Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler"

Transkript

1 Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012

2 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon eller bruk innholdsfortegnelsen (rød skrift betyr at teksten er under arbeid): Visjon og verdier... 5 Våre verdier:... 6 Vettre skoles pedagogiske plattform... 7 Grønt flagg Vettre skoles virksomhetsplan Rutiner og gjøremål Årshjul for lærere Sjekkliste for kontaktlærere ved skolestart Velkommen som medarbeider på Vettre skole Komitéarbeid i løpet av skoleåret Arbeidstidsavtale Bestilling av skolebøker og materiell for neste skoleår Ryddeplan for personalet før sommerferien Plan for sosial virksomhet Skolerute ferier og fridager Skolens årshjul Program første skoledag i august Allsamlinger i gymsalen Julemarked Lucia-prosesjon 13. desember Gang rundt juletreet Julesamling i kirken Vinteraktivitetsdag på Vettre Talentiade Askerskolens skøytemesterskap Bondi og Vettre Skolekorps Skoleavslutninger før sommerferien trinns avslutning Siste skoledag før sommerferien Trivselsledere Kulturvertens oppgaver Skolemegling Atferd, orden, regler Ordensregler for Vettre skole Elevstandard Vettre skole Standard for elev- og voksenatferd JA-kort Orden på Vettre skole Ordensrunde Ordensoppgaver på trinnene Ansvar for rydding av uteområdet Ordensrutiner aktivitetsrom Ordensrutiner musikkrom / hall Ordensrutiner skolekjøkken Vettrepermen side 2

3 Ordensrutiner musikkrom og andre øvingsrom Huskeliste ved tilsyn (inspeksjon) Mat og spising Bruk av biblioteket på Vettre skole Regler for ballspill Fotballbanen Sykling i skoletiden Aking Konsekvenser når elever bryter skolens regler Organisering av undervisningen Lærerens rutiner i læringsarbeidet Planlegging av undervisningen Foreldresamtaler / konferansetimer Elevsamtaler Kartleggingsprøver og iverksetting av tiltak på individnivå Metodeplan for Vettre skole Lek Stasjonsundervisning Verkstedspedagogikk A-plan Fargekoder Plan for lese- og skriveopplæring Spesialundervisning IOP- Mål i fag Taushetsplikt Bekymringsmelding til barnevernet Erlæring om samtykke Mal for halvårsrapport Organisering av skolen Skoledagens organisering Vurderingsarbeid Kartleggingsprogram Carlstens leseprøve Kartleggingsprøver i matematikk Elevsamtaler noen eksempler: Fagsamtale med elever i norsk Samtaleark trinn Samtaleark trinn Velkommen til konferansetime Skole - hjem Et hefte om medvirkning og medansvar i opplæringen av elevene Plattform for samarbeidet omkring våre barn Hjemmet kan forvente at skolen Informasjon og kommunikasjon Vettre skole forventer at elevene Vettre skole forventer at de foresatte Foreldrenes årshjul Foreldredrevet skoledag i april eller mai Rådsorganene og deres funksjon ved Vettre skole Vettre SFO Skolerute for skoleåret 2011/ Beredskapsplaner Skademeldingsskjema Vettrepermen side 3

4 Beredskapsplan ved dødsfall og ulykker blant elever og skolens ansatte Viktige beredskapstelefonnummer Brannvarsling Branninnstruks Branninstruks GYMSAL Brannrutiner for tilsynsvakt Instruks for brannvernleder Beredskapsplan mot vold og mobbing Plan for håndtering av mobbesaker Skoleutvikling på Vettre Fellestid (mandag kl og tirsdag kl 14-16) Tilpasset opplæring SOL VOKAL Klasseledelse Vurdering for læring Coachende væremåte Kurs og etterutdanningstilbud IKT på Vettre skole PC-utstyr på Vettre skole Informasjon og informasjonssikkerhet Avtale om bruk av IKT-utstyr ved Vettre skole mellomtrinnet (5 7) IKT opplæringsplan Samarbeidspartnere for skolen PPT Tverrfaglig samarbeid Helsesøster Lege Barnevern BUP Ofte stilte spørsmål Hvordan informerer vi de foresatte? Telefonlister Adresser og mobiltelefonnummer Organisasjonskart Vettrepermen side 4

5 Visjon og verdier På de neste sidene finner du informasjon om: Vettre skoles visjon og verdier Vettre skoles logo Vettre skoles pedagogiske platform Grønt flagg Virksomhetsplan for Vettre skole Vettrepermen side 5

6 er vår visjon Våre verdier: KUNNSKAP TRYGGHET RESPEKT ENGASJEMENT FELLESSKAP GLEDE OG HUMOR Vettre skoles sommerfugllogo finnes i ulike varianter på G-felles: Vettre skole\felles\vettrepermen\vettrepermen 2011\Tilhørende dokumenter Vettrepermen side 6

7 Vettre skoles pedagogiske plattform Læring overalt hele tiden! Vettre skole legger vekt på å være en lærende organisasjon hvor både voksne og barn lærer på alle arenaer. Vårt hovedfokus er klasseledelse, leseopplæring og SOL, vurdering for læring og utvikling av It s learning som et funksjonelt digitalt verktøy for alle. Vi har fokus på elevmedvirkning både gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. Se også Samarbeid skole-hjem et dokument om medvirkning og medansvar. Dette er våre mål: FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. Vettrepermen side 7

8 FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole-hjemsamarbeid. Les mer her om hvordan vi gjør dette i praksis: Det skal være godt å være elev på Vettre skole Glade barn som trives er en forutsetning for at læring skal finne sted. Skolen skal ta hvert enkelt barn på alvor og arbeide for å styrke deres tro på seg selv. Når elevene trives og er trygge ligger forholdene godt til rette for en aktiv læreprosess. Kunnskapsløftet sier: Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å arbeide målrettet. Videre står det at Faglig trygge, engasjerte og inspirerende lærere, bruk av varierte, tilpassede arbeidsmåter og mulighet for aktiv medvirkning, kan bidra til lærelyst og til en positiv og realistisk oppfatning av egne talenter og muligheter. Målet er at alle elevene får tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til egen mestring og god faglig utvikling. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved god klasseledelse, varierte arbeidsmåter, variasjon i bruk av lærestoff og læremidler, elevmedvirkning og foreldreinvolvering. På Vettre skole har vi utarbeidet skolens pedagogiske plattform. Den er grunnlaget for skolens pedagogiske praksis. Nedenfor har vi beskrevet hva vi gjør for å oppnå målene, og vi har skrevet henvisninger til hvor man kan finne dokumenter og planer. Vettrepermen o håndbok for ansatte på skolen G:\Vettre skole\ped-vettre og Felles o skolens eget serverområde som de ansatte har tilgang til Vettre skoles hjemmeside o Informasjonshefte til foreldre o hefte som deles ut til alle hjem ved skolestart ITL (It s learning) o askerskolens læringsplattform for ansatte, elever og foreldre Vettrepermen side 8

9 FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. Slik gjør vi det: Læreplanverket for kunnskapsløftet Læreplanene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og inneholder mål for opplæringen i de ulike fagene. Læreplanene finnes på Skolens lokale læreplaner Skolen har utarbeidet lokale læreplaner i alle fag. Planene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram som inneholder nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver. Skolen bruker Asker kommunes program for registrering av statlige og kommunale prøver. Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Kartleggingsprogrammet ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Elevvurdering vurdering for læring Elevene har rett på underveisvurdering og dokumentasjon på at opplæring er gitt. Dokumentasjon på at underveisvurdering og halvårsvurdering er gitt ligger i elevenes mapper. Halvårsvurdering ligger også i arkiv. Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. I tillegg til klassens lærermidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, leseloftet og mediateket. Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Lekser Elevene har ukeplaner med lekser/ hjemmearbeid. Ukeplanene legges ut på ITL. Vettre skole har organisert lekselesing for elevene fra trinn. Organisering av trinnene Skolen er organisert i to storteam: trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Skolen bruker faglærere på mellomtrinnet. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn og storteam hver uke. Vettrepermen side 9

10 Kompetanseutvikling Skolen har en egen kompetanseutviklingsplan for personalet. Planen ligger på G:Felles ledelsessystem KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. Slik gjør vi det: Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram som inneholder nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver. Skolen bruker Asker kommunes program for registrering av statlige og kommunale prøver. Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Kartleggingsprogrammet finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre. Klassemiljø Læreren og elevene lager klasseregler i fellesskap. Læreren samtaler med elevene i klassen, i grupper (for eks. jente- og guttegrupper) og individuelt om klassemiljøet. Klassemiljøet er tema i elevsamtalen, i utviklingssamtalen og på foreldremøtene. Skolens samværs- og ordensregler, tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø, beredsskapsplan ved mobbesaker er grunnlaget for dette arbeidet. Planene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og på Vettre skoles hjemmeside. Arbeidsmetoder Skolen har en forpliktende metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de enkelte trinn. Metodeplanen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og finnes også lenger ut i dette dokumentet. Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. I tillegg til klassens lærermidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, leseloftet og mediateket. Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Organisering av trinnene Skolen er organisert i to storteam: trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Skolen bruker faglærere på mellomtrinnet. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn og storteam hver uke. Kompetanseutvikling Skolen har en egen kompetanseutviklingsplan for personalet. Planen ligger på G:\Felles ledelsessystem Vettrepermen side 10

11 VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. Slik gjør vi det: Metodeplan Skolen har en forpliktende metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de enkelte trinn. Arbeidsmetodene skal synliggjøres på halvårsplanene. Metodeplanen inneholder Lek Verkstedsundervisning Arbeidsplan/ A-plan Stasjonsundervisning Uteskole Særoppgaver/ fordypningsoppfaver IKT Veiledet lesing Læringsstrategier Storyline Tverrfaglig verksted Mappemetodikk Gruppearbeid Metodeplanen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og finnes også lenger ut i dette dokumentet. Plan for lese- og skriveopplæringen Planen viser hva vi på Vettre skole legger vekt på i lese- og skriveopplæringen og inneholder mål, arbeidsmetoder, tester, kartlegging og oppfølging på de enkelte trinn. ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. Slik gjør vi det: Mappene Alle elevene har sin personlige mappe. Mappen er en systematisk samling av elevarbeider og målark og viser elevens læring og utvikling. Beskrivelse av mappemetodikken står i Metodeplanen. Maler til mappen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Måltimen Det er satt av en time i uken på 6. og 7. trinn til å arbeide med individuelle mål. Beskrivelse av måltimen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Vettrepermen side 11

12 Elevsamtalen Hver elev har fire elevsamtaler i året med kontaktlærer. Oversikt over organisering av elevsamtalen finnes i Vettrepermen. Maler til elevsamtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er utgangspunktet for samtalen. Dokumentasjon arkiveres i elevenes mapper i skolens arkiv. Maler til samtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Elevråd Elevrådet består av elever fra trinn og ledes av skolens inspektør, dersom annet ikke er avtalt. Elevrådet arbeider med saker som angår alle elvene på skolen og skal ivareta elevens skolemiljø. Elevenes valg Elevenes valg gjennomføres to dager på våren med valgfrie aktiviteter i aldersblandede grupper. Elevene kommer med forslag til aktivitetene. Oversikt over organisering og gjennomføring av elevenes valg ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. JA-kort Skolen har egne områder hvor elevene kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. Slik gjør vi det: Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Samværs- og ordensregler Tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Regler inne og ute Akeregler Planene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Målark i sosiale ferdigheter Skolen har målark i sosiale ferdigheter på alle trinn. Målarkene er utgangspunkt for arbeid med sosial kompetanse i klasserommet, i elevsamtalen og i utviklingssamtalen. Vettrepermen side 12

13 Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Plan for fadderordningen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. JA-kort Skolen har egne områder hvor elevene kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. Slik gjør vi det: Kroppsøving Alle trinnne har avsatt timer i gymsalen til kroppsøvingsfaget. I tillegg brukes skolens uteområde og nærmiljø. Svømming Det er obligatorisk svømmeopplæring for elevene på 3. og 6. trinn. Læreren som skal følge klassen må ha livredningskurs av ny dato. Elevene blir hentet i buss som bestilles av kommunen. Skolene får tildelt tid i svømmehallen. (Landøya for 3. trinn og Risenga for 6. trinn) Aktivitetsdager August: Utedag den første skoleuka: 1+2, 3+4, 5+6. Februar: Vinteraktivitetsdag for hele skolen Mai: Idrettsdag for hele skolen, Gildesprint 6. trinn, Fridrett trinn, Holmen, utedag trinn Arbeidsplan Elevene har fysisk aktivitet som valg på arbeidsplanene. Friminutt og utelek Skolen har trivselsledere som velges blant elever på trinn, og disse har ansvar for at uteleketilbudet oppleves som godt. Alle klassene og SFO har baller, hoppetau og akebrett som elevene bruker i friminuttene og i utelek. Skolens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. Skolen har fotballbane/ ballbinge, slåballbane, basketballstativ, akebakker, skoleskog, oppmalte paradiser og forskjellige lekeapparater. Vettrepermen side 13

14 Bruk av uteområdet og nærmiljøet Skolens uteområde blir brukt til varierte aktiviteter hele året. Om vinteren bruker skolen og SFO skiløyper og skileik i nærmiljøet. Fysisk aktivitet for elever på 6. og 7. trinn Elevene på 6. og 7. trinn har fysisk aktivitet 1 time per uke utenom kroppsøvingsfaget i forbindelse med storefri/ midttime to ganger i uken. Elevene er med på å velge aktiviteter. Innhold og organisering ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. Slik gjør vi det: Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Samværs- og ordensregler Tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Regler inne og ute Akeregler Planene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Ekskursjoner Skolen har en plan med forslag til ekskursjoner for hvert trinn. Skolen dekker utgifter til en ekskursjon per år. Planen finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. Jule- og sommeravslutninger Skole og hjem samarbeider om en til to avslutninger i året for trinnet. Avslutningene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Organisering og innhold ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Vettrepermen side 14

15 Estetikk og orden Trinnene har ansvar for å holde orden på sine områder inne. Trinnene rydder ute etter oppsatt plan for Rusken-aksjonen. Elevarbeid er synlig i klasserom og i felles rom, og montrene brukes til utstilling av elevarbeider. FAU-arrangementer FAU arrangerer ulike aktiviteter på trinnene og har også ansvar for følgevennordningen på 1. trinn. Oversikt over aktivitetene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og på skolens hjemmeside. FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole-hjemsamarbeid. Slik gjør vi det: Foreldremøter Trinnene har to foreldremøter i året. Kontaktlærerne har ansvar for høstens møte, og foreldrekontaktene har ansvar for vårens møte. Møtene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. SFO deltar på skolens foreldremøter på trinn og arrangerer eget foreldremøte på 1. trinn. Skolen har en plan for innhold og metode på foreldremøtene. Planen står lenger bak her i Vettrepermen og på skolens hjemmesider. Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er utgangspunktet for samtalen og kan sendes hjem før hver samtale. Maler til samtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Gjensidige forventninger til skole - hjemsamarbeidet Skolen har et dokument som sier hva foreldre og elever kan forvente av Vettre skole og hva skolen forventer av foreldrene. Dokumentet er laget i samarbeid med foreldrene. Dokumentet finnes i et eget informasjonsheftet til foreldrene og på skolens hjemmeside. Samarbeidsmøte Skolen arrangerer et samarbeidsmøte for kontaktlærerne og foreldrekontaktene hver høst. Skolen presenterer sine planer og utviklingsområder og legger til rette for samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter. FAU informerer om sitt arbeid og om hvordan foreldrene kan medvirke i skolen. Foreldreråd, foreldrekontakter, FAU og brukerråd Alle foreldrene ved skolen har mulighet til å medvirke i og påvirke skolesamfunnet gjennom foreldreråd, FAU og brukerråd. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Hvert trinn velger to (tre) foreldrekontakter og varakontakter. FAU er arbeidsutvalget for foreldrerådet og består av en foreldrekontakt fra hvert trinn. Brukerråd består av fem foreldrerepresentanter og tre representanter fra skolens ansatte. Vettrepermen side 15

16 Grønt flagg er en miljøsatsing som alle virksomheter i Asker kommune er forpliktet til å gjennomføre. Vettre skole søkte om grønt flagg i oktober Tidligere prosjekt: Retur av melkekartonger Avfallsmengdene som oppstår i samfunnet er økende og i takt med velferd og forbruk. De nasjonale målsettingene om avfallsreduksjon, kildesortering, gjenvinning og minst mulig restavfall til deponi kan ikke nås uten kunnskap og bidrag fra den enkelte. Prosjektet tar sikte på å lære om sammenhengen mellom forbruk og avfallsmengder og hvordan riktig avfallsbehandling skal foregå. Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater Alle elvene på skolen har fått lære om hvordan/ hvorfor avfall oppstår; sammenhengen mellom velferd, forbruk og avfall. Lærerne var ansvarlige for gjennomføringen. 4. trinn besøkte Yggeset avfallspark i Asker i april. Kampanje i uke 2: Bretting av melkekartoner Alle trinn deltok. Melkeansvarlig var ansvarlige for gjennomføringen. Temauke i uke 3 for hele skolen: Hvordan sortere riktig melkekartonger, matavfall, papir. Ansvarlig var undervisningsinspektør. Pedagogisk innhold, informasjon, presse Gjennomføringen har vært relatert til læreplanene, der det blant annet står at eleven skal kunne: stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Informasjon er sendt hjem via ukebrev og oppslag i Vettreposten Miljøregler Alle må skylle, brette og stappe melkekartonger etter bruk Melkekartonger, matavfall og papir sorteres i hver sine kurver etter bruk Melkekartongene samles på et eget sted for retur Evaluering Elevene har fått en økt bevissthet på sammenhenger mellom velferd, forbruk og avfall. Systemet med retur av melkekartonger er nå så godt innarbeidet at alle elever skyller og bretter, og ordenselever rydder bort til egen returplass Egne kurver for plast og matavfall brukes nå aktivt i hvert klasserom og på SFO. Vettrepermen side 16

17 Nyeste prosjekt : Tema og mål: Et grønnere nærmiljø for skolen vår Refleksjoner over egen væremåte og handlinger i skolegården og ute i nærmiljøet vårt. Summen av våre små handlinger kan ha stor betydning for miljøet vårt. Å reflektere og bevisstgjøre oss på de små tingene i hverdagen vil gi oss langvarige og permanente holdninger. Organisering av prosjektet: Alle klassetrinn får tildelt sitt ansvarsområde, hvor de må holde orden, plukke søppel og gjøre det hyggelig for andre å ferdes der. Det må legges til rette for hansker og poser i garderobene på hvert trinn. De som går på tur må ha med hansker og poser i sekken. Vettre skoles virksomhetsplan Virksomhetsplanen for Vettre skole gir en kort beskrivelse av virksomheten, lister opp rammefaktorer, angir mål for virksomheten ved hjelp av gjennomgående målekart, unikt målekart og ulike tiltak. Virksomhetsplanen kan hentes ved å klikke på pekeren HER: Vettrepermen side 17

18 Rutiner og gjøremål På de neste sidene finner du informasjon om: Årshjul for lærere med angivelse av: o Oppgaver o Planer o Praktiske oppgaver Sjekkliste for kontaktlærer ved skolestart Komitearbeid/ ansvarsgrupper Arbeidstidsavtale for lærere Bestilling av skolebøker og materiell for neste skoleår Ryddeplan for personalet før sommerferien Vettrepermen side 18

19 Årshjul for lærere Måned uke August 32 Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Vettrepermen ajourføres, introduseres for nye og repeteres av den enkelte for øvrig 33 Skolestart 3 plandager hvorav minst én dag og F-tid brukes på nytt team Etablere team og storteam trinn: forberede nasjonale prøver 35 Begynne å SOLe elever 7. trinn på leirskole September Elev-/fagsamtaler før 36 konferansetimer/ utviklingssamtaler 37 Møte med foreldrekontakter Høstens foreldremøte skal være holdt Oktober Sjekk skolens kartleggingsprogram Planarbeid Vettrepermen: Rutiner reetableres Timeplan, bemanningsplan, romplan Inspeksjon, brannrutiner Begynne på halvårsplan, kfr. Metodeplan Mal for ukeplan, lekseplan og brev Ukeplan for kommende uke og brev legges ut på it s learning hver fredag hele året gjennom 1. halvårsplan legges ut på trinnet på it s Praktiske oppgaver for hver lærer Lærebøker nummereres, materiell gjøres klar for utdeling Rydde baser og grupperom, møblere Klasselister, fraværsprotokoll Nettsted gjøres klar Melkebestillinger JA-kort til alle elever 42 Konferansetimer uten elever avsluttes før 1. des. 43 Sjekke bøker for 2. halvår, evt. innkjøp 44 Forberede salgsvarer og program til julemarked mer på neste side Vettrepermen side 19

20 Måned uke November Desember 49 Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Avslutte høstens konferanser før 1.des. Avslutte 1. runde med SOLing Planarbeid 50 Julemarked Se årshjul 51 Julegudstjeneste Se Vettrepermen Januar Begynne å SOLe elever 2. halvårsplan legges ut på trinnet på it s 4 Elev-/fagsamtaler før konferansetimer Sjekk skolens kartleggingsprogram 5 Februar Vinteraktivitetsdag Vettrepermen 9 2. halvår begynner lærere som har 0,5 t på sin plan, bytter/avslutter Evaluere 3. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 4. periodeplan Evaluere 4. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 5. periodeplan Praktiske oppgaver for hver lærer mer på neste side Vettrepermen side 20

21 Måned uke Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Mars Konferansetimer med elever avsluttes før 1. mai 12 Bokuke 13 Sjekk skolens kartleggingsprogram April Vårens foreldremøte skal 14 være holdt før 1. april Påske tidspunkt varierer 17 Mai 18 Avslutte vårens utviklingssamtaler før 1. mai Avslutte 2. runde med SOLing før 1.mai Planarbeid 19 Evaluere 5. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 6. periodeplan 20 Musikkprosjekt for trinn 21 Asker Kulturhus skoleforestilling / Kyststien Lokalhistorie på Konlungen 22 Juni 23 Biblioteket stopper utlån til elever Praktiske oppgaver for hver lærer 24 Sommeraktivitetsdag Levere elevmateriell tilbake til Spesiateket Permer, spill og plakater i arkitektskuffer og hyller på Spesiateket, Lærerbiblioteket 25 Evaluering av 6. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Opprydding på nett, flytte filer (G/it s/...), gjelder også pedagogiske ideer og opplegg Opprydding, pakking, tømmetavler, skuffer og skap, flytte Levere bestilling av lærebøker for neste skoleår Vettrepermen side 21

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer