Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

2 Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august Velkommen til Ankerløkken Barnehage Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan og Lov om barnehager, og gir retningslinjer for barnehagens oppgaver og innhold. Dette er arbeidsdokumentet vårt, og hele personalet har ansvar for at planen etterfølges. Årsplanen skal gi foreldre og andre informasjon om barnehagen, og er en dokumentasjon på vårt pedagogiske arbeid. Vi ønsker en åpen og god kommunikasjon med dere foreldre/foresatte, og vil gjerne ha konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Slik kan vi skape en felles forståelse for hva barnehagen står for. Årsplanen er bygd opp som en planleggingskalender. I tillegg vil de pedagogiske lederne utarbeide månedsplaner for sine avdelinger. Informasjon og dokumentasjon vil gis bl.a. gjennom skriv til foreldrene. Satsingsområder i Ankerløkken barnehage i år vil være Natur og miljø og Kommunikasjon. I forhold til kommunikasjon ønsker vi et anerkjennende samspill der medvirkning har et stort fokus. Dette vil selvsagt gjelde så vel barn som voksne. Vi er til vanlig mye ute, selv om vi er en barnehage med et noe begrenset uteområde. I tillegg til uteplassen vår bruker vi parker og andre friområder i nærheten, både Ankerskogen, Koigen og Tiger`n. I år vil vi legge enda større vekt på uteliv, og kommer til å ha noen samlinger ute, lage mat ute og leke masse ute. I Ankerløkken ønsker vi å ha fokus også på miljøet rundt oss. Vi skal plukke søppel og sortere, snakke om hva vi kan bidra med, og vi skal så planter og frø og lage vår egen lille kjøkkenhage. Hamar kommune har en felles visjon for sine barnehager: SAMMEN SKAPER VI GODE ØYEBLIKK. I Ankerløkken sier vi det i tillegg slik: VI SER DEG OG HØRER DEG, OG TAR DEG PÅ ALVOR! Denne visjonen ønsker vi å utdype hva legger vi egentlig i disse ordene? Dette er noe som vi i personalet vil jobbe med i løpet av dette året. Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv i forhold til hvert enkelt barns ønsker og behov, og med fokus på hva vi kan gi. Dette er noe som vi etterhvert ønsker både og samarbeide om og formidle til dere foreldre. Med vennlig hilsen Anne Kristin Rogne styrer.

3 RAMMEPLANEN. Rammeplanen, fra , legger vekt på læring og lek i sosialt samspill, og deler innholdet inn i 7 fagområder. Fagområdene er viktige redskaper for alle barn, mht. sansing, allsidige opplevelser, tenkning og kommunikasjon. Gjennom hele barnehagehverdagen vil barna være innom fagområdene, men noe ulikt i forhold til barnas alder og de ulike temaene. Våre erfaringer viser at barn har stort utbytte av, og interesse for temaer av ulike slag. Da blir det en spennende utfordring for oss voksne og følge opp de innspill og ønsker barna har. Vi mener at formingsaktiviteter, samlingsstunder og lek er gode og viktige arenaer for barns læring.(barns medvirkning se s.3 ) I år har vi valgt å ha et ekstra fokus på fagområdene enkelte måneder. Mål for dette arbeidet følger under. Hvilke fagområder som får et ekstra fokus til hvilke måneder står i parantes ved beskrivelsen av hvert fagområde.i tillegg vil vi prioritere data og IKT i november måned. Et spennende område i forhold til barn. Fagområdene: Nærmiljø og samfunn: (August) Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap Bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Natur, miljø og teknikk : (September,november og mars) Oppleve naturen og undring over naturens mangfold Oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen Ta i bruk data og samtale om bruk av data og andre medier Antall, rom og form : (Oktober) Oppleve glede og får nye erfaringer ved å utforske og leke med tall, antall, mønstre og former. Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Etikk, religion og filosofi : (Desember og april) Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Få innsikt i kristne grunnverdier og tradisjoner og deres plass i kulturen. Anledning til undring, tenkning og fortelling Utvikle toleranse og respekt for andre mennesker Kommunikasjon, språk og tekst: (Januar) Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd Bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner Knytte vesentlige sider av kulturoverføringen til språk Kunst, kultur og kreativitet : (Februar) Ta i bruk fantasi, kreativitet, kreativ tenkning og skaperglede. Styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Utvikle seg gjennom allsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Kropp, helse og bevegelse: (Mai og juni) Utvikle kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning Skaffe seg gode og varierte erfaringer gjennom allsidige bevegelser og utfordringer

4 Medbestemmelse Barns rett til medbestemmelse er et viktig punkt i rammeplanen. Å gi barna medbestemmelse eller medvirkning på sin barnehagehverdag vil ikke si at barna skal styre dagen helt, men at de voksne skal ha respekt for, og være lydhøre overfor barnas behov og meninger. Barna har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Vi ønsker selvstendige barn med egne meninger, men også barn som kan akseptere andres ønsker, og vise empati og evne til innlevelse. Hvordan de ulike barnehagene velger å vinkle dette varierer, her er det også snakk om å prøve seg fram og å finne en hensiktsmessig metode som både barn og voksne er fornøyd med. Etter modell fra en dansk barnehage har vi her i Ankerløkken dannet et Barneting. Et Barneting er et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra barna. Barna velger selv 4-5 barn som skal sitte i Barnetinget. Barnetinget skal ha møter med styrer hver 3-4 uke der tar opp det som barna synes er viktig i barnehagen. Det skrives referat fra møtene, og dette må senere følges opp på avdelingene. Barna i Barnetinget må ta beslutninger på vegne av de andre barna i barnehagen og de forteller de andre hva de har snakket om på møtene. Ved å nedsette et slikt samarbeidsutvalg for barna ser vi at barna i større grad får en reell medvirkning, og de opplever at de blir tatt på alvor. De får anerkjennelse for hvem de er og hva de mener. Samtidig blir dette en trening i sosial kompetanse og det å tenke på hvordan andre barn har det og hva de ønsker. Vi startet opp med dette prosjektet i fjor, og det har vært både spennende og lærerikt. Erfaringene har vært så positive at vi velger å fortsette med Barneting. Nå i høst skal det velges nye barn til Barnetinget. I fjor høst hadde vi en gruppe barn i Barnetinget og en annen gruppe på våren. Det kan hende at noen av barna derfor får være med i Barnetinget flere ganger, og vi voksne passer på at alle barn som ønsker å være med får mulighet til det. Sosial kompetanse og empati. Det å være i samspill med andre er det som menes med sosial kompetanse. Det er ikke medfødt, og utvikles heller ikke av seg selv. Man må trene og øve på sosial kompetanse. Dette vil si at de som mestrer samspill og samhandling med andre mennesker har en høy sosial kompetanse og god evne til innlevelse i andre menneskers situasjon. Empati defineres som forståelse, oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons følelser, og evnen til å sette seg inn i disse. Målet vårt er å tilrettelegge og skape forutsetninger for vennskap, trygghet, omtanke og utviklingen av et positivt selvbilde. Dette mener vi barna kan oppnå gjennom å bli møtt med respekt og anerkjennelse.

5 . ANKERLØKKEN BARNEHAGE Ankerløkken Barnehage er en tre avdelings barnehage. Hvitveisen har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Blåveisen har 15 barn i alderen 3-6 år. Den tredje avdelingen, Ankerløkken åpen barnehage, holder hus i Frikirkens kjellerstue og er åpen tirsdag og onsdag mellom kl og Ankerløkken åpen barnehage er et møtested for barn og voksne hvor de voksne tar aktivt del i arbeidet med barna sammen med det pedagogiske personalet. Dette barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-6 år. Store deler av dagen, i frileksperiodene, kan barna besøke hverandre på avdelingene Hvitveisen og Blåveisen. Av og til kan det være aktuelt å gruppere barna etter alder for at flest mulig skal få utbytte av aktivitetene. Dette året vil vi jobbe mye i aldershomogene grupper. Vi arbeider også i små grupper for å styrke voksenkontakten og øke tryggheten hos barna. Vi ønsker også å øke barnas innflytelse på egen hverdag i barnehagen. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt. Gjennom samlingsstund og samtaler med barna fokuserer vi på barnas interesser og det som er viktig for dem i hverdagen. Dette skal innlemmes i daglige aktiviteter og utforming av temaplaner/månedsplaner. Vi har samarbeid med NAV om arbeidspraksis og tar i perioder mot studenter fra voksenopplæringa for språkpraksis. PRAKTISK INFORMASJON. Tider. Barnehagens åpningstid er fra kl til Barna bør være i barnehagen senest kl Dette anbefaler vi fordi vi ser at det som regel er til det beste for dem at de får tid til å leke og falle til ro før vi begynner med mer fastlagt program. Dersom barnehagen skal på tur og må dra før kl eller kommer hjem etter kl.14.00, vil dere få beskjed om dette. Kl (ca) begynner de barna som er igjen, å avslutte/kle på seg, slik at de er klare til barnehagen stenges kl MÅLTIDER. Frokost kl Formiddagsmat: kl / Ettermiddagsmat: kl / får alle barna drikke, eventuelt frukt og mulighet til å spise opp mat som de har igjen. Barna må ha med niste. Vi oppfordrer dere til å bruke sundt pålegg som leverpostei, pølse, makrell i tomat og ost istedenfor syltetøy og sjokade! Vennligst ikke send med yoghurt. Fredag er matdag, niste er da bare nødvendig dersom de skal spise frokost i barnehagen. Frokosttid er De barna som kommer etter regner vi med at har spist frokost hjemme. Melk og frukt blir kjøpt inn av barnehagen. Barna må alltid ha med et ekstra skift med klær, regntøy og støvler, pluss sko/tøfler til innebruk. ALT MÅ VÆRE NAVNET.

6 BARNEHAGENS ANSATTE. Styrer : Anne Kristin Rogne Blåveisen : Unni Bergaust Ann Kristin Olsberg (vikar) Kristin Thorstad Kari Anita Aasbakken Hvitveisen: Anne Langsbakken Bergan Elisabeth Wiig Skovly Toril Sollien Ole Kristian Østby (vikar) Marit Korsvold Cherno Salmana Bah Kari Elisabeth Larson Tofte(sykmeldt) Åpen barnehage: Unni Bergaust Toril Sollien Renholder: Cherno Salmana Bah. INTERN MØTEVIRKSOMHET. For å skape et best mulig pedagogisk tilbud til barna, er det nødvendig at personalet bruker tid til samarbeid, planlegging og vurdering. Morgenmøter: Tidligvaktene på begge avdelinger og styrer møtes kl hver morgen for en rask gjennomgang av dagen, praktisk informasjon Ledermøter: Styrer og pedagogiske ledere har møter annen hver uke for faglig utvikling, planlegging og samordning av barnehagens drift. Avdelingsmøter: Personalet på hver avdeling har møter en gang i uka. Pedagogisk leder er ansvarlig for disse møtene som blir brukt til planlegging og evaluering av det daglige arbei Personalmøter: Holdes en gang pr. mnd. for hele personalgruppen hvor vi planlegger og evaluerer arbeidet, samt skolerer oss i forbindelse med aktuelle emner i forbindelse med årsplanen.

7 BLÅVEISEN Hermann Nesvaag Andersen Tiril Frang Fretland Vilde Haave Grøndal Ine Bækkedal 2006 Hussam Ziad Saleh Aksel Høystad Østby Iben Lindholt 2007 Julie Heggelund Iselin Hansen Ingrid Høivik Bjørkås Rami Amir Hassen Odin Blom Hagen Abdifatah Anwar Haju Sofie Isabel Høybakken Sofie Baleke Sserunjogi Slagsvold HVITVEISEN Sigurd Frang Fretland Andreas Wroldsen Narvesen Ruth Dawt Rem Sung Eron Heiberg Didrik Kildahl Folkvord 2009 Gustav Nesvaag Andersen Emilie Heide Bredesen William Kirabo Sserunjogi Slagsvold Lilly Dahl

8 AUGUST 2010 Tema : Du er min beste venn, og du veit ikkje om det Fagområde : Nærmiljø og samfunn Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går en spennende og utfordrende tid i møte. Noen barn kommer helt nye til barnehagen vår, andre har eller skal bytte avdeling. Felles for alle barna i barnehagen er at de nå skal bli kjent med hverandre og etter hvert etablere nye vennskap og lekegrupper. De første ukene skal vi bruke mye tid på å bli kjent med hverandre, både barn og voksne. Vi skal også bli kjent i barnehagen, med rutiner og regler og med nærmiljøet vårt. På Blåveisen skal man også ut i skogen og hagen og plukke bær. Målsetting for perioden: Barn og voksne skal bli kjent og trygge på hverandre Barna skal lære navn på andre barn og voksne Utvikle egen identitet og kroppsbevissthet Utvikle fellesskapsfølelse Glede og humor Pedagogisk innhold: Vi tilrettelegger hverdagen slik at barna på best mulig måte blir kjent med hverandre, personalet og barnehagen. Alle barn skal føle at vi setter pris på nettopp deres tilstedeværelse. Barna vil få tett oppfølging av en voksen. Vi bruker navnesanger, rim og regler. Det er også fint om barna tar med bilder av familie og hjem. Barnehagen og nærmiljøet skal utforskes, og vi gjør barna kjent med regler og rutiner i barnehagen. Blåveisen vil også jobbe med familien og snakke om hvor barna bor. Omsorg Identitet og kroppsbevissthet Trygghet Vennskap

9 AUGUST 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag Barnehagen er stengt 13 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Andreas 2 år! Sigurd 2 år!

10 SEPTEMBER 2010 Tema : - der ringlet det av fireogtjue blåbær i et lokk. Fagområde : Natur, miljø og teknikk Denne måneden vil vi plukke bær, krydder og frukt. Vi skal safte, tørke og sylte og lage mat og drikke av det naturen kan gi oss. De store barna skal blant annet en tur på torget og kjøpe grønnsaker. På Blåveisen skal de bruke denne måneden også til å se litt på hva en primstav er, og vi skal måle nedbørsmengden her i barnehagen. Dette er spennende emner som barna kan utforske og undre seg over. Hvitveisen skal både utforske barnehagens uteområde og gå på tur. Blant annet skal vi på Hamar marten og kjøre karuseller og se på dyra på setra. Vi skal plukke søppel i nærmiljøet og rundt barnehagen vi ønsker at barna lærer hvor viktig det er å holde naturen ren. Foreldresamarbeid : Vi inviterer til foreldrekaffe noen ganger i løpet av året. Dette er uformelle møteplasser for foreldrene og foreldre/personale. Serveringen vil bli svært enkel, og fokuset skal ligge på det å hygge seg sammen med barna på begynnelsen eller på slutten av barnehagedagen. Det vil bli arrangert foreldremøte 14.september. Dette er et møte hvor vi informerer om barnehagen og forteller litt om årets planer. Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær Så får vi med oss Lillebror og Kjellemann og Mari For det er nok å ta av, det er mange tuer der Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor Og Pelle fikk et melkespann og Kari fikk et krus og Mari fikk en melkekopp og Kjell et kremmerhus Så fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk Og Lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk Så kom de opp i skauen og så kom de til ei slette Der var det bare blått i blått så langt du kunne se Sa satte de seg ende ned så spiste de seg mette Så fant de seg en tue hver og ropte; fritt for det Nå ser vi hvem som først får fullt, nå setter vi gang Og over hele sletta sa det; kling og pling og plang Først sang det i et melkespann så klang det i et krus Det danset i en kopp og raslet i et kremmerhus Men fra den minste tua sa det, plingeling i flokk For oppi den satt Lillebror og plukket i et lokk Men plutselig så hørte de det raslet bakom trærne Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja okse er det gjerne I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku Det beste er, sa Pelle og så seg listig om At vi går pent og stille ned den vegen hvor vi kom Først gikk Pelle med et melkespann og Kari med et krus Og Mari med en kaffekopp og Kjell et kremmerhus Men Lillebror som sistemann gikk ikke stille nok Der ringlet det av tjuefire blåbær i et lokk.

11 SEPTEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Sofie Isabel 3 år! 3 Første matdag etter sommerferien Hermann 5 år! Foreldremøte 15 Hvv. på tur til Åpen bhg Barnas valg 30 Barnas valg Foreldrekaffe

12 OKTOBER 2010 Tema : En er en og to er to.. Fagområde : Antall, rom og form Pedagogisk innhold : Vi fortsetter med nedbørsmålinger og lager en oversikt over hva slags vær det er ute. På denne tiden av året kan jo det variere mye. Høsten er en tid hvor det skjer store endringer ute i naturen, og dette vil vi prøve å få med oss. Det er mange fine farger ute, så kanskje plukker vi med oss blader og andre naturmaterialer som vi kan bruke til formingsoppgaver. Vi vil også teste ut ulike måleenheter, bl.a. når vi baker og lager mat. I tillegg sorterer og teller vi, veier og former. Denne måneden begynner vi med barnas valg.. Dette er noe barna gleder seg til å begynne med! Foreldresamarbeid : I samarbeid med foreldreutvalget vil vi arrangere høsttakkefest her i barnehagen. Dette har vi ikke gjort før, så planene er ikke helt klare, men vi vil selge noe av det vi har saftet og syltet og presentere en del av det vi har drevet med nå i høst. Høsten er en gavemild årstid hvis man tar seg bryet med å høste inn, og da er det fint med en fest for å vise at man setter pris på det naturen gir. Målsetting for perioden : Gi barna kunnskap om hva som skjer i naturen om høsten Bli bevisst at vi til enhver tid snakker om og forholder oss til antall, rom og form. Blåveisen : lage væroversikt Hvitveisen : bruke rim og regler med tall og rytme Barnas valg/lekegrupper Enkelte dager denne måneden kommer barna til å få presentert ulike aktiviteter de kan få velge mellom. Ofte har vi spurt barna på forhånd om hvilke alternativer de an tenke seg. Det vil være minst en voksen på hver gruppe, og den kan bestå av barn både fra Blåveisen og Hvitveisen. De aller yngste barna skal være på Hvitveisen og vil i første omgang ikke ta del i dette opplegget. Vi tror at de har det best i lek med hverandre så tidlig på høsten. Barnas valg er veldig populært blant barna, og de føler nok at de har en reel medvirkning på aktivitetene. Så er barnas valg også et resultat av at vi ønsker å ha et sterkt fokus på barns medvirkning på egen hverdag i barnehagen..

13 OKTOBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 39 1 Vilde 5 år! På Hamar marte`n Høsttakkefest Odin 3 år! Sofie 3 år! FN-dagen Planleggingsdag Barnehagen er stengt 30 31

14 NOVEMBER 2010 Bilde av Ruth, tatt av Abdifatah Tema : 4 melk og Dagbladet fra i går Område : IKT og media IKT og media er ikke et eget fagområde i rammeplanen, men det er et tema som man ønsker å vektlegge i barnehagen. Her har vi allerede i noen år jobbet mye med foto og bildebruk. Barna får ta med kamera ut og ta egne bilder. De eldste barna får av og til være med og bestille varer på nettet, og et av valgene i barnas valg har ofte vært data. Dette vil vi fortsette med. IKT og media er et spennende område som vi vil utvikle videre. Her vil vi også snakke litt om hva det er lurt å bruke data til og ikke. Kanskje noen retningslinjer for databruk. Vi vil vise skrive- og tegneprogrammer, legge inn bilder og bruke noe spill. Musikk kan vi også finne på nettet. Mot slutten av måneden begynner vi så smått med forberedelser til advent og jul. Vi har barn som tilhører forskjellige religioner i barnehagen. Dette kommer vi også til å snakke litt om i forbindelse med juleforberedelsene. Kanskje vil vi markere dette med mat fra andre land. Foreldresamarbeid : Frist for innlevering av lapp for behov for barnehageplass i jula er mandag 22. november Vi inviterer til foreldrekaffe onsdag 17.november. Dette bildet er tatt av Vilde

15 NOVEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Tiril 5 år! Hvv. : IKT/ tur til Åpen bhg Foreldrekaffe Barnas valg (Juleverksted) 25 Barnas valg (Juleverksted) søndag i advent Eron 2 år! 30

16 DESEMBER 2010 Tema : Nå er det jul igjen! Adventstid i barnehagen skal være en tid preget av forventning og glede. Vi vil bruke dagene til å la barna få kjennskap til hvorfor vi feirer jul, og få innblikk i noen tradisjoner vi har i vår kultur. Det er viktig for oss å skape balanse mellom fred og ro og aktiviteter som å lage julegaver, julepynt og å bake julekaker. Vi ønsker at barna skal glede seg over å lage noe til andre. I desember har vi fokus på tradisjoner og kulturformidling i forbindelse med advent og jul. Vi vil tenne lys på avdelingene og kosekose oss litt ekstra, og gjerne også besøke og glede noen i nærmiljøet. Mål for perioden : Fokus på å dele og gi til andre Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul Gi barn og voksne en fredfull og god førjulstid Ta vare på tradisjonene Foreldresamarbeid : I desember er det mange arrangementer, og foreldre og søsken blir invitert til julefrokost og Lucia. Dette foregår tidlig om morgenen, og er veldig stemningsfullt. Barna går i tog med lys og stjerner og med hvite kapper. Etterpå har vi frokost sammen, og tar med litt hver til et felles bord.

17 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS JULEN Vedtektene for de kommunale barnehagene i Hamar sier i 10 Barnehagens åpningstider; Barnehagene er åpne alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagene stenges klokka onsdag før skjærtorsdag, og holdes stengt jule- og nyttårsaften. Styrer for barnehagen sørger for at foreldre i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuken. Styrer fastsetter ut i fra dette en bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med julen 2010, ber jeg om at svarslippen fylles ut og leveres i barnehagen innen mandag 22.november Av erfaring ser vi at noen tar fri også dagene før jul, så vi ber om at dere krysser av om barna kommer også disse dagene. For god planlegging ber vi også om klokkeslett. På den måten sikrer vi oss mest bemanning, når det er flest barn tilstede. Melding om juleferien er bindende. Anne Kristin Rogne styrer Barnets navn: Kommer Klokkeslett fra og til Kommer ikke Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dato : Underskrift :

18

19 DESEMBER 2010 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 48 1 Hvv.: bildeframvisning på data Julefrokost og Lucia Nissefest Hvv.: bildeframvisning på data Julaften 25 1.juledag 26 2.juledag Didrik 2 år! Nyttårsaften

20 JANUAR 2011 Tema : Det var en gang Fagområde : Kommunikasjon, språk og tekst Pedagogisk innhold : Dette emnet er stort og innholdsrikt, og det er mye å velge fra. Vi skal drive både med eventyr, fortellinger og barnelitteratur. Vi skal bli kjent med bokstaver og bruke litt skriveprogrammer på data. Det kommer også til å bli noen turer til biblioteket. Vi er glade i å synge, så vi kommer til å synge mye. Kanskje vi lager et lite kor? Rim og regler skal vi også bruke, og det er også morsomt å dikte selv! Ellers vil vi være ute så lenge været tillater det, og vi vil lage fuglemat i år også Mål for perioden : Utforske bokstaver, tegn og skrift Utvikle kreativitet og fantasi Bli kjent med eventyr, bøker, rim og regler med mer. Vi ønsker at barna skal bli glad i å bli lest for Mm Mat Munnen min er full Mmm med makroner og mandariner og mandelpudding og makaoroni og marmelade og mjølk og mysost og mor sin middag og mykje meir. (Einar Økland)

21 JANUAR 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG nyttårsdag 1 3 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 4 5 Ingrid 4år! Hvv : tur til Åpen bhg 6 7 Felles sangstund Julie 4 år! Hvv : tur til biblioteket Iselin 4 år! Hvv. : lage fuglemat

22 Tema : Javisst kan jeg nesten all ting! FEBRUAR 2011 Fagområde : Kunst, kultur og kreativitet Fra teaterforestillingen om Hakkebakkeskogen. Pedagogisk innhold : Hvis været tillater det kommer en god del av opplegget denne perioden til å foregå utendørs. Vi skal fortsette å lage fuglemat og vi skal forme i både is og snø. I februar er det VM på ski i Holmenkollen, og det må markeres også i barnehagen. I februar har vi også en felles aktivitetsdag med Skjønsberg barnehage der vi både aker og går på ski og skøyter. I midten av måneden skal vi ha karneval, og både barn og voksne skal forberede dette. Det vil også være noen felles samlinger og sangstunder for både Hvitveisen og Blåveisen nå i februar, Mål for perioden : Bruke sin fantasi og skaperglede Være med å planlegge og gjennomføre et arrangement (karneval) Teste ut ulike aktiviteter ute om vinteren, så som ski og skøyter og akebrett, tegne i snøen og lage figurer

23 FEBRUAR 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Hvv. : tur til Åpen bhg Samisk nasjonaldag Foreldrekaffe Karneval

24 MARS 2011 Tema : Å undre seg er ikke noe man lærer, det er noe man glemmer. (Jostein Gaarder) Fagområde: Natur, miljø og teknikk Pedagogisk innhold : Vi skal ut på turer og både leke og se hvilke endringer som skjer i naturen om våren. Det er mange fine ting som dukker opp- kanskje finner vi både gåsunger og hestehov! Men, vi skal også ut og plukke søppel. Det er viktig å holde naturen ren! Vi skal så frø og følge utviklingen fra frø til plante, og plante ut etterpå. Denne måneden vil vi også drive noe med bygging og konstruksjon. Det vil vi gjøre både ute i sandkassa, med litt snekring og med verdiløst materiale. Det er spennede og se hva vi kan lage og hvordan ting henger sammen og fungerer. Mål for perioden : Oppleve naturen og undring over naturens mangfold Erfare gleden ved å ferdes i naturen, og å få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen Lage et byggeverk eller en gjenstand som man har planlagt og konstruert selv Dokumentasjon. Dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet blir sterkt vektlagt i Rammeplanen. Vi vil stadig vurdere arbeidet vi gjør, og det vil bli gjort kjent gjennom bl.a. månedsplaner som deles ut til foreldrene. Der vil vi gjøre rede for mål, arbeidsmetoder og temaer. Arbeidet vil også jevnlig bli evaluert med tanke på bedret tilpassing. I tillegg til ulike planer vil vi bruke bilder, lysbilder, barnas permer og daglige tilbakemeldinger som dokumentasjonskilder. Foreldresamarbeid : Innlevering av behovslapper for påsken senest fredag 25.mars Vi inviterer til foreldrekaffe i slutten av måneden.

25 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS PÅSKEN Vedtektene for de kommunale barnehagene i Hamar sier i 10 Barnehagens åpningstider; Barnehagene er åpne alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagene stenges klokka onsdag før skjærtorsdag, og holdes stengt jule- og nyttårsaften. Styrer for barnehagen sørger for at foreldre i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuken. Styrer fastsetter ut i fra dette en bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med påsken 2011, ber jeg om at svarslippen fylles ut og leveres i barnehagen innen fredag 25.mars For god planlegging av påskedagene ber jeg også om klokkeslett. På den måten sikrer vi oss mest bemanning, når det er flest barn tilstede. Melding om påskeferien er bindende. Anne Kristin Rogne styrer Barnets navn: Kommer ikke Mandag 18.april Tirsdag 19.april Onsdag 20.april NB: barnehagen stenger kl Kommer Klokkeslett til og fra Dato: Underskrift:

26 Den første løvetann. (Alf Prøysen) Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds på landeveiens grøftekant med sølevann til knes. Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin! Den hadde nettopp speilet seg i sølepytten sin. I grøfta gikk en liten pjokk, som pjokker ofte går, i våt og skitten kjeledress, med gult og bustet hår. Han satte seg i søla ned og strakte ut ei hand og nappet opp med rot og topp sin første løvetann. På vegen kom det mange barn, de kvidret lyst og lett imens de ordnet fort og flinkt en blåveisblå bukett. Og pjokken ropte: Se på meg, hva jeg har funnet her! Men barna bare lo og sa : Så pjuskete den er! Å nei, så menn, sa pjokken, jeg skal ta den med til mor, så sier hun at den er fin og jeg er veldig stor. Det si r hun for å trøste deg, sa de som stod omkring. For du er bare fire år og skjønner ingenting. Da stabbet pjokken hjem igjen og snufset littegrann, og blomsten hang med hodet ned og lengtet etter vann. Han åpnet døra sent og tungt, og plutselig sa mor: Å gid så fin en blomst du har og nei hvor du er stor! Du si r det bare for å trøste, du, sa pjokken likegla. Å langtifra sa mor og lo. Jeg mente det jeg sa. Det aller største mor vet om, er nemlig guttemann som kommer hjem og har med seg sin første løvetann.

27 MARS 2011 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 1 Rami 4 år! Abdifatah 4 år! Internasjonal kvinnedag 2 Hvv : bildeframvisning på data 9 10 Hvv : Bibliotektur 3 4 Hvv : tur til Åpen bhg Fastelavnssøndag Barnas vakg 17 Barnas valg Hvv. : vise bildeutstilling Foreldrekaffe

28 APRIL 2011 Tema : Jeg velger meg april! Fagområde : Etikk, religion og filosofi Pedagogisk innhold : Noe av denne måneden vil gå til å snakke om påske og til å lage noe påskepynt. Vi kommer til å ha en del formingsaktiviteter knyttet til påsken. Vi kommer også til å snakke mye om hva det er å være en god venn, og om vennskap. Barna kommer til å få utdelt et god-venn merke som bevis for at de vet hva en god venn er for noe. Det at vi er forskjellige kan både være lærerikt, inspirerende og spennende. Vi kan anerkjenne og respektere hverandre for den vi er, uansett. Også denne måneden kommer vi til å være mye ute og på turer bl.a til Ankerskogen og på Tigeren for å se etter vårtegn Mål for perioden : Kjennskap til hvorfor vi feirer påske og påsketradisjoner Være en god venn Bevisstgjøring i forhold til at mennesker er forskjellige Se etter og samle på vårtegn Foreldresamarbeid : Det blir et foreldremøte i løpet av måneden. Frist for innlevering av behovslapp for sommerferien er 15.april. Du er min beste venn og du veit ikkje om det. Det er nok å tenkje på deg så blir eg innvendig glad. Det er nok å bli glad for deg så blir eg mykje forandra. Du er min beste venn og du veit ikke om det. Du kan vere langt borte frå meg og eg veit ikkje om det. (Einar Økland)

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien

Først når vi har troen på at barn vil utdanne seg selv når de har frihet, har vi virkelig forstått montessorifilosofien Velkommen til Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage. Barnehagen vår startet opp i august 2002 og vi har siden den gang utviklet oss mye. Dette håper vi gjenspeiler seg i den praksisen vi har i dag. Vi

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer