Helge Orten Medlem H Torleiv Rogne Medlem UAVH Randi Karin Asbjørnsen Medlem SL/TVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helge Orten Medlem H Torleiv Rogne Medlem UAVH Randi Karin Asbjørnsen Medlem SL/TVP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Rom 700, Fylkehuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 9/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit Gjerde Nestleiar V Toril Melheim Strand Medlem AP Anne Dyb Liaaen Medlem H Torgeir Dahl Medlem H Oddbjørn Vatne Medlem SP Frank Sve Medlem FRP Margareth Hoff Berg Medlem FRP Steinar Reiten Medlem KRF Iver G. Nordseth Medlem V Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Helge Orten Medlem H Torleiv Rogne Medlem UAVH Randi Karin Asbjørnsen Medlem SL/TVP Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Bjarne Storfold Elde Torleiv Rogne AP Ewa Hildre Ingen Helge Orten Randi Asbjørnsen H SL/TVP Frå administrasjonen møtte: Namn Ottar Brage Guttelvik Inger Johanne Moene Ingunn Bekken Sjåholm Arvid Blindheim Ole Helge Haugen Frank Madsøy Bengt Endreseth Per Eldar Nakken Eivind Ryste Rune S Opstad Guri Bugge Per Einar Langseth Olav Berge Stilling fylkesrådmann informasjonssjef seksjonsleiar fylkeskultursjef fylkesplansjef ass. regional- og næringssjef prosjektleiar seksjonsleiar gruppeleiar ass. fylkesutdanningssjef miljøkoordinator byggje- og vedlikehaldssjef rådgivar

2 2 Sekretariat: Namn Robert Løvik Stilling rådgivar Fylkesutvalet sitt møte tok til kl. 10:30 på møterom 700 på fylkeshuset i Molde under leiing av fylkesordførar Jon Aasen. Møtet blei sett med 12 medlemer. Innkallinga blei godkjent utan merknader. Til sakslista: Fylkesordføraren orienterte om tilleggssakene. Sak U-95/13 Molde vgs lokale til musikkundervisning i Molde Kulturskole blei trekt frå saklista grunna behov for ytterlegare utgreiing. Saklista med endringar blei etter dette godkjent. Ettersendt: U-85/13 Evalueringsrapport Møre og Romsdal Såkornfond U-98/13 T-35/13 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan oversendingsforslag frå Trygve Holm (Ap) U-99/13 T-44/13 Interpellasjon frå Ingrid Opedal (Sv) om utprøving av elbuss i Møre og Romsdal - oversendingsforslag U-100/13 Søknad om tilskot til drift av Ironman Development AS U-101/13 Røyr-Hellesylt, avklaring om mogeleg konkurranseutsetting av forskjering U-102/13 Bemanninga av ferjeforvaltninga i Møre og Romsdal Utdelt i møte: Vedk. sak U-102/13 Tilbakemelding frå Statens vegvesen om samlokalisering Orientering: Eventuell utbygging av Stordalselva v/prosjektutviklar i Tafjord Kraft AS Per Kåre Skudal og Olav Bratland. Bengt Endreseth frå Møre og Romsdal fylkeskommune innleia. Per Kåre Skudal presenterte prosjektet. Orienteringa ga ikkje grunnlag for å fatte vedtak. Saksnr Innhold U-85/13 U-86/13 U-87/13 U-88/13 Orientering om Møre og Romsdal Såkornfond AS Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt") Søknad om økonomisk støtte til drift og gjennomføring av TV-aksjonen 2013 i Møre og Romsdal Planprogram for Regional delplan for klima og energi - endeleg vedtak U-89/13 Molde kommune - kommuneplan samfunnsdel fråsegn ved offentleg ettersyn U-90/13 K909 Borgund vgs - oppretting tekniske anlegg - byggjerekneskap

3 3 U-91/13 Revisjon av retningsliner for regionalstøtte i EU - verknader for distriktspolitisk virkeområde og regionalt differensiert arbeidsgivaravgift - innspel frå Møre og Romsdal U-92/13 Høyring - forslag til forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i løyver til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn. U-93/13 Program for kreative næringar i Møre og Romsdal U-94/13 Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas U-95/13 Molde vgs - Lokale til musikkundervisning i Molde Kulturskole (SAKA TREKT) U-96/13 Kommuneproposisjonen 2014 U-97/13 Forslag til omklassifisering av vegnettet som følgje av ny E39 Kvivsvegen U-98/13 T-35/13 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan oversendingsforslag frå Trygve Holm (Ap) U-99/13 T-44/13 Interpellasjon frå Ingrid Opedal (Sv) om utprøving av elbuss i Møre og Romsdal - oversendingsforslag U-100/13 Søknad om tilskot til drift av Ironman Development AS U-101/13 Røyr-Hellesylt, avklaring om mogeleg konkurranseutsetting av forskjering U-102/13 Bemanninga av ferjeforvaltninga i Møre og Romsdal RS-16/13 Protokoll frå samferdselsutvalet RS-17/13 Protokoll frå regional- og næringsutvalet RS-18/13 Protokoll frå kultur- og folkehelseutvalet RS-19/13 Protokoll frå utdanningsutvalet U Orientering om Møre og Romsdal Såkornfond AS Torgeir Dahl (H) stilte spørsmål om sin habilitet som deleigar i Istad AS som er aksjonær i Møre og Romsdal Såkornfond AS. Dahl blei samrøystes kjent habil grunna at det her gjeld ei orienteringssak i ope møte. Leo Grunfeld frå Menon orienterte om evalueringsrapporten. Styreleiar Lars Liabø i Møre og Romsdal Såkornfond AS kommenterte rapporten. Møre og Romsdal fylkeskommune vil i samband med fylkestinget si behandling av eigarskapsmeldinga i oktober 2013 vurdere sitt vidare engasjement i Møre og Romsdal Såkornfond AS. U Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt") I medhald av kommunelova 13 jfr 9 nr 5, for så vidt gjeld delegering til fylkesordførar, gjer fylkesutvalet i Møre og Romsdal slikt vedtak: Frå og med 1. juli 2013 til og med 26. august 2013 har fylkesordføraren mynde til, saman med fylkesrådmannen, å treffe avgjerd i saker som ikkje er av prinsipiell betydning. For så vidt gjeld fullmakt til fylkesrådmannen, viser fylkesutvalet til den mynde fylkesrådmannen alt har i medhald av kommunelova 23 nr 4.

4 4 U Søknad om økonomisk støtte til drift og gjennomføring av TV-aksjonen 2013 i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer fylkesaksjonskomiteens administrasjonsutgifter i høve TV-aksjonen 2013, som går til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Løyvinga - kr ,- - blir å dekkje over post (kr ) og fylkesutvalets reservepost (kr ). Til rest på reserveposten etter vedtak blir kr ,-. U Planprogram for Regional delplan for klima og energi - endeleg vedtak Steinar Reiten (Krf) fremma følgjande forslag (som seinare blei trekt): Nytt kulepunkt: Fylkesutvalet viser til vedtak i fylkestingssak T -86/12, og ber om at ei kartlegging av kva for ferjesamband i Møre og Romsdal som egnar seg for batteriferjer blir gjennomført som ein del av arbeidet med Regional delplan for klima og energi. Fylkesutvalet ber vidare om at implementering av batteriferjer på fylkesvegnettet blir vurdert i arbeidet med å utforme ny handlingsplan for samferdsel. Fylkesordføraren fremma følgjande forslag til tillegg: Fylkesutvalet etterlyser svar på oversendingsforslaget frå Steinar Reiten fremma i fylkestinget i sak T-86/12. Samrøystes som forslaget frå fylkesrådmannen med tillegget fremma av fylkesordføraren. Fylkesutvalet vedtek framlegg til planprogrammet for Regional delplan for klima og energi. Fylkesutvalet etterlyser svar på oversendingsforslaget fremma i fylkestinget i sak T-86/12. U Molde kommune - kommuneplan samfunnsdel fråsegn ved offentleg ettersyn Fylkesordføraren foreslo følgjande endring i forslag til vedtak: Fylkesutvalet tek fylkesrådmannen si fråsegn til kommuneplanen sin samfunnsdel for Molde til vitande. Samrøystes om forslaget frå fylkesordføraren.

5 Fylkesutvalet tek fylkesrådmannen si fråsegn til kommuneplanen sin samfunnsdel for Molde til vitande. 5 U K909 Borgund vgs - oppretting tekniske anlegg - byggjerekneskap Fylkesutvalet tek byggjerekneskapen for K909 Borgund vgs oppretting tekniske anlegg med ein kostnad på kr ,- (inkl mva) til vitande. U Revisjon av retningsliner for regionalstøtte i EU - verknader for distriktspolitisk virkeområde og regionalt differensiert arbeidsgivaravgift - innspel frå Møre og Romsdal Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag (som seinare blei trekt): Møre og Romsdal har framleis behov for distriktspolitiske virkemiddel Den regionalt differensierte arbeidsgivaravgifta må oppretthaldast, og satsane reduserast i kommunar med særlege utfordringar. Før Møre og Romsdal fylkeskommune sender denne uttalen vidare til politisk leiing i Kommunal- og regionaldepartementet, og ber om eit møte for å legge fram saka, skal det utarbeidast eit tillegg. Det skal vere eit statistisk grunnlag med konkret evaluering av utviklinga for kommunane i sone 1A etter kriteria som låg til grunn for gjeninnføringa av differensiert arb.gjevaravgift, folketettleik, varig folketalsnedgang og næringsutvikling/ arbeidsplassdekning. Denne evalueringa vil vise kva kommunar som best treng å få reduserte satsar. Møre og Romsdal fylkeskommune sender denne uttalen vidare til politisk leiing i Kommunal- og regionaldepartementet, og vil be om eit møte for å legge fram saka. U Høyring - forslag til forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i løyver til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn. Iver Nordseth (V) fremma følgjande forslag om tillegg: MRFK støtter departementets intensjoner om at det bør stilles krav til næringen som iveretar hensynet til lokale og regionale krav. Dette gjelder bl.a. sysselsetting, bosetting og verdiskaping, samt en rettferdig fordeling av å bruke kommunens og fellesskapets arealer til akvakultur. MRFK støtter derfor kravet fra vertskommunene for havbruksanlegg om større inntekter og andel av verdiskapinga fra slike anlegg, f.eks. i form av ev lokal produksjons-/arealavgift. Fylkeskommunen ser på dette som et virkemiddel

6 for at havbruksnæringa kan utvikle seg på en bærekraftig og konkurransedyktig måte, og for å sikre vertskommunene en rettmessig kompensasjon for bruk av areal og miljø. I tillegg vil dette kunne bidra til nødvendig lokalpolitisk aksept i forbindelse med nye lokaliteter som trengs bl.a. for å nå nasjonale mål om økt biomasse. Fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak blei samrøystes vedtatt. Nordseth sitt forslag fekk 7 røyster (Ap, SP, V, KRF) og blei vedtatt, medan 5 røysta mot (Frp og H). Vedtak i fylkesutvalet Møre og Romsdal fylkeskommune er positive til forslag til forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn. MRFK støtter departementets intensjoner om at det bør stilles krav til næringen som iveretar hensynet til lokale og regionale krav. Dette gjelder bl.a. sysselsetting, bosetting og verdiskaping, samt en rettferdig fordeling av å bruke kommunens og fellesskapets arealer til akvakultur. MRFK støtter derfor kravet fra vertskommunene for havbruksanlegg om større inntekter og andel av verdiskapinga fra slike anlegg, f.eks. i form av ev lokal produksjons-/arealavgift. Fylkeskommunen ser på dette som et virkemiddel for at havbruksnæringa kan utvikle seg på en bærekraftig og konkurransedyktig måte, og for å sikre vertskommunene en rettmessig kompensasjon for bruk av areal og miljø. I tillegg vil dette kunne bidra til nødvendig lokalpolitisk aksept i forbindelse med nye lokaliteter som trengs bl.a. for å nå nasjonale mål om økt biomasse. 6 U Program for kreative næringar i Møre og Romsdal Gunn Berit Gjerde (V) fremma følgjande forslag: "Nytt punkt 4: Som punkt 3 i vedtak frå kultur og folkehelseutvalet. Punkt 4 blir punkt 5 Fylkesrådmannen sine forslag til punkt 1-3 blei samrøystes vedtatt. Gjerde sitt forslag fekk 7 røyster (Ap, SP, V, KRF) og blei vedtatt, medan 5 røysta mot (Frp og H). Fylkesrådmannen sitt forslag til punkt 4 blei samrøystes vedtatt. Vedtak i fylkesutvalet Fylkesutvalet sluttar seg til program for kreative næringar for Møre og Romsdal for perioden Tillegg til 4.2: Det bør søkjast nasjonale pilotar innanfor td kunnskapssenter for kulturnæringane eller medieforskingssenter eller verdiskapingsprogram. 3. Pkt bør også omfatte høgskolar og FoU-miljø.

7 4. Strategigruppa bør ha politisk representasjon frå regional- og næringsutvalet og kultur- og folkehelseutvalet (leiaren) Programmet for kreative næringar skal rapporterast og rullerast årleg saman med handlingsprogramma for kultur og for verdiskaping. U Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas Torgeir Dahl (H) fremma følgjande forslag: Møre og Romsdal fylkeskommune stiller seg positiv til søkte etableringar innafor idrettsfag og toppidrettsfag. Vi føreset løpande dialog med Ålesund og Molde toppidrettsgymnas vedrørande lokaliteter og utvikling i tilbod. Det blei røysta alternativt mellom fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak og forslaget frå Dahl. Fylkesrådmannen sitt forslag fekk 7 røyster (Ap, SP, V, KRF) og blei vedtatt, medan 5 røysta for Dahl sitt forslag (Frp og H). Vedtak i fylkesutvalet Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at dagens tilbod innafor idrettsfag og toppidrettsfag dekker behovet som finst i fylket. U Molde vgs - Lokale til musikkundervisning i Molde Kulturskole Saka blei trekt, jf. punktet Til saklista. U Kommuneproposisjonen 2014 Gunn Berit Gjerde (V) var ikkje til stades under behandlinga 11 voterande. 1. Fylkesutvalet tek orienteringa til vitande. 2. Fylkesutvalet viser elles til uttale frå Fylkestinget i sak T-24/13. U Forslag til omklassifisering av vegnettet som følgje av ny E39 - Kvivsvegen Gunn Berit Gjerde (V) tok plass igjen. Frank Sve (Frp) fekk permisjon frå møtet frå og med denne saka 12 voterande. Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til forslaget til omklassifisering, men me legg til grunn at vegane som vert omklassifisert til fylkesveg eller kommunal veg vert opparbeidd i samsvar med retningslinene gjeve i rundskriv frå Vegdirektoratet av 24. mars 1997, i samsvar med vegens funksjon, før

8 omklassifisering. Kostnadane med dette arbeidet må takast over ramma for sluttføring av strekninga E39, Volda fylkesgrense Sogn og Fjordane. 8 U T-35/13 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan oversendingsforslag frå Trygve Holm (Ap) Oversendingsforslaget frå Trygve Holm under sak T-35/13 blir sendt fylkesrådmannen for vidare vurdering. U T-44/13 Interpellasjon frå Ingrid Opedal (Sv) om utprøving av elbuss i Møre og Romsdal - oversendingsforslag Oversendingsforslaget frå Ingrid Opedal under sak T-44/13 blir sendt fylkesrådmannen for vidare vurdering. U Søknad om tilskot til drift av Ironman Development AS Torgeir Dahl (H) fremma følgjande forslag til tillegg: Fylkesutvalet føresett deltaking frå dei andre aktørane i tråd med oppsettet i saka. Forslaget frå fylkesrådmannen blei samrøystes vedtatt. Tillegget frå Dahl blei samrøystes vedtatt. 1. Møre og Romsdal fylkeskommune yter et økonomisk tilskott på kr ,- for 2013 dekket over fylkesutvalets reservepost og for 2014 med kr ,- som blir innarbeidd i økonomiplanen. Til rest på fylkesutvalet sin reservepost blir kr ,-. 2. Fylkeskommunen søker samtidig om representasjon i IDA sitt styre. 3. Fylkesutvalet føresett deltaking frå dei andre aktørane i tråd med oppsettet i saka. U Røyr-Hellesylt, avklaring om mogleg konkurranseutsetting av forskjering Fylkesutvalet ber Statens vegvesen lyse ut arbeidet med forskjeringane så snart som konkurransegrunnlaget er klart.

9 9 U Bemanninga av ferjeforvaltninga i Møre og Romsdal Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppprette 2 nye stillinger innan ferjeforvaltning så snart som råd er. RS RS blei tatt til vitande. Møtet slutt