Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10"

Transkript

1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom bestående av et jordbruksareal på ca 50 dekar (fulldyrket) fordelt på to jorder, med tilhørende hovedhus, forpakterbolig, borgstue, driftsbygning og uthus/garasje. Tunet er beliggende 1 km nord for Rena sentrum. Tunearealet inklusive tilgrensende skog er ca 18 dekar. I tillegg til jordbruksarealet er det totalt 847 daa skog og utmarksarealer, hvorav 734 daa er klassifisert som produktiv skog. Skogen er fordelt på fire teiger beliggende syd og vest for Rena sentrum. 2 teiger på Tallmoen/Bekkelaget, 1 teig ved Rostadmoen og 1 teig opp mot Engulsfjellet. Skogbruksplandataene baserer seg på registreringer fra 1996 samt på nyregistreringer i Registreringene i 1996 ble utført av NORSKOG i sammenheng med et mulig makeskifte i forbindelse med Rødsmoen. Registreringene i 2008 er også gjennomført av NORSKOG v/rolf Brennodden. Registreringene fra 1996 er kontrollert og justert for endringer i skogsituasjonen frem til Det gjøres oppmerksom på at skogbruksplandata kan inneholde feil eller unøyaktigheter, men selger er ikke kjent med at det er feil i det materialet som her er basis. Samlet stående volum på eiendommen er beregnet til ca m 3, og tilveksten på eiendommen er beregnet til ca 190 m 3 pr. år. Skogen er dominert av middels bonitet (bon utgjør ca 81 % av det produktive skogarealet) Til Åmot prestegård hører det også med andre arealer og festeavtaler, men disse omfattes ikke av dette salget.

2 Prospekt Åmot prestegård. Side 2 Dyrket mark Den dyrkete marka er fordelt på to jorder/skifter. Det ene, med et dyrket areal på ca 45 dekar, ligger ved bebyggelsen på Åmot prestegård, mellom Koppangvegen og Glomma, og det andre, med et dyrket areal på ca 5 dekar, ligger ca 700 meter nordenfor tunet på eiendommen. Samlet er arealet på disse to skiftene (inklusive jordekanter, tunområde, skog ved tunet o.l.) er 79 dekar.

3 Prospekt Åmot prestegård. Side 3 Bygningsmasse - tunet Tunet, som ligger ca 1 km nord for Rena sentrum, består av 5 bygninger: Hovedhus Borgstue Vedskjul/uthus/garasje Driftsbygning Forpakterbolig Hovedhus Hovedhuset er oppført i ca 1850, men deler av huset kan være eldre. Huset er fundamentert på gråsteinsmur (påstøpt i senere tid). Bygningen er oppført i tømmer og kledd med panel. Huset har en grunnflate på ca 300 m2, og består av 2 etasjer + kjeller og loft. Huset er fredet. 1. etasje: Gang, kjøkken, vaskerom, bad, toalettrom, 4 stuer, kontor, terrasse 2. etasje: 4 soverom og kontor Loft: Uinnredet

4 Prospekt Åmot prestegård. Side 4 Hovedbygning Sammendrag av tilstandsrapport for de enkelte bygningselementer i hovedbygningen Element Tilstandsgrad Kommentar Grunnmur 2 Gråsteinsmur fra byggeåret som er påstøpt senere Drenering 3 Ukjent hvilken type drenering som er benyttet Veggkonstruksjoner og utvendige 2 Utvendige paneler trenger vask og maling fasader Vinduer 2 Normal slitasje ut i fra alder. Stedvis behov for utskiftinger samt overflatebehandling Dører 1 Terrassedør bør skiftes Takkonstruksjon 3 Eternittplater på taket bør skiftes ut Innvendige overflater De innvendige gulv og vegger er generelt slitt Renner, beslag og nedløp 1 Stål takrenner og nedløp fra senere tid Terrasse 3 Terrassen bør totalrenoveres Pipe Ikke vurdert i tilstandsrapport Etasjeskillere 2 Krypkjeller 2 Fuktsperre mot grunn mangler Kjellervegger 3 Fuktige. Begynnende soppskader Bad 3 Bør totalrenoveres Toalettrom 2 Kjøkken 2 Bør totalrenoveres Som det fremgår av tabellen over og boligsalgsrapporten/tilstandsrapporten er det behov for vesentlig oppgradering/vedlikehold på hovedhuset Tilstandsgrad Beskrivelse 0 Elementet er nytt og uten skadesymptomer 1 Elementet er tatt i bruk og graden formidler normal slitasje uten nødvendige strakstiltak 2 Elementet er gammelt, og/eller risiko for skader. Bør utskiftes innen rimelig tid 3 Påvist funksjonssvikt. Utbedring umiddelbart eller innen svært kort tid

5 Prospekt Åmot prestegård. Side 5 Borgstue Borgstuen er en fredet bygning, sannsynligvis oppført ca Oppført i tømmer, kledd med stående panel og tak dekket med takstein. Grunnflate ca 190 m2. Huset må påregnes totalrenovert. Forpakterbolig Bygget ca Grunnflate ca 95 m2. Fundamentert på betongmur, oppført i bindingsverk med stående ytre kledning. Tak tekket med sementstein. 1. etg: Gang, stue og kjøkken 2. etg: 3 soverom og bad Kjeller: Bod, badstue, dusj og vaskerom. Huset har 1960-standard

6 Prospekt Åmot prestegård. Side 6 Driftsbygning Oppført i bindingsverk, kledd med panel. Tak dekket med eternittplater. Grunnflate ca 600 m2. Driftsbygningen er ikke tilpasset dagens driftsform, og har et større vedlikeholdsbehov. Vognskjul/uthus. Inneholder vedbod og 3 garasjeplasser. Grunnflate ca 170 m2. Trenger oppgradering For ytterlige detaljer vedrørende bygningene henvises det til vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport utarbeidet av Hedmark Byggvurdering

7 Prospekt Åmot prestegård. Side 7 Skogen/utmarka Arealfordeling (inkluderer ikke dyrket mark og tunområde) Fordeling av samlet areal Markslag Areal i dekar Produktiv skog 734 Myr 0 Tresatt imp./skrapskog 0 Fjell/imp 106 Teknisk imp, veier etc. 6 Vann 0 Annet 0 SUM uproduktivt 112 TOTALT 846 Areal - dekar Teig Gnr/Bnr Prod skog Totalt 1 12/ / / /158 og /159 Sum Produktivt skogareal i dekar fordelt på bonitet og hogstklasse på 2008-nivå Hogstklasser Bonitet I II III IV V SUM % % % % % % % % Sum Daa % % 0 % 34 % 23 % 17 % 26 % 100 % Alle areal i daa. Pga. avrundinger (bestandene i skogbruksplanen har areal med 1 desimal) blir ikke alle summer korrekte. Det korrekte produktive skogarealet er 734 dekar. Volum og tilvekst på 2008-nivå Stående volum i m³ fordelt på bonitet og hogstklasse: Hogstklasser Bonitet I II III IV V SUM % % % % % % % % Sum Daa % % 0 % 3 % 29 % 24 % 44 % 100 %

8 Prospekt Åmot prestegård. Side 8 Stående volum i m³ fordelt på treslag Treslag Volum, m3 % Gran % Furu % Løv % SUM % Årlig tilvekst i m3 pr. år, alle hogstklasser Skogbruksplandataene er ingen eksakt sannhet, og den enkelte interessent oppfordres derfor til selv å vurdere volum i enkeltbestand. Selger er ikke kjent med feil i dette materialet ut over hva en statistisk (ut i fra takstmetodikk samt at dataene er fremskrevet og ajourført) må forvente. Tall for volum og tilvekst er bruttoverdier, uten korreksjon for topp, avfall, miljøhensyn eller ikke drivbare arealer. Treslag Volum, m3 % Gran % Furu % Løv 10 5 % SUM % Skogbruksplan Skogbruksplandataene baserer seg på to forskjellige registreringer. Teig 1 og 2 (gnr/bnr. 12/10) ble registrert av NORSKOG i 1996 sammen med flere andre teiger i sammenheng med et mulig makeskifte i forbindelse med Rødsmoen. Disse dataene er kontrollert og justert med bakgrunn i ortofoto og markbefaring. Det er bl.a. korrigert for utførte avvirkninger. Teig 3 og 4, på Tallmoen, er nyregistrert sommeren Inndeling med basis i ortofoto og markbefaring. Under markbefaring ble det foretatt relaskop- og høydemålinger som grunnlag for volumberegning., samt registrering av bonitet, alder m.v. Det kan ikke garanteres at det ikke skogbruksplandataene er korrekte. Dette tilsier at den enkelte interessent selv bør vurdere skogbruksplanen sin kvalitet ved konkrete befaringer i marka. Avvirkning etter siste skogregistrering: Det er foretatt avvirkninger i teig 1 og 2 etter 1996, men skogbruksplan er ajourført for dette (med forbehold om feil/mangler) Det er også tynnet i teig 3 og 4, men dette ble gjort før disse teigene ble registrert.

9 Prospekt Åmot prestegård. Side 9 Miljøregistreringer Ressursdata AS (som var Statskog sitt planselskap) gjennomførte i 1998/99 registrering av nøkkelbiotoper, restaureringsbiotoper og hensynsområder i prestegårdskoger i Hedmark. Ved denne registreringen ble det funnet tre områder som kvalifiserte til å bli nøkkelbiotop. Biotop Teig Areal Biotoptype Beskrivelse Behandling nr dekar 1 1 8,1 Gammel Eldre granskog m. innslag av Ikke-hogst granskog høgstaude- og sumpskog. Området ligger på et flatt parti med større bekk 2 2 7,2 Sumpskog Svak østvendt noe rik gransumpskog. Mye gadd mot veien etter tidligere frost Lukket hogst i sumpskog. Spar gadd og løvtær. Ta hensyn til løvtrær og 3 2 8,3 Sumpskog Frodig vegetasj. langs bekk m. gml granskog. Noe innslag av høgstaude. En del grove graner og noe død gråor, tildels grov langs bekken For beliggenhet og avgrensning av biotopene se vedlagte kart vegetasjon ved drift Lukket hogst som beholder sjiktning. Spar alle løvtrær og ta hensyn til vegetasjon Driftsforhold Eiendommen har gjennomgående enkle driftsforhold, med den enkelte interessent bør selv gjøre seg en oppfatning av drivbarhet, driftsnetto i de ulike deler av eiendommen, m.m. før en legger inn bud. Veidekning. Skogteigene på Tallmoen/Bekkelaget ligger inntil offentlig vei Skogteigene ved Rostadmoen og Engulsfjellet (gnr/bnr 12/10) er med i fellesveianleggene Bergeseterveien, Rostadseterveien og Bergeseterveien. Åmot prestegård har i disse veiene sine rettmessige andeler. Det jobbes fortiden med å slå disse veiene sammen til en veiforening. Åmot prestegård vil da eventuelt få en andel på ca. 4,5%. Det er ingen transportavgift på tømmer på disse veiene. Jakt Elgjakt: Alle skogteigene inngår i Åsbygda viltstellområde. Gjennomsnittlig utbytte de siste 3 år: er i størrelsesorden 2,00 2,50 kr/daa Småviltjakt : Alle skogteigene inngår i Engulsfjellia jaktfelt. Utbytte utbetales ca. hvert 4. år og da med utbytte i størrelsesorden 0,85 kr/daa pr år Gårdsnummer/bruksnummer Eiendommen har i dag matrikkelnummer (gnr/bnr) 9/1 og 12/10 i Åmot kommune.

10 Prospekt Åmot prestegård. Side 10 De to skogteigene, teig 1 opp mot Engulsfjellet og teig 2 ved Rostadmoen har gnr/bnr 12/10 De øvrige arealene som selges ligger under 9/1, men her er det en pågående deling, og Åmot kommune har tildelt disse arealene nye bruksnr. De nye bruksnumrene er enda ikke tinglyst. Gnr/bnr Teig/parsell Areal-ca dekar 9/155 Parsellen ved tunet på Åmot prestegård 70,7 9/156 Parsellen med dyrket mark nord for tunet 8,3 9/157 Skogteig ved Bakstadvegen 106,2 9/158 Skogteig på Tallmoen, vest for Nyvegen 12,8 9/159 Skogteig på Tallmoen, øst for Nyvegen 50,2 Avklaring av rettigheter og plikter som følger med de forskjellige gnr/bnr som er skilt ut fra gnr 9 bnr 1 vil bli avklart via Jordskifteretten. Det opprinnelige matrikkelnummeret 9/1 inneholder andre arealer enn de som er angitt og kartfestet i dette prospektet, med vedlegg, og disse inngår ikke i salget. Nødvendige fradelinger fra andre arealer tilhørende Opplysningsvesenets fond vil bli foretatt før endelig salg finner sted. Kopi av grunnboksutskriften for hovedbruket 9/1 og 12/10 kan fåes hos NORSKOG, og vil være tilgjengelig på visning. Kjøper oppfordres til å gå igjennom grunnboken for å gjøre seg kjent med eventuelle heftelser som påhviler eiendommen Planstatus I kommuneplanen er tunet med påstående bygninger og hagen vist som offentlig byggeområde med skravur for bevaring av kulturvernhensyn. Dyrket mark er vist som ordinære LNFområder. Ovf vil få utarbeidet en reguleringsplan for området, der tunet med påstående bygninger vil bli regulert som Spesialområde bevaring, mens jordbruksarealene vil bli regulert til jordbruksformål. Tilleggsopplysninger Det er ingen kjente tvister knyttet til eiendommens grenser. Det er ikke odel knyttet til eiendommen. Det følger heller ingen forpliktelser for tidligere ansatte ved kjøp av eiendommen. Ingen maskiner følger eiendommen. Eiendommen og dens eventuelle tilbehør overtas som den er. Avhendingslovens 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar bl.a. det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i Avhendingslovens 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Dersom areal på eiendommen skulle bli regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år forbeholder selger seg gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det bli inntatt

11 Prospekt Åmot prestegård. Side 11 en bestemmelse om at salg av arealer til annet enn landbruk i denne perioden betinger samtykke fra Opplysningsvesenets fond Omkostninger I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper følgende kostnader i forbindelse med salget: Utgifter til oppmåling, kartforretning, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift. I dette tilfellet vil kostnadene være følgende (anslag): Konsesjon Gebyret avhenger av kjøpesum, i dag er gebyret 3 promille av den første millionen, 2 promille av overskytende. (Minimumsbeløp kr 750,-, maksimumsbeløp kr 15000,-) Oppmåling, kartforretning og jordskifte: Nødvendig oppmåling og kartforretning knyttet til delingen løses gjennom jordskifte. Kostnadene for dette vil avhenge av hvor lang grense som må gås opp og antall parter som berøres. Satser pr. 2007: Grunngebyr kr 4300,- Tilleggsgebyr pr part kr 1548,- Gebyr for oppmerking av grense kr 1.720,- pr påbegynte 0,5 km (grenselengdegebyr) + eventuell målehjelp, ca kr 1000,- pr dag Grensemerker kr 40,- pr stk Meddommere kr 3000,- pr person pr dag (Ikke påkrevet, se under) Meddommere benyttes kun hvis en av partene krever det og de øvrige parter ikke protesterer innen en gitt frist. Selger er ikke kjent med at oppmåling eller grensefastsettelse anses som nødvendig i forbindelse med salget. Dokumentavgift/Tinglysing Dokumentavgiften til staten er fastsatt til 2,5 % av kjøpesum. Tinglysingsgebyret for skjøte (tar utgangspunkt i rettgebyret som fra ble satt til kr. 860.) Tinglysing av skjøte er 1,8 ganger rettsgebyret (kr ) Salgsprosessen Kjøp av eiendommen vil være konsesjonspliktig. Eiendommen vil i utgangspunktet bli solgt til høystbydende innenfor de rammer konsesjonsloven setter. Også andre forhold enn pris vil bli tillagt vekt, som finansiell evne, mulighet for konsesjon, evne til å ivareta kulturverninteressene på eiendommen etc. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud.

12 Prospekt Åmot prestegård. Side 12 Det gjennomføres en, 1, lukket budrunde med skriftelige bud. Dette innebærer at vi under salgsprosessen ikke vil oppgi detaljer omkring innkomne bud. Det arrangeres visning på eiendommen tirsdag , med opmøte på prestegårdstunet kl Fra Rena sentrum : Kjør nordover forbi Rådhuset på Tollef Kildes gt, og følg Koppangveien frem til prestegården, som ligger på høyre hånd ca 1 km etter at en har passert rådhuset. Budfrist - adresser henvendelser. Frist for å gi bud er tirsdag Alle bud med bekreftelse/sannsynliggjøring av finansiering og dokumentasjon av mulighet for konsesjon sendes til NORSKOG, boks 123 Lilleaker, 0216 Oslo. Alle bud må være skriftlige og budskjema på siste side i prospektet skal benyttes. Salget gjennomføres av NORSKOG i samarbeid med eiendoms- og jussteam i Ovf. Spørsmål knyttet til salg kan rettes til NORSKOG ved Jens Kolstad, telefon Annet Det tas forbehold om at det kan være feil eller mangler i prospektet, f.eks. i forbindelse med oversikt over ressurser, vedr. angivelse av eventuelle festeforhold, avgrensning av eiendommen, angivelse av offentlige gebyrer ved deling o.l., m.m. For utkast/eksempel på kontrakt se vedlagte eksempelkontrakt Den enkelte interessent bør derfor selv kontrollere og vurdere materialet, evt. med bistand av ekstern kompetanse.

13 KJØPSTILBUD Undertegnede avgir herved tilbud på kjøp av eiendommen: Eiendom: Åmot prestegård gnr/bnr 12/10 og 9/155, 9/156, 9/157, 9/158, 9/159 i Åmot kommune 1. Kjøpesum: kr kroner 00/100 I tillegg til kjøpesummen betales vanlig omkostninger (utgifter til oppmåling, kartforretning, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift) 2. Oppgjør: Kjøpesummen samt vanlige omkostninger forfaller til betaling 2 uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger, 3. Finansiering: a) Egenkapital, disponibel i kontanter/bankinnskudd kr b) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende banker/kreditinstitusjoner: (Referanser og tlf.).... kr Sum: kr 4. Informasjon av betydning for konsesjonsvurdering (tilknytning til landbruket, innebygds/utenbygds m.m. Bruk gjerne eget ark) 5. Jeg ønsker at mitt bud anonymiseres Ja Nei 6. Betingelser/forutsetninger (kryss av): Overtagelse av eiendommen forutsettes /er ønskelig pr. Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget Budet er gyldig til og med 7. Når dette tilbud er akseptert av selgeren, gjelder det som foreløpig kjøpekontrakt, bindende for begge parter. 8. Personlige data (Bruk blokkbokstaver): Navn..Tlf. kontor.....mobil:.... Adresse: Tlf. privat. Postnr/Poststed. E-post:. Fødselsnr..., den underskrift

14 K J Ø P E K O N T R A K T Avgiftsnr: xxx - xxxx EKSEMPEL PÅ STANDARDKONTRAKT Endelig kontrakt for aktuell eiendom tilpasses de lokale forhold Mellom Opplysningsvesenets fond org.nr.: , (heretter kalt selger) og Kari Nordmann (xxxxxx xxxxx), postnr poststed (heretter kalt kjøper) er i dag følgende kjøpekontrakt inngått: I. EIENDOMMEN 1. Salget omfatter del av xxxxx prestegårdsskog, gnr. xx, bnr. x i xxxxxxxx kommune med tilliggende rettigheter, forpliktelser og heftelser i følge vedlagte utskrift av grunnboken. Kart som viser hvilke arealer som overdras er påheftet denne kontrakt. Arealet som selges omfatter : Ca xxx dekar skog og utmarksarealer Unntatt fra salget er festetomter og annet areal knyttet til dette gårds- og bruksnummeret. 2. Eiendommen overdras uten løsøre av noen art. 3. Kjøperen har ikke adgang til å bruke navnet "prestegård" som kjennetegn på den ervervede eiendommen. 4. Eiendommen selges i den stand den er ved besiktigelsen. Kjøper har vært oppfordret til å foreta alle de undersøkelser vedrørende eiendommen som han har funnet nødvendig av hensyn til sitt erverv. Dette gjelder bl. a. undersøkelser vedr. arealenes tilstand, skogens hogstklassefordeling og andre forhold av betydning for eiendommens verdi. 5. Kjøper har likeledes gjort seg kjent med plansituasjonen for det området der eiendommen ligger og med salgsprospektet. II KJØPESUM 1. Avtalt kjøpesum er kr xxx xxx,- kroner. 2. I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper følgende kostnader i forbindelse med salget: utgifter til oppmåling, kartforretning, fradeling, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift.

15 3. Kjøpesummen samt de omkostninger erververen skal dekke, forfaller til betaling - 2 uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger. 4. Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med bestemmelsene i lov om forsinket betaling m.m av nr Ved vesentlig betalingsforsinkelse som ikke skyldes selgeren, har selgeren rett til å heve kjøpekontrakten etter forutgående skriftlig varsel. 6. Oppgjør i forbindelse med eiendomsoverdragelsen foretas av XXXXXX. XXXXXX har avtalepartenes gjensidige og ugjenkallelige fullmakt til å gjennomføre oppgjøret og sørge for at eiendommen leveres fri for andre pengeheftelser enn slike heftelser kjøper eventuelt lar tinglyse i forbindelse med sitt erverv. Skjøte utstedes etter godkjent fradeling og tildeling av entydige matrikkelnummer. Kjøpesummen samt et beløp som skal dekke tinglysingsomkostningene betales til XXXXXXX klientbankkonto YYYY.YY.YYYYY, slik at oppgjør kan foretas til avtalt tid. III OVERDRAGELSE 1. Kjøper plikter å søke om konsesjon innen fire uker fra denne kontrakts underskrift. Kjøpekontrakten faller bort uten kostnader for selger dersom konsesjon ikke blir gitt eller gitt på det vilkår at prisen settes ned. Forøvrig bærer kjøper risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. 2. Eiendomsretten til og risikoen for eiendommen går over fra selger til kjøper når kjøpesummen er innbetalt til avtalt tid til XXXXXXX klientkonto, jfr. pkt. II. 3. Idet selger også har andre eiendommer i samme kommune antas det at det må søkes om delingssamtykke i h.h.t. jordlovens 12. Det blir omgående søkt om deling. Den formelle deling vil fortrinnsvis bli gjennomført i regi av Jordskifteverket. Det vil kunneta noe tid fra oppgjør skjer til deling er gjennomført og hjemmelsoverføring kan foretas. Omkostninger til deling dekkes som avtalt under punkt II 2. Om delingssamtykke eller konsesjon ikke oppnås, faller avtalen bort og avtalepartene har da ikke krav mot hverandre med grunnlag i avtalen. Avtalen er betinget av at det oppnås delingssamtykke og at erververen oppnår konsesjon. IV FORSIKRING Selger er ansvarlig for eiendommen inntil avtalt overtakelsesdato. Ved skader og ødeleggelser av ikke uvesentlig verdi i forhold til kjøpesummen før denne dato, som ikke skyldes forhold som kjøperen er skyld i, blir kjøpesummen å redusere etter skadens omfang. Eventuell uenighet om skade-omfanget avgjøres med bindende virkning av en takstmann som er medlem av Norges takseringsforbund, som partene i fellesskap blir enige om. Om partene ikke blir enige om takstmann skal de velge hver sin takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund, og gjennomsnittet legges da til grunn. V ANNET 1. Selgeren forplikter seg til i nødvendig utstrekning å samtykke i pantsettelse av den solgte eiendom for lån som kjøper opptar i forbindelse med kjøpet, mot at vedkommende låneinstitusjon overfører beløpet direkte til XXXXX klientkonto når kjøper har fått konsesjon. 2. Eiendommen overdras i den stand den er, besiktiget og godtatt av kjøper.

16 3. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. 4. Ovennevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. 5. Dersom areal på eiendommen skulle bli regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år forbeholder selger seg gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det bli inntatt en bestemmelse om at salg av arealer til annet enn landbruk i denne perioden betinger samtykke fra Opplysningsvesenets fond. 6. Det er ikke skogavgift som direkte kan knyttes til eiendommen som selges, og det følger ikke skogavgift med dette salget. 7. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. 8. Selger innestår for at eiendommen er odelsfri. Denne kjøpekontrakt er utferdiget i 3 eksemplarer, ett til hver av partene og ett til XXXXXX. Kontrakten kan tinglyses. Selger: Oslo, den... Kjøper:. den.. Opplysningsvesenets fond Etter fullmakt Kari Nordmann

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

Nedre Stjørdal prestegårdskog, Gnr/bnr 201/1

Nedre Stjørdal prestegårdskog, Gnr/bnr 201/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Nedre Stjørdal prestegårdskog, Gnr/bnr 201/1 Stjørdal kommune Hovedtall for Nedre Stjørdal prestegårdskog Nedre Stjørdal prestegårdskog

Detaljer

Hitra Nye Kapellangard, Gnr/bnr 122/1

Hitra Nye Kapellangard, Gnr/bnr 122/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Hitra Nye Kapellangard, Gnr/bnr 122/1 Hitra kommune Hovedtall for Hitra Nye Kapellangard Den delen av Hitra Nye Kapellangard som selges

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune Fakta om eiendommen: Jordarealene skal selges som tilleggsjord. Ihht. gårdskart

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

Stadsbygd prestegårdskog, Gnr/bnr 13/1

Stadsbygd prestegårdskog, Gnr/bnr 13/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Stadsbygd prestegårdskog, Gnr/bnr 13/1 Rissa kommune Hovedtall for Stadsbygd prestegårdskog Stadsbygd prestegårdskog består av totalt 1.160

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

kr. 1 200 000,- + omk

kr. 1 200 000,- + omk Oslo Dyretråkket 29, 1251 Oslo Prisant.: kr. 1 200 000,- + omk Verditakst: kr. 1 300 000,- Eierform: Andel/borettslag BRA/P-rom: 58 m 2 /55 m 2 Felleskostnader: kr. 4 660,- Fellesgjeld: kr. 193 394,- 1

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Bjørnseth/ Ellingsund

Bjørnseth/ Ellingsund Skogeiendom til salgs Bjørnseth/ Ellingsund Flora kommune Side 2 av 6 Eiendommen Eier Salgsansvarlig Bjørnseth/Ellingsund gnr. 81 bnr. 1 og gnr. 80 bnr 2 i Flora kommune. Statskog SF Nils Lygre, tlf: 971

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV Prisantydning kr.1.460.000,- + andel fellesgjeld kr. 257.115,-+ dokumentavgift til forretningsfører og tinglysningsgebyr for skjøte og pantobligasjon

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, e-post: knut.rost@statskog.no

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.:

Kjøpekontrakt del av gnr. 140 bnr. 46 Dato MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl. Mellom: Rissa kommune Org. nr.: ice iv :if U N E MOTTATT K. '-j_?: çfíg -_,«_-fl RISS WEB m Mellom: Rissa kommune Org. nr.: 944 305 483 Heretter kalt selger ' FÉIÅ'.føoiez/izofiil :. _T'.::_,_'TT'_,! Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissa

Detaljer

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander til sentrumsfunksjoner, flyplass,

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

KRÅMYRA PARK. VEDLEGGSHEFTE

KRÅMYRA PARK. VEDLEGGSHEFTE KRÅMYRA PARK. VEDLEGGSHEFTE www.kråmyra.no Salgsoppgave del 2-02.06.2015 Megler: Utbygger: www.kråmyra.no KRÅMYRA PARK 1 INNHOLD. Reguleringsbestemmelser 3-5 Reguleringskart med tegnforklaring 6-11 Boligrekke

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt [Lillekraft] ) (Falleierne og [Lillekraft] i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger

ekontrakt S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger K' ekontrakt Mellom: S.U.S Selskap under stiftelse v/rune Dahle og John Egil i Vemunstad Heretter kalt selger Handelsbakken 7105 Stadsbygd Og Frank Kaseth Personnr/orgnr.: Heretter kalt kjøper Er i dag

Detaljer

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Hytte i Namsos i området langs vei mot Bøverdalen med utsikt mot Malenheia Adresse: Solum statsskog Primærareal/bra: 57 kvm. Selger: Statskog SF, tlf. 07800,

Detaljer

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført. (Eierseksjon) Avhendingslova (avhl.) som er vedlagt, gir kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune Skogeiendom til salgs Langvatnet Snåsa kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Langvatnet gnr. 25 bnr. 1 i Snåsa kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 97008125, epost: knut.rost@statskog.no Eiendomskategori

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

AVTALENS PARTER OG OMFANG

AVTALENS PARTER OG OMFANG Jordleieavtale 1 Utleie av jord Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen land-brukseiendom i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM AVTALE OM OVERDRAGELSE AV DELER AV EIENDOMMEN GNR. 66 BNR. 51 ØRLAND KOMMUNE SIDE 1 AV 8 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FAST EIENDOM Denne avtale ("Avtalen") er inngått mellom: Erling Hovde Albrigtsen, Født.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013 Søgne kommune Arkiv: L33 Saksmappe: 2013/607-5805/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 13.02.2013 Saksframlegg GB 18/378 - samtykke Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/13 Plan- og miljøutvalget 13.03.2013 Rådmannens

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune Skogeiendom til salgs Raudlia/Stokkedalen Os kommune Side 2 av 6 Eiendommene Eier Salgsansvarlig Raudlia/Stokkedalen, gnr. 1 bnr. 1, gnr. 61 bnr. 6 i Os kommune og gnr. 69 bnr. 3 i Bergen kommune. Grensen

Detaljer

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt)

HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) HUMMELFJELL- under oppføring. Hytte med hems og 3 soverom. Kr 1 495 000,- (inkl. tomt) Adresse: Hummelfjell Hyttegrend, 2550 Os i Østerdalen Type eiendom: Nybygd hytte. Gnr/Bnr: 114/429 Byggeår: 2011/12

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune Skogeiendom til salgs Røysland sør Bjerkreim kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Røysland sør gnr. 57 bnr. 9 i Bjerkreim kommune Statskog SF Halvard Vesterhus, tlf. 971 97 729 epost: halvard.vesterhus@statskog.no

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Froland ved erverv av fast eiendom - egenerklæring Rettledning Opplysning om erverver: Er det flere som erverver eiendommen sammen (sameiere), må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema. Hvis du bare overtar

Detaljer

SALGSPROSPEKT. GBNR. 136/58 I 1439 VÅGSØY Torskangerpoll FRITTLIGGENDE FRITIDSBOLIG SELGES SAMMEN MED NAUST/SJØHUS.

SALGSPROSPEKT. GBNR. 136/58 I 1439 VÅGSØY Torskangerpoll FRITTLIGGENDE FRITIDSBOLIG SELGES SAMMEN MED NAUST/SJØHUS. SALGSPROSPEKT GBNR. 136/58 I 1439 VÅGSØY Torskangerpoll FRITTLIGGENDE FRITIDSBOLIG SELGES SAMMEN MED NAUST/SJØHUS. EIENDOM: Eiendommen er en eldre (1951), frittliggende enebolig beliggende i Torskangerpoll

Detaljer

Skogeiendom til salg Sotnakken

Skogeiendom til salg Sotnakken Skogeiendom til salg Sotnakken Molde kommune Salgsoppgave Side 2 av 10 Eiendom Eier Salgsansvarlig Sotnakken gnr. 91 bnr. 1 i Molde kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer