SENTERETS RAPPORTSERIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTERETS RAPPORTSERIE"

Transkript

1

2 SENTERETS RAPPORTSERIE RAPPORT nr. 1. EDB i gjenstandsfagene. Rapport fra en konferanse i Bergen, 18. og 19. april September opptrykk november ISBN l Pris kr. 40. RAPPORT nr. 2. Et norsk datamaskinelt tekstkorpus. Rapport fra en konferanse i Bergen, 19. og 20. oktober Februar opptrykk ISBN Pris kr. 20. RAPPORT nr. 3. Rapport fra den nasjonale konferanse om EDB i språk og litteraturforskning, 4. og 5. januar Mars opptrykk november ISBN Pris kr. 50. RAPPORT nr. 4. Oppbygging av EDB-katalog for folkemusea i Hordaland og kulturgeografisk registrering på Vestlandet. April opptrykk november ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 5. Rapport fra NKKM's EDB-komite. August ISBN Pris kr. 15. RAPPORT nr. 6. Prgveprosjekt med EDB ved Norsk Folkemuseum. Oktober ISBN Pris kr. 15. RAPPORT nr. 7. Ivar Fonnes: Norsk landbruksordbok. Prosjektrapport om databehandling og tilrettelegging for trykking. September ISBN Pris kr. 25. RAPPORT nr. 8. SEFRAK. Rapport frå pr~veprosjekt for databehandling av kulturminneregisteret. Oktober ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 9. Jostein H. Hauge og Sigbj~rn Århus: Dataregistrering i humanistiske fag med vekt på optisk lesing. August opptrykk januar ISBN Utsolgt. RAPPORT nr. 10. Roald Skarsten: Innfkiring i SPSS for humanister. November opptrykk november ISBN Pris kr. 30. RAPPORT nr. 11. Jostein H. Hauge og Knut Hofland: Rapport fra 4 konferanser i USA sommeren The 17th Annua1 Meeting of Computational Linguistics. La Jolla Conference on Cognitive Science. The fourth International Conference on Computers in the Humanities. Data Bases in the Humanities and Social Science. November ISBN Utsolgt. RAPPORT nr. 12. EDB og manuskriptregistraturer. Oktober opptrykk november ISBN Pris kr. 20. RAPPORT nr. 13. Datatjenester for og datasamarbeid mellom kunst og kulturhistoriske museer. Februar opptrykk november ISBN Pris kr. 50. Forts. 3. omslagsside.

3 humanistiske data 2-83 NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning The Norwegian Cornputing Centre for the Humanities NAVF NORGES ALMENVITENSKAPELIGE FORSKNINGSRAD

4 NA\'Fs EDB-reciici. ror Ii~iiii:iriisiisk ior*kning hlr oppreilei a\ Norges aloicnviienskapeli8 l'airhnin~riid i Seniriri linr <om oppga\e A nrbeidc pi riarjonal baris for uibicdrl\c a\ cclb i inl-rknincwrhridci i dc Iiiirrinniriiikr fngcric. Ilci cr oppl-eiici en r;ioi;iibr.id<;i\inle iiicd Ucii\cr<iicici i Bsrgcn soni b1.a. gir Sciiiirci ;idgong ril edb-tjc~icrter \ed U~~i>cr\iierci. Scnicrii i~i~ir iid<kriiici f-liininliisiirke Dnin (3 lir. pi. Ar) og cti rapporiscric (28 cr uihoiiiiiiei pi. 1.8.S?). Scnicrii si wkicinriai for liiirrriaiiorinl Cooipiiicr Arcliive of Modcrii Englisli (ICAME). og tilgir hlatlei ICAAIE NE\i'S. Sciiicrei driver egric oppl;cri~ig~rprugi;ini ror viien<knpcli:! prrronnlr og rnednrbeidcrc i dcii koriioiick~iirke gl-uiipcri iniicriior de iiiininni5iirkc fag. Ilei hlir ogsi Iioldi furskjellige kiiir og \cniinni otii edb og lii~nialiiiiisk iorrkriirig. Tidspiitiki og cniricr blir kiiririgjori i Iiiininlii<ii<ke Dnia og pi iririiiii5joiiclic Iiiicrci~riie kari koririntl5friii bc<iillc irrnislding og Hirrnnnirtirkc Dnia (kr for iii<iiiii~joiicii. (1, U.U~!\ n.18,~.,i...:g LI.AL \.\j I \ LIII~-*G(:~c~ i<>: IW~I~O,\I:-~ R~C:IL- \i<iii\-i.iiiii, Ji.ir,ii, Il I-I:i.:~i i.i:i.i i. l...ii Sn<ir:ind. lliiri~. Jnii3ti\eri. hriwii hi,is : : : l. l x! l r : il lid, 53,!ill4 ll:r$:~.l ~t~$rr<i!~,:i. 'l'.! 105, Hiri~ioiiiiiirkr Doiii i\ piiblirliid hy Tlic Naiwcgioii Coniputing Ccriirc for ilic I-luniatiiiic* Ediiniial groiip:.loriciri li. li~iigc. Elili Solitrand. Roiic Jolinriicn. Tlic jotirnal caii he ordeied ironi ilie addic\i i~ieniiocied ho ve. Caiiirihiiiioii, ;ire \velconic. \'ledni-beirleie i dciie nuninter: Rcirliri. /Iri.iid~r~i!, aiiiafiiien\ii. Uriivci-<iiriei i Trooiio %>rl~jriip/jri~iiik.cnrid.pliilol.. Univcisiicici i Ilcigcn Nlow Hi>riiiioi.~rr,,i, Ior<iandarc. Kiiliuranri. ly;ilun Siis.Ir>liiiii~~r>ii, proic\\oi. Uniicr<iicrci i Oslo Gi<> lf<r,rrli, aniariiicri\ir. U~iivcrriiciei i Hcigen C/ii.<. Orioii, Icciiircr. Univcrriiy of London Siip Il'eiiodcr, dorrrii. Utiiici<iiciei i 0510 IFra Scnicrci:,lfm?t,,,d D<di>,rii,/r,.~ic~ir~ H. /f<,<<gc,, R!,,w JO/>O,?.W,I, Tro 11/0//<.i-, h'riiii,i Soiiig, oi..sici,i Neigriri, Elin.SSr>liirn,ir/, Pc,r I'<~.~~hriri<ir/

5 Innhold Artikler: Datamaskinen i arkeologi. Stig Welinder... s. 5 Erfaring med statistikk og edb i arkeologisundervisninga ved Universitetet i Tromsø. Reidar Bertelsen... s. 7 Iiiformationssystem med bilddatabas for inuseiforemil. Rune Hermansson s 11. Edb i arkeologi-undervisningen? Gro Mandt... s 17 Tlie futtire of quantitative methods in archaeology. Clive Orton s. 19 Kvantitative metoder inom arkeologisk forskning. Stig Welinder s. 22 Grafisk databehandling. Øystein Reigem... s. 27 Bruk av edb i Iiumanistiske fag. Torbjørg Breivik... s 48 Framtidas datamaskiner. Øystein Reigeni... s 53 Semesteremiie i edb for humanister. Eva Moller... s. 59 Rapporter 1CAMCI.konferansen. Tel Aviv. s Utviklingsseminar s 68 Aslib INFORMATICS s 73 Intelligens og datamaskiner s. 76 Formidling av humanistisk forskning via film og video.. s. 80 Informasjonskonferan s 83 Computer Corpora i English Language Research... s. 90 Databaser i Iiumaniora og sosialvitenskap s ICCH/60... s. 93 Styrking av edb-aktivitetene ved Det liistorisk-filosofiske fakultet, UiB... s 95 Norsk utvalg for bibliotekautomatisering... s. 96 Bibliotekautomatisering i Norge Rapport ror s 98.. Meldinger s. 100 Nytt i bib1iotek.e s l06 Summary s 108

6 Edb i arkeologi Grafisk databehandling Vanligvis presenterer vi ei? reklre irlike terlia orn edb og liirri7ni7istiske fag i kilert ntrrnrner av bladet. I dette ncrmrnerer liar vi i~nidlertid valgt å gi plass til to nier orlifattende redegjorelser nied tillcnytning til edb i arkeologi og grafisk databehandling. Det er i dag ca. I5 år siden de forste mkeologiske rniljoer rok i bruk edb i vårt land. Vi rneiier tiden nå er illne til å få e17 preser7tasjon av arbeid son7 er irtfort og få synspunlcter på edb soni I~jelpeniiclclel i arkeologisk fag- og forskningsnrbeid. H~trnnnistiske Data liar bedt dosent Stig Welinder, Oldsaksarnlingen, UiO 0111 å vcere giesteredalctor for denne delen. Stig Welirider har selv brirkt datarnaslrin i sitt arbeid, senest sorl? forsker-na VF i ca. I I/2 år. Da arbeidet han rl~ecl irtvikling av en programpakke for Iri~antitativ og statistisk analyse i arkeologi. Dafnr~~askinens mirliglleter til å lagre og bearbeide store datnrneiigder Iiar fort til behov for å kunne fremstille resiiltaterie av clntabeharidlingen i en oversiktlig og enkel forn7 ('f.eks. diagrarnrner; kurver; kart). I tillegg oppstår et onske 0111 å kunne fremstille og bearbeide tegninger av virkelige objekter, f.eks. på en dataskjerni. Begge disse behov for visualiserirzg tas opp i artikkelen til f~rstelconsulent 0j)stein Reigem om grafisk databehandling. Bruk av denne tekniklcen har i dag vcert beskjeden innenfor de l~trrnaiiistiske fag, nien lier vil det skje store endringer frernover etter Izvert sorn utstyr og progranivare forbedres - og blir rimeligere, Jostein H. Hauge

7 Datamaskinen i arkeologi Den foijande artikelsamlingen belyser anvandningen av datamaskinbaserade metoder inom arkeologi. Nedan foljer en Forsok till systematisk introduktion utifrin en norsk synviiikel. Under senare delen av 1970-talet slog datamaskinen igenom som redskap inom norsk arkeologi. Tidigare pionjarverksamhet liatle stupat beroende pi en rad faktorer, som alla efter 1975 har undanrojts. De framsta drivkrafterna vid den snabba och effektiva introduktioiien av datamaskinarkeologi ar - utan iiibordes rangordning: 1. Arkeologernas egen nyfikenhet 2. Internationella forebilder, inte minst Iarobocker som Doran et al Effektiva interaktiva programpaket (SPSS, Minitab etc.) 4. God tillging til1 stormaskiner ocli interaktiva terminaler p i universiteten 5. God tillging til ekonomiska ressurser for datamaskinanvandning 6. God tillging till konsultlijalp vid NAVFs EDB-senter for homanisrisk forskning och de historisk-filosofiska fakulteternas EDBavdelningar (eller motsvarande beroende pi universitet) Inom delar av arkeologin kan datamkaskinanvandning idag sagas vara rutin. Inom andra delar pigir innovationsarbete. Inom ytterligare andra potentiella anvaiidningsomriden pigir ingen verksamhet, och ingen verksamhet planeras. Den verksamliet, som faktiskt pigir, vid de arkeologiska regionmuseerna och Riksantikvaren kan summeras tinder tre huvudrubriker: l. Antikvarisk anvandning De arkeologiska institutionerna forvaltar omfattande samlingar av foremil och omfattande arkiv. Samliiigarna och arkiven Iiar en daglig rutinmassig anvandning i forskning och kulturminnesforvaltning. Arbetsuppgifter, som ar val agnade for datorisering, ar sokning i det ekonomiska kartverkets foriilamningsregister i samband med planorenden, sokning i foremilskataloger, och bevakning av konserveringstillstandet lios foremilssamlingar. Den datoriserade fornininnesforvaltningen vid Arkeologisk museum i Stavanger ar beskriven av L0ken Ett liknande system i bruk vid Fredningsstyrelsen i Kopenliainii ar beskrivet av Hansen Arbetet med datoriserade foremilskataloger befinner sig pi planerings- og forsaksnivi. Milet ar att infora arkiv- och soksystem liknande det av Rune Hermansson beskrivna.

8 2. Analytisk anvandning Med ((analytisk anvandningn avses anvandningen av datamaiiipulering,statistiska inetoder, simulering och speciella for arkeologi ~itvecklade kvantitativa metoder sisom scriationsmetoder. Statistiska metoder, aven sofistikerade multivariata analysmetoder, aiivands itlag rutirimassigt inoni norsk arkeologi (dock ej PA alla institutioner). Ett antal arbeteri av acccptabel iiiternationell standard har publicerats, [.ex. Holm-Olsen 1981, Jolinsen et al I Stig Welinders artikcl skisseras ilulaget inetl avsecnde på anvandtiingen av datarnaskinbaserad statistik; i Clive Ortons artikel skisseras ett internationellt framtidsperspekti\,. 3. Undervisning Det ser ut som om iiitrocluktionen av datamaskinbaseratle metoder i norsk arkeologi ar forenat med ett geiierationsskifte inom deii vetenskapliga personalen på museer ocli iiiiclervisningsavdelningar. Om denna iakttagelse ar riktig - ocli om en bred introduktion av datamaskinbaserade metoder i norsk arkeologi ar onskvard si miste undervisningen av dagens forskarstudenter vara central. Gro Mandi och Reidar Bertelsen diskiiterar i sina artiklar tle erfarenlieter, som Iiittills ar gjord vid iindervisningsavdelningarna i Bergen og Tromso. For Oslos del kan suinmeras att iindervisning i brok av det urkcologiska prograrnpaketet STAR. beskrivet i «Humaiiistiske data 1-83», kommer att vara ett reguljart undervisningsmoment for inellonifag f.0.m Doron. J.E. S I-loclson. F.R ~luilicrn:iiics and L.oniliiiterr in nrcliacology. - E<linhiirgli. H:iciscii. B.P EDB og ~ikacologi. - Aiiiikvnriskc siildicr j. l - O I.kl Econoiiiy :ind heiileineni putiern l600 AD. bnscd on c\i<lencr froni Inriri ~~iuilnds. - Norncgiaii arclincologi~.nl rcvicsi 14::. Oslo. Jolin~in. B. 8 \\'clindcl.. S. 1982, Tlic inhcrcnt sirui.iiil.e of ilie I-lolinsrnnlma grarci'ield. - Sitirlien rii Snclisciiforicliu~ig 3. Hilrlcslicirn. Lnkrci. T. EDB i forniiiiiiiieiorrali11i11g \'cd ci nrkeolcigisk iniibeoiii. - Hurn;tciiriirki darn I-$3. Ucrgcn.

9 Erfaring med statistikk og edb i arkeologiundervisninga ved Universitetet i Tromss Reihr Bertelsen NorA arkeologi har en115 ikke girt coinpiiteren iioeii stor plass. Ii\crkcn i forvaltnine. iorskriine eller iindervisninr. Der ei likcvel klare reari til ar u. u denne situasjonen er i endring, derfor vil kanskje mange si at undervisningsinstituttene burde ligge foran og forberede neste generasjon pi det som kommer. Mitt hovedsynspunkt er at en kanskje bor holde noe igjen og at det ikke er sterke grunner til i gi compiiteren større plass i undervisningssammenheng enn det som faller naturlig i forskeropplæringa. Virt fokus bør viere pi forskingsmessige behov, ikke pi verktøyet og dets potensiale. Dette er ikke noen uvesentlig distinksjon nir man tenker pi den store bredden i bruksfelt som edb har fitt. I dag kan man ikke sette likhetstegn mellom edb og statistiske analyser. Virt utgangspunkt bar vært at multivariable statistiske metoder er av potensiell stor betydning for arkeologi fordi empirien vir ofte er ugjennomsiktig. Vi har ytterst fi kilder av berettende karaktei og definitivt ingen besvarte spørreskjemaer der utsagn fra intervjuobjektene er relativt klare. Virt materiale trenger ofte reduksjon slik at vi kan skille klare strukturer fra «grums og støy». Konvensjonelle statistiske teknikker stiller ofte krav til empirien som vi ikke kan fi oppfylt. Multivariable metoder brukt eksplorativt kan ofte gi innsikter i materialet som er vesentlig for en fruktbar hypotesedannelse. Ulempen er imidlertid at slike metoder krever si omfattende regneoperasjoner at de i praksis ikke kan gjennomfares med blokk og blyant. I overensstemmelse med dette har vir undervisning pi dette feltet dreid seg om statistiske metoder der edb har vært et nødvendig verktøy, ikke om computerens generelle muligheter til i løse statistiske eller andre oppgaver. For i gjøre dette noe klarere, skal vi ta leseren med til Carl Ase1 Mobergs STRUCTUREVILLE. Trafikken i byen er bide for «pedestrians)) (blyant og papir) og for «drivers» (computer). Forskjellen er pi mange miter analog med det vi ville oppleve som fotgjenger og bilist i en moderne by. Vi kunne gjennomføre de fleste forflytninger ved begge metoder, men det ville vnre noe situasjonsavhengig hva som er gunstigst. En svært viktig del av STRUCTURE- VILLE er imidlertid reservert for «drivers», det er «The Plantetarium Terminal)) hvor de store og uoversiktlige datatabeller kan forenkles slik at de gir mening. Passasjene hit, gjennom «The Eigenvalue Wall)) er ipen bare for den som har den nødvendige statistiske innsikt og behersker computeren til formilet.

10 To kurs i Tromse Erfaringene her i Tromsø er ikke omfattende, det er i hovedsak to tiltak som har vært gjennomført: l. Nordisk forskerkurs i tilknytting til et NAVF-støttet forskningsprosjekt: «Multivariable statistiske metoder i arkeologi.» Kursarrangementet var i samarbeid med NAVFs EDB-senter for humanistisk forskning og fant sted i juni Forelesningsrekke og kurs for magistergradstudenter i deskriptiv ' og eksplorativ statistikk, vårsemesteret Forskerkurset ble gjennomført med de sju prosjektmedarbeiderne som kjernegruppe og hovedbyrden av undervisning l i pi statistikerne. Spesialforelesninger ble gitt av inviterte gjesteforelesere. Deltakere var hovedsakelig yngre nordiske forskere fra arkeologi og nære nabofag. Deres forhandserfaring i statistikk og computerbruk varierte sterkt, men den forskningsbaserte motivasjon var stor over heile linja. Hovedmilet med kurset var i gi deltakerne innsikt og brukserfaring i to multivariable statistiske metoder som kursledelsen ansi var av sentral betydning, korrespondanseanalyse og prinsipal komponentanalyse (Bølviken e.a. 1982). Ellers skulle kurset gi kjennskap gjennom omtale av en del andre metoder, faktoranalyse, clusteranalyse, regresjonsanalyse osv. For i ni dette milet var det nødvendig i sikre at deltakerne hadde et felles startgrunnlag: - Grunnleggende innsikt i deskriptiv statistikk - Nok ferdighet i edb til i kunne opprette datafiler og operere et fitall programpakker - Elementær arkeologisk innsikt i en del datasett som var valgt ut til ovingseksempler Denne felles plattformen ble gitt via intensive innføringskurs der det var rom for spesialveiledning etter behov. Hoveddelen av sjølve forskerkurset var si sikta inn mot ei klargjøring av det matematiske grunnlaget for de utvalgte metodene, anvendelse av metodene pi øvingseksempler og eget materiale og tolkingsdiskusjoner av analyseresultatene. Kursledelsens egen vurdering av et slikt «trangt» opplegg var at konsentrasjonen omkring fi temaer tillot at deltakerne fikk en djupere innsikt enn det en rikeligere meny ville gitt innafor de samme rammebetingelser. Det var imidlertid en ipenhar ulempe at metoder som har hatt betydning i seinere irs arkeologiske forskning mitte skjæres ut. Dette ble søkt retta pi ved at innbudte gjesteforelesere redegjorde for prosjekter der alternative og eventuelt mer spesialiserte metoder var anvendt. Disse forelesningene hadde ogsi en klart motiverende effekt. I kurse: var det ogsi innpasset en del diskusjoner som tok sikte p& i evaluere ulike tilnærminger og ikke ininst diskusjoner av mulighetene som ligger i standard statistikkpakker.

11 Fi,?. I. Kort oiter STRUCTUREVILLE i Tore Scliii,eders izerijoil /Boli~ikeii et o1 1981:9). Frciiiistilliiigeii er logel etter Carl Ase1 Mobergs origiiicil (1976).

12 Erfaringer Pedagogisk sett er vire erfaringer noksi alminnelige, bide deltaker og underviser fir best utbytte nir undervisningsopplegget treffer behov som er begrunna i deltakernes forskningsinteresser. Etter i ha sammenligna egne erfaringer fra annen kurssammenheng med de to tiltakene vi har gjennomført, star det ogsi klart for oss at statistisk veiledning i et fag mi baseres pi statistikere som har godt kjennskap til fagets egenart. Det gir ikke pi langt nær samme utbytte i bruke statistikere som ikke kjenner faget, kvantitativt orienterte forskere fra andre fag eller edb-fagfolk som kanskje hverken er sterke i statistikk eller det aktuelle anvendelsesfaget. Forskerveiledning i anvendt statistikk er en oppgave for fagstatistikere som er i stand til i takle de metodiske utfordringene som f.eks. arkeologifaget byr pi. Kurset i deskriptiv og eksplorativ statistikk for magistergradstudentene i arkeologi viren 1982 bygde delvis pi erfaringene fra forskerkurset. Milet var i hovedsak det samme. Ramrnebetingelser gjorde det n~dvendig med en del endringer: lærerstaben var begrensa til en statistiker og en arkeolog, undervisningsvolumet var noksi likt, men spredt over ett semester og deltakertallet var det halve (9 mot 18). Dette medførte et noe trangere opplegg mens vi fikk bedre muligheter til ti konsentrere oss noe om deltakernes egne prosjektinteresser. Fordi studentene hadde noe svakere statistisk innsikt pi forhand enn det forskerkursdeltakerne hadde, var det ogsi viktig i konsentrere seg sterkere om elementær deskriptiv statistikk og - edb-messig - ferdishets- - trening. Disse erfaringene reiser spørsmilet om tilgjengeligheten av veiledning fra erfarne radgivere. I Tromsø har situasjonen vært uvanlig gunstig fordi undervisninga kunne legges opp i fortsettelsen av et forskningsprosjekt. Denne situasjonen er temporær og det er ellers lite sannsynlig at liknende forutsetninger kan være til stede ved andre læresteder innenfor overskuelig framtid. Etter vart syn er dette et ansvarsfelt der det er naturlig at nasjonale organ som NAVFs EDB-senter engasjerer seg. I.iii~r:!itl~ Bolvikeii. E.. Scliweder. T. and Sollicim. L Prcliminnrv Icciiire noics for ihc Noidic.. Rcrenicli coiirrc iti tniillivariarc analyris in archacology. University or Tromso, Iiisiitirrc o1 Mularlicniarical arid Pltysicni Scicnccr. Bolviken. E.. Hclskog. E.. Hclskog. K.. Holm-Olrcri. I.bl..Sollieirn. L. niid Bci-ielsccf. R Corrrspotidence analyris an nlicrnaiive to principal componenis. World Arcliaeo- log?. 14:l. pp blobcrg. C.A «Strucrurcvillc». A young person's guidc ta lind analyris. Gotlicnburg Univcrrily, Instilutc of Arcliacology.

13 Informationssystem med bilddatabas for museiforemål REFORM. REtrievenl system FOR Museums Informationssystemet REFORM ar uppbyggt kring en databas av typ faktadatabank med all information tillganglig on line. Systemet ar avsett for dokumentation av museiforemil ocli utvecklat vicl Kulturarvet, Falun. Det innehiller sival verbal information som fotografisk avbildning av respektive foremil. REFORM har utvecklats med ekonomiskt stod frin DFI, Delegationeii for vetenskaplig ocli teknisk informationsforsorjning. Armemuseum, Stockholm, fick 1982 anslag frin DFI for utveckling av ett system dar en nigot avvikande typ av foremålsbeskrivning matas in i clatabasen och dar bilderna finns lagrade pi videotape i stallet for pi videoskiva. Registrering av data Systemet ar avsett for museiforemil. Varje foremål beskrivs pi en A4-blankett (fig. I) dar halva blanketten innehiller fasta faltuppgifter och resten kan disponeras for fritestbeskrivning. Beskrivningarna ideiitifieras genom en beteckning for land, Ian, museum och foremilets nummer. Det finns mojlighet att gora beskrivliingar pi tvi nivier over de enskilda forcmilsbeskri\,iiingarna. For ett gravfalt kan den hogsta nivin innehilla uppgifter om liela omridet, t ex topografi, typ av gravar och utforda uridersokningar. Pi nasta nivi kan de enskilda gravarna och andra anlaggningar beskrivas. Pi dessa bida nivier gors beskrivningarna helt i fritext och pi motsvarande registreringsblanketter finns tvi falt for Iianvisniiig til1 gemensamma beskrivnincar. Realnumnier ansluter til1 ett internationellt klassificeringssystem ocli finns publicerat i «Outline of Cultural Materials)), utgiven av Human Relations Area Files, Inc. New Haven. En svensk bearbetning «oversikt over kulturinventariet» Iiar utgivits av Nordiska museet. De tresifrriga realnumren kan i REFORM utbyggas til1 12-siffriga, vilket mojliggor eii finare indelning av storre grupper. Ett sakord ar ett foremils rikssvenska benamning. Normer finns for sattet att ange sakord och forteckningar med godkanda sakord ocli realnummer kommer att fortlopande produceras från systemet. Inmatning Registrerade data kan matas in i systemet frin eii dataterminal eller via en mikrodator. Vid Kulturarvet anvands mikrodatorn Panasonic

14 d -.".-" "" YL,lI,.,., _.....*_.P 0 '., e m "- m- LYY,-,-... m.*,-.- w,. i... ".'. <,b m m m.... $7.,m -.,m.,as m..., ' -... ~.-, -,. -,. Ina,n m. mo 22 >,a %m,,. 25,-,a z,..,....,... ~".,,......,; a,a.." D m... 1, " ' ". 3s 10s -,-...v--... L.- -.~-.,.&--a,-u.- 'O,m e t."."... a,...* d, e a a,,in e, i? ~'~ '~ ~ #B , 7, ~ ,v >, ".,.,,..,q,..,,.-.e ".,.-." Fig. I. Regisrreriiigsbla~tkett. Filt. «S(riiilirig», iiiiiehrillereii kodbeteckiiiiix diir loiid, liil (iiiotsi~ororide) och iiiiiseets kodirigdr. Filt 20 och 2b, i,geiiieiisoiii beskr.», liaiii~isnr til1 nriiiiiiier pi oijergripoiick beskriilitiiisor. Filt 6, «spee. 6eii.n kon t?.y eorn ei1 dinlektol beiiiiii~iiiig pri ett foreiiidl. Ifilt 170, 180, 190 ocli 200 oiiges iiied forkortning vilko ritritt soiii oi3ses. Koderno i 270, 316, 35c, och 39d tolor oiii vilket noiiiii soiii oiigiisits pri respektii,e noiiiiirod. Koordinoteriio i 420, 426, 42c ocli 42d ir kopplorle til1 desso noliiiiroder. Desso lippgifter logros i systeiiiet och koiiiiiier efter hoiid ntt ~iiojliggoro oritoiiintisk koordinntsatting.

15 1 95. _ I : 0 m =u r ' N s LO 5 I C= = u 0 =E. -= A Ca.C< A... -=,.L *r -z =o. x3 oz E - I : Y.,. m =.. r" -. i y 0 0 I /.. - m ;I: N N IYD.i j - P. L P, - '2 % E _I &.?. - & & L - " j D ': ^ I -,d N * N P i = i " x P. = n : L - L.. * * & z = - = = =.. * x. w x i I I. 1 i i i! ) m $. 1, -. L '. z z m. "C YYC " I Y I Y 3 w 1.Y.Y I C c r C. C= Cm m- ' m-..,,= ;:5 Y w.. '.r z = A >= x >E 2 I Y r _I..,= I Y >.LYYL.L. d22 >- Z ' nu u x 2-5' - 2 ' x t s.. x,, z r" X"" "' m "USU3..u3." -'"" "....o%.l.2>&%. ce%u."l-ds2.w=. I.,. I=.. "0.D =ds-. SY>.OD*..ar<l.iPI.Iril-.PL.. *d",., eo",n.om.,.==.,u *m.mxma.=emo.o.m%.=-..od.=-m. j _I: ""."r r""""o&, c.._",," DDYY.=u-.Y.YL.L* x.== -,.,=E ".-=x "..,=m. I :" " - : i I j t': - 2..e M * 1 > i / " i l.l N r"! I! > ;? i z P k,;; I ' m P I! I : ". l o >. ; i:. > x... " < x z! = m z

16 ID-800 U, utrustad mecl tvi 8" disketter samt Texas Silent 733, utrustad med kassettband varilrin overforing sker till Paiiasonic. Beskriviiingariia finns p i blanketter men registrering kan ocksi gores direkt vid maskinen, dar blankettens layout finns på bildskarmen. Det senare forfarandet anvands av Arm~moseum. Overforing til dotobas Alla uppgifter lagras pi en medelstor clator, DEC system 10 vid Medicindata i Goteborg. Overforing frin mikrodator kan ske via uppringbar telefonfobindelse, Datel, mecl 300- eller baud eller split speed 1200/75. Ofta ar en anslutning till det nordiska datanatet, Datex, ekonomiskt fordelaktigt samtidigt som det ar tekniskt mera avancerat och tillforlitligtdet ger aven en rad fordelar vid internationell datatrafik. Data lagrade på 8" disketter kan aven sandas per post till Medicindata ocli Iasas in direkt till DEC 10. Overforda data testas ocli felmeddelanden skrivs ut for manuell rattning. Uppdatering kan sedan ske genom ett editeringsprograin med terminalen uppkopplad mot DEC 10. Sakorcl och realnuinmer finns lagrade i en speciell fil, ocli vid inmntning av iiya foremilbeskrivningar gors en jamforelse och nya sakord, realnummer eller koinbinationer daremellan skrivs ut på en blanke[[ for manuell granskning innan de tillfors filen. På motsvarande satt lagras socken, Ian och ort samt motsvarande koordinat. Koordiiiatsattingen kan gores automatiskt for orter som finns inlagda i systemet.

17 F;,y. 4. S~~sreil~oi~ersikl for REFORIM. Utdata De godkanda ocli uppdaterade beskrivningarna skrivs ut p i en skonskrivande printer i tvi exemplar varav ett kommer att ingi i samlingsagarens katalog och ett forvaras pi Kulturarvet. Darutover kan en rad

18 sammanstallningslistor produceras, t ex topografiskt register, namnregister, teknikregister och materialregister. Dessa listor kan skrivas for en samlingsagare, ett Ian eller for hela landet. Sakordslistan (fig. 2) och realnummerlistor visar Iiur dessa data normerats. Di nya uppgifter hela tiden tillfors systemet kommer listorna att publiceras i form av iterkominande rapporter. Databasen System 3RIP anvandes for uppbyggnad och sokning i den databas som innehiller alla registrerade uppgifter. Systemet tilliter sokning i hela textmassan, s k fritextsokning eller sokning i speciella falt. Vid utmatning av resultatet for en sokning kan man valja mellan att visa fullstandiga beskrivningar eller delar darav. Utmatning kan ske lios terminalanvandaren pi en bildskarm, printer eller diskett for senare studium eller man kan valja utskrift med snabb radskrivare vid datacentralen och postbefodran. Bildhnntering Bide svarthita bilder och fargbilder av registrerade foremil finns lagrade pi bildskiva. Bilderna kan med hjalp av en laserskivspelare visas pi fargtv. Det system som anvands ar Philips laservision. Foremilsbilder pi film overfors via 35-mm spelfilm til1 videotape ocli darifrin til1 bildskiva. En dubbelsidig skiva rymmer bilder och varje enskild bild kan nis genom ett spirnummer. Apparaten kan styras manuellt eller med hjalp av dator. Spirnumren for bilderna finns i databasen och det mojliggor automatisk visning av bilder pi teve samtidigt som motsvarande foremilsbeskrivningar visas pi bildskarmen. (fig. 3 og 4) Systemet REFORM ar idag i huvudsak fardigutvecklat och museer och andra kan ansluta sie for att mata in eeen information eller utnvttia.. den samlade mangden data som idag omfattar uppemot foremilsbeskrivningar, samtliga tillhorande olika hembygdsforeningar och museer som haft sina samlingar vid Kulturarvet. I dagarn har ocksi Armemuseum borjat overfora sina beskrivningar til1 REFORM.

19 Edb i arkeologi-undervisningen? Gro hi'anrlt Bor arkeologi-stiidenter fi opplaring i bruk av edb som ledd i et organisert studieopplegg? Ettersom databehandling synes i vnre tidens losen innenfor stadig flere omrider av samfunnslivet og i økende grad ogsi i ulike forskningssammenlienger, burde vel konsekvensen vare at edb-opplnring gjores obligatorisk i universitetsutdanningen. Nir jeg like\'el ineiier at edb-bruk ikke bor inngi som en integrert del av arkeologi-stucliet. liar dette flere irsaker som dels har i gjøre med fagets egenart og dels gjelder forskerutdanningen generelt. Det er fristende i denne sammenheng i sitere «EDB-loven» fra GLI~I~ILII~~ Hernes' siste lovsamling: ((Det er menneskelig i feile. men for virkelig i rote ting til, trengs en datamaskinni. Ni tror jeg riktignok at datamaskinene kan vsere til stor hjelp i mange arkeologiske iorskningssammenhenger, og at de i stedet for i «rote ting til» kan lette arbeidet med i finne iram i og sortere arkeologisk materiale. h4en jeg tror ikke edb er et magisk virkemiddel for all arkeologisk forskning og for alle typer problemstillinger. Bruk eller ikke bruk av edb mi vurderes i det enkelte tilfelle og av den enkelte forsker. De11 aktuelle problemstilling og materialets art m i avgjøre om edb er et Iiensiktsmessig og nødvendig hjelpeiniddel. I denne vurderingsprosessen ligger sannsynligheten for mye proving og feiling for milet nis, Selv om det etter hsert er gjort ei1 del forskning pi omridet arkeologi og edb, er likevel mye ugjort og uavklart. Derfor mener jeg det nii vare de mer etablerte forskerne som tar belastningen med eventuelt i mislykkes eller bruke lang tid i et forsok p i i bruke edb i ulike arkeologiske forskningsoppgaver. Studenter nest har ikke tid og rid og faglig status til i eksperimeiilere med nye metoder og hjelpemidler i avhandlingene sine. Men det vil vel alltid vzre noen studenter som rneiier i ha behov for og lyst til i prøve edb pi det materialet de arbeider med. Og selvfolgelig mener jeg at disse studentene mi ri muligheter til ci gjøre det. Men da vil det vare opp til den eiikelte student i soke slik informasjon og kuniiskap - pi samme mite som studenter alltid har mittet finne iram til hjelpemidler, metoder og stoff fra tilgrensende fag som har vart relevante for deres spesielle problemstillinger. Lar en derimot edb-opp- Irrring inngi son? (mer eller mindre) obligatorisk del av arkeologi-undervisningen, vil dette hjelpemidlet fi en status soin det etter min mening ikke bor ha, dvs. det vil lett kunne oppfattes som eneste og/eller beste hjelpeniitldel for alle arkeologiske problemstillinger. Et annet viktig argument mot i integrere edb-opplnring i arkeologistudiet er etter min

SENTERETS RAPPORTSERIE

SENTERETS RAPPORTSERIE SENTERETS RAPPORTSERIE RAPPORT nr. 1. EDB igjenstandsfagene. Rapport fra en konferanse i Bergen, 18. og 19. april 1978. September 1978. 2. opptrykk november 1981. ISBN-82-7283-022-1 Pris kr. 40. RAPPORT

Detaljer

NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS. Teoretiske prinsipper Theoretical principles

NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS. Teoretiske prinsipper Theoretical principles NASJ ONALR E GNSKAP NATIONAL ACCOUNTS Teoretiske prinsipper Theoretical principles SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 4, NASJONALREGNSKAP Teoretiske prinsipper NATIONAL ACCOUNTS Theoretical principles Av/By

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Digital kompetanse i yrkesfagene I hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse? Geir Østengen Fakultet for lærerutdanningen

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Arbeidsseminar om oversettingsteknologi i Norden Språkrådet, Oslo 23. og 24. oktober 2008 Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden Nordens språkråd

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Loppemarked - mye mer enn man tror... en studie av loppemarkeder i Oslo

Loppemarked - mye mer enn man tror... en studie av loppemarkeder i Oslo Rapport nr. 4-1999 Trond S. Briel Loppemarked - mye mer enn man tror... en studie av loppemarkeder i Oslo SIFO 1999 Rapport nr. 4 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Hanne Marit Kvitting ST306L Masteroppgave i Tilpasset opplæring Universitet i Nordland Våren 2011 40 stp ISSN; 1890-4998 ISBN; 978-82-7314-672-4 Oppgnr; 2/2012

Detaljer

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk utdanning Marit Kristin Allern Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer