Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

2 Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august Velkommen til Ankerløkken Barnehage Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan og Lov om barnehager, og gir retningslinjer for barnehagens oppgaver og innhold. Dette er arbeidsdokumentet vårt, og hele personalet har ansvar for at planen etterfølges. Årsplanen skal gi foreldre og andre informasjon om barnehagen, og er en dokumentasjon på vårt pedagogiske arbeid. Vi ønsker en åpen og god kommunikasjon med dere foreldre/foresatte, og vil gjerne ha konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Slik kan vi skape en felles forståelse for hva barnehagen står for. Årsplanen er bygd opp som en planleggingskalender. I tillegg vil de pedagogiske lederne utarbeide månedsplaner for sine avdelinger. Informasjon og dokumentasjon vil gis bl.a. gjennom skriv til foreldrene. Satsingsområder i Ankerløkken barnehage i år vil være Natur og miljø og Kommunikasjon. I forhold til kommunikasjon ønsker vi et anerkjennende samspill der medvirkning har et stort fokus. Dette vil selvsagt gjelde så vel barn som voksne. Vi er til vanlig mye ute, selv om vi er en barnehage med et noe begrenset uteområde. I tillegg til uteplassen vår bruker vi parker og andre friområder i nærheten, både Ankerskogen, Koigen og Tiger`n. I år vil vi legge enda større vekt på uteliv, og kommer til å ha noen samlinger ute, lage mat ute og leke masse ute. I Ankerløkken ønsker vi å ha fokus også på miljøet rundt oss. Vi skal plukke søppel og sortere, snakke om hva vi kan bidra med, og vi skal så planter og frø og lage vår egen lille kjøkkenhage. Hamar kommune har en felles visjon for sine barnehager: SAMMEN SKAPER VI GODE ØYEBLIKK. I Ankerløkken sier vi det i tillegg slik: VI SER DEG OG HØRER DEG, OG TAR DEG PÅ ALVOR! Denne visjonen ønsker vi å utdype hva legger vi egentlig i disse ordene? Dette er noe som vi i personalet vil jobbe med i løpet av dette året. Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv i forhold til hvert enkelt barns ønsker og behov, og med fokus på hva vi kan gi. Dette er noe som vi etterhvert ønsker både og samarbeide om og formidle til dere foreldre. Med vennlig hilsen Anne Kristin Rogne styrer.

3 RAMMEPLANEN. Rammeplanen, fra , legger vekt på læring og lek i sosialt samspill, og deler innholdet inn i 7 fagområder. Fagområdene er viktige redskaper for alle barn, mht. sansing, allsidige opplevelser, tenkning og kommunikasjon. Gjennom hele barnehagehverdagen vil barna være innom fagområdene, men noe ulikt i forhold til barnas alder og de ulike temaene. Våre erfaringer viser at barn har stort utbytte av, og interesse for temaer av ulike slag. Da blir det en spennende utfordring for oss voksne og følge opp de innspill og ønsker barna har. Vi mener at formingsaktiviteter, samlingsstunder og lek er gode og viktige arenaer for barns læring.(barns medvirkning se s.3 ) I år har vi valgt å ha et ekstra fokus på fagområdene enkelte måneder. Mål for dette arbeidet følger under. Hvilke fagområder som får et ekstra fokus til hvilke måneder står i parantes ved beskrivelsen av hvert fagområde.i tillegg vil vi prioritere data og IKT i november måned. Et spennende område i forhold til barn. Fagområdene: Nærmiljø og samfunn: (August) Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Natur, miljø og teknikk : (September,november og mars) Oppleve naturen og undring over naturens mangfold Oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen Ta i bruk data og samtale om bruk av data og andre medier Antall, rom og form : (Oktober) Oppleve glede og får nye erfaringer ved å utforske og leke med tall, antall, mønstre og former. Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Etikk, religion og filosofi : (Desember og april) Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Få innsikt i kristne grunnverdier og tradisjoner og deres plass i kulturen. Anledning til undring, tenkning og fortelling Utvikle toleranse og respekt for andre mennesker Kommunikasjon, språk og tekst: (Januar) Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd Bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner Knytte vesentlige sider av kulturoverføringen til språk Kunst, kultur og kreativitet : (Februar) Ta i bruk fantasi, kreativitet, kreativ tenkning og skaperglede. Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Utvikle seg gjennom allsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Kropp, helse og bevegelse: (Mai og juni) Utvikle kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning Skaffe seg gode og varierte erfaringer gjennom allsidige bevegelser og utfordringer

4 Medbestemmelse Barns rett til medbestemmelse er et viktig punkt i rammeplanen. Å gi barna medbestemmelse eller medvirkning på sin barnehagehverdag vil ikke si at barna skal styre dagen helt, men at de voksne skal ha respekt for, og være lydhøre overfor barnas behov og meninger. Barna har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Vi ønsker selvstendige barn med egne meninger, men også barn som kan akseptere andres ønsker, og vise empati og evne til innlevelse. Hvordan de ulike barnehagene velger å vinkle dette varierer, her er det også snakk om å prøve seg fram og å finne en hensiktsmessig metode som både barn og voksne er fornøyd med. Etter modell fra en dansk barnehage har vi her i Ankerløkken dannet et Barneting. Et Barneting er et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra barna. Barna velger selv 4-5 barn som skal sitte i Barnetinget. Barnetinget skal ha møter med styrer hver 3-4 uke der tar opp det som barna synes er viktig i barnehagen. Det skrives referat fra møtene, og dette må senere følges opp på avdelingene. Barna i Barnetinget må ta beslutninger på vegne av de andre barna i barnehagen og de forteller de andre hva de har snakket om på møtene. Ved å nedsette et slikt samarbeidsutvalg for barna ser vi at barna i større grad får en reell medvirkning, og de opplever at de blir tatt på alvor. De får anerkjennelse for hvem de er og hva de mener. Samtidig blir dette en trening i sosial kompetanse og det å tenke på hvordan andre barn har det og hva de ønsker. Vi startet opp med dette prosjektet i fjor, og det har vært både spennende og lærerikt. Erfaringene har vært så positive at vi velger å fortsette med Barneting. Nå i høst skal det velges nye barn til Barnetinget. I fjor høst hadde vi en gruppe barn i Barnetinget og en annen gruppe på våren. Det kan hende at noen av barna derfor får være med i Barnetinget flere ganger, og vi voksne passer på at alle barn som ønsker å være med får mulighet til det. Sosial kompetanse og empati. Det å være i samspill med andre er det som menes med sosial kompetanse. Det er ikke medfødt, og utvikles heller ikke av seg selv. Man må trene og øve på sosial kompetanse. Dette vil si at de som mestrer samspill og samhandling med andre mennesker har en høy sosial kompetanse og god evne til innlevelse i andre menneskers situasjon. Empati defineres som forståelse, oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons følelser, og evnen til å sette seg inn i disse. Målet vårt er å tilrettelegge og skape forutsetninger for vennskap, trygghet, omtanke og utviklingen av et positivt selvbilde. Dette mener vi barna kan oppnå gjennom å bli møtt med respekt og anerkjennelse.

5 . ANKERLØKKEN BARNEHAGE Ankerløkken Barnehage er en tre avdelings barnehage. Hvitveisen har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Blåveisen har 15 barn i alderen 3-6 år. Den tredje avdelingen, Ankerløkken åpen barnehage, holder hus i Frikirkens kjellerstue og er åpen tirsdag og onsdag mellom kl og Ankerløkken åpen barnehage er et møtested for barn og voksne hvor de voksne tar aktivt del i arbeidet med barna sammen med det pedagogiske personalet. Dette barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-6 år. Store deler av dagen, i frileksperiodene, kan barna besøke hverandre på avdelingene Hvitveisen og Blåveisen. Av og til kan det være aktuelt å gruppere barna etter alder for at flest mulig skal få utbytte av aktivitetene. Dette året vil vi jobbe mye i aldershomogene grupper. Vi arbeider også i små grupper for å styrke voksenkontakten og øke tryggheten hos barna. Vi ønsker også å øke barnas innflytelse på egen hverdag i barnehagen. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt. Gjennom samlingsstund og samtaler med barna fokuserer vi på barnas interesser og det som er viktig for dem i hverdagen. Dette skal innlemmes i daglige aktiviteter og utforming av temaplaner/månedsplaner. Vi har samarbeid med NAV om arbeidspraksis og tar i perioder mot studenter fra voksenopplæringa for språkpraksis. PRAKTISK INFORMASJON. Tider. Barnehagens åpningstid er fra kl til Barna bør være i barnehagen senest kl Dette anbefaler vi fordi vi ser at det som regel er til det beste for dem at de får tid til å leke og falle til ro før vi begynner med mer fastlagt program. Dersom barnehagen skal på tur og må dra før kl eller kommer hjem etter kl.14.00, vil dere få beskjed om dette. Kl (ca) begynner de barna som er igjen, å avslutte/kle på seg, slik at de er klare til barnehagen stenges kl MÅLTIDER. Frokost kl Formiddagsmat: kl / Ettermiddagsmat: kl / får alle barna drikke, eventuelt frukt og mulighet til å spise opp mat som de har igjen. Barna må ha med niste. Vi oppfordrer dere til å bruke sundt pålegg som leverpostei, pølse, makrell i tomat og ost istedenfor syltetøy og sjokade! Vennligst ikke send med yoghurt. Fredag er matdag, niste er da bare nødvendig dersom de skal spise frokost i barnehagen. Frokosttid er De barna som kommer etter regner vi med at har spist frokost hjemme. Melk og frukt blir kjøpt inn av barnehagen. Barna må alltid ha med et ekstra skift med klær, regntøy og støvler, pluss sko/tøfler til innebruk. ALT MÅ VÆRE NAVNET.

6 BARNEHAGENS ANSATTE. Styrer : Anne Kristin Rogne Blåveisen : Unni Bergaust Ann Kristin Olsberg (vikar) Kristin Thorstad Kari Anita Aasbakken Hvitveisen: Anne Langsbakken Bergan Elisabeth Wiig Skovly Toril Sollien Ole Kristian Østby (vikar) Marit Korsvold Cherno Salmana Bah Kari Elisabeth Larson Tofte(sykmeldt) Åpen barnehage: Unni Bergaust Toril Sollien Renholder: Cherno Salmana Bah. INTERN MØTEVIRKSOMHET. For å skape et best mulig pedagogisk tilbud til barna, er det nødvendig at personalet bruker tid til samarbeid, planlegging og vurdering. Morgenmøter: Tidligvaktene på begge avdelinger og styrer møtes kl hver morgen for en rask gjennomgang av dagen, praktisk informasjon Ledermøter: Styrer og pedagogiske ledere har møter annen hver uke for faglig utvikling, planlegging og samordning av barnehagens drift. Avdelingsmøter: Personalet på hver avdeling har møter en gang i uka. Pedagogisk leder er ansvarlig for disse møtene som blir brukt til planlegging og evaluering av det daglige arbei Personalmøter: Holdes en gang pr. mnd. for hele personalgruppen hvor vi planlegger og evaluerer arbeidet, samt skolerer oss i forbindelse med aktuelle emner i forbindelse med årsplanen.

7 BLÅVEISEN Hermann Nesvaag Andersen Tiril Frang Fretland Vilde Haave Grøndal Ine Bækkedal 2006 Hussam Ziad Saleh Aksel Høystad Østby Iben Lindholt 2007 Julie Heggelund Iselin Hansen Ingrid Høivik Bjørkås Rami Amir Hassen Odin Blom Hagen Abdifatah Anwar Haju Sofie Isabel Høybakken Sofie Baleke Sserunjogi Slagsvold HVITVEISEN Sigurd Frang Fretland Andreas Wroldsen Narvesen Ruth Dawt Rem Sung Eron Heiberg Didrik Kildahl Folkvord 2009 Gustav Nesvaag Andersen Emilie Heide Bredesen William Kirabo Sserunjogi Slagsvold Lilly Dahl

8 AUGUST 2010 Tema : Du er min beste venn, og du veit ikkje om det Fagområde : Nærmiljø og samfunn Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går en spennende og utfordrende tid i møte. Noen barn kommer helt nye til barnehagen vår, andre har eller skal bytte avdeling. Felles for alle barna i barnehagen er at de nå skal bli kjent med hverandre og etter hvert etablere nye vennskap og lekegrupper. De første ukene skal vi bruke mye tid på å bli kjent med hverandre, både barn og voksne. Vi skal også bli kjent i barnehagen, med rutiner og regler og med nærmiljøet vårt. På Blåveisen skal man også ut i skogen og hagen og plukke bær. Målsetting for perioden: Barn og voksne skal bli kjent og trygge på hverandre Barna skal lære navn på andre barn og voksne Utvikle egen identitet og kroppsbevissthet Utvikle fellesskapsfølelse Glede og humor Pedagogisk innhold: Vi tilrettelegger hverdagen slik at barna på best mulig måte blir kjent med hverandre, personalet og barnehagen. Alle barn skal føle at vi setter pris på nettopp deres tilstedeværelse. Barna vil få tett oppfølging av en voksen. Vi bruker navnesanger, rim og regler. Det er også fint om barna tar med bilder av familie og hjem. Barnehagen og nærmiljøet skal utforskes, og vi gjør barna kjent med regler og rutiner i barnehagen. Blåveisen vil også jobbe med familien og snakke om hvor barna bor. Omsorg Identitet og kroppsbevissthet Trygghet Vennskap

9 AUGUST 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag Barnehagen er stengt 13 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Andreas 2 år! Sigurd 2 år!

10 SEPTEMBER 2010 Tema : - der ringlet det av fireogtjue blåbær i et lokk. Fagområde : Natur, miljø og teknikk Denne måneden vil vi plukke bær, krydder og frukt. Vi skal safte, tørke og sylte og lage mat og drikke av det naturen kan gi oss. De store barna skal blant annet en tur på torget og kjøpe grønnsaker. På Blåveisen skal de bruke denne måneden også til å se litt på hva en primstav er, og vi skal måle nedbørsmengden her i barnehagen. Dette er spennende emner som barna kan utforske og undre seg over. Hvitveisen skal både utforske barnehagens uteområde og gå på tur. Blant annet skal vi på Hamar marten og kjøre karuseller og se på dyra på setra. Vi skal plukke søppel i nærmiljøet og rundt barnehagen vi ønsker at barna lærer hvor viktig det er å holde naturen ren. Foreldresamarbeid : Vi inviterer til foreldrekaffe noen ganger i løpet av året. Dette er uformelle møteplasser for foreldrene og foreldre/personale. Serveringen vil bli svært enkel, og fokuset skal ligge på det å hygge seg sammen med barna på begynnelsen eller på slutten av barnehagedagen. Det vil bli arrangert foreldremøte 14.september. Dette er et møte hvor vi informerer om barnehagen og forteller litt om årets planer. Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær Så får vi med oss Lillebror og Kjellemann og Mari For det er nok å ta av, det er mange tuer der Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor Og Pelle fikk et melkespann og Kari fikk et krus og Mari fikk en melkekopp og Kjell et kremmerhus Så fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk Og Lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk Så kom de opp i skauen og så kom de til ei slette Der var det bare blått i blått så langt du kunne se Sa satte de seg ende ned så spiste de seg mette Så fant de seg en tue hver og ropte; fritt for det Nå ser vi hvem som først får fullt, nå setter vi gang Og over hele sletta sa det; kling og pling og plang Først sang det i et melkespann så klang det i et krus Det danset i en kopp og raslet i et kremmerhus Men fra den minste tua sa det, plingeling i flokk For oppi den satt Lillebror og plukket i et lokk Men plutselig så hørte de det raslet bakom trærne Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja okse er det gjerne I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku Det beste er, sa Pelle og så seg listig om At vi går pent og stille ned den vegen hvor vi kom Først gikk Pelle med et melkespann og Kari med et krus Og Mari med en kaffekopp og Kjell et kremmerhus Men Lillebror som sistemann gikk ikke stille nok Der ringlet det av tjuefire blåbær i et lokk.

11 SEPTEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Sofie Isabel 3 år! 3 Første matdag etter sommerferien Hermann 5 år! Foreldremøte 15 Hvv. på tur til Åpen bhg Barnas valg 30 Barnas valg Foreldrekaffe

12 OKTOBER 2010 Tema : En er en og to er to.. Fagområde : Antall, rom og form Pedagogisk innhold : Vi fortsetter med nedbørsmålinger og lager en oversikt over hva slags vær det er ute. På denne tiden av året kan jo det variere mye. Høsten er en tid hvor det skjer store endringer ute i naturen, og dette vil vi prøve å få med oss. Det er mange fine farger ute, så kanskje plukker vi med oss blader og andre naturmaterialer som vi kan bruke til formingsoppgaver. Vi vil også teste ut ulike måleenheter, bl.a. når vi baker og lager mat. I tillegg sorterer og teller vi, veier og former. Denne måneden begynner vi med barnas valg.. Dette er noe barna gleder seg til å begynne med! Foreldresamarbeid : I samarbeid med foreldreutvalget vil vi arrangere høsttakkefest her i barnehagen. Dette har vi ikke gjort før, så planene er ikke helt klare, men vi vil selge noe av det vi har saftet og syltet og presentere en del av det vi har drevet med nå i høst. Høsten er en gavemild årstid hvis man tar seg bryet med å høste inn, og da er det fint med en fest for å vise at man setter pris på det naturen gir. Målsetting for perioden : Gi barna kunnskap om hva som skjer i naturen om høsten Bli bevisst at vi til enhver tid snakker om og forholder oss til antall, rom og form. Blåveisen : lage væroversikt Hvitveisen : bruke rim og regler med tall og rytme Barnas valg/lekegrupper Enkelte dager denne måneden kommer barna til å få presentert ulike aktiviteter de kan få velge mellom. Ofte har vi spurt barna på forhånd om hvilke alternativer de an tenke seg. Det vil være minst en voksen på hver gruppe, og den kan bestå av barn både fra Blåveisen og Hvitveisen. De aller yngste barna skal være på Hvitveisen og vil i første omgang ikke ta del i dette opplegget. Vi tror at de har det best i lek med hverandre så tidlig på høsten. Barnas valg er veldig populært blant barna, og de føler nok at de har en reel medvirkning på aktivitetene. Så er barnas valg også et resultat av at vi ønsker å ha et sterkt fokus på barns medvirkning på egen hverdag i barnehagen..

13 OKTOBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 39 1 Vilde 5 år! På Hamar marte`n Høsttakkefest Odin 3 år! Sofie 3 år! FN-dagen Planleggingsdag Barnehagen er stengt 30 31

14 NOVEMBER 2010 Bilde av Ruth, tatt av Abdifatah Tema : 4 melk og Dagbladet fra i går Område : IKT og media IKT og media er ikke et eget fagområde i rammeplanen, men det er et tema som man ønsker å vektlegge i barnehagen. Her har vi allerede i noen år jobbet mye med foto og bildebruk. Barna får ta med kamera ut og ta egne bilder. De eldste barna får av og til være med og bestille varer på nettet, og et av valgene i barnas valg har ofte vært data. Dette vil vi fortsette med. IKT og media er et spennende område som vi vil utvikle videre. Her vil vi også snakke litt om hva det er lurt å bruke data til og ikke. Kanskje noen retningslinjer for databruk. Vi vil vise skrive- og tegneprogrammer, legge inn bilder og bruke noe spill. Musikk kan vi også finne på nettet. Mot slutten av måneden begynner vi så smått med forberedelser til advent og jul. Vi har barn som tilhører forskjellige religioner i barnehagen. Dette kommer vi også til å snakke litt om i forbindelse med juleforberedelsene. Kanskje vil vi markere dette med mat fra andre land. Foreldresamarbeid : Frist for innlevering av lapp for behov for barnehageplass i jula er mandag 22. november Vi inviterer til foreldrekaffe onsdag 17.november. Dette bildet er tatt av Vilde

15 NOVEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Tiril 5 år! Hvv. : IKT/ tur til Åpen bhg Foreldrekaffe Barnas valg (Juleverksted) 25 Barnas valg (Juleverksted) søndag i advent Eron 2 år! 30

16 DESEMBER 2010 Tema : Nå er det jul igjen! Adventstid i barnehagen skal være en tid preget av forventning og glede. Vi vil bruke dagene til å la barna få kjennskap til hvorfor vi feirer jul, og få innblikk i noen tradisjoner vi har i vår kultur. Det er viktig for oss å skape balanse mellom fred og ro og aktiviteter som å lage julegaver, julepynt og å bake julekaker. Vi ønsker at barna skal glede seg over å lage noe til andre. I desember har vi fokus på tradisjoner og kulturformidling i forbindelse med advent og jul. Vi vil tenne lys på avdelingene og kosekose oss litt ekstra, og gjerne også besøke og glede noen i nærmiljøet. Mål for perioden : Fokus på å dele og gi til andre Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul Gi barn og voksne en fredfull og god førjulstid Ta vare på tradisjonene Foreldresamarbeid : I desember er det mange arrangementer, og foreldre og søsken blir invitert til julefrokost og Lucia. Dette foregår tidlig om morgenen, og er veldig stemningsfullt. Barna går i tog med lys og stjerner og med hvite kapper. Etterpå har vi frokost sammen, og tar med litt hver til et felles bord.

17 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS JULEN Vedtektene for de kommunale barnehagene i Hamar sier i 10 Barnehagens åpningstider; Barnehagene er åpne alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagene stenges klokka onsdag før skjærtorsdag, og holdes stengt jule- og nyttårsaften. Styrer for barnehagen sørger for at foreldre i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuken. Styrer fastsetter ut i fra dette en bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med julen 2010, ber jeg om at svarslippen fylles ut og leveres i barnehagen innen mandag 22.november Av erfaring ser vi at noen tar fri også dagene før jul, så vi ber om at dere krysser av om barna kommer også disse dagene. For god planlegging ber vi også om klokkeslett. På den måten sikrer vi oss mest bemanning, når det er flest barn tilstede. Melding om juleferien er bindende. Anne Kristin Rogne styrer Barnets navn: Kommer Klokkeslett fra og til Kommer ikke Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dato : Underskrift :

18

19 DESEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 48 1 Hvv.: bildeframvisning på data Julefrokost og Lucia Nissefest Hvv.: bildeframvisning på data Julaften 25 1.juledag 26 2.juledag Didrik 2 år! Nyttårsaften

20 JANUAR 2011 Tema : Det var en gang Fagområde : Kommunikasjon, språk og tekst Pedagogisk innhold : Dette emnet er stort og innholdsrikt, og det er mye å velge fra. Vi skal drive både med eventyr, fortellinger og barnelitteratur. Vi skal bli kjent med bokstaver og bruke litt skriveprogrammer på data. Det kommer også til å bli noen turer til biblioteket. Vi er glade i å synge, så vi kommer til å synge mye. Kanskje vi lager et lite kor? Rim og regler skal vi også bruke, og det er også morsomt å dikte selv! Ellers vil vi være ute så lenge været tillater det, og vi vil lage fuglemat i år også Mål for perioden : Utforske bokstaver, tegn og skrift Utvikle kreativitet og fantasi Bli kjent med eventyr, bøker, rim og regler med mer. Vi ønsker at barna skal bli glad i å bli lest for Mm Mat Munnen min er full Mmm med makroner og mandariner og mandelpudding og makaoroni og marmelade og mjølk og mysost og mor sin middag og mykje meir. (Einar Økland)

21 JANUAR 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG nyttårsdag 1 3 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 4 5 Ingrid 4år! Hvv : tur til Åpen bhg 6 7 Felles sangstund Julie 4 år! Hvv : tur til biblioteket Iselin 4 år! Hvv. : lage fuglemat

22 Tema : Javisst kan jeg nesten all ting! FEBRUAR 2011 Fagområde : Kunst, kultur og kreativitet Fra teaterforestillingen om Hakkebakkeskogen. Pedagogisk innhold : Hvis været tillater det kommer en god del av opplegget denne perioden til å foregå utendørs. Vi skal fortsette å lage fuglemat og vi skal forme i både is og snø. I februar er det VM på ski i Holmenkollen, og det må markeres også i barnehagen. I februar har vi også en felles aktivitetsdag med Skjønsberg barnehage der vi både aker og går på ski og skøyter. I midten av måneden skal vi ha karneval, og både barn og voksne skal forberede dette. Det vil også være noen felles samlinger og sangstunder for både Hvitveisen og Blåveisen nå i februar, Mål for perioden : Bruke sin fantasi og skaperglede Være med å planlegge og gjennomføre et arrangement (karneval) Teste ut ulike aktiviteter ute om vinteren, så som ski og skøyter og akebrett, tegne i snøen og lage figurer

23 FEBRUAR 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Hvv. : tur til Åpen bhg Samisk nasjonaldag Foreldrekaffe Karneval

24 MARS 2011 Tema : Å undre seg er ikke noe man lærer, det er noe man glemmer. (Jostein Gaarder) Fagområde: Natur, miljø og teknikk Pedagogisk innhold : Vi skal ut på turer og både leke og se hvilke endringer som skjer i naturen om våren. Det er mange fine ting som dukker opp- kanskje finner vi både gåsunger og hestehov! Men, vi skal også ut og plukke søppel. Det er viktig å holde naturen ren! Vi skal så frø og følge utviklingen fra frø til plante, og plante ut etterpå. Denne måneden vil vi også drive noe med bygging og konstruksjon. Det vil vi gjøre både ute i sandkassa, med litt snekring og med verdiløst materiale. Det er spennede og se hva vi kan lage og hvordan ting henger sammen og fungerer. Mål for perioden : Oppleve naturen og undring over naturens mangfold Erfare gleden ved å ferdes i naturen, og å få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen Lage et byggeverk eller en gjenstand som man har planlagt og konstruert selv Dokumentasjon. Dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet blir sterkt vektlagt i Rammeplanen. Vi vil stadig vurdere arbeidet vi gjør, og det vil bli gjort kjent gjennom bl.a. månedsplaner som deles ut til foreldrene. Der vil vi gjøre rede for mål, arbeidsmetoder og temaer. Arbeidet vil også jevnlig bli evaluert med tanke på bedret tilpassing. I tillegg til ulike planer vil vi bruke bilder, lysbilder, barnas permer og daglige tilbakemeldinger som dokumentasjonskilder. Foreldresamarbeid : Innlevering av behovslapper for påsken senest fredag 25.mars Vi inviterer til foreldrekaffe i slutten av måneden.

25 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS PÅSKEN Vedtektene for de kommunale barnehagene i Hamar sier i 10 Barnehagens åpningstider; Barnehagene er åpne alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagene stenges klokka onsdag før skjærtorsdag, og holdes stengt jule- og nyttårsaften. Styrer for barnehagen sørger for at foreldre i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuken. Styrer fastsetter ut i fra dette en bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med påsken 2011, ber jeg om at svarslippen fylles ut og leveres i barnehagen innen fredag 25.mars For god planlegging av påskedagene ber jeg også om klokkeslett. På den måten sikrer vi oss mest bemanning, når det er flest barn tilstede. Melding om påskeferien er bindende. Anne Kristin Rogne styrer Barnets navn: Kommer ikke Mandag 18.april Tirsdag 19.april Onsdag 20.april NB: barnehagen stenger kl Kommer Klokkeslett til og fra Dato: Underskrift:

26 Den første løvetann. (Alf Prøysen) Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds på landeveiens grøftekant med sølevann til knes. Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin! Den hadde nettopp speilet seg i sølepytten sin. I grøfta gikk en liten pjokk, som pjokker ofte går, i våt og skitten kjeledress, med gult og bustet hår. Han satte seg i søla ned og strakte ut ei hand og nappet opp med rot og topp sin første løvetann. På vegen kom det mange barn, de kvidret lyst og lett imens de ordnet fort og flinkt en blåveisblå bukett. Og pjokken ropte: Se på meg, hva jeg har funnet her! Men barna bare lo og sa : Så pjuskete den er! Å nei, så menn, sa pjokken, jeg skal ta den med til mor, så sier hun at den er fin og jeg er veldig stor. Det si r hun for å trøste deg, sa de som stod omkring. For du er bare fire år og skjønner ingenting. Da stabbet pjokken hjem igjen og snufset littegrann, og blomsten hang med hodet ned og lengtet etter vann. Han åpnet døra sent og tungt, og plutselig sa mor: Å gid så fin en blomst du har og nei hvor du er stor! Du si r det bare for å trøste, du, sa pjokken likegla. Å langtifra sa mor og lo. Jeg mente det jeg sa. Det aller største mor vet om, er nemlig guttemann som kommer hjem og har med seg sin første løvetann.

27 MARS 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 1 Rami 4 år! Abdifatah 4 år! Internasjonal kvinnedag 2 Hvv : bildeframvisning på data 9 10 Hvv : Bibliotektur 3 4 Hvv : tur til Åpen bhg Fastelavnssøndag Barnas vakg 17 Barnas valg Hvv. : vise bildeutstilling Foreldrekaffe

28 APRIL 2011 Tema : Jeg velger meg april! Fagområde : Etikk, religion og filosofi Pedagogisk innhold : Noe av denne måneden vil gå til å snakke om påske og til å lage noe påskepynt. Vi kommer til å ha en del formingsaktiviteter knyttet til påsken. Vi kommer også til å snakke mye om hva det er å være en god venn, og om vennskap. Barna kommer til å få utdelt et god-venn merke som bevis for at de vet hva en god venn er for noe. Det at vi er forskjellige kan både være lærerikt, inspirerende og spennende. Vi kan anerkjenne og respektere hverandre for den vi er, uansett. Også denne måneden kommer vi til å være mye ute og på turer bl.a til Ankerskogen og på Tigeren for å se etter vårtegn Mål for perioden : Kjennskap til hvorfor vi feirer påske og påsketradisjoner Være en god venn Bevisstgjøring i forhold til at mennesker er forskjellige Se etter og samle på vårtegn Foreldresamarbeid : Det blir et foreldremøte i løpet av måneden. Frist for innlevering av behovslapp for sommerferien er 15.april. Du er min beste venn og du veit ikkje om det. Det er nok å tenkje på deg så blir eg innvendig glad. Det er nok å bli glad for deg så blir eg mykje forandra. Du er min beste venn og du veit ikke om det. Du kan vere langt borte frå meg og eg veit ikkje om det. (Einar Økland)

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN ANKERLØKKEN BARNEHAGE 2012-2013

ÅRSPLAN ANKERLØKKEN BARNEHAGE 2012-2013 ÅRSPLAN ANKERLØKKEN BARNEHAGE 2012-2013 Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2012. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2012 2013. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Innleggelse ved tvang i Skjermingsposten ved Lade Behandlingssenter, betydningen av relasjonskompetanse og samhandling.

Innleggelse ved tvang i Skjermingsposten ved Lade Behandlingssenter, betydningen av relasjonskompetanse og samhandling. Innleggelse ved tvang i Skjermingsposten ved Lade Behandlingssenter, betydningen av relasjonskompetanse og samhandling. Psykologspesialist Anders Haugen og samhandlingskonsulent Leif Huemer Det stod en

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 988 19 558 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår!

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen

HALVÅRSPLAN FOR. Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Bygg: Rognbudalen HALVÅRSPLAN FOR Høsten 2015 ROGNBUDALEN BARNEHAGER Bygg: Rognbudalen Avdelingen i høst; FURUA Høsten er en spennende årstid for store og små. Vi begynner et nytt barnehageår med ny barnegruppe, foreldregruppe

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

"GRANÅSEN BARNEHAGER FREMMER DRØMMER OG LIVSGLEDE«Våre verdier er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse.

GRANÅSEN BARNEHAGER FREMMER DRØMMER OG LIVSGLEDE«Våre verdier er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse. Småsteinposten Mai "GRANÅSEN BARNEHAGER FREMMER DRØMMER OG LIVSGLEDE«Våre verdier er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse. SMÅSTEIN MAI 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer