0 Ørnes skole Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013"

Transkript

1 0 Ørnes skole Skoleåret

2 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid Årsplaner og fagrapport Elevenes arbeidsplaner Individuelle opplæringsplaner (IOP) Vurdering av elevene Karakterkort Organiseringen av skoledagen for elevene Fag- og timefordelingen NY GIV Arbeidet med skolemiljøet Kontakten mellom hjem og skole Foreldremøter Skolens rådsorgan Underveislogg Utviklingssamtaler Hjemmesiden Satsningsområder Digital kompetanse Vurdering for læring og Ungdomsskolesatsningen Helse og kosthold Aktiviteter gjennom skoleåret Skolebasert vurdering Styringsdokumenter. 9 1

3 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles og overordnede føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en enhetlig organisasjon med felles mål. Samtidig skal den gi skoleeier, foresatte og andre aktører et innblikk i hva som prioriteres ved skolen. Ved opprettelsen av egen hjemmeside på internett har vi fått en effektiv kanal for formidling av oppdatert informasjon. Her kan alle som ønsker det finne opplysninger om både elevtall, ansatte, bygninger m.v. Den tradisjonelle presentasjonen av skolen er derfor tatt ut av virksomhetsplanen. Hjemmesiden finner du under De ansatte ved skolen plikter å gjøre seg kjent med innholdet i virksomhetsplanen og retningslinjer som gis her er forpliktende for den enkelte tilsatte. Planen er vedtatt i Samarbeidsutvalget ved skolen den Ørnes skole, 27. september 2012 Nelly Undersåker Enga rektor 2

4 1.0 Pedagogisk arbeid Alle ansatte ved Ørnes skole skal følge skolens felles retningslinjer for undervisningen. Det innebærer: 1.1 Årsplaner og fagrapport Det skal utarbeides årsplaner for hvert fag og for de elevene som følger et spesialtilpasset opplæringstilbud. Årsplanene baseres på læreplanen og inneholder: - utvalgte kompetansemål fra Kunnskapsløftet - læringsmål, som en konkretisering av kompetansemålene - periodeinndeling - lærestoff - arbeidsmåter - vurderingsmåter Årsplanene kvalitetssikrer og dokumenterer innholdet i opplæringa, og fungerer som et styringsdokument for undervisninga gjennom skoleåret. Planarbeidet bidrar også til en god sammenheng mellom opplæringa på ungdomsskolens tre klassetrinn. Faglærerne med avgangsklasser utarbeider dessuten en fagrapport ved avslutninga av skoleåret, som kvalitetssikrer den lokalt gitte avgangsprøven ved skolen. Fagrapporten oppsummerer faginnholdet og prioriteringene siste skoleår. Skolen skal bidra aktivt til god kommunikasjon med eksterne sensorer og legge best mulig til rette for gode elevprestasjoner. Konkrete retningslinjer er utarbeidet. 1.2 Elevenes arbeidsplaner Hver enkelt elev ved Ørnes skole får utdelt en arbeidsplan med en normal varighet på to uker. Denne inneholder en svært konkret oversikt over ukene som gjør det lett for elever og foresatte å holde oversikt over fag, tidspunkter for svømming, prøver etc. Planen har også en læringsmeny som angir læringsmål og arbeidsoppgaver i alle fag. Gjennom denne gis elevene god mulighet til å teste sin egen måloppnåelse og kompetansenivå, både på egen hånd og i samarbeid med lærere og foresatte. Læringsmålene står i direkte sammenheng med årsplanene og dermed også kompetansemålene og kravene i gjeldende læreplan. Arbeidsplanene formidler også kortfattet informasjon til hjemmet og gjør eventuelle henvisninger til dokumenter utlagt på nett eller sendt hjem med elevene. Skolen oppfordrer alle foresatte om å bruke arbeidsplanene aktivt sammen med sine barn. Om en arbeidsplan skulle komme bort, har en mulighet til å finne frem til en ny i klassens rom på Fronter. I tilfeller hvor elever følger en individuell opplæringsplan (IOP), utarbeides det tilpassede arbeidsplaner med et faginnhold som helt eller delvis avviker fra den øvrige gruppa/klassen. 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP) For elever med spesialundervisning utarbeides det tilpassede og individuelle opplæringsplaner som avviker fra den ordinære gruppas opplæringstilbud, og fra de ordinære kompetansemålene i læreplanen. Disse baseres på rapporter og dokumenter som følger eleven fra barneskolen, uttalelser og utredninger fra PPT, samt samtaler med elever og foresatte, og utvikles gjennom et nært samarbeid mellom kontakt- og faglærere. De individuelle opplæringsplanene kvalitetssikres av skolens S-team, og blir evaluert hvert halvår. Den individuelle opplæringsplanen danner grunnlaget for arbeidet med spesielt tilrettelagte års- og periodeplaner. 3

5 1.4 Vurdering av elevene Kontaktlærere påser at alle elever får vurdering i alle fag, med eller uten karakter. Eleven skal også få vurdering i orden og oppførsel. Skolen gir heimen og eleven jevnlige skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger: Når Annenhver uke September Oktober November Desember Februar April Mai Hvordan Kontroll og retting av innlevert arbeid i fag, prøver eller tester med kommentarer/karakterer. Underveislogg: tilbakemeldinger på resultater i fag, arbeidsinnsats, fravær, orden og oppførsel Elevsamtaler og utviklingssamtaler Halvårsprøver med karakterer og muntlige/skriftlige veiledninger Halvårsvurderinger med karakterer og skriftlige veiledninger Underveislogg: tilbakemeldinger på resultater i fag, arbeidsinnsats, fravær, orden og oppførsel Elevsamtaler og utviklingssamtaler Halvårsprøver med karakterer og muntlige/skriftlige veiledninger Juni Halvårsvurderinger med karakterer og skriftlige veiledninger for 8. og 9. trinn. Sluttvurdering (vitnemål) 10. trinn. Vurdering i fag har tre hovedmål: 1. Skal si noe om elevens kompetansenivå i faget. 2. Skal fremme læring. 3. Skal virke styrende på tilpasningen av elevens undervisning. Ved karakteroppgjør og til utviklingssamtaler skal eleven få en veiledning på hvordan kompetansen kan heves. Foreldrene har rett til å bli varslet dersom en elev mangler vurderingsgrunnlag i fag, eller står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Dette gjelder alle klassetrinn. 1.5 Karakterkort Karakterkortet er den viktigste formelle dokumentasjonen av elevens faglige kompetansenivå. Dette deles ut ved hvert terminoppgjør (desember og juni), og gir en oversikt over oppnådde karakterer med tilhørende kommentarer. Kortet erstatter tidligere praksis med karakterbok, og signeres av foresatte før tilbakelevering til kontaktlærer og skolen. For avgangselevene erstattes karakterkortet av vitnemål i vårsemesteret. På 8. og 9. trinn, samt i høstsemesteret i 10. klasse, åpnes det for at lærerne kan gi elevene muntlige kommentarer. Det vil da fremgå på karakterkortet at veiledningen har skjedd muntlig. 1.6 Organiseringen av skoledagen for elevene 1. time Friminutt time Matfri time Friminutt time Skoleåret har 8. trinn to timer valgfag annenhver onsdag. Skoledagen til disse elevene pågår da frem til kl

6 1.7 Fag- og timefordelingen Fag Uketimer fordelt på trinn 8. tr. 9. tr. 10. tr. Matematikk 3,0 2,5 3,0 Norsk 3,5 3,0 3,5 Engelsk 2,0 2,0 2,0 Naturfag 2,0 2,5 2,0 RLE 1,0 1,0 2,0 Samfunnsfag 2,0 2,0 2,5 Mat og helse 2,5 Kroppsøving 2,0 2,0 2,0 Musikk 1,0 1,0 Kunst og håndverk 2,0 2,0 Språkfag 2,0 2,0 2,0 Elevrådsarbeid 1,0 0,5 Utdanningsvalg 1,0 1,0 1,0 Valgfag 1,5 Mat og helse og musikk er avgangsfag i 9. klasse, mens valgfag er avgangsfag på 8. trinn. Elevene kan velge et nytt valgfag for hvert klassetrinn og får vurdering av hvert av disse. Valgfag innføres trinnvis f.o.m. skoleåret I tillegg til de ordinære fagene gis det også tilbud om praktiske opplæringstilbud for elever med spesielle behov innenfor motorlære og kantinedrift. Enkelte elever kan også få tilbud om utplassering i yrkeslivet noen timer hver uke. I tillegg får alle elever i 10. klasse tilbud om trafikalt grunnkurs og praktisk trafikkopplæring på moped. 1.8 NY GIV Ny Giv er et nasjonalt prosjekt som er igangsatt for å få flere elever til å fullføre videregående utdanning. De elevene som slutter på videregående er i hovedsak elever som har lav fagkompetanse i lesing, skriving og regning. De har altså lært for lite i grunnskolen. For å gjøre flere elever bedre rustet til å fullføre videregående, skal faglig svake elever og elever med liten motivasjon få tettere oppfølging i siste del av 10. klasse. På Ørnes skole vil dette bety at en mindre gruppe elever får tilbud om 2-3 ekstra timer i matematikk og 2-3 ekstra timer i norsk hver uke fra februar og fram til eksamen. Her vil elevene få mulighet til å bedre sine grunnleggende ferdigheter, slik at de både vil kunne score bedre på eksamen i tiende klasse og i tillegg bli i stand til å klare seg faglig på videregående skole. Dette er et tilbud der foreldre og eleven selv må søke om å få delta, og der skolen foretar en vurdering om hvem som skal få plass på gruppa. De elevene som får plass må skrive under på en kontrakt, der de forplikter seg til å fullføre opplegget. Ny Giv-elevene registreres av videregående skoler, og de får derfor videre oppfølging når de starter der. Det er også muligheter for å få sommerjobb og eventuelt forkurs før du starter på videregående. Dette skal gi ungdom som sliter mestringsopplevelser, og gi dem motivasjon til å yte og lære mer. 1.9 Arbeidet med skolemiljøet Opplæringsloven 9a slår fast: "Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å oppfylle dette lovkravet. Skolens ansatte forplikter seg derfor til å sette seg inn i skolens forebyggende plan. Denne finnes på skolens hjemmeside. Elevene og foresatte skal i tillegg få informasjon om egne rettigheter dersom de opplever mistrivsel, mobbing eller andre forhold på skolen som virker negativt inn på deres helse, trivsel eller læring. 5

7 2.0 Kontakten mellom hjem og skole Den første kontakten mellom Ørnes skole og de foresatte opprettes under det første foreldremøtet, våren i 7. klasse. De foresatte til neste års 8. klasser inviteres da til skolen, og rektor og kontaktlærere gir generell informasjon om vårt arbeid, for å gjøre overgangen til ny skole lettere. Både foreldre og elever gis et innblikk i hva som forventes, arbeidsmåter, etc. 2.1 Foreldremøter Det arrangeres jevnlige foreldremøter på hvert klassetrinn, ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Skolen inviterer de foresatte i hver klasse til et plenumsmøte, med dialog og informasjon knyttet til alt fra rutiner til klassetur. Foreldregruppene velger dessuten klassekontakter, som skal fungere som talerør for de foresatte, og holde jevnlig kontakt med skolen, bl.a. som representanter i FAU. Disse har også i oppgave å arrangere sosiale sammenkomster for elever og foresatte i klassen. 2.2 Skolens rådsorgan Hver klasse velger to foreldrerepresentanter, kalt klassekontakter. Disse utgjør skolens FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Dette organet skal arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem. I tillegg skal skolen ha et skolemiljøutvalg (SMU), som skal arbeide spesielt for å sikre elever et godt arbeidsmiljø på skolen. Alle foreldre kan fremme saker gjennom sine klassekontakter. 2.3 Underveislogg Ørnes skole praktiserer en ordning med Underveislogg for å sikre regelmessig kontakt med hjemmet om elevens faglige utvikling og situasjon på skolen. Til fastsatte tider får hver elev utdelt et skriftlig dokument med oversikt over oppnådde karakterer, eventuell vurdering og veiledning i de ulike fagene, kommentarer vedr. arbeidsinnsats, orden og oppførsel. Denne loggen har som hovedhensikt å bidra til faglig og sosial utvikling, men er også et nyttig kontrollverktøy for de foresatte. Dokumentene signeres av de foresatte ved gjennomsyn og oppbevares så ved skolen. 2.4 Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler (kontakttimer) avholdes to ganger i løpet av et skoleår, en i høstsemesteret og en på våren. Dette er et møte mellom kontaktlærer, foresatte og elev, og inneholder en inngående samtale om og redegjørelse for elevens situasjon på skolen. I forkant av møtene har eleven vurdert seg selv. I tillegg er eleven også vurdert av læreren. Dette vurderingsskjemaet sendes heim til de foresatte i forkant av møtet, slik at heimen får anledning til å forberede seg før møtet. I forkant av møtet gjennomfører kontaktlærerne også elevsamtaler med den enkelte eleven. Utviklingssamtalene avholdes vanligvis i oktober og april, og har normalt følgende innhold: Høstsemesteret Vårsemesteret - elevens trivsel og sosiale utvikling - elevens trivsel og sosiale situasjon - arbeidsinnsats - arbeidsvaner og arbeidsinnsats 8. klasse - kompetansenivå i samtlige fag - kompetansenivå i samtlige fag - orden og oppførsel - orden og oppførsel - ambisjoner for neste skoleår 9. klasse 10. klasse - elevens trivsel og arbeidsvaner - kompetansenivå i samtlige fag - orden og oppførsel - om arbeidsuken - elevens trivsel og arbeidsvaner - kompetansenivå i samtlige fag - orden og oppførsel - ønsker og råd tilknyttet videre skolevalg - motivasjon - elevens trivsel og arbeidsvaner - kompetansenivå i samtlige fag - orden og oppførsel - om arbeidsuken og tanker vedr. videre skolegang - faglig kompetansenivå - varsel vedr. event. nedsatte karakterer i orden og oppførsel - målsettinger for avslutningen av året 6

8 2.5 Hjemmesiden Ørnes skole har en oppdatert hjemmeside med mye nyttig informasjon. Målet er at flere foreldre skal ta i bruk nettsiden som en informasjonskanal. Etter hvert vil elever også bli mer delaktige i stoff som legges ut, slik at de også får økt interesse av siden: Satsningsområder 3.1 Digital kompetanse Ørnes skole viderefører sin satsning på bruk av digitale verktøy i undervisningen. All planlegging og dokumentasjon i forhold til undervisningen foregår ved bruk av PC. Det forventes derfor at de ansatte tilegner seg kunnskap og kompetanse til å kunne følge de felles retningslinjene for undervisningsarbeid som gjelder ved skolen vår. Fronter skal brukes som et verktøy for kommunikasjon mellom skole og hjem. Planer og møteinnkallinger skal legges i klassenes rom på Fronter og slik gjøres tilgjengelig for foresatte og elever. Elevene skal også ha mulighet for å levere arbeid elektronisk. Instruksjon i bruken av Fronter gis på foreldremøtene. Økt satsning på bruk av skolens hjemmeside på Internett skal bidra til bedre kommunikasjon med foresatte, elever og andre aktører utenfor skolen. Hjemmesiden skal gi oppdatert og nyttig informasjon samt fremstå slik at besøkende vender tilbake. Elevene må også lære å bruke PC som et godt arbeidsverktøy og hjelpemiddel i alle fag. Dette innebærer at skolen må ha klare retningslinjer for bruken av PC på skolen. Elever på 8. og 9. trinn får låne hver sin PC, slik at de kan lære seg riktig bruk av den det første året på ungdomsskolen. Elevene på 10. trinn skal også ha mulighet til å bruke PC på skolen, enten sin egen private, eller ved å låne skolens maskiner. Det er en målsetning at skolen skal kunne tilby lån av PC til alle sine elever i løpet av neste skoleår. Klasserom er utstyrt med prosjektør og digital tavle eller Smartboard og det forventes at både lærerne og elevene tar disse i bruk når det er hensiktsmessig. 3.2 Vurdering for læring og Ungdomsskolesatsningen Undervisningsseksjonen har lagt føringer på skolenes satsningsområder gjennom felles kommunale kursdager og samlinger. Skoleåret videreføres den kommunale satsningen på Vurdering for læring, med spesielt fokus på hvordan vurdering og veiledning kan brukes for å øke elevenes motivasjon for læring. I tillegg deltar Ørnes skole i en nasjonal satsning på ungdomstrinnet, kalt «Ungdomsskolesatsningen». Dette er et nasjonalt piloteringsprosjekt, der Ørnes skole er en av seks skoler i Nordland som deltar. Målsetningen er å øke elevenes motivasjon og læring blant annet gjennom mer praktisk og variert undervisning. Universitetet i Nordland er vår samarbeidspartner, som skal bidra med veiledning og ideer i forhold til den enkelte lærer og hele skolens pedagogiske virksomhet. Dette satsningsområdet vektlegger viktigheten av at elever opplever undervisningen som nyttig, der også praktiske ferdigheter skal utvikles. Vi opprettholder derfor våre praktiske opplæringstilbud innen trafikkopplæring, motorlære, kantinedrift, musikaloppsetning og Kulturuke Dette er et kostnadskrevende, men viktig tilbud til elevene våre Helse og kosthold Skolemat er viktig, og skolen har derfor åpen elevkantine hver dag. Menyen skal være sunn. I samarbeid med Frisklivssentralen og Skolehelsetjenesten ønsker skolen også å komme i gang med trening for ungdom i skoletiden. For mange unge er inaktive på fritiden, og trenger muligheter for å lære å ta ansvar for egen helse og form. Vektproblem er økende blant ungdom, og her er skolen en viktig arena for forbyggende arbeid. 7

9 4.0 Aktiviteter gjennom skoleåret Måned/tid Beskrivelse Ansvar Juni - Foreldremøter for neste års 8. klasser - Besøksdager for kommende elever Kontaktlærerne, rektor Kontaktlærerne, rådgiver - Overgangsmøter for kommende elever Rektor, rådgiver, kontaktlærere August - Skolestart! - Bli kjent tur for hele skolen - Tur for de nye 8. klassene - Valg til og konstituering av elevråd Hele virksomheten Team 8 Team 8/kontaktlærerne Kontaktlærerne, ansvarlig lærer September Oktober - november Desember - Planleggingsdager - Klasselister og lister over skoleskyss - Oppgaver over lesetid og timeplaner - Aktivitets- og møteplaner - Inspeksjonsplan - Møteplaner - Foreldremøter - Fotballturnering - Utarbeidelse av IOP - Gjennomføring av nasjonale prøver, 8.og 9. - Underveislogg - Budsjett og økonomirapport - Utarbeidelse av virksomhetsplan - Konstituering av FAU, SU, SMU - Elevsamtaler og utviklingssamtaler - Tentamen/halvårsprøver - Halldag - Evaluering av IOP - Orientering om elever fra avgiverskolene - GSI - Juleball - Halvårsvurderinger - Tentamen - Oppgjør av protokoller, fraværsføring Administrasjon/seksjon Rektor/inspektør Rektor, teamledergruppa Rektor Kontaktlærerne Utvalgte lærere Kontakt- og faglærere Faglærerne på 8. og 9. trinn Kontakt- og faglærere Rektor, teamledergruppa Rektor Kontakt- og faglærere Faglærere Team 9 Kontakt- og faglærere, S-team Rektor, rådgiver Ansvarlige lærere, elevrådet Fag- og kontaktlærere Faglærere Kontaktlærere - Medarbeidersamtaler Rektor Januar - Halvårsrapport - Regnskapsrapportering Februar - Underveislogg Kontakt- og faglærere - Budsjettarbeid - Frist for søknad til videregående skole, på særskilt inntak (IOP) Rådgiver Mars - april Mai Juni - Utviklingssamtaler - Kulturuke - Tentamen - Temamøter med elever/foreldre - Møte med avgiverskolene - Forberedelse til arbeidsuke - Frist for søknad til videregående skole - Beregning av stillinger og utlysninger - Arbeidsuke for 9. trinn - Evaluering av IOP- - Skriftlig eksamen - Enkeltvedtak for spesialundervisning - Ønskeliste for neste skoleår - Klassesammensetning, neste 8. trinn - Idrettsdag - Terminoppgjør, 8. og 9. trinn - Sluttoppgjør, 10. klasse Kontakt- og faglærere Kulturukekomitéen Faglærerne Teamene Rektor, kontaktlærere Rådgiver Rådgiver Administrasjon/seksjon Team 9, rådgiver Kontakt- og faglærere, S-team Rektor Rektor, ansatte Rektor, kontaktlærere Team 9 Fag- og kontaktlærere Fag- og kontaktlærere 8

10 Måned/tid Beskrivelse Ansvar - Avslutning for avgangselevene - Lokalt gitt avgangsprøve (muntlig eksamen) - Hospitering hos avgiverskolene - Vitnemål, 10. klasse - Valg av satsningsområde neste skoleår - Timeplanarbeid, planlegging nytt skoleår Team 10 Faglærerne Rådgiver, kontaktlærere Rektor, pedagogene I tillegg kommer arbeidsoppgaver som utføres løpende gjennom skoleåret, og som det er vanskelig å tidfeste konkret. 5.0 Skolebasert vurdering Organisasjonen Ørnes skole skal ha kontinuerlig fokus på egen praksis, for å sikre et best mulig opplæringstilbud til elevene. Den enkelte tilsatte har et selvstendig ansvar for å evaluere egne rutiner, undervisnings- og vurderingspraksis, men skolens ledelse legger dessuten til rette for systematisk arbeid med skolebasert vurdering. Kvalitetsvurderingssystemet Hvor god er vår skole? gir oss sentrale parametre for å øke innsikten i egen virksomhet, og gode indikasjoner kommer også frem gjennom andre tiltak: - trivselsundersøkelse blant elevene - elevundersøkelse - foreldreundersøkelse - lærerundersøkelse - medarbeidersamtaler - faglige drøftinger i fellesmøter - ståstedsanalysen - GSI Skolebasert vurdering er viktig for å kartlegge sterke sider ved skolen, og for å avdekke og prioritere områder for forbedring. Samtidig håper vi at dette arbeidet kan bidra til økt bevissthet hos den enkelte i forhold til egen praksis. Ørnes skole har fokusert på liv og virke i skolen, og vært i mindre grad opptatt av resultatoppnåelse og prestasjoner. Vi ønsker å sette mer fokus på dette området, der målsettingen er at våre elever skal få bedre resultater på de målbare nasjonale prøver og eksamen 6.0 Styringsdokumenter Virksomheten ved Ørnes skole styres gjennom en rekke planer/dokumenter, og i det daglige arbeidet plikter vi å forholde oss til retningslinjer og føringer gitt i disse. Vi kan generelt skille mellom sentralt gitte føringer og lokale retningslinjer. På skolens hjemmeside kan man til en hver tid finne en oppdatert liste over hvilke styringsdokumenter som gjelder. I tillegg er den enkelte faglærer ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene eksamensordninger i sine fag, og for å tilpasse opplæringen i forhold til disse. Utdanningsdirektoratets publiseringer av retningslinjer for avgangsprøver og eksempeloppgaver er følgelig styrende for undervisninga i faget. Skolens ledelse gjør sine økonomiske og strategiske prioriteringer med basis i budsjett/økonomiplan og kommunale planer for kompetanseutvikling, spesielle satsningsområder m.v. 9

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret

0 Ørnes skole Skoleåret 0 Ørnes skole Skoleåret 2011-2012 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010

0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010 0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010 Innhold 1.0 Presentasjon av Ørnes skole.. 3 1.1 Generelt 3 1.2 Profilering 3 1.3 Organisering 3 1.4 S-team og rådgiver 3 1.5 Basisteam og helsesøstertjeneste.. 3 1.6 Planer

Detaljer

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Solvang skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 163 2013 161 2014 163 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014 Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.0.2014 Innhold HENSIKT... 2 OMFANG... 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 2 Underveisvurdering... 2 Underveis- og sluttvurdering i... 2 ARBEIDSBESKRIVELSE... 3 Ansvar... 3 Arbeidets

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2016/2017 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2017/2018 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Skolemiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2013/2014

Virksomhetsplan for Berger skole 2013/2014 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2013/2014 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2010

Strategisk plan Bjørnholt skole 2010 Strategisk plan Bjørnholt skole 2010 Forelagt driftsstyret 19.01.2010 sist endret 19.01.2010 side 1 av 7 Brukerperspektiv 1.1 Strategisk mål: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre enn i

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Klassesammensetting Fellesorientering for alle klasser Kort møte i den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Nesset ungdomsskole Levanger kommune 1. INNLEDNING Nesset ungdomsskole ligger på Nesset i Levanger kommune. Elevene kommer fra to barneskoler, Nesheim og Halsan. Det

Detaljer

En skole for framtida!

En skole for framtida! En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR SEM SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 15.08.10 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Skolens

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: Dato: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET FAG ELEVENS NAVN KLASSE/GRUPPE SKOLEÅR KONTAKTLÆRER FAGETS NAVN Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom

Detaljer

Virksomhetsplan. Glomfjord skole 2014-2015

Virksomhetsplan. Glomfjord skole 2014-2015 Virksomhetsplan Glomfjord skole 2014-2015 Vedtatt i SU 16.09 2014 Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Presentasjon av Glomfjord skole... 4 2.1 Kort om Glomfjord skole... 4 3.0 Pedagogisk arbeid... 4 3.1 Visjon...

Detaljer

Tidlig innsats & tilpasset opplæring

Tidlig innsats & tilpasset opplæring Tidlig innsats & tilpasset opplæring Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Vollen skole I dette heftet beskriver vi de

Detaljer

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten

Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA. Kjell Arne Håland. Kyrkjevollen skole i Skoleporten Resultatvurdering 2007 KYRKJEVOLLEN SKOLE SKOLEFAKTA Gateadresse, postnr og sted. Rektor: Klassetrinn: Skolens hjemmeside Kyrkjevollen skole i Skoleporten Kamskjellveien 2, 4310 Hommersåk Kjell Arne Håland

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 IDRETTSFAG PÅ ST. SVITHUN Første klasse kom i 2011 Vi er i dag 4 klasser, 1IDA, 1IDB, 2IDF og 3IDF Ca. 120 elever Ansvar idrett: Christer Corneliussen Rådgiver: Trond

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Undervisning revisjon pr. 8. februar 2012 Forord Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting. Vurdering for læring

Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting. Vurdering for læring Messenlia skoles satsingsområder. Hovedmålsetting Økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring Vurdering for læring Underveisvurdering blant annet gjennom elev/utviklingssamtaler minst 4 ganger pr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Læring i dag muligheter i morgen! På Ellingsrud skole skal hver skoledag og hver undervisningsøkt bidra til god læring som gir den enkelte elev muligheter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole

Foreldremøte Første møte med Øygard ungdomsskole Foreldremøte 07.02.2017 Første møte med Øygard ungdomsskole Agenda Rektor Rune Stangeland skolen og skolens organisering skolens visjon og filosofi hjem-skole, læringsverksted FAU valgfag Undervisningsinspektør

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN. Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009.

Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN. Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009. Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009. Søvik oppvekstsenter avd. skole Sol-skolen Samarbeid Om Læring

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 2 Oversikt over ansatte Skoleåret 2016-17 Ansatt Stilling i % Stilling Nelly Undersåker Enga 100 rektor Børge Danielsen 100 inspektør, faglærer

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære Virksomhetsplan Skoleåret 2014/2015 Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Visjon for Bodøskolene 2016 Skolestrategi 2012 2015... 3 3. Skolens satsningsområder

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Lindesnes ungdomsskole. Vedtekter, årshjul og Bry deg for FAU

Lindesnes ungdomsskole. Vedtekter, årshjul og Bry deg for FAU Lindesnes ungdomsskole Vedtekter, årshjul og Bry deg for FAU Vedtekter 1- Foreldrerådet Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Referat fra SU og SMU ved Enga skole den 02.10.2013

Referat fra SU og SMU ved Enga skole den 02.10.2013 Enga skole Referat fra SU og SMU ved Enga skole den 02.10.2013 Til stede: Odd Børre Kildal, Laila Loe, Hannah Danielsen, Silje Brevik, Margit Nystad, Bjørn Terje Vangen, Marie Halsos, Adrian Rendal, Monja

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer