DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Forsvarsstaben Tidl.ref. Vårref.Dato 2013/ /FDI 1/CTH 2 0 JUN2014 IVERKSETTINGAV REVIDERTSÆRAVTALEOM ØKONOMISKEVILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØRVED STASJONER,NATO-STABER OG ANDRE ENHETERI UTLANDET I henhold til forhandlinger i Forsvarsdepartementet 7. mars 2014, 11. mars 2014 og 28. mai 2014 om særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet, ble partene enige om revidert særavtale med virkning fra 1. januar 2014 til 31. desember Ved revisjon ble UDs særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten for lagt til grunn. Etter forhandlingene ble det videre enighet om blant annet følgende endringer: Ordningen med hjemreisetillegg bortfaller, og midlene overføres til utenlandsog barnetilleggene. Den årlige hjemreisen på ferie dekkes nå via disse glleggene. Det innføres fastkompensasjon for øvingsaktivitet for utsendt personell. Partene er enige om å etablere en forsikringsbasert pensjonsspareavtale for medfølgende samlivspartner under tjenesteperioden i utlandet. Krav om botid for medfølgende samlivspartner gjøres mer fleksibelt. Barnetillegget økes med 2 %. Velferdsreiser: Kompensasjonen for billettutgiftene endres fra satsen for hjemreisetilegget (som bortfaller) og til dekning av faktiske utgifter opp til ordinær økonomiklassebillett. Eksamensreiser: Ordningen bortfaller, og midlene overføres til utenlands- og barnetilleggene. Barnehage: Det innføres et maksimumsbeløp for dekning av utgifter til privat Postadresse Kontoradresse Avdeling forpersonellog Saksbehandler Postboks8126Dep Glacisgata1 fellestjenester CathrineThrone-Holst 0032Oslo Org.nr Telefon Telefon Telefaks

2 barnehagepåkr pr barnpr år. Barnsskolegang:Detinnføreset maksimumsbeløp fordekningavskoleutgifter pr.barnpr. skoleårpåkr I tillegger detforetattenjusteringavforholdstallenenårdetgjelder utenlandstilleggene. Forholdstallet forgeneralløytnant (tilsvarende) reduseresfra210 til205.forholdstallet forgeneralmajor/rådforforsvarssakerreduseresfra205til200. Forholdstallet formajor(tilsvarendeassisterenderåd (assråd)forforsvarssaker, økes fra 150til155,mensforholclstallet forsersjant/fenrik/konsulent endresfra115til120. Dethenvisesforøvrigtilkopiavprotokollogsæravtalesomfølgervedlagt. Endringenei avtalengjelder med virkning fra 1.januar 2014 med følgende tilpasninger: Virkning fra 1.juni 2014: Bortfall av hjemreisetillegg Virkning fra 1.juli 2014: fast kompensasjon for øvingsaktivitet for utsendt personell med fra 1.juli Virkning fra 1. august 2014: Bortfall av barnetillegg mv. for barn som har rett til utvidet skolegang Redusert eller bortfall av hardshipklassifisering, og stedlig tjenestefri (som følge av endret hardshipklassifsering) Bortfall av ordningen med eksamensreiser Virkning fra skole- og barnehageåret 2014/2015 (frajanuar 2014 for de skoler/barnehager som har oppstart i begynnelsen av kalenderåret): Innføring av et maksimalt dekningsbeløp for skoleutgifter på kr ,- pr. barn pr. skoleår. Innføring av et maksimalt dekningsbeløp for barnehageutgifter på kr ,- pr. barn pr. år. Redusert sats (kr. 2000,- for et heldagstilbud lokalt) for foreldrebetaling i barnehage. 2

3 Følgende reguleringer av satser/klassifiseringer gjelder i avtaleperioden: Utenlands- og barnetillegg pr. 1.juli 2014, 1.januar og 1.juli 2015 Hardshiptillegg, ulempegodtgjørelse og boligskattkompensasjon pr. 1.januar 2015 Hardshipklassifiseringer pr. 1.januar 2015 Med Yiilsen MbffénLa en e.f.) avdldingsdirektør Vedlegg:2 Kopi: BefaletsFellesorganisasjon NorgesOffisersforbund Krigsskoleutdannedes ofgsererslandsforening Personellforbundet Norsktjenestemannslag Tekna NITO Kopi(intern) Paratv/AnneHolck Samfunnsviterne v/mariannerafnskuse Kopi(ekstern): Kommunalogmoderniseringsdepartementet Justisdepartementet Utenriksdepartementet CathrineThrone-Holst seniorrådgiver

4 PROTOKOLL Fra forhandlingsmøter i Forsvarsdepartementet 7. februar, 11.mars og 28.mai 2014 om Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staberog andre enheter i utlandet. Til stede på ett eller flere møter: For Forsvarsdepartementet: For Forsvarsstaben: Morten Larsen Victoria Furuhovde SofiaHoland Cathrine Throne-Holst Anjam LatifShuja Frode Minge Irene Salice DagfurnSchultz For Befalets Fellesorganisasjon: Even Mølmshaug Tor Gunnar Framnes For Norges Offisersforbund: Jean-Bob& Rooseboomde Vries For Krigsskoleutdannede offiserers landsforening: Svein-HåkonForvik KimA. Sabel For Personellforbundet: Eirik Gullord Eivind Olsen For Norsk tjenestemannslag: Lene Hagen For Parat: Anne B. Holck For Samfunnsviternesfagforening: Marius Endsjø Marianne RafnSkuse For Juristforbundet: Simen Egeberg For TEKNA-Teknisk-naturvitenskapligforening: Gunnar Mortensen Geir OveØby

5 For NITO Norsk ingeniør- og teknologiorganisasjon:morten Fossum Alf-EdmundUhre Morten Larsen ledet forhandlingsmøtene. Etter møter og særmøter ble partene enige om følgende: 2 AVIALENSOMFANG Pkt. 2.5 Under foreldre ermis'on Betegnelsen «fødselspermisjon»er endret til «foreldrepermisjon». Pkt. 4.1 Utenlandstille 4 TILIEGG Følgende forholdstall gjøres gjeldende med virkning fra 1.januar 2014: Generalløytnant (tilsv) 205 Generalmajor (tilsv) 200 Råd for forsvarssaker Brigader (tilsv) og attacheer 190 Stedfortredende råd/ Spesialråd Oberst/Obit (tilsv) 180 Major (tilsv) 155 Ass råd for forsvarssaker Kaptein/Løytnant/ 135 Saksbehandler Førstekonsulent (tilsv) Sersjant/Fenrik/Konsulent 120 Kontorsekretær (tilsv) Grenader/Matros/Vervet 100 Merknad: Partene er enig om å vurdere en reduksjon av antallforholdstallsnivåer ifremtidige forhandlinger. Grenaderer/Matros/Vervet som sendes ut som sersjant (tilsv) gis forholdstah 120.

6 Pkt Forh et utenlandstille Forhøyet utenlandstillegg fastsettes til 139%av satsen for tjenestemann u/medfølgende samlivspartner. Forhøyet utenlandstillegg 3. avsnitt: For et utenlandstille tilstås ikke når: Følgende formulering slettes: - Sandivspartner under tjenesteperioden tar midlertidig oppholdutenfor tjenestestedet over et tidsrom som sammenhengende strekker seg utover tre måneder. Forhøyet utenlandstillegg bortfaller tre måneder etter avreisetidspunktet. Erstattes med: - Samlivspartner tar midlertidig opphold utenfor tjenestestedet. Kravet til botid er seks måneder (180dager) per kalenderkr. Pkt 4.2 Barnetille Barnetillegget utgjør 28 %av utenlandstillegget for forholdstall 100for ugift tjenestemann. Redusertbametille Forbarn som er bosatt i tredjeland, tilstås barnetiftegg med kr pr år. Når utgifter dekkes til internatskole/hybel m/kost, reduseres bametillegget til kr pr år. Følgende formulering slettes: Når barn over 18 år, som har rett til utvidet skolegang i henhold til Opplæringslovenfår dekket skoleutgifter i henhold til avtalenspunkt 5.4,tilstås den utsendte også barnetillegg, ytelser og godtgjørelser for barnet i henhold til avtalen. Pkt 4.3 Hardshi HAWPapa inkluderes i Hardship kl. 1. Pkt 4.5 ifemreisetille Utgår som eget tillegg og inkluderes i utenlandstillegget. Pkt Velferdsreiser Følgende formulering slettes: Utsendt tjenestemann har rett til tilskudd til velferdsreise ved livstruende sykdom eller ved alvorligulykkestilfelle i egen familie. Ved dødsfall i egen eller medfølgende samlivspartners familie har tjenestemannen rett til tilskudd til velferdsreise for tjenestemannen, medfølgende samlivspartner og barn inntil fylte 18 år.

7 Nyttførsteavsnitt: Veddødsfall,livstruendesykdomellervedalvorligulykkestilfellei egen eller medfølgendesamlivspartnersfamilie,har tjenestemannenrett tiltilskuddtil velferdsreisefor tjenestemannen,medfølgendesamlivspartnerog barninntilfylte18år. Nytttredjeogfierdeavsnitt: Velferdsreisendekkes somhovedregelvedrefusjonaven rabattbillettbegrensetoppad tilen ordinærøkonomildassebillettmedfly. Dersomdet vedvelferdsreiserikkeer muligå benytterabattbillett,kan det samtykkesi refusjonavdokumentertebillettutgifter til fullprisbillett (Businessklasse) fratrukket en egenandel på kr pr person. For andrefamilierelasjonerkan velferdsreiseri forbindelsemed dødsfall,livstruendesykdom elleralvorligeulykkestilfelleri særligetilfellerdekkesetter søknadtil lokaltstøtteelement. ensas'onstille Tilleggettilståssom et månedsbeløpfra og med beordringsdatomedkr pr. måned. Pkt Kom Merknad: Partene er enige om å etablere enforsikringsbasert pensjonsspareavtale for medfølgende samlivspartner under tjenesteperioden i utlandet innen 1.juni Pkt.4.8 øvin stille Nybestemmelse: Personellved utestasjoner,nato-staberog andremilitæreenheter/avdelingersomi utlandet deltarpå feltmessigeøvelserog øvelserombord på militærefartøy,tilståsett øvingstilleggpr. øvingsdøgniseilingsdøgnpå: - Kr 900,-for løytnantog lavere,og tilsvarendesivilestillinger - kr 1350,-for kaptein/k1og major/ok,og tilsvarendesivilestillinger - kr. 1550,-for oberstløytnant/kkog høyere,og tilsvarendesivilestillinger Tilleggettilståskun for de dagerhvor aktivitetener minimum12timerpr døgn.aktiviteten skalværegodkjentav SNR,og det skalforeliggeen øvingsordrehvorhensikt,mål,omfang og deltagelsefremgår.tilleggettilståsikkeunderplanleggingog forberedelsetil øvelsen.

8 5 YTELSER Pkt. 5.2 Visnin sreise Nytt nest siste avsnitt: Tjenestemannen kan kombinere visningsreise med hospitering i 1-2uker når det er tjenstlig behov for dette og mottakende avdelingkan legge til rette for dette. I slike tilfellertilstås to ekstra kostdøgn for medfølgende ektefelle og barn. I tillegg dekkes overnatting tilsvarende. Nytt siste avsnitt: Visningsreisen dekkes ved refusjon av en rabattbillett begrenset oppad til en ordinær økonomildassebillett med flytjenestestedet hjemsted tur/retur. Pkt. 5.3 Barns barneha e- førskoleu Nyttførste avsnitt: er Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud på tjenestestedet med det de har rett til i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentligbarnehage, kan utgifter til nødvendig privat barnehage dekkes. Utgifterdekkes med inntil kr ,-pr barn per skoleår. Følgende kulepunkt slettes: Den utsendte skal dekke en egenandel tilsvarende den til en hver tid fastsatte maksimumsprisen for foreldrebetaling i Norge (pt kr 2 450pr. måned for heldagstilbud). Dette kulepunktet erstattes med: Foreldrebetalingen utgjør kr 2 000,-pr. barn for et heldagstilbud. Pkt. 5.4 Barns skoleut er Nyttførste avsnitt: Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud på tjenestestedet med det de har rett til i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfyllesved offentlig skolegang, kan utgifter tll nødvendig privat skolegang dekkes. Obligatoriske skolepenger ved skolegang på tjenestestedet legitimert med originalfaktura, dekkes med inntil kr ,-pr skoleår. Skoleutgifterutover maksimumsbeløpet - kr ,-pr barn per skoleår kan dekkes etter søknad til FPVS når det godtgjøres at skolevalget skyldes forhold av språklig og/eller kulturell karakter eller andre tungtveiende forhold knyttet til skolesituasjonen.

9 I tilfeller hvor et likeverdig offentlig skoletilbud ikke kan gis, skal privat skoletilbud med lavest kostnad normalt velges. Når utgifter til internatskole/hybel som inkluderer bosted/kost dekkes, reduseres barnetillegget til kr ,- pr år pr barn som får dekket dette. Pkt 5.4.1H belu ifter Revidertannet avsnitt: Ved skolegang opp til og med lovfestetvideregående skole dekkes utgifter til hybel med inntil kr ,-pr. barn pr. skoleår. Hybelutgifter skal dokumenteres med leiekontrakt utstedt av utleier. Pkt 5.5Tenesteboli Tilføyelsetil første avsnitt Påtroppende tjenestemann skal flytte inn i bolig tilvist av stedlig støtteelement. Der det ikke fmnes stedlig støtteelement, skal tjenestebolig godkjennes av FPVS. Pkt Ferie o t.enestefri Revidertfjerdeavsnitt: Ekstra tjenestefri skal avvildes etter ferie i henhold til ferieloven, og kan ikke overføres til påfølgende år. Ekstra tjenestefri som ikke er avviklet ved fratreden fra stilling i utlandet, kan ikke overføres eller kompenseres økonomisk. Følgende avsnitt fjernes: Ved eventuell ytterligere utenlandsbeordring etter denne avtalen av minimums to års varighet gis en dag ekstra tjenestefri per beordring. Opparbeidet ekstra tjenestefri akkumuleres ved senere beordringer. Pkt Helsekontroll Nytt andre og tredje avsnitt: Vaksiner som likevel dekkes av det offentligepå et senere klassetrinn i Norge, dekkes dersom de kreves tatt tidligere av skolene i vertslandet. Ved akutte behov eller der hvor det ikke er mulig å gjennomføre tannlegebesøk i Norge, dekkes utgifter til tannlege for barn ved opphold i USA.

10 6 Godtgjøringer Revidert kt Arbeidstidvedmidlertidi f eneste 'ørin i Nor e Personellved utestasjonsomhjemkalles/beordrestil midlertidigtjenesteog deltari ordinært arbeidi NorgeutovernormalarbeidstidsammenmedpersonellfraNorge,kompenseressom annentjenestei Norge(HTA/ATF)i inntiltre månederuten at dettekommertil avkortningav godtgjøringerellerkompensasjoneretterdenneavtale. Pkt. 6.3Boli skattkom ensas'on r Kategorier Tjenestemann i 1-og 2- romsbolig samt aleneboer Tjenestemann i 3- romsbolig eller større Sats pr. år Kr Kr Forhøyet sats pr. år Kr Kr AVTALENS VARIGHET Avtalen inngås med virkning fra 1.januar 2014 og utløper 31. desember 2015 med følgende tilpasninger: Virkning fra 1.juni 2014:. Bortfall av hjemreisetillegg Virkning fra 1.juli: Fast kompensasjon for øvingsaktivitet for utsendt personell fra og med 1. juli 2014 Virkning fra 1. august 2014: Bortfall av bametillegg mv. for barn som har rett til utvidet skolegang Redusert eller bortfall av hardshipklassifisering, og stedlig tjenestefrihet (som følge av endret hardshipklassifsering) Bortfall av ordningen med eksamensreiser Virkning fra skole- og barnehageåret 2014/2015 (fra januar 2014 for de skoler/bamehager som har oppstart i begynnelsen av kalenderåret): Innføring av egenandel ved skoleutgifter utover kr ,- pr. barn pr. skoleår Innføring av et maksimalt dekningsbeløp for barnehageutgifter på kr ,- pr. barn pr. år Redusert sats (kr. 2000,- for et heldagstilbud lokalt) for foreldrebetaling i bamehage Følgende reguleringer av satser/klassifiseringer gjelder i avtaleperioden: Utenlands- og barnetillegg pr. 1.juli2014, 1.januar og 1.juli 2015

11 Hardshiptillegg,ulempegodtgjørelseog boligskattkompensasjonpr. 1.januar 2015 Hardshipklassifiseringerpr. 1.januar2015 Felles protokolltilførsel: Partene nedsetter en arbeidsgruppe før reforhandling av avtalen pr. 1.januar 2016med hensikt å gjennomgå vedlegg 1,og vurdere om det er elementer i vedlegget som bør flyttes avtalen. For orsvarsdepartementet 7 41, For Befalets Fellesorganisasjo /. or Norges Offisersforbund For Krigsskoleutda nede offiserers landsforening For Personellforbundet For Norsk tje stemannslag For Parat -)A4-- çtc For Samfunnsviternes fagforening ii/( For TEKNA ft/1f For NITO Personellforbundet og NTL/Forsvaret: PersonelIforbundet og NTL/Forsvaret ber om en gjennomgang av konsulentstillinger på NATO stabsavtalen for å løfte stillinger med et vesentlig innhold av saksbehandling til førstekonsulent. Fra organisasjonene: Organisasjonene mener at prinsippenefor kompensasjon etter ATF skal gjelde for pkt. 4.8.Kompensasjon for unntaksaktivitetbør være lik i utlandet som i Norge.

12 Ved møtet i forbindelse 17.juni 2014som gjaldt iverksettingsbrevet ble det gjort følgende endring i punkt 5.7Helsetjeneste: Første avsnitt i pkt endres til: Utsendttjenestemann,medfølgendesamlivspartnerog medfølgendebarninntilfylte 18år, har retttil en gangpr år å få dekketdokumenterteutgiftertil helsekontroll.utgiftertil helsekontrollomfatterikkereiseutgifter.vedtjenestegjøringi områderhvor FolkehelseinstituttetellerFSANanbefalersærskiltvaksinering/medisineringdekkes dokumenterteutgiftertil vaksinasjonfor tjenestemannog medfølgere.

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET

SÆRAVTALE. OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER, NATO-STABER OG ANDRE ENHETER l UTLANDET 1. JANUAR 2014-31. DESEMBER 2015 l Innhold l. AVTALEPARTER... 10 2. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1. Avtaleparter 2. Avtalens omfang 3. Tillegg 3.1 Utenlandstillegg 3.2 Barnetillegg 3.3 Hardship

Detaljer

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET

S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET 1 S Æ R A V T A L E OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR VED STASJONER OG NATO-STABER I UTLANDET 1. JANUAR 2008 31. DESEMBER 2009 2 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør

Detaljer

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3

AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2012 2014) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG 4 2 FORHØYET UTENLANDSTILLEGG 5 3 BARNETILLEGG

Detaljer

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016)

SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) Med oppdaterte satser pr 01.07.2014 SÆRAVTALE OM TILLEGG, YTELSER OG GODTGJØRELSER INNHOLDSFORTEGNELSE: I UTENRIKSTJENESTEN (2014 2016) AVTALEPARTER OG AVTALENS OMFANG 2 DEFINISJONER 3 TILLEGG 4 1 UTENLANDSTILLEGG

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Omfang... 6 1.3 Iverksettelse/varighet... 6

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning...4 2. Lønn...5 3. Vilkår under oppsettingsperiode...5 4. VILKÅR I DEPLOYERINGSPERIODEN...7

Detaljer

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER

SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER Gjeldende fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011 Innhold 1. Innledning... 4 2. Lønn... 5 3. Vilkår under oppsettingsperiode... 5 4. VILKÅR I

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

Vedlegg til særavtalen

Vedlegg til særavtalen 1 Vedlegg til særavtalen Vedlegg 1: Forsvarets personelltjeneste (FPT) administrative vedlegg til Særavtalen Del A: Administrative bestemmelser knyttet til særavtalen Del B: Satser Vedlegg 2: Forsvarets

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER VedleggA ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TIL SÆRAVTALEN FOR TJENESTEGJØRING l INTERNASJONALE OPERASJONER l. DEFINISJONER Følgende definisjoner legges til grunn for forståelsen av særavtalen: Beredskapsstyrker

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO

Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO Lokal Bedriftsavtale mellom for Mirror Accounting AS og FALO pr. 12.november 2009 Bedriftsavtale Page 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BEDRIFTSAVTALE... 3 KAPITTEL I... 3 1 VIRKEOMRÅDE OG OMFANG... 3 KAPITTEL II...

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen-for Skolenes landsforbund og musikernes fellesorg.indd 1 21.11.2014 10:03

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer