Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger 2000-2013"

Transkript

1 Arbeid med spilleproblematikk. BUP Levanger

2 Fra pengespillproblematikk til problematisk dataspillatferd Pilotprosjekt høsten 2000 Prosjektmidler: Handlingsplanen mot pengespillproblemer Handlingsplanen mot spilleproblemer Handlingsplanen mot spillproblemer 2013

3 Problematisk dataspillatferd Nye utfordringer i Barne- og ungdomspsykiatrien

4 Hjelp/ behandling Sosialt problem? Oppdragelsesproblem? Helseproblem? Psykiatri BUP/VOP? PMT(O) og MST? Barnevern? Oppfølgingstjenesten? Nav? Arbeidsplassen?

5 RETT TIL BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN Uttalelse fra helsedirektoratet 2011: En diagnose er ikke avgjørende i en vurdering om det foreligger rett til nødvendig helsehjelp. Hvorvidt et barn med store problemer knyttet til spill (jmf. Pasientrettighetsloven 2-1) vil basere seg på en individuell, konkret medisinskfaglig vurdering, knyttet opp mot kriteriene i prioriteringsforskriftene: Tilstandens alvorlighetsgrad Forventet nytte av behandling Et rimelig forhold mellom kostnad og forventet nytte

6 PROBLEMGUTTENE Hva er problemet/problemene? Gutt 14 år Spiller CS og WOW med eldre bror Foreldre separert Generelle lærevansker, Skolevegring, atferdsprobl. Problematisk spilleatferd? Gutt 17 år Spiller dataspillet WOW, lei av spillet Skulker skolen Fagvansker, mobbet Depressiv, ensom Truende/ voldelig atferd overfor foreldrene Problematisk spilleatferd? GUTT 16 ÅR Spiller WOW,snudd døgnet Store sosiale problemer, Mistrivsel/dårlig skolefungering Problematisk spilleatferd? Hvordan unngå avhengighet uten å frata ham dataspill/ Den store interessen i livet hans? Gutt 18 år Datageniet Oppretter fiksert firma på nett Svindel på data, tømt mors lønnskonto Tiltalt og venter på dom. Familie i oppløsning Utdanning innen data ble knust Problematisk spilleatferd?

7 Dataspilleren Nye type spillere 1.Fortsatt ungdom som strever psykisk, stress angst, depresjon, lav selvfølelse, lav sosial kompetanse, eller følelsesmessige traumer. Spillet brukes for å mestre problemene. Et handlingsmønster som blir en ond sirkel 2. Ungdom opphengt i spillets strukturelle faktorer, de følelsesmessige og økonomiske gevinster disse gir. Disse har ikke nødvendigvis et underliggende problem. Gruppe 1 har de alvorligste problemene. Behandlingstrengende problematferd Gruppe 2 flest spillere som spiller på en måte som oppleves problematisk for omgivelsene. Storspilleren, mer enn 4 timer daglig. Vil ha nytte av samtaler omkring risiko for utvikling av problematferd

8 Kjennetegn ved de med minst kontroll Synes selv at de bruker for mye tid på online - spilling, Blir irriterte, rastløse og i dårlig humør når de ikke får spilt. Mange oppgir at de har forsøkt å redusere eller begrense online - spillingen uten å lykkes Mange har løyet til personer som er viktige for dem Har fått problemer med å sove Mange tenker på spillingen når de ikke spiller Mange bruker stadig mer tid online for å oppnå den samme spenningen De er unge, de er menn og det er en overrepresentasjon av ungdomsskoleelever.

9 Kjennetegn ved de med minst kontroll forts. Særtrekk i forhold til spillevanene Langt hyppigere spilling og langt flere timer i løpet av uka Spiller til flere tider av døgnet Spiller oftere på ubekvemme tider på døgnet (natt/tidlig morgen). Spiller oftere online-spill med inngangspenger og/eller omsetning rundt spillet. Spiller oftere skytespill/actionspill og rollespill. Ytterligere negative indikatorer: Mer krangling i familien Tendens til større jobbfravær Større fravær fra skole/studier ( jmf. NOVAs undersøkelse 2010)

10 Personlige faktorer Mennesker som strever med psykisk uro som angst, depresjon, lav sosial mestring eller følelsesmessige traumer. Mennesker som blir meget interessert og opptatt av prestasjon, teknikk og de følelsesmessige eller økonomiske gevinster disse gir.

11 Å oppleve mobbing øker risikoen for utvikling av spilleproblemer (Nova 2/2013) Hvem utvikler problemer? De som har opplevd mobbing på skolen De var ganske unge når de begynte å spille De var mer deprimerte Færre med i idrettslag Spilte hovedsakelig slåsspill, sosiale spill og online rollespill

12 Diagnoser og Faresignaler Avhengig eller bare veldig engasjert?

13 Hva er spilleavhengighet? ICD-10 F 63.0 Patologisk spillelidenskap Karakteriseres av hyppige, gjentatte spilleepisoder som dominerer personens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold.

14 Dataspill - ingen sykdom? Ved å sykeliggjøre dataspilleren, vil man også skape en forventning om at det finnes en medisin (medikament) Diagnosesystemene har pr.d.d. ingen egen diagnose for dataspillavhengighet. Problematisk spilleatferd: Høyfrekvent rollespill online som fører til negative konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden uavhengig av spillerens motiv for spilling.

15 LOVREGULERINGER Pengespill - dataspill PENGESPILL Pengespill i Norge er nå regulert med en aldersgrense på 18 år (også flaxlodd) DATATSPILL Ingen regulering gjennom filmlovens virkeområde Dataspill er regulert gjennom Staffelovens 382, jmf. utbredelse av grove voldsskildringer og pornografiloven strf. 204 FNs barnevernskonvensjon artikkel 17 inneholder vern om barnet og medias påvirkning Pr d.d. er ingen spill i Norge forbudt

16 TILNÆRMING TIL TEMAET FOREBYGGING Behov for kunnskap: Faktakunnskap om ulike spill og risikospill, redskap for å kartlegge risikofaktorer og avhengighet. Dialog og åpenhet omkring teamet. Må sjekke ut hva barna spiller, vise samme interesse for spillet som man gjør i forhold til andre fritidsinteresser. Familien/ foreldre en viktig arena å innhente kunnskap om spilleatferden før og nå Skolen/arbeidsplassen kan være en viktig arena: Informasjon om spill og konsekvenser kan bidra til å avdekke problematferden på et tidlig stadium og iverksette tiltak.

17 Bakgrunn for behandling/ vs.regulering Ikke intervenere blant de det fungerer for. Ikke sette i verk mer omfattende tiltak en nødvendig.

18

19 UTREDNING HVER FOR SEG OG SAMMEN Hva er ungdommens problem? arbeide ut en kontrakt i samarbeid med ungdommen Bruk av MI og Systemisk Tilnærming Skal vi hjelpe ungdommen med spilleproblemer, blir arbeid med foreldrene/ og eller andre personer et aktivt valg i behandlingen.

20 Hadde det bare vært et spilleproblem så Ungdommen og familiens livssituasjon/ hendelser/ opplevelser, levekår Fungering i skole, faglig og sosialt Venner Familien Interesser og fritidssysler. Helseplager fysisk og psykisk

21 Utredning problematisk spilleatferd på nettet (online strategispill) Ungdom fra år Screening Game Addiction Scale 21 spørsmål hvorav 7 er knyttet til tegn og symptomer ICD10: F.63 8 spesifisert lidenskap F.63.9 uspesifisert Anamnese Bred barnepsykiatrisk utredning Somatisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Spillehistorien i familien, kort eller lang Familieforhold, økonomi, historikk, skole, venner, fritidssysler Ungdommens utviklingshistorie Legesjekk Evnetest Pedagogiske tester Skole, helsesøster, barnevern Livslinjen, hendelser positive og negative Psykiske vansker, symptombilde Søvn, mat, fysikk Wisc, Wais AMS. Ped-obs Opplysninger Komorbiditet Tidligere vansker/diagnoser Depresjon, angst,sosial fobi Asperger, Atferdsforstyrrelser, kriminalitet Omsorgssvikt, traumer Behandling Individuell Foreldrearbeid Fellesmøter Samhandling med andre etater Kontakt og Kontraktsarbeid Kunnskap om spillene, reguleringer, kommunikasjonstrening, 5-10 samtaler Ansvarsgrupper/individuell plan Behandlingen kan vare fra 3 måneder inntil 1 år avhengig av andre problemområder Evaluering og avslutning Felles og hver for seg. Rapporter/oppsummeringer, epikrise

22 UTREDNINGSPLAN 2-5 SAMTALER Førstesamtalen. Ungdommen sammen med foreldrene/ foresatte evnt. en miljøterapeut Fokus på ressurser som kan brukes, problemomfanget, og ulike opplevelsen av spilleproblemet. Lage en behandlingsplan

23 BEHANDLINGSTILTAK INNAD I BUP, (FAMILIEAVD.UNGDOMSPOST) I FAMILIE/ NETTVERK SKOLE LOKALE/KOMMUNALE TILTAK FRIVILLIGE ORGANISASJONER

24 Tidsstaven time for time i 24 timer Hverdagsstav og helgestav Hva bruker du tiden til? Hva vil du bruke tiden til?

25 Hvor er din grense? Når er nok nok for deg? Tidsstaven

26 Fungering Når gjør du hva? Tidspunkt for søvn Tidspunkt for energi( måltider) Tidspunkt for skole/arbeid/ sysselsetting Tidspunkt for fysisk aktivitet Tidspunkt for sosialt samvær Tidspunkt for fri tid Tidspunkt for hva som helst, kjede seg?

27 SJEKKLISTE FOR BEHANDLERE Kan være til hjelp for å komme i gang med en samtale rundt spill og spillevaner og uheldig atferd Sjekk digitale medier i heimen Type medier i fellesrom og i enerom Sjekk foreldrekontrollen/reguleringer Foreldre/foresattes forhold til barna/ungdommens bruk av mobil, TV, PC, internett og dataspill Regler i heimen om databruk, trygg bruk Kommunikasjon innad i familien om overforbruk og konsekvenser Sjekk tidsbruken. Timer totalt i løpet av dagen. Tidspunkt på døgnet med dataspill. Hvor ofte tenkes det på å spille i løpet av dagen Sjekk type spill, valg av favorittspill, hva det betyr positivt Hva er det spillet betyr for ungdommen Gode og dårlige erfaringer Sjekk om det er forskjell på bruken av data i forhold til kjønn Jenter og gutters bruk/ misbruk Sjekk ut problematisk dataspill Utviklingsprosessen fra det positive til det negative Få tak i forsøkene på å stoppe opp, bevissthet om hva det går utover( venner, skole, familie, andre gjøremål) Ubehaget ved ikke å få spille, kranglingen med de voksne. Gode og dårlige erfaringer i forhold til reguleringer

28 Game Addition Scale (Jeroen S.Lemmens,P.M.Valkenburg, Jochen Peter) KORTVERSJON MED FOKUS PÅ SYMPTOMTRYKKET. 1. Går du rundt hele dagen og tenker på å spille dataspill? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 2. Bruker du mer og mer tid på spill? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 3. Spiller du dataspill for å glemme det virkelige livet? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 4. Har andre prøvd å få deg til å redusere tiden du bruker på spill uten å lykkes? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 5. Har du følt det opprørt eller lei deg når du ikke har kunnet spille? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 6. Kranglet du med noen (familie, venner eller lignende) om tiden du har brukt på å spille dataspill? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte 7. Har du forsømt andre aktiviteter (skole, jobb, fritidsaktiviteter, familieliv,) for å spille dataspill? 1 Aldri 2 Sjelden 3 noen ganger 4 ofte 5 veldig ofte Problematferd( i risikosonen) når 3 4 spørsmål gir svaret ofte eller veldig ofte.

29 FOKUS PÅ PROBLEMATISK SPILLATFERD Tematiske samtaler med ungdommen Tematiserte samtaler med foreldrene

30 HVOR ER DU I SPILLET? SPILLEVANER/ AVHENGIGHET FASENE: INNGANGSFASEN : Nykommer, spiller alene, oppspilt, nysgjerrig ØVINGSFASEN : Konsentrert, stiger i gradene, går fra å spille alene til å delta i en gruppe/guilds. BEHERSKELSESFASEN : Vennskaplig spilling, fokus på innhold, deltar eller lederskap, mestrer spillet. UTBRENTFASEN : Utbrent i samvær, ikke noe mer å gjøre, lojalitets- konflikt. Utbrent i kamper, sliten, kan ikke slutte/ orker ikke spille REVITALISERINGSFASEN : Avslutter spillet, starter på nytt, spiller på på en annen måte enn før. ( hentet fra foreldreveilederen for online rollespill)

31 PRAKTISK INFO OM REGULERING Viktig for de voksne å ha kjennskap til spillene, det positive og negative, faresignalene - psykososial problemer, få kjennskap til kartleggingsverktøy og ulike reguleringsformer. Prøve ut nye samtaleteknikker i møte med ungdommene gjennom dialog, og forhandlinger.

32 Publikasjoner Kan bestilles eller lastes ned på

33 PEGI Europeisk merke standard

34 Foreldrekontroll

35 SPILLEPROBLEMGUTTENE Gutt 14 år Ingen individuell behandling av spilleproblemet Foreldre mottok familieterapi Gutten plassert i ro hos ressurspersoner i egen familie Oppfølging av barnevern inntil konflikten mellom foreldrene ble løst Bedring i skolefungering, Saken avsluttet etter 5 mnd. TILTAK I BUP Gutt 17 år Fylte kriteriene for en problematisk spilleatferd Alvorlig atferdsproblem og sosial angst Lite effekt av behandling, sov om dagen, ustabil, aggressiv væremåte Innleggelse i ungdomsposten Nødvendige tiltak i samarbeid med barnevern utenfor heimen/ vernet botilbud med miljøterapeutiske tiltak. Saken avsluttet etter 6 mnd. GUTT 16 ÅR Fylte kriteriene problematisk spillatferd Behandling: Regulering av spill nattestid Råd og veiledningssamtaler med foreldre Hovedproblem sosialt samspill med andre Samarbeid/lokalt hjelpeapparat og skole omkring I0P og IP Saken avsluttet ett 7 mnd Gutt 18 år Datageniet Alvorlig atferdsforstyrrelse Fratatt dataspillmuligheter Oppfølging av Kriminalomsorgen Med bo og arbeidstiltak. BUP avsluttet saken etter ½ år.

36 Norsk forskning på behandling unge dataspillavhengige fra år Utprøving av manual for behandling Psykologene Ingjerd Meen Lorvik og Eli Torhild Hellandsjø Bu vil være behandlere ved de nye tilbudene i Skien og i Bergen. Professor Ståle Pallesen fra Universitetet i Bergen følger behandlingsstudien og vil være med å dokumentere erfaringer og resultater

37 FORSKNING NOVA RAPPORT UNGDOM OG PENGESPILL/DATASPILL BLANT NORSKE UNGDOMMER 18/2010 Uskyldig moro? 2/2013 Endringer over 2 år

38 Lek eller alvor? Kalle Gjesvik, Helene Fellman og Alexander Fredriksen Fagbokforlaget 2009

39 Litteratur Undersøkelse om pengespill -Spillevaner og spillerproblemer i befolkningen MMI 2005 Handlingsplan I Pengespillproblemer Undersøkelse om pengespill -Spillevaner og spilleproblemer i befolkningen Synovate 2008 Spillevaner på internett -Bruken av dataspill blant onlinespillere I alderen år Sykehuset Innlandet HF/ Synovate 2008 St.meld. Nr. 14 ( ) Dataspill Handlingsplan II Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd Ny handlingsplan mot spillproblemer

40 Takk for meg Hilsen Turid Strand Susegg

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

når barn og unges dataspilling skaper bekymring

når barn og unges dataspilling skaper bekymring En liten veileder om problemspilling LOADING 10% når barn og unges dataspilling skaper bekymring til foreldre og barnefaglig personell LOADING 20% Innledning Dataspill er en naturlig del av barn og unges

Detaljer

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR 1 APPENDIKS TIL BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR HELGE MOLDE STÅLE PALLESEN INGJERD MEEN LORVIK 2 FORORD Denne appendiksen relaterer seg til Behandlingsmanual for dataspillavhengige

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet

Problematisk spillatferd i arbeidslivet. i arbeidslivet Problematisk spillatferd Problematisk spillatferd i arbeidslivet i arbeidslivet Innledning 4 Pengespill i Norge 5 Pengespillproblemer 6 Arbeidslivet som arena for tidligintervensjon 7 Utfordring 1: Å synliggjøre

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Underholdning med bismak

Underholdning med bismak Underholdning med bismak Ungdom og pengespill INGEBORG ROSSOW MARIANNE HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/2003 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen Kenneth Dahlgren AKAN publikasjon 2/2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING: KORT OM AKAN OG INNSATS MOT SPILLEPROBLEMATIKK...

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Tenke det, tale det, ville det

Tenke det, tale det, ville det . BRO-Teamet Barne- og familieetaten BRO-Teamet V/BUPA Ullevål 0407 Oslo Tenke det, tale det, ville det.......... Samarbeid barnevern / barne- og ungdomspsykiatri Prosjektperioden 01.10.1999 01.10.2001

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund

PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE. Ingeborg Lund Sturla Nordlund PENGESPILL OG PENGESPILLPROBLEMER I NORGE Ingeborg Lund Sturla Nordlund SIRUS rapport nr. 2/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2003 1 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer