Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner møteprotokoll av

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 ca Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Forfall Medlem Løberg Synnøve H Medlem Pedersen Vegar L. FRP Medlem Wisnæs Randi FRP Nestleder Stangeland Johnny KRF Medlem Valentinsen Siv Dorthea S. KRF Medlem Kjærland Heidi AP Medlem Lie Signe Marie V Varamedlem Birkeland Heine H Møtte for Inge J. Ekornsæter Varamedlem Dybdahl Monika Beate K. AP Møtte for John K. Holvik Medlemmer: 9. 2 forfall, 2 vararepresentanter Nestleder Johnny Stangeland (KrF) fungerte som møteleder i leders fravær. Fra adm. (evt. andre): Oppvekst- og kultursjef. Kultursjef John Arve Hveding var til stede ved behandlingen av sak 2/14. Han orienterte også under pkt. 1 i sak 8/14 Eventuelt som ble tatt opp som første sak. Elin Davidsen møtte som sekretær I forkant av møtet orienterte museomskonservator Ørjan Iversen vedrørende «Museene i Karmøy og problemstillinger rundt konsolidering». Utlagt på representantenes bord: Til sak 4/14: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalg helse og omsorg. Til sak 7/14: Økonomisk statusrapport pr. januar

3 Innkalling godkjent. Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Karmøy rådhus, Elin Davidsen sekr. Side 2 av 6

4 Saknr. 1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUVTALG OPPVEKST OG KULTUR Behandling: Valentinsen (KrF) opplyste om at det var hun som fremmet tilleggsforslaget i sak 43/13 og ikke Holvik som det står i protokollen. Innstillingen med denne merknad enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte i hovedutvalg oppvekst- og kultur godkjennes med følgende merknad: Det var Valentinsen (KrF) som fremmet tilleggsforslaget i sak 43/13. Saknr. 2/14 BUDSJETT OPPVEKST- OG KULTURETATEN Behandling: Valentinsen (KrF) foreslo følgende tillegg som pkt. 4: De kroner i funksjon 325 kommunestyret vedtok skulle avsettes til økt markedsføring av Skudeneshavn disponeres av turistvertfunksjonen. Pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Valentinsen fikk 2 stemmer (KrF) og falt. Vedtak: 1 Fordelingen innen de ulike funksjonen gjøres med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 64/13 Budsjett og økonomiplan Kommunestyrets vedtak Leirskolen legges ikke ned, driften effektiviseres løses ved at antall barn i hver gruppe dobles slik at leirskoleavviklingen skjer i det ene halvåret, og inntektene søkes hevet ved at andre kommuner og interessenter tilbys plass i det andre halvåret. 3 Med utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak Folkebibliotekene i Skudeneshavn, Åkrehamn og på Norheim videreføres med reduserte bevilgninger har hver av bibliotekfilialene inntil videre åpningstid tre dager i uken. Side 3 av 6

5 Saknr. 3/14 BARNEHAGEPLAN Behandling: Kjærland (Ap) foreslo innstillingen fra forrige møte - sak 45/13, sålydende: 1. Barnehageplanen, slik den foreligger i vedlegget, tas til etterretning 2. Det er en målsetting at en i løpet av 5 år øker andelen barn i kommunale barnehager. Dette vil bidra til å redusere de kommunale kostnadene og samtidig sørge for mer robust kommunal styring. Det løses i første omgang ved å bygge en ny, kostnadseffektiv barnehage i sone Barnehagestrukturen vurderes løpende med tanke på effektiv utnyttelse av ressurser 4. Det settes av tilstrekkelig tomteareal til fremtidige barnehager Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (Ap 2, V 1) for Kjærlands forslag. Vedtak: 1. Barnehageplanen, slik den foreligger i vedlegget, tas til etterretning 2. Barnehagestrukturen vurderes løpende med tanke på effektiv utnyttelse av ressurser 3. Ved eventuell vurdering av ny fremtidig kommunal barnehage skal dette fremmes som sak via de politiske organer. Saknr. 4/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN Behandling: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalg helse og omsorg lagt ut. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Plan for miljørettet helsevern legges til grunn i det videre arbeid med miljørettet helsevern i Karmøy kommune. 2. Foreslåtte tiltak vurderes i budsjett og økonomiplan. Side 4 av 6

6 Saknr. 5/14 MOZARTS FIGAROS BRYLLUP - OPPSETTING VED HAUGESUND KAMMEROPERA Behandling: Birkeland (H) fratrådte som inhabil, jfr. Fvl representanter til stede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur bevilger kr til oppsettingen av W. A. Mozarts Figaros bryllup ved Haugesund kammeropera februar Belastes Birkeland tiltrådte. 9 representanter til stede. Saknr. 6/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Behandling: Referatsakene tatt til orientering. Vedtak: 1. Tilsyn med barnehager i Karmøy 2013 Notat til hovedutvalg oppvekst og kultur Til orientering. 2. Protokoll fra møte i Interkommunalt utvalg idrettssektoren den Til orientering. Saknr. 7/14 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Statusrapport pr. januar utdelt. Oppvekst- og kultursjefen orienterte. Til orientering. Side 5 av 6

7 Saknr. 8/14 EVENTUELT Drift av Vormedal svømmehall. Kultursjef John Arve Hveding orienterte. Karmøy svømmeklubb vil holde åpent for offentlig bading 2 dager pr. uke fra 18. februar. Kommunen holder åpent til svømmeklubben overtar. 2. Grunnlovsjubileet Oppvekst- og kultursjefen informerte om at kommunen i samarbeid med Karmøykirken vil arrangere en forestilling i Avaldsnes kirke 16. mars kl Informasjonstimen kl Tema for kommende møter blir «Ungdomsskolemeldingen» og «Miljørettet helsevern» 4. Endring av møtedato Hovedutvalgets møte 4. juni flyttes til mandag 2. juni. Side 6 av 6

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 9/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur godkjenner møteprotokoll av

9 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUVTALG OPPVEKST OG KULTUR Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den , saksnr. 1/14 Behandling: Valentinsen (KrF) opplyste om at det var hun som fremmet tilleggsforslaget i sak 43/13 og ikke Holvik som det står i protokollen. Innstillingen med denne merknad enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen fra møte i hovedutvalg oppvekst- og kultur godkjennes med følgende merknad: Det var Valentinsen (KrF) som fremmet tilleggsforslaget i sak 43/13.

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkivsaksnr.: 14/10 Sign: Arkiv: 223 C Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg oppvekst og kultur fordeler kr , ut fra en totalvurdering hvor tiltak for barn og unge er prioritert, i driftstilskudd for 2014 til frivillige organisasjoner slik vedlagt oversikt viser. Tilskuddet belastes Følgende søknader er avslått: FUA Felles ungdomsarrangement og Visnes båtforening- har for liten dokumentert aktivitet. Rebekka Loge nr 96 Fabiola tilfredsstiller ikke kravene til vedtektene. NAV-brukerne i Karmøy - er en interesseorganisasjon.

11 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2014 avsatt kr i tilskudd til drift av lag og organisasjoner. Innen søknadsfristen 1. mars var det kommet inn 127 søknader. Dette er 5 færre enn i fjor. Den totale søknadssum er på kr Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Det er gjort strenge prioriteringer og 4 søkere har fått avslag. Alle søknadene som gjelder idrett er blitt forelagt styret i Karmøy idrettsråd. Det er fordelt kr De resterende midlene, kr 8 000, er avsatt til eventuelle klager. Tre søkere har sendt flere søknader, disse er slått sammen. Dette gjelder Kopervik speidergruppe (2 stk) og Troens ord Karmøy (3 stk). Følgende søknader er avslått: FUA Felles ungdomsarrangement og Visnes båtforening- har for liten dokumentert aktivitet. Rebekka Loge nr 96 Fabiola tilfredsstiller ikke kravene til vedtektene. NAV-brukerne i Karmøy - er en interesseorganisasjon. Avslagbegrunnelsen For liten dokumentert aktivitet betyr at det ikke foregår noen faste dokumenterte ukentlige eller månedlige aktiviteter. I Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune, vedtatt , står det bl.a.: Målsettingen er at alle grupper av befolkningen skal få et reelt tilbud om aktivisering i sin fritid. En vil derfor ta særlig hensyn til aktiviseringstilbud for svake grupper, herunder barn og unge, når tilskudd fordeles. Det er bl.a. krav om at organisasjonene skal være åpen for alle og at de skal ha minst 10 medlemssamlinger eller arrangement i året. Denne type tilskudd skal gi midler til foreningens/lagets ordinære drift. Som utgifter til ordinær drift menes bl.a. utgifter til lokaler, administrasjonsutgifter, reiseutgifter og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse og art, foreningens aktivitet, antall betalende medlemmer eller foreningens/lagets egeninnsats og foreningens/lagets kapitalbehov. Videre vurderes hvilke andre ytelser foreningen får fra Karmøy kommune. Organisasjoner som engasjerer barn og unge skal prioriteres. Organisasjoner som får driftstilskudd fra andre offentlige etater, slik som stat, fylkeskommune, andre kommunale poster, kan ikke får driftstilskudd fra denne tilskuddsordningen. Organisasjoner som har som hovedoppgave å drive med informasjons- og opplysningsarbeid relatert til helse og har aktiviteter som kan betraktes som medisinsk behandling kan heller ikke få støtte. Nedenfor følger oversikt over søker, søkers egen beskrivelse, søknadssum og forslag til tilskudd. I vedlegget kommer det fram antall medlemmer fordelt på barn, unge og voksne samt inntekter og utgifter. Se Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune på nettet under Foretak Beskrivelse Søkesum Forslag Sang og musikk

12 Barnefryd Barnekorene Jubel og Glede Haugaland Trekkspillklubb Havtonar Karmsund Brass Kolneskoret Tilskuddet brukes til innkjøp av ny musikk/playback og innleide dirigenter for konserthelger Tilskuddet vil bli brukt til musikkmateriell, hobby-materiell til enkelte samlinger, mat til enkelte samlinger, sommer-gave til barna, og utgifter i forbindelse med adventskonsert som vi skal arrangere i des Tilskuddet skal brukes til fornyelse av lydanlegg og spilleutstyr generelt. Hovedsakelig medl fra Karmøy. Trenger tilskudd for å kjøpe nye instrumenter. Vi har mange gamle som trenger å skiftes ut, og nye medlemmer gjør at vi trenger flere instrumenter snarest. Tilskuddet skal benyttes til delvis finansiering av kjøp og vedlikehold av instrumenter og kostnader knyttet til instruktør/dirigent. Vanlig drift,kurs,konserter,instruktør og dirigentutgifter Kopervik Korforening Innkjøp og drift av kor Kopervik Musikkorps SangRia Skudenes SoulChildren Kjøp av noter og instrumenter. Drift av korpset SangRia har det siste året hatt en stor nyrekruttering som krever ekstra innsats i f.a. seminar og dirigentutg. samt innkjøp av noter. Koret forbereder også sitt 25 års jubileum i 2015; noe som krever ekstra resurser. Koret skal investere i mikrofoner slik at vi etterhvert kan ha mikrofon til hver enkelt sanger i koret Skudeneshavn Musikkorps Lønn av dirigent og andre utgifter Sola Fide, Åkra Sokn Sund Barnekor Ton Angelon Kurs og dirigentutgifter til koret. (Søknadssum ikke utfylt.) Drive barnekoret til beste for barna og til glede for alle som får oppleve deres sangglede Pengene skal gå til driften av ungdomskoret. (Note-/mus. materiell, kursing, div. materiell, tur..)i tillegg til musikalsk utøvelse og utvikling, legger vi stor vekt på det sosiale, og at vi vil være et inkluderende fellesskap

13 Vea barnerøster Tilskuddet vi søker om blir brukt til å holde koret igang, med innkjøp av diverse kormateriell. Medlemmene er fra ca 4 år Ådlandblesten Teater og dans Videre drift korps. Flere nye instrument, og annet korpsutstyr,noter,notestativ. Rett og slett ting vi trenger for å drive korps Avaldsnes Seniordans Husleie Kopervik linedanceklubb Skudenes Drill Linedanseopplæring og aktivitet for nye og aktive medlemmer. Skudenes drill driver undervisning og trening innen drilldans og marsjering. Vi reiser på konkurranser både lokalt og rundt om i landet. Vi er også en gjeng som skal til NM i drilldans i Trondheim. Vi trenger også flere uniformer Vea Drilltropp Åkra Drill Barn og ungdom 1. Skudeneshavn sjø speidergruppe 1. Vedavågen Sjø Speidergruppe Adventkirken på Sør- Karmøy, Syvendedags Adventistsamfunnet Vea Drilltropp har ca. 20 jenter som øver 1-2 ganger i uken. Instruktørene er betalt etter satser fra NMF. Drilltroppen er ikke medlem i NMF. To ganger i året deltar vi på drilliader (noen deltar 3 ganger). Nye uniformer til 20 aspiranter. Forrige år fornyet vi uniformene til junior drilltropp, og nå ønsker vi å kjøpe like uniformer til aspirantene. De har i dag noen gamle utslitte uniformer. Aktiviteter for barn og ungdom. Ett godt fritidstilbud gjennom aktiv speiding. Med lærerike og spennende aktiviteter på land og sjø. Med stort fokus på sikkerhetsopplæring og mestring. Alle aktiviteter blir driftet med dugnad og innsamlede midler. 1. Vedavågen sjø speidergrupper driver aktivt speiderarbeid for barn helt ned til 2. klasse. Vi har ukentlige møter, og det går med en del utstyr. Vi har dermed en del driftsutgifter! Godt og fungerende utstyr er en nødvendighet for oss. Finansiere aktiviteter for barn, unge og eldre. Speidere og ungdomslag. Vi har 38 døpte medlemmer og ca 15 barn. (Søknadssum ikke utfylt.)

14 Avaldsnes og Håvik Kfuk- Kfum BUU Barne og ungdomsutvalget i Åkra Kirke A&H KFUK-KFUM med alle avdelinger tilbyr ukentlig fritidsaktiviteter til rundt 300 barn og unge, noen i faste aktiviteter og andre i åpne aktiviteter i et positivt og rusfritt miljø. Vi har et sterkt fokus på ledertrening og støtter dette aktivt. Organisere barne- og ungd.arb i menigheten. Legge til rette for arr. Tilby kurs/viderutdanning til frivillige ledere. Hjelpe til å rekruttere ledere til grupper som er igang. Opptatt av at barne og de unge er fremtiden til menigheten CHILDREN OF GOD D.F.E.F. Klippen, ungdom Ebeneser FriBU Karmøy Children of God er barngruppe mellom 4 og 12 år. Vi lærer barn å spille og synge. Vi lager maten sammen og har det bra. Dette år skal vi lage vår egen sang/musikk. Klippen ungdom har i 2013 hatt møter nesten hver fredag. Ulike aktiviteter. Ebeneser driver et aktivt arbeid i et trygt og rusfritt miljø med voksen personer som ledere bl.a. barn, junior og ungdommer hver uke året rundt. Drift og investeringer i barne- og ungdomsarbeidet i Karmøy Frikirke. Vi gir barna tilbud om brede aktiviteter gratis. Utstyr og mat er hovedutgifter FUA - Felles Ungdommsarrangement Tilskuddet skal brukes til å dekke utgifter i forbindelse med FUA. En festival som er arrangert i et samarbeid av menigheter / klubber i Karmøy kommune. Tilskuddet vil bli brukt til å dekke leige av Åkrehamn idrettshall og stoler til arrangementet Fyrlyset jente-og guttelag Aktivitetsmaterialer til barn fra 9 til 13 år GPS - DFEF Saron Åkrehamn Drift av ungdomsarrangement hver fredag og filmkveld annen hver onsdag. Utstyr vi trenger er filmlerret, kanon og ny PC. Lovsangsteamet trenger også nye mikrofoner. Vi drømmer om ny salong og bord nede i kioskområdet

15 Guttelaget Utsyn JOSHUA GROUPEN Junior Karmel Søndagskole Brukes til å kjøp av halvfabrikat, hobbyartikler, materialer, verktøy og annet utstyr for å lage forskjellige trearbeider. Vi har samlinger hver mandag i skoleåret. Det brukes og midler til luftgevær og radiostyrte biler. Joshua group er en ungdomsgruppe som samles 2 ganger i uker for å synge og danser tradisjonelle danser. I tillegg har vi musikk kurs eksempel kitaa, keybord og andre instrumenter. I dette år 2014 skal vi kjøpe instrumenter. Innkjøp av ny popcorn- og slushmaskin da vi har for liten kapasitet til alle juniorene. Ønsker også utstyr til den nystartede snekkergruppa vår, samt flere spill til aktivitetskveldene. (Søknadssum ikke utfylt.) Det søkes tilskudd til å drifte søndagskolen, som omfatter materiell til undervisningen, samt materiell til de ulike aktiviteter som utføres i forbindelse med søndagskolen Kopervik KFUK/KFUM speidere Troppen skal dette året på landsleir i Asker, og trenger fornyelse av telt og annet leirutstyr, vi satser også mye på lederutvikling for unge ledere, vi ønsker også på sikt å ha midler til å investere i en kanotilhenger Kopervik Speidergruppe Drift av Kopervik Speidergruppe Kopervik Speidergruppe Kornbåndet barnelag Ljosheim Ungdomsforening MaxiTua Deltakelse i World Jamboree 2015 i Japan. Tilskuddet vil bli brukt til hobbymaterialer, håndarbeid, og mat på møtene. Vi har også små basarer og en stor basar en gang i året. Dette året har v sendt til prosjekter i NLM. Videre drift av Ljosheim Ungdomsforening, arrangering av turer og andre aktiviteter, innkjøp av spill og nødvendig lydutstyr. Ønsker å gi alle våre ungdommer mulighet til å være med på ulike aktiviteter uten at det koster for mye. Div utstyr og materiell ifm med aktiviteten teknolab, samt evt andre aktivitetsopplegg

16 Molin yngreslag Norheim Kfuk-Kfum Norheim Kfuk-Kfumspeidere Drift av laget, innkjøp av materiell og utgifter til laget. Drift av Hovedforening, Barnegospel/Kor og Lek, Elvisklubb (5.- 7.klasse) og Ten Sing innenfor rammene av programarbeid i Norges KFUK- KFUM. Drift av speidergruppa. Programtilbud for medlemmene fra 2.klasse og ut videregående. Vedlikehold og nyinnkjøp av leirutstyr og kanoer Norheim søndagsskole Formingsmateriell, frukt/kaffe og drift av søndagsskolen Pinsemenigheten Salem Vi har i dag et tilbud for barn fra 3. til 7. klasse. Tilbudet har benevnelsen YoU-2 og samler ukentlig barn. Her legger vi til rette for aktiviteter som data, biljard, bordtennis, bowlingturer, matlaging etc. Regnbuelandet Søndagsskolen i Åkra Kirke Saron Søndagskole Syre Velforening Sør-Karmøy SDA speiderlag Torsdagskveld på Saron I 2013 samlet i gj.snitt 50 barn og 40 voksne på i alt 18 søndager, til lek, kreativ undervisning, og aldersbestemte smågrupper. Tilskuddet vil være et av flere tilskudd og gaver som kan sikre opprettholdelse av aktivitetsnivå. Drift av Saron søndagskole(barnas SuperLørdag) Vi bruker tilskuddet til drift av stjerneklubben, en klubb for barn mellom 6-15 år som møttes hver uke i vårt forsamlingslokale. Tilskuddet skal brukes til div. utgifter i forbindelse med hobbyaktiviteter, utflukter og turer med speiderne. Vi bruker å sponse en del av turutgiftene til speiderne, slik at alle skal ha anledning til å være med. Det er ca barn som synger i kor eller driver med media. Det er stort behov for utstyr som mikrofoner, instrumenter, data og film/foto utstyr. Trenger og utstyr til utflukter Torvastad KFUK/KFUMspeiderne Speiderne trenger å oppgradere en del utstyr. Vi trenger bl.a å kjøpe 4 nye lavoer, og litt annet kjøkkenutstyr

17 Troens Ord Karmøy Menigheten har to andre lokaler vi har møter i. Trenger tilskudd til innkjøp av nytt lydutstyr til disse to nye lokalene, ett lokale på Nordbø/Norheim og i Apothekergaarden Cafe Troens Ord Karmøy, Barnearbeid Troens Ord Karmøy, Ungdomsarbeid Valhall Fritidsklubb Vea Kfuk-Kfum-Speidere Vedavågen Søndagskole, Bethel Vedavågen Yngresklubb Young Life Norge-Karmøy Zoar-Åkrehamn Bedehus Ådland Søndagsskole Idrett Avaldsnes Idrettslag Avaldsnes Krik Barna trenger sårt mye nytt utstyr, som leker, premier, osv. Ungdomsmøtene har blitt flyttet til Apothekergaarden Cafe i Kopervik, trenger nytt nytt piano der, samt diverse lydutstyr. Tilskuddet skal brukes til å betale husleie til Bjørgene grendahus. Klubben trenger også tilskudd til å dekke Internett og tv. I tillegg trenger klubben tilskudd til kontormateriell. Materiell til ukentlige aktiviteter. Husleie, forsikring. Leir/-utstyr (kjøkkentelt mm), landsleir Asker deltakere. Prosjektor. Stort årskull som er aktuelle for patruljeførerkurs. Tilskuddet skal brukes til diverse utstyr i forbindelse med søndagskolesamlingene. Lyd & bilde, instrument, premier, mat i forb. med arrangement osv. Tilskuddet brukes til leirsamling, utflukter og diverse aktiviteter. Innkjøp av stablestoler og et større miksebord med flere uttak samt mikrofoner etc. Tilskuddet skal brukes til drift av husets aktiviteter med hovedfokus på barne- og ungdomsarbeid. Innkjøp av hjelpemidler for lederne i søndagsskolen,hobbymateriell og utstyr til aktiviteter, gevinster for oppmøte, mat tilstelninger som juletrefest, basar, sommeravslutning. Til drift av klubbens arbeid for barn/ungdom Det meste av tilskuddet brukes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr. Noe skal brukes også til arrangement og lederkurs

18 Ferkingstad Idrettslag Frisk Rideklubb Haugaland Klatrelag Haugesund Ju-Jutsu Klubb Karmøy Badmintonklubb Drift av idrettsaktiviteter i idrettslagets nærmiljø. Særlig vekt på idrett blant barn og unge. Det vektlegges også å bidra til å trekke Ferkingstad og Sandve tettere sammen, ut fra felles skole. Vi ønsker å kunne drive klubben videre ved å arrangere stevner og tilstelninger for barn/ungdom og voksne. Anleggsleien vår har blitt økt fra og vi jobber mye på dugnad. Jobber også for nytt stevnemateriell. Opprettholde og videreutvikle klatretilbud for barn, ungdom og voksne på Haugalandet ved å arrangere klatrekurs, buldrekurs, barneklatring, drifte buldrevegg, foreta rutesetting i klatrevegg, vedlikeholde klatrefelt ute, utvikle nye klatreruter/-felt Tilskudd brukes til daglig drift av klubben og oppbygging av avdeling i Kopervik. Ønsker å ha et tilbud til de fleste og satser på å holde en lav kontingent. Vi har store utgifter på baller og utstyr og utgifter ved å sende lagleder på turneringer, noe klubben betaler Karmøy Freestyleklubb Karmøy Golfklubb Utgifter til lokal og driftsmidler knyttet til klubbens aktiviteter. Fra sommeren 2013 har vi fått leie Hillesland 3. etasje i Kopervik og det fungerer bra, men trenger sårt driftsmidler for å balansere økonomisk. Organisert som idrettslag. Har ansatt en person for vedlikehold av anlegget. I tillegg gjeld med Kommunal garanti. Søker ordinær driftstilskudd for klipping og vedlikehold maskinpark for klipping. Våre inntekter fra medlemmer og sponsorer avtar Karmøy Idrettsråd Drift av Karmøy Idrettsråd Karmøy Motocrossklubb Utvikling av bane. Vår bane er i dag uoversiktlig og vi må stå og telle minutter for å følge med om vårt barn kanskje har hatt et fall. Kommer de ikke innen få minutter må vi springe avgårde. Vi ønsker å utvikle banen slik at vi kan se våre medlemmer

19 Karmøy Shotokan karateklubb Karmøy Skytterlag Tilskuddet skal brukes til drift av klubben - ønsker å gå til innkjøp av treningsmatter og annet utstyr som klubbens medlemmer kan bruke. (Søknadssum ikke utfylt) Midler brukes til drift av skytebanene våre på Blikshavn. Vi har 2 riflebaner med standplassbygninger på 350m2, samt Klubbhus på ca 100m Karmøy Sportsdykkerklubb Karmøy Svømmeklubb Karmøy Trial Klubb KnøtteKRIK/ Vedavågen Menighet Kolnes Idrettslag Ordinære driftsutgifter, samt vedlikehold av anlegg. I vårt tilfelle båt og kompressor, samt utstyr til UVrugby. Karmøy svømmeklubb har som formål å lære opp barn og unge i kunsten å svømme samt utvikle ferdighetene slik at de kan delta i konkurranser. Tilskuddet vil bli brukt til reiser, mat og overnatting i forbindelse med deltakelse på svømmestevner. KTK driver barne -og breddeidrett innen motorsport. Trial består av balanse og teknikk med spesial motorsykkel beregnet for terreng kjøring. Klubben trenger støtte til drift av aktiviteter for medlemmene. Vi ønsker å fortsette å tilby våre deltakere frukt i pausen. Dette har barna stor glede av,og vi ønsker å være med å fremme at frukt er både godt og gøy å spise. Vi ønsker også å kjøpe flere skummatter til aktivitetene våre. Aktiviteten i Kolnes il øker hele tiden, og vi må også i år gå til innkjøp av en del utstyr. Vi har også store kostnader på overgang, kretskontigenter, kretsavgifter og forsikringer. Dette bidrar selvfølgelig til økt aktivitet som vi ønsker

20 Kopervik Idrettslag Kopervik Pistolklubb Kopervik Volleyballklubb Nordvegen Golfklubb Sentrum Karateklubb Sk Vedavåg Karmøy Skudenes Rytterklubb Skudenes Turnforening Skudenes Ungdoms- & Idrettslag Spanne Rideklubb Sportsklubben Nord Torvastad Idrettslag Tilskuddet deles i sin helhet på klubbens avdelinger som bruker midlene til drift. Midlene blir bl.a. brukt til cup- og serie påmeldinger, reiser, kamp- og treningsutgifter, utstyr, lokalekostnader osv. Pengene brukes til drift av Kopervik Pistolklubb. Drift av klubben, samt reise til kamper og turneringer. Drift av golfklubb. Kursing av medlemmer unge og gamle. Helsefremmende tiltak for våre eldre og handikappede Sentrum Karateklubb har mange lovende talenter, som også hevder seg godt i mesterskap. Dette er en dyr hobby, så vi ønsker å hjelpe til med å dekke startkontigentene, Til drift av klubbens 26 lag hvorav 24 er i ungdomsavdelingen. Driftstilskuddet vårt skal også i år være med på å drifte og videre utvikle rytterklubben vår. Nå med ny ridehall, og masse dugnad, skal vi nå enda mere kunne være med å forebygge. Legge til rette for mere aktivitet, og pos. oppvekstmiljø. Drift av foreningen og muligheter for kurs/ utdanning for instruktører og trenere. Vi ønsker også å fornye utstyr for best mulig å ivareta sikkerheten for våre turnere. Utgifter til lokaler,administrasjon, reise og materiell Pengene skal hovedsakelig brukes til kursing av dommerpersonell, kursing i Admin, reisestøtte til stevnedeltakere, oppgradering klubbhus, og utstyr til klubblokale. Fotball, håndball, allidrett, idrettskole og fotballskole Tilskuddet skal brukes til idrettslagets aktiviteter for barn og ungdom

21 Åkra Idrettslag Andre Den Burundiske Forening Tilskottet skal brukast til den daglege drifta av alle avdelingane i Åkra Idrettslag. Målet er å ha gode allsidige tilbod og aktivitetar for born og unge. Skapa og laga gode miljø og arenaer. Vi hvil hjelpe våre ungedommer til å reise til hjemlandet for å ta kurs i tradisjionelle danser. Vi ønsker å kunne gjøre det denne sommeren Haugaland Oromo Sosial Kulturell Forening Kultur arrangement, morsmål og kulturundervisning, husleie, reise, kjøp av materiell og annet Haugesund Turistforening Haugesund Turistforening har 5214 medlemmer. Av disse er 1087 bosatt i Karmøy Kommune. Tilskuddet går til drift og administrasjon av foreningens mange aktivitetstilbud og til drift av hytter, merking av stier osv. Hinderaker & Visnes Vel Håp Og Utvikling Driftskostnader i forbindelse med Visnes Kultur- og aktivitetshus og Visnes Grendahus (adm kost, teknisk utstyr, PA anlegg, ny komfyr). Vi skal brukes tilskuddet når vi er på møte og reise ut å lære andre kultur. Våres mål er å sitte og prate sammen mellom innvandrere og nordmann. Snakke sammen om våres livserfaring. Vi lære bl.a. barn å holde sine kultur Indisk Kultur Forening Karmsund Seniordans Karmøy Bygdekvinnelag Karmøy Darts Club Den indiske kultur foreningens mål og ønske er å opprettholde og styrke den indiske kulturen gjennom forskjellige kulturelle og sosiale aktiviteter. Kursutgifter for nye og gamle instruktører som blir holdt forskjellige plasser på vestlandet/sørlandet. Drift av laget. Kurs i gamle mattradisjoner m.m. Trivsel i nærmiljø. Driftutgifter som husleie, reiseutgifter til turneringer for medlemmer, fornying av dartskiver og inventar, eventuelt ny pc til å regne poeng

22 Karmøy Hagelag Karmøy Jeger Fisker Og Naturvernforening Karmøy Quiltelag Formidle kunnskap om planter og spre hageglede. Viktigheten av å ta vare på miljøet rundt oss. Har også kurs om hjemmekompostering av matavfall. Har spennende og inspirerende foredragsholdere. Drift Karmøy jeger Fisker & Naturvernforening. Søknad sum brukes til drifting av aktiviteter til medlemmer. Tiltak for å inspirere og motivere til å holde liv i en gammel tradisjon. Det er også et sosialt tiltak som gir muligheten for mange og vise sin kreativitet Karmøy Røde Kors Tilskuddet skal brukes til utgifter til lokaler, kontormateriell, IT kostnader, administrasjonskostnader og kostnad ved kurser og reiser Karmøy Senioruniversitet Det søkes om driftstilskott til foreningens drift i det kommende år. Karmøyjazz & Blues Club Tilskuddet skal brukes til konserter som avholdes for medlemmer og ikke medlemmer av klubben. Disse avholdes 1-2 ganger pr. mnd. i lokalene til Holmen Brygge og Råseglarlaget. Ingen arrangement i 2013, men vi allerede avtalt 5 arrangement i vår Kopervik Bridgeklubb Daglig drift MAMA DORCAS NAV-brukerne i Karmøy Kvinnergruppe som samles for å sy og å lage mate. Vi samles på Folkets hus i Kopervik 2 ganger i uken. En brukerorganisasjon for NAV-brukere for å kunne bidra til bedre og mer brukertilpasset NAV-tjenester. Skal være en pådriver, vaktbikkje og talerør for alle NAV-brukere i Karmøy Nord-Karmøy Husflidslag Tilbud til alle aldersgrupper. Leier eget hus. Ung Husflid 10 ganger høst og vår. Samarbeids prosjekt med barneskolene Da klokka klang. Kurs, studieringer og møter. Videreutvikle de tilbudene vi har i å formidle håndverkstradisjoner og skaperglede. Norheim Sanitetsforening Drift av hus Kjellsvikveien Karmsund

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.04.2014 Tid : Kl. 18.00 ca 21.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Medlem Ekornsæter Inge

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/45 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016

Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8. Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anine Kongshavn Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/8 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Karmøy folkebibliotek Møtedato: 06.06.2012 Tid : Kl. 18.00 ca kl. 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2011 Tid : Kl. 18.20 20.00 Funksjon Navn Parti Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir Ove FRP

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid : Kl. 18.00 19.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2017 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B A BCD E F EB F B C ABCDEF AD D A B F C EB F CD D D D C A EDF B E C BD AD D A BD B A BD BD D D D B D A B BFBD FA D BD B D D BD BF BF B DFD BF FAD BD D FAD BF FAAF D B F BD AFA B F D F B FA D A D DD D A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.12.2012 Tid : Kl. 18.00 ca 19.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: "Tårnet" Kopervik Møtedato: 26.03.08 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Skole-

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 24.09.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Nestleder Valstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.02.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Geir Ove Valstad Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen.

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 25.03.2009 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Medlem Øvrebø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 13:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Heidi Tevik Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato 09.06.2010 Tid: Kl. 18.00-19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. Ap Nestleder Valstad Geir Ove

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 12.12.07 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00 Rådgivning i ungdomsskolen. Helge Kristiansen, rådgiver ved Åkra ungdomsskole orienterer.

MØTEINNKALLING. Kl. 17.00 18.00 Rådgivning i ungdomsskolen. Helge Kristiansen, rådgiver ved Åkra ungdomsskole orienterer. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar oversikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid : Kl. 18.30 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2010 Tid : Kl. 16.00 18.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4480 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 12.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016. Forslag til vedtak:

Detaljer