SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport"

Transkript

1 SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport

2 Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer i bedret punktlighet/ regularitet og publikumsarealer 12 Sikkerhet 12 Drift 13 SLHs ledergruppe 13 Kvalitetsstyring 14 Ansatte og arbeidsmiljø 14 Ytre miljø 14 Arbeidsplasser på Sandefjord Torp 18 Konsesjon 18 Eierstruktur 18 Begivenheter etter årsavslutning 19 Disponering av årets resultat 19 Fortsatt drift 19 Resultatregnskap 2 Balanse - aktiva 21 Balanse - passiva 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

3 Sammendrag For fjerde året på rad har antall passasjerer som har reist over Sandefjord Torp økt. Totalt reiste nesten 1,6 millioner passasjerer via Sandefjord Torp i 28. Dette er en økning på 3, prosent sammenlignet med 27. Både selskapets regularitet og punktlighet var langt under forventet nivå. Dette bedret seg betraktelig mot slutten av 28 med innfasing av nye fly. Widerøe flyr nå hovedsakelig med Q4-maskiner. Disse har meget god regularitet og punktlighet. Passasjerutviklingen var spesielt positiv i annet halvår med en tredjekvartalsvekst på 3,5 prosent og en fjerdekvartalsvekst på hele 7,9 prosent. Sett i lys av den finansielle krisen som forverret den økonomiske situasjonen både i Norge og internasjonalt i samme periode, var dette en meget tilfredsstillende utvikling. Den vedvarende og forventede passasjerveksten medførte utvidelse av arealene i utenlandsterminalen i fjerde kvartal 28. Antall rute- og charterbevegelser økte i 28 med 1,5 prosent. Soliditet SLH har per en egenkapital på kroner. Selskapets soliditet er 38,2 %. Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet SLH har i løpet av 28 investert i nytt instrumentinnflygingssystem for å bedre regularitet og punktlighet, ny sandsilo, oppgradering av taxeveier og utvidelse og endringer av terminal. Endring PASSASJERER i % Rute innland ,2 % Charter innland ,26 % Rute utland ,23 % Charter utland ,67 % Totalt ,3 % Utenlands Andelen utenlandsreisende på Sandefjord Torp var i 28 79,9 prosent (77,9 prosent i 27). Totalt økte antall utenlandsreisende med 5,6 prosent i 28 (21,7 prosent i 27). Ryanair åpnet i juni 28 en ny rute til Birmingham og økte fra slutten av oktober fra tre til fire daglige frekvenser til London. Ryanair innstilte alle sine flyginger fra Torp til Madrid ultimo oktober på grunn av dårlig lønnsomhet på denne ruten. I vinterhalvåret reduserer Ryanair i tillegg frekvensen på enkelte av selskapets ruter. Wizz Air åpnet i løpet av 28 nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Sistnevnte er kun en sommerrute. Widerøe og KLM har flyginger til henholdsvis København og Amsterdam. Innenlands Innenlands var det en passasjernedgang på 6,2 prosent. Den store nedgangen skyldes bl.a. Coast Airs konkurs 23. januar 28 og dermed innstilling av alle flyginger til og fra Haugesund samt færre forretningsreisende på Widerøes ruter spesielt i andre halvår. Widerøe hadde store utfordringer i første halvår 28. Konkurranse Det har i 28 vært en ytterligere skjerpning av konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet. Gardermoen tiltrekker seg i kraft av sin størrelse stadig nye selskap og ruter. Flyplassen hadde i 28 en passasjerøkning på 1,6 prosent og totalt 19,3 millioner passasjerer. Geiteryggen vokser og har om lag femtitusen passasjerer årlig. Fra februar 28 har Norwegian utviklet et bety-delig rutenett til og fra Moss Rygge med anslagsvis over fire hundre og førti tusen passasjerer i løpet året. I lys av dette er trafikkutviklingen på Sandefjord Torp meget tilfredsstillende. Punktlighet og regularitet Sandefjord Torp har i 28 hatt en punktlighet på 8,3 % (8,5 % i 27). I syv av tolv måneder i 28 har Sandefjord Torp hatt en bedre punktlighet enn Oslo Gardermoen. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på Sandefjord Torp var på 97,4 % i 28 (97,9 % i 27). Det betyr at litt over to av hundre planlagte avganger fra Sandefjord Torp ble kansellert. De viktigste årsakene til kansellering i 28 var; mangel på fly (1), vær (63), teknisk feil (63), streik (4) og mangel på besetning (14). Ytre miljø Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for Sandefjord Torp. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 141:24 standarden. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i sin bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. Det er investert betydelige beløp i avisingsanlegg med tilhørende beredskapsdammer og overvåkingsanlegg. 3

4 Flyplassfaglig utredning av Sandefjord Torp Det ble sommeren 28 avholdt tilbudskonkurranse om flyplassfaglig utredning. Rambøll Danmark A/S vant konkurransen, og startet i oktober arbeidet med utredningen som skal vurdere alternativ utvikling av flyplassen på vest- og østsiden av rullebanen. Utredningen forventes å være ferdig i april 29. Kommersielle arealer Det ble i andre og tredje kvartal 28 avholdt tilbudskonkurranse om kommersielle arealer knyttet til restaurant, kiosk, pub, bar og bokhandel. Umoe Catering vant konkurransen om drift av restaurant, pub og bar. Reitan Servicehandel vant konkurransen om drift av kioskene, og Tanum vant konkurransen om drift av bokhandelen. Tilbudskonkurransen medførte at store deler av disse arealene har blitt betydelig modernisert. Resultat Til tross for økt konkurranse og store investeringer fikk selskapet om lag samme driftsresultat i 28 som i 27. Selv om nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene nominelt er uforandret, har selskapet klart å øke de kommersielle inntektene. SLH hadde i 28 en omsetning på 246,7 millioner kroner (231,1 millioner kroner i 27). Ordinært resultatet før skatt 28 var 36,6 millioner kroner (37,9 millioner kroner i 27). Konsesjonsvilkår SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått en midlertidig konse-sjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Torp som sivil landingsplass fram til og med 2. august 29. Det er knyttet usikkerhet til hvilke vilkår som vil være styrende for SLH i fornyet konsesjon. Luftfartstilsynet har i sitt høringsutkast blant annet foreslått at avgifter til konsesjonshaver for bruk av landingsplassen kan fastsettes av Samferdselsdepartementet, og at åpningstider for lufthavnen fastsettes ved særskilt bestemmelse av Luftfartstilsynet. Åpningstidene bestemmes i dag av lokale myndigheter, mens SLH står fritt til å fastsette egne avgifter. Driftsåret 29 Det er knyttet usikkerhet til driftsåret 29 først og fremst relatert til hvordan markedene reagerer på den generelle finansielle uroen. Det er overkapasitet i den globale og europeiske luftfarten. Mange flyselskap klarer ikke å levere positive resultater. Det er derfor ventet at det vil skje en konsolidering i luftfarten. SLH følger utviklingen nøye. Sommerruter Bodø Tromsø T r on d hei m Be r ge n S t a v ange r Sandefjord Torp Glasg o w K øbenh a v n Dublin Liverpool Ams t e r da m Bremen Birmingham London Düsseldorf Poznan F r ankfur t Praha Gdansk Warszawa Katowice Kiev 4 Alicante Marseille Barcelona Milano Bologna Pisa Sardinia Sicilia

5 Statistikk for perioden Antall passasjerer Antall sivile flybevegelser Rutebevegelser Charter Skole- og annen sivil flyvning Økonomi (NOK ) Driftsinntekter Årsresultat Skattekostnad på ordinært resultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall annsatte Andel av total antall passasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/ trasitt) Oslo Gardermoen 88,8 % 91, % 91,7 % 91,6 % 92, % 91, % Sandefjord Torp 8,5 % 8,7 % 8,1 % 8,3 % 8, % 9, % Moss Rygge 2,4 % Skien Geiteryggen,3 %,3 %,2 %,1% - - 5

6 Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 28 var på 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 28 var på 71,1 millioner kroner (68,4 millioner kroner i 27). Resultat etter skatt i 28 var på 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27). Skattekostnad på ordinært resultat var i 28 på 1,3 millioner kroner (1,7 millioner kroner i 27). Tabell 1: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon Resultat etter skatt per passasjer 25,39 % 26,5 % 23, % 4% Figur 4: Rent Figur 6: Utviking per passasjer EBIT-margin Driftsresultat EBITDA-margin 19,86 % (Driftres. + ord. avskr.) / Driftsinntekter Resultatgrad 2,8 % 28,83 % Årsresultat / Driftsinntekter Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29,56 % 1,65 % 11,78 % 34,82 % Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld,7 % 1, % Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt / Gj.sn egenkapital Utbytte per aksje (%) Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 6: Utviking per passasjer 15,57 % 17,32 % Figur 6: Utviking per passasjer 15,47 % Resultat etter skatt per passasjer Totalkapitalrentabilitet 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% Soliditet 2% 1% Rentedekningsgrad % % ,6 % ,6 % 15,8 % 34,99 % 39,5 % 8% 6% 4% 5,73 % 5,2 % 2% Figur 1: NettoFigur omsteni 7: EB 6% 8 12,1 % % % % 34,72% 15 2% 4% 6 35% 5 1% ,6 % 15,1 % 12% % 1,4 % 16% 4,275% 5 % Ne 13,92 % % 1,1 % Resuktatgrad EBITDA-margin 18% 38,4721% % 38,24 %15% % 5% Resultat Netto omsetning (NOK etter ) skatt (NOK ) % 4 1% Res.5%før finanskostnader 24 22,37 % Figur 2: Res. etter skatt og res.grad % 27 1,7 % 11,725% 8 3% 3, 2, 1 1, 5 15% 24 11,5 %35% 25% 4, Egenkapital / Totalkapital Figur 1: Netto omstening og EDBITDAgjeld margin Rentebærende 4% EBITDA (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 4% 35% 25 EBITDA Resultat etter skatt per passasjer Rentebærende gjeld 1, 9, 8, 25 7, 6, 2 5, 2 25% 34, % 2% 15,6 % Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Trafikkinntekt per passasjer Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 36,4% 3% 1% 24 Likviditetsgrad % 3% 4 25% 3 2% 2 15% 1 1% 5% % 1 5 2,5 % 5 % % Figur 5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 1: Netto omstening og EDBITDA margin % 16% 3% 14% 25% 12% 2% 3 4% 25 3% 1% 15% 8% 1% 15 5% 1 % 5 4% 2% 24 % % % 5 6% 4% 18% % 1% % 4% 3 Andre driftsinntekter 25 3% 1% 2 2% 8% 15 12% 6% 1 4% 5 2% % Figuromstening 5: Passasjerutvikling Figur 1: Netto og EDBITDA margin Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Rentebærende gjeld Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Passasjerer totalt Netto omsetning (NOK ) Soliditetsgrad Andel utland EBITDA-margin Egenkapital ( NOK) Soliditetsgrad Egenkapital ( NOK) 25 Andre driftsinntekter 3% 8 2 4% 25% 15 39% 38% 2% 15% 1 37% 1% 36% 5 35% 5% % 34% 33%24 32% Figur 9:25 26 Passivafordeling % 36% 35% 34% 24 33% % Figur 9: Passivafordeling Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling per passasjer Figur 6: Utviking per passasjer Passasjerer totalt 1 8 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Andel utland Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 82% 1 8 4% 3 2 8% 14% % 18 Varige driftsmidler 86,7 % 78% % % 16 76% Immatrielle eiendeler 1, %% 74% 25% % 4 12 Finansielle anleggsmidler,2 % 72% 2% % 1 7% 3 12 Fordringer 5,7 % 6 15% 8 68% 1 35% % 6 Likvider 5,6 % 66% % % 5% 6 33% 2 62% 4 % 32% Kortsiktig gjeld 16, % 82% 8% 4% 78% 35% 76% 3% 74% Resultat etter skatt per passasjer 1 61, 1 4 9, 1 2 8, 1 7, 6, 8 5, 6 4, 4 3, 2 2, 1, 72% 25% 7% 2% 68% 15% 66% 1% 64% 62% 5% Figur 4: Egenkapital 38,2 % % 28 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Egenkapital 38,2 % % 37% % Andre 2 driftsinntekter Varige 14 driftsmidler 86,7 % 8 12 Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansielle anleggsmidler,2 % 2 6 Fordringer 5,7 % 4 2 5,6 % Likvider 4% 1% Alle tall i figurene 1-6 er nominelle. Figur 7 : Innteksfordeling 27 Figur 5: Passasjerutvikling Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 8: Aktivafordeling Trafikkinntekter 82% 8% 78% 35 76% 3 74% 72% 25 16% Trafikkinntekter F 28 EBITDA 35% 35 Trafikkinntekter 14% Egenkapital ( NOK) 5% 18% Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda 4% 6% Resultat etter skatt (NOK ) Resultat etter skatt (NOK ) 3 Figur 8: Aktivafordeling Soliditetsgrad Resuktatgrad EBITDA-margin Resuktatgrad 7 Figur 7 : Innteksfordeling Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 7 : Innteksfordeling Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Netto omsetning (NOK ) 8 Figur3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 8: Aktivafordeling Figu Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Kortsiktig gjeld 16, % 6% 5% 4% 3% Resuktatgrad Trafikkinntekter 6% Resultat etter skatt (NOK ) Andre driftsinntekter Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % 18% 35 16% 3 14% 5% 4%

7 Driftsinntekter 2: Res. etter SLH skatt hadde og res.grad i 28 en total omsetning på 246,7 millioner kroner (231,3 att (NOK ) 6% millioner kroner i 27). Omsetningen 5% deles inn i trafikkinntekter og 35 andre Resuktatgrad driftsinntekter. 3 4% Resultat etter skatt (NOK ) 25 3% Trafikkinntekter 2 2% 18% 35 Trafikkinntekter er 15 inntekter fra start- og passasjeravgift som 1% 16% flyselskapene betaler 1 til SLH. Startavgiften er basert på 3 flyets vekt, 14% % mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved 25 avgang. 12% Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. 1% % Trafikkinntektene var på 17,6 millioner kroner (13,2 millioner 15 6% kroner i 27) 1 Figur 5: Passasjerutvikling 4% 2% I samsvar med konsesjonsvilkårene fastsetter SLH selv nivået 5 på disse sgrad Passasjerer totalt % avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter Andel og utland tjenester på 24lufthavnen, 25herunder 26 bl.a. flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, NOK) 1 8 flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll 1 6 og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte 1 securitytiltak skal dekkes 14 8 av securityavgiften. 12 Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært 6 1 som følger: 4 3: Egenkapital og soliditetsgrad 8 26 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Soliditetsgrad 24 Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Egenkapital ( NOK) Sandefjord Torp Transferavgift Transittavgift 27 Figur 7 : Innteksfordeling Figur 7: Inntektsfordeling SHL i perioden Figur 7 : Innteksfordeling Norske kroner * Innland Utland Innland 12 6 Utland Innland Utland 1 Terminalavgift Tårnavgift Securityavgift Sum passasjeravgift % 5% 4% 28 3% 2% 1% % % i løpet av % Passasjerer totalt 64% 62% Andel utland Avskrivninger på varige driftsmidler Driftskostnader 82% Samlede driftskostnader 8% for selskapet var i 28 på 197,7 78% millioner kroner (183,2 millioner kroner i 27). SLH er fortsatt på et nivå som kan 74% medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Figur 5: 72% Passasjerutvikling Dette gjenspeiles bl.a. gjennom de ut- og ombyggingene som er gjort 28 Avskrivninger 1 8 på varige driftsmidler utgjorde i 28 22,1 millioner kroner 1 (2,3 6 millioner kroner i 27). Trafikkinntekter Andre driftsinntekter 76% 7% Figur 8: Aktivafordeling Figur 9: Passivafordeling T A Startavgift per tonn t - 75 t 75 t , , ,5 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 29. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside SLH må i tillegg bidra til finansiering av Flyklagenemda med NOK,2,- per avreiste passasjer samt administrere kostnadene for assistanse til bevegelseshemmede. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4 m2. Andre driftsinntekter utgjorde 139,1 millioner kroner i 28 (128,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i 28 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsmargin (EBIT) i 28 var 19,9 % (2,8 % i 27). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 28 var 28,8 % (29,6 % i 27). 7

8 Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 28 14, millioner kroner (11,6 millioner kroner i 27). Langsiktig gjeld er økt fra 199, millioner kroner i 27 til 25,6 millioner kroner i 28. Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en sjettedel sikret. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik levetid. Rentesikringsavtalene forfaller i perioden mars 21 til mai 212. Resultat Finansielle anleggsmidler,2 % Ordinært Figur 8: Aktivafordeling resultat før skatt var 36,6 millioner kroner i 28 (37,9 Fordringer 5,7 % millioner kroner i 27). Likvider 5,6 % Resultat etter skatt var i 28 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27), en nedgang på 3,6 % fra 27. Resultatgrad i 28 var 1,7 % mot 11,8 % i 27. Balanse Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Selskapet har pr. 31. desember 28 en totalkapital på 458,4 millioner kroner. Figur 8: Aktivafordeling Figur pr : Aktivafordeling Figur Figur 9: Passivafordeling 9: pr Figur 8: Aktivafordeling Varige driftsmidler 86,7 % Figur 9: Passivafordeling Immatrielle eiendeler 1,8 % Varige driftsmidler 86,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Fordringer 5,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Likvider 5,6 % Langsiktig gjel Avsetninger, Langsiktig gjeld 44,9 % Egenkapital 38 Avsetninger,9 % Kortsiktig gjeld Egenkapital 38,2 % Kortsiktig gjeld 16, % Investeringer Figur 1: Investeringsutvikling varige 11 driftsmidler 1 9 SLHs samlede netto investeringer i 28 var på 61,5 millioner kroner (46,6 Figur millioner 9: Passivafordeling kroner i 27) Driftsløsøre, maskiner o.l. 4 Figur 9: Passivafordeling 3 28 Tarmac og parkering 2 1 Likviditet Langsiktig gjeld 44,9 % Bygg og tomt Oslo Stavanger 21 Gardermoen Sola Selskapet har i 28 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen Avsetninger,9 % Rullebane Langsiktig gjeld 44,9 % 14 av bankinnskudd, kontanter og lignende er økt fra Egenkapital kroner Terminalområdet 38,2 % 7 Avsetninger Prosjekter,9 i arbeid % pr. 1. januar 28 til kroner pr. 31. desember 28. Kortsiktig gjeld 16, % NOK rullebane Egenkapital 38,2 % 35 Kredittrisiko Kortsiktig gjeld 16, % SLH har hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretnings- 28 forbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på Sandefjord Torp har i 28 hatt tilfredsstillende 21 lønnsomhet % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Oslo Gardermoen Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sand Luft T Sandefjo Lufthav Torp

9 9

10 Passasjerutvikling I 28 reiste passasjerer til og fra Sandefjord Torp. Det er flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 3, %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 27. Økningen i passasjertrafikken var størst på ordinær rutetrafikk til utlandet der det reiste 6,2 % flere passasjerer i 28 enn i 27. Dette er det dominerende segmentet, og for andre året på rad reiste over 1,1 millioner passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner med rutefly. Hele passasjerer mot i 27. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av ny direkterute til Birmingham og en fjerde daglig frekvens til London samt Wizz Airs nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Totalt reiste til og fra Sandefjord Torp på charter til utlandet mot i 27. Det er en nedgang på,7 % sammenlignet med året før. Det reiste totalt passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 28 ( i 27). Totalt reiste det passasjerer i ordinær innenlands rutetrafikk til og fra Sandefjord Torp mot i 27. Det er en nedgang på 5, % sammenlignet med året før. Samtlige innenlandsruter har hatt en nedgang i antall passasjerer sammenlignet med 27. Tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig bedret i løpet av 28 sammenlignet med 27. Konkurransen fra både Oslo Gardermoen og Skien Geiteryggen på enkelte av innenlandsrutene merkbar. SLH arbeider kontinuerlig for å bedre vilkårene for de innenlandsreisende fra Torp. Sandefjord Torps andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, ble redusert fra 8,7 % i 27 til 8,5 % i 28. Dette har bl.a. sammenheng med oppstarten av Moss Rygge som i løpet av 28 hadde en andel på 2,4 %. Oslo Gardermoens andel ble redusert fra 91, % til 88,8 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Torp landets femte største. Sandefjord Torp er Norges tredje største internasjonale flyplass etter Oslo Gardermoen og Bergen Flesland. Tabell 3: Passasjerutvikling PASSASJERER Endring i % Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland ,2 % -35,26 % 6,23 % -,67 % Totalt ,3 % 1

11 ø vn kiner o.l. ing d Tromsø Langenes Tromsø Langenes Figur 11: Passasjerutvikling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer Sandefjord Sandefjord Torp Torp % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Oslo Gardermoen Oslo Gardermoen Stavanger Sola Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sandefjord Torp Sandefjord Torp Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 28 var Dette er en reduksjon med 2,5 % sammenlignet med 27. Antall flybevegelser i rutetrafikk økte med 2,2 % og var i 28 på Dette er et resultat av nye ruter og produksjonstilpasning på allerede eksisterende ruter. Antall flybevegelser 28 rutetrafikk utland økte fra i 27 til i 28, mens antall 27 flybevegelser rutetrafikk innland ble redusert fra i 27 til i 28. Chartertrafikk ble redusert med 16,6 % og utgjorde totalt 747 flybevegelser i 28. Annen trafikk ble redusert med 4,5 % og utgjorde totalt flybevegelser i 28. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyging med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31.desember 28 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, og Trondheim samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Birmingham, Frankfurt 28 Hahn, Glasgow, Milano-Bergamo, Liverpool, Pisa, Marseille-Provence, 27 Barcelona, Dublin, Bremen, Düsseldorf, Katowice, Gdansk, Poznan, Budapest og Warszawa. Ryanair stoppet sin operasjon mellom Sandefjord Torp og Madrid 31. oktober 28. Følgende flyselskap har pr. 31. desember 28 faste ruter fra Sandefjord Torp: Widerøe, Ryanair, KLM og Wizz Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Norge, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUIfly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia, Kreta, Bulgaria og Tyrkia. 11

12 Investeringer i bedret punktlighet /regularitet og publikumsarealer 28 har vært nok et begivenhetsrikt år hva gjelder utbygging og ombygging. Totalt er det investert for over 6 millioner kroner. Den største enkeltinvesteringen er gjort for å bedre regulariteten og punktligheten. Nytt instrumentinnflygingssystem fra syd gjør flyplassen betydelig mindre sårbar for dårlig sikt og dermed bedret regularitet idet fly kan lande under vanskeligere værforhold enn tidligere. Ny sandsilo ble ferdigstilt ved årsskiftet 28/29. I sandsiloen er det også etablert nytt lager for baneavisingsvæske, og siloen vil utenom avisingssesongen kunne benyttes til oppbevaring av biler og utstyr. Taksebane W er i løpet av 28 forlenget fram til rullebanen via taksebane W3. Dette betyr bedring i logistikken for avgående og ankommende fly. Flyene kommer raskere av rullebanen ved landing og kan vente lenger med å entre rullebanen ved avgang. Taksebanen er foreløpig ikke tatt i bruk fordi den mangler senterlys. Oppgradering av taksebane Y ble påbegynt høsten 28. Arbeidene ble avsluttet i begynnelsen av desember på grunn av værforholdene, og vil bli startet opp igjen våren 29. I hovedsak er det asfaltering og lyssetting som gjenstår. Sanering av bygninger som lå for nær rullebanen, ble ferdigstilt i løpet av 28. Der de sanerte bygningene var plassert og øst for ny sandsilo er det opparbeidet nye flyoppstillingsplasser. Deler av flyoppstillingsplassen i området rundt bygningene er oppgradert betydelig. Det totale arealet for flyoppstilling har økt betydelig. I løpet av høsten 28 ble det ferdigstilt et mindre tilbygg til utenlandsterminalen på om lag 4 m2. Utvidelsen er gjort mot nord i terminalens lengde og inneholder i hovedsak en ny bar/pub, to nye preboardingsområder og utvidet kafeteriaområdet. Det er også ombygd og etablert tre ankomstgater og tre avgangsgater. Det er i løpet av 28 foretatt en rekke ombygginger inne i eksisterende terminal. Lagerkapasiteten for taxfreebutikken er utvidet og logistikken for inntransport av varer er forenklet. Reitan Servicehandel har foretatt en ombygging av Narvesenkioskene både på innland og utland, og Tanum bokhandel har flyttet inn i nye arealer på utland. Etter klargjøring av hangartomter i 27, ble det i løpet av 28 etablert to nye hangarer på dette tomteområdet. European Helicopter Center driver sin virksomhet fra den nordre hangaren, mens Eurosky Property driver sin virksomhet fra den søndre hangaren. Hesnes Air har foretatt en utvidelse av sin hangar. Sikkerhet Det foregår et kontinuerlig arbeid for å opprettholde maksimal flysikkerhet på Sandefjord Torp. Arbeidet foregår på to hovedområder, nemlig flysikkerhet (flight safety) som har som mål å hindre luftfartsulykker og luftfartshendelser, samt luftfartssikkerhet (security) som skal forebygge tilsiktede anslag mot sikkerheten i luftfarten. Ved Sandefjord Torp er det full fokus på begge områder. en hadde et forsøk på anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 28, i form av en bombetrussel 3.august. Det var en telefonisk uspesifisert trussel ringt inn via Politiet fikk forholdsvis rask kontroll på vedkommende som hadde ringt og trusselen ble avblåst uten ytterligere dramatikk. 12

13 Det var én luftfartsulykke og ingen alvorlige luftfartshendelser ved Sandefjord Torp i 28. Følgende opplysninger gjelder for den ene luftfartsulykken som fant sted på Sandefjord Torp i 28. Utdrag fra Havarikommisjonens (SHT) logg.: : LN-OBI Robinson R22 Beta European Helicopter Center Sandefjord lufthavn Torp (ENTO). Hard landing under wsoloflyging. Ingen personskader, men helikopteret ble slått rammeskjevt. SHTs rapport på ulykken finnes på rapport nr 19/28. Flysikkerhet (safety) Arbeidet med å hindre utilsiktede konflikter mellom luftfartøy samt mellom luftfartøy og kjøretøy på lufthavnen fortsetter. Bygging av internvei rundt hele rullebanen er nå fullført. Dette har redusert antall kryssinger av rullebanen med kjøretøy. Et annet element i dette arbeidet er innføring av stopplinjer på taksebaner slik at piloter og sjåfører får et ekstra varsel før de kan entre rullebanen. Stopplinjer vil bli ferdigstilt i løpet av 2. halvår 29. Det arbeides fortsatt med bakkeradarprosjektet som ble igangsatt i 27. Dette prosjektet vil også medvirke til økt sikkerhet på bakken under forhold med redusert sikt. Radaren er oppsatt med et trackingsystem hvor alle kjøretøyer som beveger seg på manøvreringsområdet er utstyrt med en sender som sikrer posisjonssignal til radarsystemet. vakta og lufttrafikktjenesten vil da til enhver tid ha kontroll på posisjonen til alle disse kjøretøyene, i tillegg til de luftfartøyer som oppholder seg på bakken og i luftrommet i umiddelbar nærhet til lufthavnen (under ut-/innflyging). Bakkeradaren vil bli satt i operativ drift for lufttrafikktjenesten i løpet av andre halvår 29. I slutten av oktober ble det nye presisjonsinnflygingssystemet for innflyging fra syd tatt i bruk. Dette er av stor betydning for flysikkerheten, samtidig som det vil øke regulariteten og punktligheten ved at en nå også kan lande fra syd i forhold med redusert sikt og nordlig vind. Det er også montert senterlys på rullebanen som vil øke sikkerheten under landing under lavsiktforhold ytterligere. Disse vil bli tatt i bruk i løpet av første kvartal 29. Luftfartssikkerhet (security) Det har gjennom hele høsten 28 vært arbeidet med ny security manual (Airport Security Manual ASP) for Sandefjord Torp. Manualen ble endelig godkjent av Luftfartstilsynet 28. januar 29. For å forebygge og være forberedt på slike situasjoner, er det inngått et samarbeid mellom Sandefjord AS og Vestfold Politidistrikt om opplæring i konflikthåndtering. Kurs for lufthavnbetjentene vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 29. Drift SLHs driftsavdeling består av fire vaktlag, hvert med fem ansatte. Drifts-/flyplassjefen er ansvarlig for avdelingen. Driftsleder rapporterer til driftssjef og har det daglige operative lederansvaret. Hvert vaktlag har en vaktsjef som rapporterer direkte til driftsleder. Driftsavdelingen er ansvarlig for at driften av flyplassen er i henhold til krav i forskriftene Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL). Dette omfatter bl.a. vedlikehold av overflater, merking av rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser samt vedlikehold av elektroinstallasjoner. Driftsavdelingen ivaretar også brann- og redningsberedskapen med både personell og utstyr i forbindelse med all flyging. Ulike forefallende oppgaver og følgeoppdrag inne på flyplassen er også en del av hverdagen til driftsavdelingen. Det ble for sesongen 28/29 iverksatt et helt nytt regime for vintervedlikehold på Sandefjord Torp. En ny og utvidet utstyrspark og nye brøyterutiner har redusert stengetiden i forbindelse med brøyting av rullebanen fra 4-45 minutter til 15-2 minutter. Dette er av stor betydning for punktlighet og regularitet. Sandefjord Torp har en svart banefilosofi hvilket betyr at i den grad det er praktisk mulig, skal rullebanen være fri for snø, is og slaps. SLHs ledergruppe Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av fire kvinner og fire menn. Figur 12: SHLs Ledergruppe Markedssjef Tine Kleive Mathisen Driftssjef Per Erik Bakke Flyplassjef Ansvarshavende Security Økonomi og personalsjef Gerd Lisbeth Naul Miljøsjef Lars Guren Adm. dir Alf-Reidar Fjeld Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl Prosjektsjef Ivar Fevang Serviceleder Amaia Jensen Terminalleder Ellen Sandnes Med en økning i antall passasjerer som reiser over Sandefjord lufthavn, øker også muligheten for konfliktsituasjoner i terminalen. Ny flyplassjef startet i SHL primo august 28 og er godkjent av Luftfartstilsynet. 13

2012 Årsrapport. www.torp.no

2012 Årsrapport. www.torp.no 2 Årsrapport www.torp.no Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer