KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016"

Transkript

1 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016 Oppdatert

2 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr Tillegg pr. tomt fra Kr Tillegg pr. tomt > 20 Kr Planendring som krever offentlig ettersyn Kr Planendring som ikke krever offentlig ettersyn Kr Reguleringsplan uten om fritidsbebyggelse Fastgebyr planareal under 75daa Kr Tillegg for areal mellom 75 daa og 125 daa Kr Tillegg for areal over125 daa Kr Gebyr for opplysning til eiendomsmegler Kr Byggesaksbehandling 1. Søknad om tillatelse i tiltaksklasse 1,2 og 3 etter PBL 20-4 for oppføring, tilbygg og vesentlig reparasjon av bygning. Det arealet som faller rimeligst ut av bebygd areal og bruksareal legges til grunn. Er bruksareal lik null, regnes bebygd areal. Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Areal 0 50m 2 Kr Kr Kr Areal m 2 Kr Kr Kr Areal m 2 Kr Kr Kr Tillegg pr. påbeg. 100 m 2 over 200 m 2 Kr Kr Kr Avhengig av tiltakets art multipliseres ovenstående beløp 2. med følgende A. Søknad etter PBL 20-4 B. Kaldtlager, garasjer m.v. B.1 Redskapshus over 100 m 2 etter 2A C. Bruksendring/omdisponering D. Rammetillatelse (1. trinns behandling) E. Igangsettelsestillatelse (2. trinns behandling) F. Dersom et arbeid begynner før igangsettelsestillatelse er gitt gis et tilleggsgebyr på 1,0 av behandlingsgebyr som framgår av punkt 1 og 2 G. Ufullstendige søknader gis et tilleggsgebyr på 0,50 av behandlingsgebyr som framgår av punkt 1 og Faktor 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,25 Varige konstruksjoner og anlegg, grøfter, terrenginngrep, veg, avkjøring og andre søknader som ikke relateres til areal fastsettes etter tabell 1, under areal 0 m 2 Kl. 1 Kl. 2 Kl Tekniske installasjoner, ovn, pipe, sanitær, ventilasjon m.v Kr. 674 Kr Kr Riving Kr Fasadeendring Kr a Skilt Kr Skilt i strid med vedtektene og som krever 7.b behandling i planutvalget Kr Innhegning mot veg Kr a Delingstillatelse Kr

3 9.b Deling av enkelttomter i h.h.t. reguleringsplan Kr Brukstillatelse/ferdigattest Kr b Brukstillatelse/ferdigattest mindre tiltak 20-4 Kr Ferdigattest når brukstillatelse er gitt Kr. 830 Tillegg for oversendelse til andre myndigheter, gebyr pr. oversendelse Kr a Tillegg for behandling av dispensasjon og unntak Kr b Enkle dispensasjoner og unntak Kr c Tyngre dispensasjoner Kr Grunnundersøkelse Kr Utslippstillatelse Kr Behandling av forurensningssaker etter saksbehandl. forskrift Kr Behandling av lokal godkjenning av foretak: a. Første behandling pr. funksjon og pr. faglig leder b. Senere behandling av identisk søknad c. Søknad om ansvarsrett pr. foretak d. Søknad om personlig godkjenning pr. funksjon 3 Kr. 690 Kr. 690 Kr. 460 Kr Kr Behandling etter eierseksjonsloven, uten befaring (Statlig regulert) 19. Behandling etter eierseksjonsloven, med befaring Kr (Statlig regulert) Dersom gebyret blir urimelig i forhold til det arbeidet bygningsmyndigheten har, kan enhetsleder for teknisk drift 20. fastsette et passende gebyr. Klager på slik fastsetting behandles av formannskapet, jfr. forvaltningslovens For avslåtte saker regnes 75% av fullt gebyr. Gebyret skal ikke overstige kr. 6555,- Forlengelse av utgått tillatelse der plangrunnlaget ikke er endret Kr Endring med tillatelse på bakgrunn av reviderte planer som medfører behandling. Dersom det er et nytt bygg med ny plassering regnes fullt gebyr. Kr Evt. gebyr for ansvarsrett kommer i tillegg Bruksendring mellom bolig og hytte der den omsøkte bruken har vært godkjent tidligere og all krav åpenbart er oppfylt Kr Bruksendring fra bolig til hytte Kr. 545 Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr

4 Areal fra 2001 økning pr. påbegynt da. Kr /da. (areal utover 5000 m 2 faktureres etter medgått tid, dvs kr timesats etter medgått tid) Punktfeste med oppmålingsforretning Kr Grunneiendom og festegrunn uten oppmålingsforretning gjelder hvis vilkår i matrikkelloven 10 fjerde ledd er oppfylt (pkt. 5.1 over). Hvis deler av grense likevel må måles/merkes, faktureres evt. oppmåling av disse grensene etter medgått tid, dvs. kr timesats etter medgått tid Punktfeste uten oppmålingsforretning Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Areal fra 2001 økning pr. påbegynt da. Kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr. seksjon) Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Areal fra 2001 økning pr. påbegynt da. Kr /da Oppretting av anleggseiendom Volum fra m 3 Kr Volum fra 2001 m 3 - økning pr. påbegynt m 3 Kr /1000 m Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr er: Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 61.1, 6.1.2, og Tillegg for oppretting av matrikkelenhet på grunn av at oppmålingsforretning må utsettes på grunn av klimatiske forhold, opparbeidelse av veger m.m. Matrikkellovens 6, annet ledd Kr. 0, Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense satt til 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Anleggseiendom 4

5 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3 Volum fra m 3 Kr Volum fra m 3 Kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som kommer i tillegg. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål Areal fra m 2 Kr Areal fra m 2 Kr Arealoverføring pr. nytt påbegynt da. medfører en gebyrøkning på: Kr /da. Areal utover 5000 m 2 faktureres etter medgått tid, dvs. kr timesats etter medgått tid Anleggseiendom For anleggseiere kan volum som skal overføres fra en matrikkel til en annen,- ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for en sammenføyning er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m 3 Kr Volum fra m 3 Kr Volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m 3 medfører en Kr /1000 m 3 gebyrøkning på: 6.5 Utstikking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter Kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av eksisterende grenser/rettigheter faktureres etter medgått tid. Minstegebyr er kr Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde Kr For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr. 0 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 6.8 Urimelig gebyr 5

6 Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den hun/han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6.9 Betalingstidspunkt Kommunen vedtar at gebyret skal kreves etterskuddsvis 6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr. 244 Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 485 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Timesatser Timesats oppmålingsingeniør Kr. 921 Timesats for et målelag Kr Barnehage Barnehage full tid, 5 dager pr. uke Kr pr. mnd. Barnehage deltid, 4 dager pr. uke Kr pr mnd. Barnehage deltid, 3 dager pr. uke Kr pr. mnd. Barnehage deltid, 2 dager pr. uke Kr pr. mnd. Søskenmoderasjon barnehage, barn nr. 2 30% Søskenmoderasjon barnehage, barn nr. 3 og følgende 50% Kost barnehage, pr. mnd. Kr Bibliotek Purregebyr, 1. gangs purring Kr. 31 Purregebyr, 2. gangs purring Kr. 51 Purregebyr, 3. gangs purring Kr. 103 Eiendomsskatt Sats Av fastsatt eiendomsskattetakst 5 %0 6

7 Idrettshallene Lag og foreninger med en ikke- kommersiell aktivitet betaler ikke moms. For andre kommer moms i tillegg til oppsatt pris. GAUSDALHALLEN utleiepriser for innenbygds Leie av hallen hverdager, pr. time, innenbygds Kr. 53 Leie av hallen lørdag/søndag, pr. time, innenbygds Kr. 53 Leie pr. enhet i salen (1/3 2/3). Gjelder bare når begge enheter er i bruk. Pr. time hverdager Kr. 53 Leie pr. enhet i salen (1/3 2/3). Gjelder bare når begge enheter er i bruk. Pr. time lørdag/søndag Kr. 53 GAUSDAL ARENA utleiepriser for innenbygds Flerbrukshallen, hel hall pr. time Kr. 53 Flerbrukshallen ½ hall, pr. time Kr. 53 Styrkerom, månedskort, enkeltpersoner Kr. 166 Styrkerom, månedskort, gruppe (over 5 personer) Kr Spinningsrom Kr. 53 Skumgrop, i tillegg til hall Kr. 53 Dansesal Kr. 53 Klubbrom Kr. 53 Gausdalhallen, hel hall pr. time Kr. 53 1/3 hall Kr. 53 2/3 hall Kr. 52 Skytebane månedskort, gruppe (over 5 personer) Kr. 677 Møterom m/kjøkken, C102 Kr. 53 Øvingsrom Akustikk 1-5, C Kr. 53 Ungdomshus Kr. 53 GAUSDALHALLEN- utleiepriser for utenbygds Gausdalhallen hverdager, hel hall pr time Kr. 496 Gausdalhallen lørdag/søndag hel hall pr time Kr /3 hall hverdager, pr time Kr /3 hall lørdag/søndag pr time Kr /3 hall hverdagen pr time Kr /3 hall lørdag/søndag pr time Kr. 466 GAUSDAL ARENA - utleiepriser for utenbygds Flerbrukshallen hverdager, hel hall, pr time Kr. 496 Flerbrukshallen lørdag/søndag, hel hall, pr time Kr. 777 Flerbrukshallen hverdager, ½ hall, pr time Kr. 249 Flerbrukshallen lørdag/søndag ½ hall pr time Kr. 391 Styrkerom, månedskort,enkeltperson Kr. 166 Styrkerom, månedskort, gruppe ( over 5 personer) Kr Spinningsrom, hverdager, pr. time Kr

8 Spinningsrom, lørdag/søndag pr time Kr. 391 Skumgrop, i tilleg til hall, hverdager pr time Kr. 249 Skumgrop, i tilleg til hall, lørdag/søndag pr time Kr. 391 Dansesal hverdager pr time Kr. 249 Dansesal lørdag/søndag pr time Kr. 391 Klubbrom hverdager pr time Kr. 249 Klubbrom lørdag/søndag pr time Kr. 391 Skytebane månedskort gruppe (over 5 personer) Kr. 677 Møterom m/kjøkken C102 hverdager pr time Kr. 249 Møterom m/kjøkken C102 lørdag/søndag pr time Kr. 391 Øvingsrom Akustikk 1-5 C hverdager pr time Kr. 249 Øvingsrom Akustikk 1-5 C lørdag/søndag pr time Kr. 391 Ungdomshus hverdager pr time Kr. 496 Ungdomshus lørdag/søndag pr time Kr. 777 Husleie klubbrom betales kun for lukket møtevirksomhet/arrangement Husleie for større arrangementer, slik som fester, messer, utstillinger, kulturarrangementer, m.v. avtales for hvert enkelt tilfelle Bruk av kiosken er innbakt i leieprisene. Ved samtidige arrangementer må bruk av kiosk avtales særskilt. Skytebanen leies ut til Ø. Gausdal skytterlag. Evt. utleie til andre må avtales med skytterlaget og Gausdal kommune LINFLÅA KUNSTGRESSBANE, lag utenfor Gausdal og private Kamp kunstgress, pr. økt Kr Barn og unge, pr. time Kr. 452 Senior pr. time Kr. 752 LINFLÅA STADION M/GRESSBANE, lag utenfor Gausdal og private Kamp gress, pr. økt Kr Barn og unge, gress pr. time Kr. 299 Barn og unge, friidrettsbane pr. time Kr. 152 Senior, gress pr. time Kr. 615 Senior, friidrettsbane pr. time Kr. 305 Arrangement, friidrettsbane pr. time Kr. 681 Kulturhuset og Kommunestyresalen Interne brukere Kultursalen inkl. flygel og talelyd Kr Lydutstyr Kr Garderober Kr. 529 Kommunestyresalen inkl. talelyd Kr Eksterne brukere Kultursalen inkl. flygel og talelyd Kr Lydutstyr Kr Garderober Kr

9 Salgsmesse kultursalen Kr Kommunestyresalen inkl. talelyd Kr Salgsmesse kommunestyresalen Kr Kulturskole Dans Gruppeundervisning/rockeverksted Individuell undervisning Søskenmoderasjon individuell undervisning Kr pr. år Kr pr. år Kr pr. år 25%, uansett antall Jord- og skogbruk eks. mva Jordprøvetakning pr. uttatt prøve Kr. 90 Gjødselplan, pr. plan med bruk av husdyrgjødsel Kr Gjødselplan, pr. plan uten bruk av husdyrgjødsel Kr. 900 Gjødselplan, pr. plan tillegg pr. skifte utover 10 Kr. 79 Planlegging, pr. time Kr. 477 Økonomisk planlegging, pr. time Kr. 477 Individuell rådgivning, pr. time utover 2 timer Kr. 477 Pleie- og omsorg Trygghetsalarm, pr. måned Kr. 106 Trygghetsalarm, leiepris pr. år, kommunale alarmer Kr. 350 Frokost/kveldsmat, pr. porsjon Kr. 25 Middagsporsjoner til hjemmeboende, pr. porsjon Kr. 73 Full kost, bofelleskap m.v., pr. måned Kr Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G Kr. 186 pr. mnd. Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G 3G Kr. 630 pr. mnd. Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G 4G Kr pr. mnd. Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 4G 5 G Kr pr. mnd. Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5 G Kr pr. mnd. Timesats hjemmehjelp Kr. 141 Langtidsopphold sykehjem (satser fastsatt av stortinget) Avhengig av inntekt Korttidsopphold sykehjem (satser fastsatt av stortinget) Kr. 150 pr. døgn Dag/nattopphold sykehjem (satser fastsatt av stortinget) Kr. 80 pr. dag/natt Kurdøgnpris institusjonsplass Kr pr. døgn Rehabilitering Skyss dagsenter tur/retur Kr. 49 pr. dag 9

10 Skjenkebevilling Behandlingsgebyr ambulerende bevilling Skjenkebevilling mindre arrangement (pub m.v.) Skjenkebevilling større off. arrangement (off. fester mv) Kr. 212 pr. søknad Kr. 529 pr. søknad Kr.2116 pr. søknad Skoleanlegg Leie av skolelokaler, pr. semester Kr. 701 Leie av skolelokaler, pr. kveld Kr. 280 Barn- og ungdom leier gratis Skolefritidsordning Full plass : 4-5 dager i uken Kr pr. mnd. Redusert plass : 1-3 dager i uken Kr pr. mnd. Skolefritidsordning, kjøp av enkelttimer Kr. 75 pr. time Blir barna hentet etter stengetid kl , faktureres det pr. påbegynt halvtime Kr. 349 Søskenmoderasjon skolefritidsordning, uansett antall 50% Kost skolefritidsordning, 4 5 dager pr. uke Kr. 276 pr. mnd. Kost skolefritidsordning, 1 3 dager pr. uke Kr. 166 pr. mnd. Vann- avløp- renovasjon og feiing eks. mva Vann Abonnementsgebyr bolig/næring pr. år, pr. abonnement Kr ,00 Abonnementsgebyr hytter Kr Forbruksgebyr all bebyggelse Kr. 14,42 pr. m 3 Tilknytningsgebyr hytter Kr. 450,00 pr. m 2 Tilknytningsgebyr låg sats Kr. 105,00 pr. m 2 Tilknytningsgebyr høg sats Kr. 310,00 pr. m 2 Avløp Abonnementsgebyr bolig/næring pr. år, pr. abonnement Kr ,00 Abonnementsgebyr hytter Kr ,00 Forbruksgebyr all bebyggelse Kr. 20,49 pr. m 3 Tilknytningsgebyr hytter Kr. 396,00 pr. m 2 Tilknytningsgebyr låg sats Kr. 144,50 pr. m 2 Tilknytningsgebyr høg sats Kr. 428,00 pr. m 2 Slam Tømming av septikslam Kr. 638,40 pr. m 3 10

11 Renovasjon, satser eksklusive mva 3- beholdersystem med restbeholder 140 l. Kr ,00 3- beholdersystem med restbeholder 240 l. Kr ,00 3- beholdersystem med restbeholder 360 l. Kr ,00 Sambruk (360l/2 abonnenter) Kr ,00 Nedgravd/ containere fellesløsning, liten ( ny 2016) pr. år Kr ,00 Nedgravd/containere fellesløsning, middels pr. år Kr ,00 Nedgravd/containere fellesløsning, stor ( ny 2016) Kr ,00 Miljøtorg/fellesløsning, pr. abonnement, pr. år Kr ,00 Hytter, kategori 1, pr. år Kr. 648,00 Hytter, kategori 2, pr. år Kr ,00 Papp/papir, økning med 100 l. til 240 l. beholder Kr. 212,00 Papp/papir, økning med 220 l. til 360 l. beholder Kr. 376,00 Matavfall, økning med 100 l. til 240 l. beholder Kr. 216,00 Økt henteavstand inntil 10 m. Kr. 368,00 Økt henteavstand over 10 m. Kr. 616,00 Restavfall: 100 liter ekstrasekk ( grønn) Kr. 60,00 Ekstratømming beholdere pr. 5 beholdere ( ny 2016) Kr. 360,00 Ekstratømming pr. stk. nedgravd/containere ( ny 2016) Kr. 560,00 Levering restavfall gjenvinningsstasjoner Kr ,00 Etableringsgebyr beholdere/fellesløsning Kr ,00 Feiing, satser eksklusive mva Feiing og tilsyn, ordinære fyringsanlegg, pr. pipe (pipeløp) Kr. 390,00 Gassfyringsanlegg, pr. anlegg Kr. 305,00 Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og følgende timepris Kr. 534,00 ØVRIGE SATSER Omsorgslønn Sats Omsorgslønn (pr. time til omsorgsyter) Kr. 174,60 Sosialhjelp (Stønadssatser pr. mnd.) Enslig med egen husholdning Kr ,00 Hjemmeboende ungdom Kr ,00 Ektepar/samboende Kr ,00 Samboende en person Kr ,00 Barn 0 5 år Kr ,00 11

12 Barn 6 10 år Kr ,00 Barn år Kr ,00 Nødhjelp pr. dag pr. person Kr. 82 Nødhjelp pr. ekstra familiemedlem Kr

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 Oppdatert 20.02.2015 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 39.647

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2011

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2011 KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2011 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Oppdatert 20.01.2011 1 Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 29.872

Detaljer

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr.

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr. ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2016. Økning sosialhjelp 2016 : 2,70 % Generell prisøkning 2016 : 2,70 % Byggesaksbehandling 2016: 15,00 % Kart og oppmåling 2016: 15,00 % Private reguleringsforslag 2016: 10,00

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2018

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2018 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2018 Oppdatert 01.01.2018 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 47.973

Detaljer

ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER Økning sosialhjelp 2018 : 2,60 % Generell prisøkning 2018 : 2,60 % Byggesaksbehandling 2018: 5,00 %

ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER Økning sosialhjelp 2018 : 2,60 % Generell prisøkning 2018 : 2,60 % Byggesaksbehandling 2018: 5,00 % ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2018. Økning sosialhjelp 2018 : 2,60 % Generell prisøkning 2018 : 2,60 % Byggesaksbehandling 2018: 5,00 % Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING Gebyrer fastsettes årlig av kommunestyret. GEBYR FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVEN 32 OG LOV OM EIERSEKSJONER, MM

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Prisliste kommunale varer og tjenester.

Prisliste kommunale varer og tjenester. Gebyrforskrift 2013 Prisliste kommunale varer og tjenester. Tjenesteområde Oppvekst og kultur 2013 Skole Vare Pris Skolefritidsordning, hel plass Pr. mnd 2 256 Skolefritidsordning, halv plass Pr. mnd 1

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer