Høsten Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009"

Transkript

1 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009

2 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda r NI Fagb gogik NG a Sak rv og it t f Øko bhadl agkol om r ig i, o Høy kol rgk g adm tu ap o Rg 5 d g Hl kapfø ir fra lø 5 r Pyk og o r 6 o i a Rtt logi, p ladmi 7 i Coac vitk dagogik trajo 8 a k h p i o g Data g ldl 9 fra id Folkuivrittt høt 2009 Mult i Gru mdia DAK lgg d Data - Auto data cad kort t o g M 13 SO ffic Ov r N DA TA SPR AK Spa Fra k Eg k lk Tyk Ru i k Nor wg 30 Itali ia f o Arab k, por r forig 31 t Ma ik, yg ugiik r 32 dari r 3 k, Tyrk ik,, drl ilad 3 3 k, a wah ili, v dk, po japa 3 3 k it l am k, tha 4 ik iladk Mali Dt g og t gi god Hl g og liv Foto v lv Bar ær a k For ldr utko 17 Søm og b l 1 Kra og huf ar 8 1 l m i Kra ikk d 2 9 Mar mikkit 0 itim 21 i t u tt Hå dvr kur t 21 Si k og 2 o Gita rkur hobby 2 2 r 3 Kult ur 23 Club r fri ir På Ellr jakt Hr trg ttr r fi ma r d du å f tud k E i r du u kur rik op po f p o b r drift Br pråk g? I ka g talo k k u ud ogå g ka, Sotra kap fi vi, A d kt vår r d ogå køy, i u raku k tilby O o, llr r p ur D kur g ka å ro kr N Fra m k for hø ttt ddr ordhor kj v vår u r æ dla t ø t d ifo m d V r kr rma 2010 b u m, m a i ha jo ld på w gy r o tiv i hø r d om fo g på wwfolk hva r vi Folk r t? du ogå r f uiv h vr kur uivr m u lv ka lltg rit it oppl gj d miljø tt vl tt r t, ør -for o ka dra du o fir Ja di o g f t fi du k Hr da b profi Rk Joh vil v dr t org tor a i lg ai g v ajo kt A på p lt ov rakt rk ik udd bruk t il å gjør For w flr k wwf ur olk - og uiv å rit vår tt 2010 o Folkuivrittt høt

3 YRKE OG UTDANNING Stolt av ditt yrk Nyht: Mtrbrvordig omfattr å ogå all BILFAGENE INFOMØTE: Pdagogik aitt: 109 kl 1700 i Joa Rigat 4 PEDAGOGISK ASSISTENT Høgkoltudit på 30 tudipog Bhovt for faglig baikompta for aittr i barhag, kol bartg og SFO r tadig mr prrd Ca 80% av aitt r i dag ufaglært Vi har drfor i amarbid md Høgkul i Sog og Fjorda utviklt fagpla om kal løft aitt kukapr og kompta og åp vi for klt til vidr pdagogik utdaig til førkollærr Opptakkrav: yrkaktiv aittr md mit 3 år rlvat arbidrfarig fra barhag, kol llr SFO og mi aldr 25 år (llr tudikompta) Ovrordt vil tudit ku bidra til å tyrk motivajo, mtrigv og lvføll ho lavt utdad i barhag og kolvrkt, om flt r kvir Ihold: Jg i møt md bart Kommuikajo og ampill Dt aktiv bart/lv i møt md d aktiv vok På jakt ttr barprpktivt Vkap og lk Dt lærd mkt Bar md pill bhov O vok imllom Møt md forldr Samarbid i proalgrupp Å vær kulturmdarbidr Krativitt og humor Jg i møt md tall, rom og form Utvikl matmatik kompta Ku ta dt i bruk i møt md bar Støtt d matmatik utviklig Vær bvit på g bgrpbruk om matmatik fom Lk, krativitt og tall, rom og form Jg i møt md kommuikajo, pråk og tkt Vær forbild år ma lyttr, gi kotruktiv rpo og bruk kropppråk, talpråk og tkt Skap t pråktimulrd miljø for all bar Oppmutr til å lytt, amtal og lk md lyd, rim og rytm Fabulr vd hjlp av pråk og ag Praktik orgairig Studit orgair om ttrmiddagamligr og 4 hlgamligr ovr tt år i amarbid md Høgkul i Sog og Fjorda Mtrfag kol Md mtrbrv har du båd kompta og rtifirig til å driv gt firma, llr FÅ EN ldrtillig i EN tørr bdrift Folkuivrittt r tørt på å gi utdal i mtrbrv Dt vir at vi r t trygt valg om du ka tol på har kompta til å gi dg olid utdaig Mtrbrv Mtrtittl r lovbkyttt og bar d om tildl mtrbrv har ttr lov rtt til å bruk d For å ku få mtrbrv må du ha vbrv/fagbrv i t yrk ifor mtrbrvordig og to år praki FORKURS I BRUK AV DATA Kadidatr om har lit iikt i bruk av PC tt i tad til å bruk IKT (itrtt, tktbhadlig, rgark og -pot) udr tudi og til kam, amt på arbidpla wwwfolkuivrittto ETABLERING OG LEDELSE Fagt btår av m orgaiajo, ldl, markdførig og økoomityrig og r fll for all yrkgruppr udr Mtrbrvordig Udrviig r totalt på 160 timr md kvld i uk ovr 1 år FAGLIG LEDELSE FOR BYGGFAGENE Fagt gir grulggd iførig i faglig kalkulajo, kukapr om lov- og rglvrkt og tadardr for d forkjllig byggfag Udrviig r totalt på 200 timr md kvld i uk ovr 1 år FAGLIG LEDELSE - ANDRE FAG Yrkr om ikk hørr i udr byggfag (om friørr, bilfag, kkr oa), vil få t tilbud på Itrttbart udrviig md t omfag på ca 75 timr For å ku følg udrviig og avlgg kam, r dt påkrvd at kadidat diporr bærbar datamaki KURSNAVN STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Pdagogik aitt A tordagr / Mtr Etablrig A odagr / Mtr Byggfag A madagr / divr Mtr IKT forkur A madagr / Mtr Etablrig B madagr / A: Brg trum B: Karvik Pri ikludrr ikk kamavgift llr matrill/pumkotadr 4 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

4 YRKE OG UTDANNING KURSNAVN STED DAG TID DATO TIMER GNG PRIS Bar- og ugdarb E tir / Bar- og ugdarb D tir / Bar- og ugdarb Nttkur Hlfagarbidr E o / Hlfagarbidr D o / Hlfagarbidr Nttkur Prod og idtkikk D tir / Rhold c tor / Rhold D tor / Salg,ikkrh,rvic D o / Itriørkol E tir** / Itriørkol D tir** / Arbidldrkol E o / Arbidldrkol D o / Vaktmtrkol E tir / Vaktmtrkol D tir / Pla- og bygiglov A ma-tor / * Pla- og bygiglov A ma-tor / * Pla- og bygiglov B ma/tir / * Pla- og bygiglov F o/tor / * Pla- og bygiglov C tir-fr / * Logitikk A tor/fr / Logitikk g tor/fr / Tk dokumtkotroll A ma/o/fr / Projktldl A O / Projktldl C Hlg pt/okt *) pri ikludrr kl luj **) hvr 3 tirdag A: Brg B: Karvik C: Straum D: Sotra VGS E: Akøy VGS F: Vo G: Mogtad INFOMØTE Akøy vg: Ma 31 aug kl 1930 Straum: Ma 31 aug kl 1800 Fagbrv Itriørkol (NKI) Skol gir dg kukap om d flt itriørarbid i boligr Når du har fullført kol og tillggfagt offtlig miljø ka du øk mdlmkap i Arkitkt Forig om itriørarkitkt MIAF Studit r kombirt brvkur og klarom Iformajomøt d 31/8 på Straum kl 1800 og Akøy VGS kl 1930 Fagkol INNFØRING i LOGISTIKK Vårt ttrutdaigtilbud gir dltakr god iikt i logitik tori, om i kombiajo md praktik frdightr dar grulagt for kotiurlig forbdrig i bdrift Dltakr kal ttr kurt ha grulggd iikt i logitikkbgrpt åværd ihold, btydig og utviklig og ha utviklt hadligkompta Ihold: Hva mr vi md logitikk? Trdr i logitikkområdt Kud- og markdoritrt logitikk Årakr til høy logitikkotadr Logitikktyrig i vrdikjd Logitikkrgkap md foku på lagr Økoomik vrktøy og mtodr Sukfaktorr for logitikkprojktr Idtifirig av problmområdr Logitikkforbdrig Jut-i-Tim Bkrivl av åituajo plalggig og gjomførig av pro jkt fra g arbidpla Gjomførig blir mik av forligr, prakirlatrt dikujor, amt arbid md caoppgav fra g bdrift Kurt gjomfør om 8 dagamligr kl luj r ikludrt i pri NY PLAN- OG BYGNINGSLOV Forlr: Sigurd Holbrkk fra Byggtkik Etat Pladl vil tr i kraft 1 juli 2009 Byggakdl vil tr i kraft tidligt 1jauar 2010 Edrig vil mdfør blat at at lov truktur blir totalt foradrt Hlt y forkriftr vil rtatt dag SAK, GOF og TEK Kurt tar ikt på å gi dltakr grudig iførig i d tral y tmar i praktik pla- og bygigrtt Dt lgg ærlig vkt på aktull problm-tilligr fra praki i kommu og ho privat aktørr Ihold: Ny lov - Dipajor - plafrmtillig - aktypr - kotroll - akbhadlig og tily - Avarrglr og godkjigordig Ny tkik forkrift - ttikk målrglr- ikkrht vd bra - Sikkrht vd bra fort krav til rgibruk,- gjomgag av NS 3031 imiljø - uivrll utformig Kurt gjomfør om 2 llr 4 dagr ammhgd amligr Tkik dokumtkotroll Kurt r brgt på pror md ITkukapr, tilvard datakortt, om økr å arbid om dokumtkotrollr Ihold: Dokumtajotypr Plalggig Hva gjør dokumtkotrollr? Dokumtajokrav i kotrakt Krav til dokumtajo Dokumtajotadardr Kommuikajo itrt og ktrt Ulik dokumtajoopptt Elktroik arkiv (dokumtkotrollytmr) Papirarkiv Elktroik dokumttyrig Problmtilligr i dokumtkotroll Sluttdokumtajo Hvorda ffktivir DCC-arbidt DCC-bgrp Olj- og gabrajbgrp Olj- og gaorgaiajokart (hvm r avarlig for hva) Typik fil dokumtkotrollr gjør og hvorda korrigr dm Hdlr hvor dokumtajo har pilt roll (krkkkmplr: NASA/ Challgr-ulykk, Scadiavia Starulykk tc) Projktldl Kurt dkkr projktarbid og projktldl Emt kal ogå gi iikt i ulik typr vrktøy for å tyr og ld projktr Dt gi praktik iførig i bruk av projkttyrigvrktøyt MS Projct Dt r t mål å bly projktr og projktarbid ut fra t tratgik ypukt Ekam gir 6 tudipog, fagavarlig r Høgkol i Nord-Trødlag Ihold: Stratgik forakrig av projktt Orgairig av projktr i forhold til baiorgaiajo Styrigløyf for projktr, mål, plalggig, gjomførig/ldl og oppfølgig Avarfordlig og aktivittr i projktr Grupp- og tampror i projktr Iformajoarbid IT-vrktøy i projktr wwwfolkuivrittto Arbidmarkdt ttrpør fagfolk D om har dokumtrt kukap, fortrkk framfor ufaglært til d bt btalt og mt itrat jobb Udrviig kjr på kvldtid og dkkr dt tortik tofft om trg for å avlgg d tortik kam om prakikadidat Btått tortik kam amm md 5 år arbidrfarig i fagt, gir dg rtt til å avlgg kam for fagprøv HELSEFAGARBEIDER Hlfagarbidrutdaig r d y utdaig for dg om vil jobb md mkr Hlvt har t ormt bhov i år framovr, å dtt r ikkr vi ut i arbidlivt! Produkjo og idutritkikk Jobbr du om CNC-opratør, idutrimkaikr, platarbidr llr vir, å r dtt fagt du kal ta Salg, rvic og ikkrhtfagt Jobbr du md butikkalg, llr om algkoult, vktr llr jobbr du på kotor, r dtt fagt for dg Bar- og ugdomarbidr Utdaig vil gjør dg kvalifirt for arbid md bar og ug i pdagogik ititujor om barhagr, kolr og fritidordigr amt ugdomklubbr Sktor r i tadig utviklig og dkkr brd kala av tjtr Ovrflattkikk md vkt på rhold Jobbr du om rholdr r dtt fagt for dg INFOMØTE Fagbrv Straum 24/8 kl 1800 Fagkolr r kort, yrkrttd tudir om byggr på vidrgåd kol llr tilvard ralkompta Fagkolutdaig killr g fra høyr utdaig vd at d gir kompta om ka ta i bruk i arbidlivt ut yttrligr opplærig Studi Vaktmtrkol, Arbidldrkol og Itriørkol blir avholdt i amarbid md NKI Fjrudrviig VAKTMESTERSKOLEN (NKI) Vaktmtrkol r gt båd for vaktmtr og driftopratørr, t du jobbr om dtt llr økr å bli dt Studit r lagt opp om brvkur/ ttkur md klaromudrviig og går på kvldtid ovr to mtr Vaktmtrkol r godkjt om fagkol Fagmr: rapportr og otatr, forvaltig, drift og vdlikhold (FDV), byggtkikk, ENØK, tralvarmalgg/ ytmr, vtilajo, aitæralgg, lktrik algg og rhold ARBEIDSLEDERSKOLEN (NKI) Arbidldrkol dkkr bhovt for tortik gruutdaig for all om r llr vil bli ldr Du kvalifirr dg ifor admiitrajo og ldl til førtlijldrjobbr og mllomldrjobbr, båd i privat og offtlig ktor Studit r lagt opp om brvkur/ ttkur md klaromudrviig og går på kvldtid ovr to mtr Arbidldrkol r godkjt om fagkol Fagmr: kommuikajo, ldl og orgaiajo, proalforvaltig, lovr og avtalr og bdriftøkoomi Hadlitituttt atrgr g kotiurlig for å tilpa utdaigtilbudt til æriglivt komptabhov Dt gjør mulight tørr for at du får utdaig om r ttrtraktt år du r frdig Admiitrajokrtær Ldraitt md REGNSKAP Utdaig tar for g krtæroppgavr om koordirig, databruk, kudkotakt og admiitrajo Nork og glk forrtigpråk Fordypig i rgkap iholdr PC-rgkap, fakturrig, budjttrig og PC-lø Ldraitt md MARKEDSFØRING Fordypig i markdførig gjør dg til viktig mdpillr i gjomførig av bdrift markdaktivittr Logitikkmdarbidr Logitikk r å plalgg, utvikl, amord, tyr og kotrollr varflyt fra ikjøp/produkjo til kudlvra Dtt r tudit for dg om vil lær å plalgg og koordir vartraport båd itrt og mllom bdriftr Gjør dg attraktiv i arbidmarkdt STUDENTFORDELER Bærbar PC i tt år! Ett-årig faglig utdaig Stattilkudd Godkjt av låka Halv pri av adr privatkolr Fri bu vd ovr 6 km Studiturr Itrajoalt ttvrk Godt faglig og oialt miljø L mr på wwwhadlitituttto llr ta kotakt for mr iformajo Joa Ri gat 4 Tlf wwwhadlitituttto wwwhadlitituttto wwwcratoo 6 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

5 YRKE OG UTDANNING økoomi rgkap og lø Økoomi r SENTRALT I all bdriftr, brajr og ititujor Du vil alltid komm lgr md økoomikukap Vår økoomikol gir dg d KOMPETANSEN du bhøvr i rgkap og lø wwwfolkuivrittto Økoomikrtær/ REGNSKAPSmdarbidr Ettr dtt kurt vil du ha lært ok om lø og rgkap til å ku bgy på karrir i rgkap Du får udrviig i grulggd rgkaplær og førig av mault rgkap D dl blir fulgt opp md opplærig i arkjt og populær programmr for båd rgkap (Mamut Etrpri E5) og lø (Sytm 4 fra Huldt og Lillvik) Lærig har praktik viklig Dt btyr at du båd vil tr frdightr amm md vildr og ogå få lå programvar md hjm for å lær år dt par dg Du får opplærig i vrd mt brukt kotortøttprogrammr, Offic fra Microoft, og rtifirigr i Datakortt yv modulr r ikludrt i kurpri ( id 9 for Datakortt) Dagtudit går ovr 20 ukr, m kvldtudit trkkr g ovr 2 mtr Rgkaplær Dtt r fagt for dg om bhøvr rgkapfortål for ditt daglig virk, llr om økr å ta dt ført tgt i rgkaputdal Du vil få grudig iførig i rgkapfagt, md opplærig i maull førig, potrig, avtmmig og avlutig av årrgkap Lø md IT Ut o forkukapr ka du lær hvorda du utførr valig løoppgavr md programmt Huldt og Lillvik ML4 Vi vil blat at på trkk og oppgavplikt, rgitrrig og løkjørig, og d valigt løart Rgkap md IT På dtt kurt vil du lær valig bilagførig, fakturrig, krditota, rkotropli, lagrtyrig og førig av lø i t itgrrt ytm Vi brukr rgkapprogrammt Mamut Etrpri E5 Høykolkur i rgkap, lø og proal Rgkapførr (30 tp) Kurt r pilt rttt mot tudtr om har gjomført Økoomikrtær/ Rgkapmdarbidr, m ogå d om har a rgkaputdaig fra vidrgåd kol llr yrkrfarig i rgkap ka øk opptak til tudit Studt vil blat at få iførig i rgkapprogrammt Vima Bui llr Mamut Etrpri, og Matro Åroppgjør Programm kal bruk i praktik projktoppgav md rgkap fra A-Å Studit btår av 3 fag: 1 Rgkap ØKA 110 (10 tp) 2 Fiargkap ØKA 220 (10 tp) 3 Økoomik rapp ØKA 221 (10 tp) Studit ka gjomfør på hltid ovr tt mtr llr dltid kvld i uk ovr 2 mtr NB! Dt r ogå mulig å ta tt og tt fag Lø- og proalarbid (30 tp) Studit r praktik rttt og gir kompta for arbid md lø- og proalforhold i offtlig og privat ktor Gjom kjkap til arbidrtt, trygdrtt og fortakrtt gi dt t godt grulag for å ku lø juridik problmtilligr i praki Studt får ogå kort iførig i løprogrammt Huldt & Lillvik 1 Org og ldl ØKA 140 (10 tp) 2 Fortakrtt ØKA 280 (10 tp) 3 Lø og proal ØKA 320 (10 tp) Studit ka gjomfør på hltid ovr tt mtr llr dltid kvld i uk ovr to mtr NB! Dt r ogå mulig å ta tt og tt fag AUTORISERT REGNSKAPSFØRER, PÅBYGNING Folkuivrittt tilbyr ogå fag om r obligatorik for dm om økr å bli autorirt rgkapførr Fag r htt fra Bachlorgradtudium i øk/adm fag vd Høgkol i Nord-Trødlag Målgrupp: D om har gjomført grutudir i økoomik/ admiitrativ fag vd Folkuivrittt llr vd a høgkol KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Lø- og pr 30 tp 655 A Tir/Tor /9 ca Org og ld ØKA A Tor / Fortakrtt ØKA A Tir / Lø/pr ØKA A Tir/Tor / Rgkapførr 30 tp 650 A Ma/O/F / Rgkap ØKA A O/Fr / Fiarg ØKA A Ma / Øk Rapp ØKA A O / Rgførr 30 tp dag c Ma/O / Rgførr 30 tp kvld c tor / Lø- og pr dag c tir/fr / Lø- og pr kvld c O / Driftrgk/budj c tir / Rgkorg og yt D O* / Bdrkoultajo D O* / A: J Rigat C: Straum D: Sotra VGS *) Ahvr odag INFOMØTE Økoomikrtær dag- og kvldkur Brg trum Joa Rigt 4 tirdag 18/8 kl 1800 KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Økoomikrtær DAG 640 A Ma/Tir/Tor / / Økoomikrtær KVELD 641 A Ma/O / Rgkaplær DAG 642 A Ma / Rgkaplær KVELD 643 A O / Rgkap md IT DAG 644 A Tir / Rgkap md IT KVELD 645 A Tor / Lø md IT DAG 646 A Tir / Lø md IT KVELD 647 A Tir / Økoomikrtær DAg c Ma/O/Fr / Økoomikrtær KVELD c Ma/O / A: Joa Rigt 4 C: Straum Folkuivrittt i amarbid md Høgkol i Nord-Trødlag gir dg høgkolutdaig om ka få dg rakt ut i arbidlivt Mr iformajo Du fir kompltt kurbkrivl md pumovrikt på wwwfolkuivrittto D ka ogå btill fra avdlig: Sotra: -pot llr tlfo: Brg: -pot llr tlfo: Ifomøt Rgkapførr og lø- og proal: Komptatrt, Gjrtrudvg 11B, Straum Odag 26 augut kl 1800 Brg trum: Joa Rigt 4, Tirdag 18 augut kl Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

6 YRKE OG UTDANNING Hl - og oial -- admiitrajo Opptakkrav: 3-årig høgkol-/uivrittutdaig (bachlor) i hl- llr oialfag (ykplir, vrplir mfl) og mi 2 år praki ORGANISASJON og LEDELSE (10 tp) Målt r at tudt kal lær å drift ht i ktor gjom orgaia jotortik bgrp Å lær om tral problmområdr, hypotr og udrøklr rudt oppbyggig av orgaia jor og dr virkmåte iførig i tral torir om ldl r itgrrt dl av orgaiajo fortål HELSERETT (10 tp) Fagt kal gi tudt fortål for d mt tral lov i offtlig akhådtrig, oial vrrtt, hlvrt og trygdktor Emt kal gjør tudt i tad til lvtdig akforbrdl ttr di lov HELSEØKONOMI (10 tp) Vår 2010 Fagt gir kukap om offtlig økoomiforvaltig i hl- og oialktor, om ærlig gjldr utfordrig ht ldr møtr Budjttrig om plalggig- og vdtakitrumt tår tralt, og tudt får grulag for budjtt opptt og kl økoomik aalyr Dl I: Iførig i økoomik tori Dl II: Budjtt, rgkap og økoomityrig Udrviig gjomfør i form av forligr, øvigoppgavr, vildig og avluttd hjmmkam DRIFT AV GRUNNENHET (10 tp) Vår 2010 Faglig utvikligpror i gruhtr, gruppamarbid, kommuikajopror Styrig og kotroll av arbidpror Ektr kotroll av arbidpror Bruk av datatkologi i hl- oialktor Hl og oialpolitikk (20 tp) Dtt kurt r d avluttd dl av tudit For å dlta må du ha fullført 40 tudipog fra d forutgåd fag Gjom kurt vil du få dypr iikt i d grulggd prpktiv i hlog oialpolitikk i Norg Studit r godkjt i Stat Låka UTDANNINGSLEDELSE Utdaigldl btår av fir mr, hvr på 15 tudipog Dt r ført årt av Matrutdaig og dl av d kommd rktorkol : Orgaiajo og ldl Ldl av pdagogik virkomht Økoomi og ju Utdaigpolitikk D høt tilby: Økoomi og ju i utdaigldl INFOMØTE Ifomøt HSadmiitrajo: 25/8 kl 1700 i Joa Rigat 4 KURSNAVN STED DAG TID START TIMER GNG PRIS HS-rtt A tir / HS-orgaiajo A fr/lør / HS-politikk A fr/lør / HS-økoomi A tir / HS-drift A fr/lør / HS-økoomi B tir / Økoomi og ju B ttr avtal ptmbr A: Brg trum B: Karvik *) pri ikludrr ikk kamavgift llr matrill/pumkotadr Vi tilbyr utdaig om dltidtudium i amarbid md Høgkul i Sog og Fjorda Sid tudit btår av 5 rullrd dlfag ka du fullfør i løpt av to år Til å har ovr 600 gjomført tudit i Brg, (60 tp) Ldl, pykologi, og pdagogikk ARBEIDS- og ORGANISA- SJONSPSYKOLOGI (30 tp) (PSYK ) Kakj vårt mt ukrik tuditilbud gjom d it 15 år! Arbidmarkdt r i tadig foradrig og omtilligtakt båd i privat og offtlig ktor r økd, amtidig om vi r vit til t økd prtajopr For å makt lik tilpaig, vil dt utovr r faglig kompta vær ødvdig md igåd fortål og kjkap til orgaiajotrukturr, pykooial pror på arbidpla, kommuikajopror og ikk mit mr idividbart faktorr om jobbtilfrd ht, hvorda forhidr tr og utbrtht og bgr ykdomfravær Popularitt til vårt tuditilbud kyld vd id av mgt komptt for lr - dt faktum at fagt r t rdkapfag om har dirkt praktik rlva til dltakr arbidliv rfarig Opptakgrulag r tudikompta llr at du r mit 25 år og har 3 år rlvat yrkrfarig Udrviig hvr Odagkvld frm til mai 2009 Sotra har hlgudrviig md totalt 8 amligr fordlt på 2 mtr Studit r godkjt i Stat Låka INFOMØTE Proalpykologi: 19 kl 1700 i Dt Pykologik Fakultt, Chritigt 12, A 130 Arbid-orgaiajopykologi: 99 kl 1700 i Dt Pykologik Fakultt wwwfolkuivrittto INFOMØTE Spialpdagogikk: 89 kl 1700 i Joa Rigat 4 Motivajo og mtrig (15 tudipog) PSYK (109) Vår 2010 Fagt gir iførig i pykologik pror kyttt til motivajo og mtrig Forlig vil bli holdt av profor Trj Magr, 1 amaui Hild Htlad, 1 amaui Åg Dith og 1 amaui Bjør Worm Gjtforlr: Oddvar Bjørtad Fyiologik og pykologik bhov Idr motivajo og oial bhov Kogijo og motivajo Idividull forkjllr Mydiggjørig Strmtrig Motivajo i arbidliv/ldl Båd ldr, lærr, itruktørr og trr vil ha utbytt av fagt Dt gir grulagkukap om hvorda d ka øk prtajo, mtrig og frmm lærig blat i mdarbidr, lvr llr utøvr Fagavarlig: 1 ama Åg Dith Ekam mai 2010 PERSONAl PSYKOLOGI (PSYK 106) (15 tp) Fagt gir iførig i tral idividull faktorr om påvirkr idividt atfrd og prtajo i orgaiajo Dt tar utgagpukt i aktull utfordrigr om orgaiajor tår ovrfor mht proal ldl og utviklig av mklig rurr Fagt ka igå om dl av bachlorgrad i arbid- og orgaiajopykologi llr i grll pykologi KURSNAVN STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Arborgaiaopyk A o / Proalpykologi A tir / Spialpdagogikk A tir / Motivajopykologi A tir / A: Brg trum Pri ikludrr ikk kamavgift llr matrill/pumkotadr Emr bla: Idividull forkjllr i arbidprtajor Lærig og komptautviklig Pykooial kotraktr Turovr Rkruttrig og lkjo av mdarbidr Fra oialirig til iorpolitikk Etikk, holdigr og vrdir Styrig av jobbtilfrdht og ytlr i orgaiajor Fagavarlig: Prof Adr Skogtad Ekam dmbr 2009 SPESIALPEDAGOGIKK 1halvårht (30 tp) Spialpdagogik kompta r trkt ttrpurt i barhag, kol og utviklig - ktor Målttig md tudit r å gi tudt pialpdagogik kukap, fortål og hadligkompta på idivid, grupp og ytmivå Studit r dlt opp i to modulr: vrologik btigd lærvakr i itrakjoprpktiv, om omhadlr fukjovakr om har itt primær utgagpukt i arv, forhold før/ udr/ttr fødl og itrakjo kapt lærvakr md foku på fukjovakr om har itt primær utgagpukt i miljøt, om omorgvikt, oial og mojoll vakr og fk mobbig/ lærigklima Opptakgrulag r avluttt utdaig om førkollærr, lærr llr at du r mit 30 tudipog pdagogikk fra før Fagavarlig: Cad polit Wck Opum Ekam mai 2010 Studit r godkjt i Stat Låka Spialpd i amarbid md 10 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

7 YRKE OG UTDANNING Coachig Coachig r å tilrttlgg for avdl av potialt ho d() adr Gjom coachd ldrtil kytt coachig til ldl Mdarbidr hjlp til å utvikl itt talt og ralir i mål gjom mydiggjørig og lvldl E coachd ldr bidrar til poitiv orgaiajo utviklig og arbidmiljø Opptakkrav til tudit r t: Grll tudikompta og miimum 5 år rlvat yrkrfarig Vær ovr 25 år og ha miimum 5 år rlvat yrkrfarig Udrviig går ovr 4 todagr amligr og 9 dag md oppummrig Hvr tudt får tildlt coach for vildig i d to obligatorik oppgav Vi krddryr for bdriftr wwwfolkuivrittto Grulggd kompta i coachd ldrtil, Em 1: (15 tp) Vår 2010 Foku r på coachig om mtod for vrdibart og rlajooritrt ldlform Følgd tmar gjomfør md vklig mllom praktik oppgavr og tori: Dt filoofik, pykologik og pdagogik grulag for coachig Coachig om ldrtil, vrdibart ldl og coachd ldratfrd Far i coachig og coachigpro Sytmatikk og truktur i coachig Kommuikajo og rlajokompta i coachd ldrtil D rflktrt praktikr; rflkjo ovr g coachrroll E coachd tilærmig til kofliktr og koflikthådtrig Hjmmkam: Rflkjootat ttr gitt kritrir bart på plalggig, gjomførig og vurdrig av to utvikligoppgavr hvor coachig r byttt Grulggd kompta i TEAMCOACHING, Em 2: (15 tp) Følgd tmar gjomfør md vklig mllom praktik oppgavr og tori: Tamcoachig utfordrigr og mulightr kulturlt, mtodik, proult og tik Plalggig av, tortik bgrulr for, gjomførig og vurdrig av coachig Rlajoldl og rlajokompta Grupppykologi gruppdyamikk tamutviklig Sampillpror, kofliktr og mottad i coachig Grupp om lærigara komptautviklig i tam Ektr coachig mtorig og ttvrktablrig Etikk i coachig og rlajoldl Hjmmkam: E rflkjooppgav ttr gitt kritrir om g utviklig og rfarig md coachig Oppgav utfør i gruppr på 4-5 tudtr Mutlig kam: Rflkjooppgav gjomgå i gruppamtalr md foku på grflkjo og grupprlatrt komptautviklig Tilby i amarbid md Folkuivrittt i Bukrud/Vtfold og Høgkol i Akrhu Til å har mr 3000 tudtr dltatt Vi har bla gjomført bdrifts INtr tudir for båd Brg Kommu, NAV Hordalad, Color Li, Sitf, Nork Hydro Karmøy og Forvart proalforig KURSNAVN STED DAG TID DATO TIMER GNG PRIS Coachig modul 2 A tor/fr / Coachig modul 1 A tor/fr / avd rttvitk A tir/tor / m avd rttvitk A tor / m A: Brg trum Pri ikludrr ikk kamavgift llr matrill/pumkotadr Rttvitkap 1 og 2 avdlig Folkuivrittt amarbidr md Dt juridik fakultt i Olo om tudi 1 og 2 avdlig rttvitkap Dt btyr at Folkuivrittt tilbyr udrviig, m du går opp til d amm uivrittkam om tudt vd Dt juridik fakultt 1 avdlig rttvitkap (50 tp) 1 avd rttvitkap tartr i høt om båd hltid- og dltidtudium Hltidtudit vårt (50 tudipog) går ovr 2 mtr md udrviig to dagr i uk Forligr fortrivi tirdagr og tordagr, tidpukt ka varir Dltidtudit vårt går ovr 3 mtr md udrviig ca dag i uk Forligr fortrivi tordagr, tidpukt ka varir Udrviig forgår i Brg trum Studit gir økadrtt til Stat låka Ekamavgift til UiO kommr utom kuravgift, og r på kr 5700,- Ekam må ta i Olo 2 avdlig rttvitkap (50 tp) Studit vil tart til høt 09, går ovr 3 mtr, og r tilpat yrkaktiv Forligr o kvldr amt o hlgamligr (frd/lørd) Studit gir økadrtt til Stat Låka om 50 % tudium Fagmr: Statforfatigrtt, Itrajoal rtt, almilig folkrtt, EØS-rtt, itrajoal mkrttightr, almilig forvaltigrtt, vlfrdrtt og miljørtt INFOMØTE RETTSVITENSKAP: Joa Rigt 4: 1 avd rttvitkap, tordag 20 aug kl avd rttvitkap, tordag 20 aug kl 1900 KURSNAVN KNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Digital fortlligr 604 A O / Digital fortlligr 605 A O / Bildbh CS4 dl A Fr-Sø / / Bildbh CS4 dl A Fr-Sø / / Publik IDig dl A Fr/lør / / Publik IDig dl A Fr/lør / / Lag di g wb 611 A Tor / Avart wbidr 612 A Tor / Publir di wb 613 A Tor / Grafik vrkt Adob 690 A Fr-Sø Ulik 25/ BildbhCS4 pakk 692 A Fr-Sø / / PubIDig pakk 693 A Fr/lør / / Wb kurpakk 695 A Tor / Digital billdbh c Fr-Sø Ulik 23/ A: Joa Rigt 4 C: Straum Multimdia Digital BILDEbhadlig CS4 dl 1 Kurt gir iførig i bruk av Adob Photohop CS4, md programvidut ulik vrktøylijr, myr og palttr om hovdområd Digital BILDEbhadlig CS4 dl 2 På dtt kurt vil ma vær i tad til å ta i bruk flr av programmt avart mulig htr, og dt r å dt blir virklig gøy! Publikajor i Adob 1 På kurt lærr du å lag trykkakr om brojyrr og rklammatrill i programmt Adob IDig Vi lærr om malr, tkt- og billdrammr, importrig og likig, typografi, trykkig og da mr Publikajor i Adob 2 Kurt r fortttl av iførigkurt Publikajor i Adob 1 Vi vil på flr av vrktøy i Adob IDig, og bytt mr avart fukjor ADOBE KURSPAKKER Bildbhadlig CS4 pakk r bgg kur 606 Bildbhadlig md CS4 dl 1 og 607 Bildbhadlig md CS4 dl 2 til rdurt pakkpri Publikajor IDig pakk r bgg kur 609 Publikajor IDig dl 1 og 610 Publikajor IDig dl 2 til rdurt pakkpri Md kukap og frdightr i Adob produktr har du vrktøyka om digmiljø vlgr for publirig I ULIKE MEDIER GRAFISKE VERKTØY I ADOBE Dtt r kurpakk om btår av Bildbhadlig CS4 dl 1 og dl 2 + Publikajor IDig dl 1 og dl 2 I og amm pakk får du altå 4 kur til mgt fordlaktig pri Lag di g wbidr Vi tartr md dt grulggd, og r hva wbid r Så fortttr vi md utformig av wbidr, wbgrafikk og likig Vi r ogå på HTML-kodr, formatrig og adr grulggd lmtr vd ttidr Wbid utvikl i programmt Adob Dramwavr Avart wbidr Nå vil du lær mr avart idopptt, og ffktiv formatrig av wbidr md CSS Vi ttr opp avart tabllr, og lærr å bruk kjmar Publir di wbidr Kurt lærr dg å lat opp, og å vdlikhold di ttidr på Itrtt Bgrpr om bla ftp, wbhotll og økmotoroptimalirig vil bli blyt WbSIDER kurpakk Mag økr å ta all vår kur i wbdig I d pakk får du kur Lag di g wbidr, Avart wbidr og Publir di wbidr til lavr pri Digital fortlligr Kurt i digital fortlligr vil gi dltakr iikt i fortllrtkikkr om bruk i jagr Dltakr vil lv produr i g fortlligr udr vildig av kurldr Dt gi iførig i d tkik frdight digital fortlligr krvr, gjom Adob Photohop Elmt og Adob Prmir Elmt Digital fortlligr har blitt populær jagr md t brukområd om pr fra udrviig og formidlig til mr privat bruk Sjagr bvgr g i kryig mllom album og dokumtar, md tor vkt på d mutlig framtillig i form av t lydpor Dltakr tar md i g bildr, og vil tå fritt i valg av m for i fortllig S ogå foto id Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

8 DATA Grulggd data Data grukur hjlpr dg i gag md bruk av datamaki På kur trffr du adr md amm utgagpukt, og du får hjlp og ipirajo til å komm i mål Dtt vil du lær: Ekl iførig om datamaki Ekl tktbhadlig og utkrift Sd og motta -pot Gå ut i vrd på Itrtt Fi oppdatrt ruttidr, tv-programmr, billttr, ttbak, iformajo om di hobbyr, lkt og vr, tc Data grukur Dtt r kurt for dg om ku i lit grad har brukt datamaki, og om økr grulggd iførig I t avpat tmpo blir ma kjt md maki viktigt kompotr, og lærr å opprtt og lagr filr Ma lærr tktbhadlig, bruk av Itrtt, og bruk av -pot Dtt r d grulggd kukap ma trgr for å ta i bruk dag mt brukt kommuikajokaal Itrtt Widow Vita Microoft y oprativytm r allrd tadardvar på y makir ho flr datamakilvradørr Vi gir dg iførigkur i ytmt, og ørgr for at du har kotroll md di Vita Sior DATAKURS Dtt r datakur for iorr om økr å ta i bruk dag mt brukt kommuikajo kaal - Itrtt På d flt områdr i amfut hvi dt til digital iformajo, t om -pot llr på ulik tttdr Vår kur gir kukap du trgr for å vær md på d digital motorvi Har du itr for tkik tgig og kotrukjo? DAK og 3D-modllrig ka vær di mulight til å jobb md pd kotrukjotkologi Idutri r torforbrukr av d y rdkap for tgig og viualirig KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS DAK if AutoCAD 601 A Tir / DAK opratør AutoCAD 602 A Tir / DAK 3D mod AutoCAD 603 A Ma / Data grukur 619 A Tor / Widow Vita 618 A Lør / Data grukur c Ma / Sior datakur bgy 660 A O / Sior datakur bgy 661 A O / Siorurf datakur 662 A O / Sior datakur bgy c tir / A: Joa Rigt 4 C: Straum DAK AutoCAD DAK INNFØRINGSKURS Iførigkurt i DAK (dataaitrt kotrukjo) gir opplærig i tkik tgig og tgvrktøyt AutoCad Båd ybgyr og pror om allrd har brukt programvar vil ha tort utbytt av kurt Du må ha itr for tkik tgig, og god fortål for grulggd tkik kotrukjo I tillgg må du ha kjkap til bruk av PC og oprativ ytm på t ivå om tilvarr Datakortt modul 2 DAK OPERATØR MED 3D-modllrig På dtt kurt vil du lær båd gru-lggd DAK tilvard iførig kurt, og drttr forttt md d viult pd påbyggigdl: Dataaitrt kotrukjo md 3D- modllrig Hr lærr du tkik tgig i tr dimjor md prpktivbtraktig, dt vil i objktr om har bligght og tykkl Kurt går ovr 2 mtr på kvldtid DAK 3D-modllrig Kurt r brgt på pror om allrd har gruutdaig i DAK/tkik tgig t DAK iførigkur llr tilvard kukapr Ma tar i bruk 3D-modllrig-mulightr i AutoCAD Kurt utdypr 3D-modllrigtkikkr, og gir dltakr kukapr om og trig i tgig md rom og dybd Kurt gjomfør om kvldkur ovr 1 mtr Tmakur i Offic 2007 I dag arbidmarkd till dt krav til rtifirt kukap båd ho bdriftr og ho dr aatt KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Datakortt DAG 620 A To+4m/o / Datakortt KVELD 621 A Ma / Datakortt dl 1 KV 622 A Ma / Datakortt dl 2 KV 623 A Tir /10< Itrtt/-pot DAG 624 A Tor / Itrtt/-pot KV 625 A Ma / Word DAG 626 A Tor / Word KVELD 627 A Ma / Excl DAG 628 A Tor / Excl KVELD 629 A Tir / Acc DAG 630 A Ma/O / Acc KVELD 631 A Tir / PowrPoit DAG 632 A Tor / PowrPoit KV 633 A Ma/O / Word vidrkom 635 A O / Excl vidrkom 636 A O / PowrPoit vidrk 637 A O / Datakortt dag c ma / Datakortt kvld c o / Excl, grukur c ma / A: Joa Rigt 4 C: Straum Tid for faglig påfyll? Md god IT-kompta bhrkr ma datamaki og programmr ffktivt Dtt bidrar til økt trivl, økt kvalitt og tidbparlr om i jobbammhg kommr båd aatt, bdriftr og bdrift kudr til god I d kurri vil vi ta opp viktig mr i o av d mt poulær programm i Offic-pakk D flt kur vil vær av é dag varight, og vi tar imot båd kltpåmldigr og gruppr på kort varl før kurtart Fordi dtt r kur om går i dybd i kltmr forutttr dt at dltakr har grulggd kukapr i dt aktull programmt Datakortt Datakortt Gjom Datakortt yv modulr vil du få dokumtrt di kukapr i vrd mt brukt kotortøttprogrammr: Microoft Offic Datakortt r dt ork avt på Europa Computr Drivig Licc, itrajoalt godkjt fagpla Dt r gjomført 18 millior ttr på vrdbai og yvhudrtu i Norg Ettr å ha btått kortt, vil du få mdlmkort, tilgag til datakortportal, mag god tilbud og vrdifull iformajo Datakortt dl 1 Kurt pum vil dkk modul 1, 2, 3, 6 og 7 i Datakortt 1 mtr Datakortt dl 2 Kurt pum vil dkk modul 4 og 5 i Datakortt 1 mtr MS Word - tktbhadlig Modul 3-kurt gir dg grulggd opplærig i bruk av tktbhadligprogrammt MS Word Kurt par for dg om bhøvr å bruk MS Word hjmm, llr på jobb MS Excl Rgark Modul 4-kurt lærr dg å bruk rgark programmt MS Excl og kl rg- og økoomioprajor Du vil blat at lær å orgair tall, bruk fukjor og å lag diagrammr MS Acc Databar Modul 5-kurt lærr du hva databa r, og å lag databar md tabllr Du lærr ogå å lag kjmar, pørr igr og rapportr MS Powrpoit prtajovrktøy Modul 6-kurt lærr dg å lag prta jor md lybildr På kurt lærr du å lag lybildr md tkt, diagrammr, orgaiajokart og tabllr Du lærr ogå om ffktr, utkrift og mr MS IE/Outlook Itrtt Modul 7-kurt lærr dg å bruk Microoft Itrt Explorr og Outlook Itrt Explorr r vrd mt brukt ttlr, og bruk for å på wbidr på Itrtt Outlook bruk for å motta og d -pot MS WORD VIDEREKOMNE På kurt utviklr du t høyt brukrivå, og lærr om mr avart mulightr i MS Word Du bhøvr ikk å ha rtifirt dg i Datakortt tidligr, m må ha tilvard kukapr MS EXCEL VIDEREKOMNE Ogå hr vil du utvikl t høyt brukrivå, og lær om d mr komplk fukjo i MS Excl Du bhøvr ikk å ha rtifirt dg i Datakortt tidligr, m må ha tilvard kukapr MS PowrPoit VIDEREKOMNE På kurt vil du lær å produr prtajor md avart format og layouttkikkr og md bruk av multimdiaffktr Vi vil på avart rdigrig av diagrammr, og drigr av tgigr, bildr og objktr wwwfolkuivrittto KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Nytt i Offic A O / Lag dok i Word 681 A O / Brv/flttig i Word 682 A O / Malr/makror i Word 683 A O / Fukjor i Excl 684 A O / Litr/tabllr i Excl 685 A O / Malr/makro i Excl 686 A O / Malr i PowrPoit 687 A O / Filkobl i PowrPoit 688 A O / Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

9 KULTUR OG FRITID TgigMalig Vi mkr r gak al om å tg Dt r o og ap Drom vi bar tllr d om ka tg pt, blir dt da færr artr Slv d tørt kutr HAR gått i kol for å lær tkikkr, å hvorfor kull ikk du? Tgig for ybgyr Lurr du på om tgig r o for dg? Dtt r t lykur i d mt grulggd tgtkikk Frihådtgig 1 & 2 Kurt vktlggr obrvajo viktig roll for tgig Hr trr vi tgfrdightr gjom tudir av form, tørrlr, volum, rom og kompoijo På kurt for vidrkom byggr vi vidr og fokurr på mr avart tkikkr Økr du grudigr utdaig i tgig og malig, vil vi abfal dg dtt Mag byttr Dagkol for å forbrd g til opptak til høyr kututdaig Vi kommr til å arbid md ulik tkikkr om tillb, aktmodllr og my at Alt dtt blir upplrt md kuthitori Lærr r kutr md høyr kututdal Portrtt OG AKTTEGNING Kurt gir opplærig i flatoppbygig, ly og kyggvklig gjom formtudir Vi brukr båd gipmodllr og lvd modllr Akt og kroki Hr øvr vi på å lag rak kir, og på å fag viktig koturr og lijr Dt blir modll på hl kurt Tgkur (Sotra) Lær tkikkr md blyat, farg og kulltift Du vlgr motiv lv, og vi tgr ttr tillb og gjtadr Dagkol Vi tar å opp lvr til vårt ført mtr, ta kotakt for iformajo om opptakkrav Sd -pot til llr rig for brojyr, llr vår ttidr wwwfolkuivrittto Nyht Tg og malkur i O Lørdag 20 jui kal billdkutr Jarl-Hugo Låtad frmfør prformackoptt Vid, amm md Rig og Gir Opdal I muikalk ri på ca 45 miuttr kal ordførr i O portrttr Ettrpå åpr uttillig Yr og du får mulight til å akk md lærr, hvor ha ka var på pørmål om høt kur på O Malig for ybgyr Lurr du på om malig r o for dg? Dtt r t lykur i d mt grulggd maltkikk Hr bruk bar akrylmalig Olj og akryl 1 & 2 Kurt gir dg iførig i tkikkr, mtodr og pilt farg virkig Vi vil ogå på billdflatr, form, farg og billdrom Ladkapmalrir Kurt lærr dg hvorda ly og lijr båd gir tmig og virkr romforklard Gjom tudir av ær og fjr ladkap vil vi øv o på himml, kyformajor og havt bvglr Portrtt og aktmalig Hr vil vi jobb md ly, kygg, farg og kompoijo På d ført dl av kurt jobbr vi md kull- og blyattudir, før vi går ovr til akttudir i fargr på lrrt Figurativt malri Kurt gir dg mulight til å øv dg i ditt m, om å r portrtt, ladkap, tillb llr o at Kurt r for vidrkom og har idividull vildig PRINTMAKING Pritmakig (liolitt) lærr dg pd trykktkikk om gir udlig mulightr i barbidl og fargr Ført jobbr vi md å aml i motivr og kimatrial og barbidl av trykkplat Sid trykkr vi på forkjllig typr papir og barbidr d trykt motivr vidr wwwfolkuivrittto KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Dagkol tg/mal 2300 Flr A Ma-O / Tg for ybgy 2318 S Hggr A Lør/Sø / Tg for ybgy 2319 S Hggr A Lør/Sø / Frihådtg Gir Opdahl A Tir / Frihådtg Gir Opdahl A Tir / Frihådtg H Kotti A Ma / Frihådtg JH Låtad C O / Portrtt+akttg 2334 JH Låtad A Ma / Malig for ybgy 2338 S Hggr A Lør/Sø / Malig for ybgy 2339 S Hggr A Lør/Sø / Portrtt+aktmalig 2342 JH Låtad A Ma / Akt og kroki 2350 H Kotti A Lør/Sø / Oljmalig H Kotti A O / Oljmalig H Kotti A O / Akrylmalig H Kotti A Tor / Akrylmalig H Kotti A Tor / Figurativt malri 2369 JH Låtad A Tir / Ladkapmalri 2370 JH Låtad A Tir / Ladkapmalri 2374 JH Låtad A Lør* / Ladkapmalri 2375 JH Låtad A Lør* / Ladkapmalri 2376 JH Låtad C O / Pritmakig 2397 Birgit Brühl A Fr/lør/ø 18-21/ / Tgkur R S-Hald D O / A: Joa Rigt 4 C: O D: Sotra VGS *A hvr lørdag 16 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

10 KULTUR OG FRITID Dt god liv Vi har mdii mot kadr av tillittd arbid og tr Yoga, mditajo og magda gjør dg båd midigr og mr trt, amtidig om du koblr av KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Frak vir 1700 O Rydlad A Ma / Kot i bala A Tir / Ølbryggig R S-Hald C Lør / Plommr fra Hard H Frota D O / Sjømat H Frota D O / Italik aft J Hlltrøm D Tir / Årt lakt: lam J Hlltrøm D Tir / Nork tap J Hlltrøm D Tir / Idik mat J Hlltrøm D Tir / Lfbakig Marta Tll D O / Skrivvrktd hlg 1210 A G Bø A Fr-Sø Ulik 2/ Skrivv avart 1215 A G Bø A O / A: Brg trum C: Straum D: Sotra vg LEFSEBAKING Lær å bak tykk og ty lfr og flatbrød ttr gamml oppkrift ØLBRYGGING I Norg har dt fra tidlig vikigtid vært god tradijor for å brygg øl Hjmmbryggt øl blir t alltid dt bt ølt i ammlikig md øl fra d tor kommrill bryggri Itruktør Robrt Smith-Hald r tidligr orgmtr i bryggig av pil og juløl Ha har ogå rfarig i å brygg al, portr, gui og IPA På kurt vil vi lag øk at typ al I kurpri r utgiftr til øl amt luj ikludrt i pri Hvr dltakr får md g at til ca 2 litr øl KOST OG KROPP I BALANSE E av d mt iglivd mytr i mdii r at for my aimalk ftt i mat og t høyt koltrol ka før til hjrt- og karykdomr På dtt kurt vil vi vi dg o fakta om ikkrt vil ovrrak, og om vil gi bgrp kotomlggig og lakkurr y dimjor Plommr fra Hardagr På dtt kurt kal vi ha hovdfoku på plommr, og bruk blat at bær, plr og morllr om maktiltigr Vi kal ogå lag Ha Frota i plommdrt om fikk 3 pla i TV2 programmt mak av Norg Sjømat Vi tar i bruk frk råvarr fra jø, og kal ha hovdfoku på jøkrp, kamkjll, blåkjll og i Årt lakt: Lam Nor lammkjøtt r o av dt bt du ka få tak i i vrd Vi tilbrdr lkr lammrttr md forkjllig tilbhør Nork tapa Vi lagr tapa md hovdfoku på ork råvarr, og vi bla kal lag Ha Frota forrtt md pkmat fra TV2-programmt Smak av Norg Dt god liv r kol for fichmckr og livytr Til dtt gild hørr båd god mat og drikk, muikk Idik mat Bli kjt md dt idik kjøkk og lær å lag di g curry Vi brukr råvarr om r ltt tilgjglig i Norg Italik aft Italik mat r makfullt og klt Italik mat r ltt å lik og ltt å lag Vi kal ha foku på frk råvarr, og frmhv gkap til hvr klt råvar Dt vil bli gitt vitip til oppkrift FRANSKE VINER Vi makr o gjom viditrikt Champag, Alac, Bourgog, Baujolai, Rhô og Bordaux Du lærr båd om drur og vi Kurt lgg opp md båd tori og vimakig Kurldr r Odd Rydlad, forma i Viti Brgi Skrivvrktd iførig Kurt kombirr krivøvlr og gjomgag av kjt ork forfattr, fra Ib til Erld Lo Lø opp vtull krivprrr, og lær tkikkr for hvorda du blir mr bvit di krivig md kurldr Ar Glambk Bø SKRIVEVERKSTED AVANSERT Målttig md dtt kurt r t itivt arbid md lvkrv kjølittrtær tktr Dtt kombir md frik, rgik krivøvlr i tmar om hvorda ugå klijr, littrær prijo, hvorda motvirk prtajoagt, og fi di g tmm, tc Kurt går ahvr uk wwwfolkuivrittto Hl og vlvar magda 1 (NYBEGyr) På bgyrkurt lærr du oritalk magda md vkt på klaik gyptik til Vi dar til båd klaik oritalk muikk og øtlig popmuikk Kurt par for kvir i all aldr og faogr Kurt hold av to forkjllig lærr, om brukr forkjllig mtodr Hovdforkjll r at Ebba fokurr på improviajo og brukr lør mr, m Gu Hidi fokurr mr på korografi magda 2 For dg om har gått tt llr flr ybgyrkur og økr å forttt, llr kakj du ikk har dat på tud og økr å frik opp dt du har lært Vi fortttr å tr på grutkikk Vi lærr kl kombiajor og kort korografi Forkukapr: Magda for ybgyr llr tilvard magda 3 På dtt kurt bhrkr du grutkikk Ogå adr tilartr i da ka bli trukkt i, amt lørbruk Vi vil ogå jobb md holdig og armr Vi lærr korografi maajkurs Tar du vårt maajkur, vil du få iførig i tkikkr om lør opp muklpigr på hlbrdd og forbyggd måt Dt r god kild til livgld, vlvær og amvær POWERYOGA Powryoga r fyik, varm og krvd yogaøkt om gir avpig og utviklig av tyrk, bala og midight ACEM Yoga for ybgyr Kurt lærr dg øvlr om gir midight og mr rgi Fokut liggr på put, tøyig og oppmrkomht om vil lø opp pig, og utvikl kropp og itivitt ACEM-mditajo ACEM-mditajo gir dg avpig og mr ovrkudd til adr oppgavr Mtod r utviklt av pykologr og lgr, d r vlprøvd og arkjt ACEM mditajo m/yoga Du ka ogå ta kurt ACEM-mditajo m/yoga om kombirr ACEM-mditajo og ACEM Yoga Vi bgyr møt md kl yogaøvlr om gjør kropp midig og fortrkr utbyttt av ACEMmditajo Mtrig og mtaltrig På kurt vil du lær kokrt mtodr for mtal trig og ruroppbyggig om gir bdr mtrig og livkvalitt Mtod r for kmpl aktull i mrtlidrig, økt lvbild, forbrdl til trd ituajor om jobb itrvjur og my mr Kur holdr r utdat ykplir og hløtr, md tillggutdaig i pdagogikk og vildig Kurt går ahvr uk Bli y Lær å frmhv di bt idr, og føl dg mr vl md dg lv Kurldr r motkoult Liv Joru Soltad, og kurt r rttt mot kvir KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Acm md m/yoga 2831 E Skaar B Fr-Sø Ulik 23/ * Acm mditajo 2832 Olav Råd B Fr-Sø Ulik 18/ * Acm mditajo 2834 E Haug B Tir / * Acm mditajo 2835 Arv Br B Lør/Sø / * Acm Yoga bgy 2833 H W Broch B Tor / Maajkur 2846 K Couchma A Lør/Sø / Maajkur 2847 K Couchma A Lør/Sø / Powryoga 2848 K Couchma A Tor / Bli y 2880 L J Soltad A Tir / Bli y 2881 L J Soltad A Tir / Mtrig og mtalt 2898 R Lar A Tor / Mtrig og mtalt 2899 R Lar A Tor / Magda G Vadhim D Tir / Magda G Vadhim D Tor / Magda G Vadhim D Tor / Magda G Vadhim D Tir / Magda G Vadhim D Tor / Magda G Vadhim D Tir / Magda baic E Gudal E Ma / Magda baic E Gudal E Tir / Magda E Gudal E Tor / A: Brg trum C: Straum D: Kog Ocar gt E: Framohall *) tudtr kr Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

11 KULTUR OG FRITID E krativ bardom r grulag for t liv md kaprgld Vi har kur om lærr dg å ta bdr bildr, båd md kompaktkamra og pilrflk For å dlta bhøvr du ikk at t gt kamra Foto Digitalkamra Lær dg å bruk d forkjllig fukjo på ditt kompaktkamra, amt hvorda bruk dt på bt mulig måt og ta god bildr i hvrdag Ladkapfotografi Kurt gir iførig i o av d maull itillig om r til tor ytt vd fotografrig av ladkap og hav, amt utdørfotografrig hvor vi ttr byttr tral fototkikkr Kurt vil forgå dlvi ut i atur og i klarom DIGITALT Spilrflk På kurt vil du få grll itrodukjo i bgrpr, og i bruk av bldr, lymålig, blit og lukktid Du vil ogå få tilbakmldig på di bildr, om valg av motivr og billdkompoijo DIGITALT Spilrflk 2 Dtt r t arbidkur md oppgavfotografrig, tilbakmldig og tori om blat at kompoijo og portrtt fotografrig DIGITALT SpilrflkS 3 Arbidkurt byggr vidr på kurt Digital pilrflk 2 Dt blir gitt oppgavr md tori om aktull tmar, og du vil få tilbakmldig på di bildr STUDIO OG PORTRETT Kurt omhadlr krativ fotografrig hvor uttrykk, kompoijo og billdaaly vktlgg Dt gi iførig avart fototkikkr og lyttig Forkukapr: Digital Spilrflk 1 llr tilvard KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Digitalkamra 2205 NMvat A O / Digitalkamra 2206 NMvat A O / Digital Spilrflk 2212 NMvat A Ma / Digital Spilrflk 2213 NMvat A Tor / Digital Spilrflk 2214 NLaglad A Tir / Digital Spilrflk 2215 NMvat A Ma / Dig Spilrflk NMvat A Tir / Dig Spilrflk NMvat A Tor / Dig pilrflk NMvat A Tir / Ladkapfotografi 2220 NMvat A Lør/Sø / Studio og portrtt 2221 B Fr/Sø 18-21/ / A: Joa Rigat 4 B: Strum S ogå multimdia og DIGITAL BILDE- BEHANDLING id 13 wwwfolkuivrittto Bara kutkol Tgig og malig Hr kprimtrr vi md tgrdkapr om blyat, tuj og kull, og md akrylmalig Vi oppdagr d grulggd lmt i tgig: ly, kygg, volum, kompoijo og prpktiv To ulik kur r att opp for to ulik aldrtri Krativ Workhop På kurt vil bara kombir tgig og malig amm md hådvrktkikkr om pappmajé og kollaj Kurt r rttt mot bar fra 11 til 14 år KERAMIKK FORELDRE OG BARN Hr kal forldr og bar jobb amm og kap i kramikk Famili kal form og kulpturr, før d glarr d vllykkd produkt Kurt går ovr to lørdagr, lik at vi får tid til å br mllom kurdag 200,- i matrill pr famili Bygg kaabil Ta md far, btfar llr okl og lag di g kaabil I løpt av hlg kal dr bygg kaabil, frdig malt og klar til å kjør I tillgg til pri på 650,- pr pro i kuravgift, kommr 870,- i matrill pr bil Gitarkur og lgitar Gjom figrpill og ilærig av kl vir vil bara øv på i gitarfrdightr Kur r dlt opp i tr ivår D ygt bara abfal gjr å gå ivå 1 flr gagr, år d r 9 og har gått ivå 1 mit gag ka d bgy på ivå 2 Nivå 3 r for lv om r godt øvt og ka alt dt grulggd Bara må lv ha g gitar tilpat dr tørrl Vi har kur i lgitar for bar mllom år Forldr og bar Tgkur På kurt vil bar og vok jobb amm for å lag tørr tgigr og kollajr Dr lærr om prpktiv, ly og kygg, fargvalg og billdkompoijo TEKSTILBILDE Vd hjlp av ymaki, pr og ilkmalig kal vi lag gøyal, lvd bildr av forkjllig tktilr Ta gjr md favorittlk llr kjær bildr og bruk dm om motiv I tillgg til pri på 650,- pr dltagr kommr matrillkotadr på 250,- pr famili Kramikk Gjom formig av ulik gjtadr om kulpturr, fat, kålr llr koppr, lærr bara barbidig av lir og valig formgivd tkikkr Julvrktd Kom i jultmig md famili! Ta md dg bar llr barbar og lag juldkorajor m dr kor dr md gløgg og ppprkakr KURSNAVN KNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Tg/mal B Brühl A Tor / Krativ workhop 2003 B Brühl A Tor / Kramikk 2005 L Aa A Tir / Gitar T Bradal C Tor / Gitar T Bradal C Tor / Gitar T Bradal C Tor / Gitar T Bradal C Tor / Gitar T Bradal C Tir / Elgitar T Bradal C Tir / Elgitar T Bradal C Tir / Gitar T Bradal C Tir /9 7, Gitar 1 D Tir / Gitar 1 D Tir / Gitar 2 D Tir / Gitar 2 D Tir / Gitar 2 D Tir / Gitar 3 D Tir / Gitar 3 R Smith Hald D Tir / Gitar 3 R Smith Hald D Tir / Gitar 4 R Smith Hald D Tir / Gitar 4 R Smith Hald D Tir / Kaabil 2014 K Joha B Lør/ø / Tgkur 2015 A Lør/ø / Tgkur 2013 A Lør/ø / Kramikk 2016 L Aa A Sø* 10-16/ / Tktilbild 2018 L Aa A Lør/ø / Julvrktd 2019 A Lør/ø / A: Joa Rigat 4 B: Rothaug kol C: St Jakobpla 9 D: Sotra VGS Pri dkkr ikk kurmatrill *A hvr ødag 20 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

12 KULTUR OG FRITID opplv gld av å kap o md hd amm md adr KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Sømkur Era Lrvik C O / Sømkur Era Lrvik C Tor / Sømkur Era Lrvik C Ma / Sømkur Era Lrvik C O / Sømkur Era Lrvik C Ma / Sømkur Era Lrvik C Tor / Sømkur L Joha C Lør/Sø / Sy klær til bara 2519 c Tir / Rdig 2520 L Joha C Lør/Sø / Rdig 2521 L Joha C Lør/Sø / Rdig 2522 L Joha C Lør/Sø / Hklig & trikkig 2530 c tir / Flatvv 2601 I Mo B Tir/Tor / Flatvv 2603 Nia Kut B Tir / Buaddlr* 2678 K Solvag C Tor / Faabuad 2686 Oli Lilltvdt D O / Mabuad 2694 I Mo C O / B: Fal C: St Jakobpla 9 D: Kalad kol *) Ahvr uk Pri ikludrr ikk matrill Søm og huflid REDESIGN I kurt blir gaml klær y og pd md ditt gt prolig uttrykk Du lærr ogå å tilpa klær om ikk par lgr Rdig r miljøvlig måt å fory gardrob di på, amtidig om du får uik plagg På kurt lærr du frmgagmåtr og mtodr m du jobbr på idividull projktr Du lærr ogå å lag y, pd plagg av d gaml om du kakj hadd tkt å kat Sy klær til bara Lær dg vd hjlp av kl møtr å y øt forklkjolr, røff ovrallr, mkkr og adr kl plagg til bara Buaddlr Kur gir dg idividull vildig i øm av buadkjort til ma og kvi, øm av kvibuad og dlr av kvibuad Dt udrvi ogå i blt og brytduk, brodri og prlbrodri Når du mldr dg på må du oppgi hvilk typ buad du vil ha, og møt til prøvig Dt bhøv valigvi flr kur for å få frdig hl buad Tidpt avgjør av frdightr og hvor my om blir gjort hjmm mllom kurtid Du bør ha grulggd kjkap til øm ømkurs På kurt lærr du grulggd maull og idutrill ømtkikkr, i tillgg å forbrd t møtr Kurt r brgt på ybgyr ømkurs 2 På kurt vil du lær å forbrd og korrigr t mr avart møtr ttr di g mål og idr Dt r abfalt kukapr fra kurt Modll og øm, llr tilvard Hklig og trikkig Nå ka du bli ividd i trikkig og hklig vrd Hådvrkform har igj blitt populær d it år, og trikkkafr åpr båd itrajoalt og i Norg Mabuad På kurt yr ma buk, vt og jakk Dt r tor pågag på kur, å dt hdr at ma må tå på vtlit Flatvv Flatvv har vært brukt id middlaldr og har vrdifull tradijo om vi forøkr å ta var på gjom vår kur Tradijorik huflidtkikkr ovr lvr til tadig y hdr Bgyr og vidrkom gi opplærig i vvig på flatvv md kotramarj og gulvvvtol Målt md kurt r å gjør dltakr itad til å ku plalgg, tt opp og vv båd ttr g og adr oppkriftr Kurt omfattr matriallær, opptt av vv og d ulik vv tkikk OBS! Kur i mabuad har tor pågag og har drfor vtlit Du må brg dg på vttid, vær drfor tidlig ut! wwwfolkuivrittto BERGEN HUSFLIDSLAG Brg huflidlag r t lokallag av Norg Huflidlag Lagt har trikkkafé og åpt hu i g lokalr i Fal, Kog Ocargt 15, 3 tg Tmadagr hold i Huflid Brg Huflidlag Pb 862 Strum, 5807 Brg SAMARBEID MED BERGEN HUSFLIDSLAG Vi tilbyr vår kur i amarbid md Brg huflidlag Mdlmmr får 10 % rabatt på kur, og kurdltakr har fri adgag til huflidlagt tmadagr Kramikk itituttt Kramikkitituttt r dagkol om gir t olid grulag for vidr arbid og tudir Dt r åpt og pad for båd ybgyr og vidr kom Utdaig tilpa d klt ivå Vi vil for kmpl gå gjom frihåd driig, modllrig av formr, kirig, farglær, oramtlær md dkorajotkikk, glaurtkikk og ovttig På itituttt vil du tilg dg ok kukapr til å arbid lvtdig md kramikk Itituttt r dagkol, og du vil ku jobb md båd kulptur og brukkut Studit avlutt md omfattd avlutigoppgav hvor du kal lag for kmpl t trvic På lutt av årt arragr dt uttillig Utdaig går 4 dagr i uk (madag-tordag) ovr 2 mtr Sd -pot til llr rig for brojyr Kramikk kramikk 1 På kurt vil du lær klaik barbidl av lir gjom øvlr i tkikkr om pøl, plat og driig Vllykkd gjtadr ka vtult br av lærr, og glar kramikk 2 Kurt r for dg om har litt kjkap til kramikk fra før Md lag arbidøktr a hvr lørdag, r dt god tid til fordypig, lvtdig arbid og idividull oppfølgig Dt blir og gitt vidr opplærig i forkjllig kramik tkikkr om bgitig, glaur og briglær Drtil kommr dt å vær kort toriilag Kurt går ahvr lørdag Drikur Hr fokurr vi utlukkd på å dri, og øvr o på tkikkr om ka lær o å lag alt fra tor kålr til kaffkoppr Vllykkd gjtadr dkorr og br Ob hlgkur Modllrig Kurt rttr g til ybgyr llr dg om har litt kjkap til lir fra før Gjom kulpturoppgavr i kombiajo md frir lvtdig arbid blir dt gitt grulggd opplærig i hådmodllrig og kramik byggtkikkr Dt vil bli lagt vkt på form, trdimjoal frmtillig og dt kutrik uttrykkt Btogkulpturr På kurt ka du lag fataifull kulpturr om ka tå båd i og ut, for kmpl om hagpyt Du bgyr å lag t mtallkjltt, og går vidr md lim, gip og fargbladt btog Ob hlgkur Kramikk r vig I Aia ka vi por kramik gjtadr tilbak mr år fkr FREMDELES produr kramikk, båd på fabrikkr og om brukkut Kramikk for bar, kramikk forldr og bar, 21 KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG tid START TIMER GNG PRIS Kramikkit 2400 Flr A Ma-tor / Kramikk H Kotti A Ma / Modllrig 2402 Liv Midbø A O / Drikur 2403 Birgit Brühl A Fr-Sø 10-16/ / Kramikk Liv Midbø A Lør* / Btogkulptur 2408 H Kotti A Lør/Sø / A: Joa Rigt 4 *) Ahvr lørdag 22 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

13 KULTUR OG FRITID Maritim kur Siorkur No ir at d har gått i livt lær, og politikr frmmr Livlag lærig Gjom hl livt lærr vi o, og o av vår kur r pilt tilrttlagt for iorr Ettr d mag båtulykk hvrt år har dt vit g at ordm kakj r født md ki på bia, m maglr mul jøvtt? BÅTFØRERSERTIFIKAT Du ka avlgg prøv fra du fyllr 14 år, m rtifikatt gjldr ført år du r fylt 16 år Foratt om følgr ugdom udr 16 år btalr ku 50% av kuravgift Vi vil bhadl mr om r rlvat for hvr båtførr: Sjømakap Sjøvirglr Styrig og ila Kartila og kartbhadlig Sikkrht til jø Båtførrprøv gjomfør dirkt ttr avlutig av kurt gjom or, godkjt av Sjøfart - dirkto ratt VHF-KURS (SRC) Kurt følgr Radioipkjo krav og gjomgår blat at: Radioplikt og radiokotroll Tauhtplikt Radiotlfoiamtalr Dt fotik alfabtt Radiotlfoi på VHF-bådt Nød- og ødtrafikk Bruk av hatr-igalt Nødytmr og ødradiouttyr Praktik trig og på vår aktiv VHF-tajo md Dirct Call Rgjriga har iført obligatorik båtførarbvi i Norg Ordiga trr i kraft frå 1mai 2010 Vdtakt ibr at all om kal før i fritidbåt ovr 8 mtr og/llr har 25 hk llr mir og r født ttr , må ha båtførarbvi Hådvrk og hobby Gld av å bruk hd kjtgr mkt Vi likr å lag fi og ovrrakd gjtadr Møbltaptrig På kurt lærr du å dmotr og gjopprtt armlr og tr, tilkjærig av møbltoff, påttig og frdiggjørig Ta md kl tol på dt ført møtt GLASSFUSING Glakut r pd og tilbyr utrolig mulightr På dtt iførigkurt har du mulight til å utfork dtt pd matrialt ærmr Vi brukr fargt og klart gla og lagr figurr, bildr og gjtadr Kurt par for ybgyr I tillgg til kurpri rg matrialpri på kr 500 MODELLERING AV NISSER Lag flott dukkr i pill modllrigma om htr upr culpy På kurt lærr du å lag hod, hdr og føttr på figur Bilførr 65+ Slv md my rfarig bak rattt vil du ha tor ytt av dtt oppfrikig kurt Hr lærr du om d y trafikkrgl, rudkjørigr, hvorda du komprr for aldr, md mr Kurt går ovr tr ukdagr i tillgg til to ikludrt kjør timr Kurbok kommr i tillgg til pri Sior DATAKURS BEGYNNERE Dtt r datakur for iorr om økr å ta i bruk dag mt brukt kommuikajo kaal - Itrtt På d flt områdr i amfut hvi dt til digital iformajo, t om -pot llr på ulik tttdr Vår kur gir kukap du trgr for å vær md på d digital motorvi SENIORSURF Kurt kal gi dltakr god iikt i hvorda ma fir fram til yttig iformajo på itrtt Dt r ogå viktig å ku bruk d iformajo i t dokumt S id 27 wwwfolkuivrittto Muikk og gitar Gitar Kurt gir iførig i kl muikktori Du vil lær båd arpggio, klimprig og grulggd gitartkikk md plktr Gitar 2 På kurt for vidrkom r tkikk o mr avart Du vil lær muikktykkr md økd vaklightgrad Dt foruttt at du har lært grulggd gitartkikk og muikk tori Gitar 3 Et kur for dg om ka dl otr, figrpill og rytmpill Hr lær avart tkikkr og kurt lggr opp til t hurtig tmpo om forutttr dl øvig Forkukapr: Gitar 2 llr tilvard SE OGSÅ VÅRE FORMIDDAGS- KURS I SPRÅK OG VÅRE KULTURSIDER SE OGSÅ GITARKURS FOR BARN PÅ S 21 Elgitar Hr vil vi lær dt grulggd og grll om gitar; om tmmig, tabulatur, kl bifrig og ogå mag agr Vi vil ogå lær å pill md plktr, kl kalar, riff og klt mlodipill I tillgg vil vi lær litt om fortrkr, ffktpdalr og ligd Dltakr må ha g gitar, m dt r ikk krav om at d må ha md fortrkr Låtkrivrkur På kurt vil vi fokur på båd mlodi og tkt For å dlta på kurt, må du ku pill t gitar llr kyboard om du ka ta md dg på kurt Kurholdr, Robrt Smith-Hald kom til mifial i Nork Taltr 2009 Ha har ogå gitt ut g CD KURSNAVN LÆRER STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Båtførrkur Tor Tødr A Tir / Båtførrkur Tor Tødr A Tor / Båtførrkur Sigm Nybø F Tir / Båtførrkur Tor Tødr B Tor / Båtførrkur Tor Tødr G Tir / Båtfør hlg JR Fohim C Fr-Sø 4/ Båtfør hlg JR Fohim C Fr-Sø 9/ Båtførrkur JR Fohim D O / Båtførrprøv Nttkur VHF/SRC hlg Gir Rihaug C Fr-Sø 25/ VHF/SRC kvld Gir Rihaug C Tir / Møbltap A Hggr A Tir / Glafuig Å Myhr A Ma / Glafuig Å Myhr A Ma / Modllrig ir B Ø-Sætr D Tir / A: Brg B: Karvik C: Straum D: Sotra VGS E: Akøy VGS F: Vo G: Magr Pri ikludrr ikk kamavgift llr matrill/pumkotadr KURSNAVN KURSNR STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Bilførr A Tor / Bilførr A Tor / Bilførr A Tor / Bilførr 65 + E Tir / Bilførr 65 + c tir / Bilførr D o / Sior datakur bgy 660 A O / Sior datakur bgy 661 A O / Siorurf datakur 662 A O / Sior datakur bgy c tir / A: Joa Rigt 4 C: Straum E: Akøy VGS D: O KURSNAVN KURSNR LÆRER STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Elgitar 2815 O R Hjll C Tir / Elgitar 2816 O R Hjll C Tir / Gitar O R Hjll C Tir / Gitar 2824 O R Hjll C O / Gitar 2825 O R Hjll C Ma / Gitar 2823 O R Hjll C O / Gitar O R Hjll C Ma / Gitar 2827 O R Hjll C O / Gitar 2828 O R Hjll C Ma / Gitar 1 D Tir / Gitar 2 D Tir / Gitar 3 R S Hald D Tir / Gitar 4 R S Hald D Tir / Gitar 4 R S Hald D Tir / Gitar 4 R S Hald D Tir / Låtkrivrkur R S Hald D O / C: St Jakobpla 9 D: Sotra VGS 24 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

14 KULTUR OG FRITID Kulturrir Europa kulturbyr virtull ri Forlr: magart Trj Hauk BYVANDRING I SØR-ITALIA På dtt kurt lagr vi t virtult turopplgg ovr fm kvldr, hvr på tr timr Ettr vår vadrigr i Roma gatr ttr vi i høt kur ørovr for å utfork Sør-Italia Hr r dt markat forkjll i kultur og ly fra rt av ladt: dt ydladk r fortrkt Dtt vil vi mrk godt i Napoli, d tral by i rgio M ikk bar by fortjr å utfork: vd Napolibukt fir vi ogå rui av Pompii og Hrculaum om vulka Vuv bgravd i år 79 På vi lag kyt ørovr bøkr vi kotik byr om Poitao og Amalfi, og vi må ogå iom Patum md i godt bvart tmplr t mi om d tidligr grk koloirig Vi kal kry Miatrdt og utfork Sicilia øy dr vi ikk r å ikr på om vi fortatt r i Europa Impulr fra ør og øt gjør hr g trkt gjldd Særlig markat r katdral i Moral og Cfalu, byggt av ormar, m prgt av byatik og maurik impulr Kuthitori tor pokr Forlr: magart Trj Hauk Barokk Barokk (1600-tallt) r ærlig pd priod dr magfold og mottigr tår i foku Europa r blitt dlt om følg av rformajo I ør har d katolk kirk md tr i Roma tor makt, m dt r mr pititik holdigr om domirr i Norduropa Mottig blir ærlig tydlig i kirk forhold til kut I Italia prg kirkitriør av illujoitik kulptur- og malriutmykig Dt r d tor rligiø kta om r målt I dt kalviitik Ndrlad r kirkromm rt for forførrik bildr og frmtår hvitkalkd ut dkor Vi bgyr i Roma (Caravaggio, Brii) og fortttr i olkog rik: Frakrik og Pari, om kommr til å ovrta d poijo i løpt av århudrdt Magfoldt i priod vil yttrligr bli dmotrrt gjom Vlázquz, Rub og Rmbradt HUMOR I ET HISTORISK PERSPEKTIV Forlr: cad philol A Britt Høiby Høt kur vil fokur på humor i t hitorik prpktiv Humor for ovr 2000 år id hadd t rligiøt prpktiv og bl frmført i hlligdomm Midr kjt r dt kakj at Kirk i middlaldr var vært å humoritik md ulik typr blafmik og llvill humor til d forkjllig høytid M ogå i klotr ku mukr og or hold dt gåd md ft og moro i flr dagr til d Vi r ærmr på humor i Dt gaml ttamtt, ho Homr og komdiforfattr Aritopha, Njål aga, Raci og Shakpar Vi pør o om humor hadd t prpktiv utovr å få folk til å l og lytt til muikk fra middlaldr arrmr Sittt my i tu og tt på Dicovry llr Hitory Chal? Md vår forlig-rir kommr du dg ut, du får faglig dybd og kurldr om brr for i tmar Vår kur drr g, å drom du r o du likr må du grip ja 99 Humor gjom tid Tma: BT har ttopp hatt humor på Vtladt om tma, m hva lo d av i middlaldr i Norg og Europa I dtt fordragt får dr makbit av av høt kulturrir Md: Cad Philol A-Britt Høiby 309 Partiar i ør Tma: I tr år lvd Samul Titltad om partia i d ork fjllhim amm md i kamratr i NKP illgal ldl Ha avar for illgalt politik arbid, fluktrutr, udrgru- avir og abotajakjor Ha ovrlvd flr tyk razziar og Gtapo Md: Forfattr og jouralit Guar Widrtrøm 1410 Hamu vr i Brg Tma: Ja Olav Gatlad tar utgagpukt i korrpoda fra Uivrittt pialamlig mllom Kut Hamu og ulik rprtatr fra kulturlivt i Brg, bla Joha Madiu Køhlr og Boltt Pavl Lar Md: Bibliotkar Ja Olav Gatlad 2810 Tar Nikolai dagbøkr Tma: Tar Nikolai 2 Fra kirtro til kjllr bak Ural - og til forikt grav i Li by Brv, dagbøkr, politirapportr fra ruik arkivr følgr o på vi Md: Forfattr Ol Røholdt 1111 Byvadrig i Roma Tma: Trj Hauk tar o md på virtull byvadrig i Roma by by Vi kal på o av d mag mou-mt og glimt av by hitori Md: Magitr Trj Hauk Club Fri r t kukap og kulturtilbud til mkr i all aldr, om økr å opplv o hygglig og lær o ytt Fordrag r ku åp for ClubFri mdlmmr Mdlmm har imidlrtid aldig til å ivitrr md g gjtr Gjtr må ogå btal tré 2511 Vi går i tatr: Tatrtykkt Ja Hrwitz Et mifortått gi i måby Brg, lattrliggjort og mikjt for i oppfilr: mifotrt, vighthjult og vig ha fløy fra Hauklad md Dtt var ikk ma om krmmr i by trøkkt til itt brøt Tatrt bgyr kl 2000 Vi møt i rtaurat kl 1900 Pri: 220,- Mdlmkapt r grati Rig llr Du mldr dg ikk på d ulik fordrag, m møtr opp og btalr i dør Ob! Til tatr må du forhådbtill! 912 Blikk på Brg: Bukorp hitori Tma: Bukorp r dl av by m vt vi hvorda og hvorfor d opptod? D gat i Brg om ikk har hatt itt bukorp gag i tid r kapt ok vrdt å v Kom og lær mr om bukorp hitori og få omviig på mut Std: Bukorpmut Øtr Muralmig - Murhvlvig Tidpukt: odag kl Std: Joa Rigt4 Hvrt fordrag/tma kotr kr 150, drom ikk at opply S frm til fm iholdrik madagkvldr (1210, 2610, 911, 2311 og 1412) KURSNAVN LÆRER STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Humor ABHøiby A tor / Barock t Hauk B tir / Søritalia t Hauk B ma / Fra Ath til Itabul B ma fb Kogby Brg ABHøiby A tor fb Rokokko t Hauk B tir fb A: Strum B: Sydhaug wwwfolkuivrittto 26 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

15 SPRÅK Språk til å bli klok av Mag tilligr krvr flr pråk og kjkap til adr kulturr Samtidig byttr STADIG FLERE ork bdriftr t at pråk ork om itt hovdpråk Udrviigmtod All pråkudrviig vd Folkuivritt har om hovdfoku å gi dltakr t pråk om ka ta i bruk på t mgt tidlig tadium Dtt oppå vd å bar udrviig på aktivittr om plarr dltakr i ituajor om krvr aktiv kommuikajo på målpråkt I kla lgg drmd hovdvkt på amtaltrig og lyttig på all ivå Ititt Hvrt ivå btår av omtrt 100 udrviigtimr Tim r fordlt på tr llr flr tri, og md valig hatight fullførr du tt tri hvrt mtr Hvi du økr å gå rakr frm ka du vlg vår itiv- llr upr itivkur Da tar du flr tri hvrt mtr, har flr udrviigtimr, og fullførr rakr Kurholdr Vår kurholdr har høyr utdaig fra fag områd d udrvir i, og d flt kommr fra lad hvor pråkt bruk i dagligtal Og ikk mit: Vår pråkudrviig, valurig og ivåidlig r rttt ttr Europarådt abfaligr 6 ivå Vi har dlt vår pråktudir i k ivår Dt har vi gjort r for å følg d uropik ivåidlig, Commo Europa Framwork for Laguag, om øy bkrivr hvilk mål og frdightr om hørr til hvrt ivå Nybgyr tartr på ivåt A1, og går vidr gjom A2, B1, B2, C1 og dr på C2 Oppfrikigkur r ogå mr itiv id flr tri rptr ifor ramm av tt tri Dt vil i at du har amm atall udrviigtimr, m rakr utviklig id dt forvt at du allrd har lært pum gag tidligr Hvilkt ivå kal jg vlg? For å fi ditt ivå bør du ta av vår grati pråkttr Da lippr du å kat bort tid på ivå du ka, llr bgy på fag du ikk klarr å gjomfør På id om krivr om ditt pråk vil dt i bok tå hvor du ka tt dg, llr hvm du kal akk md wwwfolkuivrittto SERTIFISERING E rtifirt pråkkol r di kvalittgarati Folkuivrittt pråkkol r rtifirt om lvradør av rkk itrajoal kamr Viktig itrajoal ititujor om Uivrity of Cambridg ESOL, Britih Coucil, idp IELTS Autralia og Itituto Crvat har gitt o autoriajo og rtt i Norg, ttr øy valurig av udrviig, kurldr og kamiator Skol rtifirigr må fory athvrt år Di rtifirig r adr kvalittgarati Vi tilbyr ogå rkk itrajoalt arkjt rtifirigmulightr Md utak av TELC-ytmt r d bkrvt udr dt pråkt d rtifirr i Srtifirig kal ikr at utladk offtlig ititujor, om kolr, uivrittr llr arbidplar, ka tol på at di pråkutdaig lvr opp til trg kritrir TELC Folkuivrittt r dt t tdt i Norg du ka ta TELC-kamirig TELC tår for Th Europa Laguag Crtificat, og r ammlutig av uropik orgaiajor om tilbyr pråkopplærig om r utarbidt for vok Vi tilbyr TELC-kamirig i pråk frak, tyk, ruik, italik, tyrkik, drlak og portugiik L mr på: wwwlaguag-crtificatcom 28 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

16 SPRÅK Spak Språkt for dg om har forkjærlight for ydhatight og dt bhaglig liv Samarbid md Itituto Crvat Itituto Crvat r oprofitbart orgaiajo om bl grulagt av d pak tat for å frmm pak og lati-amrikak pråk og kultur D har avar for å kriv ut d offiill pak rtifikat for pak for frmmdpråklig KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Strum Ma / Strum Ma / Strum Tir / Strum Tir / Strum O / Strum O / Åa Ma / Rå O / Sotra Tir / Akøy O / It A1-A 1315 Strum Ma / It A1-A 1317 Strum O / Suprit A1- A+B 1339 Strum Tir/tor / It A1-A 1340 Rå O / Strum Tir / Strum Ma / Strum Ma / Strum O / Strum O / Rå O / Åa Ma / Sotra Tir / Akøy O / It A1-B 1356 Strum Tir / It A1-B 1357 Strum Tor / Form Strum Ma / Form it A1-A 1409 Strum Tir / Form Strum Ma / Kakj du har t hu i Spaia, plalggr å ri i Lati-Amrika, llr økr å utvid di karrirmulightr? Ellr kakj du gak klt økr å lær litt om pak pråk og kultur Spak r dt tørt av d romak pråk Dt akk på all kotitr, og r t av d k offiill arbidpråk i FN Språkt tor gografik prdig og rag om førtpråk i Lati-Amrika, hvor glk ikk r lik utbrdt, gjør dt til t av backpackr favorittpråk DELE-rtifirig Vårt tr r tilluttt Itituto Crvat, og ka tilby d offiill rtifikat, DELE (Diploma d Epañol como Lgua Extrajra) D fi på fir ivår: A1, iicial, itrmdio og uprior MER INFORMASJON Du fir kompltt kurbkrivl md pumovrikt på wwwfolkuivrittto D ka ogå btill fra avdlig E-pot: llr tlfo: PLASSERINGSTEST Tirdag 8 ptmbr, kl 1700 i Joa Ri gat 4 Plabtillig: llr tlf Dt r ogå mulig å avtal idividull tt Spak på tt Aula Virtual r Itituto Crvat virtull klarom på Itrtt Mldr du dg på t kur om tilbyr AVE, ka du jobb md vildr ovr Itrtt i tillgg til klaromarbid Du ka ogå kjøp midlrtidig tilgag til AVE for å ta kamr ovr Itrtt og arbid lvtdig KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS 3 DELE A Strum Ma / DELE A Strum O / DELE A Strum O / DELE A Strum Tor / DELE A Rå Tir / DELE A Åa Ma / Sotra Tir / DELE A Strum Tir / DELE A Rå O / DELE A1 Sotra Tir / Strum Ma / Strum Tir / Akøy O / Strum Ma / Strum O / Strum Ma / Rå Tir / (DELE 1) 1399 Strum Ma / (DELE 2) 1402 Strum Tir / Strum Tor / Strum Ma / (DELE itrmdio 2) 1406 Strum O / Lttr kovr 1407 Strum O / Form 3 DELE A Strum O / Form Strum O / Kovr form 1418 Strum Tir / MER INFORMASJON Du fir kompltt kurbkrivl md pumovrikt på wwwfolkuivrittto D ka ogå btill fra avdlig: -pot llr tlf PLASSERINGSTEST Tordag 9 ptmbr, kl 1700 i Joa Ri gat 4 Plabtillig: llr tlf Dt r ogå mulig å avtal idividull tt SERTIFISERING Økr du å valur og bvi di frdightr i frak ka du gå opp til TELC kam ttr A2 (tri 4-5), B1 (tri 8-9) og B2 (tri 10-11) Ekam r mgt praktik rttd og krvr ig a forbrdl å dlta på kurt Mr om TELC på id 29 og itrtt wwwfolkuivrittto Frak Er du litt frakofil? Ho o får du rtifirt di pråklig lgig Vi tilbyr frakudrviig fra lttt til høyt ivå Di forkukapr btmmr hvor du bgyr No vrgr til Citroë og frak vir For adr r dt ok å ku pråkt, og å ta tur til Frakrik i y og Drom du økr å ku my mr å tolk myr på frak rtauratr, har vi fordypigfag du bhøvr Dt vil gi dg ktra tygd i di karrir llr utdaig, t vrdifullt bidrag i tadig mr globalirt vrd Dut r jo frak vært vakkr, om for mag r god ok gru til å fordyp g i pråkt Uivritttudir Frak for ybgyr (A1) *(1225) Kurt gir dg grulggd frakkukapr Når du r frdig kal du blat at ku dlta i amtalr md tålmodig amtalpartr, kriv pot k ort, fyll ut kjma og bruk kl ord og uttrykk Du bhøvr ig forkukapr Frak grum i pråk og kultur (A2) *(1255) Når du r frdig kal du for kmpl ku dlta i kl amtalr og kriv kort otatr Kurt par for tudtr om bhøvr frakkukapr i itt tudium, llr økr oppfrikig før d tartr på tudir i frak Frak for ærigliv og turim (B1) *(1259) Oppfrikigkurt har vkt på forrtig- og æriglivfrak, og r t godt grulag for vidr tudir i forrtigfrak På kurt lærr du å prtr ditt arbid for kollgr, akk om forhold på arbidpla, akk på tlfo, argumtr og my mr * Kur gir 10 tudipog vd fullført kam, og Uivrittt i Stavagr r kamavarlig For å dlta må du ha grll tudikompta llr ku dokumtr ralkompta wwwfolkuivrittto KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Strum Ma / Strum Tir / It Strum Ma / Suprit Strum Ma/o / Strum O / Strum O / It Strum Tor / Strum Ma / It Strum Tir / Strum O / Strum O / Strum Tor / Strum Tir / Oppfrik Strum Tir / Oppfrik Stortvit O / Oppfrik Strum Tor / Oppfrik Stortvit Tir / Oppfrik it Strum Ma/O / Strum Ma / Strum O / Frak liv/turim 1259 Strum Tir / Lttr kovr 1260 Stortvit Tir / Kovrajo 1262 Strum Tor / Kovrajo 1265 Strum Tor / Kovrajo 1268 Stortvit O / Form Strum Ma / Form Strum O / Form Strum Tor / Form Strum Tir / Kovr form 1280 Strum Tir / Kovrajo form 1282 Strum Tor / Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

17 SPRÅK Eglk Eglk r dt tørt frmmdpråkt i vrd Dt r pråkt om d flt torbyr tar imot i turitr på, og dt r æriglivt førtpråk MER INFORMASJON Du fir kompltt kurbkrivl md pumovrikt på wwwfolkuivrittto D ka ogå btill fra avdlig E-pot: llr tlfo: PLASSERINGSTEST Madag 7 ptmbr, kl 1700 i Joa Ri gat 4 Plabtillig: llr tlf Dt r ogå mulig å avtal idividull tt Kort agt, kal du akk tt pråk utom ork i dag, bør dt vær glk 350 millior akkr glk om førtpråk, og 1,5 mil liardr bhrkr glk Drmd r glk dt uvrt fortruk pråkt for om kal ut å ri Vår glkkur På vår glkkur vil du ført og frmt forbdr di pråkfrdightr, båd kriftlig og mutlig All kur førr til frivillig kriftlig og mutlig itrajoal kam, ut a pill forbrdl rglmig frmmøt og arbid A1- og A2-ivå Eglk Ka du ikk o om hlt bør du bgy på A1-ivå A2 r for dg om ka litt fra før Oppfrikig 1 r for dg om gag har lært glk, m om har glmt dt mt Og på opp frikig 2 må du ku hold kl amtal B1- og B2-ivå Eglk På B1-ivå r dt ødvdig md t kukapivå fra ugdomkol llr tilvard Dt r ogå viktig å vær KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Strum Ma / Sotra Tir / Strum Tir / Oppfrik 1A+1B 1003 Strum Ma / Oppfrik 1A 1004 Strum Ma / Oppfrik 2A 1005 Strum Ma / Oppfrik 2A+2B 1006 Strum Tir / Strum Ma / It Strum Ma / It Strum Ma / It Strum Tir / Strum Tor / Strum O / It Strum O / It Strum O / FCE 1018 Strum O / * CAE 1019 Strum Tor / * CAE fort 1020 Strum Tir / CPE 1021 Strum Tor / * Eglih oil idutry 1022 Strum O / Kovr (Nivå C2) 1024 Strum Tor / BEC P 1026 Strum Tir / * BEC V 1028 Strum O / * BEC H 1029 Strum Ma / * Bui glih Sotra O / Lgal Eglih 1030 Strum O / * Lgal Eglih 1031 Strum O / Form Strum Ma / Oppfr1A form 1033 Strum O / Oppfr2A form 1034 Strum Tir / Form Strum Tor / Lt rad ovl 1036 Strum Tir / Covratio form 1038 Strum O / *kurpri for 1 år i tad til å før kl amtal for å dlta På B2-ivå forvt dt t kukapivå fra vidrgåd kol llr tilvard Ettr fullført B1-kur ka du gå opp til Prlimiary Eglih Tt og for B2-kurt ka du ta d vrdkjt kam Firt Crtificat i Eglih C1- og C2-ivå Eglk C1- og C2-ivå r mt for dltakr om økr å øk ord forrådt, uttal, flyt og lvtillit, og til it bhrk glk ærmt flytd, båd kriftlig og mutlig Kurt på C1-ivå avlutt md mulight til å gå opp til Crtificat i Advacd Eglih for C1-ivå og Crtificat of Proficicy i Eglih for C2 D to itvt fyllr opptakkrav vd all glk tald uivrittr Bui Eglih - ogå på 3 ivå Drom du r itrrt i forrtigglk på amm ivå vlgr du Bui Eglih B1 llr Bui Eglih B2 Frivillig kam ttr B1-kurt r Bui Eglih Prlimiary, Bui Eglih Vatag ttr B2 og Bui Eglih Highr ttr C1 Juridik glk ILEC (Itratioal Lgal Eglih Tt) r kamirig om liggr på mllomivå og høyr ivå, tilvard FCE og CAE (llr BEC 2 og BEC 3 for æriglivglk ovr) Ekamirig på C1 ivå gjør dg klar for itrajoal juridik ammhgr, llr for å følg t tudi i ju på uivrittivå For mr, wwwlgaleglihttorg Eglih for th Ergy Idutri itroduc a foudatio Eglih cour for mploy i th oil, ga, ad ptrochmical idutri Spcial focu i placd o work viromt laguag rgardig afty, itructio, ad dcriptio of quipmt, proc ad ytm Th cour i aimd at tudt with a itrmdiat grap of Eglih, but who d to u tchical ad mi tchical vocabulary withi th workplac viromt If you ar ucrtai of your lvl; Pla, cotact th Laguag School at Folkuivrittt: tl SERTIFISERING 1 Uivrity of Cambridg ESOL-kamr ESOL r forkortl for Eglih for Spakr of Othr Laguag Vi r Authorid ctr for di vært arkjt rtifikat D gir vrdifull komptabvi for grll pråkkukapr, forrtig- og juridik glk 2 IELTS (Eglih Laguag Ttig Sytm) I amarbid md Britih Coucil, idp Autralia og Uivrity of Cambridg ESOL IELTS r forkortl for Itratioal Eglih Laguag Ttig Sytm, og r ivått om krv for opptak til utdaigititujor i glktald lad Dator, iformajo og påmldigkjma fir du på wwwfolkuivrittto llr btill fra avdlig: llr tlfo: Øt-Europa har mldt i akomt i dt uropik fllkap Ruik tår frmdl trkt i rgio om r blitt t uhyr itrat områd for turim, hadl og alliar SERTIFISERING Vi har mulight til å gi vår kurdltakr på ruiktudir rtifirigr i TELC kamr S mr om TELC på id 29 Tyk Tyklad r vrd 3 tørt idutrilad, viktig hadlpartr for ork bdriftr, og motor i foryl av Europa Dt tyk pråk gir mulight til å kommuir md ovr 100 millior mkr på dr mormål For tyk akk ikk ku i Tyklad, m ogå i Øtrrik, i tørtdl av Svit, i Lichtti, Luxmburg og i dlr av Nord-Italia, Øt-Blgia og Øt- Frakrik Ettr ruik r tyk dt pråkt i Europa om flt mkr har om mormål, og dt hørr til blat d 10 mt talt pråk i vrd Jo bdr kjkap til tyk, jo lttr vil forhadligr og hadl forgå Språk r ttrpurt av itrajoal lkapr om forhadlr på kry av grr Nordm, om jo tort tt har god kjkap til tt llr flr frmmdpråk allrd, r drfor pilt vrdifull Md tyk blir du ktra itrat for tyk lkapr om iktr g mot Norg, llr ork lkapr om økr g til tyk markdr Ruik Nå r dt t fag for all om økr å komm ærmr d pd utvikligområd i øt llr om økr å lær mr om rt av politik takgag om r å fjr fra vår g Rulad r t facird lad, md my kultur og hitori Politik og hadlmig r Rulad vldig opptatt av å kytt tttr båd til Europa Md vokd økoomi og t tort potial for hadl og ærigvirkomht, burd vt ha tor itrr for dt amm D r tor på områdr om Norg r kjt for i kprti på, om for kmpl ga og olj Tyk har ær av å tå i Gui rkordbok om pråkt md flt krv ovrttlr Så hvorfor vlg tyk? Er ikk dt god ok grur å ka dt vær grit å vit at d lag og olid tyk akadmik tradijo har gjort itt til at tyk har tått trkt i d ork kol Frmdl forvt dt i mag lad at doktorgradforkig på tyk tktr kal utfør på tyk Borttt fra mulight til å tudr klaik tyk vrk på origialpråkt, åpr tykkukapr dør til å tudr i Tyklad UNIVERSITETSSTUDIER Tyk for ybgyr (A1)* (1044) Kurt gir dg grulggd tykkukapr Når du r frdig kal du blat at ku dlta i amtalr md tålmodig amtalpartr, bruk kl ord og uttrykk, kriv potkort og fyll ut kjmar Du bhøvr ig forkukapr Tyk Grum i pråk og kultur (A2)* (1056) Når du r frdig kal du for kmpl ku dlta i kl amtalr og kriv kort otatr Kurt par for tudtr om bhøvr tykkukapr i itt tudium, llr økr oppfrikig før d tartr på tudir i tyk Tyk for æriglivt og turim (B1)* (1068) Oppfrikigkurt har vkt på forrtig- og æriglivtyk, og r t godt grulag for vidr tudir i forrtigtyk På kurt lærr du å prtr ditt arbid for kollgr, akk om forhold på arbidpla, akk ovr tlfo, argumtr og my mr *Kur gir 10 tudipog vd fullført kam Uivrittt i Stavagr r fagavarlig For å dlta må du ha grll tudikompta llr ku dokumtr ralkompta wwwfolkuivrittto KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Tyk Strum O / Tyk Strum Tir / Tyk It Strum Tor / Tyk Suprit Strum Ma/o / Tyk Strum O / Tyk It Strum O / Tyk It Strum Tir / Tyk Oppfrik Strum O / Tyk Oppfrik Strum Ma / Tyk Oppfr 1+2 it 1056 Strum Ma / Tyk Strum O / Tyk Strum O / Tyk liv/turim 1068 Strum Tir / Tyk ltt kovr 1070 Strum Ma / KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Ruik Strum Tir / Ruik It Strum Tir / Ruik Strum Ma / Ruik It Strum Tor / Ruik Strum O / Ruik Strum O / Ruik Strum Tir / Ruik Strum Ma / Ruik Kov 1515 Strum Ma / Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

18 SPRÅK Norwgia for forigr Th Norwgia cour at Folkuivrittt hlp you from o kowldg at all, to a wll-articulatd ad thorough udrtadig of pok ad writt Norwgia Bgir Th cour at lvl A1 ad A2 ar for forigr with littl or o kowldg of Norwgia Our cour ar bad o modr mthod that rquir your activ participatio i cla from th vry bgiig You mut b familiar with th Lati alphabt bfor you tart Nor w gia Itiv 1+2 will tak 6 wk, th th tudt cotiu to lvl 3+4 Itrmdiat Tri fra 5 til 8 gjomgår tudt lærbok Nøklr til Norg, om gir kjkap til båd ork pråk og ork amfuforhold Nivåt avlutt md frivillig kam Advacd Ettr tri 8 ka du forttt md kurt Ttforbrdd Kurt r mt for frmmdpråklig om forbrdr g til Tt i Nork på Høyr Nivå (bokmål) Brgtt Ta kotakt md Folkuivrittt Nork pråktt, MORE INFORMATION You will fid a complt cour dcriptio ad chdul at wwwfolkuivrittto W ca alo d you a brochur Pla cotact u o or pho: CANCELLATION Pla ot that rolmt i bidig Cacllatio bfor th cour tart impli a 25% cacllatio f Oc th cour ha tartd, your cour f will ot b rfudd wwwfolkuivrittto Olo, for iformajo om påmldigfrit og kamdato (wwwfuo) Prfkjorig 1 og 2 r brgt for frmmdpråklig dltakr og kadia vr om har oppådd t høyt ivå (mag år opphold i Norg og/ llr avlagt Brgtt), m likvl økr å forbdr pråkt båd mutlig og kriftlig På dtt kurt gjomgår vi ork rtt krivig og bøyigytm Dut r vi på uttal, prpoijobruk og grammatikkpuktr om kapr vaklightr Dt blir trig i å fortå og uttrykk g lttr båd i kriftlig og i mutlig ork KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 1+2 (PL) 1075 Strum Ma/o / It 1+2 (PL) 1077 Strum Tir/tor / It 1+2 (PL) Sotra Ma/O / It 1+2 (LT) 1078 Strum Ma/o / It 1+2 (LT) 1080 Strum Tir/tor / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 3+4 (PL) 1086 Strum Ma/o / It 3+4 (PL) 1087 Strum Tir/tor / It 3+4 (PL) Sotra Ma/O / It 3+4 (LT) 1088 Strum Ma/O / It 1+2 (LT) 1090 Strum Tir/Tor / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 5+6 (PL) 1099 Strum Ma/o / It 5+6 (LT) 1100 Strum Tir/tor / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It Strum Ma/o / Ttforbrdd 1112 Strum Ma / Ttforbrdd 1114 Strum Tir / Prfk Strum Tir / Prfk Strum Ma / Prfk Strum Ma / Form Strum Tir/tor / Form Strum Ma/o / Form Strum Ma/o / Form Strum Ma/o / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 1+2 (PL) 1172 Strum Ma/o / It 1+2 (LT) 1174 Strum Ma/o / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 3+4 (PL) 1184 Strum Ma/o / It 3+4 (LT) 1185 Strum Tir/tor / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / It 5+6 (PL) 1190 Strum Ma/o / It 5+6 (PL) 1191 Strum Tir/tor / It 5+6 (LT) 1193 Strum Ma/o / It Strum Ma/o / It Strum Tir/tor / Ttforbrdd 1200 Strum Ma/o / Ttforbrdd 1201 Strum Tir/tor / Form Strum Tir/tor / Form Strum Ma/o / Form Strum Ma/o / KURSNAVN/TRINN KURSNR STED DAG KL START GNG TIMER PRIS Italik Strum Tir / Italik Strum Tor / Italik it A1-A 1424 Strum Tir / Italik Strum Ma / Italik Strum Tir / Italik it A1-B 1453 Strum O / Italik Strum Ma / Italik Strum O / Italik Strum O / Italik Strum O / Italik Strum Ma / Italik Strum Tir / Italik Strum Tir / Italik Strum O / Italik kovr 1474 Strum Ma / Italik form Strum Tor / Ital form it A1-A 1478 Strum Tir / Italik form Strum Tor / KURSNAVN/TRINN kursnr DAG KL START GNG TIMER PRIS Portugiik O / Portugiik It 1+2 (Brail) 1628 Ma / Portugiik tir / Portugiik tir / Portugiik It 3+4 (Brail) 1634 tir / Portugiik It 5+6 (Brail) 1636 tor / Portugiik O / Portugiik Ma / Portugiik Lttr kovr 1647 tir / Italik Italik r my mr ciao, pizza og arrivdrci Dt r lidkaplig, kraftfullt, hitorik og tadig lik aktult i hadl og politikk Dt italik pråkt r kjt for å vær rgik og lidkaplig Og om md grk, r italik måt å oppå kotakt md dt gaml Europa Italik rg gjr for å vær pråkt om har arvt flt av ord fra dt gaml lati, om i lag tid var rgjrd for d lærd prtr og vitkapm Så r dt da hllr ikk tilfldig at Frod Øvrli har fått i Podu ovratt til lati Lict Itrpllar r agivlig dt ført ork origialvrk om har blitt ovratt til lati id 1200-tallt Portugiik Portugir, dtt lill folkt om t fallr av d ibrik halvøy, var på 14- og 1500-tallt BLANT d mktigt i Europa D gag var Portugal t av vrd ldd økoomik, politik og kulturll tormaktr Portugal var dt ført av d uropik koloi-impri, og vart ogå lgt: D hadd koloir fra 1415 og frm til 1999 Som t rultat r dt i dag 186 millior om akkr portugiik i Sør-Amrika Dt gjør pråkt til Sør-Amrika tørt Dt r ogå frmdl t viktig pråk i dlr av Afrika, og r offiilt pråk i hl ått lad i vrd Dt r ragrt om dt jtt tørt pråkt år dt kommr til mormålbrukr MER INFORMASJON Du fir kompltt kurbkrivl md pumovrikt på wwwfolkuivrittto D ka ogå btill fra avdlig Hr ka du ogå avtal idividull ivå plarig E-pot: fuo tlfo: SERTIFISERING Md TELC r dt mulig å rtifir di kukapr i Italik, Portugiik, Ruik og Ndrladk S mr på id 29 llr på Itrtt: wwwfolkuivrittto 34 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

19 Ovr pråkbarrir SPRÅK Er bort bra, m hjmm bt? Ellr r grt alltid grør på adr id av jord? Vi har praktik pråkkur båd for dg om økr å ri lagt, lagt bort, og for dg om økr å lær t frmmd pråk og kultur ut å mått ri md at rutbu KURSNAVN/TRINN kursnr DAG KL START GNG TIMER PRIS Arabik Ma / Arabik tir / Arabik O / Arabik tor / Arabik Ma / Grk O / Grk tir / Grk O / Grk Ma / Grk Ltt kovr 1560 tir / Iladk tor / Iladk tor / Japak tor / Japak It tir / Japak tor / Japak O / Japak Ma / Japak Ma / Madari tir / Madari It Ma / Madari It O / Madari tir / Madari Kovrajo 1612 tor / Ndrladk Ma / Polk tir / Polk tir / Portugiik O / Portugiik It 1+2 (Brail) 1628 Ma / Portugiik tir / Portugiik tir / Portugiik It 3+4 (Brail) 1634 tir / Portugiik It 5+6 (Brail) 1636 tor / Portugiik O / Portugiik Ma / Portugiik Lttr kovr 1647 tir / Thailadk tir / Thailadk tor / Tyrkik tir / Tyrkik Ma / Tyrkik Ma / Tyrkik tir / Swahili tir / Swahili tir / Swahili it H O / Vitamik tir / Samik Brvkur All kur hold i trum SAMISK Vi tilbyr amik brvkur Når du har fullført kurt får du pg tilbak ARABISK Arabik akk i hl d arabik vrd, og r offiilt pråk i rkk lad Dt r omtrt 270 millior mkr om akkr arabik, og pråkt r godt kjt gjom hl d ilamk vrd Md i lag bakgru om kriftpråk, har arabik låt mag ord til adr pråk om blir byttt av mulimr På mag måtr har arabik hatt d amm roll i d mulimk vrd om lati har hatt i d vturopik NYGRESK Grk r t av d virklig klaik pråk i uropik hitori D gaml grk tragdir, komdir og filoofik vrk har gitt grkr varig roll i vtlig kulturarv Dt grk kriftpråkt ka dokumtr mr 3500 år tilbak Dt r lgt av all pråk i d ido-uropik pråkgrupp Dt akk av omtrt 15 millior mkr, og r offiilt pråk i Hlla og på Kypro ISLANDSK D ork bottr ført til at iladk arvt my av ldr ork og o fra færøyk, irk og dak Slv om my r kjdd id 800-tallt, får du føll av å komm i kotakt md orrø tid Dt r t vakkrt og hitorik pråk, om r båd pilt og artig å ku briljr md JAPANSK Japak r bar offiilt pråk i Japa, m blir ogå brukt til hvrdag i områdr hvor japak immigratr har lått g d i gruppr Dt r ovr 130 millior mkr om akkr japak, ikludrt migratr D japak kultur r vært it og ladt ro for å klar å bvar i kultur i ovrgag til modr livtil MANDARIN Madari r dt tørt kiik pråkt og akk av omtrt 800 millior mkr D kpaiv vkt i kiik trprørkap gjør Madari til t itrat og aktult pråk Når all øy r rttt mot Kia, ka dtt pråkt vær t lurt i rmt Madari r ogå itrat for dg om tkr å ta fri til Kia, pilt hvi du økr å ri av allfarvi llr å kommuir på lokalbfolkig prmir NEDERLANDSK Ogå i dag bor dt mag drldr hr på vtladt, o om ka vær gru til å lær g pråkt Språkt r viktig å ku vd forrtigr md Ndrlad og ifor turim Dt r ogå aktult for tudir i drladk, llr for d om gak klt itrrr g for pråkt POLSK Norg har av t blomtrd forhold md Pol Stadig flr oppdagr ladt turitmulightr, og tadig flr ork kjdr og bdriftr tablrr g i ladt Polk r dt t tørt lavik pråkt ttr ruik, å dt r ltt ikk t lillputt pråk Mllom 40 og 48 millior mkr akkr polk om førtpråk SWAHILI Arabik og Swahili r d to tørt pråk i Afrika M arabik r dt domird pråkt i Nord-Afrika, r wahili pråkt om r talt av flt mkr udr Sahara, og dt r ogå hovdpråkt for Øt-Afrika Omtrt fm millior har wahili om mormål, m omtrt 50 millior akkr wahili om kudærpråk THAILANDSK For ordm r Thailad t vært populært frimål, og t halvår md thailadk vill ok gjør fri mr itrat og lvd Å ha litt kjkap til pråkt oppbygig og fukjo, for ikk dt å ku o vlvalgt frar, vil gjør at du opplvr å komm ærmr d thailadk kultur og dt folk TYRKISK Tyrkik akk av tyrkr i Tyrkia, Bulgaria, Hlla, Makdoia, på Kypro og i adr lad om tidligr var dl av dt Ottomak rikt Tyrkia kyttr tadig tttr båd til Europa, og r ogå port til Midtøt Dt gjør pråkt itrat for båd æriglivt og orgaiajor Bar i Tyrkia bor dt ovr 75 millior mkr, og ikludrr du d om har tyrkik om frmmdpråk ka du rg md å ku kommuir md ovr 100 millior mkr VIETNAMESISK Dt talt vitamik pråkt r flr tu år gammlt Skriftpråkt r drimot gak y oppfil Vitamik bl ført krvt md kiik krifttg Ettr hvrt kom flr g tg til for å få fag pråkt ærght M md d frak koloimakt fulgt mukr om byttt dt latik alfabtt om utgagpukt Og dt r dtt kriftpråkt om blir brukt i dag wwwfolkuivrittto 36 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

20 Folkuivrittt Nordhordlad KURSNAVN STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Logitikk B Tor/fr / Mitr Etablrig A Ma / HS-økoomi A Tir / Skulliig Ju/øko A pt Økoomikrtær A Ma/o / Rgkaplær A O / Datakortt 1-7 A Ma / Pla- og bygiglova A Ma/tir / Tkik Eglk B Tor / Frak Oppfrikig A O / Spak Iførig A Tir / Spak vidargåad A Tir / Norwgia bgir A Tor / Bilførr 65+ C O / Båtførrkur A Tor / Båtførrkur D Tir / Partrig av hjort A Fr / Matkur: hjort A Lør/ø / Tapa A Fr/lør 17-20/ / Yoga A Tir / Magda A Lør/ø 12-15/ / Digital pilrflk A O / Gitarkur for vak A Tir / Kalligrafi A Ma / Gla A O / Bli Ny! A Fr/lør 17-20/ / A: Karvik B: Mogtad C: Frkhaug D: Magr Ntttudir Har du lyt til å tudr år du vil og hvor du vil, da r tttudir dt rtt for dg wwwfolkuivrittto Nordhordlad Skjoldr: Michal Bartch Adr: Tigtova på Magr Potbok 124, 5931 Magr Tlf /10 -pot: Vt Studirktor: Wch Folad Adr: Gjrtrudvi Pb 64, 5341 Straum Tlf pot: wwwfolkuivrittto Vt KURSNAVN STED DAG TID START TIMER GNG PRIS Høgkol: Rgkapførr dag A Ma/o / Rgkapførr kvld A Tor / Lø- og pr dag A Tir/Fr / Lø- og pr kvld A O / Driftrgk/budj A Tir / Rgkorg og yt B O * / Bdrkoultajo B O * / Projktldl A 2 hlgr pt/okt avd rttvitk Brg Tir/tor / m avd rttvitk Brg Tor / m Fagkol: Arbidldrkol C O / Arbidldrkol B O / Vaktmtrkol C Tir / Vaktmtrkol B Tir / Adr kur: Økoomkr Dag A Ma/o/fr / Økoomkr Kvld A Ma/o / Tk Dokkotroll A Ma Itriørkol C Tir ** / Itriørkol B Tir ** / Pla- og bygiglov A Tir-fr / Fagbrv Bar- og ugdarb C Tir / Bar- og ugdarb B Tir / Hlfagarbidr C O / Hlfagarbidr B O / Prod og idtkikk B Tir / Rhold A Tor / Rhold D Tor / Salg,ikkrh,rvic A O / EDB-kur Datakortt dag A Ma / Datakortt kvld A O / Excl, grukur A Ma / Data grukur A Ma / Siordatakur bgy A Tir For 15/9 flr kur 20 - ogå 5 Vår Digital billdbh A Fr-ø wwwfolkuivrittto 23/ Språk Spak tri 1 B Tir / Spak tri 1 C O / Spak tri 3 B Tir / Spak tri 5 C O For 9/9 flr kur 22 - ogå 7 Vår Spak tri 2 B Tir /11 wwwfolkuivrittto Spak tri 2 C O / Spak tri 4 B Tir / Norw it 1+2 (polih) A Ma/o / Norw it 3+4 (polih) A Ma/o / Eglk tri 1 A Tir / Bui glih A O / Kultur og Fritid Båtførrprøv hlg A Fr-ø 4/ Båtførrprøv hlg A Fr-ø 9/ Båtførrprøv kvld B O / VHF/SRC hlg A Fr-ø 25/ VHF/SRC kvld A Tir / Ølbryggig A Lør / Låtkrivrkur B O / Tgkur B O / Modllrig ir B Tir / Bilførr 65 + C Tir / Bilførr 65 + A Tir / Plommr fra Hard B O / Sjømat B O / Italik aft B Tir / Årt lakt: lam B Tir / Nork tapa B Tir / Idik mat B Tir / lfbakig B O / Gitar 3 bar B Tir / Gitar 3 bar B Tir / Gitar 3 vok B Tir / Gitar 4 vok B Tir / Gitar 1 bar B Tir / Gitar 1 bar B Tir / Gitar 2 bar B Tir / Gitar 1 vok B Tir / Gitar 4 bar B Tir / Gitar 4 bar B Tir / Gitar 4 vok B Tir / Gitar 4 vok B Tir / Gitar 2 bar B Tir / Gitar 2 bar B Tir / Gitar 3 bar B Tir / Gitar 2 vok B Tir / A: Straum B: Sotra VGS C: Akøy VGS D: Fjll Ugdomkol * Hvr a odag ** Hvr 3 tirdag Mld dg på kur i dag wwwfolkuivrittto Tlf Fax Påmldig Påmldig til vår tudir og kurtilbud ka forta kriftlig, ovr tlfo, tlfak llr vd prolig frammøt Påmldig r bidd og mdførr btaligforpliktl Påmldigblaktt fir du udr Vi tar forbhold om trykkfil Btalig Før kurt tartr vil du få tildt bkrftl amm md giro Vligt btal kurpri art og t i kurtart Dt brg t purrgbyr på 57,- vd for btalig Avmldig Drom du ttr påmldig kull bli forhidrt fra å dlta, må du art d o kriftlig mldig Vd avmldig før kurtart må du btal 25% av total kuravgift Drom du ikk dr avmldig til kurt, m lar vær å møt, rg dt ikk om avmldig For avmldig ttr at kur r kommt i gag, må dt btal full kuravgift Lå og tipd Lå og tipd ka øk i Stat låka for utdaig år dt gjldr kur om idtill md offtlig utdaig og om utfyllr krav om mit 50% tudiprogrjo E 50% tudt ka bli ivilgt itil 50% av høyt atr Matrill Lærbøkr, matrill og kamavgiftr r ikk ikludrt i kurpri om ikk at r oppgitt i kuromtal Mld dg på hr Kukap i gav Md t gavkort fra Folkuivrittt ka du gi varig og vrdifull gav Kjøp i vår rpjo i Joa Ri gat 4 llr rig Ettrav Forav Tlf/mob Potr Pottd Adr Fødldato E-pot Avarlig i Brg: Rktor: Jak Joha - Yrk og uivritt: Michal Bartch IKT og multimdia: Ruth Ro - Språk: Chriti Ligjærd - Kultur og Fritid: Chritl Joha - Bdrift og fagoppl: Aa Maria Kolma - JA jg økr å vær md på følgd kur Kurr Fag/kur Dag kurpri Dato Sig Kotortid Madag-tordag Frdag Lørdag ( ) Bøkadr: Joa Ri gat 4 Potadr: Potbok 33, Nygårdtag, 5838 Brg wwwfolkuivrittto - Folkuivrittt amarbidr md Norli og Mal paltt Dr fir du alt du trgr til di kur Kupog d: Folkuivrittt, Potbok 33 Nygårdtag, 5838 Brg llr Fax Du ka ogå mld dg på kur på wwwfolkuivrittto 38 Folkuivrittt høt 2009 Folkuivrittt høt

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

MAT I ARV Melkemat før og nå

MAT I ARV Melkemat før og nå 2vi Foto: Bård Ek MAT I ARV Mlkmat før og å Flr makfull oppkriftr md mlk i fir du på www.mlk.o Varummr: 2009 01/100 000 Potbok 1011 Strum 0104 Olo Bøkadr: Borggata 1, oppgag A Tlf 23 30 20 10 Fax 23 30

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER OSLOÅPNEHUSNO FACEBOOK OSLO ÅPNE HUS 2011 arragr lørdag 10 & ødag 11 ptmbr vlkomm i wwwoloåphuo ARRANGØRER Lørdag 10 & ødag 11 ptmbr arragr OSLO ÅPNE HUS 2011 Vlkomm i Olo Åp Hu r t grati arragmt om gir

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Alle skalldyr fra fiskedisken

Alle skalldyr fra fiskedisken frk lammlår Av torf. 400 g Fra 100,00/kg. 1 tk fra 59,50 Et utvalg Go morgn yoghurt Tn. 1/195 g. Pr pk fra 40,51 2 80 FOR Gld karbonaddg 89 7-4ku0pp%! Et tort utvalg tor jokoladplatr Fra/Ndar. 150-250

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

SILJAN KOMMUNE - NYTT SENTRUM og SENTRUMSBYGG GNIST

SILJAN KOMMUNE - NYTT SENTRUM og SENTRUMSBYGG GNIST ILJ KOMMU - YTT TRUM og TRUMBYGG GIT Oslo 106.0 110.0 109.0 108.0 Lillekås 111.0 OP D L 118.0 111.0 119.0 109.0 ordbø 117.0 106.0 109.0 118.0 112.0 Øverbø 95.7 115.0 R T 0 128.0 Fv 32 10 V Ø UM L L D R

Detaljer

-40% 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 12,- Coop kaffe Rød og gul. 250 g. Pr pk Pr kg 48,00 FOR. Et utvalg Gilde spekemat Skåret. 90-250 g

-40% 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 12,- Coop kaffe Rød og gul. 250 g. Pr pk Pr kg 48,00 FOR. Et utvalg Gilde spekemat Skåret. 90-250 g Prin jldr Coop Ma fra anda 7. dr til o d lørda 12. dr. Kun til privat huholdnin. Forhold o utolt o trykkfil. n k U d u l i t r d n al Gild pkat k Skårt. -250-40pp%! a and r d. 7 7,- ku Go orn yohurt Utvalt

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pllt jåpi Flo- o flomforhold 2015-03-11 Oppdrr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pll t jåpi Oppdrr.: 5133585 Dokumt r.: Rvijo: J01 13.04.2015 ErBro/JWL AJC BEB Rv. Dto:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer