Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10"

Transkript

1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom bestående av et jordbruksareal på ca 50 dekar (fulldyrket) fordelt på to jorder, med tilhørende hovedhus, forpakterbolig, borgstue, driftsbygning og uthus/garasje. Tunet er beliggende 1 km nord for Rena sentrum. Tunearealet inklusive tilgrensende skog er ca 18 dekar. I tillegg til jordbruksarealet er det totalt 847 daa skog og utmarksarealer, hvorav 734 daa er klassifisert som produktiv skog. Skogen er fordelt på fire teiger beliggende syd og vest for Rena sentrum. 2 teiger på Tallmoen/Bekkelaget, 1 teig ved Rostadmoen og 1 teig opp mot Engulsfjellet. Skogbruksplandataene baserer seg på registreringer fra 1996 samt på nyregistreringer i Registreringene i 1996 ble utført av NORSKOG i sammenheng med et mulig makeskifte i forbindelse med Rødsmoen. Registreringene i 2008 er også gjennomført av NORSKOG v/rolf Brennodden. Registreringene fra 1996 er kontrollert og justert for endringer i skogsituasjonen frem til Det gjøres oppmerksom på at skogbruksplandata kan inneholde feil eller unøyaktigheter, men selger er ikke kjent med at det er feil i det materialet som her er basis. Samlet stående volum på eiendommen er beregnet til ca m 3, og tilveksten på eiendommen er beregnet til ca 190 m 3 pr. år. Skogen er dominert av middels bonitet (bon utgjør ca 81 % av det produktive skogarealet) Til Åmot prestegård hører det også med andre arealer og festeavtaler, men disse omfattes ikke av dette salget.

2 Prospekt Åmot prestegård. Side 2 Dyrket mark Den dyrkete marka er fordelt på to jorder/skifter. Det ene, med et dyrket areal på ca 45 dekar, ligger ved bebyggelsen på Åmot prestegård, mellom Koppangvegen og Glomma, og det andre, med et dyrket areal på ca 5 dekar, ligger ca 700 meter nordenfor tunet på eiendommen. Samlet er arealet på disse to skiftene (inklusive jordekanter, tunområde, skog ved tunet o.l.) er 79 dekar.

3 Prospekt Åmot prestegård. Side 3 Bygningsmasse - tunet Tunet, som ligger ca 1 km nord for Rena sentrum, består av 5 bygninger: Hovedhus Borgstue Vedskjul/uthus/garasje Driftsbygning Forpakterbolig Hovedhus Hovedhuset er oppført i ca 1850, men deler av huset kan være eldre. Huset er fundamentert på gråsteinsmur (påstøpt i senere tid). Bygningen er oppført i tømmer og kledd med panel. Huset har en grunnflate på ca 300 m2, og består av 2 etasjer + kjeller og loft. Huset er fredet. 1. etasje: Gang, kjøkken, vaskerom, bad, toalettrom, 4 stuer, kontor, terrasse 2. etasje: 4 soverom og kontor Loft: Uinnredet

4 Prospekt Åmot prestegård. Side 4 Hovedbygning Sammendrag av tilstandsrapport for de enkelte bygningselementer i hovedbygningen Element Tilstandsgrad Kommentar Grunnmur 2 Gråsteinsmur fra byggeåret som er påstøpt senere Drenering 3 Ukjent hvilken type drenering som er benyttet Veggkonstruksjoner og utvendige 2 Utvendige paneler trenger vask og maling fasader Vinduer 2 Normal slitasje ut i fra alder. Stedvis behov for utskiftinger samt overflatebehandling Dører 1 Terrassedør bør skiftes Takkonstruksjon 3 Eternittplater på taket bør skiftes ut Innvendige overflater De innvendige gulv og vegger er generelt slitt Renner, beslag og nedløp 1 Stål takrenner og nedløp fra senere tid Terrasse 3 Terrassen bør totalrenoveres Pipe Ikke vurdert i tilstandsrapport Etasjeskillere 2 Krypkjeller 2 Fuktsperre mot grunn mangler Kjellervegger 3 Fuktige. Begynnende soppskader Bad 3 Bør totalrenoveres Toalettrom 2 Kjøkken 2 Bør totalrenoveres Som det fremgår av tabellen over og boligsalgsrapporten/tilstandsrapporten er det behov for vesentlig oppgradering/vedlikehold på hovedhuset Tilstandsgrad Beskrivelse 0 Elementet er nytt og uten skadesymptomer 1 Elementet er tatt i bruk og graden formidler normal slitasje uten nødvendige strakstiltak 2 Elementet er gammelt, og/eller risiko for skader. Bør utskiftes innen rimelig tid 3 Påvist funksjonssvikt. Utbedring umiddelbart eller innen svært kort tid

5 Prospekt Åmot prestegård. Side 5 Borgstue Borgstuen er en fredet bygning, sannsynligvis oppført ca Oppført i tømmer, kledd med stående panel og tak dekket med takstein. Grunnflate ca 190 m2. Huset må påregnes totalrenovert. Forpakterbolig Bygget ca Grunnflate ca 95 m2. Fundamentert på betongmur, oppført i bindingsverk med stående ytre kledning. Tak tekket med sementstein. 1. etg: Gang, stue og kjøkken 2. etg: 3 soverom og bad Kjeller: Bod, badstue, dusj og vaskerom. Huset har 1960-standard

6 Prospekt Åmot prestegård. Side 6 Driftsbygning Oppført i bindingsverk, kledd med panel. Tak dekket med eternittplater. Grunnflate ca 600 m2. Driftsbygningen er ikke tilpasset dagens driftsform, og har et større vedlikeholdsbehov. Vognskjul/uthus. Inneholder vedbod og 3 garasjeplasser. Grunnflate ca 170 m2. Trenger oppgradering For ytterlige detaljer vedrørende bygningene henvises det til vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport utarbeidet av Hedmark Byggvurdering

7 Prospekt Åmot prestegård. Side 7 Skogen/utmarka Arealfordeling (inkluderer ikke dyrket mark og tunområde) Fordeling av samlet areal Markslag Areal i dekar Produktiv skog 734 Myr 0 Tresatt imp./skrapskog 0 Fjell/imp 106 Teknisk imp, veier etc. 6 Vann 0 Annet 0 SUM uproduktivt 112 TOTALT 846 Areal - dekar Teig Gnr/Bnr Prod skog Totalt 1 12/ / / /158 og /159 Sum Produktivt skogareal i dekar fordelt på bonitet og hogstklasse på 2008-nivå Hogstklasser Bonitet I II III IV V SUM % % % % % % % % Sum Daa % % 0 % 34 % 23 % 17 % 26 % 100 % Alle areal i daa. Pga. avrundinger (bestandene i skogbruksplanen har areal med 1 desimal) blir ikke alle summer korrekte. Det korrekte produktive skogarealet er 734 dekar. Volum og tilvekst på 2008-nivå Stående volum i m³ fordelt på bonitet og hogstklasse: Hogstklasser Bonitet I II III IV V SUM % % % % % % % % Sum Daa % % 0 % 3 % 29 % 24 % 44 % 100 %

8 Prospekt Åmot prestegård. Side 8 Stående volum i m³ fordelt på treslag Treslag Volum, m3 % Gran % Furu % Løv % SUM % Årlig tilvekst i m3 pr. år, alle hogstklasser Skogbruksplandataene er ingen eksakt sannhet, og den enkelte interessent oppfordres derfor til selv å vurdere volum i enkeltbestand. Selger er ikke kjent med feil i dette materialet ut over hva en statistisk (ut i fra takstmetodikk samt at dataene er fremskrevet og ajourført) må forvente. Tall for volum og tilvekst er bruttoverdier, uten korreksjon for topp, avfall, miljøhensyn eller ikke drivbare arealer. Treslag Volum, m3 % Gran % Furu % Løv 10 5 % SUM % Skogbruksplan Skogbruksplandataene baserer seg på to forskjellige registreringer. Teig 1 og 2 (gnr/bnr. 12/10) ble registrert av NORSKOG i 1996 sammen med flere andre teiger i sammenheng med et mulig makeskifte i forbindelse med Rødsmoen. Disse dataene er kontrollert og justert med bakgrunn i ortofoto og markbefaring. Det er bl.a. korrigert for utførte avvirkninger. Teig 3 og 4, på Tallmoen, er nyregistrert sommeren Inndeling med basis i ortofoto og markbefaring. Under markbefaring ble det foretatt relaskop- og høydemålinger som grunnlag for volumberegning., samt registrering av bonitet, alder m.v. Det kan ikke garanteres at det ikke skogbruksplandataene er korrekte. Dette tilsier at den enkelte interessent selv bør vurdere skogbruksplanen sin kvalitet ved konkrete befaringer i marka. Avvirkning etter siste skogregistrering: Det er foretatt avvirkninger i teig 1 og 2 etter 1996, men skogbruksplan er ajourført for dette (med forbehold om feil/mangler) Det er også tynnet i teig 3 og 4, men dette ble gjort før disse teigene ble registrert.

9 Prospekt Åmot prestegård. Side 9 Miljøregistreringer Ressursdata AS (som var Statskog sitt planselskap) gjennomførte i 1998/99 registrering av nøkkelbiotoper, restaureringsbiotoper og hensynsområder i prestegårdskoger i Hedmark. Ved denne registreringen ble det funnet tre områder som kvalifiserte til å bli nøkkelbiotop. Biotop Teig Areal Biotoptype Beskrivelse Behandling nr dekar 1 1 8,1 Gammel Eldre granskog m. innslag av Ikke-hogst granskog høgstaude- og sumpskog. Området ligger på et flatt parti med større bekk 2 2 7,2 Sumpskog Svak østvendt noe rik gransumpskog. Mye gadd mot veien etter tidligere frost Lukket hogst i sumpskog. Spar gadd og løvtær. Ta hensyn til løvtrær og 3 2 8,3 Sumpskog Frodig vegetasj. langs bekk m. gml granskog. Noe innslag av høgstaude. En del grove graner og noe død gråor, tildels grov langs bekken For beliggenhet og avgrensning av biotopene se vedlagte kart vegetasjon ved drift Lukket hogst som beholder sjiktning. Spar alle løvtrær og ta hensyn til vegetasjon Driftsforhold Eiendommen har gjennomgående enkle driftsforhold, med den enkelte interessent bør selv gjøre seg en oppfatning av drivbarhet, driftsnetto i de ulike deler av eiendommen, m.m. før en legger inn bud. Veidekning. Skogteigene på Tallmoen/Bekkelaget ligger inntil offentlig vei Skogteigene ved Rostadmoen og Engulsfjellet (gnr/bnr 12/10) er med i fellesveianleggene Bergeseterveien, Rostadseterveien og Bergeseterveien. Åmot prestegård har i disse veiene sine rettmessige andeler. Det jobbes fortiden med å slå disse veiene sammen til en veiforening. Åmot prestegård vil da eventuelt få en andel på ca. 4,5%. Det er ingen transportavgift på tømmer på disse veiene. Jakt Elgjakt: Alle skogteigene inngår i Åsbygda viltstellområde. Gjennomsnittlig utbytte de siste 3 år: er i størrelsesorden 2,00 2,50 kr/daa Småviltjakt : Alle skogteigene inngår i Engulsfjellia jaktfelt. Utbytte utbetales ca. hvert 4. år og da med utbytte i størrelsesorden 0,85 kr/daa pr år Gårdsnummer/bruksnummer Eiendommen har i dag matrikkelnummer (gnr/bnr) 9/1 og 12/10 i Åmot kommune.

10 Prospekt Åmot prestegård. Side 10 De to skogteigene, teig 1 opp mot Engulsfjellet og teig 2 ved Rostadmoen har gnr/bnr 12/10 De øvrige arealene som selges ligger under 9/1, men her er det en pågående deling, og Åmot kommune har tildelt disse arealene nye bruksnr. De nye bruksnumrene er enda ikke tinglyst. Gnr/bnr Teig/parsell Areal-ca dekar 9/155 Parsellen ved tunet på Åmot prestegård 70,7 9/156 Parsellen med dyrket mark nord for tunet 8,3 9/157 Skogteig ved Bakstadvegen 106,2 9/158 Skogteig på Tallmoen, vest for Nyvegen 12,8 9/159 Skogteig på Tallmoen, øst for Nyvegen 50,2 Avklaring av rettigheter og plikter som følger med de forskjellige gnr/bnr som er skilt ut fra gnr 9 bnr 1 vil bli avklart via Jordskifteretten. Det opprinnelige matrikkelnummeret 9/1 inneholder andre arealer enn de som er angitt og kartfestet i dette prospektet, med vedlegg, og disse inngår ikke i salget. Nødvendige fradelinger fra andre arealer tilhørende Opplysningsvesenets fond vil bli foretatt før endelig salg finner sted. Kopi av grunnboksutskriften for hovedbruket 9/1 og 12/10 kan fåes hos NORSKOG, og vil være tilgjengelig på visning. Kjøper oppfordres til å gå igjennom grunnboken for å gjøre seg kjent med eventuelle heftelser som påhviler eiendommen Planstatus I kommuneplanen er tunet med påstående bygninger og hagen vist som offentlig byggeområde med skravur for bevaring av kulturvernhensyn. Dyrket mark er vist som ordinære LNFområder. Ovf vil få utarbeidet en reguleringsplan for området, der tunet med påstående bygninger vil bli regulert som Spesialområde bevaring, mens jordbruksarealene vil bli regulert til jordbruksformål. Tilleggsopplysninger Det er ingen kjente tvister knyttet til eiendommens grenser. Det er ikke odel knyttet til eiendommen. Det følger heller ingen forpliktelser for tidligere ansatte ved kjøp av eiendommen. Ingen maskiner følger eiendommen. Eiendommen og dens eventuelle tilbehør overtas som den er. Avhendingslovens 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar bl.a. det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i Avhendingslovens 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Dersom areal på eiendommen skulle bli regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år forbeholder selger seg gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det bli inntatt

11 Prospekt Åmot prestegård. Side 11 en bestemmelse om at salg av arealer til annet enn landbruk i denne perioden betinger samtykke fra Opplysningsvesenets fond Omkostninger I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper følgende kostnader i forbindelse med salget: Utgifter til oppmåling, kartforretning, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift. I dette tilfellet vil kostnadene være følgende (anslag): Konsesjon Gebyret avhenger av kjøpesum, i dag er gebyret 3 promille av den første millionen, 2 promille av overskytende. (Minimumsbeløp kr 750,-, maksimumsbeløp kr 15000,-) Oppmåling, kartforretning og jordskifte: Nødvendig oppmåling og kartforretning knyttet til delingen løses gjennom jordskifte. Kostnadene for dette vil avhenge av hvor lang grense som må gås opp og antall parter som berøres. Satser pr. 2007: Grunngebyr kr 4300,- Tilleggsgebyr pr part kr 1548,- Gebyr for oppmerking av grense kr 1.720,- pr påbegynte 0,5 km (grenselengdegebyr) + eventuell målehjelp, ca kr 1000,- pr dag Grensemerker kr 40,- pr stk Meddommere kr 3000,- pr person pr dag (Ikke påkrevet, se under) Meddommere benyttes kun hvis en av partene krever det og de øvrige parter ikke protesterer innen en gitt frist. Selger er ikke kjent med at oppmåling eller grensefastsettelse anses som nødvendig i forbindelse med salget. Dokumentavgift/Tinglysing Dokumentavgiften til staten er fastsatt til 2,5 % av kjøpesum. Tinglysingsgebyret for skjøte (tar utgangspunkt i rettgebyret som fra ble satt til kr. 860.) Tinglysing av skjøte er 1,8 ganger rettsgebyret (kr ) Salgsprosessen Kjøp av eiendommen vil være konsesjonspliktig. Eiendommen vil i utgangspunktet bli solgt til høystbydende innenfor de rammer konsesjonsloven setter. Også andre forhold enn pris vil bli tillagt vekt, som finansiell evne, mulighet for konsesjon, evne til å ivareta kulturverninteressene på eiendommen etc. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud.

12 Prospekt Åmot prestegård. Side 12 Det gjennomføres en, 1, lukket budrunde med skriftelige bud. Dette innebærer at vi under salgsprosessen ikke vil oppgi detaljer omkring innkomne bud. Det arrangeres visning på eiendommen tirsdag , med opmøte på prestegårdstunet kl Fra Rena sentrum : Kjør nordover forbi Rådhuset på Tollef Kildes gt, og følg Koppangveien frem til prestegården, som ligger på høyre hånd ca 1 km etter at en har passert rådhuset. Budfrist - adresser henvendelser. Frist for å gi bud er tirsdag Alle bud med bekreftelse/sannsynliggjøring av finansiering og dokumentasjon av mulighet for konsesjon sendes til NORSKOG, boks 123 Lilleaker, 0216 Oslo. Alle bud må være skriftlige og budskjema på siste side i prospektet skal benyttes. Salget gjennomføres av NORSKOG i samarbeid med eiendoms- og jussteam i Ovf. Spørsmål knyttet til salg kan rettes til NORSKOG ved Jens Kolstad, telefon Annet Det tas forbehold om at det kan være feil eller mangler i prospektet, f.eks. i forbindelse med oversikt over ressurser, vedr. angivelse av eventuelle festeforhold, avgrensning av eiendommen, angivelse av offentlige gebyrer ved deling o.l., m.m. For utkast/eksempel på kontrakt se vedlagte eksempelkontrakt Den enkelte interessent bør derfor selv kontrollere og vurdere materialet, evt. med bistand av ekstern kompetanse.

13 KJØPSTILBUD Undertegnede avgir herved tilbud på kjøp av eiendommen: Eiendom: Åmot prestegård gnr/bnr 12/10 og 9/155, 9/156, 9/157, 9/158, 9/159 i Åmot kommune 1. Kjøpesum: kr kroner 00/100 I tillegg til kjøpesummen betales vanlig omkostninger (utgifter til oppmåling, kartforretning, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift) 2. Oppgjør: Kjøpesummen samt vanlige omkostninger forfaller til betaling 2 uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger, 3. Finansiering: a) Egenkapital, disponibel i kontanter/bankinnskudd kr b) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende banker/kreditinstitusjoner: (Referanser og tlf.).... kr Sum: kr 4. Informasjon av betydning for konsesjonsvurdering (tilknytning til landbruket, innebygds/utenbygds m.m. Bruk gjerne eget ark) 5. Jeg ønsker at mitt bud anonymiseres Ja Nei 6. Betingelser/forutsetninger (kryss av): Overtagelse av eiendommen forutsettes /er ønskelig pr. Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget Budet er gyldig til og med 7. Når dette tilbud er akseptert av selgeren, gjelder det som foreløpig kjøpekontrakt, bindende for begge parter. 8. Personlige data (Bruk blokkbokstaver): Navn..Tlf. kontor.....mobil:.... Adresse: Tlf. privat. Postnr/Poststed. E-post:. Fødselsnr..., den underskrift

14 K J Ø P E K O N T R A K T Avgiftsnr: xxx - xxxx EKSEMPEL PÅ STANDARDKONTRAKT Endelig kontrakt for aktuell eiendom tilpasses de lokale forhold Mellom Opplysningsvesenets fond org.nr.: , (heretter kalt selger) og Kari Nordmann (xxxxxx xxxxx), postnr poststed (heretter kalt kjøper) er i dag følgende kjøpekontrakt inngått: I. EIENDOMMEN 1. Salget omfatter del av xxxxx prestegårdsskog, gnr. xx, bnr. x i xxxxxxxx kommune med tilliggende rettigheter, forpliktelser og heftelser i følge vedlagte utskrift av grunnboken. Kart som viser hvilke arealer som overdras er påheftet denne kontrakt. Arealet som selges omfatter : Ca xxx dekar skog og utmarksarealer Unntatt fra salget er festetomter og annet areal knyttet til dette gårds- og bruksnummeret. 2. Eiendommen overdras uten løsøre av noen art. 3. Kjøperen har ikke adgang til å bruke navnet "prestegård" som kjennetegn på den ervervede eiendommen. 4. Eiendommen selges i den stand den er ved besiktigelsen. Kjøper har vært oppfordret til å foreta alle de undersøkelser vedrørende eiendommen som han har funnet nødvendig av hensyn til sitt erverv. Dette gjelder bl. a. undersøkelser vedr. arealenes tilstand, skogens hogstklassefordeling og andre forhold av betydning for eiendommens verdi. 5. Kjøper har likeledes gjort seg kjent med plansituasjonen for det området der eiendommen ligger og med salgsprospektet. II KJØPESUM 1. Avtalt kjøpesum er kr xxx xxx,- kroner. 2. I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper følgende kostnader i forbindelse med salget: utgifter til oppmåling, kartforretning, fradeling, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift.

15 3. Kjøpesummen samt de omkostninger erververen skal dekke, forfaller til betaling - 2 uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger. 4. Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med bestemmelsene i lov om forsinket betaling m.m av nr Ved vesentlig betalingsforsinkelse som ikke skyldes selgeren, har selgeren rett til å heve kjøpekontrakten etter forutgående skriftlig varsel. 6. Oppgjør i forbindelse med eiendomsoverdragelsen foretas av XXXXXX. XXXXXX har avtalepartenes gjensidige og ugjenkallelige fullmakt til å gjennomføre oppgjøret og sørge for at eiendommen leveres fri for andre pengeheftelser enn slike heftelser kjøper eventuelt lar tinglyse i forbindelse med sitt erverv. Skjøte utstedes etter godkjent fradeling og tildeling av entydige matrikkelnummer. Kjøpesummen samt et beløp som skal dekke tinglysingsomkostningene betales til XXXXXXX klientbankkonto YYYY.YY.YYYYY, slik at oppgjør kan foretas til avtalt tid. III OVERDRAGELSE 1. Kjøper plikter å søke om konsesjon innen fire uker fra denne kontrakts underskrift. Kjøpekontrakten faller bort uten kostnader for selger dersom konsesjon ikke blir gitt eller gitt på det vilkår at prisen settes ned. Forøvrig bærer kjøper risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. 2. Eiendomsretten til og risikoen for eiendommen går over fra selger til kjøper når kjøpesummen er innbetalt til avtalt tid til XXXXXXX klientkonto, jfr. pkt. II. 3. Idet selger også har andre eiendommer i samme kommune antas det at det må søkes om delingssamtykke i h.h.t. jordlovens 12. Det blir omgående søkt om deling. Den formelle deling vil fortrinnsvis bli gjennomført i regi av Jordskifteverket. Det vil kunneta noe tid fra oppgjør skjer til deling er gjennomført og hjemmelsoverføring kan foretas. Omkostninger til deling dekkes som avtalt under punkt II 2. Om delingssamtykke eller konsesjon ikke oppnås, faller avtalen bort og avtalepartene har da ikke krav mot hverandre med grunnlag i avtalen. Avtalen er betinget av at det oppnås delingssamtykke og at erververen oppnår konsesjon. IV FORSIKRING Selger er ansvarlig for eiendommen inntil avtalt overtakelsesdato. Ved skader og ødeleggelser av ikke uvesentlig verdi i forhold til kjøpesummen før denne dato, som ikke skyldes forhold som kjøperen er skyld i, blir kjøpesummen å redusere etter skadens omfang. Eventuell uenighet om skade-omfanget avgjøres med bindende virkning av en takstmann som er medlem av Norges takseringsforbund, som partene i fellesskap blir enige om. Om partene ikke blir enige om takstmann skal de velge hver sin takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund, og gjennomsnittet legges da til grunn. V ANNET 1. Selgeren forplikter seg til i nødvendig utstrekning å samtykke i pantsettelse av den solgte eiendom for lån som kjøper opptar i forbindelse med kjøpet, mot at vedkommende låneinstitusjon overfører beløpet direkte til XXXXX klientkonto når kjøper har fått konsesjon. 2. Eiendommen overdras i den stand den er, besiktiget og godtatt av kjøper.

16 3. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. 4. Ovennevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen. 5. Dersom areal på eiendommen skulle bli regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år forbeholder selger seg gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det bli inntatt en bestemmelse om at salg av arealer til annet enn landbruk i denne perioden betinger samtykke fra Opplysningsvesenets fond. 6. Det er ikke skogavgift som direkte kan knyttes til eiendommen som selges, og det følger ikke skogavgift med dette salget. 7. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. 8. Selger innestår for at eiendommen er odelsfri. Denne kjøpekontrakt er utferdiget i 3 eksemplarer, ett til hver av partene og ett til XXXXXX. Kontrakten kan tinglyses. Selger: Oslo, den... Kjøper:. den.. Opplysningsvesenets fond Etter fullmakt Kari Nordmann

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer