info Bergen - ikke nok næringsarealer NR Kommuneplanens arealdel Ny i forsikring Satser på fortetting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting"

Transkript

1 info Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR Kommuneplanens arealdel Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side 9 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes Kommuneplanens arealdel i Bergen er av største viktighet. I en av de siste medlemsundersøkelsene Bergen Næringsråd har foretatt, markerte 80% av de spurte at Tilgang på attraktive næringsarealer Forutsigbare planer og rask behandling hører til 3-på-topp-tema for bedriftenes utvikling. Kommuneplanens arealdel er grunnleggende for tilgangen på bolig- og næringsarealer. Derfor fortjener planen å være hovedtemaet i vårt INFO-blad. Bergen Næringsråd skal gi en høringsuttalelse. Umiddelbart kan vi gi ros til kommunen for et omfattende materiale og gode, oversiktlige fremstillinger. Det har også vært en bedre inkluderende prosess så langt. Vår ressursgruppe Byutvikling arbeider intenst med å vurdere markedets behov opp mot de tilbudene som fremkommer i planen. Vi har hatt et medlemsmøte for å gi bedriftene informasjon. Trolig blir det et møte til under den politiske behandlingen. Å sikre nok næringsarealer Før møtet gjorde Bergen Næringsråd en medlemsundersøkelse. Den viser at Godt over 50% av bedriftene mener de har behov for omlokalisering innen 5-10 år Mange ønsker lokalisering i Bergen Syd/ Fana Mange har orientert seg i markedet, men ikke funnet tilfredsstillende tilbud i første rekke fordi det er for lite tilgjengelige arealer der man ønsker å lokalisere seg. Dette er sterke meldinger! Det er derfor all mulig grunn til at kommunen er nøye med å oppdatere sine behovsvurderinger, og sikre at det i planen er god nok tilgang på de arealene som etterspørres for at Bergen skal være attraktiv som lokaliseringssted. Bergen Næringsråd mener også at det bør være overkapasitet i tilbudet, fordi bedriftene har ulike behov. Vi har laget en enkel, elektronisk undersøkelse, men nå bør Bergen kommune gjøre en mer kvalitativ og grundig undersøkelse, slik Bergen Næringsråd tidligere har anbefalt i prosessen. Utfordringene har også hastekarakter! Bergen Tomteselskap melder at selskapet er tom for nye arealer om få år, og det tar lang tid å tilrettelegge arealer. Bedriftene har behov for forutberegnelighet, på grunn av den lange investeringshorisonten som de har. Tilgjengelighet og fremkommelighet er viktige forutsetninger for bedriftene. Det gjelder ikke minst på kort sikt, og det påkaller også strakstiltak overfor de store fremkommelighetsproblemene vi opplever og vil oppleve. Planen satser i stor grad på fortetting, utvikling av bolig- og næringsarealer langs den nye bybanetraséen og langs hovedtransportkorridorene. Bergen Næringsråd mener dette er en god, langsiktig strategi, men krever edruelighet når det gjelder tidsaspektet. Det er grunn til å advare mot at man baserer seg på at en vesentlig del av de nye næringsarealene skal oppnås gjennom fortetting, dersom fortetting viser seg å ta lengre tid å gjennomføre. Vi har erfaringer i Bergen som kan underbygge en slik bekymring. Det er viktig å fremheve at formålstjenlige arealer må foreligge når bedriftene har behov for dem. Det behovet er ikke noe Bergen kommune kan styre i detalj. Bergen kommune kan styre at det gis rikelig tilgang på næringsarealer. Bedriftene må ikke tvinges til å dekke sine lokaliseringsbehov andre steder enn der de ønsker å være. Vi konkurrerer om å være et godt vertskap for bedriftene, hvis vi ønsker å beholde skatteinntektene. Dette understøtter også behovet for å ha en overkapasitet i et diffe rensiert næringsarealtilbud. Ressursgruppen Byutvikling stiller seg også tvilende til at det tilbys nok boligarealer i Bergen, ut i fra demografiske og trendmessige utviklingstrekk. Vi regner med at de behovene vi signaliserer blir godt ivaretatt i den videre administrative, politiske behandlingen av Kommuneplanens arealdel. Bergen, 23. januar 2007 Helge S. Dyrnes Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Ragnar Vikøren, Framo Engineering Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Kommuneplanens arealdel Bybanen blir den viktigste motoren for utviklingen av Bergen de neste ti årene. - Vi legger i stor grad opp til at boligbygging og næringsutvikling skal skje sentralt i byen og nær bydelssentrene, lokalsentrene og bybanestoppene, sier konstituert etatsjef for Plan- og miljøavdelingen i Bergen kommune, Mette Svanes. Bybanen motor for byutvikling Det er byrådsavdelingen for byutvikling og Plan- og miljøetaten, som har utarbeidet Kommuneplanens arealdel (KPA). Det omfattende dokumentet består av en strategisk del og en juridisk del. I tillegg til det juridisk bindende plankartet, er det utarbeidet et strategisk kart som synliggjør de langsiktige problemstillingene som vedrører byutviklingen. Strategikartet viser hvordan et kommunedekkende kollektivsystem og veisystem kan utvikles ut fra prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Det er utarbeidet kart over sosial infrastruktur med temaene skoler, barnehager og idrettsanlegg, som viser arealmessige konsekvenser av skolebruksplanen og idrettsmeldingen. I tillegg er det laget et temakart for grønnstruktur, arkelologisk oversikt og strandsone 9800 år før nåtid. Byrådet står politisk ansvarlig for planen. Etter behandling av innkomne høringsuttalelser blir planen lagt frem for vedtak i bystyret før sommerferien. Fortetter - Planen er basert på prinsipper om bærekraft og miljøpolitiske hensyn, samtidig som Bergen inviterer til et regionalt samarbeid for riktig arealutnyttelse i regionen. Dette innebærer at boligbygging og næringsutvikling i Bergen i hovedsak vil komme til å skje som følge av fortetting på eksisterende områder, spesielt innenfor senterområdene i kommunen. Det er laget bestemmelser og retningslinjer om utnytting og byggehøyder i samsvar med den fortettings- og høyhusstrategien bystyret vedtok i fjor høst, påpeker Svanes.,, Det inne bærer at næringsutvikling i hoved sak vil skje som følge av fortetting på eksisterende områder nye boliger i planperioden Boligbygging står for den største byveksten målt i areal. Det legges opp til bygging av gjennomsnittlig nye boliger hvert år. I tillegg kommer nye studentboliger. 60 prosent av boligbyggingen skal skje som fortetting, og 40 prosent som feltmessig utbygging i de ytre bydelene. Blomsterdalen og Dyngelandsåsen i sør, Kvarven og Harafjell i vest, Lone og Åsheim i øst, og Almås og Haukås i nord, er de nye områdene. - Vi legger til grunn for boligbyggingen at befolkningen i Bergen skal øke med ca personer årlig til ca innen Nye næringsarealer i Ytrebygda og i Åsane De nye næringsområdene som er foreslått utgjør til sammen dekar brutto, henholdsvis Kokstad vest, Liland og Mardalen i Åsane. I tillegg kommer næringsområder i kommuneplanen fra 2001 som foreløpig ikke er regulert på til sammen 580 dekar brutto. Det finnes også en del ledige regulerte næringsområder på totalt ca dekar, som er klare for salg. Disse fordeler seg med ca. 600 dekar på Bergen tomteselskap og ca. 400 dekar på private eiere. - Kokstad vest er det området som bør utvikles først. Deretter følger Liland som må avklares nærmere i en kommunedelplan. Næringsområdet i Mardalen kan ikke etableres før ny E39 til Nordhordlandsbroen står ferdig. >> 3

4 tema: Kommuneplanens arealdel >> Det er planlagt videre utvikling av områder innenfor den såkalte næringskorridoren mellom Solheimsviken og Fjøsanger, samt på Midtun og i Laksevåg. Disse utgjør til sammen dekar. Også Nyborg i Åsane blir fremholdt som et viktig videreutviklingsområde. I tillegg blir det påpekt at senterområdene; bydelsentrene, lokalsentrene og bybanestoppene også representerer et stort potensiale for kontorarbeidsplasser og servicenæringer. - Regulerte næringsarealer utgjør i alt ca dekar brutto. Med dagens etterspørsel vil de regulerte områdene dekke behovet i fire - seks år fremover. Alt i alt legges det i planen opp til at det i årene frem til 2017 gjøres tilgjengelig dekar brutto til næringsformål, sier plansjefen. Bybanen bør forlenges Bybanen kommer til å få stor betydning for hvor og hvordan Bergens sentrale områder skal utvikles. - Det er stort fortettingspotensiale langs traseen, sier Mette Svanes. I første omgang skal bybanen bygges fra sentrum til Nesttun. Men i Kommuneplanens arealdel blir det påpekt at den snarest bør forlenges til Lagunen. Planen viser også hvordan et bybanesystem som dekker omtrent hele byen kan se ut. - I et slikt system og med dagens arealbruk ville boliger og arbeidsplasser ligge innenfor gangavstand til et bybanestopp. Dette tilsvarer over 90 prosent av arbeidsplassene og over halvparten av boligene i Bergen. Beregninger viser at det kan bygges ytterligere nye boliger og nye arbeidsplasser rundt bybanestoppene. Bybanestoppene er derfor viktige for at Bergen skal kunne nå det overordnete målet om fortetting, understreker plansjefen. Områder for næringsformål Byrådsavdeling for byutvikling har utarbeidet følgende oversikt over områder som kan tilrettelegges for næringsformål. Arealet er målt i brutto dekar. Bydel Område Areal Arna Arna 19 Arnadalen 130 Arnadalen terminal 600 Fana Rådal 98 Midtun 278 Laksevåg Laksevåg 344 Ytrebygda Liland 663 Kokstad 528 Hope 147 Lønningen 450 Esphaugen 250 Kokstad vest I 156 Flesland 100 Årstad Næringskorridoren Solheimsv. - Fjøsang. 859 Åsane Haukås (Tuft) 105 Salhusvegen 95 Mardalen 77 Steinestø 116 Hylkje 360 C-feltet Åsane sentr. 40 Haukås næringspark 300 Myrdal 50 SUM Leder av ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd, Lars Morten Kyte i Leaparken på Minde. I bakgrunnen næringsparken mellom Solheimsviken og Fjøsanger. Mer om KPA Kommuneplanens arealdel (KPA) var på høring frem til 1. februar. Byrådet og bystyret skal behandle planen innen sommerferien. Mer informasjon om planen finnes på Bergen kommunes nettsider; Høringsuttalelsen fra Bergen Næringsråd kan leses på Se også kart på side i dette bladet! 4

5 - Må ha flere boliger og næringsarealer,, Myndighetene må snarest kartlegge hvor det kan tilrettelegges nye næringsarealer - Vårt hovedsynspunkt er at Bergen kommune må legge til rette for bygging av flere boliger og utvikling av større arealer til næringsvirksomhet de neste ti årene, enn det som forutsettes i Kommuneplanens arealdel (KPA). Fortetting er bra, men beregningene for hvor store arealer som kan frigjøres på denne måten må være forankret i virkeligheten, sier Lars Morten Kyte, leder for ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd. - Vi har gitt planavdelingen skryt for arbeidet med KPA en. Jeg gjentar gjerne at vi synes planen gir en god fremstilling av status og muligheter for arealutnyttelse i Bergen, og at den er bedre enn tidligere planer, fordi den er mer oversiktlig, mer forutsigbar og lettere å forholde seg til. Det er ganske krevende å sammenfatte så mye informasjon i tekst og illustrasjoner, men det har man lykkes godt med, påpeker Kyte. INFO inviterte Kyte med til Leaparken på Minde, for å få synspunkter på planen som skal legge rammer for arealbruken i Bergen frem til Næringskorridoren mellom Solheimsviken og Fjøsanger blir i planen fremholdt som viktig arena for ny næringsvirksomhet i årene som kommer, og Leaparken er i så måte et godt utsiktspunkt. Fjern fra virkeligheten - Det strategiske grepet i denne planen er i hovedsak mer effektiv utnyttelse av eksisterende bolig- og næringsområder. Er dette veien å gå? - I ressursgruppen er vi enige om at dette er et godt grep på lang sikt. Men vår erfaring er at man ikke får gjennomført så mye fortetting i et kort tidsperspektiv, som ti år tross alt er, sier Kyte, og retter blikket mot bebyggelsen på Mindemyren: >> 5

6 >> - Eksempelvis er det i området fra Danmarksplass til Kristianborg i dag ca arbeidsplasser. I planen blir det indikert at tomteutnyttelsen bør økes med ca 100 prosent, hvorav det meste arealet skal benyttes til nybygg med kontorarbeidsplasser og noe til boliger. Etter denne modellen skal det i sum bli rom for arbeidsplasser i det samme området; altså en økning på nesten arbeidsplasser i forhold til i dag. Men for at dette skal la seg gjøre må blant annet all lager- og bilvirksomhet, som i dag preger området måtte vike plass, og flytte et annet sted. Og da slår det oss at utviklingsmodellen ikke er så realistisk og god som den burde være. Planen kan skape et feilt bilde av potensialet for frigjøring av nye arealer gjennom fortetting. Kyte understreker at det selvsagt er mulig å tilrettelegge for nye bygg og flere arbeidsplasser også i næringskorridoren. - Men både her og andre steder, innebærer fortettingen at det må bygges i høyden. Ikke alle bedrifter egner seg for å bli stablet i etasjer. Mange har behov for større arealer, både inne og ute. Leiligheter lar seg derimot plassere i etasjer. Må være mer offensiv Lars Morten Kyte mener vekstkraften i næringslivet nå er så sterk at behovene i fremtiden ikke bare kan beregnes på grunnlag av en fremskrivning av utviklingen de senere årene. - Planmessig må det være god overkapasitet for at det til enhver tid er forskjellige typer arealer tilgjengelige for raske etableringer. Vi trenger et mangfold; både store sammenhengende arealer for næringsklynger og arealer med blanding av næringsliv, boliger og ulike servicefunksjoner. Når det gjelder nye næringsarealer blir det i planen ikke angitt mer enn dekar frem til 2017, mens vi i ressursgruppen har beregnet behovet til minst dekar. Kyte viser til at Bergen tomteselskap, som står for rundt 80 prosent av salget av nye næringstomter i Bergen, bare har en reserve for to - tre år fremover. Erfaringsmessig tar det opptil ti år fra et område er ervervet til det er ferdig tilrettelagt og klart for salg. - Situasjonen er derfor alarmerende, og bør få myndighetene til snarest å kartlegge hvor det kan tilrettelegges nye næringsarealer. Også når det gjelder boliger mener Kyte og ressursgruppen at kommunen ikke tar tilstrekkelig høyde for etterspørselen som vil komme. - Man opererer med et snitt på nye enheter årlig, mens beregninger utført av arkitektkontoret OPUS indikerer et behov i bergensregionen på rundt det dobbelte. Konsekvensen av en relativt lav boligproduksjon i Bergen blir desto større tilflytting til nabokommunene, med de følger det vil ha blant annet i form av økt trafikk. Ny godsterminal i løse luften Ressursgruppen i Bergen Næringsråd er positiv til at det i KPA en eksplisitt står at det skal komme en ny godsterminal i Arnadalen, til erstatning for terminalen på Nygårdstangen. - Men en godsterminal i Arna kan ikke fungere, uten effektive transportløsninger. Derfor må arbeidet med veitunnel fra sentrum til Arna inngå som en del av planen, påpeker Kyte. Han mener også det er en svakhet at KPA en ikke skisserer hvordan havneterminalen på Dokken kan bli avlastet. - Det må antas at denne terminalen vil være for liten innen 2020, som betyr at utredning av en ny havneterminal må settes i gang snarest. Bybanen løser ikke alt Ressursgruppe byutvikling er tilfreds med at det i planen legges opp til forlengelse av bybanen fra Nesttun til Lagunen. - I løpet av planperioden bør man også ha kommet langt med hensyn til planlegging av utvidelser av bybanen også til Flesland. Samtidig vil ikke bybanen og andre kollektive tiltak gi svar på alle transportutfordringer i fremtiden. Når planleggerne tydeligvis er av den oppfatning at det er overkapasitet på parkeringsplasser i sentrum, sier vi høyt og tydelig at det ikke er situasjonen. Og det blir heller ikke slik i fremtiden, fastslår Lars M. Kyte. 6

7 Kapitalforvaltning Advokattjenester Regnskap Eiendom Shipping REKLAMEBYRÅET TRIPPEL gjør deg rikere! Telefon JURIDISK BISTAND GJENNOM GENERASJONER USF Verftet - et helt spesielt sted for møter, events og sammenkomster Fleksible serveringslokaler gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget restaurantkjøkken, all den profesjonelle lyd- og lysteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas og fingermat til jobben din, eller hjem til deg. Bergen Dreggsalmenningen 10/12 Tlf Førde Naustdalsvegen 1B Tlf Norheimsund Sandvenvegen 40 Tlf Sogndal Parkveien 5 Tlf Ta kontakt for mer informasjon om priser og muligheter. USF Servering USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative nærings - foretak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider

8 Tlf: Tlf: Nucleus. Foto:BillyBonkers Nucleus. Foto:BillyBonkers NÅ ÅPNER NETWORK NORWAY LANDETS NYE MOBILNETT Det er ikke nødvendig å være stor for å skrive historie. Det som er viktig er å tenke annerledes. Og jobbe smartere. Network Norway åpner nå landets nye mobilnett. Vi ser mulighetene, akkurat som Askeladden gjorde. Gjør du?

9 Sølvi Rolland Murphy brenner for teater. Etter to års drift med stor publikumssuksess er Ole Bull Scene blitt etablert i byens kulturliv. Slikt blir lagt merke til. Sunniva-vinner Årets Sunnivapris gikk til ildsjel og gründer Sølvi Rolland Murphy ved Ole Bull Scene. Nå satser hun videre med Ylvis - brødrenes nye forestilling. med teatersuksess Ole Bull Scene åpnet 2. oktober 2005 og har siden hatt fullt hus. - Vi hadde ikke drømt om at ting skulle ta sånn av, sier teatersjefen, som så langt har hatt besøkende. Under Bergen Næringsråds julelunsj i fjor mottok hun Sunnivaprisen for innsatsen. Juryen uttalte at Rolland Murphy fremstår som en modig og reflektert leder som tenker utradisjonelt, og som har potensial til å nå enda lengre i sin karriere. - Vi er et kommersielt teater. Det må vi forholde oss til når vi utvikler programmet vårt. Vi er Bergens eneste teater som ikke mottar offentlig støtte, eller har andre vesentlige inntekstskilder. Dette gjør at vi ikke har rom for feilgrep, noe som krever langsiktig og målrettet planlegging. Jeg jobber for eksempel allerede nå med programmet for Siden teateret åpnet har blant annet forestillinger med Rune Andersen, >> 9

10 >> Sølvi Rolland Murphy i diskusjon med Arvid Ones, som er produsent av Ylvis III og teatersjef ved Hordaland Teater. Herborg og Hope, Singel og Sand og Marit Voldsæter lokket bergenserne til teateret. Nå står Ylvisbrødrene for tur med sin nye forestilling. Vil ha næringslivet på banen Rolland Murphy innrømmer samtidig at det også er en utfordring å drive teater i Bergen. Hun etterlyser blant annet større engasjement fra næringslivet som samarbeidspartnere. - Alt snakk om kultur og næringsliv er ofte store ord. Min erfaring er at det ofte er de samme aktørene som stiller opp hver gang. Det er en positiv ringvirkning for en bedrift å være assosiert med et teaterhus, og det gir bedriften og de ansatte fordeler, og jeg mener flere bedriftsledere bør se verdien av dette. Hun tror dette er en utfordring for kulturlivet generelt. - Jeg er glad for at noen næringslivsaktører satset målrettet i kultursegmentet, men tilsiget på nye bedrifter som tenker på denne måten er ikke spesielt stort. - Det skal selvfølgelig påpekes at vi har et svært godt samarbeid med mange bedrifter. Mange velger for eksempel å spandere et teaterbesøk på sine ansatte i stedet for en kjedelig julegave, sier Murphy med et smil. Konkurransen gir profilering Murphy mener det er positivt med flere teateraktører rundt Ole Bulls plass, og hun mener konkurransen er positiv. - Jeg tror at det bidrar til å profilere dette som teaterstrøket i byen, både for fastboende og turister. Hvis vi drar lasset i lag, mener jeg det også er et potensial for å trekke flere tilreisende til byen for å se teaterforestillinger. En annen viktig målgruppe er de yngre. Vi må jobbe sammen for å få barn og ungdom inn på teateret. Dette er en av grunnene til at hun foreslår felles markedsføring av teatertilbudet i Bergen. - Vi har nok en del å hente her. Et felles billettkontor midt på Ole Bulls plass kunne jo ha vært et sted å begynne, foreslår Murphy. Teater i blodet At hun skulle satse med sitt eget teater kommer ikke som noen overraskelse. - Jeg har jobbet i miljøet siden jeg var atten år. Da kokte jeg kaffe for Helge Jordal under forestillingen Mann Over Bord. Siden har det blitt mange oppdrag knyttet til teater og underholdningslivet i Bergen. Hun har vært medeier i Ricks, jobbet med Kulturbyen, og vært prosjektleder for Latter i Oslo. - Men jeg har alltid bodd i Bergen. Det er uaktuelt for meg å flytte fra Bergen til Oslo eller andre steder i Norge, selv om jeg har fått tilbud om det, skal jeg flytte så blir det utenlands. Jeg er vel det man kan kalle en ekte bergensjente, sier hun. Sølvi Rolland Murphy og Marit Voldsæter. En av Ole Bulls Scene og Sølvi Rolland Murphys (tv) store suksesser i fjor var Med ræven i fatle med Marit Voldsæter (th). - Eventyrlig marked Kulturtilbudet i Bergen bidrar til at det også drypper på andre bransjer. Birte Abelsen i Revy- og Teaterservice AS karakteriserer markedet for hotellpakker i byen som eventyrlig. De siste årene har selskapet hennes vokst hurtig sammen med markedet. - Pilen har bare pekt en vei i Bergen. Ylvis III passerte solgte billetter før premieren, noe som er ny rekord, forteller Abelsen. Det er ikke bare teateret som trekker folk. Også de store konsertene har de siste årene bidratt til veksten. - Nå står Dolly Parton og Roger Waters sine konserter for tur, og de selger masse. Konserten med Iron Maiden i Vestlandshallen solgte billetter i løpet av 15 minutter; det sier litt om potensialet, sier Abelsen. Også andre arrangementer gjør det bra. Salget er allerede godt i gang til konsertene under Bergenfest i april og mai. Sammen med sin kollega Tine Gran solgte hun totalt hotelldøgn i Bergen i Pink Floyd-legenden Roger Waters og countrydronningen Dolly Parton er to av de internasjonale stjernene som gjester Bergen i

11 Drømmen om å... Velkommen til VESTLANDETS STØRSTE BÅTMESSE! Arenum Solheimsviken februar Reklamebyrået AG M MESSEOMRÅDE NÆRMERE 300 BÅTER FRA OVER 100 UTSTILLERE EN MENGDE UTSTYRSLEVERANDØRER MESSETILBUD Utsikt er å se. Fremover. Skue utover et landskap. Bergen tomteselskap tilrettelegger for trivelige bomiljø og vekstkraftige næringsklynger. Slik bygger vi samfunn. For generasjoner. BOLIG Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige stikkord når tomteselskapet utvikler boligområder for fremtidens Bergen. NÆRING Tomteselskapet er en pådriver for at det ikke skal mangle næringsarealer. Slik legger vi grunnlaget for en verdiskapende og slagkraftig Bergens-region. HELHET Byen vokser. Nye bydeler skapes. Vi ivaretar viktige samfunnshensyn slik at bedrifter kan vokse og at viktig infrastruktur, samt skoler og barnehager planlegges der folk bor. BJORDAL & MADSEN AS Hovedsponsor av Den Norske Båtbransjepris ARENUM B E R G E N bts.no Åpningstider: Torsdag Fredag Lørdag Søndag Priser: Voksen. kr 100,- Barn under 12 år: 50,- (kun sammen med voksne) Parkering: Parkering på området mot avgift. Lørdag og søndag parkering ved/høyteknologisenteret, kr 10 og fergen Beffen gratis over til og fra Messeområdet. For nærmere informasjon kontakt: Dra til Sjøs AS, Solheimsgaten 11,5058 Bergen, Tlf: , Faks: ,

12 lederportrettet Vestas førstedame 14

13 - Vesta har omtrent like mange ansatte av hvert kjønn, og derfor var det på tide at selskapet 126 år etter stiftelsen fikk en kvinne som sjef. Som bergenser er jeg stolt av å få lede landets eneste skadeforsikringsselskap med base utenfor Oslo. Kjerstin Fyllingen bor i Fyllingsdalen, og har i årevis betraktet det dominerende kontorbygget ved siden av Oasen fra utsiden. Men hun visste ikke så mye om skadeforsikring, da hun på vårparten i fjor ble bedt om å bli leder for Vesta og konserndirektør for privatkunder og mindre og mellomstore bedriftskunder i TrygVesta-konsernet. Etter tiltredelsen i oktober brukte hun tiden til å lytte, lese og lære. - Det som har imponert meg mest er hvor mye og variert kompetanse som er samlet i organisasjonen. Jeg synes videre at Vesta er kommet svært langt i å ta i bruk avanserte IT-systemer og tekniske løsninger for å betjene kundene. Når vi også har en sterk eier i ryggen, føler jeg at vi er godt rustet for å møte fremtiden. - Men likevel er det meste blitt flyttet til København? - Tøys og tull. Vesta har nå vel 810 ansatte i Bergen og vel 740 ansatte i resten av Norge, til sammen ansatte. Til sammenligning hadde Vesta ved utgangen av 2000, det året TrygVesta ble eier, ansatte. Vestas deltakelse i TrygVesta har med andre ord hatt positiv betydning for sysselsettingen i den norske delen av virksomheten, og vi har ansvar for flere viktige konsernfunksjoner. - Vil denne utviklingen fortsette på samme måte nå når Vesta blir filial? - At Vesta i løpet av året omdannes fra aksjeselskap til filial får ingen betydning verken for kunder eller ansatte. Vi regner faktisk med å rekruttere enda flere i 2007, både i Bergen og i andre byer. Omdanningen handler først og fremst om å tilpasse den juridiske strukturen til den faktiske situasjonen. Tryg i Danmark og Vesta i Norge har over de siste årene utviklet et sterkt og integrert samarbeid i et felles konsern, samtidig som nye filialer er bygget opp i Finland og i Sverige. Ved at også virksomheten i Norge blir filial, kan alle ressurser og all intern oppmerksomhet være rettet mot hvordan vi enda sterkere kan fremstå som den ledende trygghetsleverandøren i Norden. - Er Vestas skjebne den endelige bekreftelsen på at Bergen er blitt en filialby? - En globalisert økonomi fører nødvendigvis til at makt og myndighet flyttes over landegrensene, og ikke alltid i favør av lille Norge. Men Vesta skal fortsatt ledes fra Bergen. Det synes verken jeg eller mine danske kolleger er en ulempe. Tvert imot. Tilgang til stabil arbeidskraft med høy kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, og vi tilbyr meget interessante karrieremuligheter. Og Bergen er en fantastisk by i sterk utvikling, og Vesta ønsker å bidra til at denne utviklingen fortsetter. - På hvilken måte? - I TrygVesta har vi blant annet etablert et senter for innovasjon, en såkalt businesslab, hvor tanken er at vi skal bidra med finansielle ressurser og,, Vesta skal fortsatt ledes fra Bergen kompetanse, for eksempel til utvikling av nye virksomheter. På denne måten deltar vi også i fødselen av fremtidige kunder. Dette tiltaket er ennå i sin spede begynnelse, men jeg håper og tror at det vil få en positiv betydning, også i vår region. Vesta har for øvrig lang tradisjon for å investere i bergensbaserte virksomheter, og vi vil fortsette med det. Blant annet var Vesta en betydelig aksjonær i Sarsia Innovation fra starten, og gikk også inn i Sarsia Life Science Fund da det ble etablert i Vesta er også aksjonær i Høyteknologisenteret, og er dermed med i den spennende utviklingen på Marineholmen med bygging av et nytt vitensenter. I fjor gikk vi inn i det bergensbaserte fondet Borea Opportunity II. - Har du personlig ønsker eller planer om å engasjere deg for bysamfunnet? - Det viktigste jeg kan gjøre for Bergen er å gjøre en god jobb for Vesta. Det vil kreve de fleste av døgnets timer. Men hvis andre kan ha bruk for min kunnskap og erfaring, skal jeg ikke uten videre si nei til å påta meg styreverv eller andre oppgaver. Det er viktig å ha blikk for annet enn akkurat bare sitt eget, og jeg lar meg lett engasjere av nye ting. - Vesta er opptatt av hva som bekymrer kundene. Hva får deg til å ligge våken om nettene? - Jeg har heldigvis et godt sovehjerte, og føler egentlig ikke at jeg bekymrer meg så mye. Men når det er noe som plager meg, gjør jeg det vår ferske spørreundersøkelse fortalte at vestlendinger flest gjør for å bli lettere til sinns; jeg tar meg en tur, aller helst opp på Løvstakken i regnvær! - Markedsutviklingen for Vesta burde kanskje gi grunn til bekymring? - Det er riktig at vi over de senere årene har falt noe tilbake, men det ser nå ut til at vi har stabilisert markedsandelen på rundt 18 prosent. Vesta er tredje størst i det norske skadeforsikringsmarkedet, og det er en krevende posisjon. Men jeg er overbevist om at vi skal kunne øke vår markedsandel dersom vi evner å spille enda bedre på lag med kundene. - Hvordan kan et forsikringsselskap spille på lag med kundene? - Vi må bli oppfattet som mer enn en leverandør av forsikringer. Vi må sette oss inn i kundenes situasjon, og de behov de har for å trygge sin hverdag. Særlig bedriftskundene vil i økende grad forvente at vi kartlegger hvilken risiko de er eksponert for, og gir dem >> Kjerstin Fyllingen (48) er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet innen økonomi og har mastergrad i ledelse fra BI. Før hun i 2006 ble konserndirektør i TrygVesta og sjef for Vesta, ledet hun Vitals virksomhet i forhold til pensjonskunder i offentlig sektor. Fyllingen har tidligere hatt lederstillinger i DnB, Veritas og Infodoc International. Vesta-sjefen er gift og har tre barn. 15

14 lederportrettet >> kvalifiserte råd om hvordan de best kan forebygge skader og gardere seg økonomisk dersom noe uforutsett likevel skjer. Med god risikorådgivning øker vi vår troverdighet, og dermed styrkes også båndene mellom kunde og selskap. - Men vil ikke pris uansett bestemme kundenes valg? - Jeg håper vi kan bli opplevd som et selskap som har stabile og forutsigbare priser på våre tjenester, og bli foretrukket av den grunn. Vesta har lagt bort det såkalte to pris-systemet, der nye privatkunder er gitt rabatt det første året - og deretter har fått påslag til ordinær pris. Skadeforsikringsbransjen vil som helhet være tjent med at aktørene inviterer nye kunder inn på réelle priser. Vesta skal være konkurransedyktig på pris i de fleste tilfeller, blant annet på grunn av de stordriftsfordelene som følger av at vi er en del av TrygVestakonsernet. Men samtidig er jeg opptatt av at kundene også skal synes vår kompetanse som rådgiver er attraktiv, og oppleve at vi leverer gode og velfunderte tjenester. Slik gir vi kundene valuta for pengene. - Er dette også et uttrykk for at du ønsker et sterkere etisk fokus i virksomheten? - TrygVestas slagord er at Det handler om å være trygg. Det betyr at vi stiller opp når en skade inntreffer. Men det innebærer også at kunden skal føle trygghet, for at prisene på våre tjenester markedsmessig er riktige. Balansen mellom å drive forretning, og å prissette bedriftens eller privatkundens risiko vil kunne være krevende, men jeg ønsker å signalisere at vi vil ha et bevisst forhold til problemstillingen. - Vestas danske eiere har uttrykt store ambisjoner for virksomheten i det norske markedet. Er det mulig å flytte Vesta fra nummer tre til nummer to på den norske forsikringspallen? - Jeg hadde ikke tatt denne jobben, hvis jeg ikke trodde det var mulig. Samtidig er jeg realist, og vet at det vil ta tid og kreve mye hardt arbeid av oss alle. Blant annet må vi utvikle samarbeidet med Nordea Bank, slik at rådgivning og salg av skadeforsikringsprodukter blir bedre integrert i kommunikasjonen med kundene. I Sverige har vår nye filial fått en knallstart, som følge av et godt samarbeid med banken. Dette må vi få til på samme måte i Norge. - I romersk mytologi var Vesta gudinnen for arneilden, og dermed også for hjemmet og familien. Ser du på deg som vår tids Vesta-gudinne? - Vesta er et flott navn, og vi er glade for at myndighetene ga oss tillatelse til fortsatt å benytte dette. Men jeg har ingen tanke om å trone her som gudinne. Førstedame får holde, smiler Kjerstin Fyllingen. 7 kjappe ? Hvordan slapper du best av? Jeg trives godt med å være i aktivitet, både spinning og gode turer bidrar til avkobling og rydder tankene. - Hvilken avis leser du først hver dag? Hjemme holder vi BT, BA og Dagens Næringsliv det varierer litt hvilken rekkefølge jeg leser dem i. På jobben ser jeg gjennom riksavisene. Jeg leser også en god del lokale klipp om forsikring fra ulike medier. Forsikring er virkelig noe som engasjerer folk over det ganske land! - Ditt favorittprogram på TV? Det blir ikke så mye tid til TV-titting. Jeg forsøker få med meg de daglige nyhetssendingene, og så liker jeg godt serien Grey s Anatomy på TV2. - Tar Brann gull i 2007? Jeg synes virkelig det var synd at seriegullet glapp i fjor, men etter 44 år tror jeg de gjeveste medaljene havner i Bergen etter denne sesongen. Jeg ønsker Mons Ivar Mjelde & co lykke til med årets serie. Heia Brann! - Hvem bør etterfølge Herman Friele som ordfører? Det er mange dyktige personer i Bergen som kan bekle et slikt verv. Til syvende og sist blir det gjerne en forhandlingssak? - Din favoritt blant byfjellene? Uten tvil Løvstakken! Det er et ofte undervurdert byfjell, synes jeg! - Et perfekt måltid? Tapas og rødvin i selskap med familien og gode venner er alltid hyggelig! 16

15 Vi gir deg lån med trygghet og forutsigbarhet Helt sikkert.

16

17 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har som formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. Kjære leser! I hvert nummer av INFO vil Bergenscenarier (BS2020) informere om pågående aktiviteter og prosjekter. Ikke nøl med å ta kontakt om du har kommentarer eller gode idéer. Nye nettsider! Før påske lanserer BS2020 nye nettsider på Mvh Harald Schjelderup Prosjektleder Grønt paradigmeskifte Klimautfordringene vil stå sentralt i samfunnsutviklingen de kommende årene. Et av hovedtemaene for BS2020 fremover blir derfor bærekraftig utvikling. Perspektivet til Bergenscenarier 2020 er at klimaendringene vil innebære forretnings- og næringsmuligheter for bergensregionen. Vi har forsknings- og kompetansemiljøer som er ledende blant annet innen klima, miljø, marint liv og energi. Utfordringen blir derfor å utnytte klima- og miljøkunnskapen, ikke bare for å redusere negative miljøkonsekvenser, men like mye for å skape lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser. BS2020-sekretariatet kommer til å være en utfordrer, pådriver og kunnskapsformidler overfor sentrale samfunnsaktører på dette området. Hva gjør vi med knappheten på kvalifisert arbeidskraft? Bergen Næringsråd har tatt initiativet til et fellesprosjekt med andre sentrale aktører i Hordaland for å bedre den regionale samhandlingen gjennom tiltak som reduserer knappheten på arbeidskraft. BS2020 har særlig engasjert seg for å belyse mulighetene som ligger i et tettere samarbeid mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og næringslivet innen områder som blant annet traineeordninger og praksisplasser. Deltar på Entreprenørskapsdagen Eget BS2020-kontor i sentrum Et av satsingsområdene i Bergen kommunes nye strategiske næringsplan er innovasjon og entreprenørskap. Entreprenørskapsdagen Grow 07 går i den forbindelse av stabelen for første gang 13. mars, og BS2020 samarbeider med Bergen kommune og ProGress om paralellsesjonen World Café. Sesjonen har til hensikt å sette sammen aktører fra ulike samfunnsarenaer for å belyse utfordringer og muligheter innenfor innovasjon og entreprenørskap i bergensregionen. Samarbeidspartnerne i BS2020: Etter at Berrefjord & Thomassen har fungert som prosjektutvikler siden 2003, ble det i fjor høst etablert et eget BS2020-sekretariat i 6. etasje i Handelens og Sjøfartens Hus i Olav Kyrres gate 11. Sekretariatet består av: Prosjektleder Harald Schjelderup Tlf / Prosjektmedarbeider Berit Øxnevad Lie Tlf / MARITIMT 19

18 PÅ TORGET Din møteplass Bergen Næringsråd På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen service informasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Kari Amble tlf: Bergen Næringsråd arrangerer nærmere 90 møter hvert år startet friskt med tre møter på rad: det årlige finansmøte, kommunens arealdelplan for fremtidens Bergen, og fremkommelighetskaoset i Bergen, spesielt Kokstad/Sandsli- og Bergen sentrum. Dessuten ble Næringsbarometeret presentert i Bergen Næringsråds møtesal Grand selskapslokaler. Det har vært meget god oppslutning om møtene, som også fikk bred mediedekning. Du kan holde deg oppdatert om møtene ved å bruke vår nettside Der kan du melde deg på møtene, eller du kan vente til du får invitasjon sendt via e-post. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard 20

19 Styret i Bergen Næringsråd Velkommen til nye medlemsbedrifter Møter i Bergen Næringsråd Marit Warncke, styreleder Harald Nævdal, nestleder Kristijane Cook Bulukin Elin Bolann Gisle Johanson Erik Bøckmann Johannes D. Neteland Beko AS Bergen Eiendomsforvaltning AS Bergen Elconsult Boligsenteret Bergen Holding AS Capital Asset Management ASA Carlsen på Taket AS ComIgjen Contiki Ressurser AS Galleri Gathe Informatikk AS Janell AS Ole Bull Scene AS PlanA ANS Reaktor ID AS Relacom AS Sarsia Seed Management AS Scan Alarm AS Securitas Systems A/S Skanska Bolig AS Tecnor Valves & Automation Tjoflaat - Advokatfirmaet Trac-ID Systems AS Umoe Consulting as Verdispar Securities 7-Fjell Kapital Go morgenmøte med Bergen Filharmoniske orkester Frokostmøte: Presesentasjon av Lerøy Seafood Group Konsert: Rapshody in blue Internasjonal dag heldagskonferanse med utdeling av Villsauen Møt Sentralbanksjefen Skriv til oss! setninger! Send det til: Eller skriv til: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet Vårkonferansen Les mer om våre møter på Nytt fra Nett Hovednyheter fra høsten 06: Under denne vignetten finner du et utvalg nyheter fra Bergen Næringsråd som du kan lese mer om på Der finner du også siste nytt fra våre medlemsbedrifter. Krav om styring over gravekaoset Publisert Næringslivet opplever en frustrasjon på grunn av dårlig fremkommelighet i Bergen. All gravingen er et stort irritasjonsmoment for mange næringsdrivende i sentrum. Vegsjef Ole Chr. Torpp og byråd Lisbeth Iversen måtte svare for seg på et møte i Bergen Næringsråd 23. januar. Bergen skal fortettes Publisert Kommuneplanens arealdel (KPA) fikk både ros og ris på medlemsmøtet i Bergen Næringsråd fredag 19. januar. Etatsjef i Bergen kommune, Mette Svanes presenterte planen som forteller om hvordan arealene i kommunen skal benyttes i årene frem til Drømmer om nye medarbeidere Publisert Etterspørselen etter arbeidskraft i Bergen og Hordaland er enorm. Næringslivet i Hordaland trenger personer, og i Sogn og Fjordane er behovet 2000 arbeidstakere i år. Det viser Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane. Microsoft med verdenslansering i Bergen Publisert Microsoft har verdenslansering av Windows Vista under Digital Hverdag i Bergen i slutten av januar. Den verdensomspennende markedsføringskampanjen for det nye operativsystemet har et budsjett på en halv milliard dollar - nærmere tre milliarder kroner. Spår kraftig renteoppgang Publisert Renten kommer til å øke mer enn markedet forventer. Vi blir ikke ekstremt overrasket dersom styringsrenten er tilnærmet 6,0 prosent mot slutten av Det sa leder for renteforvaltningen i DnB NOR Kapitalforvaltning, Svein Aage Aanes, på det årlige finansmøtet i Bergen Næringsråd. Finansfolket gjorde rent bord Arvid Føleide fra Handelsbanken i Bergen ble hyllet som Grand champion på det årlige finansmøtet i Bergen Næringsråd fredag 12. januar Føleiede har, sammen med 146 andre medlemmer, deltatt i en uhøytidelig tippekonkurranse, om hvordan børsindekser, valutakurser, renter og nedbørsmengde kom til å utvikle seg i Tippekupongen ble levert inn etter fjorårets finansmøte i Bergen Næringsråd. Deltakerne på årets finansmøte gjennomførte den samme tippeøvelsen med stort engasjement, og nå må vi vente i ett år før vi får vi vite hvem som kan titulere seg som Grand Champion Arne Troye fra Holberg Forvaltning kom på 2. plass, og Liv Berit Wickman fra Norgeskreditt på 3.plass. 21

20

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Strategisk temakart BERGEN 2030

Strategisk temakart BERGEN 2030 Strategisk temakart BERGEN 2030 7 punkter for byutvikling de neste 14 år Innspillkonferanse om næring i KPA, 27.4.2016 Fagsjef Kjell Åge Matre KPS 2030 KPA 2010 Generell byggesone ikke skilt på bolig og

Detaljer

PLAN OG MILJØETATEN. Kommuneplanens arealdel. Virkeområde. Plansjef / etatsleder Mette Svanes

PLAN OG MILJØETATEN. Kommuneplanens arealdel. Virkeområde. Plansjef / etatsleder Mette Svanes PLAN OG MILJØETATEN OG Kommuneplanens arealdel Plansjef / etatsleder Mette Svanes Virkeområde Bidra til fremtidsrettet utvikling gjennom langsiktige arealstrategier (rammer) Samordne arealinteresser og

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STRATEGISK TEMAKART NANCY JØSSANG LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING BERGEN NÆRINGSRÅD

STRATEGISK TEMAKART NANCY JØSSANG LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING BERGEN NÆRINGSRÅD STRATEGISK TEMAKART 20-09-16 Miljøutvalget i Bergen i 1977: «Man finner det økende arealforbruk til utbyggingsformål betenkelig og argumenterer for å beskytte de fine naturkvalitetene i kommunen mot sløseri

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Antall nye bergensere pr år frem til 2030

Antall nye bergensere pr år frem til 2030 Antall nye bergensere pr år frem til 2030 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet for

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Bystruktur på bergensk

Bystruktur på bergensk Bystruktur på bergensk Edel Eikeseth Kommunaldirektør Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø 26. november 2010 Bystruktur på bergensk Naturgitt: Fjellene, sjøen, vassdragene, fjord-fjell Klima: Mye

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Bergen kommune Henning Warloe, byråd for kultur, næring og idrett Byrådsavdeling kultur, næring

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Intern korrespondanse Saksnr.: 200817958-759 Saksbehandler: MEIV Emnekode: ESARK-1122 Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Bergen Næringsråd Strategisk temakart BERGEN 2030

Bergen Næringsråd Strategisk temakart BERGEN 2030 Bergen Næringsråd 20.09.2016 Strategisk temakart BERGEN 2030 Advokat Katrine Lillejord Advokatfirmaet Harris DA 1 BAKGRUNNEN FOR AT VI ENGASJERER OSS Advokatfirmaet Harris bistår en rekke grunneiere og

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013

Fortetting og alle gode formåls plass. Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fortetting og alle gode formåls plass Mette Svanes, plansjef Bergen kommune, Byutvikling, klima og miljø november 2013 Fakta 265 000 innbyggere 465,3 km2 575 innb./km2 1 1,5% vekst 2600 mm nedbør/år,

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen

Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Transportstrategier i kommuneplan for Bergen Et fremtidsrettet transportsystem som støtter kommunens arealpolitikk og vekststrategi Plansjef Mette Svanes Plankart (juridisk bindende) 2 1 3 Redusere trafikkveksten

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 3 Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Innhold 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene...2

Detaljer

Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling Bærekraftig byutvikling Folkevalgtsamling, Røros 26 og 27 oktober 2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Sykkel 1 Trondheim er attraktiv! Denne kvaliteten må vi ta vare på

Detaljer

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Hvorfor kartlegge finansmiljøet i Bergen? Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd består av representanter fra de fleste store finansaktørene i Bergen, samt flere

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75)

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75) Spørreskjema til bydelsstyrene Du har valgt at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Spesifiser hvilken: (1) Ved direkte valg Valg i bydelene Tilføre saker med

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer