Reisen til Rogalands framtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisen til Rogalands framtid"

Transkript

1 Reisen til Rogalands framtid November 2014

2 Alice kom til et veikryss hvor det satt en katt i et tre. Hun stanset og spurte: - Hvilken vei skal jeg ta? - Hvor ønsker du å gå da? spurte katten. - Jeg vet ikke, svarte Alice. - Da, svarte katten, spiller det ingen rolle hvilken vei du tar.

3 Å løpe mot ukjent mål Mange oppfatter Rogaland nærmest som et eventyrland. Landet som flyter over, av olje og penger. Vi vet bedre. Livet og framtiden har mange utfordringer også i Rogaland. De er riktignok ikke større enn at vi kan løse dem sammen. Men da hjelper det å vite hvor man vil! Alice, som vi ser illustrert til venstre her, havnet i et ekte eventyrland. Der var hun ikke kjent, så hun begynte å løpe i frykt. Ting skjedde i raskt tempo for Alice, som det gjør i Rogaland. Når tempoet er høyt og usikkerheten stor, er det lett å glemme at det er lurt å ha en plan for hvor du skal. Veien blir til mens man går, blir det ofte sagt. Det kan være gode grunner for det. Vær og føre skifter, slik at det kan være smart å velge nye ruter underveis. Men målet for turen bør ikke bli til underveis. Da kan det vise seg at turen både blir lang og uten retning. En mental reise Reisen til Rogalands framtid er en mental reise. Gjennom tre samlinger vil et bredt sammensatt reisefølge av personer fra mange sektorer, næringer og steder i fylket, tenke sammen. Reisen vil foregår i løpet av høsten/vinteren 2014/15. Ulike tanker, erfaringer og idéer skal koples for å få fram forskjellige bilder av Rogalands framtid. En slik mental framtidsreise kalles ofte en «foresight». Det er en prosess med mål om å håndtere relevant usikkerhet om framtiden gjennom bruk av to ressurser; medvirkning og forskningsbasert kunnskap. Dette heftet er et bidrag til det sistnevnte. Rogaland er et gjennomplanlagt fylke. Her finnes et bredt kunnskapsgrunnlag og et stort antall planer for de fleste samfunnsområder. Vi har hentet ut noen få setninger og hovedpoenger fra dette, for å gi reisedeltakerne et kunnskapsdokument med på ferden. God tur!

4 Folk skaper steder Se for deg et sted med motorveier, bruer, fabrikker, skoler og kulturhus men ingen mennesker. Skremmende, og egentlig surrealistisk. Det er når vi bringer levende mennesker inn i bildet at det får puls og bevegelse, bokstavelig talt. Det er folk som skaper steder, også behøver eller ønsker vi oss alt det andre; bygninger, veier, strømkabler og bredbånd, til arbeid, boligformål og fritid. Å fokusere på demografi er derfor viktig og riktig. Én ting er at ulike bygder og byer i Rogaland er skapt av mennesker i generasjoner, men hva med fram tiden? Hvor vil mennesker flytte til, føde barn og realisere sine ønsker og drømmer i framtiden? Når vi ser i sladrespeilet, ser vi mønstre bak oss. Befolkningsutviklingen i Rogaland har utviklet seg i et mønster av norsk nettoflytting, utenlands innvandring og fødselsoverskudd. Men hva ser vi ut av frontruta? Det samme som bak oss? Neppe. Det bor litt over mennesker i Rogaland. Fylket hadde i 2012 landets høyeste folkevekst. Folketallet økte med 2 prosent. Det er 0,7 prosent mer enn landsgjennomsnittet. I Rogaland var det Jæren som hadde den største befolkningsveksten på 1,8 prosent. Ryfylke hadde 1,4 prosent og Haugalandet 1,3 prosent. Dalane-regionen hadde også positiv vekst med 1,2 prosent. Hvis vi ser befolkningsutvikling i Rogaland i forhold til landet som helhet, ser vi at innvandringen og fødselsbalansen i Rogaland er betydelig høyere enn landet som helhet, mens flytteballansen har vært svakere enn landet samlet, siden Nullpunktet i figur 1 viser landets gjennomsnitt. Endringen i befolkningsvekst og befolkningssammensetning over år, gjør det utfordrende å planlegge for arealer, boliger, barnehager og skoler for framtiden. En stadig større andel av befolk ningen bor i tettbygde strøk. Ca. 90 prosent av befolkningen i Rogaland bor i tettbygd strøk. For landet som helhet er tallet noe under 80 prosent

5 Figur 1. Befolkningsutvikling , dekomponert i tre grupper, relativt etter nasjonalt gjennomsnitt som er nullpunktet i figuren. Figur 2. Befolkningspyramide, 2013 og 2030 Kilde: Vilje gir vekst, RFK Folkehelse Når mennesker er vårt fremste fokus for framtiden i Rogaland, er det naturlig å se nærmere på befolkningens helse. Folkehelse handler mer om hva som holder oss friske enn hvordan sykdom kan kureres. Det siste er den konvensjonelle helsesektorens hovedinteresse. I et folkehelseperspektiv er arbeid, skole og fritidsvaner, sosiale kvaliteter, familieforhold, trafikk, mat og rekreasjon viktige forhold. Folkehelseperspektivet bør derfor være et viktig hensyn i all framtidstenkning og handling. Folkehelseprofilen i Rogaland er ganske god. Hva skal vi gjøre for at den fortsetter med det? Noen raske riss over fylkets nåværende status: Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Andelen som mottar uføreytelser i aldersgruppen år er lavere enn landsnivået. Frafallet i videregående skole er lavere enn i landet som helhet. Andelen i aldersgruppa år som røyker daglig er høyere enn i landet som helhet, men færre bruker snus. Forventet levealder for menn er høyere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet. Det er relativt stor forskjell mellom kommunene i fylket når det gjelder flere folkehelseindikatorer. Det nasjonale Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for hvert fylke. Se:

6 Kompetanse Utdanningsnivået i befolkningen er viktig for mange formål; innovasjon, verdiskapning, demografi og folkehelse. Nivået har økt kraftig i hele landet de siste 20 årene sammenlignet med resten av landet. I Rogaland er det mange som har videre gående opplæring som høyeste utdanning. Fylket skiller seg noe ut ved å ha en høy andel med uoppgitt utdanning. Gruppen består hovedsakelig av innvandrere som enten ikke har utdanning fra hjemlandet eller som ikke får den godkjent i Norge. Hele 7,7 prosent av Rogalands befolkning over 16 år har enten uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Hvilken retning ungdom i videregående utdanning orienterer seg faglig, gir et interessant blikk mot framtiden. Det er store forskjeller mellom fylkets kommuner når det gjelder elevenes faglig orientering. Over 50 prosent av elevene fra Stavanger, Sola og Rennesøy fulgte i skoleåret 2012/2013 studieforberedende utdanningsprogrammer. I Bjerkreim, Bokn, Sokndal og Hå var over 70 prosent av elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Når det gjelder gjennomføringsgrad, har Rogaland bedre resultater enn gjennomsnittet for landet. Det gjelder for de fleste utdanningsprogrammene, med unntak av elever i naturbruk, idrettsfag, restaurant og matfag. Forsknings og utdanning etter videregående løp i Norge er konsentrert om universitetsbyer og enkelte næringsklynger. Nær tre fjerdedeler av den offentlige FoU-innsatsen i landet legges til de fire fylkene Oslo, Sør-Trøndelag, Akershus og Hordaland. Rogaland har knapt fem prosent av landets samlede FoU-aktivitet. Tre fjerdedeler av næringslivets FoU aktivitet i Rogaland er samlet i Stavanger- Sandnes regionen. Antall patenter er en indikator på noe av FoU-virksomhetens resultater. Kun Oslo og Akershus hadde flere søknader enn Rogaland i Det var en 25 prosent økning i antall patentsøknader fra Rogaland de siste 12 månedene, sammenlignet med året før. Arbeidsliv Tradisjonelt er det jakten på arbeid som har brakt folk i bevegelse og som har ført til at byer og bygder i Norge ligger der de gjør. Men arbeid er ikke lenger den eneste grunnen for at folk bor der de bor, selv om det fortsatt spiller en viktig rolle. Pendling er blitt en stadig mer akseptert del av folks liv, og velferdsstaten sørger dessuten for dem som ikke har arbeid slik at mange fortsetter å bo der de bor, også om de opplever perioder uten arbeid. Av ca sysselsatte i Rogaland i 2012, arbeidet omtrent 60 prosent i egen bostedskommune. Nesten personer pendlet over en eller flere kommunegrenser på vei til jobb. Av disse kom 84 prosent fra bosted i Rogaland mens 16 prosent pendlet inn fra andre fylker. Det er ca personer i Rogaland i yrkesaktiv alder, uten arbeid. Det utgjør ca. 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Andelen øker svakt, men er fremdeles lav sammenlignet med andre fylker. I Norge er arbeidsledigheten i øyeblikket på 2,9 prosent. I Rogaland er det for tiden et misforhold mellom antall ledige stillinger og antall arbeidssøkere innen kategoriene helse, pleie og omsorg, undervisning, ingeniørfag og IKT. Det er flere ledige stillinger enn arbeidssøkere. Det motsatte er tilfelle med kontorarbeid, reiseliv og transport og industriarbeid, med omtrent dobbelt så mange arbeidssøkere som det er ledige stillinger. Slike forhold kan imidlertid skifte relativt raskt.

7 Ved utgangen av 2012 var 7,2 prosent av befolkningen i aldersgruppen år ufør. Andelen i resten av landet var 9,6 prosent. Arbeidsplassutviklingen er svært bransjebestemt. Tabell 1 nedenfor viser utviklingen fra 2000 i en rekke utvalgte bransjer. Tallene viser verdier opp eller ned i sysselsettingsandelen i forhold til næringens eget nivå i år Fargene indikerer om veksten har vært sterk, mot mørkere blått, eller om den har vært avtagende, mot mørkere rødt. Vi ser at de fleste bransjer har færre ansatte i dag enn for 13 år siden. Lønnsomheten kan likevel være god, og henger sannsynligvis sammen med besparte lønnskostnader. Ikke overraskende er det alle former for teknologiske tjeneste og olje/gassutvinning som har vokst mest. Vi merker oss ellers at det ser ut til at landbruket i fylket snart bare sysselsetter halvparten av det næringen gjorde for litt over 10 år siden, om utviklingen fortsetter. Over hele landet er det sysselsetting i kompetanseintensive næringer som øker mest. Sysselsettingsveksten vil fortsatt skje innen kompetanseintensive næringer og veksten i disse næringene vil måtte forventes å skje i byene. Tabell 1. Sysselsettingsutvikling i utvalgte bransjer i Rogaland. Indeksert etter nivået i 2000 = 100

8 Fitjar Stord Kvinnherad Odda Bømlo Hordaland Etne Sveio Dette heftet er laget som et reise dokument for deltakerne i foresight prosjektet «Reisen til Rogalands framtid». Sauda Vindafjord Haugalandet Haugesund Suldal Haugesund Tysvær Utsira Karmøy Aust Agder Hjelmeland Bokn Ryfylke Finnøy Rennesøy Kvitsøy Strand Randaberg Jørpeland Stavanger Stavanger Forsand Sandnes Sola Vest Agder Sandnes Jæren Klepp Bryne Time Sirdal Gjesdal Bjerkreim Hå Dalane Lund Eigersund Egersund Sokndal Reisen til Rogalands framtid Kilder for tekst og figurer er: l Rogaland - utsyn og vidsyn, Regional planstrategi for Rogaland Rogaland fylkeskommune 2013 l «Alt veks i Rogaland» Sjansar som byr seg vegar å gå utfordringar å takla. Utfordringsdokument. Rogaland fylkeskommune l Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometer for Rogaland, september 2014 l Folkehelseprofil Rogaland. Folkehelseinstituttet, 2014 l Attraktivitet i Rogaland. Upublisert TF-notat, november 2014 l Regionale utviklingstrekk Rogaland 2014, Rogaland fylkeskommune 18 mars 2014 Kontaktinformasjon for prosjektet: Kari Jøsendal Spesialrådgiver Planavdelingen Rogaland fylkeskommune Telefon e-post: Lars Ueland Kobro Forsker/prosjektleder Telemarksforsking.no Telefon e-post:

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer