Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008"

Transkript

1 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport

2 Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene i Buskerud i perioden januar-februar Prosjektet har fra Læringslabens side vært ledet av Rannveig Andresen. Hun har hatt ansvaret for kontakten med oppdragsgiver, organisering og utsending av spørreundersøkelsene, innsamling, behandling og kvalitetskontroll av data samt fremstilling av deler av analyseresultatene. Yngve Lindvig har hatt hovedansvaret for de empiriske analysene. Jarl Inge Wærness har hatt hovedansvaret for den skriftlige fremstillingen. Vi takker professor Erling Lars Dale, som har vært sentral i utviklingen av teorien som benyttes i rapporten. Læringslaben står ansvarlig for rapportens innhold. 2

3 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING OPPSUMMERING Elevundersøkelsen Personalundersøkelsen UTVALG ELEVER UTVALG PERSONALE Del 1: Elevundersøkelsen 2 ELEVENES LÆRINGSMILJØ EN MODELL MODELLEN SPØRSMÅL OM MOTIVASJON OG LÆRINGSSTRATEGIER Interesse for å lære Motiverende lærere Støtte og hjelp i fagene Tilleggsspørsmål motivasjon Tilleggsspørsmål læringsstrategier Tilleggsspørsmålenes betydning SPØRSMÅL OM MILJØ Sosial trivsel Fravær av mobbing Fravær av diskriminering EN PRESENTASJON AV ØVRIGE VARIABLER I ELEVUNDERSØKELSEN ELEVMEDVIRKNING OG RÅDGIVNING Elevmedvirkning Elevdemokrati Rådgivning ELEVENES EVNER OG FORUTSETNINGER Elevsamtaler Tilpasset opplæring ARBEIDSPLANER OG LÆREPLANMÅL Bruk av skriftlige planer Kunnskap om og deltagelse i målsettinger ARBEIDSOPPGAVER OG TEMPO Lette eller vanskelige oppgaver? ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Forholdet lærer-elev Fravær av bråk og uro LÆRINGSARENA OG LÆREMIDLER Fysisk miljø PC/data Tilgang til hjelpemidler ARBEIDSMÅTER OG ARBEIDSMETODER Bruk av arbeidsmåter Fornøydhet med arbeidsmåter VURDERING Underveisvurdering Bruk av vurderingsformer

4 3.8.3 Tilleggsspørsmål vurdering EKSTRASPØRSMÅL ANGÅENDE PROGRAMFAG EKSTRASPØRSMÅL ANGÅENDE PROSJEKT TIL FORDYPNING EN OPPSUMMERENDE ANALYSE AV ELEVUNDERSØKELSEN MODELLEN FOR ELEVENS LÆRINGSMILJØ SETT OPP MOT ØVRIGE VARIABLER BAKGRUNNSVARIABLENES BETYDNING FORHOLDET MELLOM MOTIVASJON OG MILJØ - ELEVENES FORDELING KRITERIEBASERT VURDERING AV ELEVENES RESULTATER Forklaring Tolkning av elevenes resultater Del 2: Personalundersøkelsen 5 EN MODELL FOR PROFESJONELL KOMPETANSE MODELLEN LÆRINGSTRYKK Trykk på refleksjon og fornyelse (K3) Trykk på planlegging og vurdering (K2) Trykk på gjennomføring (K1) ORGANISATORISKE FORUTSETNINGER Kollegialt fellesskap Integrasjon SPØRSMÅL OM INDIVIDUELT HANDLINGSROM Nyskapende medarbeidere Jobbinnflytelse EN PRESENTASJON AV ØVRIGE VARIABLER I PERSONALUNDERSØKELSEN ROLLEFORVENTNINGER Rolleklarhet Rollekonflikt JOBBKRAV Tidspress Beslutningskrav Krav til læring HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Fravær av helseplager Fravær av jobbrelatert sykefravær Opplagthet Fravær av stress Trivsel og arbeidsmiljø Forebygging av mobbing Fravær av mobbing Fravær av dop og rus SYN PÅ LEDELSEN Vurdering av ledelsen Dialogiske tilbakemeldinger ELEVENES EVNER OG FORUTSETNINGER Syn på elevenes motivasjon Kartlegging Utvikling av elevenes faglige nivå og interesse Utvikling av skolens tilbud til elever på ulike faglige nivåer ARBEIDSPLANER OG LÆREPLANMÅL Mål- og planfokus ARBEIDSOPPGAVER OG TEMPO

5 6.7.1 Differensierte oppgaver ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Internt samarbeid Variasjon i organisering Arbeidsro Rådgivningstjenesten Eksternt samarbeid LÆRINGSARENA OG LÆREMIDLER Fysisk miljø IKT-utstyr Bruk av IKT i opplæringen Bruk av biblioteket i opplæringen Bruk av lærebøker i opplæringen ARBEIDSMÅTER OG ARBEIDSMETODER Variasjon i arbeidsmetoder VURDERING Elevsamtalen Den faglige samtalen Den sosiale samtalen Variasjon i vurderingsformer EN OPPSUMMERENDE ANALYSE AV PERSONALUNDERSØKELSEN MODELLEN FOR PROFESJONELL KOMPETANSE SETT OPP MOT ØVRIGE VARIABLER MODELLEN FOR PROFESJONELL KOMPETANSE SETT OPP MOT BAKGRUNNSVARIABLENE FORHOLDET MELLOM ORGANISATORISKE FORUTSETNINGER OG LÆRINGSTRYKK - PERSONALETS FORDELING KRITERIEBASERT VURDERING AV PERSONALETS RESULTATER Forklaring Tolkning av personalets resultater Del 3: Skolevise resultater 8 DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år GOL VIDAREGÅANDE SKULE

6 10.1 ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år LIER VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år NUMEDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år RINGERIKE VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg

7 Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år ST. HALLVARD VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år ÅSSIDEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom motivasjon og miljø elevenes fordeling Kriteriebasert vurdering pr år

8 20.2 PERSONALUNDERSØKELSEN Utvalg Forholdet mellom organisatoriske forutsetninger og læringstrykk personalets fordeling Kriteriebasert vurdering pr år VEDLEGG LITTERATUR FIGUROVERSIKT TABELLOVERSIKT TABELLVEDLEGG Tabellvedlegg 1: Motivasjon som avhengig variabel SPØRSMÅL TIL ELEVENE SPØRSMÅL TIL PERSONALET

9 1 Innledning Denne rapporten inneholder en oversikt over skolenes resultater fra elev- og personalundersøkelsen. I denne rapporten presenterer vi noen kjennetegn ved utvalget. Deretter presenteres de viktigste resultatene. Disse resultatene kan en også hente ut fra henholdsvis elevportalen og personalportalen. I disse portalene er det også mulig å analysere eventuelle forskjeller mellom utdanningsprogrammer, klasser, avdelinger, kjønn etc. Adressene er: og I personalundersøkelsen blir det sammenlignet resultater fra undersøkelser i 2006 og I elevundersøkelsen blir det sammenlignet resultater fra undersøkelser i 2005, 2006, 2007 og Vi minner om at elevundersøkelsen fra og med 2007 er annerledes enn foregående år. Derfor bør en være forsiktig når en sammenligner med tidligere år. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er noe mål å generalisere resultatene i denne rapporten ut over de som faktisk har svart. Vi gjør oppmerksom på at vår tolkning er én av flere mulige tolkninger. Den bygger utelukkende på en analyse av det foreliggende datamaterialet. Det er derfor viktig at den ikke oppfattes som sannheten om tilstanden på skolene i Buskerud, men snarere som et utgangspunkt for å stille relevante spørsmål knyttet til skolenes praksis. Læringslaben skiller mellom utviklingsrapporter og grunnlagsrapporter. I utviklingsrapportene gis det tilbakemelding til en oppdragsgiver. Dette er en utviklingsrapport. Målsettingen i disse rapportene er å fremstille resultatene på en måte som er forståelig og som kan brukes av praksisfeltet, det vil si skoleledere, lærere, elever og andre. Disse utviklingsrapportene skal vise spesifikke resultater og kan benyttes som utgangspunkt for dialoger i det lokale utviklingsarbeidet. Utviklingsrapportene bygges opp og struktureres på tilnærmet samme måte. Hver utviklingsrapport vil imidlertid inneholde forskjellige data. I tillegg til utviklingsrapportene får alle skoleeiere tilgang til grunnlagsrapporter når det gjelder elevundersøkelsen og personalundersøkelsen. Disse grunnlagsrapportene er felles. I grunnlagsrapportene vil teori- og metodegrunnlaget bli presentert, slik at det mulig å etterprøve analysene som oppsummeres i utviklingsrapportene. Grunnlagsrapportene for

10 kan fritt lastes ned fra vår hjemmeside: Det vil bli utarbeidet nye grunnlagsrapporter etter at alle undersøkelsene for 2008 er gjennomført. Kapittel 1 inneholder en oppsummering av de viktigste funn i undersøkelsen. I tillegg presenteres kjennetegn ved utvalgene. I kapittel 2 presenteres modellen for elevenes læringsmiljø. Denne presentasjonen er bygd opp på samme måte som i grunnlagsrapporten for Elevundersøkelsen Svarfordelingen på spørsmålene som inngår i modellen og øvrige spørsmål som kan forbindes med miljø, motivasjon og læringsstrategier blir også presentert. I kapittel 3 finnes en oversikt over de øvrige spørsmålene som elevene besvarer i Elevundersøkelsen. I det første underavsnittet vil spørsmål som kan relateres til elevmedvirkning, elevdemokrati og rådgivning bli presentert. Deretter vil elevenes svar bli gruppert etter sju kategorier for differensiert og tilpasset opplæring. I kapittel 4 presenteres de viktigste sammenhengene i datamaterialet fra Elevundersøkelsen. I dette kapittelet undersøkes det nærmere om elevenes vurdering av henholdsvis elevmedvirkning, elevdemokrati, rådgivning, kunnskap om og deltagelse i målsettinger, forholdet lærer-elev, fravær av bråk og uro, fysisk miljø, samt underveisvurdering påvirker hvordan de vurderer læringsmiljøet. Deretter undersøkes bakgrunnsvariablenes betydning nærmere. Til slutt i kapittelet presenteres en kriteriebasert vurdering av de viktigste variablene i undersøkelsen. Her benyttes det et fargesystem for å beskrive kvaliteten på de ulike variablene. Mens kapitlene 2-4 omhandler Elevundersøkelsen, er det personalundersøkelsen som er i fokus i kapitlene 5-7. I kapittel 5 presenteres modellen for profesjonell kompetanse. Denne presentasjonen er bygd opp på samme måte som i grunnlagsrapporten for personalundersøkelsen Svarfordelingen på spørsmålene som inngår i modellen og øvrige spørsmål som kan forbindes med organisatoriske forutsetninger, læringstrykk og individuelt handlingsrom blir også presentert. 10

11 I kapittel 6 finnes en oversikt over de øvrige spørsmålene som personalet besvarer i Personalundersøkelsen. I underavsnittene vil spørsmål som kan relateres til rolleforventninger, jobbkrav, helse, miljø og sikkerhet, samt syn på ledelsen bli presentert. Deretter vil personalets svar bli gruppert etter sju kategorier for differensiert og tilpasset opplæring. I kapittel 7 presenteres de viktigste sammenhengene i datamaterialet fra personalundersøkelsen. I dette kapittelet undersøkes det nærmere om personalets vurdering av henholdsvis rolleklarhet, rollekonflikt, helseplager, opplagthet, stress, trivsel, ledelsen og dialogiske tilbakemeldinger påvirker hvordan de vurderer skolen som en lærende organisasjon, forstått gjennom modellen for profesjonell kompetanse. Deretter undersøkes bakgrunnsvariablenes betydning nærmere. Til slutt i kapittelet presenteres en kriteriebasert vurdering av de viktigste variablene i undersøkelsen. På samme måte som for elevundersøkelsen benyttes det et fargesystem for å beskrive kvaliteten på de ulike variablene. I de påfølgende kapitlene presenteres resultatene skolevis. I siste kapittel finnes relevante vedlegg, som litteraturliste, figur- og tabelloversikt, samt kopi av spørreskjemaer. 11

12 1.1 Oppsummering Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen kan blant annet benyttes til å arbeide med to grunnleggende spørsmål i skolen: Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen, slik at det kjennetegnes av likeverd og gjensidig respekt? Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser på skolen? Skolene kjennetegnes av et forholdsvis godt miljø, selv om en skal være oppmerksom på at 4,6 % av elevene sier de blir mobbet en eller flere ganger i uken. Elevene mener selv at de er rimelig interesserte i å lære. Det er vanlig å arbeide med skolefag for å øke sine egne jobbmuligheter. Det er en god tone mellom lærere og elever, men en del elever etterlyser flere tilbakemeldinger på hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene. Elevene gir uttrykk for at utenatstrategier ikke er så utbredt. Resultatene gjenspeiler dermed internasjonale undersøkelser, som også viser at utenatstrategier ikke benyttes så mye av norske elever. Det er verdt å merke seg at når en sammenligner fordelingen i boblekartet med 2007-tallene viser det seg at det er en liten nedgang i andelen elever som mener at de er høyt motiverte, samtidig som de trives. Det er forskjeller mellom de forskjellige utdanningsprogrammene når det gjelder elevenes ønske om å gå der. På direkte spørsmål om hvor fornøyde elevene er med måten de arbeider på i programfagene, sier 61,4 % av elevene at de er fornøyde eller svært fornøyde. Utdanningsprogrammet for service og samferdsel har den laveste andelen elever som sa at de gikk på det utdanningsprogrammet de helst vil gå på. Det er også på dette utdanningsprogrammet vi finner flest elever som sier de ikke er fornøyde med programfagene. I motsatt ende finner vi idrettsfag og bygg- og anleggsteknikk. Her finner vi den største andelen elever som sier de er fornøyde med programfagene sine. 12

13 Knapt 52 % av elevene sier de i stor grad eller i svært stor grad er fornøyde med prosjekt til fordypning. Vg1-elevene er samlet sett litt mer fornøyde med prosjekt til fordypning, enn det Vg2-elevene er. Dette gjelder særlig Vg1-elevene på teknikk og industriell produksjon, helseog sosialfag og elektrofag. Variabelen forholdet mellom lærer-elev bidrar signifikant til både miljø- og motivasjonsvariabelen. At det er en god tone og et tillitsfullt forhold mellom lærere og elever bidrar til å stimulere elevenes vurdering av både miljøet og motivasjonen. Det er imidlertid ikke urimelig å si at det må mer til for å stimulere elevenes motivasjon, slik at en kan forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser på skolen. Analysene tyder på at underveisvurderingen er viktig i så måte, det vil si at læreren snakker om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene, at lærerne spør hvordan eleven vurderer sitt eget skolearbeid, at tilbakemeldingene elevene får underveis i undervisningen gjør at de blir bedre i fagene, samt at elevene får være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet til eleven skal vurderes. Videre tyder analysene på at motivasjonen stimuleres av at elevene vet hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene og at de er med på å sette egne læringsmål. Hvordan elevene arbeider med programfagene er også sentralt. Elevmedvirkning, et godt fungerende elevråd og god rådgivning er også faktorer som bidrar til å forklare elevenes motivasjon. På følgende variabler er det stor variasjon mellom noen skoler: motiverende lærere læring gjennom konkurranse elevmedvirkning kunnskap om og deltagelse i målsettinger underveisvurdering På følgende variabler er det liten variasjon mellom noen skoler: instrumentell motivasjon læring gjennom samarbeid fravær av mobbing 13

14 1.1.2 Personalundersøkelsen Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Medarbeiderne synes fortsatt at de har et stort individuelt handlingsrom, og de har et avklart forhold til sitt ansvarsområde. Mobbing forekommer sjelden, og trivselen er rimelig bra. Personalet rapporterer om et relativt godt arbeidsmiljø, men en skal være oppmerksom på at mens 19 % synes at arbeidsmiljøet er forbedret de siste tre årene, er det 37 % som mener det er forverret. En sentral oppgave vil være å få kartlagt årsakene til at noen mener arbeidsmiljøet er forverret, og deretter sette inn egnede tiltak. Når det gjelder vurderingen av ledelsen, tyder resultatene på at ledelsen jevnt over støtter medarbeiderne når de har behov for det. Det finnes en gruppe som er usikre på hva ledelsen mener og står for. Det er til dels klare forskjeller mellom skolene når det gjelder vurderingen av ledelsen. Samlet sett synes 27 % at dialogen med sin nærmeste leder er forbedret de siste tre årene, mens 16 % synes den er forverret. Også i Buskerud er det verdt å arbeide videre med resultatene knyttet til læringstrykk. Læringstrykket dreier seg om i hvilken grad personalet har forventninger til hverandre. Knapt tre av ti i personalet har gjennom sine svar i personalundersøkelsen oppgitt at de organisatoriske forutsetninger ikke er så gode, samtidig som de selv opplever lavt læringstrykk. Også her er det klare forskjeller mellom skolene. Når en sammenligner fordelingen i boblekartet med 2006-tallene viser det seg at det er en liten nedgang i andelen som mener at organisasjonene fremstår som lite lærende (lavt læringstrykk dårlige organisatoriske forutsetninger). Personalet mener at elevene til en viss grad kartlegges når det er nødvendig, de har et forholdsvis høyt mål- og planfokus, og elevene har tilgang til forskjellige oppgaver i de ulike fagene. Det er vanlig å inngå forpliktende avtaler om hva som skal gjøres i en bestemt periode. Hvorvidt elevene er med på å sette egne læringsmål, varierer mellom skoler. Lærere og elever er forholdsvis enige om at det avholdes mange elevsamtaler og stort sett opplever elevene disse samtalene som nyttige. Noen elever etterlyser derimot flere konkrete faglige tilbakemeldinger, for eksempel i forhold til hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. 14

15 Selv om elevene og personalet stort sett trives, skal en være oppmerksom på at deler av personalet opplever at det er for mye plagsomt bråk og uro i arbeidsøktene. Både lærere og elever påpeker at en del elever kommer for sent til arbeidsøktene. En del lærere er også bekymret i forhold til elevenes faglige nivå og motivasjon. 47 % av lærerne synes arbeidsinnsatsen til elevene i mindre grad eller ikke i det hele tatt er god. 41 % av lærerne mener at elevenes interesse for skolearbeidet har forverret seg de siste tre årene, mens kun 6 % mener det har forbedret seg. 46 % av lærerne mener at elevenes faglige nivå har forverret seg de siste tre årene, mens kun 8 % mener det har forbedret seg. Analysene fra Elevundersøkelsen viste at omtrent 27,5 % av elevene sier de trives godt på skolen, uten å være spesielt motivert for å lære. En bør diskutere nærmere hva dette kommer av og hva en eventuelt kan gjøre med det. Stiller en tilstrekkelige krav og forventninger til elevene, og gjør en det på en motiverende måte? Vi har også sett at læringstrykket i personalet muligens kunne vært høyere. Stiller en tilstrekkelige krav og forventninger til sine kollegaer, og gjør en det på en motiverende måte? Vi understreker at disse utfordringene ikke bare gjelder for Buskerud. Vi finner dem igjen, om enn i ulik grad, også andre steder i Norge. Resultatene i undersøkelsen er relativt stabile på fylkesnivå i perioden Ett unntak er vurderingen av IKT. I 2006 var personalet mer fornøyd med kvaliteten på IKT-utstyret, men det ble ikke brukt så mye. I 2008 brukes det mer. Elevene har større tilgang til oppgaver der de kan bruke digitale verktøy, tekstbehandling, presentasjonsprogrammer og internett benyttes hyppigere som arbeidsmetoder i undervisningen, og det er blitt mer vanlig å benytte fremføring ved bruk av data som vurderingsform. I samme periode er personalet blitt mindre fornøyd med kvaliteten på IKT-utstyret. Det er flere som er misfornøyde med internetttilgang, e-postssystem og tilgang til brukerstøtte. Kanskje dette henger sammen med at når en tar utstyret mer i bruk, øker kravene til kvalitet? Både elever og lærere gir uttrykk for at det fysiske miljøet kunne vært bedre. Mange lærere opplever at skolebygget ikke er godt egnet for å drive med forskjellige former for undervisning, og at det finnes få arbeidsplasser for elevene utenom undervisningen. På følgende variabler er det stor variasjon mellom noen skoler, det vil si at resultatene varierer fra rød til grønn: Kollegialt fellesskap 15

16 Integrasjon Trykk på refleksjon og fornyelse (K3) Fravær av jobbrelatert sykefravær Trivsel og arbeidsmiljø Fravær av dop og rus Vurdering av ledelsen Syn på elevenes motivasjon Kartlegging Utviklingen av elevenes faglige nivå og interesse Differensierte oppgaver Internt samarbeid IKT-utstyr Bruk av biblioteket i opplæringen På følgende variabler er det liten variasjon mellom skolene, det vil si at personalet på den enkelte skole jevnt over svarer positivt: Nyskapende medarbeidere Jobbinnflytelse Rolleklarhet Fravær av rollekonflikt Fravær av mobbing Elevsamtalen 16

17 1.2 Utvalg elever I dette avsnittet blir elevutvalget fra Buskerud drøftet nærmere. Den neste tabellen viser hvordan svarene fordelte seg på trinn for årene 2005, 2006, 2007 og elever har besvart elevundersøkelsen i år. Dette antallet er noe høyere enn i fjor, men litt lavere enn Det var markant færre som deltok i 2005 (4045 elever). Dette kommer av at det var svært få elever fra 3. trinn som deltok dette året. Tabell 1 Antall svar fordelt på trinn elever. Utvalg trinn trinn trinn Total % av elevene som besvarte årets undersøkelse er gutter, mens 52 % er jenter. Den neste figuren viser en oversikt over elevens fordeling på ulike utdanningsprogram og studieretninger. Siden noen av de gamle studieretningene inngår i forskjellige utdanningsprogram, har vi valgt å beholde betegnelser fra både det nye og det gamle systemet. Elever fra studiespesialisering/ allmenne, økonomiske og administrative fag utgjør til sammen 44 % av elevene. 17

18 Antall svar fordelt på utdanningsprogram/studieretninger Studiespesialisering Allmenne, øk og adm fag Helse- og sosialfag Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Idrettsfag Teknikk og industriell Design og håndverk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Musikk, dans og drama Formgivingsfag Naturbruk Byggfag Mekaniske fag Figur 1: Antall svar fordelt på utdanningsprogram/ studieretninger elever Antall svar gjenspeiler i hovedsak utdanningsprogrammets størrelse. Dersom vi ser på utvalget fra fylket som helhet, er det god representasjon fra alle trinn. Begge kjønn er tilnærmet likt representert. Det er også en representasjon fra de ulike utdanningsprogrammene. Dersom vi ser på svarene fordelt på trinn, kjønn og utdanningsprogrammer, gir de ikke oss noen indikasjon på at enkelte elevgrupper er underrepresentert. Det kan derimot finnes andre årsaker, noe som gjør at en lokalt bør vurdere hva som kjennetegner den gruppen som ikke har svart. Er det for eksempel elever med mye fravær som har latt være å besvare? Den neste figuren viser hvordan svarene fordelte seg på skoler. At det er forskjeller i svar fra den enkelte skole, kommer mest sannsynlig av at undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre kun for elever på 1.trinn 1. Når skolen sammenligner over år, bør en alltid sjekke hvilke trinn og studieretninger/utdanningsprogrammer som har deltatt de forskjellige årene. 1 Utdanningsdirektoratet formulerer dette på følgende måte: Skoleeier/skolene er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen (http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/tm_tema.aspx?id=775). 18

19 Antall elever fordelt på skoler Drammen Kongsberg Åssiden Røyken Hønefoss St Hallvard Rosthaug Ringerike 372 Gol 328 Lier Eiker Ål 185 Numedal Figur 2: Antall svar fordelt på skoler elever. 19

20 1.3 Utvalg personale I dette avsnittet blir personalutvalget fra Buskerud drøftet nærmere. 886 personer har besvart personalundersøkelsen i Buskerud i Den totale svarprosenten fra Buskerud er 67 % 2. Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Da svarte 822 personer. I den neste figuren er personalet fordelt på stilling: Stilling - antall Adjunkt 422 Lektor Undervisningsinsp./studieinsp./ elevinsp./avd.leder Faglærer Lærer Rådgiver Rektor Assisterende rektor Servicepersonale Figur 3: Antall svar fordelt på stilling personale. Den neste figuren viser hvilke fag lærerne sier de underviser mest i. Det er flest lærere som sier de underviser mest i språkfag, fulgt av real-/naturfag. Figuren viser at det er en bredde i fagtilknytningen til lærerne som deltar i undersøkelsen. 2 Svarprosenten er beregnet på bakgrunn av det totale antall personer som ble invitert til å delta i undersøkelsen. Skolene sender e-postlister over ansatte som skal delta. 20

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010

Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 10/2010 Resultater fra elevundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport 1 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 3 UTVALG ELEVER... 4 FORHOLDET MELLOM MOTIVASJON OG MILJØ - ELEVENES FORDELING... 7 KRITERIEBASERT

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen 2006-2009. Resultater Buskerud fylkeskommune

Elevundersøkelsen 2006-2009. Resultater Buskerud fylkeskommune 1 Elevundersøkelsen 2006-2009 Resultater Buskerud fylkeskommune 2 Innhold: Elevportalen Formålet med elevundersøkelsen Utvalg En modell for elevens læringsmiljø Boblekart Kriteriebasert vurdering hele

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Læringslabens rapport 6/2011. Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011

Læringslabens rapport 6/2011. Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011 Læringslabens rapport 6/2011 Presentasjon av resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2011 1 1 ILEDIG... 4 1.1 OPPSUMMERIG ELEVUDERSØKELSE... 5 1.2 UTVALG ELEVER... 10 2 ELEVEES LÆRIGSMILJØ E MODELL...

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010 Rapport 11/2010 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2010 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Vedlegg tilleggsspørsmål

Vedlegg tilleggsspørsmål Vedlegg tilleggsspørsmål Noen hovedfunn Om lag 70-80 % av elevene sier at de i noen eller stor grad lærer så mye som de hadde forventet i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag/samfunnslære, naturfag/natur

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS Anders Ruud Fosnæs Forenkling av informasjonen i data slik at eventuelle mønstre avdekkes «Å organisere og sammenfatte datainformasjonen slik at det går an

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Namsos kommune -et godt sted å leve

Namsos kommune -et godt sted å leve Namsos kommune -et godt sted å leve Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen En hjelp til gjennomføring av: o elevsamtalen o dialog om annen utvikling o tilbakemelding orden og oppførsel

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING

ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING / Conexus Yngve Lindvig Conexus AS Grønland 32 B, 3045 Drammen post@conexus.no www.conexus.no Telefon: 02182 Analyse og analysekompetanse : Aldri har det vært så

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole

Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole Forvaltningsrevisjonsrapport Februar 2011 Samspillet mellom lærer og elev i videregående skole Buskerud fylkeskommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp

Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen HAUGESUND KOMMUNE En hjelp til gjennomføring av: o elevsamtalen o dialog om annen utvikling o tilbakemelding orden og oppførsel o skole-hjemsamtalen

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE. Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp

HAUGESUND KOMMUNE. Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen HAUGESUND KOMMUNE En hjelp til gjennomføring av: o elevsamtalen o dialog om annen utvikling o tilbakemelding orden og oppførsel o skole-hjemsamtalen

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer