Innhold ÅRSBERETNING Styrets beretning Regnskap Ved et tusenårsskifte Administrasjon Organisasjon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ÅRSBERETNING 1999. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Ved et tusenårsskifte... 8. Administrasjon... 13. Organisasjon..."

Transkript

1 Innhold ÅRSBERETNING 1999 Styrets beretning... 2 Regnskap... 4 Ved et tusenårsskifte... 8 Administrasjon Organisasjon Plan- og bygningslov. Ny Vedtekter for Kontrollrådet for betongprodukter Ansvarlig redaktør: Jan Karlsen Sats og layout: SB Grafisk Trykt i eks. hos Merkur-Trykk, Oslo Ettertrykk med kildeangivelse er tillatt. Oslo, mai 2000 KONTROLLRÅDET for betongprodukter Postboks 53 Blindern, 0313 OSLO Telefon Telefax E-post:

2 Styrets beretning 2 Virksomheten Styret har i 1999 hatt følgende sammensetning: Øyvind Kaspersen, formann oppnevnt av Norsk Fabrikkbetongforening Per Madsen, nestformann oppnevnt av Betongindustriens Landsforening Lars Aadnesen, medlem oppnevnt av Norsk Betongforening Ola T. Solheim, medlem oppnevnt av Norsk Kommunalteknisk Forening Åge Hallquist, medlem oppnevnt av Forsknings- og prøvingsinstitusjonene Sigrid Narmo, medlem oppnevnt av Betongindustriens Landsforening Finn Fluge, medlem oppnevnt av Statens Vegvesen. Vegdirektoratet Tom J. Myrvang, medlem oppnevnt av Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning Styret avholdt i 1999 i alt fire møter. I tillegg til normale styresaker behandlet styret følgende hovedsaker i det foregående år: utpeking og akkreditering av Kontrollrådet strategispørsmål etablering av nytt avgiftssystem evaluering av Kontrollrådets kvalitetssystem Styret kan med tilfredshet konstatere at Kontrollrådet i 1999 oppnådde status som akkreditert produktsertifiseringsorgan. Akkrediteringen forelå primo juli -99 og innebærer at Kontrollrådet kan tilby akkreditert produktsertifisering innen områdene fabrikkblandet betong, betongtakstein, armerte betong- og lettbetongelementer, armering og betongtilslag. Akkrediteringen anses som en bekreftelse på at Kontrollrådet opererer sin virksomhet etter omforente europeiske standarder og retningslinjer. Den er i tillegg med på å underbygge den forhåndsutpeking som Kontrollrådet har fra Statens bygningstekniske etat som Teknisk kontrollorgan iht. Teknisk Forskrift 97. Kontrollrådet har foreløpig en forhåndsutpeking innen områdene armerte betong- og lettbetongelementer, armering, sement og murverksprodukter. Denne forhåndsutpekingen har gitt oss medlemskap og innpass i de europeiske sektorgruppene som arbeider med sertifisering innen utpekingsområdene. Kontrollrådet deltok i 1999 således i tre møter i disse sektorgruppene som har oppgaven med å utforme felles retningslinjer for sertifisering på europeisk og derigjennom nasjonalt nivå. Arbeidet vil således på sikt ha direkte innflytelse på våre rammevilkår. Styret gjennomførte høsten 1999 et større strategimøte. Møtet resulterte i noen vesentlige veivalg basert på en fremtidig konkurransesituasjon. Et vesentlig valg i så måte var at styret fortsatt ønsker at Kontrollrådet skal være et bransjeorientert sertifiseringsorgan og teknisk kontrollorgan. Dette innebærer at vi fortsatt ønsker å drive vår virksomhet innenfor de bransjene vi hele tiden har arbeidet og fortsatt arbeider. Styret ønsker også at våre tjenester utvikles i tråd med ønsker fra disse bransjene. Dette vil også gjelde utvikling av eventuelle tilleggstjenester. Rent umiddelbart besluttet styret således at Kontrollrådet skal tilby både kvalitetssystem- og miljøsertifisering. Dette fordi styret ønsker at vi skal fremstå som et komplett sertifiseringsorgan mht. våre tjenester til bransjen i en fremtidig konkurransesituasjon. Målsettingen vil være at vi skal kunne tilby akkreditert systemsertifisering i løpet av første halvår 2000 og at prosessen med akkreditering for miljøsertifisering påbegynnes høsten Som ledd i strategidiskusjonene vedtok styret også innføring av et nytt avgiftssystem. Innføringen av det nye avgiftssystemet fra år 2000 skjedde etter en lang prosess med blant annet høring hos de bransjeorganisasjonene som er representert i styret. Omleggingen hadde sin hovedårsak i ønsket om en mer rettferdig fordeling av utgiftene på de sertifiserte og godkjente foretakene. Dette ut fra prinsippet om at den enkelte i hovedsak selv skulle bære kostnadene ved en godkjenning eller sertifisering. Hovedelementene i

3 Oljeindustrien har hatt stor betydning for norsk betongteknologi. Den gir fortsatt oppdrag til landbasert industri. Et av disse oppdragene er bygging av lagertanker i betong for etan. (Foto: Øyvind Hagen, Statoil) det nye avgiftssystemet ble en grunnavgift som skal dekke Kontrollrådets administrative utgifter og en inspeksjonskostnad som skal dekke de direkte kostnadene knyttet til selve inspeksjonen. Inspeksjonskostnaden omfatter timekostnader knyttet til forberedelse, reise, inspeksjon og rapportering samt de direkte reisekostnadene. Grunnavgiften vil som tidligere bli fakturert i starten av hvert år mens inspeksjonskostnadene vil bli fakturert etter gjennomført inspeksjon og rapportering. Alle godkjente og sertifiserte foretak ble orientert i eget skriv om denne omleggingen. Styret vil også fremheve betydningen av arbeidet i de tekniske utvalg. Hvert år nedlegges betydelig innsats fra medlemmene i et eller flere av de tekniske utvalgene i forbindelse med utvikling og revisjon av de tekniske bestemmelsene innenfor de enkelte klassene. Dette er et grunnleggende og svært viktig arbeid for Kontrollrådet. Styret har også blitt presentert resultatene fra ledelsens gjennomgang av Kontrollrådets eget KS-system. Styret slutter seg til de kvalitetsforbedrende tiltak som anbefales som følge av gjennomgangen og sier seg tilfreds med hvordan systemet fungerer i forhold til styrets overordnede målsetting for virksomheten til Kontrollrådet. Etter styrets mening er også HMS-delen av Kontrollrådets virksomhet tilfredsstillende ivaretatt. Kontrollrådets virksomhet virker for øvrig ikke forurensende på det ytre miljø. Organisasjon og personale Antall ansatte i Kontrollrådet 11 har vært uendret i Det har heller ikke vært utskiftinger i organisasjonen. Det har fortsatt vært arbeidet aktivt i administrasjonen med å etablere tiltak som skal sikre en ensartet gjennomføring av inspeksjon og rapportering innen de ulike kontrollordningene. Prosessen med sertifisering av bedriftene etter nye bestemmelser har også i 1999 vært svært arbeidskrevende for de ansatte. Kapasiteten i administrasjonen har således til tider vært anstrengt og styret retter en takk til de ansatte for positiv og god innsats. Administrasjonen har i foregående år også arbeidet med etablering av en egen hjemmeside for Kontrollrådet. Hjemmesiden var klar sent på året og vil være et godt tilbud på flere områder. Først og fremst vil den gi en ajourført oversikt over alle godkjente og sertifiserte foretak. I tillegg vil man etter hvert kunne hente ned de fleste av Kontrollrådets dokumenter elektronisk fra denne siden. Som følge av utviklingen på området informasjonsteknologi ble det også opprettet en egen funksjon som IKT-leder i administrasjonen. Sykefraværet, 0,9 %, må også for 1999 betegnes som svært lavt og sees som et resultat av et godt arbeidsmiljø. Økonomi Kontrollrådets regnskap for 1999 er gjort opp med et overskudd på kr ,-. Etter flere år med underskudd i regnskapet, sier styret seg godt fornøyd med at målsettingen om et overskudd i årets regnskap er nådd i tråd med budsjettet. Det avgitte regnskap og balanse for 1999 gir etter styrets mening et uttrykk for at Kontrollrådet fortsatt har en god og sunn økonomi. 3

4 Regnskap for 1999 Kontrollrådet for Betongprodukter RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Gebyrinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annan driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Dekket av egenkapitalen 0 ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) 4

5 Kontrollrådet for Betongprodukter BALANSE PR Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 35,132 Sum annen langsiktig gjeld 0 35,132 Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember mars

6 Note 1 Lønnskostnad Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv. Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Revisor Note 2 Avskrivninger på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre, inv., Maskiner og verktøy, kontorm. anlegg Sum Anskaffelseskost pr. 1/ , , ,90 + Tilgang ,00 0, ,00 Avgang 0,00 0,00 Anskaffelsekost pr , , ,90 Akk. av/nedskr. pr. 1/ , ,90 + Ordinære avskrivninger , , ,00 Akk. av/nedskrivninger pr. 31/ , , ,90 Bokført verdi pr. 31/ , , ,00 Prosentsats for ord. avskr Note 3 Investeringer i aksjer og andeler Andeler i aksjefond Fond Antall andeler Balanseført verdi Markedsverdi Vesta aksjefond Norge 1619, DnB Norden 535, Totalt Note 4 Obligasjoner og andre fordringer Lån med sikkerhet sstillelser til nærstående personer Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder og ansatte utgjør kr Oslo, 9. mars 2000 Øyvind Kaspersen formann Per Madsen nestformann Lars Aadnesen Åge Hallquist Ola T. Solheim Sigrid Narmo Tom J. Myrvang Finn Fluge 6

7 7

8 Ved et tusenårsskifte Tilbakeblikk Når vi nå er på vei inn i et nytt årtusen kan det være tid for å stoppe opp for både å se på hva som har vært, status i dag og kanskje hva som vil skje videre fremover. Kontrollrådet ble etablert i 1967 og startet sin virksomhet fra og med Virksomheten ble startet med hjemmel i en egen forskrift og var således lovhjemlet. Alle produsenter av betong og betongprodukter var pliktige til å tilslutte seg ordningen og Kontrollrådet ble satt i en monopolstilling gjennom denne forskriften. Det er imidlertid viktig å påpeke at etableringen av Kontrollrådet og den lovbestemte kontroll- og godkjenningsordningen på betongområdet, skjedde etter initiativ fra bransjeorganisasjonene og i samarbeid med Kommunal- og arbeidsdepartementet. Selve ordningen og forankringen i en egen forskrift var således ønsket av bransjen selv. For Kontrollrådet har denne bransjeforankringen og samarbeidet med bransjeorganisasjonene vært svært viktig i alle år. Ved starten var det om lag 450 bedrifter som falt inn under denne nye lovbestemte ordningen. Utviklingen Relativt kort tid etter starten av Kontrollrådet begynte arbeidet med å etablere kontrollog godkjenningsordninger på nye områder. Også disse ordningene ble startet etter henvendelse fra både bransjeorganisasjoner og brukere. Ordningene ble imidlertid startet som helt frivillige ordninger. Disse nyetableringene skjedde imidlertid hele tiden på områder som hadde tilknytning til betongområdet. I årene som har gått siden 1968 har vi sett en gradvis reduksjon i antall bedrifter innen våre opprinnelige ordninger og en tilsvarende økning på de frivillige områdene. Utviklingen av antall bedrifter de siste ti år er for øvrig vist i figur 1. Som man vil se har vi ved inngangen til år 2000 et markant fall i totalt antall bedrifter. Dette gjelder spesielt innen betongområdet og for byggeplasslaboratorier. Vi mener dette i noe grad har sammenheng med avslutning av en del større bygg og anlegg som har hatt tilknyttet både godkjente ferdigbetongstasjoner og byggeplasslaboratorier. For øvrig er det fortsatt en nedgang i antall vareprodusenter slik det har vært gjennom mange år nå. Vi registrerer imidlertid at det fortsatt er en økning i antall godkjente tilslagsprodusenter. Vi har også vært vitne til svingningene i BAbransjen og da spesielt det kraftige fallet mot slutten av 80-årene. Dette fallet ble i noe grad kompensert ved eksport spesielt til Sverige. Denne eksporten kunne skje etter rela- Fig. 1. Godkjente virksomheter Betongprodusenter Forhandlere av betongprodukter Tetningsmateriale av gummi Byggeplasslaboratorier Betongprøvestasjoner Armeringsstål Støpejern Sement Tilslagsprodusenter Totalt

9 Det offentlige er også en stor byggherre. Hausmannsgt. 21 i Oslo rommer lokaler for Utlendingsdirektoratet. (Foto: Byggeindustrien) Utvinning og behandling av gass betyr nye oppdrag for landbasert industri. Bildet viser grunnarbeider for nytt prosessområde i tilknytning til Sture Fjellhall, Øygarden. (Foto: Byggeindustrien) tivt greie regler med bakgrunn i det formaliserte samarbeidet som kom i stand mellom de nordiske kontrollorganisasjonene i Kontrollrådet startet tidlig et samarbeid med Sverige på dette området og etter hvert kom også Danmark og Finland med i dette arbeidet. For Kontrollrådet har det i alle år vært viktig å utvikle samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom årene har det også vært nedlagt et stort arbeid gjennom etablering og revisjon av de tekniske bestemmelsene innen de enkelte kontroll- og godkjenningsordningene. På dette området har Kontrollrådets tekniske utvalg spilt en svært viktig rolle. Det arbeid som har vært nedlagt i disse utvalgene har trukket veksler på svært mange mennesker og har hatt avgjørende betydning for utbredelsen av våre ordninger. Fordi både produsenter, brukere og myndigheter har vært med på å utarbeide og stått bak de tekniske bestemmelsene, har disse også vært anerkjent av alle parter. Utviklingen av bestemmelsene har hele tiden gått mer og mer mot funksjonskrav og derigjennom krav til produsentenes kvalitetssikring. Gjennom det siste tiåret har man også sett at arbeidet mer og mer har måttet ta hensyn til de krav som etableres i Europa gjennom europeisk standardisering og EU-kommisjonens direktiv. Som følge av Norges tilpasning som EØSland skjedde det så i 1996 en vesentlig endring i Kontrollrådets rammebetingelser. Gjennom revisjon av Byggforskrift 1986 ble vår monopolstilling som kontroll- og godkjenningsorgan på betongområdet opphevet. Fra 10. april 1996 ble det fritt for den som ønsket å etablere seg i konkurranse med Kontrollrådet. Gjennom revisjon og utarbeidelse av Teknisk Forskrift 97 ble det satt et generelt krav om at alle byggevarer skal dokumenteres å tilfredsstille forskriftenes vesentlige krav. For enkelte byggevarer av stor betydning for et byggverk, skulle slik dokumentasjon skje gjennom et Teknisk kontrollorgan. For Kontrollrådet og vår fremtidige virksomhet ble det derfor vesentlig å oppnå status som et slikt Teknisk kontrollorgan innenfor de av våre områder der det ble satt krav om dette. Samtidig ble det i tilknytning til dette sett som viktig å oppnå status som et akkreditert sertifiseringsorgan. Disse målsettinger resulterte i at det ble nedlagt et stort og viktig arbeid med å tilpasse Kontrollrådet til de krav som stilles både til tekniske kontrollorgan og til akkrediterte sertifiseringsorgan iht. standardene i NS-EN serien. Det er derfor med tilfredshet vi kan konstatere at vi ved inngangen til et nytt årtusen har nådd disse viktige målsettingene. Økonomisk har Kontrollrådet også hatt en tilfredsstillende utvikling siden starten. I begynnelsen ble det gitt tilskudd til driften, men dette opphørte nærmest ut forvarsel i Dette medførte at Kontrollrådet fra og med dette året måtte finansieres i sin helhet ved inntekter fra virksomheten. Mot slutten av 90-tallet startet arbeidet med å etablere en ny finansieringsmodell. Helt fra starten ble Kontrollrådet finansiert gjennom årsgebyrer basert på prinsippet om at bedrifter som produserte samme produkter skulle betale det 9

10 Norsk Oljemuseum i Stavanger er et bygg med særpreg. (Foto: Byggeindustrien) 10 samme uansett hvor mye de produserte og hvor i landet de var geografisk plassert. Den nye modellen som ble utredet og også etablert fra årtusenskiftet bygger på at den enkelte må betale de faktiske kostnader. Fremtiden Rammebetingelser De nærmeste årene vil klart bli preget av det arbeid som skjer i Europa. Dette gjelder i første rekke rammevilkårene både for bransjen og for Kontrollrådet. Arbeidet med å lage felleseuropeiske standarder for de ulike byggevarene er kommet godt i gang og på enkelte områder svært langt. Vi vil derfor i økende grad måtte forholde oss til en rekke nye standarder de nærmeste årene. Dette gjelder standarder både for dimensjonering, produkter, prøving og utførelse. De vil således berøre alle parter i BA-bransjen. I tilknytning til produktstandardene vil det for mange produkter også bli utarbeidet sertifiseringsregler. Sertifiseringsreglene for samme produkt vil således være like i alle EØS-land og dette vil også gjøre det enklere å konkurrere over landegrensene og således være en utfordring for både Kontrollrådet og andre etablerte tekniske kontrollorgan. For å sikre fri flyt av varer innen EØS-området vil CEmerket være av avgjørende betydning. Dette merket skal vise at et produkt oppfyller de vesentlige krav innført gjennom Byggevaredirektivet og derigjennom nasjonal lovgivning som ivaretar disse kravene i direktivet. Myndighetenes krav til byggevarene er således knyttet til CE-merkingen. Det er imidlertid viktig å understreke at CE-merket alene ikke nødvendigvis er en garanti for at produktet har forventet kvalitet. CE-merket angir at de såkalte mandaterte krav skal være oppfylt, dvs. at de krav myndighetene mener er vesentlige mht. spesielt sikkerhet og miljø er oppfylt. Dette omfatter i en del tilfeller således ikke alle krav i en standard som en bruker vil forvente oppfylt. Dette har således medført at det på noen områder diskuteres å etablere frivillige sertifiseringsordninger som går lenger enn en CE-merking, dvs. at man tar med seg alle krav en bruker forventer ivaretatt. Det synes som det i en del land er bred enighet om at dette vil være nødvendig. For å sikre at alle europeiske tekniske kontrollorganer arbeider på samme måte, er det etablert et felles forum for disse. Dette heter Group of Notified Bodies og som utpekt teknisk kontrollorgan blir man automatisk medlem i dette forumet og plikter å delta i arbeidet for å sikre felles forståelse for arbeidet innen samme området. Kontrollrådet er også medlem av forumet og deltar i flere av sektorgruppene. Dette sikrer oss kunnskap om arbeidet og utviklingen og gir oss samtidig mulighet for å påvirke det som i neste omgang skal bli de regler vi må arbeide etter. Vi anser det derfor som svært viktig å få delta i dette arbeidet. Kontrollrådets rolle I lys av vår historie og den fremtidige utvikling er det besluttet at Kontrollrådet skal holde fast ved sine røtter. Dette innebærer at vi fortsatt vil være et bransjeorientert teknisk kontrollorgan og et akkreditert sertifiseringsorgan. Vi ønsker å utvikle oss innenfor denne rammen og i et fortsatt godt samarbeid med bransjeorganisasjonene, bedriftene og de øvrige aktørene innen BA-bransjen. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for de bedrifter som er tilsluttet våre ulike ordninger innen godkjenning og sertifisering. Vårt mål er at bedriftene skal føle at de får noe tilbake gjennom vår godkjenning eller sertifisering. Med dette som bakgrunn er det utarbeidet følgende visjon for de nærmeste år; Kontrollrådet skal etableres som et le-

11 Høgskolen i Nord- Trøndelag representerer en spennende kombinasjon av ulike byggematerialer. (Foto: Jaro Hollan) Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) har oppført nytt konsernbygg hvor blant annet betongelementer er benyttet. (Foto: Byggeindustrien) dende Teknisk kontrollorgan og sertifiseringsorgan innenfor sine etablerte virksomhetsområder. Parallelt skal det utvikles tilbud innenfor områder og tjenester naturlig tilknyttet våre hovedområder. Våre tjenester skal kvalitets- og kostnadsmessig være konkurransedyktige og tilfredsstille spesifiserte krav og forventninger. I tilknytning til denne visjonen har vi etablert en del mål. Disse er som følger: 1. Vi skal gi produsentene, brukerne og myndighetene tjenester det er behov for og man ser seg tjent med. Dette innebærer at vi må ha en god dialog og kontakt med nevnte parter. Med hensyn til myndighetene vil det primært være innen rollen som teknisk kontrollorgan vi ønsker å utvikle oss. Dette innebærer at vi søker utpeking når og hvis flere av våre virksomhetsområder åpnes for at tekniske kontrollorgan skal medvirke ved dokumentasjon av byggevarens egenskaper. Kontrollrådet deltar i en egen gruppe med norske tekniske kontrollorganer og har blant annet gjennom denne en god kontakt med norske myndigheter. Tilsvarende gjelder at vi ønsker å utvide vårt tilbud innen akkreditert produktsertifisering dersom bransjen og øvrige aktører ønsker dette. Dette må imidlertid sees i sammenheng med hvor omfattende i antall sertifiseringer et nytt område kan bli, idet det ligger en del kostnader i selve akkrediteringen og opprettholdelsen av denne. Kontrollrådet vil også arbeide for å etablere nye virksomhetsområder. Som eksempler vil vi nevne etablering av ordningen for firmaer som driver med montasje av betongelementer, utvidelse av ordningen innen armering til også å omfatte armeringsverksteder samt utvidelse av ordningen innen betongtilslag til også å omfatte andre bruksområder enn betong. For å fremstå som et komplett sertifiseringsorgan vil vi også etablere tilbud om akkreditert sertifisering innen kvalitets- og miljøstyringssystemer. Innen området innovative produkter har Kontrollrådet etablert en egen avtale om samarbeid med Norges Byggforskningsinstitutt (NBI). NBI er i dag eneste institutt i Norge som er utpekt av myndighetene til å utarbeide ETA (European Technical Approval). 2. Kvalitetssikring av våre egne tjenester Vi vil fortsatt arbeide kontinuerlig for å sikre kvaliteten på våre tjenester. Dette vil blant annet skje gjennom å vedlikeholde og videreutvikle den fagkompetansen som er bygget opp hos våre ansatte med det mål at vi selv i størst mulig grad skal ha nødvendig fagkompetanse og høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi vil også kontinuerlig arbeide for å utvikle og forbedre vårt eget kvalitets- og internkontrollsystem. 3. Utvikling av samarbeid Kontrollrådet har i alle år samarbeidet med tilsvarende organer både nasjonalt og inter- 11

12 erfaring og tilbakemeldinger fra brukerne. Meningen er at man skal kunne finne all relevant informasjon om oss, vår virksomhet og alle sertifiserte og godkjente foretak på denne siden. Videre skal man kunne finne alle våre tekniske dokumenter tilgjengelig for nedlastning. Det meste av dette er allerede på plass og vi vil oppfordre de som har mulighet til å besøke vår hjemmeside på adressen: Statens Vegvesen er fortsatt en betydningsfull aktør innen BA-bransjen. Her fra Rv 555 Parsell Nygårdstangen Gyldenpris (Foto: Byggeindustrien) 12 nasjonalt. Vi ser det som viktig og nødvendig å opprettholde de gode kontakter som er etablert samt å utvikle nye. Dette for å sikre rasjonell og økonomisk drift, utveksle erfaring samt å øke mulighetene for eksportrettede bedrifter. Nasjonalt har Kontrollrådet gjennom mange år samarbeidet med organisasjoner som SINTEF, NBI, NSF, STIL og NCS. Internasjonalt har samarbeidet i første rekke vært på nordisk nivå hvor det kan vises til svært gode resultater. De senere år har det imidlertid vært samarbeidet med sertifiseringsorganer både i Tyskland, Nederland, Spania og England. Etter vårt syn har dette vært et viktig arbeid og vi mener betydningen av samarbeid både nasjonalt og ikke minst internasjonalt vil øke med årene. 4. Synliggjøring av Kontrollrådet Vi ser at vi har et klart forbedringspotensiale i å synliggjøre oss. I alle år har vi forsøkt å delta i bransjesammenheng med informasjon om oss selv og vår virksomhet. Dette har vært gjort i tilknytning til møter, seminarer, kurs og konferanser i tillegg til informasjon gjennom fagtidsskrifter og direkte informasjon i første rekke til produsentene. Vi er imidlertid små og vårt virksomhetsområde er relativt spesielt. Det er således vanskelig å konkurrere på dette området i dagens informasjonssamfunn. Vi vil imidlertid fortsette med vårt informasjonsarbeid som tidligere i tillegg til at vi nå vil satse på elektronisk informasjonsformidling. Kontrollrådet startet i 1999 med å etablere en egen hjemmeside og denne var klar mot slutten av året. Denne hjemmesiden vil bli videreutviklet i tråd med 5. Videreutvikling av vårt prissystem Ved starten på år 2000 innførte vi et nytt prissystem som på en bedre måte enn tidligere skal ivareta prinsippet om at den enkelte selv skal dekke de faktiske kostnader ved en sertifisering eller godkjenning. Vi mener nå å ha etablert et riktig prissystem og vil søke å optimalisere dette fremover. Dette innebærer også at vi vil hele tiden vil være på jakt etter både å rasjonalisere og optimalisere våre måter å arbeide på. Et nøkkelord i denne sammenheng vil være bruk av elektronisk informasjonsformidling. Dette vil ikke kun gjelde internt i Kontrollrådet, men vil også gjelde vårt arbeid ut mot våre kunder i første rekke de sertifiserte og godkjente bedriftene. Våre kostnader for øvrig vil i stor grad også være bestemt gjennom de krav som stilles til oss både som teknisk kontrollorgan og som akkreditert sertifiseringsorgan. En mulig kostnadsdrivende faktor slik vi ser det, kan være at de europeiske harmoniserte standardene på en del områder vil stille krav om at det gjennomføres flere inspeksjoner årlig (2 4) enn det vi har i Norge i dag. Etter vår mening virker det sannsynlig at det vil innføres slike krav på en del områder med bakgrunn i at enkelte land har tradisjon for at det skal utføres fra 4 til 6 inspeksjoner pr. år pr. produksjonssted. Med disse mål som ledesnor mener vi Kontrollrådet skal fremstå som et ledende teknisk kontrollorgan og sertifiseringsorgan og derigjennom som en god og fremtidig samarbeidspartner for bedriftene. Vi er imidlertid avhengig av et godt samarbeid og en god dialog med bransjen for å nå disse mål. Vi håper derfor at vi både gjennom dette og vår tidligere utvikling har vist at vi er en riktig samarbeidspartner for bransjen også i fremtiden.

13 Administrasjon HVEM GJØR HVA I KONTROLLRÅDET JAN KARLSEN Daglig leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: VERA NÆSS Kontorleder Direkte tlf.: E-post: ARNHILD HELLAND Sekretær Direkte tlf.: E-post: STEINAR ASK Teknisk leder Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: TORE INGAR MOEN Fagansvarlig armering Direkte tlf.: Mobil tlf E-post: INGVILD JØRGENSEN Fagansvarlig tilslag Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ANNE GRETHE HEWITT Avdelingsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: ALF ASKELAND Distriktsingeniør Kontortlf./faks.: Mobil tlf.: E-post: JARLE BERNTSEN Distriktsingeniør Kontortlf.: Mobil tlf.: E-post: ODD SLUNGÅRD Distriktsingeniør Kontortlf/faks : Mobil tlf.: E-post: TERJE SØRENG Distriktsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: E-post: Forestår den daglige ledelse av administrasjonen og er styrets sekretær. Arbeider innen alle Kontrollrådets virksomhetsområder. Økonomi, personal, kontoradministrasjon og korrespondanse. Korrespondanse, oppfølging og arkivering. Administrasjon og vedlikehold av database. Fagansvarlig og teknisk leder innen alle områder med unntak av armering og tilslag. Kvalitetsleder og stedfortreder for daglig leder. Utviklings- og utredningsarbeid. Inspeksjoner og oppfølging innen eget fagområde. Utvikling, utredning og ledelse innen armeringsområdet. Inspeksjon og oppfølging av armeringsstålprodusentene. Utvikling, utredning og ledelse innen tilslagsområdet. Inspeksjon og oppfølging av tilslagsprodusentene. Spesiell oppfølging og inspeksjoner innen puss- og murmørtelområdet. Inspeksjoner og oppfølging innen betong- og tilslagsområdet. Stedfortreder for teknisk leder. IKT-leder. Inspeksjoner innen betongområdet og av laboratorier i fylkene Rogaland, Hordaland samt Sogn og Fjordane. Inspeksjoner innen betongområdet og av laboratorier i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Troms og Finmark Inspeksjoner innen betongområdet og av laboratorier i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland Inspeksjoner innen betongområdet og av laboratorier i fylkene Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 13

14 Organisasjon STYRET Tekniske utvalg ADMINISTRASJONEN Utvalg Kl. A Utvalg Kl. B Utvalg Kl. C Utvalg Kl. D Utvalg Kl. E Utvalg Kl. F Kl. G Utvalg Kl. H Utvalg Kl. K Kl. L Utvalg Kl. M Utvalg Kl. N Utvalg Kl. P Utvalg Kl. R Utvalg Kl. S Styrets medlemmer 1998 Norsk Kommunalteknisk Forening... Norsk Betongforening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Statens Vegvesen Vegdirektoratet... Norges Betongindustriforbund... Norges Betongindustriforbund... Norsk Fabrikkbetongforening... Pukk- og grusleverandørenes Landssammenslutning... Overing. Ola T. Solheim Dr. Lars Aadnesen Dir. Åge Hallquist Dr.ing. Finn Fluge Dir. Per Madsen nestformann Dir. Sigrid Narmo Dir. Øyvind Kaspersen formann Disponent Tom J. Myrvang Administrasjonens ansatte: Daglig leder Jan Karlsen... fra Teknisk leder Steinar Ask... fra Distriktsing. Terje Søreng... fra Distriktsing. Odd M. Slungård... fra Distriktsing. Jarle Berntsen... fra Distriktsing. Alf Askeland... fra Fagansvarlig armering Tore Ingar Moen... fra Kontorleder Vera Næss... fra Fagansvarlig DGB Cecilie Hagby... fra permisjon fra Sekretær Arnhild Helland... fra Avdelingsing. Anne Grethe Hewitt... fra Fagansvarlig tilslag Ingvild Hudø Jørgensen... fra MEDLEMMER AV TEKNISKE UTVALG I 1998 Teknisk utvalg A (fabrikkblandet betong) Rådgivende Ingeniørers Forening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Norsk Fabrikkbetongforening... Vegdirektoratet... EBA... Norsk Betongforening... Teknisk utvalg B (betongvarer) og N (markbetongvarer) Norske Kommuners Sentralforbund... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Betongindustriens Landsforening... Rådg.ing. Jan Viggo Holm Siv.ing. Kåre Johansen Johnny Christensen Avd.ing. S. Heiplass Siv.ing. S. Helland Dr. ing. M. Sandvik Bygningssjef K. Fjærtoft Siv.ing. Svein E. Torgersen Salgssjef K. A. Larsen 14

15 Teknisk utvalg C (betongvarer) Norske Kommuners Sentralforbund... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Betongindustriens Landsforening... Vegdirektoratet... Teknisk utvalg D (betongelementer) Rådgivende Ingeniørers Forening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Betongindustriens Landsforening... Vegdirektoratet... NLH- Institutt for tekniske fag... Teknisk utvalg E (spennbetong) Rådgivende Ingeniørers Forening... Betongindustriens Landsforening... Norges Betongindustriforbund... Jernbaneverket... EBA... Teknisk utvalg F (lettbetong) Rådgivende Ingeniørers Forening... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Produsenter... J. Oddevald Dr.ing. S. Jacobsen Direktør J. G. Eckhoff Ing. Ø. Myhre Siv.ing. I. Vamnes Siv.ing. O. Prestrud Kvalitetssjef Magne Pedersen Overing. G. Liestøl Professor E. Berge Siv.ing. I. Vamnes Siv.ing. O. Prestrud Kvalitetssjef S. Hegseth Overing. V. Reyes Siv.ing. S. Helland Rådg.ing. Egil Ragnar Haug Siv.ing. S. E. Torgersen Produktdirektør A. Monsen Teknisk utvalg G (tetningsringer av gummi for betongavløpsledninger) Utvalg ikke oppnevnt Teknisk utvalg H (betongprøvingsstasjoner) Norges Byggforskningsinstitutt... Vegdirektoratet... SINTEF... Teknisk utvalg K (armeringsstål) Armeringsstålindustrien... Armeringsstålindustrien... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Norsk Betongforening... Siv.ing. D. H. Sæther Overing. Ø. Bruknapp Siv.ing. O. Skjølsvold Siv.ing. K. Skogen KS-leder K. Nilsen Siv.ing. H. I. Lange Dr.ing. T. Hagberg Teknisk utvalg L (kumlokk og kumrammer av støpejern) Utvalg ikke oppnevnt Teknisk utvalg M (sement) Norges Byggforskningsinstitutt... Norsk Fabrikkbetongforening... SINTEF... Produsenter... Vegdirektoratet... Teknisk utvalg P (betongtilslag) PGL... BLF/NFBF... EBA... RIF... NB... Vegdirektoratet... SINTEF... Teknisk utvalg R (puss- og murmørtler) og S (teglstein) NML... NPMF... Forsknings- og prøvingsinstitusjoner... Produsenter... Mursenteret... Siv.ing. H. Chr. Gran Siv.ing. H. Magerøy Forsker O. Skjølsvold Sjefing. E. Stoltenberg-Hansson Overing. C. K. Larsen P. Chr. Vedeler og R. Holth K. Johansen G. Bjørbakk J. V. Holm S. W. Danielsen G. Petkovic J. Lindgård O. Fossen T. A. Horntvedt A. Waldum O. Holter F. Madsø 15

16 77 Plan- og bygningsloven Denne endring i plan- og bygningsloven ble sanksjonert av Kongen i Statsråd og trådte ikraft samme dag. 77 Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk 1. Ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven. 2. Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha slike egenskaper at det ved forutsatt bruk medvirker til at kravene som er nevnt i nr. 1 tilfredsstilles i det ferdige byggverk. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres og er forpliktet til å gi alle de opplysninger til tilsynsmyndigheten som anses påkrevet for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet. Departementet kan gi forskrift om tekniske forskrifter og om godkjennings- og kontrollsystemer som skal legges til grunn for dokumentasjon og tilsyn, herunder kan departementet fastsette krav til og om merking av produkter til byggverk (CE-merket produkt). Slik forskrift skal overensstemme med forpliktelser som Norge etter internasjonale avtaler er pålagt å følge. Dersom tilsynsmyndigheten finner at det foreligger begrunnet mistanke om at det omsettes CE-merket produkt som ikke oppfyller forutsetningen for merkingen, og produktet er tiltenkt brukt i et byggverk, skal den føre kontroll med produktet. Dersom betingelsene i første punktum er oppfylt, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om midlertidig stans i omsetning og bruk av produktet. Finner tilsynsmyndigheten at et produkt ikke tilfredsstiller forutsetningene for godkjenning, kontroll eller merking, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om å stanse omstningen av produktet. Det samme gjelder et produkt som selv om det er erklært å være i samsvar med kravene, kan medføre fare for liv, helse eller miljø. Tilsynsmyndigheten kan også forby bruk av og gi pålegg om å kalle tilbake slike produkter fra markedet, eller treffe andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med kravene, dersom produktet allerede er omsatt. Tilsynsmyndigheten skal gis tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne føre tilsynet. Departementet kan gi forskrift om gebyr for tilsynsarbeidet med å sikre at bestemmelser og vedtak gitt i eller i medhold av denne paragrafen, blir fulgt. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg. 111 Med bøter straffes den som forsettlig eller aktløst: 111 nr. 2 skal løyde: 2. setter et CE-merke på et produkt uten at forutsetningene for dette er tilstede, eller som forøvrig ikke gir de opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne føre tilsynet. Merdvirkning til omsetning av et slikt produkt straffes på samme måte. II Ikrafttredelse- og overgangsbestemmelser 1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan fastsette at noen av endringene skal tre i kraft fra et senere tidspunkt enn andre. Vedtekter for stiftelsen Kontrollrådet for betongprodukter Fastsatt 10. april 1996, revidert 17. juni 1988, 11. mars og 7. desember Generelt Kontrollrådet for betongprodukter (heretter kalt Kontrollrådet eller stiftelsen) er en uavhengig, privat stiftelse sammensatt av representanter for myndigheter, bruker- og bransjeorganisasjoner. 2 Formål Kontrollrådets formål er å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Dette medfører at Kontrollrådet skal: gjennomføre vurdering, inspeksjon, godkjenning og sertifisering av produkter og produsenter i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt hva hermed står i forbindelse. Dessuten annen virksomhet av tilsvarende art som nevnt i disse vedtekter gi bedriftene og kundene tilbud om tjenester det er behov for og man ser seg tjent med samt å sikre at tjenestene tilfredsstiller forventet kvalitet og krav til økonomi utvikle samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å møte krav til kompetanse, kvalitet og rasjonell drift. 3 Grunnkapital Kontrollrådets grunnkapital er kr ,-. 4 Styret 4.1 Styrets oppgaver Styret er Kontrollrådets høyeste myndighet. Styrets oppgaver er bl.a. å: ansette daglig leder og administrasjonens øvrige nøkkelpersoner, samt å oppnevne statsautorisert revisor fastsette stillingsinstrukser for daglig leder og eventuelt andre nøkkelpersoner samt gi daglig leder de fullmakter som er nødvendig for å lede administrasjonens arbeide på en betryggende og rasjonell måte godkjenne representanter i de tekniske utvalgene fastsette Kontrollrådets administrative og tekniske bestemmelser vedrørende godkjenning og sertifisering fastsette regler for bruk av det registrerte varemerket avholde styremøter slik at det er ajour med administrasjonens arbeide påse at det forefinnes et kvalitetssystem som omfatter kvalitetshåndbok samt helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok i henhold til Internkontrollforskriften påse at kvalitets- samt helse-, miljø- og sikkerhetspolitikken etterleves sikre Kontrollrådets drift og økonomi. sikre en hensiktsmessig fremtidsutvikling av virksomheten 4.2 Styrets sammensetning Styret skal bestå av åtte medlemmer med personlige varamenn. Medlemmer og varamenn skal ha relevant faglig kompetanse og erfaring innen ett eller flere av Kontrollrådets virksomhetsområder. 16

17 Av styrets åtte medlemmer skal fire representere myndighets- og brukersiden mens fire skal representere de foretak som er godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet. Medlemmene og deres personlige varamenn skal primært oppnevnes av institusjoner som representerer disse interessene. Styret beslutter hvilke institusjoner som skal anmodes om å foreta slik oppnevning. Styrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen og sitter hele perioden ut i kraft av sin kompetanse. Dersom et medlem slutter i foretak godkjent eller sertifisert av Kontrollrådet, foretakets godkjenning eller sertifikat trekkes tilbake eller medlemmet av andre grunner ønsker å trekke seg ut av styret, trer det personlige varamedlemmet inn som medlem i resterende del av oppnevningsperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem er åtte år. Funksjonstiden for nyoppnevnte medlemmer begynner ved styrets konstituerende møte. Styret velger selv sin formann og nestformann for ett år av gangen. 4.3 Møter Styremøter Styremøte skal holdes dersom formannen, minst tre av de øvrige styremedlemmer eller daglig leder ønsker det. Styremøtene ledes av styrets formann eller nestformann dersom formannen ikke er til stede. Hvert styremedlem har en stemme. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. Dersom formannen ikke er til stede, er det nestformannens stemme som er utslagsgivende. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene er til stede Styrets årsmøte Styrets årsmøte skal holdes innen 15. mars hvert år. Følgende saker skal behandles: årsberetning revidert regnskap valg av revisor andre saker nevnt i innkallelsen Konstituerende møte Styrets konstituerende møte skal holdes innen 15. mars hvert år. Følgende saker skal behandles: konstituering av nytt styre valg av formann og nestformann godkjennelse av medlemmer av de tekniske utvalg andre saker nevnt i innkallelsen Åpent orienteringsmøte Et åpent orienteringsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innbydelse til møtet skal sendes til samtlige som Kontrollrådet har gitt godkjennings- og/eller sertifiseringsstatus, de tekniske utvalgene og til dem som Kontrollrådet forøvrig bestemmer. Møteleder skal oppnevnes av styret og blant styrets medlemmer. Møtet skal behandle følgende: orientering om Kontrollrådets virksomhet andre saker som er nevnt i innkallelsen. 5 Daglig leder Kontrollrådet skal ha daglig leder som forestår den daglige ledelse av administrasjonen ifølge stillingsinstruksen. Daglig leder er styrets sekretær og skal holde styret løpende orientert om stiftelsens virksomhet. 6 Administrasjonen Administrasjonen skal ivareta den daglige drift av Kontrollrådets virksomhet. Administrasjonen kan i tekniske spørsmål etter behov rådføre seg med de tekniske utvalgene før sakene forelegges styret. 7 Tekniske utvalg 7.1 Oppgaver De tekniske utvalgene skal dekke Kontrollrådets virksomhetsområder. De skal bistå ved utarbeidelse av Kontrollrådets bestemmelser samt ved løsning av spørsmål som måtte oppstå. 7.2 Sammensetning De tekniske utvalgene skal bestå av medlemmer med personlige varamenn oppnevnt av aktuelle organer utpekt av styret. De teknisk utvalgene skal sammensettes av personer med spesiell ekspertise og erfaring innenfor det fagområdet som utvalget skal dekke. Samme person kan ikke samtidig være medlem av styret og de tekniske utvalgene. Medlemmene oppnevnes for to år ad gangen. Funksjonsperioden for nyvalgte medlemmer begynner etter styrets årsmøte Møter Utvalgene kan innkalles til møte når styret, daglig leder eller minst to utvalgsmedlemmer ønsker det. Daglig leder, eller den han bemyndiger, er de tekniske utvalgenes sekretær og leder møtene. 8 Registrert varemerke Kontrollrådet har registrert følgende merke ( K-merket ): 9 Finansiering Kontrollrådets drift finansieres ved inntekter av virksomheten 10 Klager Klager behandles i samsvar med regler fastsatt i egne bestemmelser og med styret som øverste klageorgan. 11 Vedtektsendring Endring av Kontrollrådets vedtekter kan foretas når minst seks av styrets medlemmer inkludert formannen og/eller nestformannen er enige. 12 Omdanning Omdanning, herunder oppløsning av stiftelsen, kan skje når det er besluttet av minst seks styremedlemmer, inkludert formannen og/eller nestformannen, i to påfølgende styremøter som er innkalt med minst tre måneders varsel og som er avholdt med minst tre måneders mellomrom. Alle styremedlemmene skal være representert. Formålet skal være et av følgende: omdanning ved overføring av hele eller deler av stiftelsens midler til offentlig virksomhet innen samme eller annet produktområde/bransje omdanning av hele eller deler av virksomheten til en annen hensiktsmessig selskapsform sammenslutning med annen organisasjon som driver lignende virksomhet innen samme eller andre produktområder/bransjer omdanning eller oppløsning skjer for annet formål som må anses hensiktsmessig for å fremme den virksomhet stiftelsen har drevet. Meddelelse om omdanning eller oppløsning skal straks sendes de instanser Kontrollrådet har inngått avtale med. Kontrollrådets eventuelle gjenværende midler forvaltes i overensstemmelse med vedtak om søknad om oppløsning. 17

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet...

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet... MEDDELELSEN «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» Innhold Vi gjør oppmerksom på at meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter pr. 30. april» ikke lenger inngår i vår årsberetning. Vi har i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VIRKSOMHETEN 2004. Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2

VIRKSOMHETEN 2004. Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Innhold VIRKSOMHETEN 2004 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2004... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer