Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet."

Transkript

1 Prosjektrapport 6/ 2012 Gjesten om gjenkjøp Usus-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse, og reiseliv på Sørlandet. Elisabet Sørfjorddal Hauge og Christine Svarstad

2 Tittel Forfattere Gjesten om Gjenkjøp Elisabet S. Hauge og Christine Svarstad Prosjekt-rapport nr. 6/ 2012 ISSN-nummer Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3 Sørlandet skal bli best på gjenkjøp Sørlandet har lange tradisjoner for å ta i mot feriegjester fra inn- og utland. For mange nordmenn har Sørlandet vært selve begrepet for "sol, sommer og ferietid". Vi har en oppfatning om at Sørlandet har en høy grad av gjen- kjøp av fornøyde feriegjester. Samtidig er folks reisevaner og reisemønstre i stadig endring, og konkurransen om feriegjestene blir stadig tøffere. Som landsdel har vi utpekt våre eksisterende gjester som vår viktigste ressurs i denne konkurransen. Dette krever at vi går fra å "synse" til å "vite" mer om våre eksisterende gjester. Arena Usus og forskningsresultater i gjenkjøps- prosjektet anser vi som avgjørende for landsdelens videre utvikling og posi- sjon i feriemarkedet. Studiet ble finansiert av VRI Agder. Heidi Sørvig daglig leder Visit Sørlandet AS i

4 ii Agderforskning

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...III SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING Utvalgsprosedyrer Om gjenkjøp Fra teori til forskningsmodell Analyse av data GJESTENES ERFARINGER Fra oppdager til stamgjest Holdningslojalitet Uttrykt lojalitet DISKUSJON OG VIDEREUTVIKLING VEDLEGG SPØRRESKJEMAER...31 LITTERATURLISTE...35 FOU INFORMASJON...37 Figurer og tabeller: Figur 1: Forskningsmodell for kvantitativ forskning på gjenkjøp 2 Figur 2: Idealtyper..12 Figur 3: Informantenes innledende beskrivelser av egen gjesteprofil.15 Figur 4: Informantenes reelle besøkspraktisk...20 Figur 5: Intensjoner om gjenkjøp 21 Tabell 1: Bedrifts og attraksjonsbeskrivelse.7 Tabell 2: WOW-følelsen 9 Tabell 3: Ulike kategorier for idealtyper 13 Tabell 4: Oppsummering av idealtyper.22 iii

6 Sammendrag Denne rapporten presenterer en kvalitativ analyse av gjesters erfaringer fra deres besøk hos 4 Usus-bedrifter i løpet av året Analysen er basert på kvalitative intervju med 14 informanter som har gjestet disse 4 bedriftene. Rapporten har fokus på gjestenes tilfredshet av besøket (holdningslojalitet), hva de sier om besøket i etterkant (uttrykt lojalitet) og deres intensjoner om gjenkjøp (atferds lojalitet). Holdningslojalitet blir i første rekke avgjort av to faktorer; innfridde forventinger og gjestehåndtering under selve bedriftsbesøket. De fleste gjestene rapporterte i de kvalitative intervjuene om at de opplevde å ha en høy holdningslojalitet til den Usus-bedriften som de hadde besøkt. Studien indikerer at de gjester med høy holdningslojalitet (tilfredshet), og gjestene som ikke følte at deres forventinger ble møtt under oppholdet (altså lav tilfredshet), deler sine erfaringer med andre i sin bekjentskapskrets. Teori om gjenkjøp blir i rapporten omarbeidet til en analysemodell som presenterer to ytterpunkter av idealgjester. På den ene siden finner vi oppdagere de gjestene som preferer å besøke stadig nye steder og attraksjoner. På den andre siden finner vi stamgjester de gjestene som foretrekker a besøke steder og attraksjoner som de har besøkt før. 12 av 14 informanter beskriver seg som oppdager i deres forhold til kultur, opplevelse og reiseliv. Første refleksjon er at det lover dårlig for ideen om gjenkjøp. Men under intervjusituasjonen ble det avdekket at for 5 av 14 informanter var det aktuelle attraksjonsbesøket et historisk gjenkjøp de hadde besøkt Usus-bedriften tidligere. Besøks image og reel besøkspraksis er altså to forskjellige sider av samme sak. I tillegg hadde 9 av 14 informanter intensjoner om å besøke Usus-bedriften ved en senere anledning. De fleste informantene beskriver seg selv som en oppdager. Det er likevel ikke noe i veien for å besøke og gjenoppdage Kultur-, opplevelse-, og reiselivsbedrifter (KOR-bedrifter) som man tidligere har besøkt. Oppdagelseselementet var i fokus hos de fleste informantene; de ønsket å oppdage nye sider ved attraksjonen, eller de gjentok opplevelser som de tidligere har oppdaget. Interessant var det også å finne eksempler på hvordan eksisterende gjester bidrar til at folk i deres bekjentskapskrets gjør samme oppdagelser av attraksjoner som de selv har gjort ved tidligere anledninger. Men informantenes beskrivelse av deres reelle besøkspraksis er likevel et stykke unna Usus-nettverkets overordnede målsetning for gjenkjøp om at «9 av 10 som iv

7 besøker Sørlandet skal komme tilbake for å besøke mer av landsdelen, bli lenger, få fortreffelige opplevelser i alle ledd, reise hjem blakk men rik på inntrykk, og lengter tilbake igjen» (www.usus.no). De attraksjonene som denne Usus-undersøkelsen har blitt gjort på, er nisjebedrifter. Analysene av det kvalitative datamaterialet tyder på at informantene forventer en tettere type dialog og samhandling med personalet ved disse nisjebedriftene, enn det som man kan forvente seg i for eksempel en større KOR-orientert bedrift eller selskap 1. Det kan altså se ut som at man forventer en mer personlig form for gjestehåndtering når man besøker en nisjebedrift. 1 Overnattingssteder som for eksempel Thon, Best Western, større opplevelsesparker og liknende selv om også disse selvfølgelig er avhengige av god gjestehåndtering for å generere god holdningslojalitet blant sine gjester. v

8 1 Innledning Denne rapporten presenterer en kvalitativ analyse av gjesters erfaringer fra deres besøk hos 14 Usus-bedrifter i løpet av året Rapporten har fokus på hvordan Usus-gjester beskriver seg selv som bruker av kultur-, opplevelse og kulturtilbud. Denne diskusjonen vil også inkludere gjestenes opplevelse av besøket (holdningslojalitet), hva de sier om besøket i etterkant (uttrykt lojalitet) og deres intensjoner om gjenkjøp (atferds lojalitet). Formålet med dette prosjektet har Denne rapporten er en del av Arena Usus-prosjektet Gjenkjøp. Formålet med prosjektet er å belyse forholdet mellom gjesters erfaringer fra besøk på kultur, - opplevelse - og reiselivsbedrifter (KOR-bedrifter) i nettverket Usus, og deres intensjoner om gjenkjøp. Vi har definert gjenkjøp som aktiviteten der kunder kjøper en selgers produkt, service eller opplevelse flere ganger (Fishbein and Ajzen 1975; Wang and Liu 2010; Hauge 2011; Hauge 2012). Informantene i dette prosjektet er altså gjester som har besøkt en av følgende Usus-bedrifter i løpet av 2012; Troll Aktiv, Røyland Gård, Nøgne Ø, og Bokhotellet. Innenfor samme prosjektportefølje er det også gjennomført tre mer statistikk orienterte studier og analyser av temaet gjenkjøp (Hauge 2011; Hauge 2012; Hauge 2012). Disse tre rapportene beskriver statistisk orienterte sammenhenger mellom kunders holdningslojalitet, uttrykte lojalitet og atferds lojalitet som presentert i figur 1. 1

9 Figur 1: Forskningsmodellen for gjenkjøp: (Hauge 2011; Hauge 2012) Målet med denne prosjektrapporten er å beskrive hvordan gjester ved nisjeorienterte usus-bedrifter beskriver seg selv som gjest kontra deres faktiske bruk av KOR-bedrifter. Denne diskusjonen inkluderer også forholdet mellom gjestenes holdningslojalitet (tilfredshet), uttrykt lojalitet og atferds lojalitet. Et slikt formål innebærer et forskningsperspektiv der en gjør bruk av kvalitative forskningsstrategier. Et slikt perspektiv bidrar til å belyse andre sider ved Usus-gjesters KOR-vaner, enn det som mer statistisk orienterte studier gjør, og styrker kunnskapsutviklingen om temaet gjenkjøp. Ny kunnskap om forholdet mellom KOR-bedrifter og deres gjester skal tas i bruk i Usus-aktørenes strategier for å kunne tilby deres gjester å repetere fornyede, forbedrede og konkurransedyktige produkter, opplevelser og tjenester. Arena er et klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA (www.usus.no). Arena Usus handler om å øke innovasjonskraft, verdiskaping og konkurranseevne gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjestestrømmer gjennom Agder. Arena Usus består av det flere vil anse som et relativt utradisjonelt partnerskap, både sett fra den mer tradisjonelle reiselivssektoren og fra kultursektoren. Klyngen representerer både en bredde i type virksomheter (fra store konsern til små familieforetak), og en dybde i innholdsproduksjon (fra skianlegg til overnattingssteder og museer), som ansees som avgjørende for å være kon- 2

10 kurransedyktig og innovativ i møte med stadig mer krevende gjester, publikum og passasjerer. Næringsmessig er altså Arena Usus forankret i alle sentrale ledd i verdikjeden; fra de bedriftene som er trekkplastre for de store gjestestrømmene til distribusjonsledd, innholdsprodusenter, og infrastruktur. Med utgangspunkt i forskning om turisme (Jacobsen and Viken 1999; Bohlin and Elbe 2007) har forskerteamet skissert ut en modell over hvordan gjester som har besøkt usus-bedrifter ferieåret 2012 beskriver seg selv som brukere av KOR-vaner. Gjestene er delt inn i to hovedkategorier basert på følgende variablene i) om de forstår seg selv som en oppdager (oppsøker stadig nye opplevelser), eller om de beskriver seg som en stamgjest (en som besøker samme sted/ Usus-aktør gang etter gang) i begynnelsen av intervjuet. Hvilken type attraksjon gjestene ønsker er igjen delt inn i to ytterpunkter; ut fra om opplevelsen innebærer et høyt aktivitetsnivå (action) kontra et lavt aktivitetsnivå (ro og fred). Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende. Målet med kategoriseringen har heller vært å presentere hva det er ved ulike KORbedrifter som appellerer til gjestene, og hvordan opplevelsen hos Ususaktøren bidrar til gjenkjøp. Bildet av hvordan informanten beskriver sine KOR-vaner endres når de samme informantene blir utfordret gjennom spørsmål om sin reelle KORpraksis. Nærmere analyser av de kvalitative i svarene som de gav i undersøkelsen viste en bevegelse der gjester tender mot først å beskrive seg selv som en oppdager, for så å beskrive et bruksmønster som plasserer han/ henne i kategorien stamgjest. I presentasjonen av de kvalitative dataene har prosjektforfatterne derfor tillat seg å gjøre en omorganisering av oversikten av typologien av gjestene som har blitt intervjuet. Rapportens struktur Resten av dette kapitlet diskuterer sentrale begrep og presenterer forskningsmodellen som er utgangspunkt for selve studien og gjennomføringen av studiet. Kapittel 2 diskuterer gjestenes erfaringer fra Usus-besøk, deres lojalitet til bedriftene de har besøkt, samt egne vurderinger av tilbøyelighet for gjenkjøp. Rapporten avsluttes i kapittel 3 med en diskusjon om konklusjoner og implikasjoner relatert til informantenes holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet. 3

11 1.1 Utvalgsprosedyrer Alle bedriftene som deltok i undersøkelsen måtte levere ei liste med 10 til 20 navn over gjester som har besøkt deres bedrift i løpet av Av denne lista ble tilfeldige navn plukket ut og oppringt av forskerteamet for intervju. Til sammen var det 42 navn på lista over potensielle informanter. 14 av disse lot seg intervjue. Tabell 1 viser en oversikt over hvor mange intervjuer vi oppnådde å få fra hver bedrift som var med i undersøkelsen. I forkant av feltarbeidet var det utformet et semi-strukturert spørreskjema der hvert spørsmål søkte å stimulere informantene til å svare på spørsmål gjennom egne formulerte svar (spørreskjemaene ligger i vedlegg 1). Til sammen var det 14 personer som var villige til å la seg intervjue. 9 av informantene var kvinner og 5 menn. Informantene var i alderen 35 til 57 år. 4 av informantene besøkte Usus-bedriften uten barn, og 10 av informantene hadde barn med i reisefølget da de besøkte Usus-bedriften. 1.2 Om gjenkjøp Gjenkjøp er i bedriftspraksisfeltet en velkjent strategi for å øke en bedrifts inntekter og profitt. På veien mot økt konkurransedyktighet gjennom gjenkjøp må bedriften ha et konstant fokus på innovasjon og forbedret kvalitet på tjenester og produkter. Dette prosjektet er dermed en videreføring av Arena Usus satsning på kvantitativ kartlegging og analyse av Usus-informanters holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet til Usus-bedrifter innen kultur, opplevelse og reiseliv på Agder (Hauge 2011; Hauge 2012; Hauge 2012). Kvantitative studier av gjenkjøp egner seg ikke for alle bedriftene som deltar i Arena Usus. Flere av bedriftene er for små til at kvantitative data vil gi representative, signifikante og valide analyser. Kunnskap om kunders erfaringer og atferd er et nyttig verktøy som gjør bedriftene bedre i stand til å utvikle og iverksette mer effektive markedsstrategier basert på gjenkjøp. I gjenkjøpsprosjektet vil kvalitative data bidra til mer nyanserte data, enn det som man forventer i kvantitative orienterte undersøkelser. Gjennom et kvalitativt perspektiv vil man kunne presentere mer raffinert dybdekunnskap om hvordan gjestene tar i bruk kultur, opplevelse og reiselivsbedrifter på Sørlandet, hva som er deres erfaringer fra besøk ved Usus-bedrifter, og hvordan de blir ambassadører for Sørlandet og for de Usus-bedriftene som de har gjestet. To viktige parametere når sannsynlighet for om gjenkjøp skal studeres er frekvens og nylighet (Fishbein and Ajzen 1975; Wang and Liu 2010). Frekvens tar for seg hvor hyppig gjesten har besøkt Usus-bedriftene gjennom 4

12 kartlegging av deres historiske besøk. Har gjesten en historie med mange besøk på Usus-bedrifter, er det sannsynlig at han/ hun også har intensjoner om nye besøk. Jo hyppigere gjesten kommer, jo bedre kan det være for bedriften forutsatt at gjesten snakker bra om bedriften til sine venner og familie, samt at gjesten er villig til å legge igjen penger når han/ hun besøker bedriften. Noen gjester vil Usus-bedriftene kunne kategorisere som VIPgjester. Disse kommer ofte tilbake til bedriften eller stedet fordi de er i et gjeste - bedrifts lojalitetsforhold. Forventninger om gjesters besøkshyppighet vil variere på bakgrunn av bedriftenes tilbud og egenart. Nylighet er også en viktig parameter for bedrifter som ønsker å vite mer om sine gjester. Om bedriftene blir mer kjente med sine gjesters besøksrutiner vil de kunne sende gjestene tilpasset informasjon og nyheter om sitt konsept som er tilpasset gjestens behov, hvilket er også relatert til tankegangen i Usus-plattformens satsning på CRM (Lind and Bjørnsen 2012). Diskusjon om begreper relatert til gjenkjøp. Destinasjon er et område som byr på stedbundne opplevelser. I Nærings- og Handelsdepartementets strategiplan «Destinasjon Norge» (NHD 2010), omtales hele Norge som en destinasjon. En turistdestinasjon (eller attraksjon) er et spesifikt produkt satt sammen av ulike komplekse attributter som blir tilbud turister (Bohlin and Elbe 2007; Bajs 2011). Turistdestinasjoner kan bli definert som en konsolidering av produkter og opplevelser som påvirker turisters reiser (Anuar, Ahmad et al. 2012). Reiselivsnæringen er i Norge i en prosess med å omorganisere reiselivsselskapene (turistkontorer, destinasjonsselskaper, Visitselskaper) inn under paraplyen Visit Norge. Som destinasjon kan Norge også deles opp i regioner parallelt med regionstankegangen relatert til at man har ulike turist og opplevelsestilbud i ulike deler av landet. Her har Visit Sørlandet, naturlig nok, fokus på Agderfylkene eller destinasjon Sørlandet. På Sørlandet finner man mange turistattraksjoner, opplevelseskonsepter og kulturtilbud. Attraksjon er steder, gjenstander og hendelser som er av spesiell interesse for turister og som turistene derfor oppsøker (Bohlin and Elbe 2007). Dette kan for eksempel være historiske steder, monumenter, dyreparker, muséer og kunstgallerier, byggverk (slott, skyskrapere, broer), nasjonalparker eller fornøyelsesparker. En turistattraksjon er typisk en stedbundet gjenstand eller hendelse, men kjente periodiske hendelser kan også ha egenskap av en turistattraksjon. De 4 Usus-aktørene som har deltatt i dette prosjektet er i så måte stedbundne turistattraksjoner som tilbyr opplevelser og/ eller kulturtilbud. I Usus-klyngen kaller man bedriftenes besøkende for gjester. I denne rapporten blir derfor informantene presentert som Usus-gjester eller bare gjest. At- 5

13 traksjonene som gjestene besøker er altså i Usus-sammenheng og en juridisk enhet - en bedrift. Men felles for bedriftene er at de tilbyr sine gjester komplekse produkter eller tjenester som påvirker gjestenes reiseopplevelse på Sørlandet. Bedriftene som har deltatt i denne undersøkelsen er enkelt listet opp i tabell 1. Bedriftsnavn står i kolonnen til venstre, og kolonnen til høyre inneholder en kort attraksjonsbeskrivelse. 6

14 Tabell 1: Bedrifts og attraksjonsbeskrivelse Røynland Denne bedriften tilbyr aktiviteter knyttet Gård til gårdsferie og friluftsliv, samt selskaper, overnatting, kurs og konferanser og har en egen gårdsbutikk. På gården finner man også aktivitetsparken Himmelplassen. Røynland Gård ligger i Birkenes kommune. Troll Aktiv Troll Aktiv er en aktivitetsbedrift som satser på ekstremsport som for eksempel rafting, familierafting, SUP, pro-rafting, riverboard, fjellklatring/rappellering, elvekajakk, bever og elgsafari, battlefield live, teambuilding, high ropes, øksekasting, pil og bue, kanotur, mountainbike, fun bike park, fiskeskole, firmaturer/kurs og vinter opplevelser. Troll Aktiv tilbyr også overnatting. Troll Aktiv ligger i Evje og Hornes kommune. Den Nøgne Nøgne Ø det kompromissløse bryggeri Ø AS er Norges ledende og største produsent av flaske øl, samt det første og eneste produsenten av sake i Europa. Eksporterer øl og selger til mer enn 20 land. Nøgne Ø tilbyr også omvisning på fabrikken, med matservering og selskap det er disse gjestene som dette prosjektet har hatt fokus på. Nøgne Ø ligger i Grimstad kommune. Bokhotellet Lynørporten Bokhotellet tilbyr overnatting, ferie og rekreasjon i sørlandshus/ leiligheter, restaurant, bar samt uterestaurant med praktfull utsikt mot havet. Bokhotellet tilbyr også kurs- og konferanser ligger i Tvedestrand kommune. Antall intervju Som tabell 1 viser er bedriftene som har vært med i dette prosjektet forskjellige hvis man fokuserer på hva de tilbyr. Det er imidlertid også noen likheter: - Alle bedriftene er nisjeorienterte, og produktene de tilbyr retter seg mot et spesifikt kundesegment. 7

15 - Bedriftenes grunnidé bygger på en tett relasjon til gjestene, hvor produktet som tilbys skal være lett gjenkjennelig for brukerne. I litteratur om gjenkjøpsforskning blir det ofte poengtert at konsumenters lojalitet til produkter har en assosiasjon med tilfredshet, gjenkjøps atferd og en predikativ relasjon mellom disse fenomenene (Leingpibul, Thomas et al. 2009). I de følgende avsnittene vil begrepene som brukes i prosjektrapporten om gjenkjøp bli videre presisert. I prosjektet om gjenkjøp har gjestenes lojalitet til bedriftene blitt delt inn i tre dimensjoner; holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferdslojalitet. Gjestenes tilfredshet - holdningslojalitet En nöjd kund är någon som har köpt en produkt eller tjänst som har mött hans förväntningar, varken mer eller mindre slik beskriver Lydahl (2011: p. 35) en fornøyd kunde. En fornøyd kunde er en som har fått det han/ hun forventet da kunden kjøpte et produkt eller en tjeneste. Også Oliver (1999) definerer tilfredshet som en behagelig innfrielse av en forventning enten det være seg behov, begjær, mål eller liknende. Forventinger bygger på forkunnskaper. Alle bedrifter er avhengige av et godt rykte for å tiltrekke seg kunder. Noen ganger har gjesten besøkt bedriften tidligere. Andre ganger er besøk initiert av at gjesten har hørt om bedriften via andre, og fått stedet anbefalt av andre som har en positiv erfaring med bedriften. Slik informasjon er svært nyttig for Usus bedriftene fordi den sier noe om hvorfor bedriftene tiltrekker seg (eller ikke tiltrekker seg) gjester. Vi kan altså skille mellom tre typer kjøp. Den ene typen kjøp skyldes at gjesten selv har hatt en positiv opplevelse hos tilbyder tidligere, dvs. gjenkjøp, og den andre type kjøp skyldes at gjesten har fått anbefalt tilbyder fra andre ut fra deres positive erfaringer. En tredje type har utgangspunkt i at gjesten tar kjøpsbeslutningen basert på et positivt inntrykk og derigjennom høye forventninger basert på måten tilbyder selv presenterer seg på f.eks. nettsider, i media osv. Ofte har tilfredshet i forskningen blitt målt ut fra parameter som går på gjesters forventninger, slik som for eksempel opplevd kvalitet på service, opplevd kvalitet på produktene som selges, og hvordan gjester opplever prisnivået for det aktuelle produktet (Lien-Ti and Yu-Chungh 2006). Antakelsen er da at disse tre variablene fører til at gjester blir tilfredse (eller ikke tilfredse), og at disse dimensjonene legger føringer for gjesters lojalitet til produktet. Likevel er det ikke alltid slik at tilfredse kunder kommer tilbake til bedriften. Tilfredshet handler altså om møtte forventinger, men også om en følelsesmessig ( WOW ) tilstand. Det er denne kombinasjonen som forteller noe 8

16 om hva gjestene sier om bedriften. Dersom gjester ikke forlater Sørlandet eller bedrifter med en positiv wow -følelse er det en generell enighet om at attraksjonen eller bedriften sannsynligvis vil miste gjester. Lydahl (2011) beskriver wow -følelsen med å stille noen enkle spørsmål: forteller jeg om opplevelsen til noen?, anbefaler jeg opplevelsen for andre?, og handler jeg der igjen? Disse spørsmålene er utgangspunktet for en tabell med kategorier når han beskriver et hjelpemiddel til å vurdere wow -følelsen og den betydningen den har for bedrifter (tabell 2). Tabell 2: WOW-følelsen Kunden er: Forteller om Anbefaler? Kjøper igjen? deg? Lojal WOW! For alle! Aktivt! Alltid! Svært fornøyd For noen For noen For det meste Fornøyd Tilfeldig Tilfeldig Kan hende Likegyldig For ingen Trolig ikke Kanskje Misfornøyd For 10 personer, Ikke Kanskje om men ikke til deg noen år Svært misfornøyd For 25 personer Definitivt ikke Nei! og kanskje også til deg Riktig forbannet For alle! Hva tror du? Gjett! Kilde: Jeffrey Gitomer, Bearbeidet av: Tomas Lydahl Grad av tilfredshet farger gjesters holdning til det aktuelle produktet. Er man meget tilfreds med bedriften får man en positiv holdning til den aktuelle attraksjonen. Om man oppnår at besøkende får en WOW følelse (Lydahl 2011), hevder altså Lydahl at kundene vil fortelle alle om erfaringene fra bedriften, samt at kundene anbefaler opplevelsene de her erfarte for alle, og at de gjentar opplevelsene som stedet tilbyr. Om en bedrift ikke greier å innfri kunders forventinger og mislykkes med å stimulere til en positiv wowfølelse, får kundene på den andre siden en negativ holdning til stedet. En positiv holdning til stedet har man når gjestene gir bedriften en positiv anerkjennelse og evaluering av attraksjonen. Det legger grunnlaget for å utvikle en positiv uttrykt holdningslojalitet, der gjester forteller om opplevelsen man hadde til andre, og kanskje også oppsøker det aktuelle stedet ved senere anledninger. Uttrykt lojalitet gjestenes ambassadørrolle Når man oppnår at gjesten har blitt tilfreds med steder i form av at forventninger har blitt innfridd, og at besøket hos bedriften gav en positiv wow - 9

17 følelse kan dette føre over i en fase der gjestene uttrykker sin lojalitet. Motsatt av denne første fasen av lojalitet er selvsagt at gjesten ikke ble tilfreds, noe som minsker sannsynligheten for gjenkjøp drastisk. Lojalitet har altså ulike faser (Oliver 1999) hvor gjester kan gå fra å være positivt innstilt til produktet ut fra hva de har hørt om det (som for eksempel pris, kvaliteter, fordeler og så videre), til å kjøpe produktet fordi de liker det som informasjonen forteller dem hva produktet inneholder, til å ha en uttrykt holdningslojalitet der gjesten forteller andre om sin positive opplevelse av produktet, til at gjesten i siste fase besøker bedriften igjen (gjenkjøp), eller i alle fall utvikler intensjoner om at han/ hun vil repetere besøket en gang i fremtiden. Når bedrifter har oppnådd at gjester forteller om sine opplevelser fra bedriften er det en indikasjon på at gjestene viser en (forhåpentligvis positiv) uttrykt lojalitet. Dersom gjesten har en positiv uttrykt lojalitet vil han/ hun fungere som en kvalitetsreferanse, eller ambassadør, og bidra til å spre et godt rykte om bedriften. I motsatt ende vil en negativ uttrykt lojalitet gjøre at gjesten fungerer som en negativ kvalitetsreferanse, og heller bidra til å spre et negativt rykte om konseptet. Atferdsmessig lojalitet gjestenes gjenkjøpsintensjoner Oliver (1999) argumenterer for at der er behov for ytterligere studier av gjesters tilfredshet ved å vise til at selv om en bedrifts gjester er tilfredse, kan deres gjestefrafall relatert til gjenkjøp være så høyt som 90 prosent! Når det gjelder bedrifter innen KOR-bransjen vil det være sannsynlig at fremtidige besøk blir mer vanskelig å forutse, enn i situasjoner der gjester som handler er styrt av rutiner (som for eksempel forbruksvarer). Å måle sannsynligheten for faktiske gjenkjøp, må altså kontrolleres ved å gjøres nye undersøkelser om intensjoner ble til virkelighet en gang i fremtiden. Så langt i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for gjenkjøp har ikke Arena Usus kommet. I den kvantitative undersøkelsen har det derfor blitt spurt om informantenes historie når det gjelder tidligere besøk på Sørlandet og på Usus bedriftene, og om de har intensjoner om å repetere besøk. To viktige parametere når sannsynlighet for om gjenkjøp skal studeres er frekvens og nylighet. Frekvens tar for seg hvor hyppig gjesten har besøkt Sørlandet og Usus-bedriftene. Har gjesten en historie med mange besøk på Sørlandet og på Usus-bedrifter, er det sannsynlig at han/ hun også har intensjoner om nye besøk. Jo hyppigere gjesten kommer, jo bedre kan det være for bedriften forutsatt at gjesten snakker bra om bedriften til sine venner og familie, samt at gjesten er villig til å legge igjen penger når han/ hun besø- 10

18 ker Sørlandet og regionens attraksjoner. Forventninger om gjesters besøkshyppighet vil variere på bakgrunn av bedriftenes tilbud og egenart. Nylighet er også et viktig parameter for bedrifter som ønsker å vite mer om sine gjester. Om bedriftene blir mer kjente med sine gjesters besøksrutiner vil de kunne sende gjestene tilpasset informasjon og nyheter om sitt konsept som er tilpasset gjestens behov. De tre begrepene, holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet, relatert til gjenkjøp har altså nær sammenheng med hverandre. Hvordan er så dynamikken mellom historiske potensielle og fremtidige (gjen)kjøp? Begrepene er i figur 1 satt sammen og oppsummert i det som forskningsteamet har kaldt for Sørlandsbarometeret. Denne figuren illustrerer hvordan de tre nøkkelbegrepene i gjenkjøpsmodellen henger sammen. I dette prosjektet har vi imidlertid omarbeidet gjenkjøpsbarometeret i en analysemodell som har fokus på informantenes gjesteprofil. Denne modellen blir presentert i det kommende kapitlet; Fra teori til forskningsmodell Fra teori til forskningsmodell. Konseptualiseringen av gjenkjøpsbarometerets tre deler; holdningslojalitet, uttrykt lojalitet og atferds lojalitet ble altså omarbeidet til en forskningsmodell som hadde som mål å beskrive ulike typer kategorier (idealtyper) Ususgjester, samt hva det er ved attraksjoner som tiltrekker ulike typer gjester (figur 2). Modellen har to ytterpunkter for type gjest (vertikal linje): i) oppdager; om han/ hun prefererer å besøke stadig nye steder eller bedrifter, eller ii) stamgjest; om han/ hun foretrekker å dra til steder som de har besøkt før. Kategori er en betegnelse som primært brukes om en gruppe, der medlemmene i gruppen har fellestrekk, og er på en eller annen måte like. Rapporten vil vise at kategoriene oppdager og stamgjest ikke er gjensidig utlukkende. 11

19 Figur 2: Idealtyper I tillegg til de to kategoriene av gjeste idealtyper, har vi i modellen også inkludert type aktivitet som gjesten foretrekker og som ulike nisjebedrifter tilbyr (horisontal linje). Mens enkelte av bedriftene blir besøkt av gjester fordi bedriftene tilbyr «ro og fred», blir andre bedrifter besøkt fordi de tilbyr andre aktivitetsorientert besøk. Bedrifter kan også legge seg midt i mellom disse to ytterpunktene gjennom at de tilbyr begge typer aktivitet. Basert på «idealtypene», som har to ytterkategorier, samt type aktivitet Ususbedriftene tilbyr, kan man grovt trekke ut 4 grupper av gjester. Ingen av kategoriene er gjensidig utelukkende, og det understrekes at i denne typologibeskrivelsen så representerer disse gruppene idealtyper. Det betyr at en gjest som er intervjuet fordi han/ hun i dette prosjektet er intervjuet fordi han/ hun besøkte en virksomhet som tilbyr for eksempel «ro og fred», ikke trenger å ha en rutine eller en preferanse for å besøke denne typen virksomheter. Tolkningen av begrepene «høyt aktivtetsnivå» og «ro og fred» kan også variere fra gjest til gjest. Hvordan gjestene innledningsvis beskrev seg som gjest la føringer for hvilke spørsmål som ble stilt videre i det kvalitative intervjuet. Hver at de 4 gjestekategoriene hadde et tilpasset spørreskjema for i størst mulig grad kontrollere for mulige forskjeller i tolkning av begrepene mellom respondentene (vedlegg 1). De 4 hovedkategoriene for typiske gjester er listet opp i tabell 3. 12

20 Tabell 3: Ulike kategorier for idealtyper «Oppdageren» «Stamgjesten» Høyt aktivitetsnivå Ro og fred 1.4 Analyse av data I begynnelsen av hvert intervju ble informantene bedt om å beskrive seg som bruker av KOR-tilbud. Først ble de bedt om å plassere seg inn i forskningsmodellen utfra om de anser seg selv som en oppdager eller stamgjest. Deretter ble informantene bedt om å fortelle om sine KOR-vaner. I analysen av data ble hvert av intervjuene gjennomgått grundig av forskerne. Under databehandlingen ble hver av informantene plassert inn i en kategori for hvilken type gjest de representerer. I første omgang ble informanten plassert i modellen av idealtyper basert på gjestens egen beskrivelse av seg selv. Ved nærmere analyser viste det seg at de aller fleste informantene innledningsvis beskrev seg som en oppdager som ønsker å ha et høyt aktivitetsnivå. Det kan selvsagt skyldes at de bedriftene som deltok i undersøkelsen representerer nisjebedrifter og at to av bedriftene nettopp satser konkret på aktivitet for gjestene. Selv om de fleste informantene beskrev seg som en oppdager viste imidlertid analysen av oppfølgingsspørsmålene i selve intervjuet at flere av gjestene kunne bytte kategori, eller i hvert fall ikke var så tydelig én type. Ved gjennomlesning av intervjuene var det flere gjester som bevegde seg fra oppdager til noe imellom oppdager og stamgjest. Videre var det flere som rapporterte om at de gjerne oppsøker en bedrift som tilbyr ro og fred, så vel som en bedrift som tilbyr mer action, og at de gjerne oppsøker en og samme bedrift flere ganger altså at de også er stamgjester. I dataanalysen startet arbeidet med å plassere informantene i de to kategoriene, oppdager og stamgjest, samt se på hva som befinner seg i mellomrommet mellom disse kategoriene. Det er nettopp disse beskrivelsene som innleder neste kapittel. Analysene vil gi kunnskap om gjestenes holdningslojalitet, det vil si deres tilfredshet om hvorvidt besøket på Sørlandet og bedriften innfridde deres forventinger til besøket. Som tidligere nevnt handler tilfredshet 13

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 0 Fritidsbåtturismen på SørlandeT Line Grønstad og Elisabet Hauge Rapporten er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og EUs regionale

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Prosjektrapport nr. 8/ 2012 Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Utarbeidet av: Emma Lind og Egil Bjørnsen Mars 2012 1 Tittel Forfattere

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser

Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser Bacheloroppgave i EK 205 E Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Toril Amalie Furnes Bodø Totalt antall sider: 78 Forord Denne oppgaven er skrevet

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer