SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport"

Transkript

1 SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport

2 Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer i bedret punktlighet/ regularitet og publikumsarealer 12 Sikkerhet 12 Drift 13 SLHs ledergruppe 13 Kvalitetsstyring 14 Ansatte og arbeidsmiljø 14 Ytre miljø 14 Arbeidsplasser på Sandefjord Torp 18 Konsesjon 18 Eierstruktur 18 Begivenheter etter årsavslutning 19 Disponering av årets resultat 19 Fortsatt drift 19 Resultatregnskap 2 Balanse - aktiva 21 Balanse - passiva 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

3 Sammendrag For fjerde året på rad har antall passasjerer som har reist over Sandefjord Torp økt. Totalt reiste nesten 1,6 millioner passasjerer via Sandefjord Torp i 28. Dette er en økning på 3, prosent sammenlignet med 27. Både selskapets regularitet og punktlighet var langt under forventet nivå. Dette bedret seg betraktelig mot slutten av 28 med innfasing av nye fly. Widerøe flyr nå hovedsakelig med Q4-maskiner. Disse har meget god regularitet og punktlighet. Passasjerutviklingen var spesielt positiv i annet halvår med en tredjekvartalsvekst på 3,5 prosent og en fjerdekvartalsvekst på hele 7,9 prosent. Sett i lys av den finansielle krisen som forverret den økonomiske situasjonen både i Norge og internasjonalt i samme periode, var dette en meget tilfredsstillende utvikling. Den vedvarende og forventede passasjerveksten medførte utvidelse av arealene i utenlandsterminalen i fjerde kvartal 28. Antall rute- og charterbevegelser økte i 28 med 1,5 prosent. Soliditet SLH har per en egenkapital på kroner. Selskapets soliditet er 38,2 %. Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet SLH har i løpet av 28 investert i nytt instrumentinnflygingssystem for å bedre regularitet og punktlighet, ny sandsilo, oppgradering av taxeveier og utvidelse og endringer av terminal. Endring PASSASJERER i % Rute innland ,2 % Charter innland ,26 % Rute utland ,23 % Charter utland ,67 % Totalt ,3 % Utenlands Andelen utenlandsreisende på Sandefjord Torp var i 28 79,9 prosent (77,9 prosent i 27). Totalt økte antall utenlandsreisende med 5,6 prosent i 28 (21,7 prosent i 27). Ryanair åpnet i juni 28 en ny rute til Birmingham og økte fra slutten av oktober fra tre til fire daglige frekvenser til London. Ryanair innstilte alle sine flyginger fra Torp til Madrid ultimo oktober på grunn av dårlig lønnsomhet på denne ruten. I vinterhalvåret reduserer Ryanair i tillegg frekvensen på enkelte av selskapets ruter. Wizz Air åpnet i løpet av 28 nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Sistnevnte er kun en sommerrute. Widerøe og KLM har flyginger til henholdsvis København og Amsterdam. Innenlands Innenlands var det en passasjernedgang på 6,2 prosent. Den store nedgangen skyldes bl.a. Coast Airs konkurs 23. januar 28 og dermed innstilling av alle flyginger til og fra Haugesund samt færre forretningsreisende på Widerøes ruter spesielt i andre halvår. Widerøe hadde store utfordringer i første halvår 28. Konkurranse Det har i 28 vært en ytterligere skjerpning av konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet. Gardermoen tiltrekker seg i kraft av sin størrelse stadig nye selskap og ruter. Flyplassen hadde i 28 en passasjerøkning på 1,6 prosent og totalt 19,3 millioner passasjerer. Geiteryggen vokser og har om lag femtitusen passasjerer årlig. Fra februar 28 har Norwegian utviklet et bety-delig rutenett til og fra Moss Rygge med anslagsvis over fire hundre og førti tusen passasjerer i løpet året. I lys av dette er trafikkutviklingen på Sandefjord Torp meget tilfredsstillende. Punktlighet og regularitet Sandefjord Torp har i 28 hatt en punktlighet på 8,3 % (8,5 % i 27). I syv av tolv måneder i 28 har Sandefjord Torp hatt en bedre punktlighet enn Oslo Gardermoen. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på Sandefjord Torp var på 97,4 % i 28 (97,9 % i 27). Det betyr at litt over to av hundre planlagte avganger fra Sandefjord Torp ble kansellert. De viktigste årsakene til kansellering i 28 var; mangel på fly (1), vær (63), teknisk feil (63), streik (4) og mangel på besetning (14). Ytre miljø Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for Sandefjord Torp. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 141:24 standarden. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i sin bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. Det er investert betydelige beløp i avisingsanlegg med tilhørende beredskapsdammer og overvåkingsanlegg. 3

4 Flyplassfaglig utredning av Sandefjord Torp Det ble sommeren 28 avholdt tilbudskonkurranse om flyplassfaglig utredning. Rambøll Danmark A/S vant konkurransen, og startet i oktober arbeidet med utredningen som skal vurdere alternativ utvikling av flyplassen på vest- og østsiden av rullebanen. Utredningen forventes å være ferdig i april 29. Kommersielle arealer Det ble i andre og tredje kvartal 28 avholdt tilbudskonkurranse om kommersielle arealer knyttet til restaurant, kiosk, pub, bar og bokhandel. Umoe Catering vant konkurransen om drift av restaurant, pub og bar. Reitan Servicehandel vant konkurransen om drift av kioskene, og Tanum vant konkurransen om drift av bokhandelen. Tilbudskonkurransen medførte at store deler av disse arealene har blitt betydelig modernisert. Resultat Til tross for økt konkurranse og store investeringer fikk selskapet om lag samme driftsresultat i 28 som i 27. Selv om nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene nominelt er uforandret, har selskapet klart å øke de kommersielle inntektene. SLH hadde i 28 en omsetning på 246,7 millioner kroner (231,1 millioner kroner i 27). Ordinært resultatet før skatt 28 var 36,6 millioner kroner (37,9 millioner kroner i 27). Konsesjonsvilkår SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått en midlertidig konse-sjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Torp som sivil landingsplass fram til og med 2. august 29. Det er knyttet usikkerhet til hvilke vilkår som vil være styrende for SLH i fornyet konsesjon. Luftfartstilsynet har i sitt høringsutkast blant annet foreslått at avgifter til konsesjonshaver for bruk av landingsplassen kan fastsettes av Samferdselsdepartementet, og at åpningstider for lufthavnen fastsettes ved særskilt bestemmelse av Luftfartstilsynet. Åpningstidene bestemmes i dag av lokale myndigheter, mens SLH står fritt til å fastsette egne avgifter. Driftsåret 29 Det er knyttet usikkerhet til driftsåret 29 først og fremst relatert til hvordan markedene reagerer på den generelle finansielle uroen. Det er overkapasitet i den globale og europeiske luftfarten. Mange flyselskap klarer ikke å levere positive resultater. Det er derfor ventet at det vil skje en konsolidering i luftfarten. SLH følger utviklingen nøye. Sommerruter Bodø Tromsø T r on d hei m Be r ge n S t a v ange r Sandefjord Torp Glasg o w K øbenh a v n Dublin Liverpool Ams t e r da m Bremen Birmingham London Düsseldorf Poznan F r ankfur t Praha Gdansk Warszawa Katowice Kiev 4 Alicante Marseille Barcelona Milano Bologna Pisa Sardinia Sicilia

5 Statistikk for perioden Antall passasjerer Antall sivile flybevegelser Rutebevegelser Charter Skole- og annen sivil flyvning Økonomi (NOK ) Driftsinntekter Årsresultat Skattekostnad på ordinært resultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall annsatte Andel av total antall passasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/ trasitt) Oslo Gardermoen 88,8 % 91, % 91,7 % 91,6 % 92, % 91, % Sandefjord Torp 8,5 % 8,7 % 8,1 % 8,3 % 8, % 9, % Moss Rygge 2,4 % Skien Geiteryggen,3 %,3 %,2 %,1% - - 5

6 Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 28 var på 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 28 var på 71,1 millioner kroner (68,4 millioner kroner i 27). Resultat etter skatt i 28 var på 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27). Skattekostnad på ordinært resultat var i 28 på 1,3 millioner kroner (1,7 millioner kroner i 27). Tabell 1: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon Resultat etter skatt per passasjer 25,39 % 26,5 % 23, % 4% Figur 4: Rent Figur 6: Utviking per passasjer EBIT-margin Driftsresultat EBITDA-margin 19,86 % (Driftres. + ord. avskr.) / Driftsinntekter Resultatgrad 2,8 % 28,83 % Årsresultat / Driftsinntekter Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29,56 % 1,65 % 11,78 % 34,82 % Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld,7 % 1, % Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt / Gj.sn egenkapital Utbytte per aksje (%) Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 6: Utviking per passasjer 15,57 % 17,32 % Figur 6: Utviking per passasjer 15,47 % Resultat etter skatt per passasjer Totalkapitalrentabilitet 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% Soliditet 2% 1% Rentedekningsgrad % % ,6 % ,6 % 15,8 % 34,99 % 39,5 % 8% 6% 4% 5,73 % 5,2 % 2% Figur 1: NettoFigur omsteni 7: EB 6% 8 12,1 % % % % 34,72% 15 2% 4% 6 35% 5 1% ,6 % 15,1 % 12% % 1,4 % 16% 4,275% 5 % Ne 13,92 % % 1,1 % Resuktatgrad EBITDA-margin 18% 38,4721% % 38,24 %15% % 5% Resultat Netto omsetning (NOK etter ) skatt (NOK ) % 4 1% Res.5%før finanskostnader 24 22,37 % Figur 2: Res. etter skatt og res.grad % 27 1,7 % 11,725% 8 3% 3, 2, 1 1, 5 15% 24 11,5 %35% 25% 4, Egenkapital / Totalkapital Figur 1: Netto omstening og EDBITDAgjeld margin Rentebærende 4% EBITDA (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 4% 35% 25 EBITDA Resultat etter skatt per passasjer Rentebærende gjeld 1, 9, 8, 25 7, 6, 2 5, 2 25% 34, % 2% 15,6 % Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Trafikkinntekt per passasjer Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 36,4% 3% 1% 24 Likviditetsgrad % 3% 4 25% 3 2% 2 15% 1 1% 5% % 1 5 2,5 % 5 % % Figur 5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 1: Netto omstening og EDBITDA margin % 16% 3% 14% 25% 12% 2% 3 4% 25 3% 1% 15% 8% 1% 15 5% 1 % 5 4% 2% 24 % % % 5 6% 4% 18% % 1% % 4% 3 Andre driftsinntekter 25 3% 1% 2 2% 8% 15 12% 6% 1 4% 5 2% % Figuromstening 5: Passasjerutvikling Figur 1: Netto og EDBITDA margin Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Rentebærende gjeld Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Passasjerer totalt Netto omsetning (NOK ) Soliditetsgrad Andel utland EBITDA-margin Egenkapital ( NOK) Soliditetsgrad Egenkapital ( NOK) 25 Andre driftsinntekter 3% 8 2 4% 25% 15 39% 38% 2% 15% 1 37% 1% 36% 5 35% 5% % 34% 33%24 32% Figur 9:25 26 Passivafordeling % 36% 35% 34% 24 33% % Figur 9: Passivafordeling Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling per passasjer Figur 6: Utviking per passasjer Passasjerer totalt 1 8 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Andel utland Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 82% 1 8 4% 3 2 8% 14% % 18 Varige driftsmidler 86,7 % 78% % % 16 76% Immatrielle eiendeler 1, %% 74% 25% % 4 12 Finansielle anleggsmidler,2 % 72% 2% % 1 7% 3 12 Fordringer 5,7 % 6 15% 8 68% 1 35% % 6 Likvider 5,6 % 66% % % 5% 6 33% 2 62% 4 % 32% Kortsiktig gjeld 16, % 82% 8% 4% 78% 35% 76% 3% 74% Resultat etter skatt per passasjer 1 61, 1 4 9, 1 2 8, 1 7, 6, 8 5, 6 4, 4 3, 2 2, 1, 72% 25% 7% 2% 68% 15% 66% 1% 64% 62% 5% Figur 4: Egenkapital 38,2 % % 28 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Egenkapital 38,2 % % 37% % Andre 2 driftsinntekter Varige 14 driftsmidler 86,7 % 8 12 Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansielle anleggsmidler,2 % 2 6 Fordringer 5,7 % 4 2 5,6 % Likvider 4% 1% Alle tall i figurene 1-6 er nominelle. Figur 7 : Innteksfordeling 27 Figur 5: Passasjerutvikling Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 8: Aktivafordeling Trafikkinntekter 82% 8% 78% 35 76% 3 74% 72% 25 16% Trafikkinntekter F 28 EBITDA 35% 35 Trafikkinntekter 14% Egenkapital ( NOK) 5% 18% Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda 4% 6% Resultat etter skatt (NOK ) Resultat etter skatt (NOK ) 3 Figur 8: Aktivafordeling Soliditetsgrad Resuktatgrad EBITDA-margin Resuktatgrad 7 Figur 7 : Innteksfordeling Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 7 : Innteksfordeling Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Netto omsetning (NOK ) 8 Figur3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 8: Aktivafordeling Figu Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Kortsiktig gjeld 16, % 6% 5% 4% 3% Resuktatgrad Trafikkinntekter 6% Resultat etter skatt (NOK ) Andre driftsinntekter Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % 18% 35 16% 3 14% 5% 4%

7 Driftsinntekter 2: Res. etter SLH skatt hadde og res.grad i 28 en total omsetning på 246,7 millioner kroner (231,3 att (NOK ) 6% millioner kroner i 27). Omsetningen 5% deles inn i trafikkinntekter og 35 andre Resuktatgrad driftsinntekter. 3 4% Resultat etter skatt (NOK ) 25 3% Trafikkinntekter 2 2% 18% 35 Trafikkinntekter er 15 inntekter fra start- og passasjeravgift som 1% 16% flyselskapene betaler 1 til SLH. Startavgiften er basert på 3 flyets vekt, 14% % mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved 25 avgang. 12% Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. 1% % Trafikkinntektene var på 17,6 millioner kroner (13,2 millioner 15 6% kroner i 27) 1 Figur 5: Passasjerutvikling 4% 2% I samsvar med konsesjonsvilkårene fastsetter SLH selv nivået 5 på disse sgrad Passasjerer totalt % avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter Andel og utland tjenester på 24lufthavnen, 25herunder 26 bl.a. flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, NOK) 1 8 flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll 1 6 og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte 1 securitytiltak skal dekkes 14 8 av securityavgiften. 12 Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært 6 1 som følger: 4 3: Egenkapital og soliditetsgrad 8 26 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Soliditetsgrad 24 Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Egenkapital ( NOK) Sandefjord Torp Transferavgift Transittavgift 27 Figur 7 : Innteksfordeling Figur 7: Inntektsfordeling SHL i perioden Figur 7 : Innteksfordeling Norske kroner * Innland Utland Innland 12 6 Utland Innland Utland 1 Terminalavgift Tårnavgift Securityavgift Sum passasjeravgift % 5% 4% 28 3% 2% 1% % % i løpet av % Passasjerer totalt 64% 62% Andel utland Avskrivninger på varige driftsmidler Driftskostnader 82% Samlede driftskostnader 8% for selskapet var i 28 på 197,7 78% millioner kroner (183,2 millioner kroner i 27). SLH er fortsatt på et nivå som kan 74% medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Figur 5: 72% Passasjerutvikling Dette gjenspeiles bl.a. gjennom de ut- og ombyggingene som er gjort 28 Avskrivninger 1 8 på varige driftsmidler utgjorde i 28 22,1 millioner kroner 1 (2,3 6 millioner kroner i 27). Trafikkinntekter Andre driftsinntekter 76% 7% Figur 8: Aktivafordeling Figur 9: Passivafordeling T A Startavgift per tonn t - 75 t 75 t , , ,5 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 29. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside SLH må i tillegg bidra til finansiering av Flyklagenemda med NOK,2,- per avreiste passasjer samt administrere kostnadene for assistanse til bevegelseshemmede. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4 m2. Andre driftsinntekter utgjorde 139,1 millioner kroner i 28 (128,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i 28 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsmargin (EBIT) i 28 var 19,9 % (2,8 % i 27). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 28 var 28,8 % (29,6 % i 27). 7

8 Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 28 14, millioner kroner (11,6 millioner kroner i 27). Langsiktig gjeld er økt fra 199, millioner kroner i 27 til 25,6 millioner kroner i 28. Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en sjettedel sikret. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik levetid. Rentesikringsavtalene forfaller i perioden mars 21 til mai 212. Resultat Finansielle anleggsmidler,2 % Ordinært Figur 8: Aktivafordeling resultat før skatt var 36,6 millioner kroner i 28 (37,9 Fordringer 5,7 % millioner kroner i 27). Likvider 5,6 % Resultat etter skatt var i 28 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27), en nedgang på 3,6 % fra 27. Resultatgrad i 28 var 1,7 % mot 11,8 % i 27. Balanse Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Selskapet har pr. 31. desember 28 en totalkapital på 458,4 millioner kroner. Figur 8: Aktivafordeling Figur pr : Aktivafordeling Figur Figur 9: Passivafordeling 9: pr Figur 8: Aktivafordeling Varige driftsmidler 86,7 % Figur 9: Passivafordeling Immatrielle eiendeler 1,8 % Varige driftsmidler 86,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Fordringer 5,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Likvider 5,6 % Langsiktig gjel Avsetninger, Langsiktig gjeld 44,9 % Egenkapital 38 Avsetninger,9 % Kortsiktig gjeld Egenkapital 38,2 % Kortsiktig gjeld 16, % Investeringer Figur 1: Investeringsutvikling varige 11 driftsmidler 1 9 SLHs samlede netto investeringer i 28 var på 61,5 millioner kroner (46,6 Figur millioner 9: Passivafordeling kroner i 27) Driftsløsøre, maskiner o.l. 4 Figur 9: Passivafordeling 3 28 Tarmac og parkering 2 1 Likviditet Langsiktig gjeld 44,9 % Bygg og tomt Oslo Stavanger 21 Gardermoen Sola Selskapet har i 28 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen Avsetninger,9 % Rullebane Langsiktig gjeld 44,9 % 14 av bankinnskudd, kontanter og lignende er økt fra Egenkapital kroner Terminalområdet 38,2 % 7 Avsetninger Prosjekter,9 i arbeid % pr. 1. januar 28 til kroner pr. 31. desember 28. Kortsiktig gjeld 16, % NOK rullebane Egenkapital 38,2 % 35 Kredittrisiko Kortsiktig gjeld 16, % SLH har hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretnings- 28 forbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på Sandefjord Torp har i 28 hatt tilfredsstillende 21 lønnsomhet % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Oslo Gardermoen Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sand Luft T Sandefjo Lufthav Torp

9 9

10 Passasjerutvikling I 28 reiste passasjerer til og fra Sandefjord Torp. Det er flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 3, %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 27. Økningen i passasjertrafikken var størst på ordinær rutetrafikk til utlandet der det reiste 6,2 % flere passasjerer i 28 enn i 27. Dette er det dominerende segmentet, og for andre året på rad reiste over 1,1 millioner passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner med rutefly. Hele passasjerer mot i 27. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av ny direkterute til Birmingham og en fjerde daglig frekvens til London samt Wizz Airs nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Totalt reiste til og fra Sandefjord Torp på charter til utlandet mot i 27. Det er en nedgang på,7 % sammenlignet med året før. Det reiste totalt passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 28 ( i 27). Totalt reiste det passasjerer i ordinær innenlands rutetrafikk til og fra Sandefjord Torp mot i 27. Det er en nedgang på 5, % sammenlignet med året før. Samtlige innenlandsruter har hatt en nedgang i antall passasjerer sammenlignet med 27. Tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig bedret i løpet av 28 sammenlignet med 27. Konkurransen fra både Oslo Gardermoen og Skien Geiteryggen på enkelte av innenlandsrutene merkbar. SLH arbeider kontinuerlig for å bedre vilkårene for de innenlandsreisende fra Torp. Sandefjord Torps andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, ble redusert fra 8,7 % i 27 til 8,5 % i 28. Dette har bl.a. sammenheng med oppstarten av Moss Rygge som i løpet av 28 hadde en andel på 2,4 %. Oslo Gardermoens andel ble redusert fra 91, % til 88,8 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Torp landets femte største. Sandefjord Torp er Norges tredje største internasjonale flyplass etter Oslo Gardermoen og Bergen Flesland. Tabell 3: Passasjerutvikling PASSASJERER Endring i % Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland ,2 % -35,26 % 6,23 % -,67 % Totalt ,3 % 1

11 ø vn kiner o.l. ing d Tromsø Langenes Tromsø Langenes Figur 11: Passasjerutvikling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer Sandefjord Sandefjord Torp Torp % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Oslo Gardermoen Oslo Gardermoen Stavanger Sola Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sandefjord Torp Sandefjord Torp Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 28 var Dette er en reduksjon med 2,5 % sammenlignet med 27. Antall flybevegelser i rutetrafikk økte med 2,2 % og var i 28 på Dette er et resultat av nye ruter og produksjonstilpasning på allerede eksisterende ruter. Antall flybevegelser 28 rutetrafikk utland økte fra i 27 til i 28, mens antall 27 flybevegelser rutetrafikk innland ble redusert fra i 27 til i 28. Chartertrafikk ble redusert med 16,6 % og utgjorde totalt 747 flybevegelser i 28. Annen trafikk ble redusert med 4,5 % og utgjorde totalt flybevegelser i 28. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyging med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31.desember 28 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, og Trondheim samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Birmingham, Frankfurt 28 Hahn, Glasgow, Milano-Bergamo, Liverpool, Pisa, Marseille-Provence, 27 Barcelona, Dublin, Bremen, Düsseldorf, Katowice, Gdansk, Poznan, Budapest og Warszawa. Ryanair stoppet sin operasjon mellom Sandefjord Torp og Madrid 31. oktober 28. Følgende flyselskap har pr. 31. desember 28 faste ruter fra Sandefjord Torp: Widerøe, Ryanair, KLM og Wizz Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Norge, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUIfly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia, Kreta, Bulgaria og Tyrkia. 11

12 Investeringer i bedret punktlighet /regularitet og publikumsarealer 28 har vært nok et begivenhetsrikt år hva gjelder utbygging og ombygging. Totalt er det investert for over 6 millioner kroner. Den største enkeltinvesteringen er gjort for å bedre regulariteten og punktligheten. Nytt instrumentinnflygingssystem fra syd gjør flyplassen betydelig mindre sårbar for dårlig sikt og dermed bedret regularitet idet fly kan lande under vanskeligere værforhold enn tidligere. Ny sandsilo ble ferdigstilt ved årsskiftet 28/29. I sandsiloen er det også etablert nytt lager for baneavisingsvæske, og siloen vil utenom avisingssesongen kunne benyttes til oppbevaring av biler og utstyr. Taksebane W er i løpet av 28 forlenget fram til rullebanen via taksebane W3. Dette betyr bedring i logistikken for avgående og ankommende fly. Flyene kommer raskere av rullebanen ved landing og kan vente lenger med å entre rullebanen ved avgang. Taksebanen er foreløpig ikke tatt i bruk fordi den mangler senterlys. Oppgradering av taksebane Y ble påbegynt høsten 28. Arbeidene ble avsluttet i begynnelsen av desember på grunn av værforholdene, og vil bli startet opp igjen våren 29. I hovedsak er det asfaltering og lyssetting som gjenstår. Sanering av bygninger som lå for nær rullebanen, ble ferdigstilt i løpet av 28. Der de sanerte bygningene var plassert og øst for ny sandsilo er det opparbeidet nye flyoppstillingsplasser. Deler av flyoppstillingsplassen i området rundt bygningene er oppgradert betydelig. Det totale arealet for flyoppstilling har økt betydelig. I løpet av høsten 28 ble det ferdigstilt et mindre tilbygg til utenlandsterminalen på om lag 4 m2. Utvidelsen er gjort mot nord i terminalens lengde og inneholder i hovedsak en ny bar/pub, to nye preboardingsområder og utvidet kafeteriaområdet. Det er også ombygd og etablert tre ankomstgater og tre avgangsgater. Det er i løpet av 28 foretatt en rekke ombygginger inne i eksisterende terminal. Lagerkapasiteten for taxfreebutikken er utvidet og logistikken for inntransport av varer er forenklet. Reitan Servicehandel har foretatt en ombygging av Narvesenkioskene både på innland og utland, og Tanum bokhandel har flyttet inn i nye arealer på utland. Etter klargjøring av hangartomter i 27, ble det i løpet av 28 etablert to nye hangarer på dette tomteområdet. European Helicopter Center driver sin virksomhet fra den nordre hangaren, mens Eurosky Property driver sin virksomhet fra den søndre hangaren. Hesnes Air har foretatt en utvidelse av sin hangar. Sikkerhet Det foregår et kontinuerlig arbeid for å opprettholde maksimal flysikkerhet på Sandefjord Torp. Arbeidet foregår på to hovedområder, nemlig flysikkerhet (flight safety) som har som mål å hindre luftfartsulykker og luftfartshendelser, samt luftfartssikkerhet (security) som skal forebygge tilsiktede anslag mot sikkerheten i luftfarten. Ved Sandefjord Torp er det full fokus på begge områder. en hadde et forsøk på anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 28, i form av en bombetrussel 3.august. Det var en telefonisk uspesifisert trussel ringt inn via Politiet fikk forholdsvis rask kontroll på vedkommende som hadde ringt og trusselen ble avblåst uten ytterligere dramatikk. 12

13 Det var én luftfartsulykke og ingen alvorlige luftfartshendelser ved Sandefjord Torp i 28. Følgende opplysninger gjelder for den ene luftfartsulykken som fant sted på Sandefjord Torp i 28. Utdrag fra Havarikommisjonens (SHT) logg.: : LN-OBI Robinson R22 Beta European Helicopter Center Sandefjord lufthavn Torp (ENTO). Hard landing under wsoloflyging. Ingen personskader, men helikopteret ble slått rammeskjevt. SHTs rapport på ulykken finnes på rapport nr 19/28. Flysikkerhet (safety) Arbeidet med å hindre utilsiktede konflikter mellom luftfartøy samt mellom luftfartøy og kjøretøy på lufthavnen fortsetter. Bygging av internvei rundt hele rullebanen er nå fullført. Dette har redusert antall kryssinger av rullebanen med kjøretøy. Et annet element i dette arbeidet er innføring av stopplinjer på taksebaner slik at piloter og sjåfører får et ekstra varsel før de kan entre rullebanen. Stopplinjer vil bli ferdigstilt i løpet av 2. halvår 29. Det arbeides fortsatt med bakkeradarprosjektet som ble igangsatt i 27. Dette prosjektet vil også medvirke til økt sikkerhet på bakken under forhold med redusert sikt. Radaren er oppsatt med et trackingsystem hvor alle kjøretøyer som beveger seg på manøvreringsområdet er utstyrt med en sender som sikrer posisjonssignal til radarsystemet. vakta og lufttrafikktjenesten vil da til enhver tid ha kontroll på posisjonen til alle disse kjøretøyene, i tillegg til de luftfartøyer som oppholder seg på bakken og i luftrommet i umiddelbar nærhet til lufthavnen (under ut-/innflyging). Bakkeradaren vil bli satt i operativ drift for lufttrafikktjenesten i løpet av andre halvår 29. I slutten av oktober ble det nye presisjonsinnflygingssystemet for innflyging fra syd tatt i bruk. Dette er av stor betydning for flysikkerheten, samtidig som det vil øke regulariteten og punktligheten ved at en nå også kan lande fra syd i forhold med redusert sikt og nordlig vind. Det er også montert senterlys på rullebanen som vil øke sikkerheten under landing under lavsiktforhold ytterligere. Disse vil bli tatt i bruk i løpet av første kvartal 29. Luftfartssikkerhet (security) Det har gjennom hele høsten 28 vært arbeidet med ny security manual (Airport Security Manual ASP) for Sandefjord Torp. Manualen ble endelig godkjent av Luftfartstilsynet 28. januar 29. For å forebygge og være forberedt på slike situasjoner, er det inngått et samarbeid mellom Sandefjord AS og Vestfold Politidistrikt om opplæring i konflikthåndtering. Kurs for lufthavnbetjentene vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 29. Drift SLHs driftsavdeling består av fire vaktlag, hvert med fem ansatte. Drifts-/flyplassjefen er ansvarlig for avdelingen. Driftsleder rapporterer til driftssjef og har det daglige operative lederansvaret. Hvert vaktlag har en vaktsjef som rapporterer direkte til driftsleder. Driftsavdelingen er ansvarlig for at driften av flyplassen er i henhold til krav i forskriftene Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL). Dette omfatter bl.a. vedlikehold av overflater, merking av rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser samt vedlikehold av elektroinstallasjoner. Driftsavdelingen ivaretar også brann- og redningsberedskapen med både personell og utstyr i forbindelse med all flyging. Ulike forefallende oppgaver og følgeoppdrag inne på flyplassen er også en del av hverdagen til driftsavdelingen. Det ble for sesongen 28/29 iverksatt et helt nytt regime for vintervedlikehold på Sandefjord Torp. En ny og utvidet utstyrspark og nye brøyterutiner har redusert stengetiden i forbindelse med brøyting av rullebanen fra 4-45 minutter til 15-2 minutter. Dette er av stor betydning for punktlighet og regularitet. Sandefjord Torp har en svart banefilosofi hvilket betyr at i den grad det er praktisk mulig, skal rullebanen være fri for snø, is og slaps. SLHs ledergruppe Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av fire kvinner og fire menn. Figur 12: SHLs Ledergruppe Markedssjef Tine Kleive Mathisen Driftssjef Per Erik Bakke Flyplassjef Ansvarshavende Security Økonomi og personalsjef Gerd Lisbeth Naul Miljøsjef Lars Guren Adm. dir Alf-Reidar Fjeld Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl Prosjektsjef Ivar Fevang Serviceleder Amaia Jensen Terminalleder Ellen Sandnes Med en økning i antall passasjerer som reiser over Sandefjord lufthavn, øker også muligheten for konfliktsituasjoner i terminalen. Ny flyplassjef startet i SHL primo august 28 og er godkjent av Luftfartstilsynet. 13

14 Korttidsfraværet (<16 dager) var i 28 på 1,92 % (1,64 % i 27). Kvalitetsstyring Det er en økning på,28 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) SLH er i henhold til Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1, pålagt å etablere, opprettholde og var i 28 på 3, % (1,34 % i 27). Det er en økning på 1,66 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i 28. dokumentere et kvalitetssystem som sikrer at SLH drives i samsvar med Luftfartstilsynets, andre myndigheters og SLHs egne krav. SLH er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 141 standarden. Miljø er en del av kvalitetsstyringssystemet. Figur 13: Utvikling ansatte Antall ansatte og sykefravær Kvinner Totalt sykefravær Korttidsfravær Antall ansatte Totalt sykefravær Menn Antall ansatte Kvinner Kvinner Langtidsfravær Korttidsfravær SLHs styre fastsetter selskapets ulike policyer innen bl.a. kvalitet, Menn Menn Langtidsfravær sikkerhet, security, miljø og informasjonssikkerhet. SLHs ledelse fastsetter på bakgrunn av vedtatte policyer mål og ansvarsforhold 8% 5 og iverksetter nødvendige prosesser. Adm.dir. har 8% det overordnede 58% 7% 45 ansvaret for kvalitetsledelse og kvalitetssystemet. 7% 457% Flyplassjef er 4 6% 4 6% 6% 35 ansvarlig for den del av kvalitetssystemet som omhandler flyside 35 5% 5% 5% 3 3 inkludert security. 4% 4% 254% 25 Det er utpekt en kvalitetssjef som på vegne av adm.dir. og flyplassjef 1% har ansvaret for å overvåke SLHs totale system for % kvalitetsstyring. For å sikre objektiv overvåking skal kvalitetssjefen 23 og revisjons- 24 funksjonene være uavhengige, dvs. ikke ha direkte ansvar for områder der revisjonen utføres. Kvalitetssjefen er akseptert av Luftfartstilsynet. 3% 2% 25 Sykefravær 3% 2% 1% 26 % % 15 2% 1 1% 5 % Totalt sykefravær Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt antall ansatte Kvalitetssystemet er en integrert del i SLHs organisasjon. Det betyr at alle ansatte i SLH har tilgang på beskrivelser, prosedyrer, skjema etc. som er nødvendige for at arbeidet blir utført i henhold til eksterne og interne krav. Dette stiller også krav til hver enkelt ansatt om å gjøre seg kjent med hvordan systemet fungerer og kjenne til eventuelle endringer i dokumenter. SLH har et elektronisk system for håndtering av hendelser. Systemet er implementert i kvalitetssystemet. I 28 er det totalt registrert 362 hendelser inkludert interne og eksterne revisjoner. Av dette er det 27 avvik, 37 merknader og 55 forbedringsforslag. Alle hendelser skal følges opp og lukkes i henhold til interne prosedyrer. Det er i 28 blitt gjennomført åtte revisjoner. Fem av disse er interne revisjoner på områdene plasstjeneste, elektrotjeneste, miljø, prosjekt og kvalitetssystemet. De tre siste er revisjoner av underleverandører til SLH på områdene flynavigasjonstjeneste, security og airside safety. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 28 hadde SLH 48 ansatte, hvorav 2 kvinner og 28 menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 28 på 4,92 % (2,97 % i 27). Dette er en økning fra året før på 1,95 prosentpoeng. Ytre miljø Miljøstyring SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO141 standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Miljøstyringssystemet inngår som en integrert del av SLHs kvalitetssystem. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Det Norske Veritas Certification AS foretok en resertifisering i mars 28, og konkluderte med at miljøstyringssystemet til SLH var i overensstemmelse med ISO 141-standarden for miljøstyring. Utslippstillatelsene SLH sendte 1. oktober 27 søknad om ny samlet utslippstillatelse for vann fra fly- og baneavising til Fylkesmannen i Vestfold. Ny utslippstillatelse ble gitt 1. september 28. Nytt hovedprinsipp i utslipps-tillatelsen er at lufthavnen kan bruke de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendig for å opprettholde flysikkerheten. Det er imidlertid forutsatt at dette skal skje uten at naturmiljøet belastes ut over de tålegrensene som er satt. SLH er pålagt ikke å tilføre Rovebekken i hovedsak mer enn 3,5 milligram glykol pr liter vann. 14

15 For baneavisingskjemikalier er det opprettet et toårig forsøksprosjekt der bruken og eventuell avrenning overvåkes, bl.a. med kontinuerlig måling av oksygennivået et stykke ned i Rovebekken. Dette har medført utvidelser og omlegging av miljøovervåkingsprogrammet med bl.a. automatisk prøvetaker i Rovebekken. Kravet er videre at SLH skal samle opp minst 7 prosent av forbrukt avisingsvæske. I 28 ble 84 prosent av forbrukt avisingsvæske samlet opp. Politianmeldelsen fra Fylkesmannen i Vestfold for brudd på forurensningsloven og HMS-forskriften ble ferdigbehandlet hos politiet sommeren 28. Politiet konkluderte med at det ikke forelå straffbare forhold, og anmeldelsen ble henlagt. Flyavising SLH benytter flyavisingsvæsken Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha negativ virkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisings-plattformen. Oppsalet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Baneavising SLH har tillatelse til å hindre/fjerne is på rullebane og taksebaner. De formiatbaserte avisingskjemikaliene Aviform S-Solid og Aviform L5 brukes i de mengder som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten. Dette forutsatt at de lokale vassdragene ikke påføres biologisk skadevirkning. Bioforsk presenterte i juni 28 rapporten Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp, Bioforsk Rapport vol. 3 nr I rapporten heter det bl.a. I en samlet vurdering synes det å ha vært god kontroll med håndtering av svakt glykolforurenset overvann fra Sandefjord lufthavn sesongen 7/8. Målrettet oppfølging har vist at det tidvis gjenfinnes formiat i Rovebekken. Overvåkingsresultatene tyder på at belastningen er pulsvis og av kort varighet. Avrenning og konsentrasjoner av formiat skal klarlegges ytterligere sesongen 8/9. Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Justering av ventiler, pumper og styringssystemer har pågått gjennom hele 28. I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene muligheter til å bryte ned glykol. SLH har gjennom sin nye utslippstillatelse fra Fylkesmannen fått tillatelse til å videreføre forsøk med nedbrytning av små mengder glykol i vann/snø på grøntområder. Sensommeren 28 ble det gjennomført spredningsforsøk med vann på grasdekte arealer på begge sider av taxebanen nord for avisingsplattformen. På denne måten ble det behandlet rundt 1 m3 svakt glykolholdig vann på egne arealer i 28. Avfallshåndtering Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall er plassert ut både på land- og flyside. Dette har bedret graden av kildesortering på ulike typer avfall. Miljøovervåking SLH har også i 28 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, Naturplan og Sandefjord kommune. Det er fjorten faste prøvetakingspunkter ulike steder på flyplassområdet. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Hvert år gjennomføres fiskeundersøkelse i Rovebekken, og undersøkelser i august 28 viste igjen at det på bestemte områder i Rovebekken nå er mer ørretyngel enn tilfelle var så tidlig som i 199. På stasjonene nærmest flyplassen var det tilnærmet lik lengdefordeling på fisken som siste tre år, men en liten nedgang i tetthet. Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 28 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste mindre endringer i miljøstatus sett i forhold til tidligere år, bortsett fra en bedring i området nedstrøms Sandefjord Torp. Støy Det er registret fem støyklager som berører Sandefjord Torp i løpet av 28. En klage omhandlet tomgangskjøring med bil i varemottak. Tre klager var relatert til støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. En klage gikk på flybevegelse utenfor normal åpningstid. Støy fra fly- og helikoptertrafikk utenfor flyplassens kontrollsone, er utenfor SLHs ansvarsområde. Energi I SLHs driftsbygning er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert luft til vann - varmeveksler for økt energiutnyttelse. Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. SLH har i tillegg avtale med Fjordkraft AS som sikrer at strømmen kommer fra fornybar energiproduksjon. 15

16 16

17 Klimakvoter I første kvartal 28 kjøpte SLH klimakvoter tilsvarende det utslipp selskapet hadde i 27. Tilbringertjeneste I slutten av januar 28 åpnet Torp stasjon med korresponderende buss mellom stasjonen og terminalen på Sandefjord Torp. Denne tilbringertjenesten har blitt godt mottatt og over 75 personer reiste med toget til Torp stasjon i 28. I tillegg reiste nesten 25 personer med bussen mellom Oslo Bussterminal og Sandefjord Torp. Det betyr at om lag 2 pst av passasjerene fra flyplassen benyttet disse to kollektive tilbringertjenestene i 28. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er videreført med utsendelse av Miljønytt og Take-Off har et miljøtema i hvert nummer. Fagrapporter om miljø, slik som fiskeundersøkelsen, bunndyrundersøkelsen, overvåkingsrapporten fra Bioforsk, etc legges tilgjengelig på Tabell 4: Nøkkeltall for ytremiljø Energi GWh 5,41 4,98 5,19 4,87 Vannforbruk Sandefjord Torp Spillvannsmengde lufthavn m 3 m Avisingskjemikalier Totalt forbruk av avisingsvæske Spesifikk forbruk 1 % glykol m 3 l/fly , Oppsamlingsgrad avisingsvæske (%) % Antall avisinger Antall Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn 11,5 11,5 9 2 Forbruk formiat flytende Tonn Tåkefjerning Kaliumformiat Kg Avfall Spillolje Tonn 3,45,33,17,28 Oljeholdig Tonn,15,4,25,8 Maling, lakk og lignende Tonn -,12 1,87,22 Kontorpapir Tonn 7,8 7,1,27,48 Papp Tonn 59,3 59 5,4 39,36 Blandet avfall Tonn 21, ,55 Metall Tonn 6,7 2,4,8 6,9 Matavfall Tonn 16,2 26,6 - - Glass Tonn 6, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 2,4 1,

18 Arbeidsplasser på Sandefjord Torp Det er lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå og helikopterskole til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag 8 personer sitt arbeid på Sandefjord Torp. Konsesjon SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått en midlertidig konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Torp som sivil landingsplass fram til og med 2. august 29. SLH fikk den 17. november 28 fornyet teknisk/operativ godkjenning for drift av Sandefjord Torp av Luftfartstilsynet. Godkjenningen har gyldighet frem til 1. desember 213. Eierstruktur Figur 14: Eierfordeling pr. 31. desember 28 Vestfold fylkeskommune 43,2 Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold fylkeskommune 43,26 % Vestfold Flyplassinvest 13,48 Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold Flyplassinvest Stokke 13,48 kommune % 7,56 % Stokke kommune 7,56 % Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Kirsti Been Tofte Kristian Eriksen Nicolai Heldal Nils Ingar Aabol Egil Lærum Wenche Skogheim Tamnes Generalforsamlingsvalgt Sandefjord kommune Generalforsamlingsvalgt Vestfold Flyplassinvest AS Vestfold fylkeskommune Stokke kommune Ansattes representant Ansattes observatør 18

19 Begivenheter etter årsavslutning SLH mottok 25. februar 29 varsel om mulig søksmål fra Avinor i forbindelse med Avinors avregning av flysikringstjenesten for 26, 27 og 28. Kravet er i sin helhet avsatt i regnskapet for 28. Kravet bestrides og er avvist fra SLH. SLH har innhentet juridisk bistand, og det forventes at saken blir avklart i løpet av 29. Disponering av årets resultat Årets resultat er kroner. Styret foreslår at kroner avsettes til utbytte og at kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er kroner. Selskapets frie egenkapital pr er kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bl.a. SLHs budsjett for 29. På grunn av usikre realøkonomiske tider, økt konkurranse og store investeringer forventes selskapets resultat å bli noe lavere i 29 enn i 28. Sandefjord 2. mars 29 I styret for Sandefjord AS Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Kristian Eriksen Nicolai Heldal Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir 19

20 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader ,8, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, Renter og annen finansinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2009. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2009. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 29 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 24-29 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2007. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2007. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2007 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2003-2007 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 10 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2011. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2011. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 211 Årsrapport Innhold: Sandefjord Lufthavn AS 4 Statistikk 5 Trafikk 6 Sikkerhet 6 Ytre miljø 6 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Økonomi 8 Begivenheter etter årsavslutning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2002 2006 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Servicemåling 9 Flybevegelser 9 Rutenett

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004 Årsrapport Innhold: Årsberetning 3 Årsregnskap 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisjonsberetning 23 Innledning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

torp.no 2013 Årsrapport

torp.no 2013 Årsrapport 213 Årsrapport torp.no Royal Dutch Airlines CHARTER GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Harstad-Narvik Tromsø Bodø Trondheim Bergen Stockholm Stavanger Liverpool London Amsterdam

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer