ViewSonic ViewPad 7 43

54 Kapittel 9: Administrere ViewPad TIPS: For å lyde en alarm selv når denne ViewPad er satt til stille modus, peker du på Menu > (Meny) Settings (Innstillinger), og kryss av for Alarm in silent mode (Alarm i stille modus). Skjerminnstillinger Skjerminnstillingene på denne ViewPad påvirker batteriet og det eksterne strømnivået. For å slå av baklyset mens enheten ikke brukes 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinge) > Sound & display (Lyd og skjerm) for å gå inn i undermenyen. 2. I Display settings (Skjerminnstillinger)-undermenyen, pek på Screen Timeout (Skjermtidsavbrudd). 3. Velg fra skjermtidsavbruddslisten. Innstillingen din lagres automatisk. For å justere lysstyrke 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinge) > Sound & display (Lyd og skjerm) for å gå inn i undermenyen. 2. I Display settings (Skjerminnstillinger)-undermenyen, pek på Brightness (Lysstyrke)-glidebryteren. 3. Dra Brightness (Lysstyrke)-glidebryteren for å justere lysstyrkeinnstillinger. For å endre skjermorienteringen 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinge) > Sound & display (Lyd og skjerm) for å gå inn i undermenyen. 2. I Display settings (Skjerminnstillinger)-undermenyen, pek på Orientation (Orientering). 3. Kryss av i boksen for å automatisk bytte skjermorienteringen når enheten roteres. ViewSonic ViewPad 7 44

55 Kapittel 9: Administrere ViewPad Ringeinnstillinger Du kan tildele en ringetone og en ringetonetype for forskjellige hendelser som et innkommende anrop, ny melding mottatt, osv. For å endre ringetonen og ringetypen for et innkommende anrop 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings> (Innstillinger) > Sound & display> (Lyd og display). 2. I Sound settings (Lydinnstillinger)-undermenyen, pek på Phone ringtone (Telefonringetone). 3. Velg ringetonen fra listene. 4. Pek på OK når du er ferdig. For å endre ringetonen til andre hendelser 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings> (Innstillinger) > Sound & display> (Lyd og skjerm). 2. I Sound settings (Lydinnstillinger)-undermenyen, pek på Notification ringtone (Varselringetone). 3. Velg ringetonen fra listene. 4. Pek på OK når du er ferdig. 9.3 Bruke Trådløs og nettverk Trådløs og nettverk lar deg behandle Wi-Fi, Bluetooth, flymodus og mobile nettverk. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless & networks (Trådløst og nettverk). 2. For å slå på eller av Wi-Fi, Bluetooth eller Airplane mode (Flymodus), peker du bare på de korresponderende linjene. 3. For å endre tilkoblingsinnstillinger, pek på korresponderende funksjonsinnstillinger, og velg deretter innstillingen du vil endre. 9.4 Beskytte ViewPad Du kan beskytte denne ViewPad fra uautoriserte brukere ved å bruke PIN-kode eller tildele et passord. Aktiver eller deaktiver SIM-kort PIN-kode Når PIN-kode er aktivert, blir du bedt om å taste inn PIN-koden før du kan gjøre et anrop. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Location & Security (Plassering og sikkerhet). 2. I SIM card lock (SIM-kort-lås)-undermenyen, pek på Set up SIM card lock (Sette opp SIM-kort-lås). ViewSonic ViewPad 7 45

56 Kapittel 9: Administrere ViewPad 3. Pek på Lock SIM card (Lås SIM-kort) for å bruke PIN-kode til å låse enheten. Kryss av for å aktivere, fjern krysset for å deaktivere. 4. Tast inn gjeldende PIN-kode. 5. For å endre PIN-koden, pek på Change PIN (Endre PIN). 6. Tast inn den gamle PIN-koden. 7. Tast inn den nye PIN-koden og bekreft. Aktivere skjermlåsbeskyttelse Når skjermlås er aktivert, må du tegne mønsteret for å låse opp skjermen. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings> (Innstillinger) Location & Security> (Plassering og sikkerhet). 2. I Screen unlock pattern (Skjermopplåsningsmønster)-undermenyen, pek på Set unlock pattern (Still inn opplåsningsmønster). 3. Følg anvisninger på skjermen for å tegne ditt eget personlige opplåsningsmønster og pek på Continue (Fortsett). 4. Tegn opplåsningsmønsteret igjen og pek på Bekreft. 9.5 Tilbakestille ViewPad Du kan tilbakestille ViewPad til fabrikkinnstillingene. 1. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings> (Innstillinger) > Privacy settings (Personvernsinnstillinger). 2. I Personal data (Personlig data)-undermenyen, pek på Factory data reset (Tilbakestill til fabrikk). 3. Pek på Reset (Tilbakestill) ViewPad for å slette all data på ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 46

57 Kapittel 10: Bruke PCverktøyapplikasjonen Kapittel 10: Bruke PC-verktøyapplikasjonen PC Tools-programmet er et program som lar deg endre USB-moduser når ViewPad er koblet til en datamaskin. Tilgjengelige moduser er som følger: USB Mass Storage (USB-masselagring): Lar datamaskiner gjenkjenne ViewPad som en USB-masselagringsenhet. Phone as modem (Telefon som modem): Lar deg bruke ViewPad som et modem. Synchronization Tool (Synkroniseringsverktøy): Lar deg synkronisere ViewPad med en datamaskin Bruke PC-verktøyapplikasjonen Installere driveren 1. Slå på ViewPad, og koble den til datamaskinen med USB-kabelen. 2. Fra Windows-skrivebordet, dobbeltklikk på My Computer og finn CD-stasjonen. 3. Bla gjennom og dobbeltklikk på Setup.exe. 4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre driverinstallasjonen. ViewSonic ViewPad 7 47

58 Kapittel 10: Bruke PC-verktøyapplikasjonen Bruke ViewPad som en lagringsenhet For å bla gjennom og overføre video og stillbilder til en datamaskin, må du gjøre følgende: 1. I PC Tools-programmet, velg USB Mass Storage (USB-masselagring). 2. Vinduet Removable Disk (Fjernbar disk)-vinduet vises på skjermen. 3. Finn DCIM-mappen og dobbeltklikk på DCIM-mappen for å åpne den for å finne flere mapper. Dine lagrede bilder og videoklipp vil være inni disse mappene. 4. Kopier og lim inn bilder og videofilene i en mappe på datamaskinen. Bruke ViewPad som et modem Denne funksjonen lar deg bruke ViewPad som et modem for tilgang til Internett. 1. Sørg for at Wi-Fi-funksjonen på enheten er satt til disable (deaktiver)-modus. Pek på Application Drawer (Applikasjoner) > Settings (Innstillinger) > Wireless controls (Trådløse kontroller). Slå av Wi-Fi-modus (fjern krysset for Wi-Fi). 2. I PC Tools-programmet, velg Phone as modem (Telefon som modem). 3. Velg APN. Du kan redigere riktig APN på operatøren din. Kontakt nettverksleverandøren for mer informasjon. 4. Vent til Connecting to 3G_Modem-prosessen er ferdig. En melding "3G_Modem is now connected" vises på skjermen. ViewSonic ViewPad 7 48

59 Kapittel 10: Bruke PC-verktøyapplikasjonen 5. Fra Windows-skrivebordet, dobbeltklikk på Internet Explorer eller start en nettleser. Bruke ViewPad til å synkronisere med en datamaskin Denne funksjonen lar deg synkronisere ViewPad med en datamaskin. I PC Tools-programmet, velg Synchronization Tool (Synkroniseringsverktøy). Start Synchronization (Start synkronisering): lar deg starte synkronisering. Synchronization Setting: (Innstilling for synkronisering) lar deg stille inn synkroniseringsinnstillingene. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre innstillingene. Synchronization Summary (Oppsummering av synkronisering): viser sammendraget av synkroniseringsprosessen. ViewSonic ViewPad 7 49

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Bruksanvisning! Space Tracker

Bruksanvisning! Space Tracker Bruksanvisning! Space Tracker I. Quick Start: 1. Klokken støtter Telenor, Telia og Chess sitt nettverk,. Klokken må ha et telefonnummer så det går ikke å sette et rent datakort i den. Simkort størrelsen

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132

Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Bruksanvisning - Brugervejledning - Användarhandbok TAB-P705W-132 Gratulerer med kjøpet av ditt nye nettbrett/surfplatta (Produkt)! Denne håndboken inneholder viktig sikkerhets- og driftsinformasjon for

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

Explorer 500-serien. Brukerveiledning

Explorer 500-serien. Brukerveiledning Explorer 500-serien Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok BackBeat SENSE Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Innholdet i esken 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble en andre enhet 5 Sammenkoble med Mac 5 Lade og tilpasse 6 Lade

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE. Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE.  Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. NORSK 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Strøm Trykk for å slå

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer