Framtidig teknologi i Hærens stridskjøretøy muligheter og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidig teknologi i Hærens stridskjøretøy 1-10. - muligheter og utfordringer"

Transkript

1 FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t j a n u a r Framtidig teknologi i Hærens stridskjøretøy - muligheter og utfordringer Foto: FMS

2 2 Framtidig teknologi i Hærens stridskjøretøy - muligheter og utfordringer Ny teknologi gir nye muligheter for å forbedre ytelsen på stridskjøretøy. Men vekt- og plassproblemer gjør at det må inngås kompromisser. Samtidig er det ønskelig at morgendagens kjøretøy skal kunne løse flest mulig ulike oppgaver. Hvordan skal disse utfordringene møtes og hvordan blir framtiden for Norges stridskjøretøy? Av Einar Østevold og Marius Halsør, Forsvarets forskningsinstitutt Hæren har de senere årene gjennomgått store forandringer. Nominelt er den blitt vesentlig mindre, men den er mer profesjonell og fleksibel. Hæren, som resten av Forsvaret, skal først og fremst være en sikkerhet for norsk territorium og suverenitet, og den må utstyres og trenes for dette. I de senere år har imidlertid utenlandsoppdrag, for eksempel i Afghanistan, dominert nyhetsbildet. Det er viktig at Norge, som er avhengig av støtte i en forsvarsallianse som Nato, også bidrar utenlands, men slike bidrag må baseres på de kapasiteter vi allerede har etablert for hjemmeforsvaret. For en liten hær som den norske er det spesielt viktig å ha den rette kompetansen og at materiellet er godt tilpasset oppdragene. Dette er en stor utfordring, fordi spennet av oppgaver har blitt så stort. Hva er stridskjøretøyenes rolle i dette bildet? Tradisjonelt har stridskjøretøyene, i særdeleshet stridsvognen, vært ryggraden i de fleste moderne hærer (se Faktaboks 1). Men hvor Figur 1. Prinsippet for et APS (Arena). Trusselen detekteres ved 5, følges ved 4 og utløser en fragmentboks ved 3. 2 er radaren, og 1 er fragmentbokser i krans rundt tårnet. velegnet er de i de ulike rollene, og hvilke egenskaper bør de ha? Spekteret av oppgaver tilsier at det er ønskelig å ha kjøretøy som kan dekke flere roller. I dette FFI-FOKUS skal vi se nærmere på denne problemstillingen, med utgangspunkt i teknologier som skal til for å tilfredsstille ofte motstridende krav til moderne stridskjøretøy. Kravene kan grovt sett deles inn i fire hovedområder: Mobilitet, ildkraft, beskyttelse og kommando-, kontroll- og informasjonssystemer (K2IS). Innenfor alle disse områdene er det stor aktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, noe vi skal komme tilbake til. I første omgang skal vi imidlertid presentere teknologier som er mulige enablere for de egenskaper vi ønsker at kjøretøyene skal ha. Dernest skal vi se nærmere på noen internasjonale programmer for utvikling av kjøretøy og kjøretøyteknologier, før vi avslutningsvis ser på FFIs rolle og oppgaver i dette bildet. Ballistisk beskyttelse aktive beskyttelsessystemer Med ballistisk beskyttelse menes beskyttelse mot våpen eller våpenvirkning som fysisk treffer kjøretøyet. Det mest typiske i denne sammenheng er hulladningsmissiler, tungmetallprosjektiler og sprengeffekt fra miner eller såkalte IED (Improvised Explosive Device). Bedre ballistisk beskyttelse har tradisjonelt vært oppnådd ved å legge på mer panser (passiv beskyttelse), noe som har ført til en problematisk vektøkning med tanke på dagens og morgendagens krav til deployerbarhet og mobilitet på slagfeltet. Nye keramer og komposittmaterialer gir en betydelig vektfordel i forhold til tradisjonelt panserstål. Moderne panser utformes ofte som tilleggspansring som kan påmonteres kjøretøyene etter behov, men etter hvert vil det bli større bruk av slike materialer i selve grunnstrukturen for kjøretøyene.

3 3 Moderne panser alene er likevel ofte ikke nok til å tilfredsstille alle kombinasjoner av vekt- og beskyttelseskrav. En vei rundt dette vektproblemet er aktive beskyttelsessystemer (APS), som detekterer og ødelegger eller avleder/jammer trusselen. Et APS består av tre hovedelementer, 1) et sensorsystem som detekterer og følger trusselen, 2) en computer som beregner trusselbane og bestemmer tidspunkt og retning for avsetting av motmiddel og 3) selve motmiddelet. Figur 1 illustrerer prinsippet. Skillet går mellom soft-kill og hard-kill APS. For førstnevnte jammes eller avledes trusselen, slik at den bommer på målet. Dette virker bare på styrte missiler, og kun når virkningsavstanden er stor nok til at missilet rekker å bomme. Hard-kill APS ødelegger trusselen så mye at det blir liten eller ingen restvirkning. Eksempler på virkningsmekanismer er direkte treff, fragmenter og trykkbølger. Virkningen skjer fra 1-2 m og opp til ca. 30 m fra vognen. De fleste APS har god virkning mot hulladninger, men begrenset effekt mot høyhastighetsprosjektiler som pil-ammunisjon fra stridsvogn. I sistnevnte tilfelle vil det uansett bli en del restenergi som må fanges opp av kjøretøyets panser. APS er således ikke erstatning for passiv pansring, men et supplement og er kanskje eneste løsning som kan tilfredsstille kombinasjonen av vekt- og beskyttelseskrav for en del kjøretøy. Delvis på grunnlag av et mangeårig samarbeid Hva er et stridskjøretøy Den første stridsvognen, MARK 1, ble satt inn av britene i slaget ved Somme, Frankrike, 15. september Men det var først under andre verdenskrig at stridsvognen virkelig fikk betydning for krigføringen. De store slettene i Mellom- og Øst-Europa, hvor mange av de store slagene ble utkjempet, egnet seg nemlig utmerket for stridsvognens unike kombinasjon av mobilitet, ildkraft og beskyttelse. Det mest kjente panserslaget er kanskje slaget ved Kursk sommeren 1943, der Sovjet og Hitler-Tyskland mønstret over stridsvogner hver. Stridsvognen har utviklet seg mye siden MARK 1 ble introdusert, men det har også motmidlene. Så til tross for dramatiske forbedringer av beskyttelsen, er dagens stridsvogn på ingen måte usårbar. Det stilles også spørsmål ved dens rolle i krigføring mot såkalte asymmetriske trusler, slik vi ser det i Afghanistan. Den økte beskyttelsen har også sin pris ved at stridsvognen nærmer seg en praktisk vektgrense, tonn for de tyngste. Den norske stridsvognparken består av 52 Leopard 2A4 bygget i Tyskland i årene , men kjøpt brukte fra Nederland i perioden De har 120 mm kanon og veier ca. 55 tonn. Mannskapet består av vognkommandør, skytter, vognfører og lader. Et større oppgraderingsprogram (MidLife Upgrade eller MLU) for våre stridsvogner ble lagt på is grunnet pengemangel. Et annen viktig stridskjøretøy er stormpanservognen (SPV). Norge har i dag 104 SPV av typen CV90, levert på siste halvdel av 90-tallet av BAE Hägglunds i Sverige. I forhold til stridsvognen har stormpanservognen vesentlig tynnere pansring og mindre kanon. Den viktigste forskjellen er likevel at stormpanservognen kan frakte et geværlag på 8 soldater. Våre CV90 har 30 mm kanon og veier ca. 25 tonn. De har autolader og derfor et mannskap på kun tre. Norge har et stort program for fornyelse av hele CV90-flåten, ikke bare som stormpanservogn, men også for andre roller, som for eksempel oppklaring. Utover disse kjøretøykategoriene regnes alle militære kjøretøy som har egen bevæpning og evnen til å ta opp strid, selv om striden ikke er primærformålet, som stridskjøretøy. Et eksempel på dette er oppklaringskjøretøy. Artillerisystemer er derimot holdt utenfor. MARK 1 Leopard 2 A4 CV9030 fakta 1

4 4 Figur 2. Remote Weapon Station (RWS), Protector. T.v. CROWS, t.h. med Javelin Battery Reservoir Electric motor Engine FFI har hatt med et tysk firma om deres APS, ble et prosjekt for anskaffelse av APS for våre stridsvogner og stormpanservogner definert. Det er klare operative behov for en slik anskaffelse, men med et presset investeringsbudsjett er det uvisst når dette kan realiseres. Bevæpning Stridskjøretøyenes primærvåpen er vanligvis kanon med kaliber fra ca. 25 mm (stormpanservogn) til ca. 120 mm (stridsvogn). Imidlertid har endring i trusselbildet de senere årene gitt økt fokus på mindre kalibre, mindre-dødelige våpen og fjernstyrt våpenstasjon. Fleksibel respons og kort reaksjonstid blir stadig viktigere. Reservoir Engine Converter Generator Battery Charger Converter Electric motor Figur 3. Parallellhybrid (t.v.) og seriehybrid framdriftssystem (t.h.) For å kunne gi mannskapet, spesielt skytter, bedre beskyttelse, innføres ubemannet tårn (for kanon) og fjernstyrt våpenstasjon (for mindre kalibre og andre våpen), Remote Weapon System (RWS). RWS gir, foruten beskyttelse av vognmannskapet, raskere og mer presis ildgivning. Stadig flere nasjoner anskaffer nå RWS, og Kongsberg er med sin Protector verdensledende på området. Dette skyldes i hovedsak to store kontrakter med USA. RWS kan typisk ha 7.62 mm maskingevær, 12.7 mm maskinkanon eller 40 mm granatkaster som hovedvåpen. Fordi raketter er rekylfrie, kan ulike missilvåpen monteres på RWS, og det har vært gjort vellykkede forsøk med Javelin på Protector; se Figur 2. I oppgraderingsprogrammet for CV90 (se Faktaboks 1) er det et skal-krav at alle stormpanservognene skal ha RWS, og bør-krav at oppklaringskjøretøyene skal ha det. For kjøretøykanon utvikles programmerbar ammunisjon med blant annet mulighet for luftsprengning eller air burst som gir vesentlig bedret effekt mot bløte mål som personell. Det kan også gi effekt rundt for eksempel hushjørner. Spesielt i oppdrag utenlands er det ofte ikke tillatt å anvende våpen for å drepe. Det er derfor stor aktivitet på utvikling av såkalte mindredødelige våpen (MDV), det vil si våpen som kan sette personell ut av spill uten at de drepes eller påføres varig skade. Ikke alle MDV egner seg for bruk fra kjøretøy, men flere av dem, eksempelvis 40 mm granatkaster med mindredødelig ammunisjon, kan kobles til fjernstyrt våpenstasjon. Mobilitet hybrid-elektrisk framdrift Med mobilitet menes her kjøreegenskaper i operasjonsområdet. En sentral problemstilling i så måte har vært hjul versus belter. Tradisjonelt har Norge satset mye på belter på grunn av ulendt terreng, liten tetthet av veier samt snøforhold. Tendensen internasjonalt er imidlertid i retning av hjul, og siden også Norge nå opererer på sydlige breddegrader, har det vært en moderat dreining i retning av hjulkjøretøy også her til lands. Gummibelter kan forene de beste egenskapene ved hjul og belter, men alle tekniske problemer ved gummibelter, spesielt for tyngre kjøretøy, er ennå ikke løst. I I Battalion I Company Figur 4. BMS - Nettverk innenfor bataljonen... Platoon En annen interessant utvikling knyttet til mobilitet er hybrid-elektrisk framdrift. Istedenfor tradisjonell dieselmotor har kjøretøyet en dieselgenerator optimalisert for produksjon av strøm til elektromotor(er) og annet strømkrevende utstyr i kjøretøyet. Teknologien gir mange potensielle fordeler, som bedre drivstofføkonomi, toppytelse og manøvrerbarhet, redusert mekanisk leamikk, mindre akustisk og termisk signatur, ubegrenset strømforsyning og større driftssikkerhet, samt enklere vedlikehold. Figur 3 viser de to hovedarkitekturene for hybrid-elektrisk kjøretøy, parallelhybrid (kan

5 drives av både forbrenningsmotor og elektrisk motor) og seriehybrid (drives kun av elektromotor). Det er laget mange hybrid-elektriske demonstratorkjøretøy, men serieproduksjon lar vente på seg. Evnen til å operere uten å ha en støyende motor i gang er viktig i noen typer operasjoner, for eksempel ved oppklaring. Det forskes derfor mye på batterier. Litium-ion-batterier er mest lovende energimessig, men gir sikkehetsutfordringer som må løses. I tillegg utvikles teknologi, blant annet brenselcelle-teknologi, for stillegående tilleggsstrømforsyning, såkalt Auxiliary Power Unit (APU). Men gode og kompakte nok løsninger ligger fremdeles et stykke fram. Situasjonsforståelse Battlefield Management System (BMS) og Augmented Reality (AR) Nettverksbasert forsvar (NbF) er et konsept for krigføring som innebærer at alle skal få tilgang til nødvendig informasjon til rett tid. Tanken er at alle samler inn informasjon og gjør informasjonen tilgjengelig i et nettverk. K2IS-løsninger på stridsteknisk nivå (fra bataljon/kompani og ned) betegnes Battlefield Management System, forkortet BMS, se Figur 4. I kjøretøyverden er BMS et beslutningsstøttesystem for mannskap i (strids)kjøretøy. Nodene i nettverket (kjøretøyene) har GPS, sensorer for innsamling av informasjon, radioer for overføring av informasjonen og enheter for bearbeiding og presentasjon av informasjonen. Et kart over området man befinner seg i, vises på skjermen, og egen posisjon vises på dette kartet. I tillegg har BMSet standard kartfunksjoner som zooming og panorering. Posisjonen for de andre kjøretøyene i avdelingen meldes inn via nettverket og vises på BMS-skjermen. Dette er kjernen i et BMS og omtales som Blue Force Tracking (BFT). I tillegg kan brukerne legge inn symboler for observasjoner eller way-points og distribuere disse til alle i nettverket. De fleste BMS har tilleggsfunksjoner, blant annet for å lage og distribuere grafiske ordre og planer. Formålet med et BMS er primært å øke situasjonsforståelsen, men det er også svært nyttig som et navigasjonshjelpemiddel og planleggingsverktøy. Med rask oppdatering kan et BMS benyttes for å skille egne og fiendtlige enheter for å unngå å beskyte sine egne. Oppdateringsraten avhenger av radioen som benyttes, avstanden som må dekkes og antall enheter som er på radionettet. Mange nasjoner utvikler BMS, men det er relativt lite internasjonalt samarbeid på feltet. Hver nasjon synes å ville utvikle sitt eget system, og det er en utfordring å få forskjellige nasjoners BMS til å snakke sammen. I Norge opereres det med to forskjellige BMS. Kongsbergs NORTaC Mobile ble utprøvd operativt første gang i Det er designet for å være enkelt å lære og bruke. I tillegg til BFT og grunnleggende kartfunksjonalitet har systemet mulighet for innlegging av observasjoner, beregning av fri sikt og en enkel meldingstjeneste. En tidlig versjon av NORTaC Mobile prøves ut av Telemark bataljon i Afghanistan, og har vist seg svært nyttig. Det andre norske systemet er BMS Maria, tidligere FACNAV, som utvikles av Teleplan. BMS Maria er en tilleggsmodul til kartmotoren Maria, som er Forsvarets standard kartmotor. Figur 5. Skjermbilde fra eksperiment-bms utviklet ved FFI Figur 6. BMS-informasjon vist i et siktebilde som AR 5

6 6 fakta 2 FFI har studert funksjonalitet for et framtidig BMS. Som verktøy for dette utviklet FFI et eget eksperiment-bms i MATLAB, se Figur 5, og bygget opp et simuleringsmiljø for BMS-utprøving. For utprøving av BMS-funksjoner er det gjennomført to større simulatorøvelser og ett felteksperiment på Rena med støtte av operativt personell. Dette har gitt verdifull informasjon om hvor nyttige ulike BMS-funksjoner er for brukerne. Under simulatorøvelsene, og ikke minst felteksperimentet høsten 2008, demonstrerte FFI bruk av Augmented Reality (AR) for å vise BMS-informasjon direkte i siktebildet; se Fakta- Hva er AR AR står for Augmented Reality eller Utvidet virkelighet. Med AR blandes grafikk fra en virtuell verden med bilder fra den virkelige verden, som vist i Figur 7. Et kamera med kjent posisjon og orientering filmer den reelle scenen. En datamaskin har 3D-modeller plassert i en virtuell verden. Bildene fra den reelle scenen og bildene fra den virtuelle verdenen kombineres slik at de virtuelle objektene vises på riktig sted i den reelle scenen. AR har mange mulige anvendelser. Firmaet arlab i Halden har blant annet brukt AR for å visualisere strålingsfare i en atomreaktor, og for byplanlegging, der de viser hvordan planlagte bygg vil se ut i bybildet. Det gir en helt annen forståelse enn kun en tegning av bygget. De største utfordringene med AR er retningsgiver og display. For å kunne vise ting i riktig posisjon i scenen, er kjennskap til nøyaktig kameraposisjon og -retning helt avgjørende. Siden kjøretøyene endrer både posisjon og orientering ganske raskt, må disse størrelsene oppdateres mange ganger i sekundet. Det krever blant annet en retningsgiver med svært god ytelse Video av scenen Posisjon og orientering + 3D-modell Computer Figur 7. Prinsippskisse for AR = Resultat Skjerm eller HUD boks 2. AR-systemet ble utviklet i samarbeid med Halden-firmaet ar-lab og implementert i blant annet to CV90 stormpanservogner. Eksperimentet var en suksess og utløste stor entusiasme rundt mulighetene AR kan gi. Ved stridskontakt med fienden har mannskapet i et stridskjøretøy mer enn nok med å følge med i sine sikter, og har dermed ikke tid til å flytte blikket til en egen BMS-skjerm. Derfor blir BMS brukt til planlegging og framrykning før kontakt, samt rapportering etter strid, men lite under selve striden. Ved at BMS-informasjon vises direkte i siktebildet, kan mannskapet få tilgang til essensiell informasjon uten å måtte flytte blikket vekk fra scenen. Det er også mye lettere å forstå hvor et objekt er når man ser det direkte i scenen enn om man ser det tegnet inn på et kart og så må oversette dette til den virkelige verden. Figur 6 viser BMSinformasjon overført til siktebildet. FFI viderefører samarbeidet med ar-lab for å ta fram AR-systemer for operativ bruk i militære kjøretøy, noe som forhåpentligvis kan realiseres i løpet av noen få år. FFI studerer også mulighetene for å benytte AR-teknologi til å koble sammen trening i felt med trening i simulator. Kongsberg har for våpenstasjonen Protector utviklet Blue Force Protector, et system som bruker BMS-informasjon for å varsle om egne enheter er innenfor siktesektoren. Ellers er det tilsynelatende gjort forholdsvis lite internasjonalt i retning av å utnytte AR som beskrevet i det foregående. FFI og Norge ligger dermed langt framme på området. Simulering for utprøving av kjøretøyteknologier Simulering er et nyttig verktøy for utprøving og evaluering av kjøretøyteknologier. Det gir mulighet for å prøve ut mange variasjoner av teknologier og parametre på en forholdsvis enkel og billig måte, og operativ nytte kan prøves ut i ulike scenarier, med deltakelse av operativt personell. På FFI begynte simlueringsarbeidet med å bygge BMS-simulatoren rundt et kommersielt spill. Denne simulatoren ble videreutviklet til et verktøy for utprøving av ulike kjøretøyegenskaper mer generelt, og etter hvert for å simulere mer sammensatt landstrid på stridsteknisk og lavt taktisk nivå. En viktig bonus er at Hærens taktiske treningssenter, HTTS, benytter samme kommersielle spill som FFI bygger sin simulator på, slik at felles distribuerte simuleringer blir mulige. Internasjonale kjøretøyprogrammer Internasjonalt har det de senere årene blitt igangsatt store programmer for utvikling av stridskjøretøy tilpasset morgendagens utfor-

7 7 dringer. Økte krav til beskyttelse, spesielt mot utradisjonelle trusler, kombinert med praktiske vektbegrensninger, samt tilpasning til nettverksbasert forsvar, har vært førende for utviklingen. Redusert drivstofforbruk, bedre pålitelighet, forenkling av vedlikehold og redusert logistikk har vært andre viktige parametre. Det mest ambisiøse programmet har vært det amerikanske Future Combat Systems (FCS). Ambisjonene, blant annet når det gjelder vekt, ble gradvis redusert, og etter store budsjettoverskridelser og forsinkelser ble den delen av programmet som gjaldt bemannede kjøretøy kansellert. SEP B13 Concept Unique level of commonality 3 main parts: Base frame Crew module Role module 3 main parts: Base frame Crew module Role module Sverige, ved BAE Hägglunds, har hatt et meget interessant utviklingsprogram kalt Splitterskyddad EnhetsPlatform (SEP). SEP-kjøretøyet var basert på ekstrem modularitet, der en førermodul og en rollemodul settes på en understellsmodul med enten hjul- eller beltedrift; se Figur 8. Gjennomføring av SEP forutsatte en internasjonal samarbeidspartner. Da denne ikke kom på plass, stoppet Försvarets MateriellVerk (FMV) finansieringen av prosjektet. Storbritannia har et kjøretøyprogram som kalles Future Rapid Effect System (FRES). Målet er å utvikle en familie av middelslette, nettverkstilpassede, luftmobile pansrede kjøretøy som samlet skal dekke 16 ulike roller. FRES er planlagt i et antall på 3.700, men skal ikke erstatte de tyngre kjøretøyene, som Warrior stormpanservogn og Challenger 2 stridsvogn. I motsetning til det store spranget framover som FCS og SEP skulle representere, skal FRES utvikles gradvis ved at nye teknologier implementeres etter hvert som de er modne nok. Utover disse tre kjøretøyprogrammene utvikler mange land mer spesifikke kategorier av kjøretøy med implementering av ny, men moden teknologi. Hovedinntrykket er at disse programmene lykkes i større grad enn de store og ambisiøse programmene for å utvikle helt nye, revolusjonære stridskjøretøy. Det ser altså ut til at vi må vente noen år på den radikale fornyelsen av kjøretøyparken. Norges og FFIs plass og rolle Gjeldende doktrine er at Forsvarets materiell skal kunne begrunnes ut fra det hjemlige behovet, og så best mulig tilpasses for operasjoner utelands. Dette innebærer at de tyngre stridskjøretøyene også i framtiden må være beltedrevne av hensyn til framkommelighet, ikke minst under snøforhold. Figur 8. Modularitet Splitterskyddad EnhetsPlatform (SEP) Våre Leopard 2 stridsvogner er forholdsvis gamle og slitt (se Faktaboks 1), og det er nå nødvendig med betydelig vedlikehold for å holde dem i drift. I tillegg trengs betydelige oppgraderinger av denne kapasiteten i løpet av noen år dersom den skal kunne møte framtidens utfordringer og krav. I løpet av de kommende år må derfor den tunge stridsvognens rolle i den norske hær avklares, slik at riktige investeringer kan bli foretatt. FFI vil bidra med sin kompetanse. For våre CV90 er det i gang et program, Middelstung EnhetsPlattform (MEP), for omfattende nyanskaffelser og oppgraderinger. Blant annet vil vognene langt på vei bli digitaliserte, noe som gjør implementering av BMS og tilknytning til nettverket generelt vesentlig enklere. Gjennom MEP-programmet vil vi også få oppklaringspanservogner for kavalerieskadronene i tillegg til en del frigjorte CV90-kjøretøy for ulike andre roller. Utover dette har Hæren programmer for anskaffelse av hjulkjøretøy for ulike formål, herunder oppklaring, personelltransport og patruljevirksomhet. FFI støtter disse anskaffelsesprogrammene blant annet gjennom deltakelse i utarbeidelse av kravdokumenter, støtte til konseptuelle prøver, gjennomføring av ad-hoc-studier etter behov og generell teknisk rådgivning. De senere årene har FFI vært spesielt tungt inne i den planlagte, men kansellerte APS-anskaffelsen, MEP-programmet og programmet for pansret oppklaring. For sistnevnte gjennomførte FFI studier innen beskyttelse, ildkraft, sensorer, Unmanned Ground Vehicle (UGV) og UAV. Utover direkte støtte til anskaffelsesprogrammer studerer FFI teknologier av betydning for utvikling av Hærens stridskjøretøy. Dette gjøres både for å kunne ha den kompetansen som kreves for å være rådgiver for Hæren og for å kunne bidra innenfor enkelte områder til utvikling av relevant teknologi, som for eksempel AR. Det som særpreger FFIs arbeid er tett samvirke med bruker, slik at vi ikke bare kan gi riktige svar på spørsmålene, men også svar på de riktige spørsmålene.

8 FFI-FOKUS nr. 1 Januar 2010 Design FFI Foto FFI, FMS, ar-lab, Wikipedia, US Army, FMV, KMW/Rheinmetall Trykk 07 Gruppen ISSN Artikkelforfattere Einar Østevold (f. 1952) er sivilingeniør innen Teknisk fysikk fra NTH (1975). Han har vært ansatt ved FFI siden 1976 og er forsker ved avdeling Land- og luftsystemer. De første årene på FFI jobbet han med bildebehandling/mønstergjenkjenning. Han har siden 1995 arbeidet med panserbekjempelse og etter hvert mer generelt med teknologier for stridskjøretøy, som nå er hans ansvarsområde. Marius Halsør (f. 1973) er sivilingeniør innen Teknisk fysikk fra NTNU (1997). Han har vært ansatt ved FFI siden 1998 og er forsker ved avdeling Land- og luftsystemer. Han har i hovedsak jobbet med panserbekjempelse og stridskjøretøy, og de siste årene primært med BMS. Kontaktinformasjon Forsvarets forskningsinstitutt P.O.Box 25, 2027 Kjeller E-post: Telefon: Militært nummer: E-post til ffi-fokus: Forsvarets FFIforskningsinstitutt N o r w e g i a n D e f e n c e R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t

Battlefield Management Systems for Hærens manøveravdelinger

Battlefield Management Systems for Hærens manøveravdelinger FFI-rapport 2009/01403 Battlefield Management Systems for Hærens manøveravdelinger Sluttrapport for BMS-arbeidet under FFI-prosjekt 1019 TEKNISK Marius Halsør Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence

Detaljer

Kapitalmarkedsdag Kongsberg Protech Systems. 08. september 2009

Kapitalmarkedsdag Kongsberg Protech Systems. 08. september 2009 Kapitalmarkedsdag Kongsberg Protech Systems 08. september 2009 Konklusjon KONGSBERG er verdensledende innen RWS med med sin PROTECTOR RWS produktfamilie og som leverandør av CROWS II til US Army og 15

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

Kysteskadren. Minevåpenet. Status.

Kysteskadren. Minevåpenet. Status. Minevåpenet Status. 24.10.2013 1 Oppgaver Håndtere trusselen fra sjøminer og improviserte sprengladninger utplassert under vann, for åsikre atkomst til havner, baser og operasjonsområder i fred, kriser

Detaljer

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017

Kommunikasjon og autonome farkoster. Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Kommunikasjon og autonome farkoster Lars Landmark SEMINAR Maritim Kommunikasjon SINTEF, 15. februar 2017 Innhold Litt om oss Forsvarets kommunikasjonsbehov Autonomi og kommunikasjon Bruk av ubemannede

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ. HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139

FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ. HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139 FFI RAPPORT UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ HALSØR Marius, MARTINUSSEN Svein Erlend, EVENSEN Per-Idar, HUGSTED Bjørn FFI/RAPPORT-2007/00139 UTTESTING AV BMS I SYNTETISK MILJØ HALSØR Marius, MARTINUSSEN

Detaljer

KAn bli uten stridsvogner

KAn bli uten stridsvogner Forsvaret i endring KAn bli uten stridsvogner Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 18 Uke 4 2017 Da Stortinget vedtok den nye langtidsplanen for Forsvaret i november, ble landmakten satt på vent. Nå har

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT Konseptuelle alternativer Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Mandat og analyse av oppdrag Metode og teoretisk tilnærming Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon av konseptuelle

Detaljer

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår Kapitalmarkedsdag Kongsberg Defence & Aerospace 23. september 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår 2 500 2 000

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI

FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI FFI i 2015 og trekantsamarbeidet mellom FORSVARET INDUSTRIEN FFI 1 2 Trekantmodellen er navnet vi bruker på den måten vi samhandler på i forsvarssektoren for å ta fram avansert teknologi på en kosteffektiv

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar

Fakta og tall FFIs VERDIER Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig. FFIs VISJON FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Fakta og tall 215 Her gir vi deg en kortversjon av fakta og tall for 215. Fullstendig rapport kan du lese på www.ffi.no/215. Dit kan du også komme via QR-kodene. OM FFI FFI er et av Norges største forskningsinstitutter

Detaljer

Mobile anvendelser 2010

Mobile anvendelser 2010 Mobile anvendelser 2010 Prosjektnavn: Freporter Malin Kristensen Mobile Applications 2009 1/7 Innhold Generelt om applikasjonen...2 Brukerne - hvem er det?...5 Hvorfor denne applikasjonen?...6 Prosjektplan...7

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER

Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Solceller i forsvaret VIRKEMÅTE OG BRUKSOMRÅDER Farstad, Torstein Otterlei Ingeniørfaglig innføring SKSK 10. juni 2015 Innhold Innledning... 1 Forståelse... 2 Bruksområder... 3 Operasjoner i Norge... 3

Detaljer

FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN

FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN 2017 FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN INNHOLDSFORTEGNELSE: Generelt 2 Teknisk data.. 3 CLU Command Launch Unit.... 4 Missilet.. 5-6 1 Generelt Javelin er et bærbart, medium panserbekjempelsesvåpen.

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn. Prop.

Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn. Prop. Innst. 387 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 93 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen om pansra køyrety til Hæren Til

Detaljer

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder Bilder kommer fra mange kilder Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Torbjørn Skauli og Trym Haavardsholm Optisk avbildning - et felt i forandring Hva kan et kamera

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet 1 Plan for presentasjonen Kort om status Skjold klassen NSM anskaffelsen Operativ NSM NSM Demonstrasjonsfyring

Detaljer

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Samarbeid mellom NOFO og Kystverket Annonsert 14. september 2014 Programmet planlagt å gå i perioden 2015-18 Mottatt 120 white papers,

Detaljer

Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar. Foto: FMS

Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar. Foto: FMS FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n d o e v s e m b e r 2 0 0 3 Telekommunikasjon i morgendagens Forsvar

Detaljer

Sceneforståelse for ubemannede kjøretøy

Sceneforståelse for ubemannede kjøretøy .. Sceneforståelse for ubemannede kjøretøy Et ubemannet kjøretøy (Unmanned Ground Vehicle UGV), som på egen hånd skal kunne ta seg frem både på vei og i terreng, må være utrustet med sensorer for å skaffe

Detaljer

Oto Melara 76mm SRGM. Kadett Martin L Gitmark

Oto Melara 76mm SRGM. Kadett Martin L Gitmark Oto Melara 76mm SRGM Kadett Martin L Gitmark 1 Innhold 76mm i Sjøforsvaret 2 Ammunisjon 5 Små data 6 76mm i Sjøforsvaret Plattformer med 76mm Oto Melara har siden 2000-tallet vert en del av artilleriet

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge

Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge INF1010 Frist: mandag 6. februar 2017 kl. 12:00 Versjon 1.0 (62f8e31 ) Innhold 1 Innledning 1 2 Regneklyngens bestanddeler 2 3 Datastrukturtegning 3 4 Maksimal teoretisk

Detaljer

Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre

Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre 1 Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre klasser, på et team på 9. trinn - 22 elever, 7 lærere tilknyttet

Detaljer

Kuttbeskyttelse til Politiet

Kuttbeskyttelse til Politiet Foto: Peder Austrup DEFINERE FOKUS Kuttbeskyttelse til politiet I dette Design Pilot-prosjektet har Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) sett på mulighetene for et bredere spekter av kuttbeskyttelse

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Produktbrosjyre Enkelhet og ytelse Hiab XS 022 gjør arbeidet enklere Hiab XS 022 er en liten, kompakt og fleksibel kran som passer til en rekke bruksområder. Den monteres

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

ALREG Beskrivelse side 1

ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Beskrivelse side 1 ALREG Alarmpresentasjonssystemet for vaktsentraler, politi og brannvesen. Når alarmen går, gjelder det å iverksette riktige tiltak Hvert sekund teller når liv og verdier skal reddes.

Detaljer

Hvordan EMERGENCY vil redusere risikoen for redningsmannskapet

Hvordan EMERGENCY vil redusere risikoen for redningsmannskapet 1 Hvordan EMERGENCY vil redusere risikoen for redningsmannskapet Gyrd Brændeland, SINTEF Beredskapsforum 2010-02-03 2 EMERGENCY: fokus på mobile hendelser EMERGENCY: Mobil beslutningsstøtte i krisesituasjoner

Detaljer

Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk

Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk Tidligere dette semesteret er det gjennomført et såkalt Tracker-eksperiment i fysikk ved UiA. Her sammenlignes data fra et kast-eksperiment med data fra en tilhørende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

- Fremtidens jagerfly

- Fremtidens jagerfly - Fremtidens jagerfly Erlend Larsen Takk til alle som har hjulpet til med boken. Ingen nevnt, ingen glemt! Utgiver: E-forlag, 2010 Første gang utgitt (trykket versjon) 2009 Omslagsfoto: Lockheed Martin

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17.

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. BRIDGE- prosjektet Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling Jan Håvard Skjetne Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. mars 2015 Bridging resources and agencies in large- scale emergency management Startet

Detaljer

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15.

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. mars 2016 Agenda fire tema Teknologidefinisjon System ulykker kompleksitet

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017.

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Sjef HV-14 Oberstløytnant Bengt Henriksen Fylkesmann De enkle fakta om HV før langtidsplanen og landmaktproposisjonen: 45 000

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009 Teknologiavdelingen Anders Godal Holt Disposisjon Litt om ITS og ITS på veg mot 2020 Implementering sett i lys

Detaljer

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010

Forsvarets utvikling. Paul Narum Adm dir FFI. Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Forsvarets utvikling Paul Narum Adm dir FFI Sjømaktsseminaret Ulvik, 2010 Innhold 1. Historisk tilbakeblikk 2. Status Operativ evne Økonomi 3. Hvordan ser verden ut om 20 år? 4. Strategiske veivalg a)

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse PRESS RELEASE 05 NOVEMBER 2015 METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse Metzelers nyeste dekk gir utmerket ytelse både på våt og tørr vei, og det gir lang kjørelengde

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Holte Consulting rammeavtale med FIN i samarbeid med Econ Pöyry PM services Success PM systems PM training Side 2

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning

Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning Integrering av Forskning og Utviking (FoU) i undervisning 2005 FoU_pres_082005_v3.ppt 1 Posisjonering Mye i geomatikk handler om å finne ut hvor ting er, eller hvor ting skal plasseres Dette kan gjøres

Detaljer

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Teknologidagene 6-10 oktober 2014, ITS Gunne Håland TMT, Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for dronetestene som er gjort i Statens vegvesen Problemstilling

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side Pressverktøy Har låseknapp ved syklusfullføring for å sikre samme pålitelige, vanntette skjøt hver gang. Har høy teknisk standard for å levere uovertruffen kvalitet og holdbarhet understøttet av RIDGIDs

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Med doble 5-ekers store lettmetallfelger som pakkes inn i dobbeltkantede hjulhus gir bilen et solid inntrykk.

Med doble 5-ekers store lettmetallfelger som pakkes inn i dobbeltkantede hjulhus gir bilen et solid inntrykk. Etter å ha vist "Concept XR PHEV-II" på Geneve Motor Show i 2015 og "ex Concept» samme år på Tokyo Motor Show, fortsetter Mitsubishi Motors nå å vise sine planer for fremtidens SUV-modeller. Til høsten,

Detaljer

efarled enhanced fairway by electronic means

efarled enhanced fairway by electronic means INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk efarled enhanced fairway by electronic means Om efarled2020 Hva mener vi med efarled? Eksempel på tjenester

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Nå med historisk vri

Nå med historisk vri Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:5 Nå med historisk vri A7V Sturmpazer 1917 CLUBERTEN ønsker alle god jul & GODT NYTT ÅR > r: 5/2008 Redaktør n har ordet: Året 2008 er straks over og VT-Cluben går inn

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1)

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Norsk olje&gass Arbeidsseminar 2 - HMS-utfordringer i nordområdene Rune Sandbakken Seksjonssjef - Satellittkommunikasjon Rune.sandbakken@spacecentre.no

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

Bacheloroppgave. Gruppe 11E

Bacheloroppgave. Gruppe 11E Bacheloroppgave Gruppe 11E Generell Informasjon Grunnet NDA-avtale med oppdragsgiver så kan vi ikke røpe noe innhold eller informasjon som kan komme til skade for virksomheten. For å avgrense denne presentasjonen

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Løsningsforslag til Case. (Analysen)

Løsningsforslag til Case. (Analysen) Løsningsforslag til Case (Analysen) Dette er en skisse til løsning av Case et med bussinformasjonssystemet. Jeg kaller det en skisse fordi det på den ene siden ikke er noe fasitsvar og fordi løsningen

Detaljer

FFIs hyperspektrale demonstratorsystem med CUDA-basert GPU prosessering. Trym Vegard Haavardsholm

FFIs hyperspektrale demonstratorsystem med CUDA-basert GPU prosessering. Trym Vegard Haavardsholm FFIs hyperspektrale demonstratorsystem med CUDA-basert GPU prosessering Trym Vegard Haavardsholm Oversikt Introduksjon til hyperspektral teknologi FFIs demonstrator for hyperspektral måldeteksjon Hyperspektral

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer