LELY ATTIS. Rundballepakkere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LELY ATTIS. Rundballepakkere"

Transkript

1 LELY Rundballepakkere

2 Kjøring under innpakking Effektiv innpakking Skånsom lossing Robust chassis gir lang levetid Det beste fôret kommer godt innpakket Det tar tid å pakke inn og transportere baller. Ved å kombinere disse operasjonene økes kapasiteten og tid spares. Med modellen /3 NF JI¾QHMF utføres samtidig. Antall folielag kan enkelt stilles inn i forhold til materialet og hvor lenge det skal oppbevares. Pakkebordet stiller automatisk inn nødvendig antall rotasjoner og sikrer korrekt overlapping av folielagene. Attis-rundballepakkere losser ballene skånsomt. Dette fører til at skade på folien unngås og at ballen beholder fasongen. På det robuste chassis er det få sveisede skjøter, og dermed er også eventuelle svakheter som følge av minimert. 2

3 1GIICP J?QRGLE KCB CL QRCPI J?QRC?PK )MLQRPSIQHMLCL RGJ BCL J?QRC?PKCL CP QT PR QMJGB ME JCRR NJ?QQCPCQ NÊ G ÌL +MBCJJCL.2è F?P CL J?QRC?PK QMK EH P K?QIGLCL G QR?LB RGJ Ê R? QKÊ ME Effektiv lastearm Baller plasseres enkelt i én bevegelse på pakkebordet. )H PC SLBCP GLLN?IIGLE 1R RRCGLLPCRLGLECP NÊ NJ?QQ NÊ "CRRC EH P BCR KSJGE ÊèIH PC SLBCP GLLN?IIGLE?JJCL NÊ NJ?QQ NÊ QCJT TCB IH PGLE 4?PQMK QMK D JEC?T BCL J?TC NJ?QQCPGLECL RGJ NÊ KMBCJJCL.2 CP J?TR #RRCP PSJJCP T?PQMKR LCB "CRRC DHCPLCP PGQGIMCL DMP?R DMJGCL QI?BCQ IRGTR?TJ?QRLGLEQQWQRCK NÊ.2è *CJW RRGQè.2è F?P CP N?IICR GLL ME RGJ BCR?IRGTC?TJ?QRLGLEQQWQRCKCR QMK CP FCTCR?JJCL QCLICQ BCPCRRCP T?PQMKR LCB Rask lasting og skånsom lossing av baller G *CJWè RRGQ QCPGCL CP SRQRWPR KCB SJGIC QWQRCKCP QMK J?QRCP ME "C F?P GKGBJCPRGB RM RGLE RGJ DCJJCQ "C QIÊLQMKR NÊ SRCL?R D?QMLECL CLBPCQ?JJCL QCLICQ GEHCL QIÊLQMKR LCB DMP Ê SLLEÊ QI?BC NÊ DMJGCL +MBCJJCL RRGQ.2 I?L NÊ G J?QRC?PKCL Q?KRGBGE Skånsom lossing av baller Alle Attis-modeller har sin egen metode for å senke ballene varsomt ned på bakken uten å skade folien. 4

4 'LLN?IIGLE KCB DMPFÊLBQQRPCII ME IMPPCIR CP NJ?QQCPR NÊ N?IICK?QIGLCL HCTLR RGJ PGIRGE F?QRGEFCR.?IICNPMEP?KKCR IH PCP?SRMK?RGQI BCR NÊ DMPFÊLB?LEGRRC?LR?JJCR PMR?QHMLCP ME QGIPCP IMPPCIR MTCPJ?NNGLE?T DMJGCJ?ECLC 2?IICR T PC BC R?LLFHSJCLC NÊ DMPFÊLBQQRPCIICPLC I?L DMJGCL N?IICQ KCB CL DMPFÊLBQQRPCII NÊ NPMQCLR CJJCP NPMQCLR (CTL GLLN?IIGLE PSLBR 1RPCIICPCL RGJ KMBCJJCL *CJW RRGQ.2 I?L HSQRCPCQ G F WBCL LMC QMK EH P BCL G QR?LB RGJ Ê N?IIC DMJGC PSLBR QRMPC ME $MJGCIJCKKCP QGIPCP CR EMBR EPCN,ÊP GLLN?IIGLEQNPMEP?KKCR F?P DSJJD PR BCR IMPPCIRC?LR?JJ PMR?QHMLCP FMJBCP DMJGCIJCKKCLC DMJGCL EMBR DCQRCR #L QRCPI ME QI?PN ILGT I?NNCP DMJGCL $MJGCIJCKKCLC FMJBCP DMJGCL EMBR DCQRCR MEèLCQRC GLLN?IIGLEQQWIJSQ #LICJ SRQIGDRLGLE?T DMJGCPSJJCP #R FSPRGEJÊQQWQRCK NÊ DMJGCQRPCIICPLC Q PECP DMP?R BCR CP CLICJR ME P?QIR SR RMKKC DMJGCPSJJCP $MJGCQRPCIICPCL ÊNLCQ ME JSIICQ TCB NÊ CLèQN?I Korrekt innpakking gir fôr av høy kvalitet $MP Ê QGIPC?R CP BCR?TEH PCLBC?R CP RCRR %H PGLEQNPMQCQQCL I?L B? QR?PRC P?QIR TFCLEGE?T K?RCPG?JCR ME FTMP JCLEC BCL QI?J I?L BS QCJT NÊ CL CLICJ QI?J N?IICQ GLL QRGJJCP?SRMK?RGQI GLL L BTCLBGE?LR?JJ PMR?QHMLCP ME QGIPCP IMPPCIR MTCPJ?NNGLE?T DMJGCJ?ECLC #R JWBQGEL?J EGP MNCP?R LÊP GLLN?IIGLEQNPMQCQQCL CP DSJJD PR

5 +DKX SSHR DM RSDQJ JNMRSQTJRINM RNL avanserte produksjonsteknikker "CL CLIJC KCL Q?KRGBGE QT PR QRCPIC P?KKCIMLQRPSIQHMLCL QGIPCP K?QIGLCL CL J?LE JCTCRGB 1ÊDPCKR BCR CP KSJGE NPMBSQCPCQ QRÊJP PCLC?T CRR QRÊJQRWIIC G QRCBCR DMP kcpc QTCGQCBC QRWIICP "CRRC PCBSQCPCP QTCGQCQ KKCP RGJ CR KGLGKSK ' RGJJCEE F?P BCLLC IMLQRPSIQHMLCL IR QRWPIC QMK D JEC?T D PPC BCJCP #R jpi?lrcr P P DMPKCQ RGJ L W?IRGE PGIRGE TGLICJ SRCL S LQICR BCDMPKCPGLE KCLQ IMPPCIR RWIICJQC NÊ TCEECLC MNNPCRRFMJBCQ Robust design på trekkbommen Draget har en sterk konstruksjon og tåler store påkjenninger. Tilkoblingshøyden kan justeres for en sikker og effektiv tilkobling til traktoren. Store tannhjul og et tungt kjede Drivlinjen til pakkebordet har store tannhjul og et kraftig drivkjede, noe som gir en lang levetid. Sterk lastearm O /3 ADRS JTM M CDK Høye krav til kvalitet! +?QIGLCLC TÊPC CP J?ECR DMP SRCLB BCP BC SRQ?RR DMP QRMPC NÊIHCLLGLECP "CPDMP F?P TÊPC DMPF?LBJCPC RGJCELCR QCE ISLLQI?NCL ME F?P BCR SRQRWPCR BC RPCLECP DMP Ê J QC?JJC QGRS?QHMLCP "C F?P BC TGIRGEQRC PCQCPTCBCJCLC NÊ J?ECP ME F?P BCL CIQNCPRGQCL QMK CP L BTCLBGE DMP Ê QGIPC?R K?QIGLCLC WRCP MNRGK?JR 4G EH P?JR TG I?L DMP Ê QGIPC CL GLLF QRGLE 8

6 Lely Attis 3DJMHRJD PT 22'1.2.2?JJCBG?KCRCP K èlè K èlè IE 4CIR AGPI? IE I5 FI 2P?LQNMPRJCLEBC K K 2P?LQNMPRF WBC K &WBP?SJGQIC V 1 KCB DPG IH PGLE MJHCQRP K J #JCIRPGQIC 4 "CIIQR PPCJQC èlè $MJGCFMJBCP ME I?NNCP *?EPGLEQNJ?QQ DMP CIQRP? DMJGCPSJJCP QRPCIICPC æ )MLRPMJJCLFCR # JGLI?QGA # JGLI.JSQ &?JT?SRMK?RGQI IMLRPMJJ S S &CJ?SRMK?RGQI IMLRPMJJ X S?JJCRCJJCP S S 0MR?QHMLQRCJJCP KCB JWBQGEL?J S S -TCPTÊILGLE?T X S KK S S +MRTCIR DMP X S RPCII WC X X +SJGEFCR DMP G PCIICL X S &WBP?SJGQI QRWPGLE?T RPCII?LMPBLGLECL X X CJWQLGLE S S?JJCK?RRC X S?JJCRGNNCP O O 1CRR KCB DMJGC NÊ èkk O O #IQRP? J?EPGLEQNJ?QQ DMP jpc DMJGCPSJJCP X X S = Standard / O = Ekstrautstyr / X = Ikke tilgjengelig på denne maskinen

7 *CJWè RRGQè.2è QRMP I?N?QGRCR *CJWè RRGQè.2è CP SRQRWPR KCB CL J?QRC?PK QMK G ÌL QCITCLQ I?L KCB CL BG?KCRCP NÊ MNNRGJ èak ME CL TCIR NÊ MNNRGJ èie NÊ 1R RRCGLLPCRLGLECLC NÊ NJ?QQ NÊ QJGI?R GLLN?IIGLE DMPRQCRRCP KCLQ BS EÊP TGBCPC RGJ TFCLEGE?T?LR?JJ DMJGCJ?E I?L BGQQC N?IICPLC N?IIC GLL MNNRGJ G RGKCL JJRGB IMPPCIR?LR?JJ DMJGCJ?E *CJWè RRGQè.2è CP SRQRWPR KCB CL F?JT?SRMK?RGQI IMLRPMJJCLFCR?T RWNCL # JGLI?QGA DMP?SRMK?RGQI BPGDR CJJCP DMP FTCP?T DSLIQHMLCLC GLBGTGBSCJR BCR TGJ QG J?QRGLE GLLN?IIGLE DMJGCI?NNGLE ME?TJ?QRGLE #L PMRCPGLEQRCJJCP EGP MNCP?R PCL CR JWBQGEL?J LÊP F?P DSJJD PR IMPPCIR?LR?JJ PMR?QHMLCP,ÊP MNCP?R PCL QR?LQCP JSIICQ DMJGCIJCKKCL ME Justerbar sporbredde Ved å dreie på det høyre bakhjulet reduseres RONQAQDCCDM LDC BL Lely Attis PT *CJWèF?P SRTGIJCR RM KMBCJJCP?T QJCNCN?IICPC KCB BPCGCQIGTC QMK F?P CL J?QRC?PK "CR CP.2è ME BCLLC KMBCJJCL F?P CL J?QRC?PK CR QT PR J?TR ME F?JT?SRMK?RGQI IMLRPMJJ "CL QRMPC T?PG?QHMLCL PPCJQCP EH P?R N?IICPCL *CJWè RRGQè.2è CP BCL KCQR?JJQGBGEC N?IICPCL NÊ K?PICBCR G B?E "CLLC N?IICPCL F?P FCJ?SRMK?RGQIC IMLRPMJJCP ME CR?IRGTR?TJ?QRLGLEQQWQRCK "CL I?L MEQÊ RP?LQNMPRCPC LSKKCP RM "CR DMPFÊLBQQRPCIIQWQRCKCR QN?PCP DMJGC $MPFÊLBQQRPCIICPLC I?L SRQRWPCQ KCB DMJGCPSJJCP NÊ èkk CJJCP èkk "CR DMPFÊLBQQRPCIIQWQRCKCR QN?PCP DMJGC ME Q PECP DMP?R jjkcl N?IICQ RCRR #R FSPRGEJÊQQWQRCK EH P BCR P?QIR ME CLICJR SR RMKKC DMJGCPSJJCP 2PCII?LMPBLGLECL F?P I?N?QGRCR RGJ PC KCB QCE RPC CIQRP? DMJGCPSJJCP )MKN?IR NÊ TCGCL "CR CP JCRR Ê QIGDRC ME RGJ CL IMKN?IR RP?LQNMPRNMQGQHML "CR FMJBCP Ê J DRC BCR F KCB J?QRC?PKCL ME CLBPC FHSJNMQGQHML "CRRC PCBSQCPCP KCB èak 4?PQMK QCLILGLE "CL QT PR J?TC IMLQRPSIQHMLCL RGJ KMBCJJCL.2è EH P?R BCL QCLICQ T?PQMKR LCB CRRCP?R 1MJGB IMLQRPSIQHML DMP "CL CLIJC ME Q?KRGBGE SRPMJGE IP?DRGEC IMLQRPSIQHMLCL RGJ P?KKCL G RGJJCEE RGJ BCR QRÊJP PCR Q PECP DMP?R K?QIGLCL F?P CL J?LE JCTCRGB E-link Basic +DKX SSHR /3 DQ TSRSXQS LDC DM halvautomatisk kontrollenhet av typen E-link Basic som kan styre et automatisk program eller hver individuelle funksjon.

8 Transportere ball nummer to Det er mulig å bære en annen ball på lastearmen. En motvekt gir bedre stabilitet Med det lave tyngdepunktet og motvekten for bedre DQ /3 godt egnet for arbeid i skråninger. Kompakt transportposisjon Ved å legge sammen DQ /3 raskt klar for transport. Det kompakte designet sørger for at maskinen er smal ved transport og også at den krever liten oppbevaringsplass. *CJWè RRGQè.2è CL?JJQGBGEèN?IICP *CJWè RRGQè.2è CP BCL KCQR?JJQGBGEC NÊ K?PICBCR G B?E "C QR RRCGLLPCRLGLECLC EH I?L T?PGCPC KCJJMK èak ME èak "CL J?QRC?PKCL TGJ G J?QRC KCB CL BG?KCRCP DP? èak RGJ èak NÊ #RRCPQMK DMPFÊLBQQRPCIICPCL I?L HSQRCPCQ G F WBCL I?L N?IICPCL?JJRGB N?IIC DMJGCL PSLBR PPCJQCL JJRGB IMPPCIR?LR?JJ DMJGCJ?E *CJWè RRGQè.2è CP SRQRWPR KCB CL F?JT?SRMK?RGQI IMLRPMJJCLFCR?T RWNCL # JGLIè.JSQ 'LLN?IIGLEQNPMEP?KKCR I?L QRGJJCQ GLL RGJ MNCP?R PCLQ GLBGTGBSCJJC LQICP &TCP?T DSLIQHMLCLC I?L MEQÊ IMLRPMJJCPCQ K?LSCJR 4CB Ê RPWIIC NÊ CL N?SQCIL?NN I?L BS NPMQCQQCL "CRRC CP LWRRGE FTGQ BS DMP CIQCKNCJ KÊ IH PC EHCLLMK CL QK?J N?QQ?QHC CJJCP FTGQ BS LQICP Ê NÊ CR?LLCR QRCB 1K?PR IMLQRPSCPRC DMJGCFMJBCPC QN?PCP IMQRL?BCP CP SRQRWPR KCB CL DMPFÊLBQQRPCIICP QMK DMJGCPSJJCP NÊ èkk CJJCP èkk "C DMPFÊLBQQRPCIICPLC QGIPCP CL DMPFÊLBQQRPCIIGLE NÊ NPMQCLR CJJCP NPMQCLR "CRRC QN?PCP DMJGC ME QGIPCP?R DMJGCL N?IICQ RCRR #L QCLQMP T?PQJCP MNCP?R PCL NÊ DMJGCL CJJCP FTGQ BCL SR &SPRGEJÊQQWQRCKCR EH P BCR P?QIR ME CLICJR SR RMKKC DMJGCPSJJCP "P?ECR F?P I?N?QGRCR RGJ PC KCB QCE RPC CIQRP? DMJGCPSJJCP 1MJGB IMLQRPSIQHML DMP "CL CLIJC ME NÊJGRCJGEC P?KKCIMLQRPSIQHMLCL QGIPCP CL J?LE JCTCRGB 1ÊDPCKR BCR CP KSJGE NPMBSQCPCQ QRÊJP PCLC?T CRR QRÊJQRWIIC G QRCBCR DMP QTCGQCBC QRWIICP "CRRC PCBSQCPCP QTCGQCQ KKCP RGJ CR KGLGKSK Skånsom senkning til bakken +DKX SSHR /3 RXRSDL ENQ 2 pakkebordet vippes bakover, heves det aktive systemet og tar over ballen fra pakkebordet. Folien kappes og holdes på plass for neste balle. Systemet senker deretter ballen varsomt ned på bakken og unngår på denne måten å skade folien. Dette systemet kan også brukes med en balletipper, noe som gjør det mulig for operatøren UHOOD NUDQ O RHCDM

9 DMP?EC K?AFGLCQ?PC K?LSD?ARSPCB?LB @W %!- #TCPW CDDMPR K?BC RM CLQSPC RF?R RFC GLDMPK?RGML AMLR?GLCB GL RFGQ GQ?Q?AASP?RC?LB?Q ASPPCLR?Q &MUCTCP GL?AASP?AGCQ CPPMPQ MP MKGQQGMLQ K?W MAASP?LB BCR?GJQ MD RFC QNCAGDGA?RGMLQ AF?LECB?R?LW RGKC UGRFMSR LMRGAC 2FCPCDMPC?JJ QNCAGDGA?RGMLQ AMLDGPKCB UGRF WMSP *CJW "C?JCP NPGMP RM?LW NSPAF?QC +?AFGLCQ GL RFGQ LMR QFMUL UGRF AMSLRPW QNCAGDGA COSGNKCLR

LELY ATTIS Rundballepakkere

LELY ATTIS Rundballepakkere Rundballepakkere Innsikt om forsegling Hold oksygenet ute og kvaliteten inne. Ta vare på investeringen. Hold oksygenet ute og kvaliteten inne Planlegg lagring som gir høy fôrkvalitet. SLÅING TØRKING INNHØSTING

Detaljer

LELY ATTIS Rundballepakkere

LELY ATTIS Rundballepakkere LELY ATTIS Rundballepakkere www.lely.com innovators in agriculture Hold oksygenet ute og kvaliteten inne SLÅING TØRKING INNHØSTING Slå gresset dyrene dine trenger. Rask tørking bevarer kvaliteten. Forurensning

Detaljer

LELY ATTIS Rundballepakkere

LELY ATTIS Rundballepakkere LELY ATTI Rundballepakkere www.lely.com innovators in agriculture Det beste fôret kommer godt innpakket Effektiv innpakking Antall folielag kan enkelt stilles inn i forhold til avlingen og hvor lenge den

Detaljer

RBITAL HØYHASTIGHETS RUNDBALLEPAKKER. DET PROFESJONELLE VALG

RBITAL HØYHASTIGHETS RUNDBALLEPAKKER.   DET PROFESJONELLE VALG HØYHASTIGHETS RUNDBALLEPAKKER www.mchale.net DET PROFESJONELLE VALG HØYHASTIGHETS RUNDBALLEPAKKER En høyhastighets rundballepakker som leverer korrekt og jevn overlapp, slik at man oppnår optimal konservering

Detaljer

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker www.mchale.net Det Profesjonelle Valg McHale W2020 er en høyhastighets. Det er en kompakt maskin, som gjør at en fører kan transportere, pakke og stable baller med en traktor eller hjullaster. Den kan

Detaljer

)\' a m -J. 1'l. 2 n. -r'l. : n. m f. _-l. n m. P oo I oo. (.t (rl (rl. (tl. (rl (rl. (rl. -o o -oo. oct. oc) ar) I oo. o o. "9o o. l.) (rt. q).

)\' a m -J. 1'l. 2 n. -r'l. : n. m f. _-l. n m. P oo I oo. (.t (rl (rl. (tl. (rl (rl. (rl. -o o -oo. oct. oc) ar) I oo. o o. 9o o. l.) (rt. q). O ; q,,,, 1? :S : ir i, U, ' r h, ; ) Q _< i i i' 4 0 i9 r r r 0 (, ( ) (r C r ( (,, (r) S) ( (' ( ( " "(, ( 9,, i) C,) (j) : S,) ) (' (r r, CL 4, CL 0: q 0,, ) () S) ) (r (r ( (r (r )' 1',, ) : ( (r )

Detaljer

Rundballepakkere 7710-7730-7740-7820-7850. Rundballepakkere for beste ensileringskvalitet

Rundballepakkere 7710-7730-7740-7820-7850. Rundballepakkere for beste ensileringskvalitet Rundballepakkere 7710-7730-7740-7820-7850 Rundballepakkere for beste ensileringskvalitet 2 Garantert topp silokvalitet Hydraulisk Filmkutter (Svingbord) Kverneland pakkere med svingbord har en hydraulisk

Detaljer

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg

998 FIRKANT. www.mchale.net PAKKER. Det Profesjonelle Valg 998 FIRKANT PAKKER www.mchale.net Det Profesjonelle Valg Firkantpakker med høy kapasitet McHale 998 firkant ballepakker er den allsidige løsning for innpakning av firkantballer. Fornuftig design, kvalitetskomponenter

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere

Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Form No. 3390-675 Rev A Standard skuffe med avstandsstykke Kompakte brukslastere Modellnr. 22522 Serienr. 315000001 og oppover Registrer ditt produkt på www.toro.com. Oversettelse av originalen (NO) *3390-675*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg HÅNDTERINGSUTSTYR www.mchale.net Det profesjonelle valg 691 Rundballegriper McHale s rundballegriper med ruller og spyd er enkel og robust. Avstanden mellom rullene reguleres med en hydraulisk sylinder,

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Rørholdere og støtter Stort utvalg av rørtilbehør designet for å fungere som en enhet. Robust konstruksjon for årevis med pålitelig tjeneste.

Rørholdere og støtter Stort utvalg av rørtilbehør designet for å fungere som en enhet. Robust konstruksjon for årevis med pålitelig tjeneste. Rørholdere og støtter Stort utvalg av rørtilbehør designet for å fungere som en enhet. Robust konstruksjon for årevis med pålitelig tjeneste. Holdere Antall modeller in. mm in. mm Transportabel TRISTAND

Detaljer

SIKKERHET. Sikker transport

SIKKERHET. Sikker transport SIKKERHET Sikker transport Vær oppmerksom på at maskinen kan velte mens den kjøres på eller av en lastebil eller tilhenger. Følg gjeldende forskrifter og regler for sikker transport. Velg en lastebil eller

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG Gardermoen, 01.02.16 Ole Alexander Vanebo 2 PLASSERING MUNCH MUSEET 3 PLASSERING MUNCH MUSEET 4 NYE MUNCH MUSEET PELEARBEIDER Største del av kontrakten

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? PAKKEMASKINER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? AVM-500 + KT-1000 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt www.hiab.com 1 PRAKTISK OG FRI FOR BEKYMRINGER Med hjelp av de lavtbygde MULTILIFT krokløfterne håndterer Du større laster. MULTILIFTs

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Strekkfilmhåndboken. Håndboken som forenkler valg av maskiner. www.h-shop.no / www.h-clausen.no

Strekkfilmhåndboken. Håndboken som forenkler valg av maskiner. www.h-shop.no / www.h-clausen.no Strekkfilmhåndboken Håndboken som forenkler valg av maskiner. www.h-shop.no / www.h-clausen.no Generelt Strekkfilming av gods på pall startet på 70-tallet og har blitt den vanligste formen for transportemballering

Detaljer

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere

MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt www.hiab.com MULTILIFT XR lavtbygde krokløftere Høy kvalitet, lav høyde og vekt De lavtbygde modellene MULTILIFT XR17SL, XR20SL, XR24SL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

DISCO. CLAAS Skiveslåmaskiner

DISCO. CLAAS Skiveslåmaskiner DISCO CLAAS Skiveslåmaskiner CLAAS DISCO Slåmaskiner tilpasset alle behov Brett modellprogram Modeller Vi stiller med flere typer slåmaskiner: CLAAS Disco 3500 TC Modell Bredde CLAAS DISCO Disco 3050 3050

Detaljer

Rundballepresser med variabelt kammer

Rundballepresser med variabelt kammer LELY Welger Rundballepresser med variabelt kammer www.lely.com innovators in agriculture For god kvalitet Slåing Tørking innhøsting Slå gresset dyrene dine trenger. Rask tørking bevarer kvaliteten. Forurensning

Detaljer

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi Inspirert av landbruk Den nye generasjonen automatiske vedmaskiner autochopper Vegmaskinenes nye generasjon Etter nesten fire års produktutvikling ble den tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

Detaljer

ReCon Støttemur prosjekteres til hver enkelt mur. Mengde og type avhenger av høyde, bakfylling og belastning. Vekt i Kg 120X40X

ReCon Støttemur prosjekteres til hver enkelt mur. Mengde og type avhenger av høyde, bakfylling og belastning. Vekt i Kg 120X40X PRISLISTE 2017 ReCon Støttemur prosjekteres til hver enkelt mur. Mengde og type avhenger av høyde, bakfylling og belastning. - Dybde L x H x D i cm 51060 51134160 60 cm 660 51100 51134186 100 cm BUNNBLOKK

Detaljer

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE

FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE FLERBRUKS- OG SPESIALTILHENGERE TILHENGERE JUNKKARI JOBBER FOR DEG Junkkari har arbeidet hardt for at dine transportbehov dekkes rimeligere og mer effektivt enn tidligere. J-serien inkluderer to velkjente

Detaljer

Lely Lotus Vendere. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Lotus Vendere. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Lotus Vendere www.lely.com innovators in agriculture Kontroll på avlingen Mer enn bare et beskyttelsesvern... Alle vernene er sammenkoblet ved hjelp av dreiepunkter som, sammen med støttestengene

Detaljer

TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN *

TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN * TRIMMER MED PÅ KJØPET FOR HELE HUSQVARNA AUTOMOWER 400- SERIEN * *BATTERIDREVET TRIMMER 115 il inkludert lader og batteri VERDI 2599,- HØYDEPUNKTER FRA HUSQVARNA VÅREN 2017 HUSQVARNA RIDER 214TC 39.999,-

Detaljer

Kverneland Taarup BIO. En kompakt og lettkjørt maskin

Kverneland Taarup BIO. En kompakt og lettkjørt maskin Kverneland Taarup BIO En kompakt og lettkjørt maskin Kverneland Taarup BIO Pressing og pakking i samme arbeidsoperasjon Kverneland Taarup BIO - en kompakt løsning med høy kapasitet. 2 Kverneland Taarup

Detaljer

Patentkrav karakterisert ved at

Patentkrav karakterisert ved at 1 Patentkrav 1. Anordning for å forsyne et kjøretøy (81) med elektrisk energi, hvori anordningen omfatter en mottaksinnretning (8) tilpasset for å motta et vekslende elektromagnetisk felt og for å fremstille

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

RAIZER. Isabella. by Liftup

RAIZER. Isabella. by Liftup Raizer gjør det mulig å benytte pasientens egne ressurser ved løft opp fra gulv. Samtidig er nærheten mellom hjelper og pasient med på å skape trygghet. Isabella RAIZER by Liftup Raizer er en mobil løftestol

Detaljer

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX Norwegian R-serie Ny R-serie Den nye Avant R-serien skiller seg fra den tradisjonelle Avantkonstruksjonen når det gjelder styring. I R-serien sitter føreren på den bakre rammedelen på toppen av motoren,

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

Materialheiser Sumner. Sumner 2010 Sumner 2015 Sumner 2020 Sumner Sumner 2204 Sumner 2206 Sumner 2208 Sumner Sumner 2412 Sumner 2416

Materialheiser Sumner. Sumner 2010 Sumner 2015 Sumner 2020 Sumner Sumner 2204 Sumner 2206 Sumner 2208 Sumner Sumner 2412 Sumner 2416 Materialheiser Sumner 2000-serien Sumner 2010 Sumner 2015 Sumner 2020 Sumner 2025 2200-serien Sumner 2204 Sumner 2206 Sumner 2208 Sumner 2210 2400-serien Sumner 2412 Sumner 2416 2300-sERIEN Sumner 2311

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 17. MARS 2018 MED CESSNA AIRCRAFT COMPANY A185F, LN-NFD

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 17. MARS 2018 MED CESSNA AIRCRAFT COMPANY A185F, LN-NFD Avgitt mars 2019 RAPPORT SL 2019/03 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ KJELLER FLYPLASS 17. MARS 2018 MED CESSNA AIRCRAFT COMPANY A185F, LN-NFD Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne

Detaljer

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport

Beskrivelse av aktiviteter og risikoreduserende faktorer for sikker rørtransport Stropping skal utføres i henhold til Norsok R003 punkt 6.1.7. og sikres med wireklemmer Enheter på mindre enn 6 meter skal fraktes i lastebærer Rørlast må stroppes på en slik måte at rørbunter er stabile

Detaljer

SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd

SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd SMG Effektive stroppeautomater for plastbånd SMG 10 /15 SMG 25 / 20S / 25S SMG 50 / 55 SMG 65 SMG 65i / 75i Den nye SMG-generasjon Fra frittstående maskin til helautomatisk pakkelinje 5 Fordeler Brukervennlig,

Detaljer

Hiab 211W Kapasitet på 21 tm

Hiab 211W Kapasitet på 21 tm Hiab 211W Kapasitet på 21 tm Produktbrosjyre Gjør gjenvinning enda enklere Hurtig og kompakt Hiab XS 211W er en kran i 21 tm-klassen som er tilpasset renovasjon. Kranen har høy hastighet og presisjon,

Detaljer

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter 21.05 DIVERSE VERKSTEDSUTSTYR OG VERKTØY Bærbare lufthydraulisk jekker Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter Verkstedkraner Kontakt vårt ordrekontor og be

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Få perfekt skjæring og topp ytelse på åkeren.

Få perfekt skjæring og topp ytelse på åkeren. REDSKAPS TILBEHØR Få perfekt skjæring og topp ytelse på åkeren. Ikke ta sjanser når det gjelder dine Massey Ferguson-redskaper. Vær sikker på at du kun bruker originale Massey Ferguson-reservedeler og

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Lely Hibiscus Rotorriver

Lely Hibiscus Rotorriver Lely Hibiscus Rotorriver www.lely.com innovators in agriculture Storfe trenger rent fôr Jevne og velformede strenger gjør det enkelt å samle opp avlingen Ujevne eller uregelmessige strenger forårsaker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Modul-Express FOR BUD- OG FRAKTTJENESTER

Modul-Express FOR BUD- OG FRAKTTJENESTER Modul-Express FOR BUD- OG FRAKTTJENESTER FOLDBARE HYLLER FOLDBARE HYLLER Systemet er produsert av ultrafast stål og er både lett og robust. Systemet er perfekt for bedrifter som krever god oppbevaringsplass,

Detaljer

www.mchale.net www.mchale.net Bygget for å Vare Presse Serie Ballinrobe, Co. Mayo, Ireland

www.mchale.net www.mchale.net Bygget for å Vare Presse Serie Ballinrobe, Co. Mayo, Ireland Presse Serie Presse Serie McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design og produksjon av landbruksmaskiner,

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Instrukser for transport og løfting

Instrukser for transport og løfting Første utgave Første opplag Les og følg: Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

GMD 102 F-serien GMD 1020 F COMPAKT-serien

GMD 102 F-serien GMD 1020 F COMPAKT-serien Frontmonterte skiveslåmaskiner GMD 102 F-serien GMD 1020 F COMPAKT-serien www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 Kilde: Pixelio/Peter Smola 102 F 1020 F COMPACT KUHN LØSNINGER GIR BEDRE FÔR HVORDAN OPPNÅ HØYEST

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

3M Health Care. Infection Prevention. Operasjonsfrakker

3M Health Care. Infection Prevention. Operasjonsfrakker 3M Health Care Infection Prevention Operasjonsfrakker 3M operasjonsfrakk Standard og forsterket Full beskyttelse med høy komfort. Væskeavvisende. Alkoholavvisende. God styrke. Lavt partikkelslipp. Sveisede

Detaljer

Mobilitet, allsidighet og de beste resultatene i perfekt kombinasjon. Nye KAPEX KS 60 kapp-/gjærsag

Mobilitet, allsidighet og de beste resultatene i perfekt kombinasjon. Nye KAPEX KS 60 kapp-/gjærsag Mobilitet, allsidighet og de beste resultatene i perfekt kombinasjon. Nye KAPEX KS 60 kapp-/gjærsag Festool Kapex KS 60 - brosjyre.indd 1 06.02.2017 13:47:24 Bygget med lidenskap. Bygget for deg. Mobilitet,

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

For å sikre bladene har Flexofold festet dem med patenterte kile-bolter.

For å sikre bladene har Flexofold festet dem med patenterte kile-bolter. seilpropell Flexofold er en dansk kvalitets-propell. Den leveres både med 2 og 3 blader. Propellen er utviklet på bak-grunn av lang erfaring med foldepropellere. Flexofold har lagt vekt på både å gi best

Detaljer

Sex Offender Residency Restriced Areas

Sex Offender Residency Restriced Areas Mp Pi G Di c Hp Ri k T P Li pc c Bb Bi. J c G Bic Yk C G M M Bc k M Pic L Oc F P Hig Bk C Db Pk M V Ppc Cick P C L Ci F Qib k P N Mp Ck' C C M P C A Lci A. Db Pk C P C M V Mi Pk C BH Aic Fi ii A.,. Fi

Detaljer

Befuktning Den beste kompakte elektrode dampbefukteren Moderne sikker og brukervennlig. Condair CP3mini

Befuktning Den beste kompakte elektrode dampbefukteren Moderne sikker og brukervennlig. Condair CP3mini Befuktning Den beste kompakte elektrode dampbefukteren Moderne sikker og brukervennlig Condair Hvorfor Condair? Designet for å passe inn I alle lokaler. Condair `s utseende kan tilpasses til enhver setting.

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1

MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1 MONTERINGSANVISNING NORDIC DESIGN AND COMFORT MONTERINGSANVISNING NORTH BEDS / 1 2 / NORTH BEDS MONTERINGSANVISNING Sov godt i en seng fra North Beds Alle våre senger har 25 års garanti mot ramme- og fjærbrudd

Detaljer

Jordfresere EL 62 - EL 82 - EL 92

Jordfresere EL 62 - EL 82 - EL 92 EL Jordfresere EL 62 - EL 82 - EL 92 JORDBEARBEIDING PÅ SITT BESTE! EL JORDFRESERE EL 62 - EL 82 - EL 92 CULTIROTOR Profesjonelle jordfresere for mange bruksområder EL 62, EL 82 og 92 KUHN jordfresere

Detaljer

Trener: Trener: Core, armer. Core, skuldre FUNCTIONAL FITNESS BASISTRENING KONDISJON STYRKE Vi leverer over hele landet

Trener: Trener: Core, armer. Core, skuldre FUNCTIONAL FITNESS BASISTRENING KONDISJON STYRKE Vi leverer over hele landet BASISTRENING MED THEA NÆSS Thea Therese Vingmark Næss er 7 x verdensmester og 7 x europamester i kickboxing. Hun sverger til kjernemuskulturtrening som en av de viktigste basistreningene for henne, da

Detaljer

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien SEASAFE TRANSPORT AS Blåprodukter Produkter for bygg og anleggsindustrien Verktøykiste Type S 2021 og S 2028 Solid verktøykiste med demonterbare hjul. Lokket kan låses med hengelås, og sikres enkelt i

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3 "t q) )t 9q ) nf;'=i \0.l.j >, @ N c\, l'1 { rrl r) cg K X (), T t'1 s Ss q r' s S i i * r $ t s$ iig *isx i i gs su s $ Ss N SR S f, S = ul ss i? X $ $ g $ T s i :; il \ei V,t. =R U {N ' r 5 >. ct U,sil'

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

Operasjonsfrakker. for din komfort og sikkerhet

Operasjonsfrakker. for din komfort og sikkerhet Operasjonsfrakker for din komfort og sikkerhet Fokus på detaljer Operasjonens lengde, type inngrep, frakkens komfort og beskyttelsesgrad, i kombinasjon med helseutgifter, er faktorer som påvirker ditt

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver

Mekaniseringsøkonomi. Sverre Heggset- landbruksrådgiver Mekaniseringsøkonomi Sverre Heggset- landbruksrådgiver Graslinjer Plansilo Stakk Tårnsilo Ball Slå Rake Plukke Transport Innlegg Rotor Skive Trep Slept Front Butterfly Spre Vende Samle Front Bak Rotor

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Snøfresere. komplett program for alle behov. V-fres VF215

Snøfresere. komplett program for alle behov. V-fres VF215 Snøfresere komplett program for alle behov V-fres VF253 Totrinnsfres TF220 Totrinnsfres TF236 Totrinnsfres TF255 Totrinnsfres TF256 V-fres VF215 V-fres VF230/VF252 Det er med stolthet at vi nå kan presentere

Detaljer

PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN

PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN PRODUKTET SOM REVOLUSJONERER BYGGEBRANSJEN DAGENS UTFORDRINGER I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn

Detaljer

Hiab Multilift XR lavbygde krokløftere

Hiab Multilift XR lavbygde krokløftere Hiab Multilift XR lavbygde krokløftere Produktbrosjyre 2 Brukervennlighet og talløse muligheter til din disposisjon Sikker drift og brukervennlighet er to av de viktigste egenskapene til Hiab Multilift

Detaljer

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn

FOSS - EIK. Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn FOSS - EIK Norskproduserte hengere med lastekapasitet fra 1 til 20 tonn Foss-Eik hengere stort utvalg i modeller og størrelser Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Kontaktinfo. Hengere for Pioner. Katalog Respo Tilhenger AS Vangsvelen Askim

Kontaktinfo. Hengere for Pioner. Katalog Respo Tilhenger AS Vangsvelen Askim Hengere for Pioner Katalog 2017 Kontaktinfo Respo Tilhenger AS Vangsvelen 10 1814 Askim Respos mål er å stadig utvikle og forbedre seg. Det kan derfor forekomme små endringer på hengere slik de er fremstilt

Detaljer