Saksbehandler: Helga Lien Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 19/1041. Formannskapet Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Helga Lien Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 19/1041. Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helga Lien Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 19/1041 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2018 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3.tertial 2018 tas til orientering. 2. Prosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes 3. Det foretas budsjettendring i henhold til tabell 2, Rebudsjettering fra 2018 til Kommunestyret vedtar endret total budsjettramme i henhold til tabell 3, Endret total budsjettramme som følge av rebudsjettering Oppdatert budsjettskjema 2A og 2B for 2019 i tabell 4 og 5 tas til orientering.

2 Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes (Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk) Ordinære investeringsprosjekt Total budsjettramme Budsjettavvik P184 LAGERBYGG MYKJE SKOLE kr kr P331 MYKJE SKOLE kr kr - P360 TORVASTAD SKOLE- OG KULTURSENTER kr kr P409 VEA SYKEHJEM kr kr P500 STORESUND BF ETAPPE 2 kr kr P509 HELGANES MOTORSPORTSENTER kr kr P528 LEGEVAKTBIL kr kr - P539 HUSØY IF - ETAPPE 15 kr kr P549 OPPGRADERING FORSKERROM MV AVALDSNES kr kr P457 PARK/LEKEPLASS ÅKRA kr kr P554 KLARGJØRING AV LOKALER TIL ARKIV KARMØY RÅDHUS kr kr P555 UU OG OPPGRADERING UTEAREAL VEA BH kr kr P562 UNGDOMS- OG ALDERSSENTERET kr kr P571 GRUNNERVERV BORGAREDALEN kr kr P587 SKANNING TEKNISK ARKIV kr - kr - Sum budsjettavvik (merforbruk) kr Årsbevilgninger Budsjett 2018 Budsjettavvik P363 UTSTILLING NORDVEGEN HISTORIESENTER kr - kr - P470 UTSKIFTING RULLENDE MATERIELL BRANNVESENET kr kr P471 BRANN OG REDNINGSMATERIELL kr kr Sum budsjettavvik (mindreforbruk) kr Finansielle investeringer Total budsjettramme Budsjettavvik P702 STIFTELSESKAPITAL, NYE KARMØY NÆRINGSFOND kr kr P705 KJØP AV AKSJER HAUGALAND NÆRINGSPARK AS kr - kr - P185 GASSUTBYGGINGER kr kr - Sum budsjettavvik (merforbruk) kr Samlet budsjettavvik for prosjekter som avsluttes (merforbruk) kr

3 Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2018 til 2019 Tabell 2. Rebudsjettering 2019 Investeringsprosjekt Rebudsjettering fra 2018 til 2019 P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE kr P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN (PLANPROSJEKT) kr P046 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS - UTBEDRING (PLANPROSJEKT) kr P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (avsetning til fond for industrifelt) kr P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (salg av industrifelt Husøy) kr P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING) kr P185 GASSUTBYGGINGER - TILBAKEBETALING AV FORSKUTTERING kr P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE (salgsinntekt 2018) kr P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR kr P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE kr P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN kr P469 STORAMYR IF ETAPPE 2 kr P475 TURVEIER VEA kr P491 KOPERVIK KIRKE (refusjon) kr P495 FERKINGSTAD BF kr P496 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON RANSALARMER kr P498 FILTERUTVIDELSE BREKKE VBA kr P503 KLOAKKUTBYGGING KOLNSE kr P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2 kr P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3 kr P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET kr P512 NY SKOLE EIDE/STOKKASTRAND kr P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER kr P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA kr P526 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT (årsavhengig merforbruk fra 2018) kr P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT) kr P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALEN kr P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG kr P536 Sanering Solheimsbrakkene kr P537 Husøy IF, tilrettelegging til flere tomter kr P538 JOVIKVN. BOLIGTOMT (refusjon) kr P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM (årsavhengig merforbruk 2018) kr P543 EK-INNSKUDD KARMØY KULTUROPPLVELSER AS kr P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN kr P548 VIKINGGARDEN - REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG kr P550 AMLANDSFELTET BF kr P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER kr P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER (refusjon) kr P553 DIGITALISERING (planprosjekt) (årsavhengig merforbruk fra 2018) kr P558 ÅKRA SKOLE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL kr P559 OMSORGSPLASSER (INKL.SPANNE) kr P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK kr P563 TOSTEMVEG kr P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT) kr P566 ENERGIKARTLEGGING - I FORHOLD TIL EPC PROSJEKT kr P567 UTSKIFTING 3 VAREBILER AVLØP kr P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT) kr P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN kr P572 NY HJULLASTER BORGAREDALEN kr P573 RESERVEVANNSFORSYNING kr P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING kr P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG kr P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG kr P580 KAPASITETSUTVIDELSE HØYDEBASSENG kr P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN kr P585 RESERVESTRØM kr P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY kr P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL kr P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT) kr P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT) kr P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (merforbruk 2018) kr P707 KVEITEVIKA KAI kr P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER kr Sum rebudsjettering fra 2018 til 2019 kr MVA-kompensasjon kr Bruk av lån selvkostinvesteringer kr Bruk av lån generelle investeringer kr Bruk av lån startlån kr Bruk av lån bolig og industrifelt kr

4 Vedtakspunkt 4. Endret total budsjettramme Tabell 3. Endret total budsjettramme som følge av rebudsjettering Endring i total Investeringsprosjekt budsjettramme Ny budsjettramme P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE kr kr Kommentar Salg av utleiebolig i 2018 rebudsjetteres i Budsjettrammen økes som en konsekvens av dette. Merforbruk i 2018 for P457 etappe 1 føres P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 kr kr trekkes fra budsjettrammen til etappe 2. KJØP AV BILER 2019 kr kr Mindreforbruk 2018 på P068 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner rebudsjetteres i 2019 og settes av på nytt prosjekt. Finansieringen av endret budsjettramme ivaretas i rebudsjetteringen, tabell 2. Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A og 2B. Tabell 4: Budsjettskjema 2A 2019 (tall i hele tusen kroner) Fordelt per investeringsportefølje Budsjett 2019 Generelle investeringer Selvkostinvesteringer Erverv og Erverv og opparbeidelse opparbeidelse av boligfelt av industrifelt Startlån Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

5 Tabell 5. Budsjettskjema 2B Sektor Investeringsprosjekt Budsjett 2019 Administrasjon P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT) Administrasjon P566 ENERGIKARTLEGGING - I FORHOLD TIL EPC PROSJEKT Administrasjon P585 RESERVESTRØM Administrasjon P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING) Barnehage P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG Barnehage P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV Barnehage P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL Bolig P550 AMLANDSFELTET BF Bolig P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE (PLANPROSJEKT) Bolig P559 OMSORGSPLASSER (INKL.SPANNE) Bolig P495 FERKINGSTAD BF Bolig P536 Sanering Solheimsbrakkene Bolig P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE Bolig P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING) Bolig P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF Bolig P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG Forvaltning P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING) Helse P526 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Helse P496 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON RANSALARMER Helse P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE Idrett P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL Idrett P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER Kultur P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK Kultur P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN Livssyn P046 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS - UTBEDRING (PLANPROSJEKT) Livssyn P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER Livssyn P586 AVALDSNES KIRKE - RESTAURERING Næring P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING Næring P537 Husøy IF, tilrettelegging til flere tomter Næring P469 STORAMYR IF ETAPPE Næring P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR Nærmiljø P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE Nærmiljø P475 TURVEIER VEA Nærmiljø P548 VIKINGGARDEN - REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG Nærmiljø P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY Nærmiljø P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING Nærmiljø P486 TURVEIER ALMANNAMYR Nærmiljø P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT) Nærmiljø P705 HISTORISKE AVALDSNES BUKKØY - NYTT TATK PÅ LANGHUSET Omsorg P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN Omsorg P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA Omsorg P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG Omsorg P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET Omsorg P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN

6 Samferdsel P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT) Samferdsel P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN Samferdsel P563 TOSTEMVEG Samferdsel Pxxx Kjøp av biler Samferdsel P707 KVEITEVIKA KAI Samferdsel P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN (PLANPROSJEKT) Samferdsel P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVILGNING) Samferdsel P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING) Samferdsel P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN Samferdsel P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES Skole P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM Skole P558 ÅKRA SKOLE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL Skole P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE Skole P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG Skole P512 NY SKOLE EIDE/STOKKASTRAND VAR P580 KAPASITETSUTVIDELSE HØYDEBASSENG VAR P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALEN VAR P567 UTSKIFTING 3 VAREBILER AVLØP VAR P573 RESERVEVANNSFORSYNING VAR P503 KLOAKKUTBYGGING KOLNSE VAR P498 FILTERUTVIDELSE BREKKE VBA VAR P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN VAR P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT) VAR P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN VAR P572 NY HJULLASTER BORGAREDALEN VAR P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT) VAR P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT) VAR P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN VAR P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH Økonomi P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT) Økonomi P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING) Sum investeringer i anleggsmidler

7 Saken gjelder: Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial ( ) har fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres det opp status per for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt prosjektrapport. Saken er bygget opp på følgende måte: I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2018 og regnskapet for I del 2 gis det en status for de største flerårige investeringsprosjektene. I del 3 gis den en oversikt over prosjekter som nå avsluttes. I del 4 gis den en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet. I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for I hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2019 ubrukte bevilgninger til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2018 og regnskap 2018 Budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2018 og faktisk investeringskostnad i Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2018 var forskjellig fra budsjettert. Dette skyldes typisk forhold som forsinkelser, eller at kostnadene av andre grunner kommer senere enn tidligere anslått. Det er i 2018 investert i anleggsmidler (gjenspeiler budsjett- og regnskapsskjema 2B) for kroner 343 millioner mot budsjettert kroner 466 millioner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler. Investeringsnivået i 2018 er kroner 22 millioner lavere sammenliknet med regnskap 2017, som var kommunens så langt høyeste. Karmøy kommune har de siste årene hatt til dels store etterslep på investeringer, dvs. at de har tatt lengre tid enn opprinnelig budsjettert. Budsjettavviket i 2018 på kroner 123 millioner anses som relativt beskjedent sammenliknet med tilsvarende budsjettavvik i 2017 som var på kroner 425 millioner kroner. Årsaken til at budsjettavviket er lavere i 2018 knyttes blant annet til budsjettjusteringene som er tatt i forbindelse med investeringsrapport per 1. og 2. tertial 2018 basert på oppdaterte prognoser for inneværende regnskapsår.

8 Budsjettavvik/mindreforbruk kan skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I all hovedsak skyldes avviket i 2018 tidsforskyvninger. Med dette menes forsinket faktisk fremdrift i prosjektet eller forsinket økonomisk fremdrift i forhold til siste prognose. Kommunens investeringsvilje har vært voksende de siste årene og flere vedtatte investeringsprosjekt er forsinket med bakgrunn i manglende kapasitet. Komplekse investeringsprosjekt kan støte på hindringer underveis som må løses og dermed medfører forsinket fremdrift. Årsaken til vesentlige budsjettavvik for 2018 er kommentert per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger her å kommentere spesielt de prosjektene som står for de største budsjettavvikene: P511 Planleggingsmidler, langtidsplasser, omsorgstun med videre fastlandet. Budsjett 2018: kroner 49,912 millioner Regnskap 2018: kroner Budsjettavvik 2018: kroner 49,823 millioner. Prosjektet har en samlet budsjettramme på kroner 50 millioner og er knyttet til blant annet planlegging og erverv av areal på fastlands Karmøy til fremtidig utbygging av heldøgns omsorgsplasser mv. Kommunen er i dialog med grunneierne men det var i 2018 og nå knyttet stor usikkerhet til når en avtale kan forventes å være klar. Ubrukte budsjettmidler fra 2018 er derfor anbefalt rebudsjettert i Midlene som ble brukt i 2018 var knyttet til utarbeidelse av takst, samt juridisk bistand. P513 Åkra erverv/infrastruktur/idrettshaller Budsjett 2018: kroner 31 millioner Regnskap 2018: kroner 18,3 millioner Budsjettavvik 2018: kroner 12,701 millioner. Prosjektet er tredelt og består av erverv av eiendom til idrettshaller og fremtidig skoletomt, bygging av en dobbel idrettshall og rivning av eksisterende hall, og infrastruktur samt rivning av løe og hus på skoletomten. Prosjektet har en netto total budsjettramme på kroner 157,5 millioner. Budsjett 2018 er i all hovedsak knyttet til bygging av idrettshaller. Byggeprosjektet ble igangsatt sent november Det var derfor per 2 tertial 2018 vanskelig å forutse hvor mye budsjettmidler som skulle påløpe resten av 2018, før selve byggingen var igangsatt. Budsjettavviket er ikke knyttet til forsinket fremdrift og forventet ferdigstillelse av idrettshallene er uendret. Rådmannen viser også til fremlagt orienteringssak/notat på referatlisten vedrørende igangsettelsen av byggeprosjektet.

9 P610 Tiltak iht. hovedplan vann (planprosjekt) Budsjett 2018: kroner 20 millioner. Regnskap 2018: kroner 8,976 millioner. Budsjettavvik 2018: kroner 11,024 millioner. Prosjektet er knyttet til hovedplan vann, som er under arbeid. Bruk av midlene så langt er knyttet opp mot utskiftninger av vannledninger i pågående prosjekt iht. hovedplan avløp. Erfaringene viser at det er mer komplisert å lage gode prognoser knyttet til arbeider under bakken. Dette skyldes blant annet at tilstand og omfang ofte ikke er helt kjent før grøften er gravd. Dette igjen kan føre til forsinket fremdrift og økte kostnader. Med bakgrunn i at hovedplan vann ikke enda er ferdig er det vanskelig å snakke direkte om forsinkelser. Men prosjektene har den siste tiden stått ovenfor en merkbar kostnadsøkning sett sammen med prosjekter iht. hovedplan avløp. Status og oversikt over fremdrift, omfang og kostnadsutvikling vil fremkomme når hovedplan vann legges frem for behandling og hovedplan avløp revideres i løpet av P512 Ny Eide/Stokkastrand skole Budsjett 2018: kroner 9 millioner. Regnskap 2018: kroner 3,849 millioner. Budsjettavvik 2018: kroner 5,151 millioner. Skoleprosjektet har en samlet netto budsjettramme på kroner 416 millioner og er enda i prosjekteringsfasen. Grunnundersøkelser på infrastruktur og arkitektkonkurranse er gjennomført. Samspillentreprise for prosjektering og bygging av skole og idrettshall ble tildelt i Kostnadskalkylen viser at det må utføres kostnadsreduserende tiltak i prosjekteringen for å løse utkastet som vant arkitektkonkurransen i Prosjektets fremdrift i forhold til periodisert budsjett er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men foreløpig opprettholdes ferdigstillelsen til Kalkulasjon og utfordringer i forbindelse med anskaffelsen av entreprenør har gjort til at hele budsjettrammen ikke ble brukt i P057 Opparbeidelse industrifelt Budsjettert salgsinntekt 2018: kroner -83 millioner. Regnskap salgsinntekt 2018: kroner -26,269 millioner. Budsjettavvik 2018: kroner -56,731 millioner. Prosjektet er en del av budsjettskjema 2A og faller ikke inn under investeringer i anleggsmidler som de andre omtalte investeringsprosjektene. Prosjektet brukes til budsjettering av inntekter ved salg av industrifelt, samt avsetninger/bruk av fond for industrifelt. Det ble i 2018 solgt syv industritomter, fordelt på Husøy, Stølsmyr/Raglamyr, Vestheim og Vea øst. Periodisering av salgsbudsjett knyttet til tomter kan være utfordrende siden du er avhengig av etterspørsel. Hovedårsaken til budsjettavviket knyttet til salg av industrifelt i 2018 skyldes forsinket fremdrift knyttet til salg av tomteområder til Husøy til Karmsund havn IKS. I kommunestyre sak 89/18 var planen at område 2,3 og 4 skulle være oppgjort innen Nødvendige avklaringer førte til forsinkelse i prosessen helt mot slutten av året. Den formelle kontraktsinngåelsen og oppgjøret ble derfor flyttet til Oppgjøret fant sted og det ble innbetalt kroner 54,962 millioner. Resterende kroner 16 millioner av kjøpesummen på kroner 71 millioner er innbetalt i perioden som en årlig innbetaling til kommunen.

10 Del 2: Status per på utvalgte investeringsprosjekt Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største investeringsprosjektene mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til at disse prosjektene er store med tanke på total budsjettramme har det også vært stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret Kortfattet status for hvert enkelt investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport. P505 Vea sykehjem byggetrinn 2 Vedtatt total budsjettramme: kroner Regnskap per : kroner Vea sykehjem byggetrinn 2 bestående av 61 rom ble tatt i bruk av ansatte og brukere høsten Vea sykehjem (byggetrinn 1 og 2)har nå 107 plasser fordelt på både korttids- og langtidsplasser. Dette er dermed kommunens største og mest moderne og funksjonelle sykehjem. Bygget har mottatt positive tilbakemeldinger fra ansatte, beboere og besøkende. Det er et bygg med fremtidsrettet velferdsteknologi som skal lette og tilrettelegge for ansatte og beboere. Pasientsikringsanlegg og elektronisk legemiddelhåndtering er med på å bedre sikkerheten for beboerne. Valgte løsninger knyttet til velferdsteknologi er av de mest moderne i sitt slag i Norge og legger grunnlag for videre arbeid med oppgradering av pasientsikringsanlegg ved andre institusjoner i kommunen. Prosjektet har et totalt utgifts budsjett på kroner 193,9 millioner. Kroner 99,7 millioner av totalinvesteringen dekkes av investeringstilskudd fra Husbanken, som for øvrig ble inntektsført i Prosjektet valgte å benytte delte entrepriseformer for Vea sykehjem byggetrinn 2. Denne entrepriseformen har sine fordeler med at byggherre blant annet har direkte kontakt med sideentreprenører og er tett på alle bidragsytere i hele byggeprosessen. Erfaringene fra dette prosjektet viser at denne entrepriseformen også er svært krevende for byggherren, noe som har gitt seg til kjenne ved blant annet noe forsinket overlevering av bygget fra byggherre til brukere og ansatte. Innflyttingen var planlagt i august og bygget skulle vært ferdig i mai/juni. Innflytting ble utsatt til slutten av oktober av følgende årsaker: - Sen anskaffelse av pasientsikringsanlegg - Manglende bemanning hos enkelte leverandører - Utbedring av mangler, der i blant baderom - Mangelfull utførelse på branntetting Ved utgangen av 2018 gjenstår det noen pågående reklamasjonssaker som enda ikke er avklart. I tillegg er det inngått skjøtselsavtale for uteområdene for tre år frem i tid. P535 Vormedal ungdomsskole, rehab/påbygg Vedtatt total budsjettramme: kroner Regnskap per : kroner Forventet ferdigstillelse: 3 kvartal 2020.

11 Prosjektets arbeidsomfang inkluderer renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til skolen. Bygging av nytt tilbygg er nå ferdig og rehabilitering av bygg C og D ble startet januar Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme. Målet med prosjektet er å øke elevkapasiteten fra dagens 360 elever til 540 og rehabilitere eksisterende skolebygg opp til TEK10 standard. Prosjektet har ut i fra denne premissen utarbeidet en prognose som tilsier at energiforbruket vil bli redusert med rundt kwh på helårsårsbasis fra 2021 på grunn av standarden som skal etterleves i TEK10, samt installasjon av et geo-varmeanlegg. Prosjektet er inndelt i 3 stk. byggetrinn i perioden juni 2017 til august Byggetrinn I: Nytt administrasjonsbygg og uteområder ferdigstilt desember Byggetrinn II: Rehabilitering bygg C og D januar 2019 august Byggetrinn III: Rehabilitering bygg B august 2019 august 2020 Nybygg og uteområder ble overtatt i desember 2018, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukere som er veldig fornøyd med resultatet. Noen mindre restarbeider gjenstår for byggetrinn I, men disse blir ivaretatt fortløpende og skal være ferdig den 1. mars Prosjektet er ved årsskiftet 2018/2019 på plan i forhold til fremdrift og økonomi. Det er i 2018 forbrukt rundt 46 millioner i forhold til periodisert budsjett på 50 millioner, dette budsjettavviket vurderes som relativt lite. Nybyggfasen av prosjektet er nå ferdigstilt, og prosjektet går inn i en rehabiliteringsfase. Rehabilitering er forbundet med noe større usikkerhet i forhold til nybygg. På tross av dette vurderes fremdriftsplan og total budsjettramme realistisk. P600 Hovedplan for avløp (planprosjekt) Vedtatt total budsjettramme: kroner Regnskap per :kroner Planperiode: Investeringsprosjektet er et planprosjekt med tilhørende underprosjekt. Planprosjektet er knyttet opp mot vedtatt hovedplan for avløp og prioriterte tiltak i planen. Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til vannmiljø. Gjeldene Hovedplan for avløp ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 16.juni I Hovedplan for avløp er det en omfattende handlingsplan bestående av: Rehabilitering og separering av eksisterende avløpsnett Rehabilitering av eksisterende avløpspumpestasjoner Bygging av nye avløpspumpestasjoner Bygging av renseanlegg

12 Erfaringstall de siste årene viser at kostnader for ledningsutskiftning i vedtatt plan er estimert for lavt. Det er flere årsaker til kostnadsøkningen, herav større krav til sikkerhet til utførende og omgivelser, generell prisøkning hos entreprenører og på materiell, i tillegg til økte dimensjoner av overvannsledninger som fører til større og dypere grøfter enn forutsett. Med bakgrunn i dette er det varslet at hovedplanen må revideres. Det tas sikte på at saken kommer til politisk behandling høsten Det er i 2018 utført arbeid pålydende kroner 80 millioner, mot kroner 85 millioner budsjettert. Dette budsjettavviket anses som forholdsvis lite og det har vært stor aktivitet knyttet til avløp i Utført arbeid iht. budsjett 2018 VA-anlegg Vågen, Kopervik VA- anlegg Sandane mot Ådland VA-anlegg Kittelboten og Nordalboten samarbeid med Vegvesenet VA-anlegg Snikvegen samarbeid med utbygger VA-anlegg Jovikvegen samarbeid med privat utbygger og eiendomsavdelingen VA-anlegg Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet. Ny pumpestasjon Torvastadvegen Forlengelse utslippsledning Gofarnes Samarbeid med Haugesund kommune Sakkestadbekken. Under arbeid Under arbeid: Norheim-Vormedal del 2 Under arbeid: Kartmyr Stølsmyr Prosjektert Tveitavegen-Tjøsvollvegen: utslipp og sjøledninger Tveitavegen-Tjøsvollvegen: pumpestasjon og ledningsanlegg Overvannstunnel Norheim Prestavegen Slettebøvegen Delvis prosjektert: Sandane mot Mosbron og Ådland Under prosjektering: Husøy pumpestasjon og ledningsanlegg Endret oppstart til 2020: Bøvågen-Jomfruvegen Resipientundersøkelse Åkrehamn med påfølgende utarbeidelse av utslippssøknad til Fylkesmannen. Del 3: Prosjekter som skal avsluttes. Investeringsprosjekt som skal avsluttes per er satt opp i tabell 1, under vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for prosjekt som avsluttes i 2018 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen. I dette avsnittet omtales prosjektene med mest avvik eller av andre grunner bør kommenteres spesielt. Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resten av investeringsprosjektene som avsluttes.

13 Ordinære investeringsprosjekt Prosjektene avsluttes med et samlet merforbruk på kroner 0,58 millioner. P587 Skanning teknisk arkiv utgår som følge av at tidligere bevilgning ble slått sammen med P553 Digitalisering i forbindelse med budsjett P549 Oppgradering forskerrom mv Avaldsnes ble først bevilget i Bevilgningen utgår uten at prosjektet er realisert. Dette med bakgrunn i at det er innarbeidet nye store investeringsprosjekt knyttet til Historiske Avaldnes i budsjett P500 Storesund boligfelt etappe 2 avsluttes med et mindreforbruk på kroner 0,4 millioner. Det ble i 2017 gjort en omlegging knyttet til budsjettering av bolig- og industriprosjekt (Ksak 48/17). Budsjettrammen henviser til restbusjettering av arbeidet fra og med Det ble satt av 0,5 millioner med bakgrunn i behov for omlegging av ledningsnett. Dette har i ettertid vist seg å være mindre kostbart enn først antatt. P571 Grunnerverv Borgaredalen avsluttes med et merforbruk på kroner 1,3 millioner. Det var i 2018 er pågående sak knyttet til en ekspropriasjon med grunneier. Skjønnet var for retten i august og slutningen er datert 12. september Kommunen har utbetalt til grunneier i henhold til rettens slutning. Årsbevilgninger Prosjektene avsluttes med et samlet mindreforbruk på kroner 0,36 millioner. P363 Utstilling Nordvegen historiesenter hadde en restbevilgning på 1,7 millioner. Budsjettmidlene ble trukket ut i forbindelse med investeringsrapport per 2.tertial for å innarbeides i budsjett I budsjett er det innarbeidet ett nytt investeringsprosjekt, Historiske Avaldsnes ny utstilling, med en budsjettramme på kroner 15 millioner. Denne bevilgningen utgår som følge av dette. P470 Utskifting rullende materiell brannvesenet og P471 Brann og redningsmateriell utgår begge som følge av at Karmøy kommune har blitt en del av Haugaland Brann og Redning IKS. Fremtidige investeringer knyttet til brannvesenet håndteres nå i det interkommunale selskapet. Finansielle investeringer Prosjektene avsluttes med et samlet merforbruk på kroner 3,39 millioner. P702 Stiftelseskapital, nye Karmøy næringsfond avsluttes med et merforbruk. Årsaken til dette var at deler av kapitalen ble vedtatt finansieres av ubundet investeringsfond. Når investeringsregnskapet ble gjort opp ved årsslutt ble det ikke dette nødvending å belaste investeringsfondet, jf. vedtatt finansieringsrekkefølge av generelle investeringer i økonomireglement investering. Investeringen er finansiert av ubrukte lånemidler. P705 Kjøp av aksjer Haugaland næringspark AS er knyttet til vedtatte transaksjoner behandlet i kommunestyret, sak 145/18. Transaksjonene er foretatt og prosjektet avsluttes.

14 P185 Gassutbygginger gjelder tilbakebetaling fra Gasnor i henhold til avtale knyttet til forskuttering av kroner 5 millioner i forbindelse med legging av naturgassledning til Vestheim. Gasnor valgte å tilbakebetale forskuttert beløp i sin helhet i Budsjettert inntekt i reverseres derfor. Prosjektet anses nå som ferdig og avsluttes. Del 4: Årsbevilgninger Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. I tabell 4 er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status per Årsbevilgningen samlet har et mindreforbruk på kroner 2,1 millioner i Ser man bort fra mindreforbruket knyttet til P068 Kjøp av vedlikeholsmaskiner som anbefales rebudsjettert i 2019 er årsbevilgningene samlet i tilnærmet balanse. P068 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner har et betydelig mindreforbruk på kroner 2,1 millioner i Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet. I 2018 er det blant annet kjøpt inn industriplenklippere, minitraktor, klippepadder, sandstrøer og bioklippere. I tillegg ble det bestilt en lastebil og en varebil for til sammen kroner 2,1 million som grunnet behov for ombygging ikke rakk å bli levert i 2018 og derfor heller ikke er belastet i regnskapsåret Rådmannen foreslår unntaksvis i dette tilfellet at ubrukte budsjettmidler fra 2018 rebudsjetteres i 2019 for å dekke utgiftene knyttet til lastebil og varebil bestilt i 2018 som vil bli levert og belastet i Det vurderes hensiktsmessig at det opprettes et nytt ordinært prosjekt i 2019 til overnevnte lastebil og varebil og at dette da holdes separat fra årsbevilgningen i Se forslag til rebudsjettering og oppdatert budsjettskjema 2B sendere i saken. P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg hadde i 2018 et merforbruk på kroner 0,75 millioner gikk med på rehabilitering av garderobene i svømmehallen og etablering av nye elev toaletter på Skudenes ungdomsskole. Oppgradering av klimaskall fasaden i sør på rådhuset og fasader på kinobygget ble også gjennomført i Disse arbeidene ble gjort i sammenheng med tiltakspakken 2016/2017. Planleggingen av nye garderobefasiliteter på brannstasjonene er i gang. I tillegg er det gjennomført mindre/nødvendige oppgraderinger av kommunens bygg fortløpende. Erfaringer viser at det jevnlig dukker opp investeringsbehov i denne kategorien i løpet av budsjettåret. Det er derfor viktig å ha en budsjettpost av denne typen for å løse oppdukkende behov fortløpende, i tillegg til planlagte tiltak. Budsjettposten med bakgrunn i behov styrket i budsjett Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende årsbevilgningene satt opp i tabellen.

15 Årsbevilgninger Budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjettavvik P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS kr kr kr P068 KJØP AV VEDLIKEHOLDSMASKINER kr kr kr P141 IKT-INVESTERINGER kr kr kr -636 P335 INVENTAR OG UTSTYR OPPMÅLING kr kr kr P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER kr kr kr P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG Akr kr kr P584 REHABILITERING KIRKEBYGG kr kr kr - P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP kr kr kr 90 Sum budsjettavvik kr Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2018 i 2019 I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over budsjettmidler fra 2018 som rebudsjetteres i Oversikt over rebudsjettering per prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B (investeringer i anleggsmidler). Totalt rebudsjetteres det for kroner 141,7 millioner, fordelt og finansiert per investeringsporteføljene som vist i oversikten under. Rebudsjettering innebærer ikke at total prosjektramme endres, men innebærer at ubrukt bevilgning, i 2018 til flerårige prosjekter reguleres inn i årsbudsjettet for I noen tilfeller er det brukt mer midler i slike prosjekter enn det som var satt av i årsbudsjettet, og i slike tilfeller trekkes dette fra årsbudsjettet for 2019 slik at total prosjektramme opprettholdes også for disse. Sum rebudsjettering fra 2018 til 2019 kr MVA-kompensasjon kr Bruk av lån selvkostinvesteringer kr Bruk av lån generelle investeringer kr Bruk av lån startlån kr Bruk av lån bolig og industrifelt kr I tillegg til ordinær rebudsjettering foreslås det i noen tilfeller andre justeringer: P068 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner Det foreslås at ubrukte budsjettmidler på kroner 2,139 millioner rebudsjetteres i 2019 på et nytt investeringsprosjekt Kjøp av biler 2019 jf. omtale av prosjektet i sakens del 4. P057 Opparbeidelse industrifelt Prosessen vedrørende salg av industrifelt på Husøy til Karmsund Havn IKS ble forsinket. Oppgjøret fant sted og det ble innbetalt kroner 54,962 millioner. Resterende kroner 16 millioner av kjøpesummen på kroner 71 millioner er innbetalt i perioden som en årlig innbetaling til kommunen. Salgsinntekten på kroner 54,962 millioner rebudsjetteres derfor i P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte (planprosjekt), budsjett 2018 ble trukket ut i

16 forbindelse med rapport per 2 tertial grunnet forsinket i fremdrift. Samtidig ble det solgt en uhensiktsmessig bolig i Inntekten fra salg av kommunale utleieboliger brukes som en del av finansieringen til dette prosjektet, jf. Økonomireglement investering, avslutt fullmakter, punkt 2. Inntekten på kroner 0,56 million i 2018 rebudsjetteres i 2019 og total budsjettramme økes tilsvarende. Ny budsjettramme for planprosjektet blir da på kroner 27,735 millioner. P457 Park/lekeplass Åkra etappe 1, prosjektet ble ferdigstilt i 2018 med et merforbruk på kroner Det er lagt opp til en etappe 2 fra 2019 med en total budsjettramme på kroner 2 millioner. Rådmannen foreslår at prosjektene sees i sammenheng og at merforbruket fra 2018 for etappe 1 trekkes fra total avsatt budsjett til P701 Park lekeplass Åkra etappe 2. Ny total budsjettramme for etappe 2 blir da kroner 1,79 millioner. Prosjektrapport Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon. Forklaring til rapportens kolonner: Bevilgning inndelingen i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning og planprosjekt i henhold til vedtatt økonomireglement investering. Vedtatt total budsjettramme henviser til prosjektets sist vedtatte totale budsjettramme. Akkumulert regnskap per 3.tertial 2018 Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial Akkumulert budsjett t.o.m 2018 Sum budsjett tidligere år pluss budsjett Årsbudsjett 2018, inkl.endringer Vedtatt budsjett for 2018, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året. Regnskap 2018 per 3.tertial Regnskap for 2018, januar-desember. Avvik mellom budsjett 2018 og regnskap 2018 årsbudsjett 2018 minus regnskap Til rebudsjettering 2019 beløp som søkes rebudsjettert i 2019 Prosjektfase fastsettelse av fase gjelder alle ordinære investeringsprosjekt. Rød fase Behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %) Gul fase Prosjektering (usikkerhetsgrad +/- 20 %) Grønn fase Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

17 Forventet ferdigstillelse henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på kjent informasjon. Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen sign. Oversikt over vedlegg: Prosjektrapport 3.tertial 2018