Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet."

Transkript

1 Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad

2 Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp Elisabet S. Hauge og Christine Svarstad Prosjekt-rapport nr. 6/ 2012 ISSN-nummer Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3 Sørlandet skal bli best på gjenkjøp Sørlandet har lange tradisjoner for å ta i mot feriegjester fra inn- og utland. For mange nordmenn har Sørlandet vært selve begrepet for "sol, sommer og ferietid". Vi har en oppfatning om at Sørlandet har en høy grad av gjen- kjøp av fornøyde feriegjester. Samtidig er folks reisevaner og reisemønstre i stadig endring, og konkurransen om feriegjestene blir stadig tøffere. Som landsdel har vi utpekt våre eksisterende gjester som vår viktigste ressurs i denne konkurransen. Dette krever at vi går fra å "synse" til å "vite" mer om våre eksisterende gjester. Arena Usus og forskningsresultater i gjenkjøps- prosjektet anser vi som avgjørende for landsdelens videre utvikling og posi- sjon i feriemarkedet. Studiet ble finansiert av VRI Agder. Heidi Sørvig daglig leder Visit Sørlandet AS i

4 ii Agderforskning

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...III SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING Utvalgsprosedyrer Om gjenkjøp Fra teori til forskningsmodell Analyse av data GJESTENES ERFARINGER Fra oppdager til stamgjest Holdningslojalitet Uttrykt lojalitet DISKUSJON OG VIDEREUTVIKLING VEDLEGG SPØRRESKJEMAER...31 LITTERATURLISTE...35 FOU INFORMASJON...37 Figurer og tabeller: Figur 1: Forskningsmodell for kvantitativ forskning på gjenkjøp 2 Figur 2: Idealtyper..12 Figur 3: Informantenes innledende beskrivelser av egen gjesteprofil.15 Figur 4: Informantenes reelle besøkspraktisk...20 Figur 5: Intensjoner om gjenkjøp 21 Tabell 1: Bedrifts og attraksjonsbeskrivelse.7 Tabell 2: WOW-følelsen 9 Tabell 3: Ulike kategorier for idealtyper 13 Tabell 4: Oppsummering av idealtyper.22 iii

6 Sammendrag Denne rapporten presenterer en kvalitativ analyse av gjesters erfaringer fra deres besøk hos 4 Usus-bedrifter i løpet av året Analysen er basert på kvalitative intervju med 14 informanter som har gjestet disse 4 bedriftene. Rapporten har fokus på gjestenes tilfredshet av besøket (holdningslojalitet), hva de sier om besøket i etterkant (uttrykt lojalitet) og deres intensjoner om gjenkjøp (atferds lojalitet). Holdningslojalitet blir i første rekke avgjort av to faktorer; innfridde forventinger og gjestehåndtering under selve bedriftsbesøket. De fleste gjestene rapporterte i de kvalitative intervjuene om at de opplevde å ha en høy holdningslojalitet til den Usus-bedriften som de hadde besøkt. Studien indikerer at de gjester med høy holdningslojalitet (tilfredshet), og gjestene som ikke følte at deres forventinger ble møtt under oppholdet (altså lav tilfredshet), deler sine erfaringer med andre i sin bekjentskapskrets. Teori om gjenkjøp blir i rapporten omarbeidet til en analysemodell som presenterer to ytterpunkter av idealgjester. På den ene siden finner vi oppdagere de gjestene som preferer å besøke stadig nye steder og attraksjoner. På den andre siden finner vi stamgjester de gjestene som foretrekker a besøke steder og attraksjoner som de har besøkt før. 12 av 14 informanter beskriver seg som oppdager i deres forhold til kultur, opplevelse og reiseliv. Første refleksjon er at det lover dårlig for ideen om gjenkjøp. Men under intervjusituasjonen ble det avdekket at for 5 av 14 informanter var det aktuelle attraksjonsbesøket et historisk gjenkjøp de hadde besøkt Usus-bedriften tidligere. Besøks image og reel besøkspraksis er altså to forskjellige sider av samme sak. I tillegg hadde 9 av 14 informanter intensjoner om å besøke Usus-bedriften ved en senere anledning. De fleste informantene beskriver seg selv som en oppdager. Det er likevel ikke noe i veien for å besøke og gjenoppdage Kultur-, opplevelse-, og reiselivsbedrifter (KOR-bedrifter) som man tidligere har besøkt. Oppdagelseselementet var i fokus hos de fleste informantene; de ønsket å oppdage nye sider ved attraksjonen, eller de gjentok opplevelser som de tidligere har oppdaget. Interessant var det også å finne eksempler på hvordan eksisterende gjester bidrar til at folk i deres bekjentskapskrets gjør samme oppdagelser av attraksjoner som de selv har gjort ved tidligere anledninger. Men informantenes beskrivelse av deres reelle besøkspraksis er likevel et stykke unna Usus-nettverkets overordnede målsetning for gjenkjøp om at «9 av 10 som iv

7 besøker Sørlandet skal komme tilbake for å besøke mer av landsdelen, bli lenger, få fortreffelige opplevelser i alle ledd, reise hjem blakk men rik på inntrykk, og lengter tilbake igjen» (www.usus.no). De attraksjonene som denne Usus-undersøkelsen har blitt gjort på, er nisjebedrifter. Analysene av det kvalitative datamaterialet tyder på at informantene forventer en tettere type dialog og samhandling med personalet ved disse nisjebedriftene, enn det som man kan forvente seg i for eksempel en større KOR-orientert bedrift eller selskap 1. Det kan altså se ut som at man forventer en mer personlig form for gjestehåndtering når man besøker en nisjebedrift. 1 Overnattingssteder som for eksempel Thon, Best Western, større opplevelsesparker og liknende selv om også disse selvfølgelig er avhengige av god gjestehåndtering for å generere god holdningslojalitet blant sine gjester. v

8 1 Innledning Denne rapporten presenterer en kvalitativ analyse av gjesters erfaringer fra deres besøk hos 14 Usus-bedrifter i løpet av året Rapporten har fokus på hvordan Usus-gjester beskriver seg selv som bruker av kultur-, opplevelse og kulturtilbud. Denne diskusjonen vil også inkludere gjestenes opplevelse av besøket (holdningslojalitet), hva de sier om besøket i etterkant (uttrykt lojalitet) og deres intensjoner om gjenkjøp (atferds lojalitet). Formålet med dette prosjektet har Denne rapporten er en del av Arena Usus-prosjektet Gjenkjøp. Formålet med prosjektet er å belyse forholdet mellom gjesters erfaringer fra besøk på kultur, - opplevelse - og reiselivsbedrifter (KOR-bedrifter) i nettverket Usus, og deres intensjoner om gjenkjøp. Vi har definert gjenkjøp som aktiviteten der kunder kjøper en selgers produkt, service eller opplevelse flere ganger (Fishbein and Ajzen 1975; Wang and Liu 2010; Hauge 2011; Hauge 2012). Informantene i dette prosjektet er altså gjester som har besøkt en av følgende Usus-bedrifter i løpet av 2012; Troll Aktiv, Røyland Gård, Nøgne Ø, og Bokhotellet. Innenfor samme prosjektportefølje er det også gjennomført tre mer statistikk orienterte studier og analyser av temaet gjenkjøp (Hauge 2011; Hauge 2012; Hauge 2012). Disse tre rapportene beskriver statistisk orienterte sammenhenger mellom kunders holdningslojalitet, uttrykte lojalitet og atferds lojalitet som presentert i figur 1. 1

9 Figur 1: Forskningsmodellen for gjenkjøp: (Hauge 2011; Hauge 2012) Målet med denne prosjektrapporten er å beskrive hvordan gjester ved nisjeorienterte usus-bedrifter beskriver seg selv som gjest kontra deres faktiske bruk av KOR-bedrifter. Denne diskusjonen inkluderer også forholdet mellom gjestenes holdningslojalitet (tilfredshet), uttrykt lojalitet og atferds lojalitet. Et slikt formål innebærer et forskningsperspektiv der en gjør bruk av kvalitative forskningsstrategier. Et slikt perspektiv bidrar til å belyse andre sider ved Usus-gjesters KOR-vaner, enn det som mer statistisk orienterte studier gjør, og styrker kunnskapsutviklingen om temaet gjenkjøp. Ny kunnskap om forholdet mellom KOR-bedrifter og deres gjester skal tas i bruk i Usus-aktørenes strategier for å kunne tilby deres gjester å repetere fornyede, forbedrede og konkurransedyktige produkter, opplevelser og tjenester. Arena er et klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA (www.usus.no). Arena Usus handler om å øke innovasjonskraft, verdiskaping og konkurranseevne gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjestestrømmer gjennom Agder. Arena Usus består av det flere vil anse som et relativt utradisjonelt partnerskap, både sett fra den mer tradisjonelle reiselivssektoren og fra kultursektoren. Klyngen representerer både en bredde i type virksomheter (fra store konsern til små familieforetak), og en dybde i innholdsproduksjon (fra skianlegg til overnattingssteder og museer), som ansees som avgjørende for å være kon- 2

10 kurransedyktig og innovativ i møte med stadig mer krevende gjester, publikum og passasjerer. Næringsmessig er altså Arena Usus forankret i alle sentrale ledd i verdikjeden; fra de bedriftene som er trekkplastre for de store gjestestrømmene til distribusjonsledd, innholdsprodusenter, og infrastruktur. Med utgangspunkt i forskning om turisme (Jacobsen and Viken 1999; Bohlin and Elbe 2007) har forskerteamet skissert ut en modell over hvordan gjester som har besøkt usus-bedrifter ferieåret 2012 beskriver seg selv som brukere av KOR-vaner. Gjestene er delt inn i to hovedkategorier basert på følgende variablene i) om de forstår seg selv som en oppdager (oppsøker stadig nye opplevelser), eller om de beskriver seg som en stamgjest (en som besøker samme sted/ Usus-aktør gang etter gang) i begynnelsen av intervjuet. Hvilken type attraksjon gjestene ønsker er igjen delt inn i to ytterpunkter; ut fra om opplevelsen innebærer et høyt aktivitetsnivå (action) kontra et lavt aktivitetsnivå (ro og fred). Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende. Målet med kategoriseringen har heller vært å presentere hva det er ved ulike KORbedrifter som appellerer til gjestene, og hvordan opplevelsen hos Ususaktøren bidrar til gjenkjøp. Bildet av hvordan informanten beskriver sine KOR-vaner endres når de samme informantene blir utfordret gjennom spørsmål om sin reelle KORpraksis. Nærmere analyser av de kvalitative i svarene som de gav i undersøkelsen viste en bevegelse der gjester tender mot først å beskrive seg selv som en oppdager, for så å beskrive et bruksmønster som plasserer han/ henne i kategorien stamgjest. I presentasjonen av de kvalitative dataene har prosjektforfatterne derfor tillat seg å gjøre en omorganisering av oversikten av typologien av gjestene som har blitt intervjuet. Rapportens struktur Resten av dette kapitlet diskuterer sentrale begrep og presenterer forskningsmodellen som er utgangspunkt for selve studien og gjennomføringen av studiet. Kapittel 2 diskuterer gjestenes erfaringer fra Usus-besøk, deres lojalitet til bedriftene de har besøkt, samt egne vurderinger av tilbøyelighet for gjenkjøp. Rapporten avsluttes i kapittel 3 med en diskusjon om konklusjoner og implikasjoner relatert til informantenes holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet. 3

11 1.1 Utvalgsprosedyrer Alle bedriftene som deltok i undersøkelsen måtte levere ei liste med 10 til 20 navn over gjester som har besøkt deres bedrift i løpet av Av denne lista ble tilfeldige navn plukket ut og oppringt av forskerteamet for intervju. Til sammen var det 42 navn på lista over potensielle informanter. 14 av disse lot seg intervjue. Tabell 1 viser en oversikt over hvor mange intervjuer vi oppnådde å få fra hver bedrift som var med i undersøkelsen. I forkant av feltarbeidet var det utformet et semi-strukturert spørreskjema der hvert spørsmål søkte å stimulere informantene til å svare på spørsmål gjennom egne formulerte svar (spørreskjemaene ligger i vedlegg 1). Til sammen var det 14 personer som var villige til å la seg intervjue. 9 av informantene var kvinner og 5 menn. Informantene var i alderen 35 til 57 år. 4 av informantene besøkte Usus-bedriften uten barn, og 10 av informantene hadde barn med i reisefølget da de besøkte Usus-bedriften. 1.2 Om gjenkjøp Gjenkjøp er i bedriftspraksisfeltet en velkjent strategi for å øke en bedrifts inntekter og profitt. På veien mot økt konkurransedyktighet gjennom gjenkjøp må bedriften ha et konstant fokus på innovasjon og forbedret kvalitet på tjenester og produkter. Dette prosjektet er dermed en videreføring av Arena Usus satsning på kvantitativ kartlegging og analyse av Usus-informanters holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet til Usus-bedrifter innen kultur, opplevelse og reiseliv på Agder (Hauge 2011; Hauge 2012; Hauge 2012). Kvantitative studier av gjenkjøp egner seg ikke for alle bedriftene som deltar i Arena Usus. Flere av bedriftene er for små til at kvantitative data vil gi representative, signifikante og valide analyser. Kunnskap om kunders erfaringer og atferd er et nyttig verktøy som gjør bedriftene bedre i stand til å utvikle og iverksette mer effektive markedsstrategier basert på gjenkjøp. I gjenkjøpsprosjektet vil kvalitative data bidra til mer nyanserte data, enn det som man forventer i kvantitative orienterte undersøkelser. Gjennom et kvalitativt perspektiv vil man kunne presentere mer raffinert dybdekunnskap om hvordan gjestene tar i bruk kultur, opplevelse og reiselivsbedrifter på Sørlandet, hva som er deres erfaringer fra besøk ved Usus-bedrifter, og hvordan de blir ambassadører for Sørlandet og for de Usus-bedriftene som de har gjestet. To viktige parametere når sannsynlighet for om gjenkjøp skal studeres er frekvens og nylighet (Fishbein and Ajzen 1975; Wang and Liu 2010). Frekvens tar for seg hvor hyppig gjesten har besøkt Usus-bedriftene gjennom 4

12 kartlegging av deres historiske besøk. Har gjesten en historie med mange besøk på Usus-bedrifter, er det sannsynlig at han/ hun også har intensjoner om nye besøk. Jo hyppigere gjesten kommer, jo bedre kan det være for bedriften forutsatt at gjesten snakker bra om bedriften til sine venner og familie, samt at gjesten er villig til å legge igjen penger når han/ hun besøker bedriften. Noen gjester vil Usus-bedriftene kunne kategorisere som VIPgjester. Disse kommer ofte tilbake til bedriften eller stedet fordi de er i et gjeste - bedrifts lojalitetsforhold. Forventninger om gjesters besøkshyppighet vil variere på bakgrunn av bedriftenes tilbud og egenart. Nylighet er også en viktig parameter for bedrifter som ønsker å vite mer om sine gjester. Om bedriftene blir mer kjente med sine gjesters besøksrutiner vil de kunne sende gjestene tilpasset informasjon og nyheter om sitt konsept som er tilpasset gjestens behov, hvilket er også relatert til tankegangen i Usus-plattformens satsning på CRM (Lind and Bjørnsen 2012). Diskusjon om begreper relatert til gjenkjøp. Destinasjon er et område som byr på stedbundne opplevelser. I Nærings- og Handelsdepartementets strategiplan «Destinasjon Norge» (NHD 2010), omtales hele Norge som en destinasjon. En turistdestinasjon (eller attraksjon) er et spesifikt produkt satt sammen av ulike komplekse attributter som blir tilbud turister (Bohlin and Elbe 2007; Bajs 2011). Turistdestinasjoner kan bli definert som en konsolidering av produkter og opplevelser som påvirker turisters reiser (Anuar, Ahmad et al. 2012). Reiselivsnæringen er i Norge i en prosess med å omorganisere reiselivsselskapene (turistkontorer, destinasjonsselskaper, Visitselskaper) inn under paraplyen Visit Norge. Som destinasjon kan Norge også deles opp i regioner parallelt med regionstankegangen relatert til at man har ulike turist og opplevelsestilbud i ulike deler av landet. Her har Visit Sørlandet, naturlig nok, fokus på Agderfylkene eller destinasjon Sørlandet. På Sørlandet finner man mange turistattraksjoner, opplevelseskonsepter og kulturtilbud. Attraksjon er steder, gjenstander og hendelser som er av spesiell interesse for turister og som turistene derfor oppsøker (Bohlin and Elbe 2007). Dette kan for eksempel være historiske steder, monumenter, dyreparker, muséer og kunstgallerier, byggverk (slott, skyskrapere, broer), nasjonalparker eller fornøyelsesparker. En turistattraksjon er typisk en stedbundet gjenstand eller hendelse, men kjente periodiske hendelser kan også ha egenskap av en turistattraksjon. De 4 Usus-aktørene som har deltatt i dette prosjektet er i så måte stedbundne turistattraksjoner som tilbyr opplevelser og/ eller kulturtilbud. I Usus-klyngen kaller man bedriftenes besøkende for gjester. I denne rapporten blir derfor informantene presentert som Usus-gjester eller bare gjest. At- 5

13 traksjonene som gjestene besøker er altså i Usus-sammenheng og en juridisk enhet - en bedrift. Men felles for bedriftene er at de tilbyr sine gjester komplekse produkter eller tjenester som påvirker gjestenes reiseopplevelse på Sørlandet. Bedriftene som har deltatt i denne undersøkelsen er enkelt listet opp i tabell 1. Bedriftsnavn står i kolonnen til venstre, og kolonnen til høyre inneholder en kort attraksjonsbeskrivelse. 6

14 Tabell 1: Bedrifts og attraksjonsbeskrivelse Røynland Denne bedriften tilbyr aktiviteter knyttet Gård til gårdsferie og friluftsliv, samt selskaper, overnatting, kurs og konferanser og har en egen gårdsbutikk. På gården finner man også aktivitetsparken Himmelplassen. Røynland Gård ligger i Birkenes kommune. Troll Aktiv Troll Aktiv er en aktivitetsbedrift som satser på ekstremsport som for eksempel rafting, familierafting, SUP, pro-rafting, riverboard, fjellklatring/rappellering, elvekajakk, bever og elgsafari, battlefield live, teambuilding, high ropes, øksekasting, pil og bue, kanotur, mountainbike, fun bike park, fiskeskole, firmaturer/kurs og vinter opplevelser. Troll Aktiv tilbyr også overnatting. Troll Aktiv ligger i Evje og Hornes kommune. Den Nøgne Nøgne Ø det kompromissløse bryggeri Ø AS er Norges ledende og største produsent av flaske øl, samt det første og eneste produsenten av sake i Europa. Eksporterer øl og selger til mer enn 20 land. Nøgne Ø tilbyr også omvisning på fabrikken, med matservering og selskap det er disse gjestene som dette prosjektet har hatt fokus på. Nøgne Ø ligger i Grimstad kommune. Bokhotellet Lynørporten Bokhotellet tilbyr overnatting, ferie og rekreasjon i sørlandshus/ leiligheter, restaurant, bar samt uterestaurant med praktfull utsikt mot havet. Bokhotellet tilbyr også kurs- og konferanser ligger i Tvedestrand kommune. Antall intervju Som tabell 1 viser er bedriftene som har vært med i dette prosjektet forskjellige hvis man fokuserer på hva de tilbyr. Det er imidlertid også noen likheter: - Alle bedriftene er nisjeorienterte, og produktene de tilbyr retter seg mot et spesifikt kundesegment. 7

15 - Bedriftenes grunnidé bygger på en tett relasjon til gjestene, hvor produktet som tilbys skal være lett gjenkjennelig for brukerne. I litteratur om gjenkjøpsforskning blir det ofte poengtert at konsumenters lojalitet til produkter har en assosiasjon med tilfredshet, gjenkjøps atferd og en predikativ relasjon mellom disse fenomenene (Leingpibul, Thomas et al. 2009). I de følgende avsnittene vil begrepene som brukes i prosjektrapporten om gjenkjøp bli videre presisert. I prosjektet om gjenkjøp har gjestenes lojalitet til bedriftene blitt delt inn i tre dimensjoner; holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferdslojalitet. Gjestenes tilfredshet - holdningslojalitet En nöjd kund är någon som har köpt en produkt eller tjänst som har mött hans förväntningar, varken mer eller mindre slik beskriver Lydahl (2011: p. 35) en fornøyd kunde. En fornøyd kunde er en som har fått det han/ hun forventet da kunden kjøpte et produkt eller en tjeneste. Også Oliver (1999) definerer tilfredshet som en behagelig innfrielse av en forventning enten det være seg behov, begjær, mål eller liknende. Forventinger bygger på forkunnskaper. Alle bedrifter er avhengige av et godt rykte for å tiltrekke seg kunder. Noen ganger har gjesten besøkt bedriften tidligere. Andre ganger er besøk initiert av at gjesten har hørt om bedriften via andre, og fått stedet anbefalt av andre som har en positiv erfaring med bedriften. Slik informasjon er svært nyttig for Usus bedriftene fordi den sier noe om hvorfor bedriftene tiltrekker seg (eller ikke tiltrekker seg) gjester. Vi kan altså skille mellom tre typer kjøp. Den ene typen kjøp skyldes at gjesten selv har hatt en positiv opplevelse hos tilbyder tidligere, dvs. gjenkjøp, og den andre type kjøp skyldes at gjesten har fått anbefalt tilbyder fra andre ut fra deres positive erfaringer. En tredje type har utgangspunkt i at gjesten tar kjøpsbeslutningen basert på et positivt inntrykk og derigjennom høye forventninger basert på måten tilbyder selv presenterer seg på f.eks. nettsider, i media osv. Ofte har tilfredshet i forskningen blitt målt ut fra parameter som går på gjesters forventninger, slik som for eksempel opplevd kvalitet på service, opplevd kvalitet på produktene som selges, og hvordan gjester opplever prisnivået for det aktuelle produktet (Lien-Ti and Yu-Chungh 2006). Antakelsen er da at disse tre variablene fører til at gjester blir tilfredse (eller ikke tilfredse), og at disse dimensjonene legger føringer for gjesters lojalitet til produktet. Likevel er det ikke alltid slik at tilfredse kunder kommer tilbake til bedriften. Tilfredshet handler altså om møtte forventinger, men også om en følelsesmessig ( WOW ) tilstand. Det er denne kombinasjonen som forteller noe 8

16 om hva gjestene sier om bedriften. Dersom gjester ikke forlater Sørlandet eller bedrifter med en positiv wow -følelse er det en generell enighet om at attraksjonen eller bedriften sannsynligvis vil miste gjester. Lydahl (2011) beskriver wow -følelsen med å stille noen enkle spørsmål: forteller jeg om opplevelsen til noen?, anbefaler jeg opplevelsen for andre?, og handler jeg der igjen? Disse spørsmålene er utgangspunktet for en tabell med kategorier når han beskriver et hjelpemiddel til å vurdere wow -følelsen og den betydningen den har for bedrifter (tabell 2). Tabell 2: WOW-følelsen Kunden er: Forteller om Anbefaler? Kjøper igjen? deg? Lojal WOW! For alle! Aktivt! Alltid! Svært fornøyd For noen For noen For det meste Fornøyd Tilfeldig Tilfeldig Kan hende Likegyldig For ingen Trolig ikke Kanskje Misfornøyd For 10 personer, Ikke Kanskje om men ikke til deg noen år Svært misfornøyd For 25 personer Definitivt ikke Nei! og kanskje også til deg Riktig forbannet For alle! Hva tror du? Gjett! Kilde: Jeffrey Gitomer, Bearbeidet av: Tomas Lydahl Grad av tilfredshet farger gjesters holdning til det aktuelle produktet. Er man meget tilfreds med bedriften får man en positiv holdning til den aktuelle attraksjonen. Om man oppnår at besøkende får en WOW følelse (Lydahl 2011), hevder altså Lydahl at kundene vil fortelle alle om erfaringene fra bedriften, samt at kundene anbefaler opplevelsene de her erfarte for alle, og at de gjentar opplevelsene som stedet tilbyr. Om en bedrift ikke greier å innfri kunders forventinger og mislykkes med å stimulere til en positiv wowfølelse, får kundene på den andre siden en negativ holdning til stedet. En positiv holdning til stedet har man når gjestene gir bedriften en positiv anerkjennelse og evaluering av attraksjonen. Det legger grunnlaget for å utvikle en positiv uttrykt holdningslojalitet, der gjester forteller om opplevelsen man hadde til andre, og kanskje også oppsøker det aktuelle stedet ved senere anledninger. Uttrykt lojalitet gjestenes ambassadørrolle Når man oppnår at gjesten har blitt tilfreds med steder i form av at forventninger har blitt innfridd, og at besøket hos bedriften gav en positiv wow - 9

17 følelse kan dette føre over i en fase der gjestene uttrykker sin lojalitet. Motsatt av denne første fasen av lojalitet er selvsagt at gjesten ikke ble tilfreds, noe som minsker sannsynligheten for gjenkjøp drastisk. Lojalitet har altså ulike faser (Oliver 1999) hvor gjester kan gå fra å være positivt innstilt til produktet ut fra hva de har hørt om det (som for eksempel pris, kvaliteter, fordeler og så videre), til å kjøpe produktet fordi de liker det som informasjonen forteller dem hva produktet inneholder, til å ha en uttrykt holdningslojalitet der gjesten forteller andre om sin positive opplevelse av produktet, til at gjesten i siste fase besøker bedriften igjen (gjenkjøp), eller i alle fall utvikler intensjoner om at han/ hun vil repetere besøket en gang i fremtiden. Når bedrifter har oppnådd at gjester forteller om sine opplevelser fra bedriften er det en indikasjon på at gjestene viser en (forhåpentligvis positiv) uttrykt lojalitet. Dersom gjesten har en positiv uttrykt lojalitet vil han/ hun fungere som en kvalitetsreferanse, eller ambassadør, og bidra til å spre et godt rykte om bedriften. I motsatt ende vil en negativ uttrykt lojalitet gjøre at gjesten fungerer som en negativ kvalitetsreferanse, og heller bidra til å spre et negativt rykte om konseptet. Atferdsmessig lojalitet gjestenes gjenkjøpsintensjoner Oliver (1999) argumenterer for at der er behov for ytterligere studier av gjesters tilfredshet ved å vise til at selv om en bedrifts gjester er tilfredse, kan deres gjestefrafall relatert til gjenkjøp være så høyt som 90 prosent! Når det gjelder bedrifter innen KOR-bransjen vil det være sannsynlig at fremtidige besøk blir mer vanskelig å forutse, enn i situasjoner der gjester som handler er styrt av rutiner (som for eksempel forbruksvarer). Å måle sannsynligheten for faktiske gjenkjøp, må altså kontrolleres ved å gjøres nye undersøkelser om intensjoner ble til virkelighet en gang i fremtiden. Så langt i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for gjenkjøp har ikke Arena Usus kommet. I den kvantitative undersøkelsen har det derfor blitt spurt om informantenes historie når det gjelder tidligere besøk på Sørlandet og på Usus bedriftene, og om de har intensjoner om å repetere besøk. To viktige parametere når sannsynlighet for om gjenkjøp skal studeres er frekvens og nylighet. Frekvens tar for seg hvor hyppig gjesten har besøkt Sørlandet og Usus-bedriftene. Har gjesten en historie med mange besøk på Sørlandet og på Usus-bedrifter, er det sannsynlig at han/ hun også har intensjoner om nye besøk. Jo hyppigere gjesten kommer, jo bedre kan det være for bedriften forutsatt at gjesten snakker bra om bedriften til sine venner og familie, samt at gjesten er villig til å legge igjen penger når han/ hun besø- 10

18 ker Sørlandet og regionens attraksjoner. Forventninger om gjesters besøkshyppighet vil variere på bakgrunn av bedriftenes tilbud og egenart. Nylighet er også et viktig parameter for bedrifter som ønsker å vite mer om sine gjester. Om bedriftene blir mer kjente med sine gjesters besøksrutiner vil de kunne sende gjestene tilpasset informasjon og nyheter om sitt konsept som er tilpasset gjestens behov. De tre begrepene, holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet, relatert til gjenkjøp har altså nær sammenheng med hverandre. Hvordan er så dynamikken mellom historiske potensielle og fremtidige (gjen)kjøp? Begrepene er i figur 1 satt sammen og oppsummert i det som forskningsteamet har kaldt for Sørlandsbarometeret. Denne figuren illustrerer hvordan de tre nøkkelbegrepene i gjenkjøpsmodellen henger sammen. I dette prosjektet har vi imidlertid omarbeidet gjenkjøpsbarometeret i en analysemodell som har fokus på informantenes gjesteprofil. Denne modellen blir presentert i det kommende kapitlet; Fra teori til forskningsmodell Fra teori til forskningsmodell. Konseptualiseringen av gjenkjøpsbarometerets tre deler; holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet ble altså omarbeidet til en forskningsmodell som hadde som mål å beskrive ulike typer kategorier (idealtyper) Ususgjester, samt hva det er ved attraksjoner som tiltrekker ulike typer gjester (figur 2). Modellen har to ytterpunkter for type gjest (vertikal linje): i) oppdager; om han/ hun prefererer å besøke stadig nye steder eller bedrifter, eller ii) stamgjest; om han/ hun foretrekker å dra til steder som de har besøkt før. Kategori er en betegnelse som primært brukes om en gruppe, der medlemmene i gruppen har fellestrekk, og er på en eller annen måte like. Rapporten vil vise at kategoriene oppdager og stamgjest ikke er gjensidig utlukkende. 11

19 Figur 2: Idealtyper I tillegg til de to kategoriene av gjeste idealtyper, har vi i modellen også inkludert type aktivitet som gjesten foretrekker og som ulike nisjebedrifter tilbyr (horisontal linje). Mens enkelte av bedriftene blir besøkt av gjester fordi bedriftene tilbyr «ro og fred», blir andre bedrifter besøkt fordi de tilbyr andre aktivitetsorientert besøk. Bedrifter kan også legge seg midt i mellom disse to ytterpunktene gjennom at de tilbyr begge typer aktivitet. Basert på «idealtypene», som har to ytterkategorier, samt type aktivitet Ususbedriftene tilbyr, kan man grovt trekke ut 4 grupper av gjester. Ingen av kategoriene er gjensidig utelukkende, og det understrekes at i denne typologibeskrivelsen så representerer disse gruppene idealtyper. Det betyr at en gjest som er intervjuet fordi han/ hun i dette prosjektet er intervjuet fordi han/ hun besøkte en virksomhet som tilbyr for eksempel «ro og fred», ikke trenger å ha en rutine eller en preferanse for å besøke denne typen virksomheter. Tolkningen av begrepene «høyt aktivtetsnivå» og «ro og fred» kan også variere fra gjest til gjest. Hvordan gjestene innledningsvis beskrev seg som gjest la føringer for hvilke spørsmål som ble stilt videre i det kvalitative intervjuet. Hver at de 4 gjestekategoriene hadde et tilpasset spørreskjema for i størst mulig grad kontrollere for mulige forskjeller i tolkning av begrepene mellom respondentene (vedlegg 1). De 4 hovedkategoriene for typiske gjester er listet opp i tabell 3. 12

20 Tabell 3: Ulike kategorier for idealtyper «Oppdageren» «Stamgjesten» Høyt aktivitetsnivå Ro og fred 1.4 Analyse av data I begynnelsen av hvert intervju ble informantene bedt om å beskrive seg som bruker av KOR-tilbud. Først ble de bedt om å plassere seg inn i forskningsmodellen utfra om de anser seg selv som en oppdager eller stamgjest. Deretter ble informantene bedt om å fortelle om sine KOR-vaner. I analysen av data ble hvert av intervjuene gjennomgått grundig av forskerne. Under databehandlingen ble hver av informantene plassert inn i en kategori for hvilken type gjest de representerer. I første omgang ble informanten plassert i modellen av idealtyper basert på gjestens egen beskrivelse av seg selv. Ved nærmere analyser viste det seg at de aller fleste informantene innledningsvis beskrev seg som en oppdager som ønsker å ha et høyt aktivitetsnivå. Det kan selvsagt skyldes at de bedriftene som deltok i undersøkelsen representerer nisjebedrifter og at to av bedriftene nettopp satser konkret på aktivitet for gjestene. Selv om de fleste informantene beskrev seg som en oppdager viste imidlertid analysen av oppfølgingsspørsmålene i selve intervjuet at flere av gjestene kunne bytte kategori, eller i hvert fall ikke var så tydelig én type. Ved gjennomlesning av intervjuene var det flere gjester som bevegde seg fra oppdager til noe imellom oppdager og stamgjest. Videre var det flere som rapporterte om at de gjerne oppsøker en bedrift som tilbyr ro og fred, så vel som en bedrift som tilbyr mer action, og at de gjerne oppsøker en og samme bedrift flere ganger altså at de også er stamgjester. I dataanalysen startet arbeidet med å plassere informantene i de to kategoriene, oppdager og stamgjest, samt se på hva som befinner seg i mellomrommet mellom disse kategoriene. Det er nettopp disse beskrivelsene som innleder neste kapittel. Analysene vil gi kunnskap om gjestenes holdningslojalitet, det vil si deres tilfredshet om hvorvidt besøket på Sørlandet og bedriften innfridde deres forventinger til besøket. Som tidligere nevnt handler tilfredshet 13

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv.

Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp En rapport om Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp

Detaljer

Prosjektrapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjektrapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjektrapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Gjenkjøp - En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

Gjenkjøp - Vintersesong

Gjenkjøp - Vintersesong Prosjekt -rapport nr. 4 /2012 Gjenkjøp - Vintersesong En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Gjenkjøp Vintersesong. En studie om Usus gjesters

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

GJENKJØPS- RAPPORTEN

GJENKJØPS- RAPPORTEN SØRLANDET S KAL BLI BES T PÅ GJENKJØP GJENKJØPS- RAPPORTEN 2 0 1 2 Prosjektrapport nr. 5/2012 ved Elisabet Sørfjorddal Hauge i Agderforskning KARTLEGGING OG ANALYSE BASERT PÅ NI AKTØRER OG 4855 GJESTER

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller

Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller Sammendrag: Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller TØI rapport 951/2008 Forfattere: Alena Erke, Truls Vaa Oslo 2008, 75 sider En vegkantundersøkelse viser at skilting vegvesenets kontrollposter

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet Glimt av lykke Ragnhild Bang Nes Folkehelseinstituttet oversikt Hva er lykke? Hvorfor lykke? Tre studier av lykke Grep for glimt av lykke Hva er lykke? Hva er lykke? Eudaimonisk lykke Utvikle ens potensiale,

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer