Program for Tønsberg SV Ulike mennesker like muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter"

Transkript

1 Program for Tønsberg SV Ulike mennesker like muligheter 1

2 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER MEN PÅ BRUKT GRUNN... 5 LIKESTILLING... 6 OMSORGSBYEN TØNSBERG... 6 EN GRØNN OG KLIMAVENNLIG BY BARE DE RIKE HAR RÅD TIL EN FATTIG KOMMUNE!... 9 BORGERE IKKE FORBRUKERE SKATTEPENGENE TIL VELFERD IKKE TIL PROFITT SV EN STERK OPPOSISJON SOM OGSÅ TAR ANSVAR

3 Trygge skoler og barnehager for læring og utvikling SV vil satse på skolen. Skolene trenger derfor mer penger i stedet for kutt slik vi har opplevd de siste åra. Det trengs penger til flere lærere, fagutvikling, nytt læremateriell, IKT (data) og til turer ut av klasserommene. Forat barn skal ha det bra, lære og utvikle seg trenger de venner, trygge voksne og et lokalmiljø. Alle barn skal få en opplæring som er tilpasset deres evner og behov både de flinke og de som sliter. Tønsberg skolen må legge til rette for det. SV vil at alle skoler og barnehager skal ha en nærmiljøfunksjon. Vi ønsker skoler og SFOer som er oversiktlige der ungene bor i samme område og foreldrene kan knytte kontakter. For å skape levende og trygge lokalmiljø i byen vår har skolen en viktig rolle å spille. I tråd med ungdomsskolemeldinga vil vi ha en mer praktisk skole med gode valgfagtilbud. Øke lærertettheten i skolen. At Hogsnes skole skal bevares dersom det ikke er mulig å få til en avtale med Stokke kommune om at elvene kan gå på Vear skole. At Husøy skole skal sikres trygghet og videre drift. At skolen skal være gratis derfor må det settes av nok midler til leirskole, ekskursjoner og kulturtiltak. At Tønsbergskolen skal være reklamefri. At elever med faglige eller sosiale vansker skal ha et tilbud innenfor hjemskolens rammer. At alle skolene skal ha egne skolebibliotek, tilstrekkelig tilgang til PCer og opplæring i databruk og kildekritikk. At vaktmestertjenesten skal tilbake til den enkelte skole. Styrke sosialpedagogiske tiltak. Alle skoler skal ha sosialpedagogisk personale. Styrke skolehelsetjenesten. Redusere prisene på SFO og innføre inntektsgradert egenbetaling. Rett til barnehage i nærmiljøet SVs største seier er full barnehagedekning. Lokalt vil vi fortsatt kjempe for at vi har plasser nok til at den skal gjelde alle uansett når på året de blir født. At foreldrene skal ha rett til å velge en barnehage i sitt nærmiljø. At barnehagene skal ha nok personale med utdanning. At alle barnehager skal ha gode systemer for å fange opp barn som står i fare for skjevutvikling og et godt samarbeid med PPT og barnevernet. Gjeninnføre gradert egenbetaling. En trygg og aktiv oppvekst. Tønsberg er både en hyggelig småby, og en by med storbyproblemer knyttet til rusmisbruk, ungdom som faller ut av skolen og sosiale vansker. Barnevernet mangler ressurser og det er kuttet på ungdomstiltak. Vi må ha et godt nok hjelpeapparat, men det viktigste er at unger vokser opp i trygge forhold slik at færre behøver hjelp. SV ønsker å øke barn og unges egen medvirkning og ta hensyn til deres behov ved all kommunal saksbehandling. Styrke bemanningen i barnevernstjenesten med minst 3 nye stillinger. Lage alkoholfrie tilbud for ungdom også i helgene. Styrke fritidsklubbene med utvida åpningstider, og opprette nye ungdomsklubber og juniorklubber. Opprette andre møtesteder for barn i nærmiljøene gjennom bruk av barnehager, skoler, svømmehall mv. på ettermiddag/kveldstid. 3

4 Støtte kulturtiltak som ungdom selv setter i gang. Legge til rette for lovlige grafittivegger. Kulturbyen Tønsberg Kultur er en livsnødvendighet. Vi trenger å delta og gjøre ting sammen med andre mennesker. SV ønsker å øke mulighetene for deltakelse i kreative kulturaktiviteter. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for og stimulere til økt kulturaktivitet. SV vil derfor bekjempe økt privatisering også på dette området, og vil styrke det kommunale kulturkontoret slik at de blir bedre i stand til sjøl å legge til rette for kulturaktiviteter, og til praktisk å hjelpe det øvrige kulturlivet i byen. Satsing på kultur er også viktig for å skape nye arbeidsplasser og vekst i reiseliv og turisme. Støperiet skal drives av kommunen. Vi vil etablere Kulturhus Tønsberg som en kommunal kulturhusorganisasjon som legger til rette for aktivitetene i Støperiet og øvrige kulturlokaler i byen. Det må settes av penger til å stimulere til kulturaktiviteter og forestillinger i de ulike delene av Kulturhuset Tønsberg. Utvide Støperiet med bl.a. en scene 2. Opprette stillinger som kultursjef og kulturhussjef. Satse på Tønsbergs eget profesjonelle teater og musikkmiljø med faste tilskudd. Legge til rette for at det årlig kan spilles Shakespeare-stykker i Thaulowhullet i regi av Thesbiteateret. At Middelalderfestivalen skal gjennom-føres årlig med et økt og tilstrekkelig budsjett. Styrke Kulturskolen slik at alle barn som ønsker det kan få plass. Ta i bruk Slottsfjellskolen som et allaktivitetshus for barn, ungdom og voksne både profesjonelle og amatører. Biblioteket viktig møteplass Bibliotekets skal videreutvikles som den viktigste møteplassen for offentlig samtale og informasjonsutveksling, kompetanseheving, styrking av lokal tilhørighet og som institusjon for demokratibygging. At åpningstida for biblioteket skal utvides bl.a. med søndagsåpent. Legge til rette for bruk av biblioteket for lokale organisasjoner gjennom å tilby gratis møtelokaler, utstillingsmuligheter og øvrig samarbeid. Styrke mediesamlingen og det elektroniske informasjonstilfanget i henhold til innbyggernes behov. Ny offentlig skulptur Det er over førti år siden Tønsberg fikk sin siste større offentlige utsmykking, nemlig skulpturen Bjørn Farmann på Farmandstorget. SV mener at kunst i det offentlige rom er viktig. Sette av penger til å lyse ut en konkurranse og gå til innkjøp av en større skulptur i neste fireårsperiode. Idrett Idrett og frivillige kulturorganisasjoner er en viktig del av kulturtilbudet i byen vår. SV ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspart. Kommunen skal bidra med egnede lokaler i egne bygg og gjennom all aktivitetshus. Bidra til utbygging av nødvendig idrettsanlegg i nærmiljøene. Legge til rette for ball binger, løkker, skateramper som gir gode muligheter for barn og unges aktiviteter i nærmiljøene. 4

5 Flere boliger men på brukt grunn Siden andre verdenskrig har bruken av arealer til boliger, veier o.l. vært ti ganger så stor som befolkningsveksten i Tønsberg. For å redusere biltrafikken er det viktig at vi ikke etablerer nye sentra i kommunen, men utvikler de vi har. SV vil at politikerne sammen med nærmiljøet og velforeninger skal styre arealutbygging og boligpolitikken. Hensynet til nærmiljø og fellesskapsinteresser er viktigere enn utbyggernes. SV vil legge til rette for økt boligbygging på en miljømessig forsvarlig måte slik at vi ikke griper inn i de sammenhengende grøntområdene eller landbruksområdene. Det er et stort potensial til fortetting, ikke minst i by-sentrum. Men det er viktig at denne fortettinga skjer med respekt for strøkets særpreg. Det frie markedet klarer ikke å skaffe folk rimelige boliger. Derfor har kommunen en viktig oppgave ved å tilrettelegge tomter som selges til kostpris og ved å sørge for utleieleiligheter/etableringsleiligheter til ungdom, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte. Vårt mål er at 10 % av boligene i Tønsberg skal være utleieleiligheter som disponeres av kommunen. I tillegg må kommunen selv bli en aktør i boligbygginga ved selv å byggemodne tomter og selge dem til kommunens innbyggere til kostpris. Ha fortetting og ny boligbygging hvor tomte-størrelsen er slik at folk har råd til å kjøpe boligene og vi sparer areal. Tilrettelegge for økologisk boligbygging og lavenergi-hus. Boligvekst i Tønsberg SV er opptatt av at boligveksten må være stor nok til at ikke presset på boligprisene blir for høyt. Samtidig må veksten ikke være så stor at kommunen ikke klarer å henge med når det gjelder utbygging av skoler, barnehager og velferdstilbud. En forutsetning for boligveksten er at den ikke må komme i landbruks og friluftslivområdene. Kommunen må både styre slik at boligveksten blir stor nok i dårlige tider når det er mindre penger å tjene på boligbygging, og at den ikke blir for stor i oppgangstider. Virkemidlene for dette må være å ta i bruk plan- og bygningsloven når det gjelder reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser. Byutvikling i Tønsberg sentrum Kommunen har investert store midler i planer for opprusting av Tønsberg sentrum. Det viser seg vanskelig å få inn tilstrekkelig med midler fra næringslivet. SV mener at planene for opprusting av bysentrum må gjennomføres, og at det først og fremst er et kommunalt ansvar. Dette er også et av våre argumenter for å innføre eiendomsskatt på næringsbygg. Politikerne må sette seg i førersetet for byutviklingen. Halvprivate fora som Tønsberg Utvikling må avvikles, og det må etableres nye samarbeidsorganer med klar ansvarsdeling mellom brukermedvirkning og politiske beslutninger. SV har lenge ivret for en gjenoppbygging av ringmuren på Slottsfjellet. Nå har vi ventet lenge nok! Derfor vil vi begynne med å gjenoppbygge ringmuren noe vi tror vil være med å gjøre Slottsfjellet mer attraktivt for både byens innbyggere og turister. Ringmuren må gjenoppbygges i moderne form slik at man tydelig ser hva som er gamle ruiner og ny ringmur. 5

6 Det siste gamle huset i Tønsberg er revet! Det historiske særpreget skal tas vare på. Det betyr at det ikke skal rives flere hus i Tønsberg i bysentrum, men at eldre hus må restaureres og tas vare på. Sår etter tidligere bebyggelse åpne parkeringsområder må gjøres om til grønne lunger eller bebygges i en stil tilpasset den historiske utforming og størrelse i strøket. Det er et sterkt press om å få bygge høyt og tett. SV mener at nybygging i de verneverdige områdene av bysentrum må være tilpasset den gamle bebyggelsen både i stil, materialvalg, utnytting og høyder. Ved nye reguleringer må det lages dokumentasjon av hvordan tidligere bebyggelse har vært. Samtidig skal det være rom til ny arkitektur i nye bydeler. SV ønsker å bygge ut jernbaneområdet som en slik ny bydel. Også barnefamilier i bysentrum Det er viktig å skape gode bomiljøer i bysentrum. Det betinger en variert befolkningssammensetning. Det betyr at det også må bo barnefamilier i byen, noe som igjen gir en spesiell utfordring til kommunen å sørge for at det bygges nok boliger som er både rimelige og store nok. La 1000 nye trær blomstre! Store deler av bysentrum har i dag en helseskadelig luftkvalitet pga av fyring og biltrafikk. Et virkemiddel for å bedre dette er å plante trær og annen vegetasjon som trekker til seg støv, demper vind og avgir fuktighet. SV vil at det skal lages en plan for beplantning av byen. Brosteinen tilbake i gatene! I bysentrum skal bilene befinne seg på fotgjengernes premisser. Større deler av sentrum må gjøres bilfri. En måte å gjøre dette på er å sørge for en veiutforming som prioriterer de myke trafikantene gjennom beplantning og veidekke. Brostein er et slitesterkt og miljøvennlig gatedekke som slipper gjennom vann og bidrar dermed til at forurenset overvann ikke kommer til fjorden eller kloakken. SV vil ha brostein der hvor bilene ferdes. På fortau og i gågater ønsker vi en gatestein som er tilpassa funksjonshemmede, barnevogner og stiletthæler! LIKESTILLING Gi støtte til aktiviteter og grupper som arbeider for likestilling og kvinnekamp. Øke andelen kvinner i ledende stillinger i kommunen. Gjennomføre kjønnskvotering ved kommunale valg etter likestillingslovens intensjon og ikke etter smutthullene. Sette i gang et forsøksprosjekt med 6- timers arbeidsdag innen de hjemmebaserte tjenestene. Støtte opp om Krisesenteret og Incestsenteret som et tilbud til både utsatte kvinner og menn! OMSORGSBYEN TØNSBERG Samhandlingsreformen Stortinget har vedtatt at kommunene skal få en langt mer aktiv rolle i forebyggingsarbeid, og i behandlingen av alvorlig syke som ikke trenger å ligge på sykehus. At Tønsberg skal være offensive og ligge i forkant av denne utviklingen. At vi skal samarbeide tett med nærliggende kommuner (helsekommuner) og utvikle gode tilbud sammen med disse. Legge vekt på at samarbeidet skjer på en måte som sikrer politisk ansvar og innflytelse (ikke rådmannstyrte interkommunale løsninger). 6

7 Sikre at helsefokuset ikke fører til at annen forbygging og folks behov for sosialt liv og inkludering kommer i bakgrunnen. Eldreomsorg SV vil at alle skal være trygge på å få hjelp i alderdommen hvis de trenger det. Det betyr at innsatsen for eldre må styrkes samtidig som hjelpen må være tilgjengelig for alle uansett økonomi og være tilpasset brukernes behov. Hjemmetjenesten må være slik utbygd at de eldre kan velge å bo hjemme hvis de ønsker det og likevel være trygge på å få tilstrekkelig hjelp. Det såkalte bestiller-utfører-prinsippet som Tønsberg har innført, medfører unødvendig byråkrati som kunne kommet de eldre til gode i mer omfattende pleie og omsorg. Vi vil at all eldreomsorg skal gis i kommunal regi, og vi vil avvikle avtalene med kommersielle sykehjemsfirmaer. Gjennom dette vil SV sikre de eldre reell innflytelse på utforming og omfang på tjenestetilbudet, ikke bare et valg mellom hvem som skal levere tjenestene. o Øke bemanningen i eldreomsorgen, både på sykehjem og innen hjemmesykepleie/ hjemmetjeneste. o Bygge de planlagte sykehjemmene og ha full drift av dem. Funksjonshemmede Tiltak for funksjonshemmede/utviklingshemmede skal være integrert i all planlegging. Boliger og kommunale bygg må tilrettelegges. SV ønsker integrering, men samtidig er det viktig at tilbudet er faglig godt nok. Ordningen med personlige assistenter skal bygges ut. Fattigdom fattige barn Fattigdom handler om fordeling der noen er rike og noen hindres i deltaking og livsutfoldelse på linje med andre på grunn av dårlig råd. 7 De som er fattige skal få hjelp til å komme seg i arbeid eller på annen måte takle sin livssituasjon. De skal etter SVs mening ikke straffes ved å ha en så dårlig økonomi at de ikke kommer seg ut av uføret. Særlig viktig er dette for familier med barn. SV vil derfor ha et offensivt hjelpeapparat. Det innebærer blant annet at sosialhjelpsatsene må økes, særlig for barnefamilier. Dette vil være et viktig tiltak i kampen mot fattigdom som rammer barn! SV vil innføre et aktivitetskort for fattige barn som gir dem tilgang til fritidsaktiviteter som kino, konserter osv på linje med andre. Tønsberg også for flyktninger Tønsberg bør ta i mot sin andel av flyktninger som kommer til Norge. Kommunen har gode erfaringer med å ta i mot flyktninger både når det gjelder bolig, integrering, skolegang og arbeidsmarked. SV mener at vi fortsatt skal satse på å ha et godt flyktningemottak og at vi skal si ja til å ta i mot den andelen som et solidarisk prinsipp vil tilsi. Psykisk helse Det største hinderet for rehabilitering, er mangelen på kommunale boliger. Vi trenger boliger med ulik grad av betjening/oppfølging og vi trenger boliger for tidligere rusmisbrukere som skal etablere seg på nytt. SV vil fortsatt stå på for å få bygd slike boliger og for å sette av penger til bemanning. SV mener at kommunen bør samarbeide med frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, men vi holder fast på at det er kommunen som har ansvaret for et tilbud. Dette gjelder ikke minst helsetilbudet til rusmisbrukerne. At det utvikles gode aktivitets og lavterskeltilbud til personer med psykiske problemer. At Sidebygningen skal videreutvikles og styrkes.

8 Sørge for at vi fortsatt skal ha en feltsykepleie og at rusmisbrukerne skal få det helsetilbudet de har krav på gjennom fastlegeordningen. Kjempe for å gjennomføre tiltakene i kommunens rusplan. Edruskapspolitikk Økt tilgjengelighet på alkohol øker rusmisbruket. SV ønsker at kommunen viser en solidarisk holdning overfor grupper som har problemer med rus. Føre en restriktiv skjenkepolitikk og styrke kontrollen med utestedene. Støtte tiltak som bidrar til mer ordnete forhold innen restaurantbransjen med hensyn til ansettelsesforhold og annet lovverk, reduksjon av vold, spekulasjon og salg av forbindelse med konkurser osv. Aktivt bekjempe vold og gatefyll. At forsøksordningen med stengetid kl bør gjøres varig og gjelde hele året. En grønn og klimavennlig by. Skal jorda ha en framtid, må vi snu utviklinga hvor den vestlige verden stadig forbruker og forurenser mer. Det er nødvendig med en helt annen satsing på miljø og reduserte klimautslipp enn i dag! En slik satsing vil også bidra til bedre livskvalitet for byen innbyggere. SV garanterer deg at vi tar parti for miljøet og naturen. SV vil sørge for at Klima og energiplanens tiltak blir gjennomført. SV vil gjøre Tønsberg klima-nøytral: At Tønsberg kommune skal bli et miljø fyrtårn. Erstatte bruk av elektrisk energi og olje til oppvarming i kommunale bygg. Ha økt energiøkonomisering og overgang til biobrensel, varmepumper og fjernvarme. At kommunen skal bruke klimavennlige biler som el eller hybrid biler der det er mulig. At miljø- og klimahensyn skal være avgjørende ved alle kommunale innkjøp Bidra til å realisere planene for biogassanlegg i Vestfold. Fjernvarme i byen. Elektrisk strøm er en alt for verdifull resurs til å brukes til oppvarming. I dag er det mye energi som går tapt i form av spillvarme eller ikke blir brukt. På Slagentangen går energi tilsvarende flere Alta-kraftverk (800 Gigawatt) ubenytta opp i lufta! Denne energien må brukes til fjernvarme i Tønsberg. Ved utbygging av nye boligområder må det pålegges tilknytning til fjernvarme i sentrale strøk av kommunen. Redusert biltrafikk! I dag utsettes mennesker i Tønsberg for luftforurensning som forkorter livet eller gir redusert livskvalitet. Hovedårsaken er forurensning fra trafikk. SV ønsker et sammenhengende og godt transportsystem for byen, men det må baseres på målet om å redusere biltrafikken. Derfor går vi imot en ny Tønsberg-pakke basert på milliard-veiprosjekter. Enklere tiltak for bedre fremkommelighet for biler, gående og syklende vil være mer effektiv bruk av penger og vil ikke føre til økt trafikk. SVs vil: Bygge sambruksfelter på hovedveiene inn til byen, dvs kollektivfelt der også elbiler og biler med to eller flere personer, kan kjøre. Ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk og tilrettelegging for sykkel. Øke byggingen av sykkelveger, ikke minst for å sikre skolebarna en trygg skoleveg. 8

9 Redusere kommunens bilbruk - overgang til el-biler og økt bruk av sykkel. Ha ungdomskort på bussen også for ungdomsskoleelevene. Redusere muligheten for gjennomkjøringstrafikk i byen og boligområder. Økt trafikksikkerhet De totale økonomiske konsekvensene av trafikkulykker i Tønsbergområdet overstiger en halv milliard i året. I tillegg kommer de menneskelige lidelsene. Den beste måten å redusere antallet ulykker, er å redusere trafikkmengden. SV vil i tillegg: Prioritere trafikkhindrende tiltak i boliggater for å redusere farten og hindre unødig gjennomkjøring (innsnevringer, stenginger) Bygge nye sykkel- og gangstier langs trafikkfarlige veier. Stille krav om sykkel og gangstier til nye boligområder. Jernbane i byen Jernbaneutbyggingen i Tønsberg-området må gjennomføres med dobbeltsporet jernbane tilrettelagt for trafikk opp til 250 km/t Jernbanestasjonen skal fortsatt ligge i sentrum. Ta vare på det biologiske mangfoldet! Ha bedre vern av naturreservatene på Ilene, Korten og Presterød-kilen. Sikre utryddingstrua dyre-, plantearter og biotoper. Ha tiltak for å bedre vannkvaliteten i Akersvannet. Øke innsatsen for å stoppe lekkasjer fra vann- og kloakkrør. Økt satsing på vannbesparende tiltak. Sette inn tiltak for å rense vannet slik at vi kan etablere bystrand i sentrum! Utvide friområdet i Essoskogen Stoppe nedbyggingen av dyrkbar jord. Fri-arealer for allmennheten SV vil gjøre større deler av Tønsbergs 50 km lange kystlinje tilgjengelig for allmennheten. Det er et langsiktig mål å frigjøre hele 100- metersbeltet for allmennheten. At kommunen må gå inn og frikjøpe strandområder når tomteområder er til salgs. Regulere strandsonen som friområde. Det tillates ikke nybygg eller utvidelser i strandsonen. Bygninger og hytter kan innløses eller det kan tilbys erstatningstomter. Ikke tillate at hytter i strandsonen, som er brent eller rast sammen settes opp på nytt. At kommunens innsats styrkes for å følge opp at friluftsloven følges og at allmennheten ikke stoppes av sjikanøse stengsler. BARE DE RIKE HAR RÅD TIL EN FATTIG KOMMUNE! De som dårlig råd trenger billige og gode tjenestetilbud fra kommunen. De rike har større mulighet til å kjøpe private tjenester selv. SV mener derfor at det er viktig at kommunen har god nok økonomi. Samtidig som kommunen stadig skal bli mer effektiv, må vi skaffe oss økte inntekter for å bygge ut nye tjenestetilbud. Et av SVs alternativer er å innføre eiendomsskatt for næringsbygg og boliger. For boliger vil vi ha et bunnfradrag tilsvarende verdien av en standard husbankbolig. Eiendomsskatten er først og fremst ment som en skattlegging av de som sitter med store verdier knyttet til forretningseiendommer i bysentrum. SV vil ikke øke betalingen for kommunale tjenester som hjemmehjelp, fritidsklubb- 9

10 kontingent, barnehageavgift, kulturskolebetaling osv. SV vil at avgiftene for vann, kloakk og avfall skal være mest mulig basert på forbruk, slik at man kan spare penger ved å ha mindre avfall, bruke mindre vann og slippe ut mindre mengde kloakkvann. Det vil være rettferdig overfor Tønsbergs mange en-person-husholdninger samtidig som det er i tråd med prinsippet om at forurenseren skal betale. Borgere ikke forbrukere Etter SVs mening må kommunen være mer enn en tjenesteprodusent. Som tjenesteprodusent lar kommunen seg lett erstatte av andre private aktører. Innbyggerne er medeiere i byen de er borgere. Som borgere skal vi behandles med omtanke og respekt av kommunens ansatte. Samtidig skal også kunne stilles krav til oss krav fordi vi inngår i et samvirke med hverandre hvor det en person gjør påvirker fellesskapet. Styrking av lokaldemokratiet SV vil at folk i Tønsberg skal føle tilhørighet og medeierskap til kommunen og vise dette gjennom engasjement og deltakelse i lokalpolitiske prosesser. Vi vil også styrke den politiske styringa av kommunens virksomhet og arbeide for at det skal være interesse for å ta på seg lokalpolitiske verv. Dette betyr bl.a. at politikerne må ta mer av makta tilbake fra administrasjonen. Gjennomføre åpne høringer ved viktige lokalpolitiske avgjørelser, bl.a. budsjett. Arrangere innbyggermøter om saker som vedrører nærområdene. Ha en åpen kommune der basert på mer-offentlighet. Dette skal også omfatte heleide kommunale selskaper. At i viktige saker skal folkeavstemninger kunne brukes. At politikerne skal ha arbeidsforhold som gjør at alle skal kunne delta i lokalpolitisk arbeid. Skattepengene til velferd ikke til profitt SV er en garantist mot privatisering av offentlige tjenester. Gå i mot dyre og kortsiktige løsninger med offentlig-privat samarbeid. At bygninger som kommunen trenger i et langtidsperspektiv skal eies av kommunene og ikke være inntjeningskilder for investorer. Nei til sosial dumping Kommunen skal sikre sine ansatte gode arbeidsvilkår og ta ansvar for at det ikke forekommer sosial dumping hos underleverandører og bedrifter som kommunen kjøper tjenester og varer fra. SV vil re-kommunalisere tjenester som er satt ut til kommersielle leverandører, blant annet sykehjem. Vi vil avvikle bestillerutfører-modellen og bruke pengene direkte til bedre velferdstjenester. At solidaransvar skal gjelde ved alle prosjekter/kontrakter. At de firmaer som kan gis kontrakt, skal ha lærlingordning. At profittbaserte bemanningsselskaper ikke skal være helse og omsorgsleverandører i Tønsberg. En god og offensiv arbeidsgiver. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver. Vi har derfor ansvar for hvordan folk har det også som arbeidstagere i byen vår. For at kommunen skal kunne løse sine oppgaver må vi også være en attraktiv arbeidsgiver, både for 10

11 de som i dag jobber i kommunen, og for alle de vi trenger å rekruttere i framtiden. Både økningen i antall eldre og den kommende samhandlingsreformen vil stille stor krav til vår rekruterings og arbeidsgiver politikk. Ha konkurransedyktige lønninger. Bygge opp sterke og attraktive kompetansemiljøer. Bekjempe ufrivillig deltid, og sikre alle kommunalt ansatte en lønn og stilling de kan leve av. At vaktlengder under normalarbeidstid skal avvikles, da bruk av korte vakter genererer mer deltid og fratar arbeidstakeren mulighet for ei lønn å leve av. Sette av nok midler til videre- og etterutdanning. Ta inn flere lærlinger, og gjennomføre andre kompetansehevende tiltak SV en sterk opposisjon som også tar ansvar Vi har ikke vært ute etter politiske posisjoner, men etter muligheter til å gjennomføre våre hovedsaker. I noen saker har vi stått aleine, i andre saker har vi samarbeidet med andre. Slik vil det også være i neste bystyreperiode. SV er villige til å inngå kompromisser og avtaler med andre partier vi er villige til å ta ansvar. Men vi er også klar til å være i opposisjon. For oss teller det mest at vi kan forsvare våre standpunkter, både der vi har stått aleine og der vi har inngått samarbeid med andre. 11

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for Stokke Venstre

Program for Stokke Venstre Program for Stokke Venstre for perioden 2015-2019 En god skole der du bor. Venstre vil at skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. De er spirene til morgendagens samfunn. Lærerne skal ha

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer