info Bergen - ikke nok næringsarealer NR Kommuneplanens arealdel Ny i forsikring Satser på fortetting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting"

Transkript

1 info Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR Kommuneplanens arealdel Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side 9 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes Kommuneplanens arealdel i Bergen er av største viktighet. I en av de siste medlemsundersøkelsene Bergen Næringsråd har foretatt, markerte 80% av de spurte at Tilgang på attraktive næringsarealer Forutsigbare planer og rask behandling hører til 3-på-topp-tema for bedriftenes utvikling. Kommuneplanens arealdel er grunnleggende for tilgangen på bolig- og næringsarealer. Derfor fortjener planen å være hovedtemaet i vårt INFO-blad. Bergen Næringsråd skal gi en høringsuttalelse. Umiddelbart kan vi gi ros til kommunen for et omfattende materiale og gode, oversiktlige fremstillinger. Det har også vært en bedre inkluderende prosess så langt. Vår ressursgruppe Byutvikling arbeider intenst med å vurdere markedets behov opp mot de tilbudene som fremkommer i planen. Vi har hatt et medlemsmøte for å gi bedriftene informasjon. Trolig blir det et møte til under den politiske behandlingen. Å sikre nok næringsarealer Før møtet gjorde Bergen Næringsråd en medlemsundersøkelse. Den viser at Godt over 50% av bedriftene mener de har behov for omlokalisering innen 5-10 år Mange ønsker lokalisering i Bergen Syd/ Fana Mange har orientert seg i markedet, men ikke funnet tilfredsstillende tilbud i første rekke fordi det er for lite tilgjengelige arealer der man ønsker å lokalisere seg. Dette er sterke meldinger! Det er derfor all mulig grunn til at kommunen er nøye med å oppdatere sine behovsvurderinger, og sikre at det i planen er god nok tilgang på de arealene som etterspørres for at Bergen skal være attraktiv som lokaliseringssted. Bergen Næringsråd mener også at det bør være overkapasitet i tilbudet, fordi bedriftene har ulike behov. Vi har laget en enkel, elektronisk undersøkelse, men nå bør Bergen kommune gjøre en mer kvalitativ og grundig undersøkelse, slik Bergen Næringsråd tidligere har anbefalt i prosessen. Utfordringene har også hastekarakter! Bergen Tomteselskap melder at selskapet er tom for nye arealer om få år, og det tar lang tid å tilrettelegge arealer. Bedriftene har behov for forutberegnelighet, på grunn av den lange investeringshorisonten som de har. Tilgjengelighet og fremkommelighet er viktige forutsetninger for bedriftene. Det gjelder ikke minst på kort sikt, og det påkaller også strakstiltak overfor de store fremkommelighetsproblemene vi opplever og vil oppleve. Planen satser i stor grad på fortetting, utvikling av bolig- og næringsarealer langs den nye bybanetraséen og langs hovedtransportkorridorene. Bergen Næringsråd mener dette er en god, langsiktig strategi, men krever edruelighet når det gjelder tidsaspektet. Det er grunn til å advare mot at man baserer seg på at en vesentlig del av de nye næringsarealene skal oppnås gjennom fortetting, dersom fortetting viser seg å ta lengre tid å gjennomføre. Vi har erfaringer i Bergen som kan underbygge en slik bekymring. Det er viktig å fremheve at formålstjenlige arealer må foreligge når bedriftene har behov for dem. Det behovet er ikke noe Bergen kommune kan styre i detalj. Bergen kommune kan styre at det gis rikelig tilgang på næringsarealer. Bedriftene må ikke tvinges til å dekke sine lokaliseringsbehov andre steder enn der de ønsker å være. Vi konkurrerer om å være et godt vertskap for bedriftene, hvis vi ønsker å beholde skatteinntektene. Dette understøtter også behovet for å ha en overkapasitet i et diffe rensiert næringsarealtilbud. Ressursgruppen Byutvikling stiller seg også tvilende til at det tilbys nok boligarealer i Bergen, ut i fra demografiske og trendmessige utviklingstrekk. Vi regner med at de behovene vi signaliserer blir godt ivaretatt i den videre administrative, politiske behandlingen av Kommuneplanens arealdel. Bergen, 23. januar 2007 Helge S. Dyrnes Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Ragnar Vikøren, Framo Engineering Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Kommuneplanens arealdel Bybanen blir den viktigste motoren for utviklingen av Bergen de neste ti årene. - Vi legger i stor grad opp til at boligbygging og næringsutvikling skal skje sentralt i byen og nær bydelssentrene, lokalsentrene og bybanestoppene, sier konstituert etatsjef for Plan- og miljøavdelingen i Bergen kommune, Mette Svanes. Bybanen motor for byutvikling Det er byrådsavdelingen for byutvikling og Plan- og miljøetaten, som har utarbeidet Kommuneplanens arealdel (KPA). Det omfattende dokumentet består av en strategisk del og en juridisk del. I tillegg til det juridisk bindende plankartet, er det utarbeidet et strategisk kart som synliggjør de langsiktige problemstillingene som vedrører byutviklingen. Strategikartet viser hvordan et kommunedekkende kollektivsystem og veisystem kan utvikles ut fra prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Det er utarbeidet kart over sosial infrastruktur med temaene skoler, barnehager og idrettsanlegg, som viser arealmessige konsekvenser av skolebruksplanen og idrettsmeldingen. I tillegg er det laget et temakart for grønnstruktur, arkelologisk oversikt og strandsone 9800 år før nåtid. Byrådet står politisk ansvarlig for planen. Etter behandling av innkomne høringsuttalelser blir planen lagt frem for vedtak i bystyret før sommerferien. Fortetter - Planen er basert på prinsipper om bærekraft og miljøpolitiske hensyn, samtidig som Bergen inviterer til et regionalt samarbeid for riktig arealutnyttelse i regionen. Dette innebærer at boligbygging og næringsutvikling i Bergen i hovedsak vil komme til å skje som følge av fortetting på eksisterende områder, spesielt innenfor senterområdene i kommunen. Det er laget bestemmelser og retningslinjer om utnytting og byggehøyder i samsvar med den fortettings- og høyhusstrategien bystyret vedtok i fjor høst, påpeker Svanes.,, Det inne bærer at næringsutvikling i hoved sak vil skje som følge av fortetting på eksisterende områder nye boliger i planperioden Boligbygging står for den største byveksten målt i areal. Det legges opp til bygging av gjennomsnittlig nye boliger hvert år. I tillegg kommer nye studentboliger. 60 prosent av boligbyggingen skal skje som fortetting, og 40 prosent som feltmessig utbygging i de ytre bydelene. Blomsterdalen og Dyngelandsåsen i sør, Kvarven og Harafjell i vest, Lone og Åsheim i øst, og Almås og Haukås i nord, er de nye områdene. - Vi legger til grunn for boligbyggingen at befolkningen i Bergen skal øke med ca personer årlig til ca innen Nye næringsarealer i Ytrebygda og i Åsane De nye næringsområdene som er foreslått utgjør til sammen dekar brutto, henholdsvis Kokstad vest, Liland og Mardalen i Åsane. I tillegg kommer næringsområder i kommuneplanen fra 2001 som foreløpig ikke er regulert på til sammen 580 dekar brutto. Det finnes også en del ledige regulerte næringsområder på totalt ca dekar, som er klare for salg. Disse fordeler seg med ca. 600 dekar på Bergen tomteselskap og ca. 400 dekar på private eiere. - Kokstad vest er det området som bør utvikles først. Deretter følger Liland som må avklares nærmere i en kommunedelplan. Næringsområdet i Mardalen kan ikke etableres før ny E39 til Nordhordlandsbroen står ferdig. >> 3

4 tema: Kommuneplanens arealdel >> Det er planlagt videre utvikling av områder innenfor den såkalte næringskorridoren mellom Solheimsviken og Fjøsanger, samt på Midtun og i Laksevåg. Disse utgjør til sammen dekar. Også Nyborg i Åsane blir fremholdt som et viktig videreutviklingsområde. I tillegg blir det påpekt at senterområdene; bydelsentrene, lokalsentrene og bybanestoppene også representerer et stort potensiale for kontorarbeidsplasser og servicenæringer. - Regulerte næringsarealer utgjør i alt ca dekar brutto. Med dagens etterspørsel vil de regulerte områdene dekke behovet i fire - seks år fremover. Alt i alt legges det i planen opp til at det i årene frem til 2017 gjøres tilgjengelig dekar brutto til næringsformål, sier plansjefen. Bybanen bør forlenges Bybanen kommer til å få stor betydning for hvor og hvordan Bergens sentrale områder skal utvikles. - Det er stort fortettingspotensiale langs traseen, sier Mette Svanes. I første omgang skal bybanen bygges fra sentrum til Nesttun. Men i Kommuneplanens arealdel blir det påpekt at den snarest bør forlenges til Lagunen. Planen viser også hvordan et bybanesystem som dekker omtrent hele byen kan se ut. - I et slikt system og med dagens arealbruk ville boliger og arbeidsplasser ligge innenfor gangavstand til et bybanestopp. Dette tilsvarer over 90 prosent av arbeidsplassene og over halvparten av boligene i Bergen. Beregninger viser at det kan bygges ytterligere nye boliger og nye arbeidsplasser rundt bybanestoppene. Bybanestoppene er derfor viktige for at Bergen skal kunne nå det overordnete målet om fortetting, understreker plansjefen. Områder for næringsformål Byrådsavdeling for byutvikling har utarbeidet følgende oversikt over områder som kan tilrettelegges for næringsformål. Arealet er målt i brutto dekar. Bydel Område Areal Arna Arna 19 Arnadalen 130 Arnadalen terminal 600 Fana Rådal 98 Midtun 278 Laksevåg Laksevåg 344 Ytrebygda Liland 663 Kokstad 528 Hope 147 Lønningen 450 Esphaugen 250 Kokstad vest I 156 Flesland 100 Årstad Næringskorridoren Solheimsv. - Fjøsang. 859 Åsane Haukås (Tuft) 105 Salhusvegen 95 Mardalen 77 Steinestø 116 Hylkje 360 C-feltet Åsane sentr. 40 Haukås næringspark 300 Myrdal 50 SUM Leder av ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd, Lars Morten Kyte i Leaparken på Minde. I bakgrunnen næringsparken mellom Solheimsviken og Fjøsanger. Mer om KPA Kommuneplanens arealdel (KPA) var på høring frem til 1. februar. Byrådet og bystyret skal behandle planen innen sommerferien. Mer informasjon om planen finnes på Bergen kommunes nettsider; Høringsuttalelsen fra Bergen Næringsråd kan leses på Se også kart på side i dette bladet! 4

5 - Må ha flere boliger og næringsarealer,, Myndighetene må snarest kartlegge hvor det kan tilrettelegges nye næringsarealer - Vårt hovedsynspunkt er at Bergen kommune må legge til rette for bygging av flere boliger og utvikling av større arealer til næringsvirksomhet de neste ti årene, enn det som forutsettes i Kommuneplanens arealdel (KPA). Fortetting er bra, men beregningene for hvor store arealer som kan frigjøres på denne måten må være forankret i virkeligheten, sier Lars Morten Kyte, leder for ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd. - Vi har gitt planavdelingen skryt for arbeidet med KPA en. Jeg gjentar gjerne at vi synes planen gir en god fremstilling av status og muligheter for arealutnyttelse i Bergen, og at den er bedre enn tidligere planer, fordi den er mer oversiktlig, mer forutsigbar og lettere å forholde seg til. Det er ganske krevende å sammenfatte så mye informasjon i tekst og illustrasjoner, men det har man lykkes godt med, påpeker Kyte. INFO inviterte Kyte med til Leaparken på Minde, for å få synspunkter på planen som skal legge rammer for arealbruken i Bergen frem til Næringskorridoren mellom Solheimsviken og Fjøsanger blir i planen fremholdt som viktig arena for ny næringsvirksomhet i årene som kommer, og Leaparken er i så måte et godt utsiktspunkt. Fjern fra virkeligheten - Det strategiske grepet i denne planen er i hovedsak mer effektiv utnyttelse av eksisterende bolig- og næringsområder. Er dette veien å gå? - I ressursgruppen er vi enige om at dette er et godt grep på lang sikt. Men vår erfaring er at man ikke får gjennomført så mye fortetting i et kort tidsperspektiv, som ti år tross alt er, sier Kyte, og retter blikket mot bebyggelsen på Mindemyren: >> 5

6 >> - Eksempelvis er det i området fra Danmarksplass til Kristianborg i dag ca arbeidsplasser. I planen blir det indikert at tomteutnyttelsen bør økes med ca 100 prosent, hvorav det meste arealet skal benyttes til nybygg med kontorarbeidsplasser og noe til boliger. Etter denne modellen skal det i sum bli rom for arbeidsplasser i det samme området; altså en økning på nesten arbeidsplasser i forhold til i dag. Men for at dette skal la seg gjøre må blant annet all lager- og bilvirksomhet, som i dag preger området måtte vike plass, og flytte et annet sted. Og da slår det oss at utviklingsmodellen ikke er så realistisk og god som den burde være. Planen kan skape et feilt bilde av potensialet for frigjøring av nye arealer gjennom fortetting. Kyte understreker at det selvsagt er mulig å tilrettelegge for nye bygg og flere arbeidsplasser også i næringskorridoren. - Men både her og andre steder, innebærer fortettingen at det må bygges i høyden. Ikke alle bedrifter egner seg for å bli stablet i etasjer. Mange har behov for større arealer, både inne og ute. Leiligheter lar seg derimot plassere i etasjer. Må være mer offensiv Lars Morten Kyte mener vekstkraften i næringslivet nå er så sterk at behovene i fremtiden ikke bare kan beregnes på grunnlag av en fremskrivning av utviklingen de senere årene. - Planmessig må det være god overkapasitet for at det til enhver tid er forskjellige typer arealer tilgjengelige for raske etableringer. Vi trenger et mangfold; både store sammenhengende arealer for næringsklynger og arealer med blanding av næringsliv, boliger og ulike servicefunksjoner. Når det gjelder nye næringsarealer blir det i planen ikke angitt mer enn dekar frem til 2017, mens vi i ressursgruppen har beregnet behovet til minst dekar. Kyte viser til at Bergen tomteselskap, som står for rundt 80 prosent av salget av nye næringstomter i Bergen, bare har en reserve for to - tre år fremover. Erfaringsmessig tar det opptil ti år fra et område er ervervet til det er ferdig tilrettelagt og klart for salg. - Situasjonen er derfor alarmerende, og bør få myndighetene til snarest å kartlegge hvor det kan tilrettelegges nye næringsarealer. Også når det gjelder boliger mener Kyte og ressursgruppen at kommunen ikke tar tilstrekkelig høyde for etterspørselen som vil komme. - Man opererer med et snitt på nye enheter årlig, mens beregninger utført av arkitektkontoret OPUS indikerer et behov i bergensregionen på rundt det dobbelte. Konsekvensen av en relativt lav boligproduksjon i Bergen blir desto større tilflytting til nabokommunene, med de følger det vil ha blant annet i form av økt trafikk. Ny godsterminal i løse luften Ressursgruppen i Bergen Næringsråd er positiv til at det i KPA en eksplisitt står at det skal komme en ny godsterminal i Arnadalen, til erstatning for terminalen på Nygårdstangen. - Men en godsterminal i Arna kan ikke fungere, uten effektive transportløsninger. Derfor må arbeidet med veitunnel fra sentrum til Arna inngå som en del av planen, påpeker Kyte. Han mener også det er en svakhet at KPA en ikke skisserer hvordan havneterminalen på Dokken kan bli avlastet. - Det må antas at denne terminalen vil være for liten innen 2020, som betyr at utredning av en ny havneterminal må settes i gang snarest. Bybanen løser ikke alt Ressursgruppe byutvikling er tilfreds med at det i planen legges opp til forlengelse av bybanen fra Nesttun til Lagunen. - I løpet av planperioden bør man også ha kommet langt med hensyn til planlegging av utvidelser av bybanen også til Flesland. Samtidig vil ikke bybanen og andre kollektive tiltak gi svar på alle transportutfordringer i fremtiden. Når planleggerne tydeligvis er av den oppfatning at det er overkapasitet på parkeringsplasser i sentrum, sier vi høyt og tydelig at det ikke er situasjonen. Og det blir heller ikke slik i fremtiden, fastslår Lars M. Kyte. 6

7 Kapitalforvaltning Advokattjenester Regnskap Eiendom Shipping REKLAMEBYRÅET TRIPPEL gjør deg rikere! Telefon JURIDISK BISTAND GJENNOM GENERASJONER USF Verftet - et helt spesielt sted for møter, events og sammenkomster Fleksible serveringslokaler gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget restaurantkjøkken, all den profesjonelle lyd- og lysteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas og fingermat til jobben din, eller hjem til deg. Bergen Dreggsalmenningen 10/12 Tlf Førde Naustdalsvegen 1B Tlf Norheimsund Sandvenvegen 40 Tlf Sogndal Parkveien 5 Tlf Ta kontakt for mer informasjon om priser og muligheter. USF Servering USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative nærings - foretak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider

8 Tlf: Tlf: Nucleus. Foto:BillyBonkers Nucleus. Foto:BillyBonkers NÅ ÅPNER NETWORK NORWAY LANDETS NYE MOBILNETT Det er ikke nødvendig å være stor for å skrive historie. Det som er viktig er å tenke annerledes. Og jobbe smartere. Network Norway åpner nå landets nye mobilnett. Vi ser mulighetene, akkurat som Askeladden gjorde. Gjør du?

9 Sølvi Rolland Murphy brenner for teater. Etter to års drift med stor publikumssuksess er Ole Bull Scene blitt etablert i byens kulturliv. Slikt blir lagt merke til. Sunniva-vinner Årets Sunnivapris gikk til ildsjel og gründer Sølvi Rolland Murphy ved Ole Bull Scene. Nå satser hun videre med Ylvis - brødrenes nye forestilling. med teatersuksess Ole Bull Scene åpnet 2. oktober 2005 og har siden hatt fullt hus. - Vi hadde ikke drømt om at ting skulle ta sånn av, sier teatersjefen, som så langt har hatt besøkende. Under Bergen Næringsråds julelunsj i fjor mottok hun Sunnivaprisen for innsatsen. Juryen uttalte at Rolland Murphy fremstår som en modig og reflektert leder som tenker utradisjonelt, og som har potensial til å nå enda lengre i sin karriere. - Vi er et kommersielt teater. Det må vi forholde oss til når vi utvikler programmet vårt. Vi er Bergens eneste teater som ikke mottar offentlig støtte, eller har andre vesentlige inntekstskilder. Dette gjør at vi ikke har rom for feilgrep, noe som krever langsiktig og målrettet planlegging. Jeg jobber for eksempel allerede nå med programmet for Siden teateret åpnet har blant annet forestillinger med Rune Andersen, >> 9

10 >> Sølvi Rolland Murphy i diskusjon med Arvid Ones, som er produsent av Ylvis III og teatersjef ved Hordaland Teater. Herborg og Hope, Singel og Sand og Marit Voldsæter lokket bergenserne til teateret. Nå står Ylvisbrødrene for tur med sin nye forestilling. Vil ha næringslivet på banen Rolland Murphy innrømmer samtidig at det også er en utfordring å drive teater i Bergen. Hun etterlyser blant annet større engasjement fra næringslivet som samarbeidspartnere. - Alt snakk om kultur og næringsliv er ofte store ord. Min erfaring er at det ofte er de samme aktørene som stiller opp hver gang. Det er en positiv ringvirkning for en bedrift å være assosiert med et teaterhus, og det gir bedriften og de ansatte fordeler, og jeg mener flere bedriftsledere bør se verdien av dette. Hun tror dette er en utfordring for kulturlivet generelt. - Jeg er glad for at noen næringslivsaktører satset målrettet i kultursegmentet, men tilsiget på nye bedrifter som tenker på denne måten er ikke spesielt stort. - Det skal selvfølgelig påpekes at vi har et svært godt samarbeid med mange bedrifter. Mange velger for eksempel å spandere et teaterbesøk på sine ansatte i stedet for en kjedelig julegave, sier Murphy med et smil. Konkurransen gir profilering Murphy mener det er positivt med flere teateraktører rundt Ole Bulls plass, og hun mener konkurransen er positiv. - Jeg tror at det bidrar til å profilere dette som teaterstrøket i byen, både for fastboende og turister. Hvis vi drar lasset i lag, mener jeg det også er et potensial for å trekke flere tilreisende til byen for å se teaterforestillinger. En annen viktig målgruppe er de yngre. Vi må jobbe sammen for å få barn og ungdom inn på teateret. Dette er en av grunnene til at hun foreslår felles markedsføring av teatertilbudet i Bergen. - Vi har nok en del å hente her. Et felles billettkontor midt på Ole Bulls plass kunne jo ha vært et sted å begynne, foreslår Murphy. Teater i blodet At hun skulle satse med sitt eget teater kommer ikke som noen overraskelse. - Jeg har jobbet i miljøet siden jeg var atten år. Da kokte jeg kaffe for Helge Jordal under forestillingen Mann Over Bord. Siden har det blitt mange oppdrag knyttet til teater og underholdningslivet i Bergen. Hun har vært medeier i Ricks, jobbet med Kulturbyen, og vært prosjektleder for Latter i Oslo. - Men jeg har alltid bodd i Bergen. Det er uaktuelt for meg å flytte fra Bergen til Oslo eller andre steder i Norge, selv om jeg har fått tilbud om det, skal jeg flytte så blir det utenlands. Jeg er vel det man kan kalle en ekte bergensjente, sier hun. Sølvi Rolland Murphy og Marit Voldsæter. En av Ole Bulls Scene og Sølvi Rolland Murphys (tv) store suksesser i fjor var Med ræven i fatle med Marit Voldsæter (th). - Eventyrlig marked Kulturtilbudet i Bergen bidrar til at det også drypper på andre bransjer. Birte Abelsen i Revy- og Teaterservice AS karakteriserer markedet for hotellpakker i byen som eventyrlig. De siste årene har selskapet hennes vokst hurtig sammen med markedet. - Pilen har bare pekt en vei i Bergen. Ylvis III passerte solgte billetter før premieren, noe som er ny rekord, forteller Abelsen. Det er ikke bare teateret som trekker folk. Også de store konsertene har de siste årene bidratt til veksten. - Nå står Dolly Parton og Roger Waters sine konserter for tur, og de selger masse. Konserten med Iron Maiden i Vestlandshallen solgte billetter i løpet av 15 minutter; det sier litt om potensialet, sier Abelsen. Også andre arrangementer gjør det bra. Salget er allerede godt i gang til konsertene under Bergenfest i april og mai. Sammen med sin kollega Tine Gran solgte hun totalt hotelldøgn i Bergen i Pink Floyd-legenden Roger Waters og countrydronningen Dolly Parton er to av de internasjonale stjernene som gjester Bergen i

11 Drømmen om å... Velkommen til VESTLANDETS STØRSTE BÅTMESSE! Arenum Solheimsviken februar Reklamebyrået AG M MESSEOMRÅDE NÆRMERE 300 BÅTER FRA OVER 100 UTSTILLERE EN MENGDE UTSTYRSLEVERANDØRER MESSETILBUD Utsikt er å se. Fremover. Skue utover et landskap. Bergen tomteselskap tilrettelegger for trivelige bomiljø og vekstkraftige næringsklynger. Slik bygger vi samfunn. For generasjoner. BOLIG Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige stikkord når tomteselskapet utvikler boligområder for fremtidens Bergen. NÆRING Tomteselskapet er en pådriver for at det ikke skal mangle næringsarealer. Slik legger vi grunnlaget for en verdiskapende og slagkraftig Bergens-region. HELHET Byen vokser. Nye bydeler skapes. Vi ivaretar viktige samfunnshensyn slik at bedrifter kan vokse og at viktig infrastruktur, samt skoler og barnehager planlegges der folk bor. BJORDAL & MADSEN AS Hovedsponsor av Den Norske Båtbransjepris ARENUM B E R G E N bts.no Åpningstider: Torsdag Fredag Lørdag Søndag Priser: Voksen. kr 100,- Barn under 12 år: 50,- (kun sammen med voksne) Parkering: Parkering på området mot avgift. Lørdag og søndag parkering ved/høyteknologisenteret, kr 10 og fergen Beffen gratis over til og fra Messeområdet. For nærmere informasjon kontakt: Dra til Sjøs AS, Solheimsgaten 11,5058 Bergen, Tlf: , Faks: ,

12 lederportrettet Vestas førstedame 14

13 - Vesta har omtrent like mange ansatte av hvert kjønn, og derfor var det på tide at selskapet 126 år etter stiftelsen fikk en kvinne som sjef. Som bergenser er jeg stolt av å få lede landets eneste skadeforsikringsselskap med base utenfor Oslo. Kjerstin Fyllingen bor i Fyllingsdalen, og har i årevis betraktet det dominerende kontorbygget ved siden av Oasen fra utsiden. Men hun visste ikke så mye om skadeforsikring, da hun på vårparten i fjor ble bedt om å bli leder for Vesta og konserndirektør for privatkunder og mindre og mellomstore bedriftskunder i TrygVesta-konsernet. Etter tiltredelsen i oktober brukte hun tiden til å lytte, lese og lære. - Det som har imponert meg mest er hvor mye og variert kompetanse som er samlet i organisasjonen. Jeg synes videre at Vesta er kommet svært langt i å ta i bruk avanserte IT-systemer og tekniske løsninger for å betjene kundene. Når vi også har en sterk eier i ryggen, føler jeg at vi er godt rustet for å møte fremtiden. - Men likevel er det meste blitt flyttet til København? - Tøys og tull. Vesta har nå vel 810 ansatte i Bergen og vel 740 ansatte i resten av Norge, til sammen ansatte. Til sammenligning hadde Vesta ved utgangen av 2000, det året TrygVesta ble eier, ansatte. Vestas deltakelse i TrygVesta har med andre ord hatt positiv betydning for sysselsettingen i den norske delen av virksomheten, og vi har ansvar for flere viktige konsernfunksjoner. - Vil denne utviklingen fortsette på samme måte nå når Vesta blir filial? - At Vesta i løpet av året omdannes fra aksjeselskap til filial får ingen betydning verken for kunder eller ansatte. Vi regner faktisk med å rekruttere enda flere i 2007, både i Bergen og i andre byer. Omdanningen handler først og fremst om å tilpasse den juridiske strukturen til den faktiske situasjonen. Tryg i Danmark og Vesta i Norge har over de siste årene utviklet et sterkt og integrert samarbeid i et felles konsern, samtidig som nye filialer er bygget opp i Finland og i Sverige. Ved at også virksomheten i Norge blir filial, kan alle ressurser og all intern oppmerksomhet være rettet mot hvordan vi enda sterkere kan fremstå som den ledende trygghetsleverandøren i Norden. - Er Vestas skjebne den endelige bekreftelsen på at Bergen er blitt en filialby? - En globalisert økonomi fører nødvendigvis til at makt og myndighet flyttes over landegrensene, og ikke alltid i favør av lille Norge. Men Vesta skal fortsatt ledes fra Bergen. Det synes verken jeg eller mine danske kolleger er en ulempe. Tvert imot. Tilgang til stabil arbeidskraft med høy kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, og vi tilbyr meget interessante karrieremuligheter. Og Bergen er en fantastisk by i sterk utvikling, og Vesta ønsker å bidra til at denne utviklingen fortsetter. - På hvilken måte? - I TrygVesta har vi blant annet etablert et senter for innovasjon, en såkalt businesslab, hvor tanken er at vi skal bidra med finansielle ressurser og,, Vesta skal fortsatt ledes fra Bergen kompetanse, for eksempel til utvikling av nye virksomheter. På denne måten deltar vi også i fødselen av fremtidige kunder. Dette tiltaket er ennå i sin spede begynnelse, men jeg håper og tror at det vil få en positiv betydning, også i vår region. Vesta har for øvrig lang tradisjon for å investere i bergensbaserte virksomheter, og vi vil fortsette med det. Blant annet var Vesta en betydelig aksjonær i Sarsia Innovation fra starten, og gikk også inn i Sarsia Life Science Fund da det ble etablert i Vesta er også aksjonær i Høyteknologisenteret, og er dermed med i den spennende utviklingen på Marineholmen med bygging av et nytt vitensenter. I fjor gikk vi inn i det bergensbaserte fondet Borea Opportunity II. - Har du personlig ønsker eller planer om å engasjere deg for bysamfunnet? - Det viktigste jeg kan gjøre for Bergen er å gjøre en god jobb for Vesta. Det vil kreve de fleste av døgnets timer. Men hvis andre kan ha bruk for min kunnskap og erfaring, skal jeg ikke uten videre si nei til å påta meg styreverv eller andre oppgaver. Det er viktig å ha blikk for annet enn akkurat bare sitt eget, og jeg lar meg lett engasjere av nye ting. - Vesta er opptatt av hva som bekymrer kundene. Hva får deg til å ligge våken om nettene? - Jeg har heldigvis et godt sovehjerte, og føler egentlig ikke at jeg bekymrer meg så mye. Men når det er noe som plager meg, gjør jeg det vår ferske spørreundersøkelse fortalte at vestlendinger flest gjør for å bli lettere til sinns; jeg tar meg en tur, aller helst opp på Løvstakken i regnvær! - Markedsutviklingen for Vesta burde kanskje gi grunn til bekymring? - Det er riktig at vi over de senere årene har falt noe tilbake, men det ser nå ut til at vi har stabilisert markedsandelen på rundt 18 prosent. Vesta er tredje størst i det norske skadeforsikringsmarkedet, og det er en krevende posisjon. Men jeg er overbevist om at vi skal kunne øke vår markedsandel dersom vi evner å spille enda bedre på lag med kundene. - Hvordan kan et forsikringsselskap spille på lag med kundene? - Vi må bli oppfattet som mer enn en leverandør av forsikringer. Vi må sette oss inn i kundenes situasjon, og de behov de har for å trygge sin hverdag. Særlig bedriftskundene vil i økende grad forvente at vi kartlegger hvilken risiko de er eksponert for, og gir dem >> Kjerstin Fyllingen (48) er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet innen økonomi og har mastergrad i ledelse fra BI. Før hun i 2006 ble konserndirektør i TrygVesta og sjef for Vesta, ledet hun Vitals virksomhet i forhold til pensjonskunder i offentlig sektor. Fyllingen har tidligere hatt lederstillinger i DnB, Veritas og Infodoc International. Vesta-sjefen er gift og har tre barn. 15

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38 De få utvalgte Bare 147 av 1.000 toppledere i Stavanger-regionen er kvinner, viser en undersøkelse Rosenkilden har gjennomført. Les om hvordan lederkvinnene tror dette kan endres. Toril Nag Rosenkilden

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer