Skuleinformasjon frå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skuleinformasjon frå"

Transkript

1 Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014

2

3 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa. Det startar 9 i 1. klasse, og det er også nokre nye i andre klassar. La oss ta vel i mot desse! Jon Petter Nordbø og Jorunn Sirevåg er tilbake frå permisjon. Kari Vik, Thomas Moldskred og Elisabet Bjerkeset er nye tilsette. Gerd Irene får nye oppgåver som lærar og Synnøve Landro, Hilde Haynes og Arnfinn Barlaup har slutta. Jærtun Lutherske Friskule ønskjer å vera ein tydeleg og trygg skule. Me skal vera tydelege på at Jesus Kristus er vår og verda sin frelsar, og at ingen kjem til Faderen utan ved han. Me skal ha ei tydeleg og god kristendomsundervisning. Bibelen er vår ledestjerne! Arbeid og trivsel er to viktige ord. Læring er arbeid. Det festar seg ikkje ny kunnskap utan arbeid. Så difor vil vi arbeide mykje for god arbeidsro og gode haldningar. Lekser skal gjerast. Men særs viktig er det at dette får skje i ei ramme av trivsel. At lærarar og elevar kan trivast i lag, slik at det kan bli trivsel i timane. Og ikkje minst at elevane kan trivast i lag. Difor vil vi som før ha eit sterkt fokus på mobbing. Det er også viktig at dei som treng ekstra støtte får det. Tilpassa undervisning vil få ekstra fokus dette året. Å få dette til krev mykje av oss alle. Men framfor alt treng me Guds velsigning og at han held si hand over oss og skulen. Vi har ingenting som vi ikkje har fått av han. Så er det godt at det viktigaste arbeidet, allereie er gjort av Gud: «Han strauk ut skuldbrevet mot oss, som var skrive med bod, det som gjekk oss imot. Det tok han bort då han nagla det til krossen» Kol 2,14 Velkommen til skuleåret 2013/2014!

4 Ole Andreas Meling Rektor

5 Innhald Velkommen til nytt skuleår!. 3 Innhald. 4 Om Jærtun Lutherske Friskule. 5 Organisering. 6 Skulerute 7 Minneliste, haust 8 Diverse opplysningar (alfabetisk ordna) 9 Retningsliner for Foreldrerådet og FAU. 22 Frå generell læreplan.. 23 Ordensreglar 24 Tilsette 2013/

6 Om Jærtun Lutherske Friskule 10-årig kristen friskule Me skal vera eit kristent alternativ til den offentlege grunnskulen. Skulen har eigen læreplan, tilset sjølv sine tilsette og har ansvar for sin eigen økonomi. Våre elevar får vanleg vitnemål når dei går ut av tiande klasse. Skulen er godkjent av Staten, med maks elevtal på 120. Me er godkjent som kristen, alternativ grunnskuleopplæring. Skulen skal hjelpa foreldra å gje ei kristen og god oppseding og opplæring. Den generelle delen av læreplanen seier noko om formålet, grunnlaget og basisen for skulen. Elles har me læreplan/fagplan for alle undervisningsfaga ved skulen. Denne er godkjent av departementet. Me har dei same faga som offentleg skule. Det er særleg i kristendomsfaget det er avvik frå RLE-faget i offentleg skule. Musikk- og kroppsøvingsfaget er også ein del forskjellig. Me har mellom anna ikkje undervisning i dans i desse faga. Faget kristendomskunnskap auka noko i timetal i høve til RLE. Me har om lag 2,5 timar i veka i snitt i klassane i dette faget. Undervisninga om andre religionar / livssyn ligg til samfunnsfag. Me underviser også under ein annan synsvinkel: Det er berre Jesus som er vegen til frelse! Me ynskjer å leva heile livet i lag med Jesus. Dei tre trusartiklane illustrerer på ein god måte vårt syn på livet også på skulen. Under dette taket ynskjer me at elevane skal verta gode å lesa, skriva og rekna. Her må dei trenast i sjølvstendig tenking og samfunnsengasjement! Når det gjeld økonomien får skulen 85% av driftskostnadene ved tilsvarande offentleg skule. Husleige/bygg-kostnader er då halde utanfor til det får me ingenting. Det er difor naudsynt med mellom anna

7 skulepengar frå heimane. Dessutan er skulen svært takksam for dugnad og gåver. Jærtun Lutherske Friskule er ein fådelt skule og to og to klassetrinn går i lag. I ein del timar går kvart årstrinn for seg. Dette er særleg i engelsk, norsk og matematikk. Bygningsmessig har me svært gode lokale som me stadig utviklar og forbetrar. Med elevtal på litt over100 har me passeleg med plass. Men i alt me gjer, og alltid, er me først og sist avhengig av Herren. Det er hans velsigning som gjer rik då tenkjer me først og fremst på evig velsigning. Me siktar vidare og høgare enn berre til dette livet. Det evige livet, samen med Den Herre Jesus, er målet. Ja, ikkje noko mindre! Han vil gje oss framtid og von! Organisering Skulestyret er det øvste vedtakande organ ved skulen. Medlemmer: Olav Aarsland (formann), Bjarte Gudmestad, Knut Handeland, Arnt Helge Sandvik og Anne Jorunn Tysvær. Ottar Endresen og Bjørn Lende er vararepresentantar. I tillegg har desse møterett: foreldrerepresentant, elevrepresentant, representantar for lærarane og andre tilsette, kommunal representant og rektor. Paideia (tidl. Jærtun Opplæring, Paidaia = utdanning / opplæring) er samanslutninga som eig Jærtun Lutherske Friskule og kom i stand med det formålet å eiga skulen. Paideia har bibeltru, evangelisk-luthersk vedkjenning. Paideia driv også konfirmasjonsundervisning på kveldstid som eit tilbod til kven som helst, også Jærtunelevane. Støttegruppa for Jærtun er open for alle som er einig i Paideia sitt grunnlag og formål og som ynskjer å støtta skulen. Årskontingenten er kr 1000,- På årsmøtet for støttegruppa vel medlemmene to representantar til skulestyret og to til styret for Paidaia. Jæren Opplæringssenter DA eig sjølve skulebygget vårt. Skulen leiger lokala av dette selskapet. Det er om lag 35 eigarar i selskapet. Den einskilde deltakar står ansvarleg for sin %-del. Dagleg leiar: Bjørn Lende.

8 SKULERUTE FOR JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE SKULEÅRET Månad Dato Vekedag Kommentar Elevdag ar August 19. Mån. Skulestart for elevane 10 September 21 Oktober Mån. fre. Haustferie (veke 41) 18 November 15. Fre. Fri (planleggingsdag) 20 Desember 20. Fre. Siste skuledag før jul 15 Sum haust: 84 Januar 3. Fre. Fyrste skuledag etter jul 21 Februar Mån fre Vinterferie (veke 9) 15 Mars 21 April 14. Mån. Byrjing påskeferie (veke 16) Tys. Fyrste skuledag etter påske Mai 1. Tors. Fri Tors. Kristi himmelfartsdag 30. Fre. Fri Juni 9. Mån. 2. Pinsedag Tors. Fre. Skuleavslutning Siste skuledag, slutt kl Sum vår: 106 Elevdagar totalt: 190 PLANLEGGINGSDAGAR/KURSDAGAR FOR TILSETTE Planleggingsdagar før skulestart Mån., tys. og tors. 12., 13. og 15. august Haust Fredag 15. nov. Vår Torsdag 2. januar Planleggingsdag saman med skulestyret Våren 2014 (ettermiddag/kveld)

9 Minneliste hausten 2013 Heim AUGUST 19. Måndag Veke 34 Skulestart. A-klassen: Alle andre: Tysdag Veke 35 Brannøving (varsla) SEPTEMBER 5. Torsdag Veke 36 Klasseforeldremøte. A-kl B-kl E-kl Onsdag Veke 37 Nasjonal prøve i lesing norsk for 5., 8., og 9. trinn (papirprøve) 11. Onsdag Veke 37 Klasseforeldremøte. C-kl , D-kl Torsdag Veke 37 Hausttur 18. Onsdag Veke 38 Nasjonal prøve i engelsk for 5. trinn (elektronisk) 25. Onsdag Veke 39 Nasjonale prøvar i lesing på engelsk for 8. trinn (elektronisk) 26. Torsdag Veke 39 Allforeldremøte kl 1930 OKTOBER Mån-fre Veke 41 Haustferie 17. Torsdag Veke 42 Nasjonal prøve i rekning 5. trinn (elektronisk) Mån-fre Veke 43 Utviklingssamtalar 31. Torsdag Veke 44 Nasjonal prøve i rekning 8. og 9. trinn (elektronisk) NOVEMBER 8. Torsdag Veke 45 Dag for 5-åringar 13. Onsdag Veke 46 B-klassen har skuledag 14. Torsdag Veke 46 Tentamen i engelsk (D- og E-klassen) 15. Fredag Veke 46 Planleggingsdag. Elevane fri Mån-fre V Utdanningsval for E-klassen DESEMBER 2. Måndag Veke 49 Tentamen i norsk hovudmål, skriftleg (D- og E-klassen) 3. Tysdag Veke 49 Tentamen i norsk sidemål, skriftleg, berre E-klassen 5. Torsdag Veke 49 Juleverkstad halve dagen (A-, B- og C-klassen) 6. Fredag Veke 49 Skulen er pynta til jul 6. Fredag Veke 49 Tentamen i tysk, munnleg, berre E-klassen 11. Onsdag Veke 50 Tentamen i matematikk, skriftleg (D- og E-klassen) 19. Torsdag Veke 51 Julemøte Fredag Veke 51 Siste skuledag. Dagen slutt kl

10 Diverse opplysningar (Alfabetisk ordna) Andakt Kvar morgon har me ei andaktstund i klasserommet. Denne inneheld song, bibel og bøn. Annankvar måndag held rektor andakt for alle elevane, og har diverse opplysningar som er greie å dela på fellesen. Avslutningsfest I juni har me avslutningssamvær med elevar, foreldre, besteforeldre, lærarane og andre. Det er foreldra i 3. klasse som har ansvar for det praktiske rundt dette arrangementet. Bibliotekbøker Bibliotekbøkene på Jærtun gjennomgår ein kvalitetskontroll. Likevel kan det vera svikt i kontrollen eller at de i dykkar heim ikkje er nøgde med dei bøkene dykkar elev får låna. Send då bøkene attende til skulen - gjerne med ei tilbakemelding. Det er ein del av norskfaget å låna bøker på det offentlege biblioteket. Læraren kan ikkje lesa gjennom alt elevane får låna med seg heim. Sjekk gjerne bøkene dykkar born har lånt. Bibliotekturar vert varsla på vekeplanen. Bokbind Bøker som skal nyttast fleire år, må få bokbind bræe som me seier på Jæren! Dette legg de på heime. Eingongsbøker treng (frå skulen si side) ikkje bokbind. Datareglement Det er viktig at alle held ordensreglane og det som gjeld data. Ved misbruk til dømes bruk når ein ikkje skal bruka PC, eller surfing på sider skulen ikkje tillet, vil skulen reagera med tiltak. Ved alvorlege brot vil tilgang til PC verta regulert.

11 Dokumentasjon ovanfor det offentlege Jærtun må gje melding om dei elevane som får si grunnskuleopplæring ved Jærtun. Slik plikt har me for eleven sin heimkommune, Time kommune (der Jærtun ligg), Fylkesmannen i Rogaland og Utdanningsdirektoratet. Elevinntak og søknadsfrist Inntaksreglementet som er vedteke av skulestyret, gjev prosedyrane for elevinntaket. Ein nyttar skulen sitt søknadsskjema. Det er informasjonssamtale på skulen for nye heimar som vurderer å søkja borna sine inn på skulen. Sysken har prioritet dersom det vert søkt innan fristen. Elevskade Ved eventuell elevskade gjeld skulen si forsikring. Ved meir alvorlege skader (også der det ikkje er forsikringsutbetaling) har Staten ei registreringsordning i NAV som skulen følgjer opp. Festmiddag 10. klasse Etter avslutningsfesten til sommaren, vert elevane i 10. klasse og foreldra inviterte til festmiddag. Påmelding. Fint antrekk. Foreldremøte Minst ein gong i året er det klasseforeldremøte. Det er for alle foreldra i klassen saman med klassestyrar. Her drøftar ein saker som angår klassen og vel klassekontaktar. Allforeldremøte (foreldrerådet) er for alle foreldra ved skulen og det vert halde minst eitt møte kvart år. Her er fokuset det som angår heile skulen. FAU er Foreldrerådet sitt Arbeidsutval. Normalt er det leiaren i FAU som er foreldrerepresentanten i skulestyret. Forsikring Skulen forsikrar alle elevane. Forsikringa gjeld i skuletida og i normal reise til og frå skulen.

12 Fotografering Elevane i 1., 7. og 10. klasse vert fotograferte individuelt og med klassen kvar vår. Foreldra får tilbod om å kjøpa bilete. Fritt skulemateriell Det elevane treng av blyantar, visk, ark, bøker og liknande vil dei få gratis etter kvart som dei treng det. Nokre ting får elevane ein gong (til dømes kalkulator) og må sjølv kjøpa nytt dersom desse kjem bort. Fronter Via skulen si heimesida kan heimen logga seg inn på Fronter. Her legg vi ut det meste av det du treng av info om skulegangen. Passord får elevane på skulen. Gymsko Elevane må ha gymsko som dei kan bruka i gymsalen. Desse må ha lyse solar som ikkje set merke i golvet. Gymskoa kan ikkje lagrast på skulen. Heimeside Jærtun har eigen heimeside: Her ligg ein del nyttig info. Det vert ikkje lagt ut namn eller portrett av einskildelevar. Dersom foreldre samtykker, vil situasjonsbilete og bilete av elevgrupper bli lagt ut, men då alltid utan elevnamn. Heim til medelevar Det er flott at elevane besøker einannan, vert kjende med einannan privat og opplever ting saman. Ikkje sjeldan er elevar med einannan heim rett frå skulen. Slikt besøk skal elevane klarera med foreldra før dei kjem på skulen. Helsesyster Sjå under stikkordet «Skulehelseteneste»

13 Innesko På Jærtun skal elevane nytta innesko. Dette gjer innemiljøet betre, og lettar vaskinga. Elevane må difor ha eit sett innesko som kan stå på skulen. Internett Elevane brukar ofte internett i undervisninga. Dei skal då fylgja reglane for databruk og instruksjonane frå lærar. Misbruk fører til at adgangen til internett vert avgrensa for eleven for ei viss tid. Skulen kan sporadisk undersøkja eleven sin datalogg, og slik finna ut kva for side eleven har vore inne på i skuletida, når dei finn dette tenleg. Klassekontakt Kvar klasse har ein klassekontakt. Klassekontakten er også med i FAU. Klassekontakten kan ta opp ting med lærar, gjerne på vegne av andre. Klassekontakten kan også vere med å arrangere ulike miljøfremmande tiltak. Klassekontakt har møte med klassestyrar minst 2 gonger årleg. Klasseforeldremøte Klasseforeldremøte er ein arena kor alle foreldre til borna i ein klasse møtest. Sjå minnelista for datoar. Sjå elles under stikkordet Foreldremøter. Konfirmasjon Paidaia (formell eigar av skulen) tilbyd konfirmasjonsundervisning for dei elevane i 9. klasse som ynskjer dette. Tilbodet er ope for alle, også elevar som ikkje går på Jærtun. Dette er organisert utanom skuletida. Kontaktperson: Frode Hegle, Kroppsøvingstimane Alle klassar har undervisning i kroppsøving. Det er obligatorisk med gymklede og dusjing (ikkje for A-klassen). Om lag annankvart år vert nokre av timane nytta til symjeopplæring. I år vert det symjing for B-, C-, D-, og E-klassen.

14 Leksehjelp Skulen tilbyd (i tråd med lova) leksehjelp for klasse to timar i veka. Dette vil vi tilby frå 14:05-15:05 måndag og 14:05-15:05 torsdag. Meld dykk via skjema som er sendt ut, eller ta kontakt med rektor. Lus Dersom ein elev får lus, melder foreldra frå til skulen. Eleven går på skulen som vanleg, men heimen byrjar medisinering umiddelbart. For å hindra smitte og for at dei andre elevane kan verta sjekka, sender skulen standard infoskriv til heimane i aktuell klasse. Mat og drikke Elevane tek med seg matpakke kvar dag. Det er tilbod om skulemjølk for dei som er interessert i dette og yoghurt for dei eldste elevane. Foreldra betalar for desse produkta. Dei som vil kan ta med drikke sjølv (ikkje brus). Det er gratis skulefruktordning ved skulen (sjå eige punkt). Melde-mappe Kvar elev vil få ei mappe som alltid skal liggja i ranselen til eleven. Når det er diverse skriv til heimane, vil dette verta lagt i mappa. NB! Følg godt med i meldemappa! Dersom de skal gje meldingar til skulen, nyttar de meldingsboka. Meldingsboka og fråver frå skulen Dersom de vil gje meldingar til skulen skal meldingsboka nyttast. Skulen har ikkje administrative ressursar til å handtera store mengder telefonbeskjedar. Ved fråver (f. eks. sjukdom) ringer heimen om dette til skulen i løpet av fyrste time fyrste sjukedag. Dersom skulen ikkje har fått slik melding, ringjer skulen til foreldra innan tredje time. I etterkant skal skulen ha melding om fråver i meldingsboka ( til klassestyrar kan også nyttast). Denne vert levert til klassestyrar fyrste skuledag etter fråveret. Ved spørsmål om framtidig fråver, må det søkjast skriftleg. Klassestyrar kan gje to dagar fri og ein søkjer då i meldingsboka. Rektor kan gje fri inntil to veker. Bruk eige søknadskjema som skulen har til dette.

15 Ved fritak får foreldra heile opplæringsansvaret. Lovverket forbyd fritak utover to veker. Heimen kjøper ny meldingsbok om denne skulle koma bort. Merka og gløymde klede God merking av kleda er det beste tiltaket for å unngå å gløyma / mista klede. Klede som me ikkje finn eigarane til, vert lagde i ei kasse i barneskulemediateket eller gymgangen. Det er fint om foreldra ser gjennom desse av og til. Dersom det til sommarferien enno ligg klede att, vert desse levert kledeinnsamling. Miljø Skulemiljøet på Jærtun skal vera godt for alle elevane, både fysisk og psykisk. Foreldra kan og bør venda seg til skulen dersom dei opplever at barnet deira ikkje har det godt på skulen. Etter reglane om slike saker, vil skulen då gjera vedtak og setja i verk tiltak. Misjonsprosjekt Skulen har kvart år eit misjonsprosjekt. Gjennom dette ynskjer vi å fremje eit kall til å gje andre menneske og kulturar evangeliet og menneskeleg omsorg. Mobiltelefon Mobiltelefon har på mange skular vist seg problematisk på grunn av uønska fotografering og mobbing og det fremjar ikkje den samtale og leik som skaper trivsel for alle på skulen. På Jærtun er det tillate ungdomskuleelevar å ha mobiltelefon med på skulen (ikkje elevar i barneskulen). Medan mobilen er på skulen, skal han vera avslegen i ranselen eller ein anna plass skulen fastset. Dersom nokre foreldre meiner å ha sakleg grunn for at eit av deira born i barneskulen må ha slik telefon med, kan det gjevast dispensasjon frå regelen. Dei må då søkja på skjema som er for dette. Brot fører til inndraging av telefonen for ei tid.

16 Nynorsk Skulen har nynorsk som opplærings- og administrasjonsspråk. Opplysningsplikt Etter privatskulelova har skulen plikt til å opplysa barnevernstenesta ved vedvarande alvorlege åtferdsvanskar eller dersom det føreligg mistanke om svikt i omsorga for barnet. Ordensreglane Sjå side 23. Det er viktig at me kjenner og rettar oss etter ordensreglane. Personopplysningar Personopplysningar som er naudsynte for gjennomføring av opplæringa, vil bli handsame i tråd med personopplysningslova. Alle sensitive opplysningar om eleven, blir sendt med post. Dersom ikkje foreldra gjev skulen lov til det, skal ikkje skulen senda personopplysningar om eleven deira pr epost til nokon instans. PPT Treng me hjelp frå PPT (Pedagogisk-psykologisk teneste) er det heimekommunen som har ansvar for elevane våre. Skulen samarbeider godt med desse PPT-kontora. Når det er naudsynt, er det viktig med eit tett og godt samarbeid mellom heim, skule og PPT. Skulen tek aldri kontakt med PPT om namngjevne elevar utan godkjenning av foreldra. Påkledning På Jærtun ynskjer me at elevane skal sleppa klede- og motepress. Også gjennom korleis ein går kledd skal me visa einannan respekt. Utan at ein kanskje vil det, kan kleda verka utfordrande. Det same gjeld bukser der store deler av undertøyet viser. Samtal gjerne med borna / dei unge om at kleda våre kan senda signal. Dette gjeld både eigen indre tryggleik og omsyn til dei me ferdast mellom.

17 Regnty Elevane skal vera ute og få frisk luft i alle friminutt. (Eiga ordning for ungdomskulen.) Dei vil også vera ute ein del i undervisninga. Det er difor naudsynt at dei har med seg regnty dei dagane det er regn eller utrygt for regn. Dersom nokon ynskjer å ha eit sett med regnty hengjane på skulen, er det plass til dette i garderoben. Rådgjevar Det er Frank Bjørkhaug som er rådgjevar på skulen. Ta kontakt dersom de lurer på noko som angår vidaregåande og/eller høgare utdanning. Sjå bakerst i dette infoheftet for kontaktinformasjon. Sjukdom / medisinering Dersom eleven kan smitta andre eller har ein allmenntilstand som gjer at det er vanskeleg å fylgja undervisninga, skal ein (med godt samvit) vera heime. Ved kroniske lidingar vil sjølvsagt skulen i samarbeid med heimen og legetilråding hjelpa eleven med medisinering. Elles gjev ikkje skulen ut medisin. Skuledagane Skuledagen er frå med seks timar kvar dag.

18 1. klassen går måndag, tysdag og torsdag. 2., 3. og 4. klasse går i tillegg fredag. 3.og 4.klasse skal også gå 3 onsdagar. Sjå info i minneliste. Frå og med 5. klasse er det full skuleveke. Skulefrukt Skulefruktordninga inneber at dei som vil, får gratis skulefrukt kvar dag. Den skal etast på skulen. Skulehelseteneste Det er helsestasjonen på Rådhuset som har ansvar for oss. Vår kommunale helsesyster er Magnhild Siqveland, (epost: og Guri Bergsaker Stokkeland er ansvarleg lege. Helsesyster har ansvar for vaksinasjon, målingar og samtalar med elevar på barnetrinnet. Ved elevsamtalane kan dei føresette vera med. Skulen informerer om dei tidene ho set opp. Telefonnummer til Bryne helsestasjon: For elevar i ungdomskulen som ynskjer samtale med helsesyster på skulen, vil skulen tilsetja eiga helsesyster for dette innan utgangen av august. Ho har teieplikt etter dei vanlege reglane i helsevesenet. Meir info om dette etter kvart Skulepengar Innbetalingsgiro vert sendt via meldemappa til elevane. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Elev nr ,- pr skuleår. Skulevask dugnad Skulen vert delvis vaska på dugnad. Det er foreldra som gjer dette. Ordninga er frivillig, men skulen er svært takksam for denne innsatsen for å få betring i den økonomiske situasjonen. Takk til alle som bidreg!

19 Skyss Foreldra har ansvar for skyssen. Ofte kan fleire foreldre gå saman om skyssen for borna sine. Heimekommunen til eleven har visse plikter når det gjeld skyss. Det er avstanden til skulen som er avgjerande. Avstand over 2 km for fyrsteklassingar og 4 km for dei andre utløyser rett til skyss. For kommunen er plikta deira avgrensa til eigen kommune. Når det gjeld andre kommunar enn Time, er praksis at kommunen dekkjer skyss til kommunegrensa. Ta kontakt med skulekontoret for søknadsprosedyrar. Ofte vil skulekontoret at foreldra frå same kommunen samordnar sine refusjonskrav. Snop Skulen tenkjer heller frukt og grønt enn søtt og snop. Me prøvar difor å avgrensa bruk av snop i skulen. På sommar- og juleavslutning, kan elevane ha med snop (inkl. brus og chips) for kr 30,-. På tentamen kan dei ta med (treng ikkje) max 0,5 l brus og litt snop. NB! Ikkje i knitrande posar eller anna som skapar uro og små mengder. Snop på store prøvar skal berre hjelpa oss til å ha blodsukkernivå til god arbeidsinnsats! Sykling til/på skulen Elevane kan gjerne sykla til skulen. Når ein kjem til skulen parkerer ein sykkelen på tilvist plass. Ein skal ikkje sykla på skulen sitt område i skuletida. Foreldra vurderer når dei tykkjer elevane kan byrja å sykla til skulen. Trygg Trafikk seier born bør venta til dei er år før dei syklar åleine i blandingstrafikk. Det er påbudt med hjelm! Sosiallærar Ragnhild Goa har funksjon som sosiallærar. Elevar som slit av ulike grunnar, kan få hjelp av Ragnhild. Ho samarbeider med heimen der det er naudsynt. Elles samarbeider sosiallærar tett med andre tilsette som har den daglege kontakten med den / dei elevane det gjeld.

20 Spesialpedagogikk Stein Aarsland er spes.ped.ansvarleg på skulen. Han koordinerer spesialundervisninga og kontakten med PPT. Ta kontakt med han, faglærar eller klassestyrar dersom de lurer på om barnet dykkar treng spesialundervisning. Søknad Søkarar vert teke inn etterkvart som dei søker. Det lønner seg difor å vera ute så tidleg som mogleg når du vil søka inn nye elevar. 17. mai På grunnlovsdagen går elevane og klassekontaktane i barnetoget på Bryne. Etter toget er det ope arrangement på skulen. Alle er hjarteleg velkomne! Det er foreldra til 5. klasse som er komitè. Tannlege Dette skjer via den lokale tannhelsetenesta. Dersom de ikkje får innkalling, ta kontakt med tannhelsetenesta i kommunen der de bur. Teieplikt Skulen og alle tilsette her, har teieplikt etter reglane i Forvaltningslova. Foreldre og elevar skal vera trygge på at informasjon ikkje kjem på avvegar! Telefonkontakt Heimane er svært velkomne til å ringa til skulen dersom det er noko dei lurer på eller ynskjer å drøfta. Skulen kan derimot ikkje ta i mot meldingar på telefon til elevar eller formidla telefonkontakt i skuletida mellom foreldra og eleven. For kontaktinfo: Sjå bak i heftet. Tilsyn før skulestart Skulen startar sitt tilsyn med elevane 15 minutt før fyrste time. Dette inneber at skulen ikkje kan ta ansvar for elevane før klokka om morgonen (men elevane kan opphalda seg i skulegarden også før dette tidspunkt, dersom foreldra tykkjer dette er greitt).

21 Timeplanen Tidene står i skjemaet under. Fyrste og andre time går utan friminutt og likeeins fjerde og femte. I staden vert friminutta lenger. Når elevane skal nytta innesko, og dei difor må til med eit skoskift i friminuttet, treng me tida! Time Tid Turar Det vert alltid ein del turar og ekskursjonar i løpet av skuleåret. Ofte gjev dette mykje og god læring. Turane er gratis for elevane. Som ein tommelfingerregel praktiserer Jærtun ein vaksen for kvar ti elevar på slike turar. På mindre turar i nærområdet til skulen, kan sjølvsagt læraren vera åleine med klassen. Ofte hjelper foreldra skulen på slike turar, både for å sikra nok vaksne, og for å stilla med bilar for skyss. Foreldra melder i frå om at det er greitt at eleven sit på når andre foreldre køyrer. Me er svært takksame for denne hjelpa og det gjev også store økonomiske innsparingar for skulen. Dei som ønskjer det, får sjølvsagt dekka slik køyring for skulen etter statens regulativ. Born med høgde under 140 cm skal sitja på bilpute. Skulen har difor bilputer slik at me kan følgja reglane også på dette feltet.

22 Jærtun har eit opplegg for større turar: D-klassen, vinter oddetalsår: Vinterleirskule, Liland D-klassen, vår partalsår: «Oslo hovudstaden vår!» 9. klasse: Utveksling med Gomarus College Nederland E-klassen: Kroppsøvingstur med overnatting, i juni Utviklingssamtalar Det er to «obligatoriske» individuelle foreldresamtalar mellom foreldre og klassestyrar. Vanlegvis er også elevane med på samtalen. Dette er viktige samtalar i eit nært og godt samarbeid mellom heim og skule. Både heim og skule tek opp saker dei ønskjer å samtala om. I tillegg vert det i januar ein frivillig samtale for dei som ønskjer dette. Er det elles noko du lurer på? Ta kontakt med skulen!

23 Retningsliner for Foreldrerådet og Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) Foreldrerådet (FR) Foreldrerådet (allforeldremøtet) er eit av rådsorgana ved skulen. Det skal fremja saker som er av felles interesse for foreldra og medverka til at foreldre og elevar tek aktivt del i arbeidet med å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeida for eit godt samhald mellom heimen og skulen, leggja til rette for positiv utvikling hjå elevane og skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FR (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Retningsliner for FR: 1. Vedtak i FR er gyldig når meir enn halvparten av dei frammøtte har stemt for. 2. Referat frå foreldremøta skal skrivast og sendast alle foreldra. 3. FR kan gje skulen råd i aktuelle saker. 4. FR kan ta opp skulesaker, men ikkje saker som gjeld einskildelevar eller personalsaker. Arbeidsutvalet i foreldrerådet (FAU) FAU førebur og leier FR sitt arbeid. Dei har kontakt med foreldre, lærarar og leiinga ved skulen. 1. Foreldrerådet vel FAU ved klassekontaktvala i klasseforeldremøte. Ein av klassekontaktane i kvar klasse er med i FAU. 2. FAU konstituerar seg sjølv med leiar, sekretær og kasserar. 3. Leiaren i FAU har møte-, tale- og forslagsrett i skulestyret. 4. FAU arrangerer minst eit allforeldremøte kvart år. Dersom det berre vert arr. eit allforeldremøte, skal dette vera om hausten. 5. FAU har ansvar for avviklinga av 17. mai ved Jærtun Lutherske Friskule. Det er delegert til foreldre for 5. klasse. Rektor finn talar.

24 6. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei ha ulike arr. Leiinga ved skulen og lærarane kan også spørja FAU om hjelp til aktuelle praktiske gjeremål. 7. FAU fører protokoll for sine møte. Referatet skal sendast til alle medlemmane i FAU, leiinga ved skulen og skulestyret. Dersom FAU finn det tenleg, kan dei også senda referatet, eller utdrag av dette, til alle foreldra. 8. FAU har sin eigen økonomi og bankkonto og fører eige rekneskap. 9. Skulen sin formålsparagraf og generelle læreplan er forpliktande for FAU (dette gjeld for alle styre- og rådsorgan ved skulen). Frå generell læreplan: Skuleplanen skal fyrst og fremst vera forpliktande styringsdokument for lærarane og skulen sine styre- og rådsorgan. Føremålet til skulen: Skulen skal ved Guds nåde, i forståing og samarbeid med heimen: Gje borna kristen undervisning og oppseding som Guds ord føreset. Kristendomsundervisinga ved skulen er ein vesentleg del av dåpsopplæringa. Skulen skal leggja til rette for at elevane, i møte med Guds ord og eit kristent miljø, kan verta vunne for Kristus, få næring og vekstvilkår for trua og von om evig liv. Ved å gje solid kristendomsopplæring og gode ålmennkunnskapar, og ved å søkja å utvikla den einskilde elev sine evne og anlegg, vil skulen gje hjelp til å kunna leva eit rikt liv til ære for Gud og til gagn for medmenneska.

25 10-årig kristen grunnskule ORDENSREGLAR Generelt: Alle i skulesamfunnet har ansvar for at skulemiljøet kan vera trygt, triveleg og stimulerande. Sidan me går på ein kristen skule, vil me la Guds ord vera leiestjerna, slik at kristen tru og kjærleik kan byggja fellesskapet, til æra for Gud. Elsk nesten din som deg sjølv - er difor vår overordna ordensregel. Difor viser me respekt for Guds Ord og skulen sine kristne prinsipp som ein finn i den generelle læreplanen til skulen. er me venlege, ærlege og omsynsfulle og viser respekt for kvarandre, og er sømelege i tale og ferd. yter me vårt beste i skulearbeidet og hjelper til at det vert eit godt læringsmiljø. held me orden på bøker og skulemateriell, og leverar heimearbeid i rett tid. skal me ha omsut for kvarandre, og vera omsynsfulle, høflege og hjelpsame mot andre, også på skulevegen. skal alle elevar retta seg etter læreren sine oppmodingar og avgjerder. Presiseringar: a) Helse og tryggleik: Me skal, både ute og inne, vera varsame og omsynsfulle, og ikkje leika hardt eller valdeleg eller gjera noko som kan setja liv og helse i fare eller valde skade på bygningar og inventar. Me skal ikkje kasta snøball eller liknande på nokon. Me skal bruka hjelm på sykkelturar, og flytevest på turar på/ved djupt vatn. Elevane skal ikkje ta med seg eller bruka ting/leiker som kan vera farlege eller øydeleggjande eller er tenkt til vold og ubehag. Elevane skal ikkje eta mat i timene, og ikkje eta snop i skuletida, bortsett frå når læraren tillet det ved særlege høve. Unnatak: halspastillar kan nyttast ved forkjøling/vond hals, men barneskuleelevar må ha melding frå føresette om dette. Det er forbode å bruka tobakk, alkohol eller andre rusmiddel. b) Orden, åtferd og miljø: Bøker, læremiddel, inventar, skuleanlegg, bygningar og andre sin eigedom må me vera forsiktige med. Datautstyr og maskinar skal nyttast etter gjeldande rutinar og reglar. Me ryddar og held det fint rundt oss. Dessutan hjelper me til med orden og hygiene ute og inne etter rutinane og reglane på skulen. Inne brukar elevane innesko; utesko ute. Sei frå til lærar dersom nokre elevar vert plaga eller på annen måte har det særs vanskeleg, - ikkje som ondsinna sladder, men av omsorg når noko er galt fatt. Elevane skal halda seg på skulen sitt område i friminutta, og skal som hovudregel venda seg til den læraren som har vakt.

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Kvalitet i alle ledd Skuleåret 2012/2013 2 Velkommen til nytt skuleår! 104 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule informasjon. Læring, arbeid og trivsel

Skule informasjon. Læring, arbeid og trivsel Skule informasjon Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2014/2015 Velkommen til nytt skuleår! 101 elevar! Eit flott tal. Kvar elev har ei notid og ei framtid som vi er glade for å få vere med å forme. Eit

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING Innkalla: Frå FAU: Janne Marit Øye og Roar Stokken Frå elevrådet: Renate Myklebust og Kristoffer Myklebust Frå undervisningspersonalet: Ragnhild Kjeldseth-Moe og Kirsten Havåg Frå andre tilsette: Svein

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Moster skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer