Program for Tønsberg SV Ulike mennesker like muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter"

Transkript

1 Program for Tønsberg SV Ulike mennesker like muligheter 1

2 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER MEN PÅ BRUKT GRUNN... 5 LIKESTILLING... 6 OMSORGSBYEN TØNSBERG... 6 EN GRØNN OG KLIMAVENNLIG BY BARE DE RIKE HAR RÅD TIL EN FATTIG KOMMUNE!... 9 BORGERE IKKE FORBRUKERE SKATTEPENGENE TIL VELFERD IKKE TIL PROFITT SV EN STERK OPPOSISJON SOM OGSÅ TAR ANSVAR

3 Trygge skoler og barnehager for læring og utvikling SV vil satse på skolen. Skolene trenger derfor mer penger i stedet for kutt slik vi har opplevd de siste åra. Det trengs penger til flere lærere, fagutvikling, nytt læremateriell, IKT (data) og til turer ut av klasserommene. Forat barn skal ha det bra, lære og utvikle seg trenger de venner, trygge voksne og et lokalmiljø. Alle barn skal få en opplæring som er tilpasset deres evner og behov både de flinke og de som sliter. Tønsberg skolen må legge til rette for det. SV vil at alle skoler og barnehager skal ha en nærmiljøfunksjon. Vi ønsker skoler og SFOer som er oversiktlige der ungene bor i samme område og foreldrene kan knytte kontakter. For å skape levende og trygge lokalmiljø i byen vår har skolen en viktig rolle å spille. I tråd med ungdomsskolemeldinga vil vi ha en mer praktisk skole med gode valgfagtilbud. Øke lærertettheten i skolen. At Hogsnes skole skal bevares dersom det ikke er mulig å få til en avtale med Stokke kommune om at elvene kan gå på Vear skole. At Husøy skole skal sikres trygghet og videre drift. At skolen skal være gratis derfor må det settes av nok midler til leirskole, ekskursjoner og kulturtiltak. At Tønsbergskolen skal være reklamefri. At elever med faglige eller sosiale vansker skal ha et tilbud innenfor hjemskolens rammer. At alle skolene skal ha egne skolebibliotek, tilstrekkelig tilgang til PCer og opplæring i databruk og kildekritikk. At vaktmestertjenesten skal tilbake til den enkelte skole. Styrke sosialpedagogiske tiltak. Alle skoler skal ha sosialpedagogisk personale. Styrke skolehelsetjenesten. Redusere prisene på SFO og innføre inntektsgradert egenbetaling. Rett til barnehage i nærmiljøet SVs største seier er full barnehagedekning. Lokalt vil vi fortsatt kjempe for at vi har plasser nok til at den skal gjelde alle uansett når på året de blir født. At foreldrene skal ha rett til å velge en barnehage i sitt nærmiljø. At barnehagene skal ha nok personale med utdanning. At alle barnehager skal ha gode systemer for å fange opp barn som står i fare for skjevutvikling og et godt samarbeid med PPT og barnevernet. Gjeninnføre gradert egenbetaling. En trygg og aktiv oppvekst. Tønsberg er både en hyggelig småby, og en by med storbyproblemer knyttet til rusmisbruk, ungdom som faller ut av skolen og sosiale vansker. Barnevernet mangler ressurser og det er kuttet på ungdomstiltak. Vi må ha et godt nok hjelpeapparat, men det viktigste er at unger vokser opp i trygge forhold slik at færre behøver hjelp. SV ønsker å øke barn og unges egen medvirkning og ta hensyn til deres behov ved all kommunal saksbehandling. Styrke bemanningen i barnevernstjenesten med minst 3 nye stillinger. Lage alkoholfrie tilbud for ungdom også i helgene. Styrke fritidsklubbene med utvida åpningstider, og opprette nye ungdomsklubber og juniorklubber. Opprette andre møtesteder for barn i nærmiljøene gjennom bruk av barnehager, skoler, svømmehall mv. på ettermiddag/kveldstid. 3

4 Støtte kulturtiltak som ungdom selv setter i gang. Legge til rette for lovlige grafittivegger. Kulturbyen Tønsberg Kultur er en livsnødvendighet. Vi trenger å delta og gjøre ting sammen med andre mennesker. SV ønsker å øke mulighetene for deltakelse i kreative kulturaktiviteter. Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for og stimulere til økt kulturaktivitet. SV vil derfor bekjempe økt privatisering også på dette området, og vil styrke det kommunale kulturkontoret slik at de blir bedre i stand til sjøl å legge til rette for kulturaktiviteter, og til praktisk å hjelpe det øvrige kulturlivet i byen. Satsing på kultur er også viktig for å skape nye arbeidsplasser og vekst i reiseliv og turisme. Støperiet skal drives av kommunen. Vi vil etablere Kulturhus Tønsberg som en kommunal kulturhusorganisasjon som legger til rette for aktivitetene i Støperiet og øvrige kulturlokaler i byen. Det må settes av penger til å stimulere til kulturaktiviteter og forestillinger i de ulike delene av Kulturhuset Tønsberg. Utvide Støperiet med bl.a. en scene 2. Opprette stillinger som kultursjef og kulturhussjef. Satse på Tønsbergs eget profesjonelle teater og musikkmiljø med faste tilskudd. Legge til rette for at det årlig kan spilles Shakespeare-stykker i Thaulowhullet i regi av Thesbiteateret. At Middelalderfestivalen skal gjennom-føres årlig med et økt og tilstrekkelig budsjett. Styrke Kulturskolen slik at alle barn som ønsker det kan få plass. Ta i bruk Slottsfjellskolen som et allaktivitetshus for barn, ungdom og voksne både profesjonelle og amatører. Biblioteket viktig møteplass Bibliotekets skal videreutvikles som den viktigste møteplassen for offentlig samtale og informasjonsutveksling, kompetanseheving, styrking av lokal tilhørighet og som institusjon for demokratibygging. At åpningstida for biblioteket skal utvides bl.a. med søndagsåpent. Legge til rette for bruk av biblioteket for lokale organisasjoner gjennom å tilby gratis møtelokaler, utstillingsmuligheter og øvrig samarbeid. Styrke mediesamlingen og det elektroniske informasjonstilfanget i henhold til innbyggernes behov. Ny offentlig skulptur Det er over førti år siden Tønsberg fikk sin siste større offentlige utsmykking, nemlig skulpturen Bjørn Farmann på Farmandstorget. SV mener at kunst i det offentlige rom er viktig. Sette av penger til å lyse ut en konkurranse og gå til innkjøp av en større skulptur i neste fireårsperiode. Idrett Idrett og frivillige kulturorganisasjoner er en viktig del av kulturtilbudet i byen vår. SV ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspart. Kommunen skal bidra med egnede lokaler i egne bygg og gjennom all aktivitetshus. Bidra til utbygging av nødvendig idrettsanlegg i nærmiljøene. Legge til rette for ball binger, løkker, skateramper som gir gode muligheter for barn og unges aktiviteter i nærmiljøene. 4

5 Flere boliger men på brukt grunn Siden andre verdenskrig har bruken av arealer til boliger, veier o.l. vært ti ganger så stor som befolkningsveksten i Tønsberg. For å redusere biltrafikken er det viktig at vi ikke etablerer nye sentra i kommunen, men utvikler de vi har. SV vil at politikerne sammen med nærmiljøet og velforeninger skal styre arealutbygging og boligpolitikken. Hensynet til nærmiljø og fellesskapsinteresser er viktigere enn utbyggernes. SV vil legge til rette for økt boligbygging på en miljømessig forsvarlig måte slik at vi ikke griper inn i de sammenhengende grøntområdene eller landbruksområdene. Det er et stort potensial til fortetting, ikke minst i by-sentrum. Men det er viktig at denne fortettinga skjer med respekt for strøkets særpreg. Det frie markedet klarer ikke å skaffe folk rimelige boliger. Derfor har kommunen en viktig oppgave ved å tilrettelegge tomter som selges til kostpris og ved å sørge for utleieleiligheter/etableringsleiligheter til ungdom, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte. Vårt mål er at 10 % av boligene i Tønsberg skal være utleieleiligheter som disponeres av kommunen. I tillegg må kommunen selv bli en aktør i boligbygginga ved selv å byggemodne tomter og selge dem til kommunens innbyggere til kostpris. Ha fortetting og ny boligbygging hvor tomte-størrelsen er slik at folk har råd til å kjøpe boligene og vi sparer areal. Tilrettelegge for økologisk boligbygging og lavenergi-hus. Boligvekst i Tønsberg SV er opptatt av at boligveksten må være stor nok til at ikke presset på boligprisene blir for høyt. Samtidig må veksten ikke være så stor at kommunen ikke klarer å henge med når det gjelder utbygging av skoler, barnehager og velferdstilbud. En forutsetning for boligveksten er at den ikke må komme i landbruks og friluftslivområdene. Kommunen må både styre slik at boligveksten blir stor nok i dårlige tider når det er mindre penger å tjene på boligbygging, og at den ikke blir for stor i oppgangstider. Virkemidlene for dette må være å ta i bruk plan- og bygningsloven når det gjelder reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser. Byutvikling i Tønsberg sentrum Kommunen har investert store midler i planer for opprusting av Tønsberg sentrum. Det viser seg vanskelig å få inn tilstrekkelig med midler fra næringslivet. SV mener at planene for opprusting av bysentrum må gjennomføres, og at det først og fremst er et kommunalt ansvar. Dette er også et av våre argumenter for å innføre eiendomsskatt på næringsbygg. Politikerne må sette seg i førersetet for byutviklingen. Halvprivate fora som Tønsberg Utvikling må avvikles, og det må etableres nye samarbeidsorganer med klar ansvarsdeling mellom brukermedvirkning og politiske beslutninger. SV har lenge ivret for en gjenoppbygging av ringmuren på Slottsfjellet. Nå har vi ventet lenge nok! Derfor vil vi begynne med å gjenoppbygge ringmuren noe vi tror vil være med å gjøre Slottsfjellet mer attraktivt for både byens innbyggere og turister. Ringmuren må gjenoppbygges i moderne form slik at man tydelig ser hva som er gamle ruiner og ny ringmur. 5

6 Det siste gamle huset i Tønsberg er revet! Det historiske særpreget skal tas vare på. Det betyr at det ikke skal rives flere hus i Tønsberg i bysentrum, men at eldre hus må restaureres og tas vare på. Sår etter tidligere bebyggelse åpne parkeringsområder må gjøres om til grønne lunger eller bebygges i en stil tilpasset den historiske utforming og størrelse i strøket. Det er et sterkt press om å få bygge høyt og tett. SV mener at nybygging i de verneverdige områdene av bysentrum må være tilpasset den gamle bebyggelsen både i stil, materialvalg, utnytting og høyder. Ved nye reguleringer må det lages dokumentasjon av hvordan tidligere bebyggelse har vært. Samtidig skal det være rom til ny arkitektur i nye bydeler. SV ønsker å bygge ut jernbaneområdet som en slik ny bydel. Også barnefamilier i bysentrum Det er viktig å skape gode bomiljøer i bysentrum. Det betinger en variert befolkningssammensetning. Det betyr at det også må bo barnefamilier i byen, noe som igjen gir en spesiell utfordring til kommunen å sørge for at det bygges nok boliger som er både rimelige og store nok. La 1000 nye trær blomstre! Store deler av bysentrum har i dag en helseskadelig luftkvalitet pga av fyring og biltrafikk. Et virkemiddel for å bedre dette er å plante trær og annen vegetasjon som trekker til seg støv, demper vind og avgir fuktighet. SV vil at det skal lages en plan for beplantning av byen. Brosteinen tilbake i gatene! I bysentrum skal bilene befinne seg på fotgjengernes premisser. Større deler av sentrum må gjøres bilfri. En måte å gjøre dette på er å sørge for en veiutforming som prioriterer de myke trafikantene gjennom beplantning og veidekke. Brostein er et slitesterkt og miljøvennlig gatedekke som slipper gjennom vann og bidrar dermed til at forurenset overvann ikke kommer til fjorden eller kloakken. SV vil ha brostein der hvor bilene ferdes. På fortau og i gågater ønsker vi en gatestein som er tilpassa funksjonshemmede, barnevogner og stiletthæler! LIKESTILLING Gi støtte til aktiviteter og grupper som arbeider for likestilling og kvinnekamp. Øke andelen kvinner i ledende stillinger i kommunen. Gjennomføre kjønnskvotering ved kommunale valg etter likestillingslovens intensjon og ikke etter smutthullene. Sette i gang et forsøksprosjekt med 6- timers arbeidsdag innen de hjemmebaserte tjenestene. Støtte opp om Krisesenteret og Incestsenteret som et tilbud til både utsatte kvinner og menn! OMSORGSBYEN TØNSBERG Samhandlingsreformen Stortinget har vedtatt at kommunene skal få en langt mer aktiv rolle i forebyggingsarbeid, og i behandlingen av alvorlig syke som ikke trenger å ligge på sykehus. At Tønsberg skal være offensive og ligge i forkant av denne utviklingen. At vi skal samarbeide tett med nærliggende kommuner (helsekommuner) og utvikle gode tilbud sammen med disse. Legge vekt på at samarbeidet skjer på en måte som sikrer politisk ansvar og innflytelse (ikke rådmannstyrte interkommunale løsninger). 6

7 Sikre at helsefokuset ikke fører til at annen forbygging og folks behov for sosialt liv og inkludering kommer i bakgrunnen. Eldreomsorg SV vil at alle skal være trygge på å få hjelp i alderdommen hvis de trenger det. Det betyr at innsatsen for eldre må styrkes samtidig som hjelpen må være tilgjengelig for alle uansett økonomi og være tilpasset brukernes behov. Hjemmetjenesten må være slik utbygd at de eldre kan velge å bo hjemme hvis de ønsker det og likevel være trygge på å få tilstrekkelig hjelp. Det såkalte bestiller-utfører-prinsippet som Tønsberg har innført, medfører unødvendig byråkrati som kunne kommet de eldre til gode i mer omfattende pleie og omsorg. Vi vil at all eldreomsorg skal gis i kommunal regi, og vi vil avvikle avtalene med kommersielle sykehjemsfirmaer. Gjennom dette vil SV sikre de eldre reell innflytelse på utforming og omfang på tjenestetilbudet, ikke bare et valg mellom hvem som skal levere tjenestene. o Øke bemanningen i eldreomsorgen, både på sykehjem og innen hjemmesykepleie/ hjemmetjeneste. o Bygge de planlagte sykehjemmene og ha full drift av dem. Funksjonshemmede Tiltak for funksjonshemmede/utviklingshemmede skal være integrert i all planlegging. Boliger og kommunale bygg må tilrettelegges. SV ønsker integrering, men samtidig er det viktig at tilbudet er faglig godt nok. Ordningen med personlige assistenter skal bygges ut. Fattigdom fattige barn Fattigdom handler om fordeling der noen er rike og noen hindres i deltaking og livsutfoldelse på linje med andre på grunn av dårlig råd. 7 De som er fattige skal få hjelp til å komme seg i arbeid eller på annen måte takle sin livssituasjon. De skal etter SVs mening ikke straffes ved å ha en så dårlig økonomi at de ikke kommer seg ut av uføret. Særlig viktig er dette for familier med barn. SV vil derfor ha et offensivt hjelpeapparat. Det innebærer blant annet at sosialhjelpsatsene må økes, særlig for barnefamilier. Dette vil være et viktig tiltak i kampen mot fattigdom som rammer barn! SV vil innføre et aktivitetskort for fattige barn som gir dem tilgang til fritidsaktiviteter som kino, konserter osv på linje med andre. Tønsberg også for flyktninger Tønsberg bør ta i mot sin andel av flyktninger som kommer til Norge. Kommunen har gode erfaringer med å ta i mot flyktninger både når det gjelder bolig, integrering, skolegang og arbeidsmarked. SV mener at vi fortsatt skal satse på å ha et godt flyktningemottak og at vi skal si ja til å ta i mot den andelen som et solidarisk prinsipp vil tilsi. Psykisk helse Det største hinderet for rehabilitering, er mangelen på kommunale boliger. Vi trenger boliger med ulik grad av betjening/oppfølging og vi trenger boliger for tidligere rusmisbrukere som skal etablere seg på nytt. SV vil fortsatt stå på for å få bygd slike boliger og for å sette av penger til bemanning. SV mener at kommunen bør samarbeide med frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, men vi holder fast på at det er kommunen som har ansvaret for et tilbud. Dette gjelder ikke minst helsetilbudet til rusmisbrukerne. At det utvikles gode aktivitets og lavterskeltilbud til personer med psykiske problemer. At Sidebygningen skal videreutvikles og styrkes.

8 Sørge for at vi fortsatt skal ha en feltsykepleie og at rusmisbrukerne skal få det helsetilbudet de har krav på gjennom fastlegeordningen. Kjempe for å gjennomføre tiltakene i kommunens rusplan. Edruskapspolitikk Økt tilgjengelighet på alkohol øker rusmisbruket. SV ønsker at kommunen viser en solidarisk holdning overfor grupper som har problemer med rus. Føre en restriktiv skjenkepolitikk og styrke kontrollen med utestedene. Støtte tiltak som bidrar til mer ordnete forhold innen restaurantbransjen med hensyn til ansettelsesforhold og annet lovverk, reduksjon av vold, spekulasjon og salg av forbindelse med konkurser osv. Aktivt bekjempe vold og gatefyll. At forsøksordningen med stengetid kl bør gjøres varig og gjelde hele året. En grønn og klimavennlig by. Skal jorda ha en framtid, må vi snu utviklinga hvor den vestlige verden stadig forbruker og forurenser mer. Det er nødvendig med en helt annen satsing på miljø og reduserte klimautslipp enn i dag! En slik satsing vil også bidra til bedre livskvalitet for byen innbyggere. SV garanterer deg at vi tar parti for miljøet og naturen. SV vil sørge for at Klima og energiplanens tiltak blir gjennomført. SV vil gjøre Tønsberg klima-nøytral: At Tønsberg kommune skal bli et miljø fyrtårn. Erstatte bruk av elektrisk energi og olje til oppvarming i kommunale bygg. Ha økt energiøkonomisering og overgang til biobrensel, varmepumper og fjernvarme. At kommunen skal bruke klimavennlige biler som el eller hybrid biler der det er mulig. At miljø- og klimahensyn skal være avgjørende ved alle kommunale innkjøp Bidra til å realisere planene for biogassanlegg i Vestfold. Fjernvarme i byen. Elektrisk strøm er en alt for verdifull resurs til å brukes til oppvarming. I dag er det mye energi som går tapt i form av spillvarme eller ikke blir brukt. På Slagentangen går energi tilsvarende flere Alta-kraftverk (800 Gigawatt) ubenytta opp i lufta! Denne energien må brukes til fjernvarme i Tønsberg. Ved utbygging av nye boligområder må det pålegges tilknytning til fjernvarme i sentrale strøk av kommunen. Redusert biltrafikk! I dag utsettes mennesker i Tønsberg for luftforurensning som forkorter livet eller gir redusert livskvalitet. Hovedårsaken er forurensning fra trafikk. SV ønsker et sammenhengende og godt transportsystem for byen, men det må baseres på målet om å redusere biltrafikken. Derfor går vi imot en ny Tønsberg-pakke basert på milliard-veiprosjekter. Enklere tiltak for bedre fremkommelighet for biler, gående og syklende vil være mer effektiv bruk av penger og vil ikke føre til økt trafikk. SVs vil: Bygge sambruksfelter på hovedveiene inn til byen, dvs kollektivfelt der også elbiler og biler med to eller flere personer, kan kjøre. Ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk og tilrettelegging for sykkel. Øke byggingen av sykkelveger, ikke minst for å sikre skolebarna en trygg skoleveg. 8

9 Redusere kommunens bilbruk - overgang til el-biler og økt bruk av sykkel. Ha ungdomskort på bussen også for ungdomsskoleelevene. Redusere muligheten for gjennomkjøringstrafikk i byen og boligområder. Økt trafikksikkerhet De totale økonomiske konsekvensene av trafikkulykker i Tønsbergområdet overstiger en halv milliard i året. I tillegg kommer de menneskelige lidelsene. Den beste måten å redusere antallet ulykker, er å redusere trafikkmengden. SV vil i tillegg: Prioritere trafikkhindrende tiltak i boliggater for å redusere farten og hindre unødig gjennomkjøring (innsnevringer, stenginger) Bygge nye sykkel- og gangstier langs trafikkfarlige veier. Stille krav om sykkel og gangstier til nye boligområder. Jernbane i byen Jernbaneutbyggingen i Tønsberg-området må gjennomføres med dobbeltsporet jernbane tilrettelagt for trafikk opp til 250 km/t Jernbanestasjonen skal fortsatt ligge i sentrum. Ta vare på det biologiske mangfoldet! Ha bedre vern av naturreservatene på Ilene, Korten og Presterød-kilen. Sikre utryddingstrua dyre-, plantearter og biotoper. Ha tiltak for å bedre vannkvaliteten i Akersvannet. Øke innsatsen for å stoppe lekkasjer fra vann- og kloakkrør. Økt satsing på vannbesparende tiltak. Sette inn tiltak for å rense vannet slik at vi kan etablere bystrand i sentrum! Utvide friområdet i Essoskogen Stoppe nedbyggingen av dyrkbar jord. Fri-arealer for allmennheten SV vil gjøre større deler av Tønsbergs 50 km lange kystlinje tilgjengelig for allmennheten. Det er et langsiktig mål å frigjøre hele 100- metersbeltet for allmennheten. At kommunen må gå inn og frikjøpe strandområder når tomteområder er til salgs. Regulere strandsonen som friområde. Det tillates ikke nybygg eller utvidelser i strandsonen. Bygninger og hytter kan innløses eller det kan tilbys erstatningstomter. Ikke tillate at hytter i strandsonen, som er brent eller rast sammen settes opp på nytt. At kommunens innsats styrkes for å følge opp at friluftsloven følges og at allmennheten ikke stoppes av sjikanøse stengsler. BARE DE RIKE HAR RÅD TIL EN FATTIG KOMMUNE! De som dårlig råd trenger billige og gode tjenestetilbud fra kommunen. De rike har større mulighet til å kjøpe private tjenester selv. SV mener derfor at det er viktig at kommunen har god nok økonomi. Samtidig som kommunen stadig skal bli mer effektiv, må vi skaffe oss økte inntekter for å bygge ut nye tjenestetilbud. Et av SVs alternativer er å innføre eiendomsskatt for næringsbygg og boliger. For boliger vil vi ha et bunnfradrag tilsvarende verdien av en standard husbankbolig. Eiendomsskatten er først og fremst ment som en skattlegging av de som sitter med store verdier knyttet til forretningseiendommer i bysentrum. SV vil ikke øke betalingen for kommunale tjenester som hjemmehjelp, fritidsklubb- 9

10 kontingent, barnehageavgift, kulturskolebetaling osv. SV vil at avgiftene for vann, kloakk og avfall skal være mest mulig basert på forbruk, slik at man kan spare penger ved å ha mindre avfall, bruke mindre vann og slippe ut mindre mengde kloakkvann. Det vil være rettferdig overfor Tønsbergs mange en-person-husholdninger samtidig som det er i tråd med prinsippet om at forurenseren skal betale. Borgere ikke forbrukere Etter SVs mening må kommunen være mer enn en tjenesteprodusent. Som tjenesteprodusent lar kommunen seg lett erstatte av andre private aktører. Innbyggerne er medeiere i byen de er borgere. Som borgere skal vi behandles med omtanke og respekt av kommunens ansatte. Samtidig skal også kunne stilles krav til oss krav fordi vi inngår i et samvirke med hverandre hvor det en person gjør påvirker fellesskapet. Styrking av lokaldemokratiet SV vil at folk i Tønsberg skal føle tilhørighet og medeierskap til kommunen og vise dette gjennom engasjement og deltakelse i lokalpolitiske prosesser. Vi vil også styrke den politiske styringa av kommunens virksomhet og arbeide for at det skal være interesse for å ta på seg lokalpolitiske verv. Dette betyr bl.a. at politikerne må ta mer av makta tilbake fra administrasjonen. Gjennomføre åpne høringer ved viktige lokalpolitiske avgjørelser, bl.a. budsjett. Arrangere innbyggermøter om saker som vedrører nærområdene. Ha en åpen kommune der basert på mer-offentlighet. Dette skal også omfatte heleide kommunale selskaper. At i viktige saker skal folkeavstemninger kunne brukes. At politikerne skal ha arbeidsforhold som gjør at alle skal kunne delta i lokalpolitisk arbeid. Skattepengene til velferd ikke til profitt SV er en garantist mot privatisering av offentlige tjenester. Gå i mot dyre og kortsiktige løsninger med offentlig-privat samarbeid. At bygninger som kommunen trenger i et langtidsperspektiv skal eies av kommunene og ikke være inntjeningskilder for investorer. Nei til sosial dumping Kommunen skal sikre sine ansatte gode arbeidsvilkår og ta ansvar for at det ikke forekommer sosial dumping hos underleverandører og bedrifter som kommunen kjøper tjenester og varer fra. SV vil re-kommunalisere tjenester som er satt ut til kommersielle leverandører, blant annet sykehjem. Vi vil avvikle bestillerutfører-modellen og bruke pengene direkte til bedre velferdstjenester. At solidaransvar skal gjelde ved alle prosjekter/kontrakter. At de firmaer som kan gis kontrakt, skal ha lærlingordning. At profittbaserte bemanningsselskaper ikke skal være helse og omsorgsleverandører i Tønsberg. En god og offensiv arbeidsgiver. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver. Vi har derfor ansvar for hvordan folk har det også som arbeidstagere i byen vår. For at kommunen skal kunne løse sine oppgaver må vi også være en attraktiv arbeidsgiver, både for 10

11 de som i dag jobber i kommunen, og for alle de vi trenger å rekruttere i framtiden. Både økningen i antall eldre og den kommende samhandlingsreformen vil stille stor krav til vår rekruterings og arbeidsgiver politikk. Ha konkurransedyktige lønninger. Bygge opp sterke og attraktive kompetansemiljøer. Bekjempe ufrivillig deltid, og sikre alle kommunalt ansatte en lønn og stilling de kan leve av. At vaktlengder under normalarbeidstid skal avvikles, da bruk av korte vakter genererer mer deltid og fratar arbeidstakeren mulighet for ei lønn å leve av. Sette av nok midler til videre- og etterutdanning. Ta inn flere lærlinger, og gjennomføre andre kompetansehevende tiltak SV en sterk opposisjon som også tar ansvar Vi har ikke vært ute etter politiske posisjoner, men etter muligheter til å gjennomføre våre hovedsaker. I noen saker har vi stått aleine, i andre saker har vi samarbeidet med andre. Slik vil det også være i neste bystyreperiode. SV er villige til å inngå kompromisser og avtaler med andre partier vi er villige til å ta ansvar. Men vi er også klar til å være i opposisjon. For oss teller det mest at vi kan forsvare våre standpunkter, både der vi har stått aleine og der vi har inngått samarbeid med andre. 11

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer