Motorvognavgiftseksjonen Særavgiftsavdelingen Toll- og avgiftdsdirektoratet. B.I.L ETTERMARKEDSFORUM torsdag 3. juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motorvognavgiftseksjonen Særavgiftsavdelingen Toll- og avgiftdsdirektoratet. B.I.L ETTERMARKEDSFORUM torsdag 3. juni 2010"

Transkript

1 Motorvognavgiftseksjonen Særavgiftsavdelingen Toll- og avgiftdsdirektoratet B.I.L ETTERMARKEDSFORUM torsdag 3. juni 2010

2 - Midlertidig bruk av utenlandske leiebiler for personer bosatt i Norge. - Ny forskrift om midlertidig bruk av utenlandsregisterte motorvogner - Omfang av ressursbruk i forbindelse med brukt importerte motorvogner - ulovlig effektøkning av kjøretøy - ulovlig avgiftsmessig statusendring ( ombygging fra varebil kl 2 til personbil) - Statistikk - Utenlandske avgiftsforhold Side 2

3 Utenlandsregistrert leiebil i Norge Fra 15. mars 2010 kan personer bosatt i Norge, innføre og bruke utenlandsregistrert leiebil i Norge i inntil 42 dager i løpet av en 12-måneders periode. Side 3

4 Utenlandsregistrert leiebil i Norge Perioden på 42 dager kan deles opp. Den enkelte leiebil kan ikke benyttes i Norge i mer enn 182 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Side 4

5 Utenlandsregistrert leiebil i Norge Dersom leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon, kan man ikke benytte denne ordningen. Utleieforholdet skal skje som et ledd i profesjonell virksomhet. Utleieforhold av privat karakter omfattes ikke. Side 5

6 Utenlandsregistrert leiebil i Norge Før leiebilen innføres, må man registrere nødvendige data på internett. Melding om bruk av utenlandsregistrert leiebil. Dersom en ikke har tilgang til internett, må man henvende seg personlig til Tollvesenet ved grensepassering. Side 6

7 Slide heading lorem ipsum dolor sit amet consectetuer linje 2 Sed pellentesque. Cras condimentum enim ac ipsum. - Quisque condimentum velit blandit sit amet, auctor eget - Nullam non dolor quis Lorem ipsum quis lectus - Non dolor quis - Consectetuer Maecenas venenatis tempus sem. Nulla placerat. - Quisque condimentum velit blandit sit amet, auctor eget - Nullam non dolor quis - Aliquam bibendum, est eget iaculis fringilla Side 7

8 Sed pellentesque. Cras condimentum enim ac ipsum. - Quisque condimentum velit blandit sit amet, auctor eget - Nullam non dolor quis Lorem ipsum quis lectus - Non dolor quis - Consectetuer Maecenas venenatis tempus sem. Nulla placerat. - Quisque condimentum velit blandit sit amet, auctor eget - Nullam non dolor quis - Aliquam bibendum, est eget iaculis fringilla Side 8

9 Ny forskrift som regulerer midlertidig bruk av utenlandsregisterte kjøretøy For å unngå dobbeltbeskatning har Finansdepartementet besluttet at det skal lages en ny forskrift om midlertidig bruk av utenlandske kjøretøy. Nå værende bestemmelse har bla. sin bakgrunn i folkerettslige forpliktelser, jf. "overenskomst om beskatning av kjøretøyer i internasjonal gods- og persontransport" av 14. desember 1956, inntatt i Norges traktater, traktat nr. 702 og 703. Overenskomstene er satt i kraft for Norges vedkommende 29. august 1962, og gjelder midlertidig innførsel av person- og godskjøretøyer i veitrafikk. Disse konvensjonene gjelder ervervstrafikk, mens "overenskomst om beskatning av kjøretøyer til privat bruk i internasjonal trafikk" av 18. mai 1956, inntatt i Norges traktater, traktat nr. 684, gjelder personlig bruk Side 9

10 Ny forskrift som regulerer midlertidig bruk av utenlandsregisterte kjøretøy Tidlig på 90-tallet ble man i Nordisk råd enige om at man måtte unngå dobbeltbeskatning og at man skulle satse på konsultasjonslinjen dvs. at de berørte myndigheter skulle avholde møter hvor bosteds situasjonen kunne avgjøres i fellesskap I spesielle saker skulle disse sakene bringes inn for tolladministrasjonene i det enkelte land. I et møte i Stockholm hvor det blant annet drøftet om Tollvesenet i Norges oppgave med å kreve opp Eurovignett ( avgift på tunge kjøretøy fastsatt i direktiv på vegne av Eurovignettsamarbeidet i enkelte EU-land) Tullens administrasjon uttalte den gang at de ikke kunne ta hensyn til det nordiske samarbeidet da de i hovedsak den gang måtte bruke alle ressurser på regelverket i EU. Side 10

11 Ny forskrift som regulerer midlertidig bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy Med den stor økning av utenlandske kjøretøy på norske veier og utvidelsen av EU har man sett behovet for utarbeide en helt ny som regulerer adgangen til midlertidig bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy i Norge. Hovedomleggingen av den nye forskriften innbærer at vi vil knytte oss til den samme definisjon som ellers i EU (Sverige) for å fastslå hvor en person er bosatt. Side 11

12 Ulovlig avgiftsmessig statusendring av kjøretøy Definisjon: Med endring av avgiftsmessig status menes enhver endring av motorvognen som gjør at den blir avgiftspliktig, eller kommer inn under en annen avgiftsgruppe. Dette gjelder uten hensyn til endringens omfang og varighet. Dette gjelder også når avgiftsgruppen motorvognen endres fra er opphevet. Med endring av avgiftsmessig grunnlag menes vesentlige tekniske endringer som medfører at motorvognens avgiftsmessig grunnlag endres. Side 12

13 Ulovlig avgiftsmessig statusendring av kjøretøy Tollvesenet foretar for tiden en rekke kontroller med at kjøretøy som er registrert som varebil kl 2 fortsatt framstår som varebil kl 2 med de kassemål som kreves. Dersom beskyttelsesveggen blir flyttet bakover for å få bedre plass, blir dette ansett som avgiftsmessig statusendring, og registrert eier må betale differansen i avgift mellom varebil kl. 2 og personbil, uten unntak ilegger Tollvesenet også en tilleggsavgift som i det siste har blitt lagt på 15 %. Side 13

14 Varebiler klasse 2 konsekvenser ved flytting/fjerning av skillevegg (2009/02818) Direktoratet er kjent med at det har vært noen uklarheter rundt konsekvensene av å fjerne eller flytte en skillevegg i en varebil klasse 2. Vi vil med dette klargjøre følgende: Vi har to avgiftsmessige definisjoner av kjøretøy som teknisk klassifiseres som varebil. For varebil klasse 1 betales full avgift, mens det for kjøretøy som oppfyller visse vilkår betales det kun 22 % av full avgift. Bestemmelsen har til hensikt å tilgodese kjøretøy som typisk brukes i næringsvirksomhet. Vilkåret om at varebilen har en fastmontert skillevegg mellom førersetene og godsrommet er ett av vilkårene som må være oppfylt får å få lav avgift. Hovedforutsetningen for at kjøretøy til godsbefordring (varebil klasse 2) skal kunne få en lavere avgift, var og er at disse kjøretøyene skal kunne frakte gods av et visst volum. Dette har blitt løst praktisk gjennom kravet til at de skal kunne frakte en tenkt kasse av et visst volum. Kjøretøyet skal av sikkerhetsmessige og avgiftsmessige grunner ha innmontert en skillevegg som skal sikre at volumet i godsrommet er stort nok til frakte den tenkte kassen med skilleveggen på plass. Fjerning av skilleveggen vil alene kunne utløse personbilavgift for små varebiler For å avgjøre konsekvensene ved fjerning/flytting av skilleveggen må det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, avhengig av hvilket volum lasterommet har eller potensielt kan ha. I det følgende har vi tatt utgangspunkt i ytterkanttilfellene: Side 14

15 Små varebiler Avgiftsmessig statusendring (Rundskriv forts) For kjøretøy som i utgangspunktet akkurat klarer kassekravet, vil fjerning av skillevegg eller skråstilling av skillevegg kunne føre til at kjøretøyet ikke lenger oppfyller kravet til godsvolum, og kjøretøyet kan avgiftsmessig ikke lenger klassifiseres som varebil klasse 2. Ved flytting av veggen bakover eller skråstilling vil det være enkelt å konstatere om kassekravet fremdeles er oppfylt. Går ikke kassa inn etter endringen er kravet ikke oppfylt. Dersom veggen er fjernet, må det foretas en nærmere vurdering av godsrommets faktiske og potensielle volum. Det vesentlige er at skilleveggen definerer et avgrenset godsrom som skal tilfredsstille kassekravet. Dersom fjerning av skilleveggen gjør det mulig å justere eller flytte setene bakover slik at godsrommet ikke ville tatt kassa, kan dette innebære at kassekravet ikke lenger er oppfylt. Kjøretøyet skal i slike tilfeller omklassifiseres. Store varebiler Fjerning av skilleveggen vil etter direktoratets syn stille seg noe annerledes for kjøretøy som oppfyller kassekravet med god margin. Det er lastevolumet og ikke skilleveggen i seg selv som er poenget med fritaket. Slike kjøretøy bør ikke bli omklassifisert til personbil dersom kassen går inn uansett seteposisjoner, og hvor skilleveggen på ingen måte er avgjørende for begrensningen av lastevolumet. Da vil en mangellapp kunne være en tilstrekkelig reaksjon. Ansvar for avgiften I følge forskrift om engangsavgift 1-3 andre ledd er eier av kjøretøyet ansvarlig for avgift som oppstår etter første gangs registrering av kjøretøyet. Dette vil være tilfellet dersom vilkår for å være klassifisert som varebil klasse 2 ikke lenger er oppfylt, og eier på tidspunktet for kontrollen vil da bli ansvarlig. For forbrukere blir det derfor viktig å kontrollere hvorvidt godsrommet tilfredsstiller størrelseskravet ved kjøp av slike biler, slik at man slipper å få et avgiftskrav ved en eventuell kontroll. Side 15

16 Ulovlig avgiftsmessig statusendring av kjøretøy Ulovlig effektøkning. Toll- og avgiftsdirektoratet har igangsatt et arbeid med å kunne foreta tilleggsberegning av kjøretøy hvor effektøkning er foretatt uten at dette er meldt til Tollvesenet/Vegvesenet på forhånd. Side 16

17 METODE ROSKILDE TOTAL ALT.METODE REF.GRP. KVK ANTALL Side 17

18 Import av brukte kjøretøy År Kontor for verdi vurdering av kjøretøy REF.GRP. ALT. METODE TOTAL 2007 (1. Apr) (1. kvt.) Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Bilavgifter i Danmark En grøn omleggning af bilbeskatningen I Danmark skal en gennemføre en fundamental omlaegning af bilbeskatningen inden for rammerne af skattestoppet. Det skal vaere billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. En fortsat vaekst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større traengsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO 2 -udledning. Det skal vaere billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Side 21

22 Bilavgifter i Danmark En grøn omleggning af bilbeskatningen Den grønne omlaegning af bilbeskatning vil indebaere en nedsaettelse af registreringsafgiften og indførelsen af en ny grøn kørselsafgift. De centrale elementer i den grønne kørselsafgift vil vaere: Traengsel. Ved at lade kørselsafgiften variere i forhold til tid og sted, vil det vaere muligt at reducere traengslen i myldretiden og på de mest belastede vejstraekninger. CO 2 og miljø. De mest miljøvenlige og energieffektive biler skal betale mindst. Dermed vil kørselsafgifterne bidrage til at reducere CO 2 - udledning og luftforurening. Adgang til kollektiv transport. Det er vigtigt at tage hensyn til adgangen til den kollektive transport. Afgiften skal vaere lavere i områder, hvor der er få kollektive transportalternativer til bilen. Side 22

23 Bilavgifter i Danmark En grøn omleggning af bilbeskatningen Indførelsen af den grønne kørselsafgift vil gøre det muligt at indrette den samlede bilbeskatning, så nye transportteknologier som elbiler og plug-in hybridbiler lettere kan indpasses. Det foreslås, at der som led i omlaegningen vil vaere en afgiftsmaessig begunstigelse af elbiler i perioden med en markant lavere registreringsafgift end andre biler. Side 23

24 Bilavgifter i Danmark En grøn omleggning af bilbeskatningen Som pejlemaerke for det videre arbejde fastlagt, at omlaegningen skal give en reduktion på mindst 50 pct. af det samlede provenu fra registreringsafgiften, og at nedsaettelsen af registreringsafgiften skal styrke tilskyndelsen til at vaelge en energiøkonomisk bil. Den aeldre del af bilparken del skal sikres slik at de ikke dobbeltbeskattes. Lovforslag i folketingssamlingen 2010 med henblik på at indføre en grøn kørselsafgift, der skal omfatte lastbiler fra 2011 og personbiler fra Side 24

25 Bilavgifter i Danmark En grøn omleggning af bilbeskatningen Omlaegningen skal bidrage til at fremme mobiliteten og reducere CO2 - udledningen og miljøbelastningen Omlaegningen skal ikke medføre en samlet forøgelse af bilbeskatningen derfor skal en kilometerbaseret kørselsafgift ledsages af en modsvarende reduktion af registreringsafgiften Det skal ikke vaere muligt for myndighederne at følge borgernes faerden vi skal ikke have et overvågningssamfund Omlaegningen skal ske gradvist, så store fald i brugtvognspriserne undgås Omlaegningen skal gaelde alle veje og samtidig anvendes til at regulere traengsel i de områder, hvor denne udgør et problem, og hvor den kollektive trafik er tilstraekkeligt veludbygget Indførelsen skal ske på basis af erfaringer fra andre lande, så de teknologiske risici begraenses mest muligt Side 25

26 Bilavgifter i EU Nederland Kilometer Pricing : I Nederland er det besluttet å innføre en kjørselsavgift pr. kjørt kilometer for både lastbiler og personbiler. Ordningen skal ifølge planene gmatrixlde på alle veier i Nederland og innføres gradvist i perioden fra 2011 til 2016 og følges av en reduksjon av registreringsavgiften. Tyskland MAUT : I Tyskland skal kjøretøy med en vmatrixgt på over 12 t betale en avgift pr. kjørt kilometer. Ordningen gmatrixlder primmatrixrt på motorveier. Frankrike Eco Charge :I Frankrike arbeides det med en ordning med kjørselsavgifter pr. kjørt kilometer for tunge køretøy på over 3,5 t. Ordningen vil omfatte den del av det sentrale veinettet, hvor det ikke betales avgifter. Side 26

27 Side 27

28 Side 28

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2014 Rundskriv nr. 1/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen.

Finansdepartementet har pa denne bakgrunn kommet til at de norske reglene bor endres for vre i overensstemmelse med E0S-avtalen. Forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innforsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge - bruk av utenlandsregistrerte privatlante kjoretoy i Norge 1. Innledning - bakgrunn

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer