Hosanger Montessoriskule Årsskriv HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no. Årsskriv 2011. HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger."

Transkript

1 Hosanger Montessoriskule Årsskriv 2011 Hosanger Montessoriskule HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg Telefon: e-post: 1

2 Årsskriv 2011 Året 2011 Våren 2011 hadde me 37 elevar fordelt på alle dei sju trinna, 13 jenter og 24 gutar. Det var 10 elevar som gjekk ut våren 2011, og me fekk inn 12 nye elevar til haustsemesteret. I haust har me difor vore 39 elevar; 12 jenter og 27 gutar. Elevane er delt i tre klasserom. I vår fekk 7. trinn eine klasserommet for seg sjølv, medan dei andre elevane vart delt på dei to andre klasseromma. I haustsemesteret har romdelinga for elevane i større grad vore delt etter trinn trinn i eit klasserom, trinn i eit klasserom, og trinn har hatt det største klasserommet i underetasjen. Hosanger Montessoriskule er eit skulealternativ for heile landet. Elevane kjem i dag frå ulike bygder på Osterøy. Alle tilreisande born har rett på skuleskyss, og me har fått ei skyssordning som i praksis fungerer godt for mange. Så lenge me har plass, har alle som melder seg inn, rett til å vere elev ved skulen. Skulen har no eit nytt inntaksreglement, med inntak berre om våren. Elevgruppa har vore slik samansett: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Tal elevar Vår Tal elevar Haust FAU Foreldrearbeidsutvalet for våren 2011: Foreldrearbeidsutvalet for hausten 2011: Leiar: Tone S. Loftås Leiar: Kjerstin Louise B. Handeland Kjersti G. Øksnes, Kirsten Mjelde, Leif Tysse, Kjetil Irene Tysse, Kirsten Mjelde, Kjetil Monstad, Kjersti G Monstad Øksnes Foreldrerepresentant i styret: Kjetil Monstad Foreldrerepresentant i styret: Irene Tysse Vara som foreldrerepresentant til styret: Tone S. Loftås Vara som foreldrerepresentant til styret: Kjetil Monstad 2

3 Våren 2011 arrangerte FAU fellesdugnad på skulen, med stort og smått var det 28 som møtte. Det vart gjort ein flott innsats med planting av bærbuskar, blomar og andre buskar. Det vart og fylt grus på delar av skuleplassen der det var tildels store holer i dekket. Foreldrebetalinga for våren 2011 var på kr 400,- pr. månad i 11 månader, med 50% reduksjon for sysken. Dette inkluderer skulefrukt og eit brødmåltid kvar dag. Open skule er eit frivillig tilbod for alle elevane ved skulen, frå kvar dag. I vår var denne satsen på 800,- for full plass, og 300,- for inntil 8 timar pr mnd. Foreldrebetalinga for hausten 2011 var på kr 420,- pr. månad i 11 månader, med 50% reduksjon for sysken. Dette inkluderer skulefrukt og eit brødmåltid kvar dag. Ein dag i veka har det og vore varm mat til elevane. Open skule er eit frivillig tilbod for alle elevane ved skulen, frå kvar dag. I vår var denne satsen på 800,- for full plass, og 300,- for inntil 8 timar pr mnd. Tilsette våren 2011: Linn Vågenes Lavik: Lærar, montessoripedagog Linda Nordstrand: Lærar, montessoripedagog Anne Cecilie Skeidsvoll: Lærar, montessoripedagog/leadership Jostein Fossmark: Lærar Line Silvia Lacroise, spesialpedagog Trine Birkeland Bysheim: Lærar Christine Merkesvik: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Mette Nilsen: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Bård Hole: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Bente Bysheim: Assistent, knytt opp til einskilde elevar. Har teoridelen av montessoriutdanninga. Lillian Skråmestø: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Anne Bøe Mjøs: Tilsett reinhald frå hausten 2009 Kirsten Eknes: Kontormedarbeidar Laila Borge: Kontormedarbeidar (vikariat) Laila Fanebust Helle: Rektor. Ferdig montessoripedagog

4 Tilsette hausten 2011 Linn Vågenes Lavik: Lærar, montessoripedagog Linda Nordstrand: Lærar, montessoripedagog.anne Cecilie Skeidsvoll: Lærar, montessoripedagog/leadership Åse Bergheim: Lærar, montessoripedagog Trine Birkeland Bysheim: Lærar Ingebjørg Monstad: Lærar Karen Rose Revheim: Lærar Line Silvia Lacroise, spesialpedagog og lærar i kunst og handverk Christine Merkesvik: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Mette Nilsen: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Bård Hole: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Bente Bysheim: Assistent, knytt opp til einskilde elevar. Har teoridelen av montessoriutdanninga Lillian Skråmestø: Assistent, knytt opp til einskilde elevar Anne Bøe Mjøs: Reinhald Laila Borge: Kontormedarbeidar Laila Fanebust Helle: Rektor, montessoripedagog Tilsette i permisjon: Marie Vralstad: lærar, starta montessoriutdanning i 2009 Desse slutta 2011 Jostein Fossmark Marie Vrålstad, Lillian Skråmestø, Maren Elvik og Ardian Laci, elevar ved Osterøy Vidaregåande Skule, har hatt praksis ein dag i veka ved skulen vår hausten Me er svært godt nøgde med personalet vårt og den innsatsen dei gjer. Dei tilsette har god kompetanse og fagleg breidde. Det er spesielt viktig for kvaliteten på undervisninga og heilskapen i samarbeidet at ein så stor del av personale har, eller er i gong med, montessoriutdanning. Det engasjementet og den positive haldninga dei har synt for elevane og skulen har vore ei avgjerande årsak til den gode drifta av skulen vår. 4

5 Styret Styret for stiftinga og styret for skulen er identiske. Det er ført separate protokollar. Dette året har styret arbeidd med eit nytt inntaksreglement, med strengare reglar for inntak, og ei grense på 40 elevar. Styret har laga nye vedtekter for stiftinga. Planar for garderobar og uteområdet har vore tema på fleire av styremøta. Vararepresentantane har møtt ved nokre møte. Rektor møter i styremøta og er sekretær for styret. Skulestyret har i 2011 handsama 60 saker i 6 møter. Styremedlemma har lagt ned ein stor innsats for å få skulen i god drift. Det er utbetalt styrehonorar i 2011 på kr 400,- for kvart frammøte, inntil kr 2.000,- pr. år. Våren 2011 var styret slik samansett: Ragnhild Balsvik, leiar Johannes Bysheim, kasserar Jorunn Alme, styremedlem Kjetil Monstad, foreldrerepresentant for FAU Linda Nordstrand, representant for dei tilsette Magne Espelid, 1. varamedlem Sondre Mjøs, elevrådsleiar Tone Solberg Loftås, 1. vara for FAU Kirsten Mjelde, 2. vara for FAU Jostein Fossmark, vara for dei tilsette Hausten 2011 var styret slik samansett: Ragnhild Balsvik, leiar Johannes Bysheim, kasserar Jorunn Alme, styremedlem Irene Tysse, foreldrerepresentant for FAU Linda Nordstrand, representant for dei tilsette Lillian Skråmestø, vara for dei tilsette Kjetil Monstad, 1. vara for FAU Magne Espelid, 1. vara Ivar Monstad, elevrådsleiar 5

6 Økonomi Inntektskjeldene til skulen er statstilskot knytt til elevtalet, kommunal refusjon av kostnader knytt til spesialpedagogisk personell og foreldrebetaling. Skulen har gode økonomiske rammer for drifta. Hovudtala for 2011 (tal for 2010 i parentes) er samla inntekter på kr ,- (kr ,-). Driftskostnadane var på kr ,- (kr ,- ), av dette personalkostnader på kr ,- (kr ,-). Årsresultatet vart på kr ,- (kr ,-). Av desse er ,- overførte inntekter frå Det vart avsett kr ,- til investeringsfondet i 2011 og ved årsskiftet var eigenkapitalen kr ,- ( kr). Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) kr ,- (kr ,-). Det har ikkje vore tap i verksemda eller vesentlege uføresette hendingar. Kr ,- av statstilskotet for 2011, er ført over i budsjettet for Styret vurderer verksemda si økonomiske stilling som god og ser difor framleis drift som forsvarleg. Revisor Som revisor for stiftinga og skulen har me engasjert Sigma Revisjon AS ved statsautorisert revisor Svein A. Skulstad. 6

7 Opningstider og organisering av skuledagen Opningstider Skulen er open frå til kvar vekedag. Undervisninga startar og er ferdig Open skule Me har open skule frå til Dette er eit tilbod til alle elevane. Det kostar 800,- for full plass, og 300,for inntil 8 timar pr mnd. I denne tida er elevane med på ulike aktivitetar som lekser, leik, spel, forming og matlaging. Undervisninga Skulen har ikkje timeplan tilsvarande det dei har i offentleg skule. Skuledagen er delt i to lange arbeidsøkter. Fyrste økta er frå til og andre økta frå til Elevane har tilgang på frukt og drikke i begge arbeidsøktene. Elevane får eit brødmåltid i matpausen kl Dette året har elevane og fått varm mat ein dag i veka. Dei får kjøpt mjølk om dei ynskjer det. Etter formiddagsmaten har elevane ein time utetid. I denne timen er det fri leik på skulen sitt uteområde Måndag Tilsyn Tysdag Tilsyn Onsdag Tilsyn Torsdag Tilsyn Fredag Tilsyn i Mat og utetid Mat og utetid Mat og utetid Mat og utetid Mat og utetid Open skule Open skule Open skule Open skule Open skule 7

8 Undervisninga byggjer på Maria Montessori sine undervisningsprinsipp om: Læraren som rettleiar Konkret undervisningsmateriell Undervisning tilpassa barna sine evner og interesser Fridom Sjølvstende Orden/struktur Eit tilrettelagt klasserom Pedagogisk materiell Montessorimateriellet er eit konkretiseringsmateriell som skal hjelpa eleven inn i ei fagleg fordjuping og leia eleven til å arbeida sjølvstendig. Gjennom arbeid med materialet vil eleven få konkrete erfaringar som fører til ei djupare forståing av det abstrakte. Materiellet: Innbydande leia til motivasjon Utfordrande vekkja ei forskartrong Gjentaking leia til konsentrasjon Frå det konkrete til det abstrakte Sjølvkontrollerande fremja sjølvstende 8

9 Tilskipingar Skidag Puff-utstilling på biblioteket Vedsal i Lonevåg Den hemmelighetsfulle hagen, DKS, parpirblomar Påskegudsteneste Foreldredugnad Tur til Åsheim Sommarfest Oppstart til nytt skuleår Foreldremøte Brannvernøving Tur til opninga av Borgatunellen Musikkskulekonsert Overnatting for trinn på skulen Overnatting for trinn hos Åse Luciatog til Hosangerheimen Julavslutning Julebord for elevar og tilsette 2011 har vore eit lærerikt år på Hosanger Montessoriskule, både for barn og vaksne. Etter ein svært travel haust 2010, med mykje endringar i personalet, gjorde me om på gruppesamansetnaden, og 7. trinn fekk eige klasserom på biblioteket. Denne endringa førte til at elevgruppene fekk sterkare basar, og at det vart mindre vandring på elevane. Lærarane fekk meir tid med den einskilde elev, samstundes føler me at me klarte å ivareta fagdelinga, slik at lærarane kunne halde fram med å ha fleire elevar i færre fag. Me hadde mykje fokus på uteskule delar av våren Grupper med elevar var ute og hogga ved som dei selde, dei var med å rydda skog og laga scene til skodespelet me hadde til sommarfesten. Elevane likte dette arbeidet, og scena dei laga for framføringa av Robin Hood spelet, vart kjempe fin. Tilskodarane fekk «tribune» å sitje på, og det vart tatt ned nokre tre slik at ein fekk ein naturleg plass til scene. 9

10 Mange nye elvar, mellom anna frå Tysse Montessoriskule førte til at det vart ein del endringar ved skulestart Ingebjørg Monstad og Åse Bergheim, frå Tysse Montessoriskule, byrja som lærar. På grunn av det høge elevtalet og elevsamansetnaden, delte me elevane i tre basisgrupper på mediateket, trinn på biblioteket og trinn i baserommet. Linda Norstrand har vore klassekontakt for elevane i 1.-3., Ingebjørg Monstad for trinn og Åse Bergheim og Trine Bysheim har delt kontaktlæraransvaret på trinn. Samarbeid med Osterøy kommune Me har eit velfungerande samarbeid med Osterøy kommune på fleire område var det fyrste året med heilårs effekt med den nye leigeavtalen med Osterøy kommune. Hausten 2009 var den nye leigeavtalen, som gjeld fram til 2019, klar. Skulen står no for reinhaldet av skulen og har tilsett Anne Bøe Mjøs i denne stillinga. Skulen har og tatt på seg eit større ansvar for vedlikehald, og som fylgje av dette, vert det sett i gong fleire større prosjekt sommaren Saman med kommunen har me kome fram til greie ordningar for refusjon av kostnader til spesialundervisning. Me har eit godt samarbeid med PPT. Kommunen stiller bassenget på ungdomsskulen på Hatland til disposisjon for symjeundervisninga. Branntilsynet hjelper oss i arbeidet med førebyggjande brannvern. Beate Kleppe er helsesyster ved skulen. Elevane har tillit til ho, og ho kjem på skulen fredagar, ca kvar tredje veke. Skulen har og hatt fine besøk av bokbussen i Biblioteket har og hatt fleire tilskipingar som skulen har vore med på, i samband med den kulturelle skulesekken. Me har, saman med kommunen og Tide, funne fram til brukbare løysingar for skuletransport. Lonevåg er knutepunkt for mange skule- og rutebussar kl Her kan elevane våre ta ein minibuss som køyrer heilt opp til skulen til kl Om ettermiddagen har me eit tilsvarande opplegg. Samarbeid med andre offentlege instansar Me har eit godt samarbeid med utdanningsavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland. Samarbeid med andre Skulen er medlem i arbeidsgjevarorganisasjonen Virke - helse, kultur og utdanning. Medlemskapen gir tilgang til råd og rettleiing og tenestepensjonsløysing. Slik avtale er inngått med Storebrand, gjeldande frå Me leiger Mjøsdalen ungdomshus av Mjøsdalen Ungdomslag til gymnastikk når veret hindrar oss i å vere ute. Dataløysing 1

11 Skulen nyttar halvtjukke klientar i klasseromma, som er knyta opp til ein sørvar. Lærarane har berbare datamaskiner til å lage materiell og oppfylgjing. På desse maskinene blir det for det meste nytta Open Office. For annan databruk har me satsa på Skulelinux. Gjennom Skulelinux får me tilgong til mykje skreddarsydd og god, gratis programvare. I august 2010 fekk me sett opp ein ny sørvar, og fekk oppgradert til siste versjon av Skulelinux. Me har no 11 arbeidsstasjonar til elevane, der elevane har sin eigen brukar og sitt eige arbeidsområde. Me har og ei windowsmaskin, den vert nytta til rekneskap, med meir. Heimeside Me har dette året fått i gong ei ny heimeside. Sida skal vera ein plass å verte kjend med Hosanger Montessoriskule. Det skal vera mogeleg for foreldra å sjå litt av kva me arbeidar med på skulen. Adressa til sida er: Skulen har og tatt i bruk ein læringsplattform og har teikna ein avtale med It`s Learning. Både elevar og føresette har fått eigen brukar slik at dei kan logge seg inn. Her kan læraren leggje ut informasjon som skal nå alle elevar og foreldre, eller berre enkeltbarn. Osterøy kommune har og ein avtale med It`s Learning; så elevane våre vil vere budde på denne læringsplattformen når dei kjem på ungdomsskulen. Vedlikehald I 2011 har me gjennomført planane om å få laga garderobar med dusj. Me har no fått 2 garderobar nede i kjellaren ved sida av baserommet. Den eine garderoben har inngong utanfrå, slik at andre aktørar og kan nytta den. Me har og installert eit nytt ventilasjonsanlegg i klasseromma samt på kontoret i andre etg i Utsikter framover Me på skulen ser fram mot nye utfordringar i Me har flotte elevar, eit godt fungerande styre, 1

12 aktive og positive foreldre og eit dyktig personale. Dei tre eldste årskulla er store, så utfordringa vert å få nye elevar for å halda elevtalet, vaksentettleiken og økonomien stabil. Søknadane til neste skuleår er no komen inn, og det ser ut til at me vert fulltalig med 40 elevar. Av desse søknadane er 8 for elevar til første klasse. Me vil arbeide mot ein god skule der elevane opplever fagleg meistring, og får tilpassa opplæring. Basisfaga norsk, matematikk og engelsk vil vere sentrale satsingsområde frametter. Me har sett at den ekstra satsinga på norsk har gjeve resultat, og vil difor dei neste to åra ha større fokus på matematikk og engelsk enn me har hatt tidlegare. Elevane våre skal ha eit godt sosialt nettverk, dei skal føle seg trygg på skulen, og oppleve at dei blir teken på alvor. 1

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur Årsmelding 2010 Utsiktsrydding på Våmur Fyresdal kommune FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til. Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. Handlekraft og kreativitet

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer