Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund"

Transkript

1 Inkludering i praksis Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund

2 Inkludering i praksis En klubb-guide til raskere og mer vellykket inkludering i fotball 3

3 Forord Denne brosjyren er et hjelpemiddel for klubber som har, eller vil få, asylsøkere og flyktninger som aktive spillere. Mange tips her vil også være nyttige for klubber og lag som har spillere fra andre kulturer. Fotballens popularitet gir oss mange muligheter og et stort ansvar for å gjøre en innsats med inkludering. I en undersøkelse NFF foretok i 2011 hadde 75 % av klubbene spillere med innvandrerbakgrunn, og disse utgjorde 10 % av alle spillere på aldersbestemte lag. Samfunnsutviklingen tilsier at dette tallet vil øke og denne guiden er derfor aktuell for alle klubber i Norge. De fleste asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge flykter fra en utrygg tilværelse og har med seg ballast i form av erfaring og opplevelser av en helt annen karakter enn hva de fleste med norsk bakgrunn har. Krig, sult, død, sykdom og fattigdom kan prege den enkelte i større eller mindre grad. Langvarige opphold på asylmottak med en lite innholdsrik hverdag uten avklaring i forhold til opphold eller utkastelse, vil være en tilleggsbelastning. Språkbarrierer, fremmed kultur og uvant klima vil også kunne påvirke den enkelte. Mange kan ha tunge perioder hvor humør, engasjement og interessen for fotball varierer. Som fotballedere er dette noe vi kanskje ikke har forutsetninger for å gjøre så mye med, men vi må ha det med oss i bevisstheten også i fotballsammenheng. Vi skal på den annen side være klar over at for mange asylsøkere og flyktninger kan fotballen være et av svært få lyspunkt i en ellers kanskje tung tilværelse. I dette heftet har vi samlet informasjon, kommentarer og tips knyttet til ulike utfordringer som en klubb kan møte når asylsøkere og flyktninger rekrutteres. En brosjyre kan aldri bli et fullgodt verktøy fordi det alltid vil kunne dukke opp nye utfordringer som ikke er beskrevet her. Vi håper likevel at innholdet vil innebære en snarvei for mange når det gjelder å finne svar på ulike spørsmål knyttet til inkludering av asylsøkere og flyktninger i klubben. Lykke til med inkluderingen i din klubb! 4 5

4 Innhold Foto: UDI Hvem er de? s Nye spillere s Utfordringer s Religion Språk På Trening Sosialt utenom trening Forhold til klokkeslett Økonomi s Personlig fotballutstyr Klubb s Inkluderingsansvarlig 6 7

5 01 Hvem er de? Det er mange begreper i asyl- flyktninge- og innvandringssaker, og det er nyttig med en klargjøring. Asylsøker er en person som kommer til Norge på egenhånd og ber om beskyttelse (asyl). De reiser selv til Norge og henvender seg til politiet for å søke asyl, og søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI). Mens søknaden behandles bor asylsøkerne på asylmottak. Disse blir drevet av kommuner, frivillige organisasjoner og private selskap som har kontrakter med UDI. UDI utarbeider retningslinjer for drift og kvalitetssikring av mottakene. Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. UDI har omsorgsansvaret for ungdom mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvar for de under 15 år. EMA bor i egne mottak/avdelinger tilpasset deres alder og behov. UDI prioriterer EMA-søknader fordi det er til barnets beste å få en rask avklaring i saken. EMA får oppnevnt hjelpeverge (eller verge der hvor begge foreldrene er døde) av overformynderiet i kommunen. En hjelpeverge skal ivareta barnas rettssikkerhet og være deres støtteperson i asylprosessen. Det er hjelpevergen/vergen som må godkjenne og skrive under på papirer som for eksempel spilletillatelse. Når asylsøknaden er ferdigbehandlet får det konsekvenser for spilleren. Personer som har fått innvilget sin asylsøknad flytter ut av mottaket (og som oftest ut av kommunen) Mens UDI behandler søknaden, bor asylsøkerne på asylmottak. 8 9

6 og bosettes. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å bosette EMA over 15 år, mens Barne-, ungdoms og familiedirektoratet bosetter de som er yngre enn 15 år. Målsettingen er at bosettingen skal skje innen 3 måneder etter at UDI har bestemt at de får opphold i Norge. Et avslag på en asylsøknad kan påklages helt opp til Utlendingsnemda, og det tar vanligvis minst 10 måneder før et endelig svar foreligger. Asylsøkeren bor på mottaket under behandlingstiden. Et avslag fra UNE innebærer normalt at asylsøker må være reist ut av landet innen to uker, men et endelig avslag kan klages inn for domstolene. Asylsøkeren vil normalt ikke kunne oppholde seg i landet under denne prosessen. Kvoteflyktninger er personer som kommer til landet og er godkjent som flyktninger av FN. De har fått opphold i Norge og bosettes direkte i en kommune av IMDi. Det er frivillig for kommunene å bosette flyktninger og de bestemmer selv hvor mange de vil bosette. Kommunen har i de fem første årene et særskilt oppfølgingsansvar, og får i denne perioden tilført midler fra staten pr. individ. Etter fem år forutsettes det at bosatte flyktninger skal kunne klare seg selv gjennom språkopplæring, arbeid og utdanning. For bosatte flyktninger vil kommunens flyktningkontor være kontaktledd i forhold til alle praktiske forhold i denne fem-årsperioden. Innvandrer er en person som er bosatt i Norge, men er født i utlandet og har foreldre som begge er født i utlandet. Familiegjenforening er oppholds- eller arbeidstillatelse som innvilges til nære familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år. avslag asylsøkere asylmottak EMA Du kan lese mer om begreper og definisjoner på og Innvandrer KvoteflYktninger INNVILGET FamiliegjenfOreninG 10 11

7 Nye spillere er velkomne i alle klubber. Spillerne kan komme til klubben på eget initiativ eller klubben går aktivt ut og rekrutterer. 02Nye spillere Når det gjelder asylsøkere på mottak eller nybosatte flyktninger, vil det ofte være kommunen eller flyktningemottaket som kommer med forespørsel om den/de kan få komme på trening. Det er to former for inkludering som klubben kan iverksette overfor denne målgruppen: 1. Inkludert som vanlig spiller på et vanlig lag 2. Lavterskel treningsgruppe som ikke deltar på vanlige lag. Det er viktig at klubben etablerer samarbeid med relevante aktører. Asylmottaket er den viktigste samarbeidspartneren for asylsøkere som venter på søknadens avgjørelse, mens kommunen er rette instans for bosatte flyktninger. Det aller beste for alle involverte parter er å ta et møte og legge opp rutiner og ansvars- og arbeidsfordeling i forkant. En god start er å ha et informasjonsmøte i klubbregi for bosatte flyktninger hvor klubben informerer om klubbdriften og formaliteter i forbindelse med innmelding, spilleberettigelse, kontingent/treningsavgift, utstyr osv. Noen klubber har i forkant laget en fast avtale med kommunen der fotballinteresserte flyktninger blir sluset til klubben som er foreberedt på å gi dem et tilbud. Å ha et informasjonsmøte for de bosatte flyktningene kan være en god start

8 Klubber har også erfart tilfeller der kommunen bare sender flyktninger til en positivt innstilt, men uforberedt klubb og da blir hele prosessen vanskelig. Det er også store variasjoner i hvilken grad mottakene stiller opp i et samarbeid med klubben, og dette kan være en utfordring. Klubben kan gjøre sin del, men det er kommunen som har ansvaret for de flyktninger de bosetter og det er viktig at ikke klubben tar på seg mer enn det som er mulig å gjennomføre. En klubb kan ha stor betydning både for den enkelte og hele lokalmiljøet, men klubbens primære oppgave er fotballaktivitet, og det er viktig at ikke klubben tar på seg/får mer ansvar enn hva som er mulig å ta. Aktivitet Norske klubber drives på frivillig basis av foreldre og andre ildsjeler, men dette er fremmed for de aller fleste, og det er helt avgjørende at dette blir kommunisert tydelig. Klubben er oss ingen andre. Et slikt møte med kanskje tolk og personer fra kommunen (flyktningkontor) kan også være en god inngang for å rekruttere foreldrene inn i klubbarbeidet. I noen tilfeller har kanskje ikke klubben et tilbud som kan passe fordi klubben ikke har lag tilpasset nivå eller alder, men i de tilfellene hvor dette kan være aktuelt blir alt lettere for alle hvis klubben på forhånd tenker igjennom hvordan dette bør foregå. Det er til både spilleren og lagets beste at ferdighetsnivået sjekkes gjennom trening, for evt. å avklare hvor vedkommende står rent fotballmessig. Spillere som gjennom trening ikke viser seg å holde nivået som kreves må få beskjed enten direkte, eller gjennom mottak/flyktningkontor, da gjerne med forslag til evt. annen arena som kanskje kan passe bedre. Vår organiserte fotball er heller ikke noe de fleste er vant til fra hjemlandet, og kan kreve til dels lang tilvenningstid selv for spillere med gode balltekniske grunnferdigheter. Ikke alle har spilt kamper, og det er viktig ikke å ta for gitt at alle kan for eksempel offside-regler. Dersom klubben selv aktivt ønsker å rekruttere spillere fra asylmottak eller evt. bosatte flyktninger, kan dette gjøres ved en henvendelse direkte til asylmottaket eller Det aller beste for alle involverte parter er å ta et møte og legge opp rutiner og ansvars- og arbeidsfordeling i forkant. flyktningkontoret med en invitasjon til å komme på trening for de som ønsker å prøvespille. Gjennom slike arrangerte treninger kan klubben få en oversikt over nivået til den enkelte og vurdere dette opp mot egne behov og krav. Det er viktig at klubben er nøye med å informere grundig om hva denne aktiviteten innebærer, og hva klubben ønsker å oppnå slik at misforståelser unngås

9 Det er en spennende og utfordrende prosess for både spiller og klubb når en flyktning skal være med på første trening. 03Utfordringer Fotballens globale popularitet gjør at mye går veldig greit, men det er samtidig viktig å være forberedt på noen utfordringer som man kanskje ikke har med andre spillere. Religion Religion vil i de fleste tilfeller ikke være til hinder for å kunne delta som fotballspiller og skal heller ikke være en ekskluderende faktor. Vi har i Norge lang erfaring med å inkludere spillere med ulik religiøs tro, hvor noen har begrensninger når det gjelder for eksempel hvilken ukedag de ikke kan spille kamp. Mange asylsøkere og flyktninger har en annen religiøs tro enn den kristne. Som regel vil dette ikke by på noen problemer, men likevel kan det være visse momenter å være oppmerksomme på. Ramadan er islams fastemåned. I løpet av fastemåneden skal man ikke spise eller drikke fra soloppgang til solnedgang. I denne perioden må være særlig oppmerksom på at spillere med muslimsk bakgrunn neppe får i seg tilstrekkelig med næring i forhold til å prestere optimalt i fotballsammenheng. Id er muslimenes største høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Den blir feiret i 3 dager med bønnesamlinger, gjestebud og ved at man kler seg i nye klær. Fredag er en viktig dag for troende muslimer som går til den lokale moskeen, ber og lytter til imamens preken. Informasjon om årets faste finner du hos Islamsk Råd i Norge - Det er også flere andre mindre religioner som har høytider det kan være lurt å være oppmerksomme på. Norouz blir feiret av befolkningen i bl.a. Iran, Afghanistan, Aserbadjan, Kurdistan m.fl. Det nye året begynner mellom mars (ca. vårjevndøgn) og i Iran er dette den viktigste høytiden da festlighetene pågår i tretten dager. Alà er den siste måneden i bahaikalenderen og består av 19 dagers faste som varer fra ca. 2. mars 21. mars. Vesak er en buddhistisk høytidsdag til minne om Buddhas fødsel som foregår på fullmånedagen i mai. Vulan er en buddhistisk fest til minne om de døde og feires i august eller september. Fredag er en viktig dag for troende muslimer som går til den lokale moskeen

10 Religiøs praksis NFF er tydelige på at det er tillatt å spille og trene med lange benklær og hodeplagg som hijab, turban eller lignende. Flere religiøse grupper har bestemmelser mht. mat, men det er ulikt hvor nøye dette blir fulgt av den enkelte. Det greieste er å spørre spilleren selv for eksempel om vedkommende spiser svinekjøtt. Mange kan også være totalavholdende, og det kan være en ekstra grunn til å se på klubbens generelle retningslinjer for alkohol. Språk Mangel på felles språk kan komplisere inkluderingsprosessen. Når laget får tilført flere nye spillere samtidig, av ulike nasjonaliteter og med ulik språkbakgrunn, hvor kanskje ingen mestrer eksempelvis engelsk særlig godt, sier det seg selv at utfordringene står i kø. Fotballspråket er riktignok internasjonalt, men det å kommunisere om praktiske temaer, så vel som sportslige og sosiale er en viktig del av arbeidet på lagnivå. Det å løse disse utfordringene er neppe noe som bare kan tas på sparket, men krever en viss planlegging og struktur. Her er noen forslag som kan være til hjelp i arbeidet. På trening Dersom en trener skal bruke uforholdsmessig lang tid på å forklare øvelser og innhold for noen som ikke forstår norsk eller engelsk, vil det gå ut over flyten i treningsøkta og ta fokus fra øvrige viktige oppgaver. La en av spillerne få ansvar for å forsøke å forklare hva som skal skje/hvordan øvelsen skal utføres/hva treneren ønsker å vektlegge etc. Barn og ungdom kommuniserer gjerne lettere med hverandre og på denne måten kan trenere benytte tiden til alle og ikke kun til en eller to spillere som ikke skjønner hva som foregår. Det behøver ikke være samme spiller fra gang til gang som har rollen som tolk, men det bør være noen som tar oppgaven alvorlig og som er egnet. Alternativt kan en annen voksen enn treneren ha samme funksjon på trening. Det er ekstra viktig for denne målgruppen at øvelsene forklares tydelig, ved en taktikk-tavle og/eller at treneren viser utførelsen av øvelsen. La de nye spillerne kjøre øvelsen sist, så de kan se hva de andre spillerne gjør. La mest mulig av praten på trening foregår på norsk. Det fremtvinger en hurtigere læring og tilnærming til norsk språk, noe som er vesentlig i inkluderingsprosessen. Sosialt utenom trening Her er kanskje utfordringen størst. Spillere alkoholvulan id Norouz Alá ramadan FredAG Vesak hodeplagg 18 19

11 som ikke forstår språket får ikke med seg praktiske beskjeder som blir gitt, og forstår heller ikke innholdet i den sosiale praten i laget med humor og ironi, om fotball, skole, jobb, fritid osv. Dette kan både føre til misforståelser når det gjelder beskjeder som blir gitt og at adgangen til det indre liv i laget blir redusert. Det er nødvendig å kvalitetssikre at beskjeder når frem og blir forstått, og dette kan vanskelig skje uten bruk av voksne tolker. Her må laget sikre seg at noen har ansvar for slik oppfølging kontinuerlig, og gjerne i samarbeid med asylmottak dersom spilleren bor på et slikt, eller gjennom foreldre/foresatte dersom det er snakk om bosatte flyktninger. Det kan være nyttig å skrive opp alle kamper, treningstider og annen praktisk informasjon som spilleren kan ta med seg hjem. Dette krever innsats i startfasen, men er helt avgjørende dersom inkluderingen skal lykkes. Spørsmålet blir da om vi har noen i klubben/rundt laget som kan påta seg en slik rolle for en periode. Dersom klubben har en inkluderingsansvarlig vil det lette arbeidet noe, men mye må likevel foregå på lagnivå. For noen kan det være en æressak å svare bekreftende på spørsmål som innebærer at man har skjønt innholdet i spørsmålet. Det kan bety at man svarer automatisk ja på alle spørsmål selv om svaret strengt tatt skulle vært nei. Dette innebærer ytterligere utfordringer med tanke på kvalitetssikring i forhold til at de beskjeder som gis blir oppfattet og forstått. Forhold til klokkeslett I vår del av verden har vi for lengst tilpasset oss en hverdag hvor klokka styrer det aller meste fra morgen til kveld og bokstavelig talt fra vugge til grav. Slik er det nødvendigvis ikke i alle andre deler av verden. For fotballedere og trenere byr det selvsagt på utfordringer dersom det stadig skjer at aktiviteter, avreisetidspunkter, møter og annet blir forsinket fordi noen ikke møter til rett tid. Nå er jo ikke det noe ukjent fenomen når det gjelder spillere med norsk bakgrunn heller, men det blir kanskje lagt mer merke til i et lag dersom asylsøkere eller flyktninger til stadighet kommer altfor seint til ulike aktiviteter. Det kan være en løsning å gi noen av spillerne på laget litt ansvar i forhold til å følge opp den eller de som kommer ny utenfra. Dette kan foregå ved at noen på laget får et ansvar for å stikke innom den/de det gjelder på vei til aktivitet og få han/hun/de med seg til rett tid. Lokale forhold, og hvem som bor hvor kan avgjøre hvem som bør få et slikt ansvar. Å skrive opp praktisk informasjon som spillerne kan ta med seg hjem er en viktig faktor under inkluderingen

12 04 Økonomi Asylsøkere har ca. 100 kroner i dagpenger og dette skal dekke utgifter til mat, legebesøk, mobiltelefon, busspenger, lommepenger osv. Med de levekostnadene vi har i Norge er dette beløpet ikke mer enn til det aller nødvendigste. Det er viktig å få tilgang til fotballutstyr når man kommer som ny til klubben. Således vil det for de fleste asylsøkere være umulig å delta i norsk klubbfotball på lik linje med alle andre med mindre klubben eller mottaket de bor på bidrar økonomisk i forhold til nødvendig utstyr, kontingent, treningsavgift, egenandeler osv. Asylsøkere kan ta lønnet arbeid etter tillatelse fra UDI, og de kan delta i frivillig, ulønnet arbeid som dugnader og lignende opp til 30 timer i uken. I praksis kan det være vanskelig for en asylsøker å få lønnet arbeid, og det vil medføre at deres personlige økonomi vil være stram. Personlig fotballutstyr En flyktning eller asylsøker som kommer til klubben for å spille fotball vil nesten alltid mangle alt vesentlig utstyr for å kunne delta. I beste fall har de et par slitte joggesko og en treningsdrakt. De mangler fotballsko (for gress/ kunstgress/grus), leggbeskyttere, fotball, shorts, fotballstrømper og selvsagt klubbutstyr (treningsdrakt, bag etc.) Snarveien til inkludering går uten tvil gjennom å sørge for at de nye som kommer til klubben utenfra, så snart det er praktisk mulig, får tilgang til utstyr som gjør at de kan føle seg likeverdige i forhold til de som er i klubben fra tidligere. Det finnes flere måter å gjøre dette på i forhold til både det rent praktiske og det økonomiske

13 Klubben kan ha et lite utvalg av nødvendig utstyr som kan lånes ut til asylsøkere inntil de får sin asylsøknad avklart/flytter til et annet sted. De fleste klubber må uansett ha et visst lager av klubbutstyr, og dette kan være en måte som sikrer en hurtig løsning på et viktig praktisk spørsmål. For asylsøkere kan klubben gå i dialog med asylmottaket der asylsøkeren bor og formidle hva som kreves av utstyr for å delta, og hva kostnaden er. Noen mottak kjøper inn utstyr og låner/leier ut til beboerne, og andre kjøper inn i samarbeid med asylsøkeren som da må betale en andel av egne dagpenger. Alle mottak skal sette av penger til beboerrettet arbeid. Fra denne posten vil det være mulig å skaffe tilveie treningsutstyr, fotballsko, betaling av kontingent til klubb, egenandel ved turneringsspill og lignende. I noen tilfeller vil mottakene subsidiere slike innkjøp ved at beboer betaler en egenandel av egne midler og mottaket finansierer resterende f. eks. 1/3 betales av beboer og 2/3 betales av mottaket. Bosatte flyktninger følges opp av kommunen de første 5 årene. Kommunen mottar integreringsmidler for hver flyktning som bosettes i kommunen. Fra denne potten skal det også være mulig å finansiere/delfinansiere nødvendig utstyr for at eks. et flyktningbarn kan delta i fotballaktivitet. Her må klubben gå i en dialog med kommunens flyktningkontor for å finne løsninger praktisk og økonomisk. Den største utfordringen er nok å få dekket inn den nye spillerens andel av fellesutgifter som medlemskontingent og treningsavgift. Her må klubben være realistisk og kreativ. Den første dialog må gå med mottak (for asylsøkere) og kommunen (for bosatte flyktninger). Det er varierende praksis fra kommune til kommune, men det er muligheter for å få kompensert fra for eksempel kommunens ordninger eller det lokale idrettsrådet. NFF har et samarbeid med UDI og det vil også være muligheter til å søke NFF om et tilskudd til klubbens inkluderingsarbeid. Klubben må være realistisk og kreativ i forhold til å få dekket den nye spillerens andel av fellesutgifter. Dagpengene de får rekker kun til det aller mest nødvendige

14 NFF Inkludering NFF Intergrering i praksis En klubb som virkeliggjør norsk fotballs filosofi om å gi et tilbud til alle, vil være en viktig aktør i lokalmiljøet og ha stor betydning for den enkelte som får delta i fellesskapet. 05Klubb Har kunnskap om deres situasjon. Klubbens kontaktperson inn mot asylmottak og flyktningkontor. For mange har dette vært den beste veien inn til å bli et aktivt deltakende samfunnsmedlem. Inkluderingsansvarlig Alle klubber med størrelse og beliggenhet slik at de har/vil få asylsøkere og flyktninger inn i klubben bør ha en inkluderingsansvarlig. Dette er en rolle i klubben som skal ivareta alle aspekter ved inkludering, og en rolle som det vil bli stadig viktigere å fylle. Inkluderingsansvarlig kan ha oppgaver som: Ha kunnskap om asylsøkere, flyktninger og deres situasjon. Være klubbens kontaktperson inn mot asylmottak og flyktningkontor Informere nye spillere og evt. foreldre om klubben og hvordan den drives Være behjelpelig med å legge til rette for at nye spillere så hurtig som mulig får tilgang til nødvendig fotballutstyr og klubbutstyr. Arbeide på tvers av lagene og aldersgrensene innenfor klubben. Behjelpelig med nødvendig fotballutstyr. Arbeide på tvers av lagene i klubben. Være den som tar i mot nye utenlandske spillere når de kommer til klubben. Ha detaljkunnskap om regler for internasjonale overganger En inkluderingsansvarlig behøver på ingen måte å være en person med fotballbakgrunn, men vedkommende må kjenne til nødvendig regelverk og hvordan arbeidet i en klubb Tar i mot de nye spillerne

15 foregår. Noe språkkunnskap og interesse for å arbeide med mennesker vil også komme godt med i rollen som inkluderingsansvarlig. Den inkluderingsansvarlige kan også fungere som en hjelpetrener i en periode for de lag som har rekruttert en flyktning eller asylsøker. Inkludering i det enkelte lag Det er innlysende at det er særdeles viktig å få til en hurtig inkludering av spillere som kommer utenfra i det enkelte lag. Som klubb, trenere og ledere kan vi være med å styre aktivitetene på en slik måte at nye spillere blir raskest mulig fullverdige medlemmer av laget. Følgende råd og vink kan kanskje være til hjelp i prosessen: 1. Ta en prat med spillerne før ny(e) spillere kommer på trening første gang og informer litt om hva som er forestående, hva vedkommende heter, litt om bakgrunn og litt om hvilke forventninger vi har i forhold til mottakelsen. Er det spesielle forhold som krever oppmerksomhet, kan det være greit også å informere om dette. Er det språkbarrierer, så ta med på møte en person som kan fungere som tolk. Lag gjerne et enkelt informasjonsskriv til foreldrene (i aldersbestemt) når ny spiller kommer til laget. Ved behov, sørg for at dette blir oversatt til et språk som målgruppa forstår. NFF har utarbeidet en informasjons-dvd om dette som er på fem språk: norsk, engelsk, somali, bosnisk og arabisk. Lag gjerne en fadderordning i startfasen, hvor en eller flere spillere får et særskilt ansvar for å hjelpe den nye spilleren med å finne seg til rette på laget. Sørg for å bruke noen øvelser i starten som fremtvinger bruk av navn, slik at den nye spilleren så hurtig som mulig kan lære seg navnet på sine nye lagkamerater. Ved inndeling av lag/grupper/par etc. 6. på trening. Sørg for å variere hvem som er på samme gruppe/lag som den nye spilleren slik at han/hun får bli kjent med alle på laget. Kontakt med kommune og eller mottak og andre relevante offentlige instanser. Foreldredeltakelse Inkludering av foreldre i klubben vil som oftest være aktuelt for bosatte flyktninger som har barn som begynner å spille organisert fotball i en klubb. Å involvere foreldrene i klubbarbeidet fra første stund, vil i hvert fall være et flott utgangspunkt for å kunne integrere, ikke bare barna, men også foreldrene i lokalsamfunnet. Mange flyktninger kommer fra land hvor organisert fotball i klubb på barne- og ungdomsnivå er et ukjent fenomen. For også å kunne inkludere foreldrene og ikke bare spilleren, er det viktig at klubben (gjerne inkluderingsansvarlig) får informert foreldrene om foreldredrevete klubber, hva det vil si å drive klubbarbeid, og hva dette krever av frivillig innsats fra ledere og foreldre. Noen klubber har laget en informasjonsbrosjyre, gjerne på flere språk, som på en lettfattelig måte forteller om klubben og dens virksomhet. Språkbarrieren vil i noen tilfeller vanskeliggjøre et møte hvor informasjonsflyt skal være en viktig ingrediens, men som regel kan dette løses ved bruk av engelsk, evt. med andre tilstede fra samme språkområde som har lært seg noe norsk, og som kan fungere som tolk. Muntlig, direkte kommunikasjon er desidert det som fungerer best. Ta en prat en-til-en med foreldrene så er det mye større sjanse for at informasjonen blir forstått

16 Registrering av spillere Norske klubber må forholde seg til internasjonale bestemmelser (FIFAs Overgangsreglement) når det gjelder internasjonale overganger og førstegangsregistrering av spillere av utenlandsk opprinnelse. Registrering av spillere som ikke er norske statsborgere skal dermed gjøres av Norges Fotballforbund. Uavhengig av om spilleren tidligere har vært registrert i en klubb i et annet land skal skjemaet International Transfer Søknad om spilletillatelse benyttes. Før spilleren kan spille obligatoriske kamper for klubben må skriftlig spilletillatelse fra Norges Fotballforbund være mottatt. For å være dekket av Fotballforsikringen må spilleren være registrert i FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem) av Norges Fotballforbund. Skjemaet INTERNATIONAL TRANSFER SØKNAD OM SPILLETILLATELSE skal benyttes av alle nye spillere over 12 år som ikke er norske statsborgere eller sist har vært registrert i en klubb tilsluttet et forbund i et annet land. Skjemaet finnes på nettet ved å gå inn på og lete under rubrikken NFF og deretter SKJEMAER. Norges Fotballforbund gir råd om hvordan man skal gå fram og hvilke vedlegg som skal være med skjemaet. For spillere som melder seg inn i din klubb før han/hun fyller 12 år kontakt Norges Fotballforbund for registrering av spilleren. Registreringsgebyret for internasjonal overgang er p.t. på kr. 600,- for amatørspillere. For mange klubber kan dette bety en betydelig utgift dersom klubben har flere spillere som det søkes for samtidig. Klubber som får betydelige utgifter knyttet til dette bør gå i en dialog med asylmottak dersom det gjelder spillere bosatt på mottak eller kommunens flyktningkontor dersom det dreier seg om bosatte flyktninger for å få dekket hele eller deler av denne utgiften. Alle asylsøkere blir utstyrt med et ID-kort når de er kommet til landet. Dette har begrenset gyldighet tidsmessig og skal/må evt. fornyes. For å unngå unødige forsinkelser i prosessen med å få spilleren spilleklar, er det viktig å sjekke at asylsøkerens ID-kort har gyldig dato når papirene sendes inn. Det er verdt å merke seg at asylsøkere ikke kan reise over landegrensene dersom de ikke har gyldig oppholdstillatelse i disse landene, verken for å delta på turneringer eller treningsleire etc. Dette kan det være fort gjort å glemme når klubben planlegger turnering eller treningsleir utenlands. Bosatte flyktninger kan derimot reise utenlands så lenge de har med seg gyldige papirer. Asylsøkere som får endelig avslag på sin asylsøknad er ikke lenger spilleberettiget for klubben da man må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge for å være spillerberettiget for en norsk klubb. For spillere under 18 år (EMA) vil klubben få slik informasjon automatisk fra mottaket der vedkommende bor, men personer over 18 år må selv gi klubben slik informasjon. Det kan være en betydelig terskel for en asylsøker å informere klubben om at man har fått et endelig avslag på sin søknad, og noen vil kanskje vente i det lengste fordi det vil innebære at adgangen til å spille fotball opphører. Slik informasjon kommer heller ikke fra NFF, slik at det påhviler klubben er stort ansvar å holde rede på den enkeltes status som asylsøker gjennom oppfølging og tett kontakt med den enkelte asylsøkers mottak. Brudd på disse bestemmelsene, ved å bruke spiller som har fått endelig avslag på sin asylsøknad i obligatorisk kamp vil evt. innebære tap av poeng og bøter. Det er verd å merke seg at slike spillere heller ikke er forsikret på noen måte, og klubben løper derfor en betydelig risiko dersom disse deltar på trening/spiller treningskamper etc. Mer informasjon finner du på

17 Noen siste ord Fotballen er en idrett som er kjent over hele verden og er derfor noe som alle forstår. Dermed kan alle delta i en fotballaktivitet, uten at de snakker samme språk. Alle kan være med, men klubbene må ha et bevisst forhold til dette, da inkluderingsarbeid krever noe av organisasjonen. Denne brosjyren ønsker vi å ha som et levende dokument. Derfor er det viktig at dere gir oss en tilbakemelding hvis det er opplysninger dere savner, noe som er feil, bør utdypes osv gi oss tilbakemeldinger. Mange klubber driver et meget godt inkluderingsarbeid. Vi håper dere ønsker å dele deres erfarninger om dette og sender inn kommentarer, tips, spørsmål og synspunkter til; Henrik Lunde, fagansvarlig inkludering i NFF Se også Vi håper dere får bruk for den informasjonen som er samlet her. Norges Fotballforbund

18 Foto: UDI 34

19 Besøksadresse Ullevaal Stadion Sognsveien 75, inngang J Postadresse Ullevaal Stadion 0840 Oslo Tlf.: Faks: e-post:

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN TROMSØKURSET 2017 Møtet med flyktninger/ asylsøkere Litt regelverk Noen betraktninger Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN Hva gjør jeg som sosionom i møtet med familiene? Det aller viktigste: Jeg

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB

RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB RÅD FOR KOMMUNIKASJON I KLUBB Trenere og ledere bruker mye tid på å kommunisere i sin klubbhverdag. Informasjon, beskjeder, møteinnkallinger, endring av kamptider listen er lang og krevende. Kommunikasjonsformer

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 29.03.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber

Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber Informasjon om Statoil Talentleir Stavanger 2012 til uttatte spillere, deres foresatte og klubber Statoil, og FK. Vidar vil gratulere deg med at du er tatt ut til Statoil Talentleir i Stavanger! Statoil

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL FOTBALL 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I FOTBALLEN DET MILJØMESSIGE DET

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger Sluttrapport IF Tønsbergkameratenes Boksegruppe Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Inkludering og idrettsglede

Inkludering og idrettsglede Inkludering og idrettsglede Inkludering i idretten på Idrettens hus Hvem er: Klubbutvikler Inkludering -> Elise Barsnes Stillingen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets (HIK), NFF Hordaland (NFF

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere INTRODUKSJON Veiledningsheftes tre hoveddeler SIDE Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Barnets navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Barnehagens navn: Målet er å få til gode samtaler, der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm Tema for presentasjonen 1. Flyktninger og asylsøkeres rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester 2. Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere Utlendingslovens

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Denne informasjonen er ment for karriereveiledere som skal tilby karriereveiledning i integreringsmottak eller ordinære asylmottak på bakgrunn av selvregistrerte

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

FORSLAG HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKERE BOSETTING Viser til høringsbrev fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt 31.01.2011. Brevet

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

NOU I Velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere Postadresse: Postboks 159 Sandviken 5812 BERGEN lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Det kongelige justis og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Sandbrogt

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? Vi kan vel være enige om at god helse er noe vi alle ønsker oss? Ikke bare for oss selv, men også for dem vi bryr oss om. I over 150 år har idrettsklubber

Detaljer

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02/2017 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? De fleste driver idrett primært for lekens og aktivitetens skyld, og for felleskapet man opplever i et idrettslag. Men vi kan vel også være enige om at

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Dato: 18.04.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand juni 2014

PlussBankCup Kristiansand juni 2014 SIDE 1 AV 8 PlussBankCup Kristiansand 20.-24. juni 2014 PROGRAM OG RETNINGSLINJER 0. Innhold 1. Innledning 2. Program 3. Retningslinjer for trenere/ledere 4. Retningslinjer for spillere 5. Retningslinjer

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer