Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006 Storsalen menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet inn i tjeneste. Vi har tatt nye skritt når det gjelder å forme småstore fellesskap som kan nå ut til nye kulturer og sammenhenger. Vi har feiret mange gudstjenester hvor vi har blitt løftet i lovsang og tilbedelse og blitt møtt av Gud gjennom forkynnelse og nattverd, bønn og fellesskap. Det har blitt jobbet aktiv for at den enkelte skal finne tilhørighet i en smågruppe eller tjenestegruppe, hvor en kan oppleve nærhet, dele liv, vokse og bruke sine evner og gaver til å ære Gud og velsigne andre. Det har også vært en del krevende forhold i løpet av I vedtektprosessen kom det særlig til syne uenighet om hvilke kriterier som skulle knyttes til det å være medlem i Storsalen. Spenninger omkring ledelsesstrukturen har vært til stede i mange år, men kom sterkere opp til overflaten i denne prosessen. Det har vært en del utskiftinger i staben i løpet av året, noe som også er utfordrende. Vi har hatt en tilbakegang når det gjelder antall nattverdgjester dette året. Økonomisk sett blir det et stort underskudd i 2006, selv om det blir mindre enn budsjettert. Heldigvis har mange av disse forhold blitt vendt til det bedre mot slutte av året. Med en vellykket giveraksjon i oktober, ser økonomien for 2007 mye lysere ut, og vi legger fram et budsjett i balanse for i år. Effekten av giveraksjonen begynte vi å merke så vidt mot slutten av Sammen med et par større gaver, ble resultatet noe bedre enn forventet. Spenningene knyttet til vedtektprosessen og ledelsesstrukturen har vi jobbet grundig med og i stor grad kommet gjennom. Vi har også fått på plass gode ansatte, som tar opp arbeidet etter de medarbeiderne som har sluttet. Alt i alt gikk vi ut av 2006 med en ny forventning og optimisme. Vi har, særlig på lederplan, jobbet med Storsalens visjon dette året. Selv om den ikke har fått en endelig formulering, handler den om å dele Guds kjærlighet med mennesker i Oslo og andre steder Gud sender oss til. Da må vi selv leve i denne kjærlighet og la den prege vårt fellesskap. Vi har styrket fokuset på å se livet og virksomheten vår i forhold til de tre dimensjoner (trekanten) at vi lever i relasjon til Gud (OPP), de andre i fellesskapet (INN) og mennesker og verden rundt oss (UT). Vi har en klar målsetting om å disippelgjøre mennesker og sende dem ut i hverdagen for å dele det Jesus har gitt oss. Vi har styrket oppfølgingen og ansvarliggjøringen av våre ledere med gjennomføring av time-out for enda flere av dem. MEDLEMSUTVIKLING Det har i løpet av 2006 vært stabilt når det gjelder medlemmer i menigheten, 1768 i 2006 mot 1773 i Men det var en klar tilbakegang når det gjalt antall betalende medlemmer fra 1371 i 2005 til 1000 i Dette skyldes først og fremst at vi var sent ute med å sende ut innbetalingsgiro for medlemskap, og at vi kun har sendt en påminnelse/purring, mot normalt tre. Dette er en utfordring til medlemmene om det å høre til og ta et fullverdig ansvar for menighetens liv. I løpet av året ble 18 personer (16 i 2005) lagt til menigheten gjennom dåp, de fleste på G1.

2 NATTVERDGJESTER Det har vært en betydelig nedgang i antall nattverdgjester, fra i 2005 til i 2006 (-16,2%). Som det fremkommer av søylene under, har det vært en tilbakegang på alle gudstjenestene, bortsett fra på andre gudstjenester. Dette kommer av litt flere nattverdgjester på sommergudstjenestene, samt takkefesten i slutten av november. På G1 kom tilbakegangen særlig fra påske frem mot sommeren, noe som skyldes god deltagelse på den tiden i Sommeren 2005 flyttet mange trofaste og sentrale G1 ere fra byen. Dette har vi ikke enda greid å ta igjen. For G2 og G3 har tilbakegangen i hovedsak kommet på høsten. Det er ikke lett å analysere årsakene til dette, men noen grunner kan være større satsing på småstore fellesskap, flere nye menigheter som startes, samt oppstart av en ny gudstjeneste i Trefoldighetskirken. Det er også forskjell fra år til år når det gjelder nye studenter som kommer til Oslo, og om vi greier å fange opp disse. Nattverdgjester per år Nattverdgjester på de forskjellige gudstjenester i 2005 og G1 G2 G3 Stresslezz Andre ØKONOMI På årsmøtet i mars ble det vedtatt et budsjett for 2006 med et underskudd på ,-. Styret så veldig alvorlig på dette, og har i 2006 brukt mye tid på å legge fundamentet for at Storsalens økonomi skal gå i balanse og på lenger sikt gi overskudd. I forhold til menighetens størrelse og aktivitet drives Storsalen kostnadseffektivt, men penger er nødvendig for å drive menigheten, ta tak i de utfordringer og behov vi ser rundt oss og de muligheter vi har til å nå nye mennesker med evangeliet. Økonomien er en viktig forutsetning for å nå disse målsettinger.

3 I forbindelse med den årlige fastgiveraksjonen i oktober, sendte styret et brev til alle medlemmer for å informere om økonomien og invitere dem inn som faste givere til Storsalen. Fastgiveraksjonen 2006 ble en stor suksess og det kom inn kr i nye årlige inntekter. Både styret og staben var veldig takknemlige over å se den responsen aksjonen ga i menigheten og den viljen som finnes til å bære det arbeidet Gud gjør gjennom Storsalen, også økonomisk. I forbindelse med at styret satte fokus på økonomien nedsatte de et økonomisk utvalg bestående av Jon Blakstad og Torjus Stalleland, samt adm. leder, som har jobbet mye med økonomien generelt og budsjettet for 2007 spesielt. I tillegg har styret bidratt til søkning av fondsmidler, samt aktivt vurdert kostnadsnivået i menigheten for å skape balanse i økonomien. Styret vil i samarbeid med staben fortsatt ha et spesielt fokus på økonomien og vil motivere frem større frimodighet til å snakke om givertjeneste i menigheten. Storsalen har bruk for nye stoler! Ingen av de som sitter til gudstjenestene er i tvil om det. Derfor ble det våren 2006 nedsatt en foundraisings-komite som skulle innsamle penger til formålet. De hadde som mål å samle inn kr til nye stoler før sommerferien. Da det etter sommerferien ikke var kommet inn mer en kr, valgte styret å sette pengene på en lukket konto til senere, for å kunne fokusere på Storsalens generelle økonomiske problemer. Stolaksjonen vil bli tatt opp igjen senere. STYRET Styret har vært samlet til 12 styremøter (10 i 2005) og behandlet 78 saker (67 i 2005). I første kvartal brukte det forrige styret det meste av sin tid på å avslutte vedtektsarbeidet som ble fremlagt på årsmøtet i mars. Dette arbeidet var svært tidkrevende, men det er grunn til å være fornøyd over at denne prosessen ble godt avsluttet. Storsalen har nå fått vedtekter menigheten kan leve med i mange år fremover og som også inspirerer andre menigheter til å gå igang med samme prosess. Storsalens økonomi og givertjeneste har vært en viktig sak for det nåværende styret i Se avsnittet om økonomi. Styret har høsten 2006, i en prosess sammen med Reidar Hillesund fra Normisjon, og i siste ende staben, jobbet med ledelsesformer og fremtidens menighet. Utgangspunktet var et ønske om å løfte frem og myndiggjøre flere ledere i staben. Storsalen er en stor menighet, samtidig som de tre gudstjenestefellesskapene G1, G2 og G3 har stor grad av selvstendighet med egne ledergrupper og frivillige. Dette ønsket styret å la bli reflektert i ledelsen av menigheten, for å bringe impulser fra de forskjellige fellesskapene opp til toppen og for å gi lederne for de forskjellige fellesskapene et medansvar for Storsalen som helhet. Resultatet av prosessen ble en ledergruppe i staben bestående av lederne av G1, G2, G3 og adm. leder, samt leder av kreativ sektor, som i fellesskap har et overordnet lederansvar for menigheten. Ledergruppen møtes hver uke og har også mulighet til å delta på styremøtene for å sikre god kommunikasjonen mellom ledergruppen og styret. Hovedprest er ankermann og leder av ledergruppen, samt styremedlem. Som et resultat av denne prosessen har staben blant annet hatt en ny runde med fordeling av arbeidsoppgaver som angår Storsalen som helhet. De første erfaringene med denne strukturen har vært positive. Ordningen vil bli evaluert etter ett år, høsten 2007.

4 Styrets arbeid har i 2006 generelt vært preget av godt samarbeid og en positiv tone. Det har vært en god spredning av nådegaver og kompetanser i styret, kombinert med stort hjerte og engasjement for Storsalens arbeid. Styret har opplevd god kommunikasjon og samarbeid med staben og mottar gjerne flere innspill fra medlemmene. ÅNDELIG REFERANSEGRUPPE Denne gruppen ble opprettet etter årsmøtet 2006 i samsvar med de nye vedtektene. Gruppen skal være et rådgivende organ for styre og stab og ha oppmerksomheten rettet mot det som kan styrke det åndelig liv i menigheten. Gruppen har hatt 6 møter, der fokus har vært på å be og lytte til Gud for menigheten. Den har også kommet med innspill til styret i de aktuelle saker som har vært på dagsorden og gitt uttalelser i forbindelse med nye ansettelser. STABEN Det har også i 2006 vært meget lavt sykefravær i staben. Dette er et positivt tegn og uttrykker en opplevelse av å stå i en spennende og meningsfull tjeneste. Det har derimot vært en del permisjoner, først og fremst knyttet til fødsler. Samtidig har det vært krevende med medarbeidere som har sluttet, og det å finne og ansette rette personer i deres sted. Storsalen har en ressurssterk stab som jobber effektivt. Den samlede stillingsstørrelse har vært 6,9 årsverk, pluss sivilarbeider og staben knyttet til teamvirksomheten. Arbeidet med oppfølging av lederne for ulike tjenesteområder gjennom time-out-grupper, har vært stadig sterkere prioritert fra stabens side. Dette gir seg også utslag i tidsbruken. Arbeidet med nye vedtekter har vært belastende og har brakt spenninger til overflaten, men gitt mulighet til å ta tak i disse utfordringene. OPP FORMIDDAGSGUDSTJENESTEN G1 G1 er den gudstjenesten i Storsalen som har den bredeste sammensetningen når det gjelder alder og livssituasjon. Her deltar single og familier, unge voksne og godt voksne. Vi opplever et økende antall barn og unge familier, mens det har vært noe nedgang av folk i andre faser av livet. Søndagsskolen har hatt en vekst både når det gjelder kvalitet og antall barn. Det har ikke vært ansatt noen barnepastor siden Ole-Jacob Mosvold gikk inn i stillingen som administrasjonsleder fra 1. februar. Likevel har det vært god rekruttering av søndagsskoleledere. Disse, under ledelse av Peter Ringgård, har gjort en stor innsats og responsen fra barn, foreldre og medarbeidere har vært veldig positiv. Gudstjenestene oppleves ofte som en oase i hverdagen, et sted hvor folk erfarer å møte Jesus, bli styrket, utfordret og inspirert. Det kommer mange tilbakemeldinger på hva gudstjenesten betyr. Kombinasjonen av frihet og fasthet tiltaler mange. Det har vært et ønske om en større åpenhet for Åndens spontane gaver og uttrykk, noe vi en del ganger opplever gjennom profetier, bilder og vitnesbyrd. Ledergruppen for G1 har i 2006 besto fram til sommeren av koordinatorene Hege Balk, Brit Hvalvik, Ingvar Tjøstheim, samt liturgene Rune Langseth og Elisabeth Almaz Eriksen foruten Trond Løberg som prest og G1-ansvarlig. Alle koordinatorene sluttet til sommeren for å flytte utenlands, og de nye som startet var Bjørnar Langen, Hildegunn Tennebø og Inger Mari Voie.

5 Fellesskapet og samarbeidet i ledergruppa har vært godt. Den har vært samle ca. hver annen uke til et lengre møte for drøfting og planlegging av gudstjenestene framover. ETTERMIDDAGSGUDSTJENESTEN G2 Året 2006 har vært et godt år for G2. Vi har engasjerte medarbeidere som er glad i G2, og virkelig setter sitt preg på gudstjenesten. I 2006 har vi til enhver tid hatt nærmere 130 medarbeidere. Vi har stort fokus på medarbeiderne, og at alle skulle oppmuntres i tjenesten, og få eierforhold til G2. De frivillige medarbeiderne er en av de viktigste bærebjelkene i G2, og har alltid vært prioritert høyt. Tilbakemeldingene på G2 har vært veldig gode, og det er et sted der mennesker opplever at de blir sett og møtt av Gud, og får vokse som disipler. Vi får høre historier om mennesker som går til nattverd for første gang, og mange finner sin plass og sin tjeneste i fellesskapet. Ledergruppen for G2 bestod i 2006 av Bertel Emil Hjortland (G2-leder), Johannes Kleppe, Olav Lende, Elisabeth Ørum, Åsne K. de Presno og Mia Ottersen. De frivillige i ledergruppen gjør en utrolig jobb, og legger ned masse tid i Storsalen Menighet. Uten de kunne ikke G2 gått rundt. Selv om G2 dette året har opplevd en tallmessig tilbakegang i antall nattverdsgjester, så er G2 trolig fortsatt den gudstjenesten i Storsalen hvor flest nye kommer til Storsalen. G2 er en døråpner, ikke minst for unge voksne tilflyttere til Oslo, og for kirkefremmede. Vi tror G2 har sin helt spesielle misjon overfor akkurat disse gruppene. Vårt ønske er å gi dem tilhørighet til en menighet, la dem bli glad i gudstjenesten og gi dem utrustning til å vokse som kristne for å kunne vinne nye. Vi ønsker virkelig at G2 skal være et sted der mennesker får møte Gud for første eller for n-te gang, et sted der mennesker finner sin plass i menigheten og får brukt seg. Måtte G2-arbeidet gi Gud den ære han fortjener. KVELDSGUDSTJENESTEN - G3 G3 er menighetens kveldsmesse. Blant annet gjennom en fast liturgi, et dempet preg, og god tid til bønnevandring ønsker vi spesielt å legge til rette for bønn og ettertanke, men også deltakelse og bevegelse. Liturgien er bygget rundt Johannes åpenbaring, og den himmelske gudstjenestefeiringen Johannes fikk se inn i. På ulike måter gjør dette oss oppmerksom på at vi ikke feirer gudstjeneste alene, men sammen med englene i himmelen. Det siste året har vi kun gjort små justeringer på den liturgien vi begynte med våren Mye i arbeidet med G3 er for tiden stabilt. Blant medarbeiderne er det en god blanding av nye som kommer til, og dem som har vært der i flere år. Ledergruppa har fått et nytt medlem etter at Stine Solhaug flyttet til Stavanger. De som har sittet i ledergruppen har vært Vegard Nygård, Martin Lund, Elise Børresen, Ann Kristin Tosterud, Egil Elling Ellingsen og Berte Eidsvåg (siste halvdel). På gudstjenestene tok vi høsten 06 tak i litaniet vi sier hver søndag. Og det har vært spennende å se hvordan ord som er skrevet for lang tid tilbake virker å være skrevet rett inn i de utfordringer vi har i Besøkstallet på gudstjenesten har hovedsakelig ligget fra 200 til 300. I tillegg til gudstjenestene er onsdager med G3-undervisningen videreført fra 2005, men nytt er at en egen ledergruppe under ledelsen av Madelene Tiodolf har fått ansvaret for undervisningskveldene som har vært ca hver 3 uke.

6 I tiden framover blir den viktigste utfordringen å se hva som blir G3s rolle i arbeidet med å spisse Storsalens profil mot disippelgjøring og sendelse, og hvordan dette samtidig kan ivareta gudstjenestens særpreg. Det vil arbeides med å se om liturgien vi i dag har, møter dagens utfordringer på en best mulig måte. Helli.da (synges i moll) Det foregående var et spennende år. Vi var ikke lenger like mange Men led ei likevel banesår For ungdommen de var ikke bange De ville lage masse skøy Tro til med høylytt tjo og hei Og uten strev og møy De unge samlet seg Vi feiret messe hver søndag Sånn passe mange vi var Stemning når vi var i lag Mange fikk vi bønnesvar I fellesskapet var vi meget gode Tette bånd, og varme klemmer Her kan vi alle samme kode Lovsynger for fulle stemmer! KREATIV SEKTOR Mangfoldet av grupper i kreativ sektor involverer mange mennesker i menigheten. Fokuset er en interesse, en aktivitet eller en evne som blir brukt for Gud og hverandre. Ut av det blir det fellesskap, grunnleggende for hva Storsalen er og vil være. Vi vil mer enn bare å gjøre «ting», eller gjøre en jobb eller dyrke en interesse. Vi vil at folk skal oppleve sant åndelig og menneskelig fellesskap gjennom det vi gjør. Kreativ sektor er der blant annet for å ivareta oppfølging, opplæring og omsorg for ledere i sektoren. Det siste året har vi jobbet mye med lederoppfølging for gruppelederne, gjennom en times time-out hver 14. dag. De fleste gruppene er representert. For nye grupper blir dette en del av det å tilhøre Storsalen og kreativ sektor. Ledere er nøkkelpersoner og lim i menigheten. Fruktene av time-out ser vi er gode. Kreativ sektor trenger flere ledere for enkelte av gruppene, og også flere mellomledere for områder i sektoren, - noe å be om og lete etter. Områdene i sektoren er: Band, kor og ensembler, teknikk og produksjon, dans, estetikk og tekstlesning. Vi jobber også med skriveverksted, et forum for å lag nye sanger og musikk for og i vår tid. Fokuset er ofte mot gudstjenestene, men vi har også gjennomført ulike type arrangement rettet mot ulike målgrupper. Forskjellige møtesteder av festkarakter bygger relasjoner. Vi kan nevne noen: Samarbeid med Sofienbergkoret og Filadelifia om oppsetting av Händels Messias

7 rett etter påske. Samarbeid mellom «danseglede», kreativ sektor og storbandet Jazzå om Cubanske aftener. Kammerkoret har meldt overgang til Grønland menighet og Høgskolen i Staffeldtsgate, p.g.a mulighet for lønnet dirigent av disse to instanser. Lydteamet og en arbeidsgruppe for nytt lydanlegg har de siste to årene jobbet med å se på nytt lydanlegg, da dagens anlegg er modent for utskiftning. SJELESORG OG FORBØNN Sjelesorgtilbudet har i hovedsak bestått av et korps av frivillige som tar imot mennesker til samtale og forbønn på torsdagskveldene. Arild Greaker har dette året ledet arbeidet. Han har både organisert selve turnusen til sjelesørgerne og lagt til rette for kvelder med undervisning, inspirasjon og veiledning. Sjelesorgtjenesten er nå i godt gjenge, men det varierer hvor mange som ber om samtaler. I perioder er det ledig kapasitet, i andre brukes de sjelesørgerne vi har tilgjengelig. Det har vært knyttet team av forbedere som ber under og etter hver av gudstjenestene, og som følges av de respektive ledergrupper for gudstjenestene. Dette er en viktig tjeneste som fungerer godt. INN SMÅFELLESSKAP Storsalen menighet vil ikke bare være en menighet med smågrupper, men en menighet av smågrupper. Det har vært jobbet godt hele 2006 med å fortsette nystruktureringen av dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal få bli med i en gruppe som oppleves relevant, og som hjelper oss til å vokse nærmere Gud, hverandre og til mennesker utenfor menigheten. I 2006 ble det særlig jobbet med oppfølging av lederne for gruppene, og oppfølging av gruppene ble i stor grad preget av en sektor som måtte tenke nytt. Noe som muligens ikke ga så mange synlige resultater, men som vi tror vil vise seg i Smågruppearbeidet er i stadig endring og i stadig vekst. Ledergruppen for dette arbeidet har nok et år gjort en stor jobb, og lagt ned mange ressurser for å få til et bra arbeid. Gruppen blir ledet av Aslaug Irene Halden. FAMILIEARBEIDET Babysang på tirsdag har fortsatt i Vi har satset på et dropp-in opplegg der deltakerne betaler kr 20.- pr gang. Dette er en aktivitet som har appell langt utover menighetens egne folk. Sang, dans og masse kos står på programmet i 45 minutter før samlinga avsluttes med kaffe og boller. Arbeidet drives stort sett av mødre fra menigheten som selv har barn i alderen 0-1 år og som gjør en flott innsats. Arbeidet er derfor sårbart for stadig endringer når det gjelder ledere, men har vært i godt gjenge gjennom året bortsett fra at det måtte ta en nokså tidlig sommerferie. Oslo Soul Children, gospelkor for åringer, har sitt faste tilholdssted hos oss. De har også i 200 holdt et høyt nivå både når det gjelder kvalitet og aktivitet. Festival sammen med andre tilsvarende kor i Kristi himmelfarts-helga her i Storsalen har blitt et fast tradisjon med stadig økende oppslutning.

8 Familiekoret Baluba, helt uten aldersgrenser øver annenhver mandag og har hatt små og store på øvelsene. Arbeidet ledes av en aktiv ledergruppe. Koret har også arrangert leir. MILJØ LILLE CAMINO Kaféen: I utgangspunktet har åpningstidene på Storsalen menighets kafé vært lørdag kveld, søndag i forbindelse med G1, G2 og G3, samt mandagskvelder. Mot sommeren var det et generasjonsskifte blant kafémedarbeiderne, og ved høstens oppstart var det stor mangel på medarbeidere. Det førte til at kaféen var mye stengt i høst. I løpet av høsten fikk vi en økning på ca. 50 % nye medarbeidere, og gamle og nye medarbeidere har vist stort engasjement og skapt et godt møtested. Menyen har vært endret og evaluert i høst. Andre arrangementer: I forbindelse med kaféens åpningstider i vår- og høstsemesterete, har det vært Quiz (tre lørdager i måneden), Lille Studio (første lørdag i måneden) og Jam hver mandag. Lille Studio ble holdt for siste gang i desember. I tillegg er Lille Camino et sted hvor menigheten bl. a. holder Alpha-kurs, undervisningskvelder og medarbeidersamlinger. Vi har også hatt flere kunstutstillinger, og i tillegg har det vært noe utleie. Generelt har Lille Camino hatt behov for opprydding i struktur og rutiner for bruk, og dette arbeidet ble startet i høst. I tillegg manglet kaféen en definert visjon for arbeidet. Ønsket er at Lille Camino skal være "et møtested for Gud og hvermann": Gud er der allerede, hvermann skal kjenne seg velkommen der, og vi skal vise mer av hvem Han er ved å være de Han har skapt oss til å være! UT MISJON Storsalen menighet har et stort engasjement for misjon over landegrensene. G1 støtter særlig arbeidet i vår samarbeidskirke (NELC) i Nord-øst India. Vår givertjeneste er knyttet til Bon Bosco english school, et arbeid for å gi støtte til en god grunnutdannelse for barn fra fattige familier. Videre støtter vi Radio Dumka, som sender daglig programmer av forkynnende, undervisende og opplysende karrakter til santal-folket. Hver år bli et hundretalls nye mennesker ledet til tro og dåp gjennom dette arbeidet. På G1 er det også en aktiv bønnetjeneste for hele NELC. I tillegg blir det bedt for utsendinger fra Storsalen i Aserbajdsjan, Kirgisistan, Botswana, Equador og Bolivia. G2 og G3 støtter særlig arbeidet til Normisjon og Misjonsalliansen i Equador gjennom tienden av de gavene som kommer inn og egne misjonsbasarer. Det blir også bedt for dette arbeidet, og for tjenesten til utsendinger i Bolivia, Nepal og på Filippinene. ALPHA-KURSENE Alpha-arbeidet har fortsatt en viktig plass i menighet. Vi har to gode team som annenhvert semester arrangerer kurs og som det andre semesteret jobber med det sosiale og åndelige fellesskapet og forberedelsene av neste kurs. Det ble i 2006 arrangert et fulltegnet Alpha-kurs på høsten og et på våren hvor det var rom for flere deltagere. Flere har fått møte Jesus for første gang, noen har hatt en bevisstgjøring og fornyelse og andre forteller om helt nye erfaringer i forhold til forbønn og livet med Jesus. Vi er takknemlige for flotte medarbeidere

9 som legger ned et stort stykke arbeid for Alpha i Storsalen. På høsten ble det organisert en ledergruppe for hele Alpha-arbeidet som har vært en god støtte for de som leder kursene. ANDRE KURS Andre kurs som har vært arrangert, er Teleios-kursene Størst er kjærligheten 4 torsdager i mars med 23 deltagere og Fornyet sinn forvandlet liv med 27 deltagere som ble lagt til Stenbekk misjonssenter. Evalueringene av disse kursene er veldig positive. Teleios-arbeidet fungerer meget godt og ledes av Karl Gunnar Svånå sammen med en god gruppe undervisere og gruppeledere. Storsalen gjorde på våren en avtale med Ole Magnus Olafsrud om at Navigatørene skulle ta ansvar for et ekteskapskurs pr semester. På våren deltok 26 par, og på høsten 18 par. Også her er responsen meget god. Etter vår-kurset var det en gruppe på 4 par i Storsalen som sa seg villig til å lede dette arbeidet sammen med Olafsrud. Når det gjelder Ring 5-kursene lever de sitt stille liv. En undervisningsgruppe ledet av Knut Tveitereid og Sveinar Medhaug holder kurs, særlig knyttet til LifeShapes i smågruppene i menigheten. TEAM Storsalen begynte høsten 06 på sitt tredje år med fulltids evangeiserings-team tilknyttet menigheten. Fortsatt består arbeidet i to forskjellige team Team Hellida og Team Oslo. Team Oslo har i år plantet nytt ungdomsarbeid i Frogner menighet i Oslo sentrum! Team Hellida retter seg mot ungdom stort sett gjennom dans med dansegrupper, oppvisninger og skolebesøk. I år hadde vi til sammen 9 stykker på team. De bor sammen i et stort kollektiv på Bislett og setter av et helt år til fokus på disippelliv og misjonærliv i Oslo by. Ledergruppa for teamarbeidet som har ansvaret for opplegg, undervisning, veiledning og administrasjon består av: Maria Nilssen (50% dansekoordinator), Stein Joar Myrvang (50% breakkoordinator), Vegard Husby (50% teamkordinator), Nicolay Østberg (adm), Mari Husby, og Solveig og Knut Tveitereid. DIAKONI Mye av arbeidet i menigheten har et diakonalt tilsnitt. Besøksgruppa, Bollekompaniet, Fengselskoret, Fengselsteamet og Maritacafeèn er noen eksempler på diakonale grupper. Vi er veldig takknemlig for de som bruker så mye tid på disse diakonale oppgavene. Samtidig håper og ber vi om at flere tar utfordringen, og ser sin plass i arbeidet med å bety noe for mennesker som trenger hjelp i Oslo. Både gjennom dannelse av nye grupper, og ved at hver og en av oss kan se vår neste i de vi møter i hverdagen. Det er et stort uunyttet potensial på dette feltet. I 2006 kan vi også si at Kjærlighetsfesten er blitt en tradisjon. En fest for byens narkomane, hjemløse, prostituerte. En fest som i stor grad arrangeres av de diakonale gruppene, og hvor de inviterer resten av menigheten til å være med å arrangere fest i Storsalen for byens utslåtte. I MESTERENS LYS Storsalen Menighet har i 2006 videreført samarbeidet med Areopagos om prosjektet I Mesterens Lys. Dette er et fellesskap av mennesker som sammen søker det guddommelige lys, og som vil hjelpe mennesket til å møte Mesteren Jesus, som er Lyset som gjennomtrenger alle lys. Hovedtyngden i arbeidet ligger i å delta på Alternativmessen i Oslo Spektrum i november hvert år. Der har vi en forbønnsstand hvert år hvor vi er for mennesker. Det er en utrolig ting å få være med og velsigne mennesker, og tilby de det beste som finnes helt gratis. Vi ber for

10 over 100 mennesker hvert år, og får gode tilbakemeldinger. Vi opplever gjennom dette at vi er med og viser mennesker i Oslo at Gud er kommet nær. ULIKE ARRANGEMENTER Julekonsertene Julekonsertene i Storsalen 1. og 2. desember samlet også i år fullt hus begge kveldene. Nytt av året var også familekonserten på lørdag formiddag, som samlet barn og familiene deres til juletregang, historiefortelling og svingene toner fra bl.a. Jazzå og Oslo Soul Children. Totalt kom det inn kr til Aksjon Håp, og Storsalens egne musikalske krefter lagde nok en gang god julesteming og god musikk til de mange fremmøtte. Felleskirkelige arrangementer Storsalen menighet deltok aktivt i Bønn for Oslo, som også denne gangen ble holdt i Filadelfia januar Både i bønnearbeidet gjennom uka, i det døgnet vår menighet hadde spesielt ansvar, i lovsangstjenesten og i ledelsen på de store kveldssamlingene var Storsalens folk sentrale. Inntrykket er at årets bønneuke var bredere, dypere og større enn tidligere år åndelig sett og når det gjelder oppslutning. Storsalen menighet sto igjen sammen med andre menigheter i Oslo sentrum bak Pinsefest I tillegg til Storsalen, var følgende menigheter med: Filadelfia, Betlehem, Trefoldighet, Tempelet og Jesus Church. Årets taler var Jens-Petter Jørgensen. Søndag var det festmøte i Filadelfia på formiddagen og på kvelden var det en overfylt gudstjeneste i Storsalen. ADMINISTRASJON OG LEDELSE I 2006: Staben har dette året bestått av: Trond Løberg Hovedprest Aud Marit Eidsaa Hauge Administrasjonsleder til 1. februar Ole-Jacob Mosvold Administrasjonsleder 1. februar 31. oktober Geir Kåre Kvalevaag Kreativ leder Bertel Hjortland G2-leder Egil Elling Ellingsen G3- og informasjonsleder 60% til 31. desember Jorunn Stalleland Prosjektleder 50% til 31. juli Bjørg Reiersen Administrasjonsmedarbeider 50%, 80% i nov.-des. Kristi Renate Seland Leder av Lille Camino 25% fra 1. august Aslaug Irene Halden Leder av smågruppearbeidet i 20% fra 1. august (betalt av Reg Øst) Kristian Storaas Vatne Helli.da-leder 25% (16% er en del av MF-studiet) fra 1. april Andreas Brandsæter Sivilarbeider til 31. juli Kristoffer Risholm Sivilarbeider fra 26. september Håkon Sandvik Vaktmester 20 % (fra 15. august) Knut Tveitereid Utviklings- og undervisningsprest 100%, permisjon fra 20. august. Maria Nilssen Leder for team helli.da 20% til 31. juli, 50% fra 1. august Stein Joar Myrvang Leder for team helli.da 10% til 31. juli, 50% fra 1. august Vegard Husby Leder for team Oslo 50% fra 1. august

11 Styret har siden årsmøtet 2006 bestått av: Trine Grønborg Christensen Anne Birte Ringstad Pål Tvedt Brit Hvalvik Odd Naustdal Jon Brakestad Jon Hareide Torjus Stalleland Ingrid Nørsett Trond Løberg Aud Marit Eidsaa Hauge Ole-Jacob Mosvold Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. vara (permisjon fra 1. mai) 2. vara 3. vara Prest Administrasjonsleder til 1. februar (da hun gikk ut i morspermisjon) Administrasjonsleder fra 1. februar Åndelig referansegruppe har bestått av: Vegard Nygård Øyvind Voie Anne Margrethe Saugstad Ingeborg Olga Salen Relling Trond Løberg Leder Representant til styret Prest

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Året 2008 i Storsalen har vært et år med store utfordringer og krevende tider, og samtidig et år hvor vi har fått tenke nytt sammen, se fremover og spørre oss selv

Detaljer

Årsmelding 2007 Storsalen menighet

Årsmelding 2007 Storsalen menighet Årsmelding 2007 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2007 I Storsalens nye vedtekter vedtatt på årsmøtet 2006 er menighetens formål beskrevet som et varmt og åpent fellesskap, som kaller mennesker til å tro

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen. Bildet er fra første SuperFamily gudstjeneste, høsten 2009. Foto: Kristin Fjellmann Årsmelding for Storsalen Menighet 2009 Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.no

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2014 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

Kandidater til styret i Storsalen Menighet

Kandidater til styret i Storsalen Menighet Kandidater til styret i Storsalen Menighet Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i menigheten: Navn: Jon Brakestad Alder: 24 Tilhørighet i Storsalen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Handlingsplan Grimstad Normisjon

Handlingsplan Grimstad Normisjon Handlingsplan 2012 2013 Grimstad Normisjon Tilbedelse Storsamlinger Øke gudstjeneste-/møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å bedre involvere barn og ungdom i disse. F13 er med

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer