Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler"

Transkript

1 Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012

2 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon eller bruk innholdsfortegnelsen (rød skrift betyr at teksten er under arbeid): Visjon og verdier... 5 Våre verdier:... 6 Vettre skoles pedagogiske plattform... 7 Grønt flagg Vettre skoles virksomhetsplan Rutiner og gjøremål Årshjul for lærere Sjekkliste for kontaktlærere ved skolestart Velkommen som medarbeider på Vettre skole Komitéarbeid i løpet av skoleåret Arbeidstidsavtale Bestilling av skolebøker og materiell for neste skoleår Ryddeplan for personalet før sommerferien Plan for sosial virksomhet Skolerute ferier og fridager Skolens årshjul Program første skoledag i august Allsamlinger i gymsalen Julemarked Lucia-prosesjon 13. desember Gang rundt juletreet Julesamling i kirken Vinteraktivitetsdag på Vettre Talentiade Askerskolens skøytemesterskap Bondi og Vettre Skolekorps Skoleavslutninger før sommerferien trinns avslutning Siste skoledag før sommerferien Trivselsledere Kulturvertens oppgaver Skolemegling Atferd, orden, regler Ordensregler for Vettre skole Elevstandard Vettre skole Standard for elev- og voksenatferd JA-kort Orden på Vettre skole Ordensrunde Ordensoppgaver på trinnene Ansvar for rydding av uteområdet Ordensrutiner aktivitetsrom Ordensrutiner musikkrom / hall Ordensrutiner skolekjøkken Vettrepermen side 2

3 Ordensrutiner musikkrom og andre øvingsrom Huskeliste ved tilsyn (inspeksjon) Mat og spising Bruk av biblioteket på Vettre skole Regler for ballspill Fotballbanen Sykling i skoletiden Aking Konsekvenser når elever bryter skolens regler Organisering av undervisningen Lærerens rutiner i læringsarbeidet Planlegging av undervisningen Foreldresamtaler / konferansetimer Elevsamtaler Kartleggingsprøver og iverksetting av tiltak på individnivå Metodeplan for Vettre skole Lek Stasjonsundervisning Verkstedspedagogikk A-plan Fargekoder Plan for lese- og skriveopplæring Spesialundervisning IOP- Mål i fag Taushetsplikt Bekymringsmelding til barnevernet Erlæring om samtykke Mal for halvårsrapport Organisering av skolen Skoledagens organisering Vurderingsarbeid Kartleggingsprogram Carlstens leseprøve Kartleggingsprøver i matematikk Elevsamtaler noen eksempler: Fagsamtale med elever i norsk Samtaleark trinn Samtaleark trinn Velkommen til konferansetime Skole - hjem Et hefte om medvirkning og medansvar i opplæringen av elevene Plattform for samarbeidet omkring våre barn Hjemmet kan forvente at skolen Informasjon og kommunikasjon Vettre skole forventer at elevene Vettre skole forventer at de foresatte Foreldrenes årshjul Foreldredrevet skoledag i april eller mai Rådsorganene og deres funksjon ved Vettre skole Vettre SFO Skolerute for skoleåret 2011/ Beredskapsplaner Skademeldingsskjema Vettrepermen side 3

4 Beredskapsplan ved dødsfall og ulykker blant elever og skolens ansatte Viktige beredskapstelefonnummer Brannvarsling Branninnstruks Branninstruks GYMSAL Brannrutiner for tilsynsvakt Instruks for brannvernleder Beredskapsplan mot vold og mobbing Plan for håndtering av mobbesaker Skoleutvikling på Vettre Fellestid (mandag kl og tirsdag kl 14-16) Tilpasset opplæring SOL VOKAL Klasseledelse Vurdering for læring Coachende væremåte Kurs og etterutdanningstilbud IKT på Vettre skole PC-utstyr på Vettre skole Informasjon og informasjonssikkerhet Avtale om bruk av IKT-utstyr ved Vettre skole mellomtrinnet (5 7) IKT opplæringsplan Samarbeidspartnere for skolen PPT Tverrfaglig samarbeid Helsesøster Lege Barnevern BUP Ofte stilte spørsmål Hvordan informerer vi de foresatte? Telefonlister Adresser og mobiltelefonnummer Organisasjonskart Vettrepermen side 4

5 Visjon og verdier På de neste sidene finner du informasjon om: Vettre skoles visjon og verdier Vettre skoles logo Vettre skoles pedagogiske platform Grønt flagg Virksomhetsplan for Vettre skole Vettrepermen side 5

6 er vår visjon Våre verdier: KUNNSKAP TRYGGHET RESPEKT ENGASJEMENT FELLESSKAP GLEDE OG HUMOR Vettre skoles sommerfugllogo finnes i ulike varianter på G-felles: Vettre skole\felles\vettrepermen\vettrepermen 2011\Tilhørende dokumenter Vettrepermen side 6

7 Vettre skoles pedagogiske plattform Læring overalt hele tiden! Vettre skole legger vekt på å være en lærende organisasjon hvor både voksne og barn lærer på alle arenaer. Vårt hovedfokus er klasseledelse, leseopplæring og SOL, vurdering for læring og utvikling av It s learning som et funksjonelt digitalt verktøy for alle. Vi har fokus på elevmedvirkning både gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. Se også Samarbeid skole-hjem et dokument om medvirkning og medansvar. Dette er våre mål: FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. Vettrepermen side 7

8 FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole-hjemsamarbeid. Les mer her om hvordan vi gjør dette i praksis: Det skal være godt å være elev på Vettre skole Glade barn som trives er en forutsetning for at læring skal finne sted. Skolen skal ta hvert enkelt barn på alvor og arbeide for å styrke deres tro på seg selv. Når elevene trives og er trygge ligger forholdene godt til rette for en aktiv læreprosess. Kunnskapsløftet sier: Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å arbeide målrettet. Videre står det at Faglig trygge, engasjerte og inspirerende lærere, bruk av varierte, tilpassede arbeidsmåter og mulighet for aktiv medvirkning, kan bidra til lærelyst og til en positiv og realistisk oppfatning av egne talenter og muligheter. Målet er at alle elevene får tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til egen mestring og god faglig utvikling. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved god klasseledelse, varierte arbeidsmåter, variasjon i bruk av lærestoff og læremidler, elevmedvirkning og foreldreinvolvering. På Vettre skole har vi utarbeidet skolens pedagogiske plattform. Den er grunnlaget for skolens pedagogiske praksis. Nedenfor har vi beskrevet hva vi gjør for å oppnå målene, og vi har skrevet henvisninger til hvor man kan finne dokumenter og planer. Vettrepermen o håndbok for ansatte på skolen G:\Vettre skole\ped-vettre og Felles o skolens eget serverområde som de ansatte har tilgang til Vettre skoles hjemmeside o Informasjonshefte til foreldre o hefte som deles ut til alle hjem ved skolestart ITL (It s learning) o askerskolens læringsplattform for ansatte, elever og foreldre Vettrepermen side 8

9 FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. Slik gjør vi det: Læreplanverket for kunnskapsløftet Læreplanene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og inneholder mål for opplæringen i de ulike fagene. Læreplanene finnes på Skolens lokale læreplaner Skolen har utarbeidet lokale læreplaner i alle fag. Planene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram som inneholder nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver. Skolen bruker Asker kommunes program for registrering av statlige og kommunale prøver. Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Kartleggingsprogrammet ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Elevvurdering vurdering for læring Elevene har rett på underveisvurdering og dokumentasjon på at opplæring er gitt. Dokumentasjon på at underveisvurdering og halvårsvurdering er gitt ligger i elevenes mapper. Halvårsvurdering ligger også i arkiv. Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. I tillegg til klassens lærermidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, leseloftet og mediateket. Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Lekser Elevene har ukeplaner med lekser/ hjemmearbeid. Ukeplanene legges ut på ITL. Vettre skole har organisert lekselesing for elevene fra trinn. Organisering av trinnene Skolen er organisert i to storteam: trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Skolen bruker faglærere på mellomtrinnet. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn og storteam hver uke. Vettrepermen side 9

10 Kompetanseutvikling Skolen har en egen kompetanseutviklingsplan for personalet. Planen ligger på G:Felles ledelsessystem KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. Slik gjør vi det: Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram som inneholder nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver. Skolen bruker Asker kommunes program for registrering av statlige og kommunale prøver. Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Kartleggingsprogrammet finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre. Klassemiljø Læreren og elevene lager klasseregler i fellesskap. Læreren samtaler med elevene i klassen, i grupper (for eks. jente- og guttegrupper) og individuelt om klassemiljøet. Klassemiljøet er tema i elevsamtalen, i utviklingssamtalen og på foreldremøtene. Skolens samværs- og ordensregler, tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø, beredsskapsplan ved mobbesaker er grunnlaget for dette arbeidet. Planene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og på Vettre skoles hjemmeside. Arbeidsmetoder Skolen har en forpliktende metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de enkelte trinn. Metodeplanen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og finnes også lenger ut i dette dokumentet. Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. I tillegg til klassens lærermidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, leseloftet og mediateket. Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Organisering av trinnene Skolen er organisert i to storteam: trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Skolen bruker faglærere på mellomtrinnet. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn og storteam hver uke. Kompetanseutvikling Skolen har en egen kompetanseutviklingsplan for personalet. Planen ligger på G:\Felles ledelsessystem Vettrepermen side 10

11 VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. Slik gjør vi det: Metodeplan Skolen har en forpliktende metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de enkelte trinn. Arbeidsmetodene skal synliggjøres på halvårsplanene. Metodeplanen inneholder Lek Verkstedsundervisning Arbeidsplan/ A-plan Stasjonsundervisning Uteskole Særoppgaver/ fordypningsoppfaver IKT Veiledet lesing Læringsstrategier Storyline Tverrfaglig verksted Mappemetodikk Gruppearbeid Metodeplanen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre og finnes også lenger ut i dette dokumentet. Plan for lese- og skriveopplæringen Planen viser hva vi på Vettre skole legger vekt på i lese- og skriveopplæringen og inneholder mål, arbeidsmetoder, tester, kartlegging og oppfølging på de enkelte trinn. ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag gjennom kulturvertordning, skolemegling og elevrådsarbeid. Slik gjør vi det: Mappene Alle elevene har sin personlige mappe. Mappen er en systematisk samling av elevarbeider og målark og viser elevens læring og utvikling. Beskrivelse av mappemetodikken står i Metodeplanen. Maler til mappen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Måltimen Det er satt av en time i uken på 6. og 7. trinn til å arbeide med individuelle mål. Beskrivelse av måltimen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Vettrepermen side 11

12 Elevsamtalen Hver elev har fire elevsamtaler i året med kontaktlærer. Oversikt over organisering av elevsamtalen finnes i Vettrepermen. Maler til elevsamtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er utgangspunktet for samtalen. Dokumentasjon arkiveres i elevenes mapper i skolens arkiv. Maler til samtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Elevråd Elevrådet består av elever fra trinn og ledes av skolens inspektør, dersom annet ikke er avtalt. Elevrådet arbeider med saker som angår alle elvene på skolen og skal ivareta elevens skolemiljø. Elevenes valg Elevenes valg gjennomføres to dager på våren med valgfrie aktiviteter i aldersblandede grupper. Elevene kommer med forslag til aktivitetene. Oversikt over organisering og gjennomføring av elevenes valg ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. JA-kort Skolen har egne områder hvor elevene kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. Slik gjør vi det: Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Samværs- og ordensregler Tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Regler inne og ute Akeregler Planene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Målark i sosiale ferdigheter Skolen har målark i sosiale ferdigheter på alle trinn. Målarkene er utgangspunkt for arbeid med sosial kompetanse i klasserommet, i elevsamtalen og i utviklingssamtalen. Vettrepermen side 12

13 Målarkene ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Plan for fadderordningen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. JA-kort Skolen har egne områder hvor elevene kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. Slik gjør vi det: Kroppsøving Alle trinnne har avsatt timer i gymsalen til kroppsøvingsfaget. I tillegg brukes skolens uteområde og nærmiljø. Svømming Det er obligatorisk svømmeopplæring for elevene på 3. og 6. trinn. Læreren som skal følge klassen må ha livredningskurs av ny dato. Elevene blir hentet i buss som bestilles av kommunen. Skolene får tildelt tid i svømmehallen. (Landøya for 3. trinn og Risenga for 6. trinn) Aktivitetsdager August: Utedag den første skoleuka: 1+2, 3+4, 5+6. Februar: Vinteraktivitetsdag for hele skolen Mai: Idrettsdag for hele skolen, Gildesprint 6. trinn, Fridrett trinn, Holmen, utedag trinn Arbeidsplan Elevene har fysisk aktivitet som valg på arbeidsplanene. Friminutt og utelek Skolen har trivselsledere som velges blant elever på trinn, og disse har ansvar for at uteleketilbudet oppleves som godt. Alle klassene og SFO har baller, hoppetau og akebrett som elevene bruker i friminuttene og i utelek. Skolens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. Skolen har fotballbane/ ballbinge, slåballbane, basketballstativ, akebakker, skoleskog, oppmalte paradiser og forskjellige lekeapparater. Vettrepermen side 13

14 Bruk av uteområdet og nærmiljøet Skolens uteområde blir brukt til varierte aktiviteter hele året. Om vinteren bruker skolen og SFO skiløyper og skileik i nærmiljøet. Fysisk aktivitet for elever på 6. og 7. trinn Elevene på 6. og 7. trinn har fysisk aktivitet 1 time per uke utenom kroppsøvingsfaget i forbindelse med storefri/ midttime to ganger i uken. Elevene er med på å velge aktiviteter. Innhold og organisering ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. Slik gjør vi det: Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Samværs- og ordensregler Tiltaksplan for godt sosialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Regler inne og ute Akeregler Planene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Ekskursjoner Skolen har en plan med forslag til ekskursjoner for hvert trinn. Skolen dekker utgifter til en ekskursjon per år. Planen finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og i Vettrepermen. Jule- og sommeravslutninger Skole og hjem samarbeider om en til to avslutninger i året for trinnet. Avslutningene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre, i Vettrepermen og på skolens hjemmeside. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Organisering og innhold ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Vettrepermen side 14

15 Estetikk og orden Trinnene har ansvar for å holde orden på sine områder inne. Trinnene rydder ute etter oppsatt plan for Rusken-aksjonen. Elevarbeid er synlig i klasserom og i felles rom, og montrene brukes til utstilling av elevarbeider. FAU-arrangementer FAU arrangerer ulike aktiviteter på trinnene og har også ansvar for følgevennordningen på 1. trinn. Oversikt over aktivitetene finnes på G:\Vettre skole\ped-vettre og på skolens hjemmeside. FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole-hjemsamarbeid. Slik gjør vi det: Foreldremøter Trinnene har to foreldremøter i året. Kontaktlærerne har ansvar for høstens møte, og foreldrekontaktene har ansvar for vårens møte. Møtene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. SFO deltar på skolens foreldremøter på trinn og arrangerer eget foreldremøte på 1. trinn. Skolen har en plan for innhold og metode på foreldremøtene. Planen står lenger bak her i Vettrepermen og på skolens hjemmesider. Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er utgangspunktet for samtalen og kan sendes hjem før hver samtale. Maler til samtalen ligger på G:\Vettre skole\ped-vettre. Gjensidige forventninger til skole - hjemsamarbeidet Skolen har et dokument som sier hva foreldre og elever kan forvente av Vettre skole og hva skolen forventer av foreldrene. Dokumentet er laget i samarbeid med foreldrene. Dokumentet finnes i et eget informasjonsheftet til foreldrene og på skolens hjemmeside. Samarbeidsmøte Skolen arrangerer et samarbeidsmøte for kontaktlærerne og foreldrekontaktene hver høst. Skolen presenterer sine planer og utviklingsområder og legger til rette for samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter. FAU informerer om sitt arbeid og om hvordan foreldrene kan medvirke i skolen. Foreldreråd, foreldrekontakter, FAU og brukerråd Alle foreldrene ved skolen har mulighet til å medvirke i og påvirke skolesamfunnet gjennom foreldreråd, FAU og brukerråd. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Hvert trinn velger to (tre) foreldrekontakter og varakontakter. FAU er arbeidsutvalget for foreldrerådet og består av en foreldrekontakt fra hvert trinn. Brukerråd består av fem foreldrerepresentanter og tre representanter fra skolens ansatte. Vettrepermen side 15

16 Grønt flagg er en miljøsatsing som alle virksomheter i Asker kommune er forpliktet til å gjennomføre. Vettre skole søkte om grønt flagg i oktober Tidligere prosjekt: Retur av melkekartonger Avfallsmengdene som oppstår i samfunnet er økende og i takt med velferd og forbruk. De nasjonale målsettingene om avfallsreduksjon, kildesortering, gjenvinning og minst mulig restavfall til deponi kan ikke nås uten kunnskap og bidrag fra den enkelte. Prosjektet tar sikte på å lære om sammenhengen mellom forbruk og avfallsmengder og hvordan riktig avfallsbehandling skal foregå. Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater Alle elvene på skolen har fått lære om hvordan/ hvorfor avfall oppstår; sammenhengen mellom velferd, forbruk og avfall. Lærerne var ansvarlige for gjennomføringen. 4. trinn besøkte Yggeset avfallspark i Asker i april. Kampanje i uke 2: Bretting av melkekartoner Alle trinn deltok. Melkeansvarlig var ansvarlige for gjennomføringen. Temauke i uke 3 for hele skolen: Hvordan sortere riktig melkekartonger, matavfall, papir. Ansvarlig var undervisningsinspektør. Pedagogisk innhold, informasjon, presse Gjennomføringen har vært relatert til læreplanene, der det blant annet står at eleven skal kunne: stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Informasjon er sendt hjem via ukebrev og oppslag i Vettreposten Miljøregler Alle må skylle, brette og stappe melkekartonger etter bruk Melkekartonger, matavfall og papir sorteres i hver sine kurver etter bruk Melkekartongene samles på et eget sted for retur Evaluering Elevene har fått en økt bevissthet på sammenhenger mellom velferd, forbruk og avfall. Systemet med retur av melkekartonger er nå så godt innarbeidet at alle elever skyller og bretter, og ordenselever rydder bort til egen returplass Egne kurver for plast og matavfall brukes nå aktivt i hvert klasserom og på SFO. Vettrepermen side 16

17 Nyeste prosjekt : Tema og mål: Et grønnere nærmiljø for skolen vår Refleksjoner over egen væremåte og handlinger i skolegården og ute i nærmiljøet vårt. Summen av våre små handlinger kan ha stor betydning for miljøet vårt. Å reflektere og bevisstgjøre oss på de små tingene i hverdagen vil gi oss langvarige og permanente holdninger. Organisering av prosjektet: Alle klassetrinn får tildelt sitt ansvarsområde, hvor de må holde orden, plukke søppel og gjøre det hyggelig for andre å ferdes der. Det må legges til rette for hansker og poser i garderobene på hvert trinn. De som går på tur må ha med hansker og poser i sekken. Vettre skoles virksomhetsplan Virksomhetsplanen for Vettre skole gir en kort beskrivelse av virksomheten, lister opp rammefaktorer, angir mål for virksomheten ved hjelp av gjennomgående målekart, unikt målekart og ulike tiltak. Virksomhetsplanen kan hentes ved å klikke på pekeren HER: Vettrepermen side 17

18 Rutiner og gjøremål På de neste sidene finner du informasjon om: Årshjul for lærere med angivelse av: o Oppgaver o Planer o Praktiske oppgaver Sjekkliste for kontaktlærer ved skolestart Komitearbeid/ ansvarsgrupper Arbeidstidsavtale for lærere Bestilling av skolebøker og materiell for neste skoleår Ryddeplan for personalet før sommerferien Vettrepermen side 18

19 Årshjul for lærere Måned uke August 32 Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Vettrepermen ajourføres, introduseres for nye og repeteres av den enkelte for øvrig 33 Skolestart 3 plandager hvorav minst én dag og F-tid brukes på nytt team Etablere team og storteam trinn: forberede nasjonale prøver 35 Begynne å SOLe elever 7. trinn på leirskole September Elev-/fagsamtaler før 36 konferansetimer/ utviklingssamtaler 37 Møte med foreldrekontakter Høstens foreldremøte skal være holdt Oktober Sjekk skolens kartleggingsprogram Planarbeid Vettrepermen: Rutiner reetableres Timeplan, bemanningsplan, romplan Inspeksjon, brannrutiner Begynne på halvårsplan, kfr. Metodeplan Mal for ukeplan, lekseplan og brev Ukeplan for kommende uke og brev legges ut på it s learning hver fredag hele året gjennom 1. halvårsplan legges ut på trinnet på it s Praktiske oppgaver for hver lærer Lærebøker nummereres, materiell gjøres klar for utdeling Rydde baser og grupperom, møblere Klasselister, fraværsprotokoll Nettsted gjøres klar Melkebestillinger JA-kort til alle elever 42 Konferansetimer uten elever avsluttes før 1. des. 43 Sjekke bøker for 2. halvår, evt. innkjøp 44 Forberede salgsvarer og program til julemarked mer på neste side Vettrepermen side 19

20 Måned uke November Desember 49 Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Avslutte høstens konferanser før 1.des. Avslutte 1. runde med SOLing Planarbeid 50 Julemarked Se årshjul 51 Julegudstjeneste Se Vettrepermen Januar Begynne å SOLe elever 2. halvårsplan legges ut på trinnet på it s 4 Elev-/fagsamtaler før konferansetimer Sjekk skolens kartleggingsprogram 5 Februar Vinteraktivitetsdag Vettrepermen 9 2. halvår begynner lærere som har 0,5 t på sin plan, bytter/avslutter Evaluere 3. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 4. periodeplan Evaluere 4. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 5. periodeplan Praktiske oppgaver for hver lærer mer på neste side Vettrepermen side 20

21 Måned uke Oppgaver og faste avtaler - se også skolens årshjul Mars Konferansetimer med elever avsluttes før 1. mai 12 Bokuke 13 Sjekk skolens kartleggingsprogram April Vårens foreldremøte skal 14 være holdt før 1. april Påske tidspunkt varierer 17 Mai 18 Avslutte vårens utviklingssamtaler før 1. mai Avslutte 2. runde med SOLing før 1.mai Planarbeid 19 Evaluere 5. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Lage 6. periodeplan 20 Musikkprosjekt for trinn 21 Asker Kulturhus skoleforestilling / Kyststien Lokalhistorie på Konlungen 22 Juni 23 Biblioteket stopper utlån til elever Praktiske oppgaver for hver lærer 24 Sommeraktivitetsdag Levere elevmateriell tilbake til Spesiateket Permer, spill og plakater i arkitektskuffer og hyller på Spesiateket, Lærerbiblioteket 25 Evaluering av 6. periodeplan, legges ut på ansatt på it s Opprydding på nett, flytte filer (G/it s/...), gjelder også pedagogiske ideer og opplegg Opprydding, pakking, tømmetavler, skuffer og skap, flytte Levere bestilling av lærebøker for neste skoleår Vettrepermen side 21

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

ÅRSPLAN trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 3. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Trude Fostervold 3A Trude.fostervold@trondheim.kommune.no

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Drengsrud skole. - en presentasjon. Tone Halden

Drengsrud skole. - en presentasjon. Tone Halden Drengsrud skole. - en presentasjon Tone Halden ORGANISASJONSKART Drengsrud skole Statlige og kommunale mål REKTOR Brukerråd Medbestemmelse Sekr. Undervisningsinspektør Undervisningsinspektør Renholdere

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon

Resultater Krav/forventninger Kontroll Støtte Motivasjon OMRÅDE: LESEOPPLÆRING OG SOL/VOKAL Skolen ligger over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing 2011 (Resultat: ) 90 % av lærerne soler elevene og legger resultatene inn i VOKAL min 2 ganger pr.

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN/HOFMOEN SKOLE «Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for godt felleskap!» DETTE JOBBER VI MED FOR Å FREMME POSITIVT SKOLEMILJØ Trivselsmål 3 Opplæring i sosiale

Detaljer

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659

45665&+789:4++8;5<:56&+8:=&>?@5&'A@+B45&6B=&C@A+;586@:CCA@659 "#$%&'()** +#,$)-&./&+0"%12130"1$*& "#$ %&'()*+,$-).,/).,$/0)--'123$4)415(036$'%0)&45.)-.'(745(8$3-49(,//&$54)$5)-):"5%3&)$1)77)44)'1;5(03%)$4525%)$5-/'/45(7)(5-/,'?@>.''(%'$7-5-/)-:8)+A$)42'$#7)(4,)$&$B:CDD6$#$:E)/5%4$)$5-/)-2'$6(5&4)$%3&)$)-5--45(7)-%5)%

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Årsplan 1.trinn 2012/2013

Årsplan 1.trinn 2012/2013 Årsplan 1.trinn 2012/2013 1 Innledning Åsveien skoles framtidsbilde er: Trygge elever med lyst til å lære. På første trinn skal elevene bli trygge på de voksne og på hverandre. De skal føle tilhørighet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE

Læring og glede. Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene. læring OG GLEDE Læring og glede Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene På Grünerløkka skole jobber vi systematisk og systemisk for å bedre elevenes læringsmiljø. Systemisk og systematisk arbeid Inger Bergkastet,

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Nesset ungdomsskole Levanger kommune 1. INNLEDNING Nesset ungdomsskole ligger på Nesset i Levanger kommune. Elevene kommer fra to barneskoler, Nesheim og Halsan. Det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET

VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET VIRKSOMHETSPLAN ØSTGÅRD SKOLE 2015/2016 GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal virksomhetsplan for Østgård skole 2015/ 2016. Side 3 Side 5 Side 6 Side

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 Innholdsfortegnelse 1. Visjon a) Holtålen kommune s. 2 b) Grøt skole s. 3 2. Innledning s. 3 3. Dette skal vi oppnå s. 3 4. Satsningsområder - handlingsplan 2009 s.

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer