10/ ) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl."

Transkript

1 ) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av nr. 71 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser i møte som sak 13R2. Dato: Crk4hL. Ole Ueland Ordfører Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. 1 FORMÅL MED PLANEN Regulering til boligformål med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BYGGEOMRÅDER (pb1 25, 1.1edd nr. 1) Bolig - konsentrert småhusbebyggelse - B2 Bolig med tilhørende anlegg - B1 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (pb1 25, 1. ledd nr. 3) Kjøreveg Gang- og sykkelveg SPESIALOMRÅDER (pb ledd nr. 6) Frisiktssone ved vegkryss FELLESOMRÅDER (pb ledd nr. 7) Felles avkjørsel Felles parkering Felles lekeareal for barn Felles søppeloppstillingsplass 2 FELLESBESTEMMELSEROG REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Krav om scerskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen Tekniske planer Nødvendige tekniske planer for kryss mellom Grannessletta og intern kjøreveg, samt gs-vei og støyskjerm langs fylkesvegen skal godkjennes av Statens vegvesen som vegholder av fylkesvegen (Grannessletta) i god tid før arbeidene på planområdet kan igangsettes. Kryssløsning Nytt kryss mellom Grannessletta og intern kjøreveg, samt regulert gs-veg og støyskjerm skal være opparbeidet og godkjent før brukstillatelse kan gis for nye boliger. Felles trafikkarealer Felles trafikkarealer som avkjørsel, gangareal og parkeringsplasser skal opparbeides samtidig og være ferdigstilt før byggetillatelse kan gis. Forurensning i grunnen Tiltak innenfor planområdet kan ikke gjennomføres før forurensningsforholdene Side 1 av 4

2 er avklart i henhold til forurensningsloven med forskrift. Støyskjerming Nødvendig støyskjerming for hvert byggeområde skal ferdigstilles før de første boligene i et byggeområde kan gis brukstillat&se. Alle bygg og fefles uteoppholdsarealer skal ha dokumentert tilfredsstillende støyforhold i henhold ti før det kan gis igangsettingstillatelse. Brukstillatelse Felles lekeplass og areal for nedgravde søppelkonteinere skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for nye boliger. 2.2 Krav til søknad om tillatelse til tiltak Sammen med søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser avkjørsler, parkeringsplasser, terrengbehandling, beplantning, inngjerding, utemøblering, boder etc., og tiltak som er søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides fasadetegninger som angir høyder og som viser tilstøtende bebyggelse. Planlagte boliger skal prosjekteres for værhardt klima. Det skal gjøres rede for løsninger og materialers holdbarhet overfor kraftig vind og slagregn. Det skal utarbeides felles søknad for boliger i samme delfelt. 2.3 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg Estetiske krav Det skal stilles høye estetiske krav til utforming av bygninger og utendørsanlegg. Krav til universeil utformin tilrettele in for alle Innenfor planområdet skal gangareal og lekeareal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming i størst mulig grad. Dette omfatter blant annet etablering av ledelinjer, krav til stigningsforhold, terskelfrie overganger mm Minimum 40% av alle boligene skal utformes som tilgjengelig boenhet. Nær gangveier, felles oppholdsområder, inngangspartier, luftevindu m.m. skal bruk av planter og trær som kan fremkalle allergiske reaksjoner unngås. Samtlige boliger skal utformes slik at de med enkle endringer tilfredsstiller krav til tilgjengelig boenhet. For boliger i delfelt B2 kreves at samtlige rom i de to hovedetasjene utformes etter forskriftskravene for tilgjengelig boenhet. Det skal kunne installeres lift mellom de to boligetasjene, i tillegg til trapp. For boliger i delfelt B1 kreves permanent lift mellom bakkeplanparkeringsplan og begge boligetasjene. Adkomstbalkong skal dimensjoneres for rullestol. Planløsning av leilighetene skal utformes etter forskriftskravene for tilgjengelig boenhet. Krav til uteo holdsarealer Innenfor planen skal det være gode og trafikksikker gangforbindelse som sikrer at alle boligene har maksimalt 100 m til lekeplass på minst 200 m2. Kommunal Iekeplassnorm skal legges til grunn ved planlegging av lekeplassen. 2.4 Krav til miljøkvalitet Radon Undersøkelse av radon i grunnen og eventuelle tiltak mot dette skal dokumenteres ved søknaden om byggetillatelse. Boligene skal utformes slik al radonnivået i inneluften ikke overstiger gjeldende tiltaksgrense. Det skal benyttes giftfrie materialer i bygninger, tekniske installasjoner og Side2 av 4

3 utomhusanlegg. Trafikkstøy Det skal planlegges og utføres fasadetiltak og støyskjerming for boliger og felles uteoppholdsarealer etter anbefaling veileder T-1442 og krav i byggteknisk forskrift. Dokumentasjon på at tilfredsstillende støytiltak skal innsendes sammen med søknad om byggetillatelse. 2.5 Krav til parkering Parkeringskravet er maksimum 2 bilplasser pr. bolig. 10% av bilplassene skal være tilgjengeligedimensjonert for bevegelseshemmede iht. preaksepterte løsninger fra Byggforsk. Dette gjelder begge delfeltene. Carportgarasje skal ha takform som harmonerer med bolighuset. Maks gesimshøyde for carportgarasje er 3,0 m. Utkjørsel fra disse carportenegarasjene skal være trafikksikker. 2.6 Kriminalitetsforebygging. Ved utforming av bebyggelse og anlegg skal en søke å forebygge skadeverk og annen ulovlig eller farlig virksomhet. Det skal fremgå av rammesøknader hvordan dette er vurdert. 3 BYGGEOMRÅDER 3.1 Bolig med tiihørende anlegg - Delfelt B1 Det tillates oppført flerfamiliehus innenfor plankartets grense for planlagt bebyggelse. Det tillates etablering av parkering på bakkeplan, under 1. boligetasje. Maks. gesimshøyde kan avvikes med 0,5 m. Grad av utnytting: BYA = 40% Takform: Flatt tak Maks. gesimshøyde: 8,5 m, regnet fra innvendig gulv i 1. etasje. Antall boenheter: Maks Konsentrert småhusbebyggelse Delfeit B2 Det tillates oppført eneboliger i rekke innenfor plankartets grense for planlagt bebyggelse. lnntrukket 3. etasjetakoppbygg tillates på maks. 13 av takflaten. Utendørs oppholdsplasstakterrasse kan anlegges på den resterende delen av taket. Eventuell kjelleretasje skal ikke være synlig over terreng, heller ikke lysgrav for eventuelt kjellervindu. Maks. gesimshøyde kan avvikes med 0,5 m. Grad av utnytting: BYA = 45% Takform: Flatt tak Maks. gesimshøyde: For hovedlak: 6,0 m, regnet fra innvendig gulv 1. etasje. I tillegg kommer terrasserekkverk. For takoppbygg: 8,5 m, regnet fra innvendig gulv 1. etasje. Antall boenheter: Maks Boligens plassering Bolig og garasjecarport skal plasseres innenfor vist grense for omriss av planlagt bebyggelse. Omriss av planlagt bebyggelse og regulerte tomtegrenser kan justeres med inntil 0,5 m, forutsatt at boliger og garasjecarport ikke flyttes nærmere felles avkjørsel (FA) enn vist på plankartet. Det tillates bruk av tilstøtende eiendom for vedlikehold av vegg. Beplantning mot felles avkjørsel skal plasseres minst 0,75m fra vegkant. Granhekk, gjerder eller annen innhegning mot felles avkjørsel tillates ikke. Side 3 av 4

4 3.4 Utforming Boligene innenfor samme delfelt skal ha samme takform, taktekking, materialbruk og fargenyanser. Det skal ved søknad om byggetillatelse legges frem plan for utvendig fargesetting av boligene. Vindussprosser skal være gjennomgående. Utenpåhengende sprosser tillates ikke. 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 4.1 Kjøreveg Offentlig kjøreveg skal opparbeides iht. kommunalteknisk veinorm, og planer godkjent av Sda kommune og Statens vegvesen. Arbeidene ferdigstilles iht. bestemmelsenes Gang- og sykkeiveg Offentlig gang- og sykkeiveg skal opparbeides iht. kommunalteknisk veinorm, og planer godkjent av Sola kommune og Statens vegvesen. Arbeidene ferdigstilles iht. bestemmelsenes SPESIALOMRÅDER 5.1 Frisiktssone ved vegkryss Innenfor de viste frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde lik 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 6 FELLESOMRÅDER 6.1 Felles avkjørsel Felles avkjørsel skal opparbeides iht. kommunalteknisk veinorm, og planer godkjent av Sola kommune. Arbeidene ferdigstilles iht. bestemmelsenes 2.1. Feiles avkjørsel, FA er felles for aile husene innenfor planområdet, samt eiendommene gnr. 37 bnr. 61, 116, 134, 137 og Felles parkering Felles parkeringsareal skal opparbeides iht. kommunalteknisk veinorm, og planer godkjent av Sola kommune. Arbeidene ferdigstitles iht. bestemmelsenes 2.1. Felles parkering, FP er felles for alle husene innenfor planområdet. 6.3 Felles lekeareal for barn Felles lekeplass skal opparbeides iht. kommunens lekepiassnorm, og planer godkjent av Sola kommune. Arbeidene ferdigstilles iht. bestemmelsenes 2.1. Felles lekeplass, FL er felles for alle husene innenfor planområdet. 6.4 Felles søppeloppstillingsplass Felles søppeloppstillingsplass skal opparbeides med nedgravde avfallsbeholdere iht. kommunalteknisk avfallsnorm, og planer godkjent av Sola kommune. Arbeidene ferdigstilles iht. bestemmelsenes 2.1. Felles søppelanlegg, FSer felies for alle husene innenfor planområdet. Bakenforliggende eiendommer, nevnt i 6.1 kan også tilknyttes søppelanlegget etter nærmere avtale mellom grunneierne. 6.5 Felles gangveg Felles gangveg skal opparbeides etter illustrasjon. Gangvegen skal sikre trygg ferdsel til og fra lekeareal. Side 4 av 4

5 I X I I,16,12 SOLA KOMMUNE Saksnr.: 4 2 Reguleringsplan for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m.fl., plannr X , aa Kons.sm Høyeste % slms N I I I I I \ Endring til plan nr.: Tegnforklaring: PBL. 25 Reguleringslformål 1. Byggeområder (PBL 25, 1.1edd nr.1) WIE Bolig - kons. småhusbebyggelse Bolig med tilhørende anlegg 3. Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1.1edd nr.3) =., Kjøreveg Gang-sykkelveg Streksymboler m.v. Planens begrensning Formålsgrense Grense for restriksjonsområde Regulert tomtegrense Regulert parkeringsfelt Planlagt bebyggelse Eks. bebyggelse som forutsettes fjernet Frisiktlinje yes geslms OS23 daa " otip mtilh.an =40 ( Spesialområder (PBL 25, 1.1edd nr.6) Frisiktssone veg vegkryss Fellesområder (PB1. 25, 1.1edd nr.7) Felles avkjørsel r;c,jitm Felles parkering f4kips Felles lekeareal for barn Felles søppeloppstillingsplass 5 m Regulert senterlinje Regulert støyskjerm Datum: EUREF89 Kartgrunnlag: Sola kommune Målestokk: 1:500 Innsendt plan 1. gang: Måle- og avstandslinje Ekvidistanse: lm NORD m X ,17,12 Revisjoner før godkjenn1ng: Dato: Justert iht. saksprotokoll og merknader ved offentlig ettersyn Justert iht. foreløpig svar fra kommunen Justert iht. foreløpig svar fra kommunen Tatt med regulert tomtegrense i tegnforklaringen Justert iht. vedtak i Utvalg for arealsaker Sak Saksbehandling: Bygningsrådet, 1. gang: (Saksnr. 9608) Sign: AB Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: Utvalg for arealsaker, 2. gang: (Sak 1612) 1 Kommunestyret: Forslagsstfiler: - SaksbehandlerlSola kommune: Eva Helgø ZISTAV AS All videre databruk etter byslyrets godkjenning rnå skje fro outorisert datofii. www3tavark.no Rekvisisjon ovf sendes:

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer