SENTERETS RAPPORTSERIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTERETS RAPPORTSERIE"

Transkript

1

2 SENTERETS RAPPORTSERIE RAPPORT nr. 1. EDB i gjenstandsfagene. Rapport fra en konferanse i Bergen, 18. og 19. april September opptrykk november ISBN l Pris kr. 40. RAPPORT nr. 2. Et norsk datamaskinelt tekstkorpus. Rapport fra en konferanse i Bergen, 19. og 20. oktober Februar opptrykk ISBN Pris kr. 20. RAPPORT nr. 3. Rapport fra den nasjonale konferanse om EDB i språk og litteraturforskning, 4. og 5. januar Mars opptrykk november ISBN Pris kr. 50. RAPPORT nr. 4. Oppbygging av EDB-katalog for folkemusea i Hordaland og kulturgeografisk registrering på Vestlandet. April opptrykk november ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 5. Rapport fra NKKM's EDB-komite. August ISBN Pris kr. 15. RAPPORT nr. 6. Prgveprosjekt med EDB ved Norsk Folkemuseum. Oktober ISBN Pris kr. 15. RAPPORT nr. 7. Ivar Fonnes: Norsk landbruksordbok. Prosjektrapport om databehandling og tilrettelegging for trykking. September ISBN Pris kr. 25. RAPPORT nr. 8. SEFRAK. Rapport frå pr~veprosjekt for databehandling av kulturminneregisteret. Oktober ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 9. Jostein H. Hauge og Sigbj~rn Århus: Dataregistrering i humanistiske fag med vekt på optisk lesing. August opptrykk januar ISBN Utsolgt. RAPPORT nr. 10. Roald Skarsten: Innfkiring i SPSS for humanister. November opptrykk november ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 11. Jostein H. Hauge og Knut Hofland: Rapport fra 4 konferanser i USA sommeren The 17th Annua1 Meeting of Computational Linguistics. La Jolla Conference on Cognitive Science. The fourth International Conference on Computers in the Humanities. Data Bases in the Humanities and Social Science. November ISBN Utsolgt. RAPPORT nr. 12. EDB og manuskriptregistraturer. Oktober opptrykk november ISBN Pris kr. 20. RAPPORT nr. 13. Datatjenester for og datasamarbeid mellom kunst og kulturhistoriske museer. Februar opptrykk november ISBN Pris kr. 50. Forts. 3. omslagsside.

3 humanistiske data 2-83 NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning The Norwegian Cornputing Centre for the Humanities NAVF NORGES ALMENVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRAD

4 NA\'Fs EDB-reciici. ror Ii~iiii:iriisiisk ior*kning hlr oppreilei a\ Norges aloicnviienskapeli8 l'airhnin~riid i Seniriri linr <om oppga\e A nrbeidc pi riarjonal baris for uibicdrl\c a\ cclb i inl-rknincwrhridci i dc Iiiirrinniriiikr fngcric. Ilci cr oppl-eiici en r;ioi;iibr.id<;i\inle iiicd Ucii\cr<iicici i Bsrgcn soni b1.a. gir Sciiiirci ;idgong ril edb-tjc~icrter \ed U~~i>cr\iierci. Scnicrii i~i~ir iid<kriiici f-liininliisiirke Dnin (3 lir. pi. Ar) og cti rapporiscric (28 cr uihoiiiiiiei pi. 1.8.S?). Scnicrii si wkicinriai for liiirrriaiiorinl Cooipiiicr Arcliive of Modcrii Englisli (ICAME). og tilgir hlatlei ICAAIE NE\i'S. Sciiicrei driver egric oppl;cri~ig~rprugi;ini ror viien<knpcli:! prrronnlr og rnednrbeidcrc i dcii koriioiick~iirke gl-uiipcri iniicriior de iiiininni5iirkc fag. Ilei hlir ogsi Iioldi furskjellige kiiir og \cniinni otii edb og lii~nialiiiiisk iorrkriirig. Tidspiitiki og cniricr blir kiiririgjori i Iiiininlii<ii<ke Dnia og pi iririiiii5joiiclic Iiiicrci~riie kari koririntl5friii bc<iillc irrnislding og Hirrnnnirtirkc Dnia (kr for iii<iiiii~joiicii. (1, U.U~!\ n.18,~.,i...:g LI.AL \.\j I \ LIII~-*G(:~c~ i<>: IW~I~O,\I:-~ R~C:IL- \i<iii\-i.iiiii, Ji.ir,ii, Il I-I:i.:~i i.i:i.i i. l...ii Sn<ir:ind. lliiri~. Jnii3ti\eri. hriwii hi,is : : : l. l x! l r : il lid, 53,!ill4 ll:r$:~.l ~t~$rr<i!~,:i. 'l'.! 105, Hiri~ioiiiiiirkr Doiii i\ piiblirliid hy Tlic Naiwcgioii Coniputing Ccriirc for ilic I-luniatiiiic* Ediiniial groiip:.loriciri li. li~iigc. Elili Solitrand. Roiic Jolinriicn. Tlic jotirnal caii he ordeied ironi ilie addic\i i~ieniiocied ho ve. Caiiirihiiiioii, ;ire \velconic. \'ledni-beirleie i dciie nuninter: Rcirliri. /Iri.iid~r~i!, aiiiafiiien\ii. Uriivci-<iiriei i Trooiio %>rl~jriip/jri~iiik.cnrid.pliilol.. Univcisiicici i Ilcigcn Nlow Hi>riiiioi.~rr,,i, Ior<iandarc. Kiiliuranri. ly;ilun Siis.Ir>liiiii~~r>ii, proic\\oi. Uniicr<iicrci i Oslo Gi<> lf<r,rrli, aniariiicri\ir. U~iivcrriiciei i Hcigen C/ii.<. Orioii, Icciiircr. Univcrriiy of London Siip Il'eiiodcr, dorrrii. Utiiici<iiciei i 0510 IFra Scnicrci:,lfm?t,,,d D<di>,rii,/r,.~ic~ir~ H. /f<,<<gc,, R!,,w JO/>O,?.W,I, Tro 11/0//<.i-, h'riiii,i Soiiig, oi..sici,i Neigriri, Elin.SSr>liirn,ir/, Pc,r I'<~.~~hriri<ir/

5 Innhold Artikler: Datamaskinen i arkeologi. Stig Welinder... s. 5 Erfaring med statistikk og edb i arkeologisundervisninga ved Universitetet i Tromsø. Reidar Bertelsen... s. 7 Iiiformationssystem med bilddatabas for inuseiforemil. Rune Hermansson s 11. Edb i arkeologi-undervisningen? Gro Mandt... s 17 Tlie futtire of quantitative methods in archaeology. Clive Orton s. 19 Kvantitative metoder inom arkeologisk forskning. Stig Welinder s. 22 Grafisk databehandling. Øystein Reigem... s. 27 Bruk av edb i Iiumanistiske fag. Torbjørg Breivik... s 48 Framtidas datamaskiner. Øystein Reigeni... s 53 Semesteremiie i edb for humanister. Eva Moller... s. 59 Rapporter 1CAMCI.konferansen. Tel Aviv. s Utviklingsseminar s 68 Aslib INFORMATICS s 73 Intelligens og datamaskiner s. 76 Formidling av humanistisk forskning via film og video.. s. 80 Informasjonskonferan s 83 Computer Corpora i English Language Research... s. 90 Databaser i Iiumaniora og sosialvitenskap s ICCH/60... s. 93 Styrking av edb-aktivitetene ved Det liistorisk-filosofiske fakultet, UiB... s 95 Norsk utvalg for bibliotekautomatisering... s. 96 Bibliotekautomatisering i Norge Rapport ror s 98.. Meldinger s. 100 Nytt i bib1iotek.e s l06 Summary s 108

6 Edb i arkeologi Grafisk databehandling Vanligvis presenterer vi ei? reklre irlike terlia orn edb og liirri7ni7istiske fag i kilert ntrrnrner av bladet. I dette ncrmrnerer liar vi i~nidlertid valgt å gi plass til to nier orlifattende redegjorelser nied tillcnytning til edb i arkeologi og grafisk databehandling. Det er i dag ca. I5 år siden de forste mkeologiske rniljoer rok i bruk edb i vårt land. Vi rneiier tiden nå er illne til å få e17 preser7tasjon av arbeid son7 er irtfort og få synspunlcter på edb soni I~jelpeniiclclel i arkeologisk fag- og forskningsnrbeid. H~trnnnistiske Data liar bedt dosent Stig Welinder, Oldsaksarnlingen, UiO 0111 å vcere giesteredalctor for denne delen. Stig Welirider har selv brirkt datarnaslrin i sitt arbeid, senest sorl? forsker-na VF i ca. I I/2 år. Da arbeidet han rl~ecl irtvikling av en programpakke for Iri~antitativ og statistisk analyse i arkeologi. Dafnr~~askinens mirliglleter til å lagre og bearbeide store datnrneiigder Iiar fort til behov for å kunne fremstille resiiltaterie av clntabeharidlingen i en oversiktlig og enkel forn7 ('f.eks. diagrarnrner; kurver; kart). I tillegg oppstår et onske 0111 å kunne fremstille og bearbeide tegninger av virkelige objekter, f.eks. på en dataskjerni. Begge disse behov for visualiserirzg tas opp i artikkelen til f~rstelconsulent 0j)stein Reigem om grafisk databehandling. Bruk av denne tekniklcen har i dag vcert beskjeden innenfor de l~trrnaiiistiske fag, nien lier vil det skje store endringer frernover etter Izvert sorn utstyr og progranivare forbedres - og blir rimeligere, Jostein H. Hauge

7 Datamaskinen i arkeologi Den foijande artikelsamlingen belyser anvandningen av datamaskinbaserade metoder inom arkeologi. Nedan foljer en Forsok till systematisk introduktion utifrin en norsk synviiikel. Under senare delen av 1970-talet slog datamaskinen igenom som redskap inom norsk arkeologi. Tidigare pionjarverksamhet liatle stupat beroende pi en rad faktorer, som alla efter 1975 har undanrojts. De framsta drivkrafterna vid den snabba och effektiva introduktioiien av datamaskinarkeologi ar - utan iiibordes rangordning: 1. Arkeologernas egen nyfikenhet 2. Internationella forebilder, inte minst Iarobocker som Doran et al Effektiva interaktiva programpaket (SPSS, Minitab etc.) 4. God tillging til1 stormaskiner ocli interaktiva terminaler p i universiteten 5. God tillging til ekonomiska ressurser for datamaskinanvandning 6. God tillging till konsultlijalp vid NAVFs EDB-senter for homanisrisk forskning och de historisk-filosofiska fakulteternas EDBavdelningar (eller motsvarande beroende pi universitet) Inom delar av arkeologin kan datamkaskinanvandning idag sagas vara rutin. Inom andra delar pigir innovationsarbete. Inom ytterligare andra potentiella anvaiidningsomriden pigir ingen verksamhet, och ingen verksamhet planeras. Den verksamliet, som faktiskt pigir, vid de arkeologiska regionmuseerna och Riksantikvaren kan summeras tinder tre huvudrubriker: l. Antikvarisk anvandning De arkeologiska institutionerna forvaltar omfattande samlingar av foremil och omfattande arkiv. Samliiigarna och arkiven Iiar en daglig rutinmassig anvandning i forskning och kulturminnesforvaltning. Arbetsuppgifter, som ar val agnade for datorisering, ar sokning i det ekonomiska kartverkets foriilamningsregister i samband med planorenden, sokning i foremilskataloger, och bevakning av konserveringstillstandet lios foremilssamlingar. Den datoriserade fornininnesforvaltningen vid Arkeologisk museum i Stavanger ar beskriven av L0ken Ett liknande system i bruk vid Fredningsstyrelsen i Kopenliainii ar beskrivet av Hansen Arbetet med datoriserade foremilskataloger befinner sig pi planerings- og forsaksnivi. Milet ar att infora arkiv- och soksystem liknande det av Rune Hermansson beskrivna.

8 2. Analytisk anvandning Med ((analytisk anvandningn avses anvandningen av datamaiiipulering,statistiska inetoder, simulering och speciella for arkeologi ~itvecklade kvantitativa metoder sisom scriationsmetoder. Statistiska metoder, aven sofistikerade multivariata analysmetoder, aiivands itlag rutirimassigt inoni norsk arkeologi (dock ej PA alla institutioner). Ett antal arbeteri av acccptabel iiiternationell standard har publicerats, [.ex. Holm-Olsen 1981, Jolinsen et al I Stig Welinders artikcl skisseras ilulaget inetl avsecnde på anvandtiingen av datarnaskinbaserad statistik; i Clive Ortons artikel skisseras ett internationellt framtidsperspekti\,. 3. Undervisning Det ser ut som om iiitrocluktionen av datamaskinbaseratle metoder i norsk arkeologi ar forenat med ett geiierationsskifte inom deii vetenskapliga personalen på museer ocli iiiiclervisningsavdelningar. Om denna iakttagelse ar riktig - ocli om en bred introduktion av datamaskinbaserade metoder i norsk arkeologi ar onskvard si miste undervisningen av dagens forskarstudenter vara central. Gro Mandi och Reidar Bertelsen diskiiterar i sina artiklar tle erfarenlieter, som Iiittills ar gjord vid iindervisningsavdelningarna i Bergen og Tromso. For Oslos del kan suinmeras att iindervisning i brok av det urkcologiska prograrnpaketet STAR. beskrivet i «Humaiiistiske data 1-83», kommer att vara ett reguljart undervisningsmoment for inellonifag f.0.m Doron. J.E. S I-loclson. F.R ~luilicrn:iiics and L.oniliiiterr in nrcliacology. - E<linhiirgli. H:iciscii. B.P EDB og ~ikacologi. - Aiiiikvnriskc siildicr j. l - O I.kl Econoiiiy :ind heiileineni putiern l600 AD. bnscd on c\i<lencr froni Inriri ~~iuilnds. - Norncgiaii arclincologi~.nl rcvicsi 14::. Oslo. Jolin~in. B. 8 \\'clindcl.. S. 1982, Tlic inhcrcnt sirui.iiil.e of ilie I-lolinsrnnlma grarci'ield. - Sitirlien rii Snclisciiforicliu~ig 3. Hilrlcslicirn. Lnkrci. T. EDB i forniiiiiiiieiorrali11i11g \'cd ci nrkeolcigisk iniibeoiii. - Hurn;tciiriirki darn I-$3. Ucrgcn.

9 Erfaring med statistikk og edb i arkeologiundervisninga ved Universitetet i Tromss Reihr Bertelsen NorA arkeologi har en115 ikke girt coinpiiteren iioeii stor plass. Ii\crkcn i forvaltnine. iorskriine eller iindervisninr. Der ei likcvel klare reari til ar u. u denne situasjonen er i endring, derfor vil kanskje mange si at undervisningsinstituttene burde ligge foran og forberede neste generasjon pi det som kommer. Mitt hovedsynspunkt er at en kanskje bor holde noe igjen og at det ikke er sterke grunner til i gi compiiteren større plass i undervisningssammenheng enn det som faller naturlig i forskeropplæringa. Virt fokus bør viere pi forskingsmessige behov, ikke pi verktøyet og dets potensiale. Dette er ikke noen uvesentlig distinksjon nir man tenker pi den store bredden i bruksfelt som edb har fitt. I dag kan man ikke sette likhetstegn mellom edb og statistiske analyser. Virt utgangspunkt bar vært at multivariable statistiske metoder er av potensiell stor betydning for arkeologi fordi empirien vir ofte er ugjennomsiktig. Vi har ytterst fi kilder av berettende karaktei og definitivt ingen besvarte spørreskjemaer der utsagn fra intervjuobjektene er relativt klare. Virt materiale trenger ofte reduksjon slik at vi kan skille klare strukturer fra «grums og støy». Konvensjonelle statistiske teknikker stiller ofte krav til empirien som vi ikke kan fi oppfylt. Multivariable metoder brukt eksplorativt kan ofte gi innsikter i materialet som er vesentlig for en fruktbar hypotesedannelse. Ulempen er imidlertid at slike metoder krever si omfattende regneoperasjoner at de i praksis ikke kan gjennomfares med blokk og blyant. I overensstemmelse med dette har vir undervisning pi dette feltet dreid seg om statistiske metoder der edb har vært et nødvendig verktøy, ikke om computerens generelle muligheter til i løse statistiske eller andre oppgaver. For i gjøre dette noe klarere, skal vi ta leseren med til Carl Ase1 Mobergs STRUCTUREVILLE. Trafikken i byen er bide for «pedestrians)) (blyant og papir) og for «drivers» (computer). Forskjellen er pi mange miter analog med det vi ville oppleve som fotgjenger og bilist i en moderne by. Vi kunne gjennomføre de fleste forflytninger ved begge metoder, men det ville vnre noe situasjonsavhengig hva som er gunstigst. En svært viktig del av STRUCTURE- VILLE er imidlertid reservert for «drivers», det er «The Plantetarium Terminal)) hvor de store og uoversiktlige datatabeller kan forenkles slik at de gir mening. Passasjene hit, gjennom «The Eigenvalue Wall)) er ipen bare for den som har den nødvendige statistiske innsikt og behersker computeren til formilet.

10 To kurs i Tromse Erfaringene her i Tromsø er ikke omfattende, det er i hovedsak to tiltak som har vært gjennomført: l. Nordisk forskerkurs i tilknytting til et NAVF-støttet forskningsprosjekt: «Multivariable statistiske metoder i arkeologi.» Kursarrangementet var i samarbeid med NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning og fant sted i juni Forelesningsrekke og kurs for magistergradstudenter i deskriptiv ' og eksplorativ statistikk, vårsemesteret Forskerkurset ble gjennomført med de sju prosjektmedarbeiderne som kjernegruppe og hovedbyrden av undervisning l i pi statistikerne. Spesialforelesninger ble gitt av inviterte gjesteforelesere. Deltakere var hovedsakelig yngre nordiske forskere fra arkeologi og nære nabofag. Deres forhandserfaring i statistikk og computerbruk varierte sterkt, men den forskningsbaserte motivasjon var stor over heile linja. Hovedmilet med kurset var i gi deltakerne innsikt og brukserfaring i to multivariable statistiske metoder som kursledelsen ansi var av sentral betydning, korrespondanseanalyse og prinsipal komponentanalyse (Bølviken e.a. 1982). Ellers skulle kurset gi kjennskap gjennom omtale av en del andre metoder, faktoranalyse, clusteranalyse, regresjonsanalyse osv. For i ni dette milet var det nødvendig i sikre at deltakerne hadde et felles startgrunnlag: - Grunnleggende innsikt i deskriptiv statistikk - Nok ferdighet i edb til i kunne opprette datafiler og operere et fitall programpakker - Elementær arkeologisk innsikt i en del datasett som var valgt ut til ovingseksempler Denne felles plattformen ble gitt via intensive innføringskurs der det var rom for spesialveiledning etter behov. Hoveddelen av sjølve forskerkurset var si sikta inn mot ei klargjøring av det matematiske grunnlaget for de utvalgte metodene, anvendelse av metodene pi øvingseksempler og eget materiale og tolkingsdiskusjoner av analyseresultatene. Kursledelsens egen vurdering av et slikt «trangt» opplegg var at konsentrasjonen omkring fi temaer tillot at deltakerne fikk en djupere innsikt enn det en rikeligere meny ville gitt innafor de samme rammebetingelser. Det var imidlertid en ipenhar ulempe at metoder som har hatt betydning i seinere irs arkeologiske forskning mitte skjæres ut. Dette ble søkt retta pi ved at innbudte gjesteforelesere redegjorde for prosjekter der alternative og eventuelt mer spesialiserte metoder var anvendt. Disse forelesningene hadde ogsi en klart motiverende effekt. I kurse: var det ogsi innpasset en del diskusjoner som tok sikte p& i evaluere ulike tilnærminger og ikke ininst diskusjoner av mulighetene som ligger i standard statistikkpakker.

11 Fi,?. I. Kort oiter STRUCTUREVILLE i Tore Scliii,eders izerijoil /Boli~ikeii et o1 1981:9). Frciiiistilliiigeii er logel etter Carl Ase1 Mobergs origiiicil (1976).

12 Erfaringer Pedagogisk sett er vire erfaringer noksi alminnelige, bide deltaker og underviser fir best utbytte nir undervisningsopplegget treffer behov som er begrunna i deltakernes forskningsinteresser. Etter i ha sammenligna egne erfaringer fra annen kurssammenheng med de to tiltakene vi har gjennomført, star det ogsi klart for oss at statistisk veiledning i et fag mi baseres pi statistikere som har godt kjennskap til fagets egenart. Det gir ikke pi langt nær samme utbytte i bruke statistikere som ikke kjenner faget, kvantitativt orienterte forskere fra andre fag eller edb-fagfolk som kanskje hverken er sterke i statistikk eller det aktuelle anvendelsesfaget. Forskerveiledning i anvendt statistikk er en oppgave for fagstatistikere som er i stand til i takle de metodiske utfordringene som f.eks. arkeologifaget byr pi. Kurset i deskriptiv og eksplorativ statistikk for magistergradstudentene i arkeologi viren 1982 bygde delvis pi erfaringene fra forskerkurset. Milet var i hovedsak det samme. Ramrnebetingelser gjorde det n~dvendig med en del endringer: lærerstaben var begrensa til en statistiker og en arkeolog, undervisningsvolumet var noksi likt, men spredt over ett semester og deltakertallet var det halve (9 mot 18). Dette medførte et noe trangere opplegg mens vi fikk bedre muligheter til ti konsentrere oss noe om deltakernes egne prosjektinteresser. Fordi studentene hadde noe svakere statistisk innsikt pi forhand enn det forskerkursdeltakerne hadde, var det ogsi viktig i konsentrere seg sterkere om elementær deskriptiv statistikk og - edb-messig - ferdishets- - trening. Disse erfaringene reiser spørsmilet om tilgjengeligheten av veiledning fra erfarne radgivere. I Tromsø har situasjonen vært uvanlig gunstig fordi undervisninga kunne legges opp i fortsettelsen av et forskningsprosjekt. Denne situasjonen er temporær og det er ellers lite sannsynlig at liknende forutsetninger kan være til stede ved andre læresteder innenfor overskuelig framtid. Etter vart syn er dette et ansvarsfelt der det er naturlig at nasjonale organ som NAVFs EDB-senter engasjerer seg. I.iii~r:!itl~ Bolvikeii. E.. Scliweder. T. and Sollicim. L Prcliminnrv Icciiire noics for ihc Noidic.. Rcrenicli coiirrc iti tniillivariarc analyris in archacology. University or Tromso, Iiisiitirrc o1 Mularlicniarical arid Pltysicni Scicnccr. Bolviken. E.. Hclskog. E.. Hclskog. K.. Holm-Olrcri. I.bl..Sollieirn. L. niid Bci-ielsccf. R Corrrspotidence analyris an nlicrnaiive to principal componenis. World Arcliaeo- log?. 14:l. pp blobcrg. C.A «Strucrurcvillc». A young person's guidc ta lind analyris. Gotlicnburg Univcrrily, Instilutc of Arcliacology.

13 Informationssystem med bilddatabas for museiforemål REFORM. REtrievenl system FOR Museums Informationssystemet REFORM ar uppbyggt kring en databas av typ faktadatabank med all information tillganglig on line. Systemet ar avsett for dokumentation av museiforemil ocli utvecklat vicl Kulturarvet, Falun. Det innehiller sival verbal information som fotografisk avbildning av respektive foremil. REFORM har utvecklats med ekonomiskt stod frin DFI, Delegationeii for vetenskaplig ocli teknisk informationsforsorjning. Armemuseum, Stockholm, fick 1982 anslag frin DFI for utveckling av ett system dar en nigot avvikande typ av foremålsbeskrivning matas in i clatabasen och dar bilderna finns lagrade pi videotape i stallet for pi videoskiva. Registrering av data Systemet ar avsett for museiforemil. Varje foremål beskrivs pi en A4-blankett (fig. I) dar halva blanketten innehiller fasta faltuppgifter och resten kan disponeras for fritestbeskrivning. Beskrivningarna ideiitifieras genom en beteckning for land, Ian, museum och foremilets nummer. Det finns mojlighet att gora beskrivliingar pi tvi nivier over de enskilda forcmilsbeskri\,iiingarna. For ett gravfalt kan den hogsta nivin innehilla uppgifter om liela omridet, t ex topografi, typ av gravar och utforda uridersokningar. Pi nasta nivi kan de enskilda gravarna och andra anlaggningar beskrivas. Pi dessa bida nivier gors beskrivningarna helt i fritext och pi motsvarande registreringsblanketter finns tvi falt for Iianvisniiig til1 gemensamma beskrivnincar. Realnumnier ansluter til1 ett internationellt klassificeringssystem ocli finns publicerat i «Outline of Cultural Materials)), utgiven av Human Relations Area Files, Inc. New Haven. En svensk bearbetning «oversikt over kulturinventariet» Iiar utgivits av Nordiska museet. De tresifrriga realnumren kan i REFORM utbyggas til1 12-siffriga, vilket mojliggor eii finare indelning av storre grupper. Ett sakord ar ett foremils rikssvenska benamning. Normer finns for sattet att ange sakord och forteckningar med godkanda sakord ocli realnummer kommer att fortlopande produceras från systemet. Inmatning Registrerade data kan matas in i systemet frin eii dataterminal eller via en mikrodator. Vid Kulturarvet anvands mikrodatorn Panasonic

14 d -.".-" "" YL,lI,.,., _.....*_.P 0 '., e m "- m- LYY,-,-... m.*,-.- w,. i... ".'. <,b m m m.... $7.,m -.,m.,as m..., ' -... ~.-, -,. -,. Ina,n m. mo 22 >,a %m,,. 25,-,a z,..,....,... ~".,,......,; a,a.." D m... 1, " ' ". 3s 10s -,-...v--... L.- -.~-.,.&--a,-u.- 'O,m e t."."... a,...* d, e a a,,in e, i? ~'~ '~ ~ #B , 7, ~ ,v >, ".,.,,..,q,..,,.-.e ".,.-." Fig. I. Regisrreriiigsbla~tkett. Filt. «S(riiilirig», iiiiiehrillereii kodbeteckiiiiix diir loiid, liil (iiiotsi~ororide) och iiiiiseets kodirigdr. Filt 20 och 2b, i,geiiieiisoiii beskr.», liaiii~isnr til1 nriiiiiiier pi oijergripoiick beskriilitiiisor. Filt 6, «spee. 6eii.n kon t?.y eorn ei1 dinlektol beiiiiii~iiiig pri ett foreiiidl. Ifilt 170, 180, 190 ocli 200 oiiges iiied forkortning vilko ritritt soiii oi3ses. Koderno i 270, 316, 35c, och 39d tolor oiii vilket noiiiii soiii oiigiisits pri respektii,e noiiiiirod. Koordinoteriio i 420, 426, 42c ocli 42d ir kopplorle til1 desso noliiiiroder. Desso lippgifter logros i systeiiiet och koiiiiiier efter hoiid ntt ~iiojliggoro oritoiiintisk koordinntsatting.

15 1 95. _ I : 0 m =u r ' N s LO 5 I C= = u 0 =E. -= A Ca.C< A... -=,.L *r -z =o. x3 oz E - I : Y.,. m =.. r" -. i y 0 0 I /.. - m ;I: N N IYD.i j - P. L P, - '2 % E _I &.?. - & & L - " j D ': ^ I -,d N * N P i = i " x P. = n : L - L.. * * & z = - = = =.. * x. w x i I I. 1 i i i! ) m $. 1, -. L '. z z m. "C YYC " I Y I Y 3 w 1.Y.Y I C c r C. C= Cm m- ' m-..,,= ;:5 Y w.. '.r z = A >= x >E 2 I Y r _I..,= I Y >.LYYL.L. d22 >- Z ' nu u x 2-5' - 2 ' x t s.. x,, z r" X"" "' m "USU3..u3." -'"" "....o%.l.2>&%. ce%u."l-ds2.w=. I.,. I=.. "0.D =ds-. SY>.OD*..ar<l.iPI.Iril-.PL.. *d",., eo",n.om.,.==.,u *m.mxma.=emo.o.m%.=-..od.=-m. j _I: ""."r r""""o&, c.._",," DDYY.=u-.Y.YL.L* x.== -,.,=E ".-=x "..,=m. I :" " - : i I j t': - 2..e M * 1 > i / " i l.l N r"! I! > ;? i z P k,;; I ' m P I! I : ". l o >. ; i:. > x... " < x z! = m z

16 ID-800 U, utrustad mecl tvi 8" disketter samt Texas Silent 733, utrustad med kassettband varilrin overforing sker till Paiiasonic. Beskriviiingariia finns p i blanketter men registrering kan ocksi gores direkt vid maskinen, dar blankettens layout finns på bildskarmen. Det senare forfarandet anvands av Arm~moseum. Overforing til dotobas Alla uppgifter lagras pi en medelstor clator, DEC system 10 vid Medicindata i Goteborg. Overforing frin mikrodator kan ske via uppringbar telefonfobindelse, Datel, mecl 300- eller baud eller split speed 1200/75. Ofta ar en anslutning till det nordiska datanatet, Datex, ekonomiskt fordelaktigt samtidigt som det ar tekniskt mera avancerat och tillforlitligtdet ger aven en rad fordelar vid internationell datatrafik. Data lagrade på 8" disketter kan aven sandas per post till Medicindata ocli Iasas in direkt till DEC 10. Overforda data testas ocli felmeddelanden skrivs ut for manuell rattning. Uppdatering kan sedan ske genom ett editeringsprograin med terminalen uppkopplad mot DEC 10. Sakorcl och realnuinmer finns lagrade i en speciell fil, ocli vid inmntning av iiya foremilbeskrivningar gors en jamforelse och nya sakord, realnummer eller koinbinationer daremellan skrivs ut på en blanke[[ for manuell granskning innan de tillfors filen. På motsvarande satt lagras socken, Ian och ort samt motsvarande koordinat. Koordiiiatsattingen kan gores automatiskt for orter som finns inlagda i systemet.

17 F;,y. 4. S~~sreil~oi~ersikl for REFORIM. Utdata De godkanda ocli uppdaterade beskrivningarna skrivs ut p i en skonskrivande printer i tvi exemplar varav ett kommer att ingi i samlingsagarens katalog och ett forvaras pi Kulturarvet. Darutover kan en rad

18 sammanstallningslistor produceras, t ex topografiskt register, namnregister, teknikregister och materialregister. Dessa listor kan skrivas for en samlingsagare, ett Ian eller for hela landet. Sakordslistan (fig. 2) och realnummerlistor visar Iiur dessa data normerats. Di nya uppgifter hela tiden tillfors systemet kommer listorna att publiceras i form av iterkominande rapporter. Databasen System 3RIP anvandes for uppbyggnad och sokning i den databas som innehiller alla registrerade uppgifter. Systemet tilliter sokning i hela textmassan, s k fritextsokning eller sokning i speciella falt. Vid utmatning av resultatet for en sokning kan man valja mellan att visa fullstandiga beskrivningar eller delar darav. Utmatning kan ske lios terminalanvandaren pi en bildskarm, printer eller diskett for senare studium eller man kan valja utskrift med snabb radskrivare vid datacentralen och postbefodran. Bildhnntering Bide svarthita bilder och fargbilder av registrerade foremil finns lagrade pi bildskiva. Bilderna kan med hjalp av en laserskivspelare visas pi fargtv. Det system som anvands ar Philips laservision. Foremilsbilder pi film overfors via 35-mm spelfilm til1 videotape ocli darifrin til1 bildskiva. En dubbelsidig skiva rymmer bilder och varje enskild bild kan nis genom ett spirnummer. Apparaten kan styras manuellt eller med hjalp av dator. Spirnumren for bilderna finns i databasen och det mojliggor automatisk visning av bilder pi teve samtidigt som motsvarande foremilsbeskrivningar visas pi bildskarmen. (fig. 3 og 4) Systemet REFORM ar idag i huvudsak fardigutvecklat och museer och andra kan ansluta sie for att mata in eeen information eller utnvttia.. den samlade mangden data som idag omfattar uppemot foremilsbeskrivningar, samtliga tillhorande olika hembygdsforeningar och museer som haft sina samlingar vid Kulturarvet. I dagarn har ocksi Armemuseum borjat overfora sina beskrivningar til1 REFORM.

19 Edb i arkeologi-undervisningen? Gro hi'anrlt Bor arkeologi-stiidenter fi opplaring i bruk av edb som ledd i et organisert studieopplegg? Ettersom databehandling synes i vnre tidens losen innenfor stadig flere omrider av samfunnslivet og i økende grad ogsi i ulike forskningssammenlienger, burde vel konsekvensen vare at edb-opplnring gjores obligatorisk i universitetsutdanningen. Nir jeg like\'el ineiier at edb-bruk ikke bor inngi som en integrert del av arkeologi-stucliet. liar dette flere irsaker som dels har i gjøre med fagets egenart og dels gjelder forskerutdanningen generelt. Det er fristende i denne sammenheng i sitere «EDB-loven» fra GLI~I~ILII~~ Hernes' siste lovsamling: ((Det er menneskelig i feile. men for virkelig i rote ting til, trengs en datamaskinni. Ni tror jeg riktignok at datamaskinene kan vsere til stor hjelp i mange arkeologiske iorskningssammenhenger, og at de i stedet for i «rote ting til» kan lette arbeidet med i finne iram i og sortere arkeologisk materiale. h4en jeg tror ikke edb er et magisk virkemiddel for all arkeologisk forskning og for alle typer problemstillinger. Bruk eller ikke bruk av edb mi vurderes i det enkelte tilfelle og av den enkelte forsker. De11 aktuelle problemstilling og materialets art m i avgjøre om edb er et Iiensiktsmessig og nødvendig hjelpeiniddel. I denne vurderingsprosessen ligger sannsynligheten for mye proving og feiling for milet nis, Selv om det etter hsert er gjort ei1 del forskning pi omridet arkeologi og edb, er likevel mye ugjort og uavklart. Derfor mener jeg det nii vare de mer etablerte forskerne som tar belastningen med eventuelt i mislykkes eller bruke lang tid i et forsok p i i bruke edb i ulike arkeologiske forskningsoppgaver. Studenter nest har ikke tid og rid og faglig status til i eksperimeiilere med nye metoder og hjelpemidler i avhandlingene sine. Men det vil vel alltid vzre noen studenter som rneiier i ha behov for og lyst til i prøve edb pi det materialet de arbeider med. Og selvfolgelig mener jeg at disse studentene mi ri muligheter til ci gjøre det. Men da vil det vare opp til den eiikelte student i soke slik informasjon og kuniiskap - pi samme mite som studenter alltid har mittet finne iram til hjelpemidler, metoder og stoff fra tilgrensende fag som har vart relevante for deres spesielle problemstillinger. Lar en derimot edb-opp- Irrring inngi son? (mer eller mindre) obligatorisk del av arkeologi-undervisningen, vil dette hjelpemidlet fi en status soin det etter min mening ikke bor ha, dvs. det vil lett kunne oppfattes som eneste og/eller beste hjelpeniitldel for alle arkeologiske problemstillinger. Et annet viktig argument mot i integrere edb-opplnring i arkeologistudiet er etter min

20 mening at det er begrenset hvor mye fagstoff en kan vente at studentene skal tilegne seg i Iopet av studietiden. Faget arkeologi er som et lius med mange rom. Mangeartet og maiigfoldig kunnskap om fakta, teorier og metoder skal lia plass under samme tak, og stoffmengden - ny kunnskap pi ulike felt av faget og i tilgrensende fagomrider - bare oker med irene. I undervisnings- og studiesammenheng forer dette til en stadig avveining mellom «gammel» og «ny>) kunnskap. Det er ikke lenger mulig for den enkelte student i ha den fulle og hele faglige oversikten. Studieplanene representerer utvalg av den tilgjengelige kunnskap. I skjieringspunktet mellom faglige onskemtil og en realistisk studiesituasjon vil eii rekke omrider av faget - bide fakta, metoder, Iijelpemicller og teorier - falle utenfor studieplan-rammene. Prioriteringen er selvsagt ikke endelig - bor ikke v=re det - men endres med fagets kunnskapsmengde, ined de faglige behov som gjelder til enhver tid og med de personer som er satt til i forvalte studieoppleggene. Vurdert ut fra dagens situasjon synes jeg ikke opplæring i edb- bruk er et umust» som horer hjemnie i e11 arkeologisk stuclieplan. For arkeologistudiet ved Universitetet i Bergen foreligger det heller ingen planer om i organisere slik undervisning - verken pi kort eller noe lengre sikt. Mei1 hva som kan viere aktuelt om fem, ti, tjue ir, vager jeg ikke lia noen mening om. Likevel - for i vri litt p i Shakespeare - vager jeg i Iievde at «To be or not to be (an arcliaeologist) is not a question of edp.n I. I-lcrnc~. Gadiniinrl: iwl-lvorior gali g5r gnli Flcre iiyc lover ror dcr rnoderiic rncnncikci>. Ulii~ciriictriorln~ct

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

INF2270 Datamaskinarkitektur

INF2270 Datamaskinarkitektur Velkommen Velkommen til INF2270 Datamaskinarkitektur Motto: Datamaskinen på tvers Forelesere Forelesere Omid Mirmotahari (omidmi@ifi.uio.no) fra Studielaben, men opprinnelig fra Nanoelektronikk. Dag Langmyhr

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Prototyping. TDT4180, vår Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU

Prototyping. TDT4180, vår Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU Prototyping TDT4180, vår 2017 Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU Hva er prototype? En forenklet representasjon av en designløsning. KonkreAsering av design-idéer. Verktøy for tesang og gjenstand for Albakemelding

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling Geomatikk-begrepet GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene». As defined by

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen SIU Ph.d.-mobilitet UiB 2. februar 2011 Arne Haugen 2 SIUs undersøkelse av mobilitet på ph.d.nivå SIUs rolle som kompetansesenter, rådgiver Stor interesse fra lærestedene Rapport på engelsk ferdig våren

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Evaluering av PROPSY301 høsten 2012

Evaluering av PROPSY301 høsten 2012 Evaluering av PROPSY301 høsten 2012 Propsy 301 er et profesjonsforberedende kurs som består av følgende tema: PROPSY301 Fagetikk PROPSY301 Kvalitativ metode PROPSY301 Kvantitativ metode (metodekursene

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 Internasjonale tester har løftet opp spørsmålet om hva god matematikkundervisning

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Slik bygger vi konkurransekraft sammen. Tor Olav Mørseth

Slik bygger vi konkurransekraft sammen. Tor Olav Mørseth Slik bygger vi konkurransekraft sammen Tor Olav Mørseth Source: The Economist Source: BCG Analysis, BCG e-intensity Index Hovedfunn: The five top scoring countries Norway, Sweden, Switzerland, Denmark,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

MAT503 Samling Notodden uke Dagen: Dagens LUB-er:

MAT503 Samling Notodden uke Dagen: Dagens LUB-er: MAT503 Samling Notodden uke 3 2017 Dagen: 09.15-1200 Forelesning og aktiviteter knyttet til hvordan elever forstår funksjonsbegrepet 12.00-13.00 Lunsj 13.00-15.00 Vi lager et undervisningsopplegg knyttet

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Introduksjon til 3290

Introduksjon til 3290 Introduksjon til 3290 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 29 / 30.08.2017 Gruppetimene Presentasjon og diskusjon av ukens tema, pensum og begreper. Tirsdager 14:15-16:00 Onsdager 12:15-14:00 Dere kan møte

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer