Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert"

Transkript

1 Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert Plan og ygningslova 28 1 fastset krav om sikker yggegrunn, og 4 3 fastset krav om risiko og sårarheitsanalysar i arealplanlegginga. Føremålet er å gje grunnlag for å føreygge risiko for skae og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle veriar mv. Risiko og sårarheit kan ligge i arealet slik et er frå naturen si sie (flaum og skrefare, raonstråling mv.). Risiko og sårarheit kan òg oppstå som ei følgje av arealruken i og utanfor et aktuelle planområet. Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko og sårarheitsanalyse vert gjennomført. Klimaenringane er forventa å påverke framtiig risiko og sårarheit, og ROS analysen må ifor vurere konsekvensar av klimaenringane. Fylkesmannen har lagt ve nokre sjekkpunktar på siste sie i ette okumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurerast. Bruk av sjekklista Denne sjekklista er utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårarheit i arealplansaker. Sjekklista er ikkje i seg sjølv ein ROS analyse. For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må et gjerast sjølvstenige vureringar. Dersom ein er usikker på om et føreligg risiko, skal et hentast inn fagkynig vurering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige ehov. Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsal at sjekklista gjev størst nytte i minre arealplansaker (etaljregulering, reguleringsenring, minre områeregulering). I slike saker er risiko eller sårarheit ikkje vert avekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som okumentasjon av risiko og sårarheit. Dersom risiko eller sårarheit vert avekt, må ette visast i sjekklista, saman me utfyllane vurering av avekte forhol. Sjekklista kan uner same føresetna rukast i yggesaker og ispensasjonssaker, jf. krava i pl Sjekklista er minre eigna til å okumentere samansett risiko og sårarheit i større arealplanar (områeregulering, kommuneplanens arealel og kommuneelplanar). Fylkesmannen har samla okument og lenkjer til ruk i arealplanlegginga her: og Romsal/Samfunnstryggleik og ereskap/arealplanlegging/ GisLink gjev tilgang til kart og faginformasjon til ruk i arealplanlegginga:

2 Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan og ygningslova Namn på tiltak/plan: Områereguleringsplan Sjøholt sentrum Er et knytt risiko til følgjane element? Ja Nei Kommentar Dersom JA kommenter i taellen eller i eige avsnitt/velegg. Grunngje NEI etter ehov. x Deler av områet ligg i aktsemområe for snøskre eller a Er områet utsett for snø, flaum, jor og/eller steinskre? flaumskre, NVE B Er områet utsett for større fjellskre? x NVE Er et fare for floølgjer som følgje av fjellskre i vatn/sjø? x Floølgje frå fjellskre i sjø, NVE Er et fare for utgliing av områet (ustaile grunnforhol)? x Hele områet ligg uner marin grense, NVE Naturgitte forhol e Er områet utsett for flaum eller flaumskre, også når ein tek omsyn til x Ørskogelva, egen rapport Asplan Viak 2019 auka neør som følgje moglege av klimaenringar? f Er et kjente prolem me overflatevatn, avløpssystem, lukka ekker, x Unergang uner E39 er eit kritisk punkt, egen rapport Asplan Viak overfløyming i kjellar os? 2019 g Kan et vere fare for skogrann/lyngrann i områet? x Det er ikkje høgare fare for skogrann i områet sett i forhal til lanselen elles, Norplan H Er områet sårart for ekstremvêr/stormflo merekna ei ev. x Heile sentrum er utsatt for stormflo, egen rapport Asplan Viak 2019 havnivåstigning som følgje av enra klima? I Treng et takast særskilte omsyn til raon? x Moerat til lavt aksemgra (NGU), fanges opp av TEK17 j Anna (Spesifiser) Nei Omgjevna a Er et regulerte vassmagasin me spesiell fare for usikker is i nærleiken? X Ikkje relevant for planen, Norplan Er et terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup et.)? X Norplan Vil tiltaket (utygging/renering) kunne føre til overfløyming i lågareliggane områe? fjoren, Norplan X Områet ligg heilt ne ve havnivå og overvann vil renerast ut i Vassforsyning a Er et prolem knytt til vassforsyning og avløp i områet? X Det er ikkje kjent at ette er ei utforring, Norplan Ligg tiltaket i eller nær neslagsfeltet for rikkevatn, og kan ette utgjere ein risiko for vassforsyninga? X Planområet er ikkje ein risiko me tanke på vassforsyning, Norplan

3 Kraftforsyning a Er områet påverka av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentliner? X Er et spesiell klatrefare i høgspentmaster? X Det er ikkje høgspentmaster i planområet, Norplan Vil tiltaket enre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i områet? X Tiltaket vil ikkje påverke forsyningstryggleiken, Norplan Samfersel a Er et kjente ulukkespunkt på transportnettet i områet? X Statens vegvesen Vil utilsikta/ukontrollerte heningar som kan inntreffe på nærliggane X Langvarig stenging av E39 kan gje lange omkøyringsvegar, men vert transportårer inkl. sjø og luftfart utgjere ein risiko for områet? ikkje vurert som uakseptael risiko for planområet. Norplan X E39 er hovuåra for farleg gos langs veg. Det er få ulykker knytt til Er et transport av farleg gos til/gjennom områet? ette og risikoen vert vurert som akseptael for planområet. e Kan områet li isolert som følge av lokkert infrastruktur, eks som følge X Floølgje kan meføre langvarig stenging av agens E39, Norplan av naturhenelser? Miljø/ Lanruk a Vil plana/tiltaket li ramma av, eller forårsake forureining i form av ly, X Støy, sjå konsekvensutgreiing lukt eller støv? Vil plana/tiltaket li ramma av, eller forårsake fare for akutt eller X Ein kjenner ikkje til tiltak som kan meføre akutt forureining, permanent forureining i områet? Norplan X Det er planar om flaumforeyggingstiltak som vil kunne leggje eslag Vil tiltaket ta areal frå yrka eller yrkar mark? på noko yrkar mark, Men et vil vere snakk om minre areal. Norplan Er områet påverka/ a Gruver: opne sjakter, steintippar et.? X Ikkje kjent, Norplan Militære anlegg: fjellanlegg, piggtråsperringar et.? X Ikkje kjent, Norplan

4 forureina frå tilegare ruk Inustriverksem eller aktivitetar som t.. avfallseponering, ålrenning, skipsverft, gartneri et.? X Ikkje kjent, Norplan Brann/ ulukkesereskap a Har områet mangelfull sløkkjevassforsyning (menge og trykk)? X Kjele Ørskog rannvesen Har områet årlige tilkomstruter for utrykningskjøretøy? X Nei områet er lett tilgjengeleg for utrykkingskøyretøy, Norplan Anna (spesifiser) Nei Sårare ojekt a Mefører ortfall av følgjane tenester spesielle ulemper for områet: X Ikkje kjent, Norplan - elektrisitet, - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/avløp? X Sjøholt hotell, stor tre ygning me kulturhistorisk veri. Påverkar Er et spesielle rannojekt i områet? ikkje planen. Norplan X Det er ein arnehage innanfor planområet, men ingen institusjonar Er et omsorgs eller oppvekstinstitusjonar i områet? som er rekna som spesielt risikoutsett, Norplan Verksems risiko a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X Kjele: Norplan Vil utilsikta/ukontrollerte heningar i nærliggane verksemer X Kjele: Ørskog rannvesen (inustriføretak et.), utgjere ein risiko? Er et storulukkeserifter i nærleiken som kan representere ein fare? X Kjele: Ørskog rannvesen Anna (spesifiser)? Ulovleg verksem a Er tiltaket i seg sjølv eit saotasje /terrormål? X Kjele: Norplan

5 Finst et potensielle saotasje /terrormål i nærleiken? X Ikkje i tilgrensane områer. Kjele: Ørskog rannvesen Sjekklista er gjennomgått en 13/ av sign: Norplan AS v/halvar V. Straume Sjekkliste klimatilpassing 1. Flaumfare a) Større vassrag (vassrag over 100 km2): o Er et teke høge for klimaframskrivingar i flaumsonekartlegginga? o Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør, enre på resultatet av kartlegginga? o Kan auka havnivå føre til auka flaumfare for planområet (fare for kominasjon av stormflo og flaum)? o Har et vore tilfelle av isgang (som kan forverre flaumprolema)? ) Bekkar og minre elvar me ratt fall: o Har et vore flaum ve tilegare heningar me intens neør? o Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør, enre forhola? o Er et planlag utygging 20 meter eller nærare ein vassrag/ekk? o Er ekkar lagt i røyr, og er et i tilfelle kapasitet til å ta unna auka neørsmenger? o Har et vore enringar i arealruken omkring elvar og ekkar som gjer at ei må finne anre løp ve flaum? o Vil utygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elvar og ekkar kan enre løp? 2. Skre/erosjon a) Er et lausmasser langs elv og/ eller sjø som kan vere utsett for erosjon? 3. Avløp a) Har et vore prolem me kapasiteten i avløpssystema ve tilegare heningar me intens neør? ) Har et vore prolem tilakeslag? ) Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør enre forhola? ) Kan auka havnivå gi prolem for avløpsanlegg (tilakeslag)?

6 4. Havnivå/stormflo a) Er erekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar me prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, septemer 2016)? 5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp) a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur enre risiko og sårarheitsforhol for et aktuelle områet? 6. Slagregn a) Kan områet vere sårart for auka fare for slagregn?

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til ruk i

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til ruk i

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til ruk i

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan- og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert 15.12.2016 Plan- og ygningslova 28-1 fastset krav om sikker yggegrunn,

Detaljer

ROS-analyse g/s-veg fra Rørstadmarka til Dalvegen»

ROS-analyse g/s-veg fra Rørstadmarka til Dalvegen» ROS-analyse g/s-veg fra Rørstadmarka til Dalvegen» Sammendrag/konklusjon Denne ROS-analyse tar utgangspunkt i sjekklisten til Fylkesmannen i Møre og Romsdal https://www.fylkesmannen.no/nb/more-og-romsdal/samfunnssikkerhet-ogberedskap/arealplanlegging/sjekkliste/.

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering v risiko og sårrheit i sker etter pln- og ygningslov Utrei v Fylkesmnnen i Møre og Romsl. Reviert 15.12.2016 Pln- og ygningslov 28-1 fstset krv om sikker yggegrunn, og 4-3 fstset

Detaljer

ROS-analyse skoleveg fra Myrbekkane til Rørstadmarka

ROS-analyse skoleveg fra Myrbekkane til Rørstadmarka ROS-analyse skoleveg fra Myrbekkane til Rørstadmarka Sammendrag/konklusjon Denne ROS-analyse tar utgangspunkt i sjekklisten til Fylkesmannen i Møre og Romsdal https://www.fylkesmannen.no/nb/more-og-romsdal/samfunnssikkerhet-ogberedskap/arealplanlegging/sjekkliste/.

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova Sjekkliste for vurering v risiko og sårrheit i sker etter pln- og ygningslov Utrei v Fylkesmnnen i Møre og Romsl. Reviert 15.12.2016 Pln- og ygningslov 28-1 fstset krv om sikker yggegrunn, og 4-3 fstset

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova Sjekkliste for vurering v risiko og sårrheit i sker etter pln og ygningslov Utrei v Fylkesmnnen i Møre og Romsl. Reviert 15.12.2016 Pln- og ygningslov 28-1 fstset krv om sikker yggegrunn, og 4-3 fstset

Detaljer

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 01.10.2015 PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Innhold 1. Bakgrunn for reguleringen... 3 1.1 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 1.2 Beliggenhet...

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLAN NR. 201206 DETALJREGULERING FOR RØBEKKHAGEN PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLANENS FORMÅL Formålet med detaljreguleringen er å bringe samsvar mellom den etablerte og godkjente

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekkliste for vurering v risiko og sårrheit i smfunnsplnlegging. Runskriv T-5/97 Arelplnlegging og utygging i freområe slår fst t kommunen hr ein sjølvstenig plikt til å unersøkje me omsyn til frr åe

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planprogram. Detaljreguleringsplan for. Brugrand, Ljøsne Lærdal Borgund

Oskar Brugrand as. Planprogram. Detaljreguleringsplan for. Brugrand, Ljøsne Lærdal Borgund Oskar Brugrand as Planprogram Detaljreguleringsplan for Brugrand, Ljøsne 6887 Lærdal 6888 Borgund Mai 2013 Prosjektfakta Oppdrag: Utarbeiding av detaljreguleringsplan for Brugrand Gnr 9 Bnr 10,21 og 26

Detaljer

Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Plannamn Detaljregulering for Maurvangen, vest for Mola Plan-ID 0550700 Prosjektnummer, Nordplan 600 Utarbeidd av Øyvind Sødal/ kvalitetssikring

Detaljer

S Sol. Runde Panorama. Tomt. Tomt:

S Sol. Runde Panorama. Tomt. Tomt: Tomt: Tomta ligg ved Christineborg på Runde. Den grenser mot Storevågen i nord, Christineborg i øst og aqndre eigendomar i vest. Mot sør grensar dei mot områder som er satt av enten i reguleringsplan eller

Detaljer

Planomtale Reguleringsplan Nyhamna

Planomtale Reguleringsplan Nyhamna Plannamn Type plan: Planid: 1547201604 Datert: 18.7.2017 Sist revidert: Vedtak: Planomtale Reguleringsplan Nyhamna Områderegulering Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under sak xx Innhold 1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

1. Sjekkliste ROS-analyse

1. Sjekkliste ROS-analyse 1. Sjekkliste ROS-analyse Plannamn og -id.: Utført av: 1420-2014001 Myrane - Kvitli Arkitektkontoret 4B Dato: 10.06.2014 Underskrift: G.E.F. 1. I omtalen av sannsyn skal følgjande inndelingar nyttast:

Detaljer

følge av naturhendelser? Er det transport av farlig gods i området? Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?

følge av naturhendelser? Er det transport av farlig gods i området? Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området? Problemstillinger Naturgitte farer Skred Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred (se Skrednett)? Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig byggegrunn),

Detaljer

Kommunedelplan for Fossbergom

Kommunedelplan for Fossbergom Kommuneelpln for Fossergom ROS-nlyse Opprgsgivr Lom kommune Opprg Kommuneelpln for Fossergom Rpport type Risiko- og sårrheitsnlyse Prosjektnr. 14057 Dto 13.04.2015 PlnID 05140069 Norpln sie 1 Kommuneelpln

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Buhagen vest

PLANBESKRIVELSE Buhagen vest PLANBESKRIVELSE Buhagen vest 27.10.2016 Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold... 4 1.3 Krav om konsekvensutredning / planprogram... 4 2.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Rev Kommunstyrevedtak

PLANBESKRIVELSE Rev Kommunstyrevedtak PLAN NR. 1502200609 REGULERINGSPLAN FOR BOLØNESOMRÅDET PLANBESKRIVELSE 21.05.2010 Rev. 01.03.2013 Kommunstyrevedtak 25.04.2013 GENERELT Med hjemmel i plan- og bygningsloven 4-2 skal det utarbeides en planbeskrivelse

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekkliste for vurering v risiko og sårrheit i smfunnsplnlegging. Runskriv T-5/97 Arelplnlegging og utygging i freområe slår fst t kommunen hr ein sjølvstenig plikt til å unersøkje me omsyn til frr åe

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er eit av fleire dokument lagt til grunn i konsekvensutgreiinga

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Reguleringsplan Buktavegen, Vestnes kommune. Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato:

Reguleringsplan Buktavegen, Vestnes kommune. Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato: Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave: 1 Dato: 2014-05-06 Planbeskrivelse for Buktavegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse for Buktavegen Utgave/dato: 1 / 2014-05-06 Arkivreferanse:

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er eit av fleire dokument lagt til grunn i konsekvensutgreiinga av føreslått

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Analyse av risiko- og sårbarheits (ROS-analyse) Detaljreguleringsplan for Jota, planid

NORD-FRON KOMMUNE. Analyse av risiko- og sårbarheits (ROS-analyse) Detaljreguleringsplan for Jota, planid NORD-FRON KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Jota, planid. 51620170002 Analyse av risiko- og sårbarheits (ROS-analyse) Bustadtomt ved Lågen sør for utløpet av Vinstaelva. Foto: Øyvind Pedersen, 21.05. 2017.

Detaljer

Gjøra - boligfelt Grytøyvegen

Gjøra - boligfelt Grytøyvegen 6935254 505607 6935200 6935200 1 174,5 998,9 1 038,1 935,7 2 166,4 1 807,5 1 150,7 1 010,3 1 525,2 1 322,0 1 707,8 Avløpsanlegg Lekeplass 711 m2 Nærmiljøanlegg 1 336,5 1 538,2 1 749,4 2 144,8 6935000 6935000

Detaljer

"Lykkens Prøve", Vikebukt I VESTNES KOMMUNE

Lykkens Prøve, Vikebukt I VESTNES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR "Lykkens Prøve", Vikebukt I VESTNES KOMMUNE Plandokument datert 18.05.2009 INNHALD: Planomtale Arealoppgave Planprosessen ROS-analyse Ved legg soversikt Side 2 av 8 PLANOMTALE Planavgrensing:

Detaljer

ROS-analyse - Detaljregulering for deler av Reset, gbnr. 56/90, 235 Sist revidert:

ROS-analyse - Detaljregulering for deler av Reset, gbnr. 56/90, 235 Sist revidert: Risiko og sårbarheit (ROS) analyse Plannamn: Detaljregulering for deler av Reset, gbnr. 56/90, 235 Utført av: Iselin Heggheim Dato: 08.08.2018 Sist revidert: 08.08.2018 Innhald Risiko og sårbarheit (ROS)

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

Rana Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse. PlanID 8068 Bergmannsveien 31. Oppdragsnr.: Dokumentnr.:02

Rana Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse. PlanID 8068 Bergmannsveien 31. Oppdragsnr.: Dokumentnr.:02 Rana Eiendomsutvikling AS ROS-analyse PlanID 8068 Bergmannsveien 31 Oppdragsnr.: 5170468 Dokumentnr.:02 Versjon: 1 Oppdragsgiver: Rana Eiendomsutvikling AS Oppdragsgivers kontaktperson: John Erik Nygaard

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LETRUDGRENDA. Analyse av risiko- og sårbarheit (ROS-analyse)

NORD-FRON KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LETRUDGRENDA. Analyse av risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) NORD-FRON KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR LETRUDGRENDA PLANID. 051620080003 Analyse av risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Høyringsutkast etter behandling i planutvalet 26.06.2018 ROS Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Høgahaug

Detaljreguleringsplan for Høgahaug TYSVÆR KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Høgahaug PLANID 201805 ROS-ANALYSE Datert, 27.03.2019 SAKSUTGREIING Forslagsstiller Tysvær kommune Eigedom/Eigar 79/701,1022 og 1023 Kart-ID Gjeldane planformål

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 18.11.2014 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8 i Plan- og bygningslova

Detaljer

Yx, 1 9 MAI 2pg "MOSAIKKEN", REMMEMSVIKA I VESTNES KOMMUNE. Saksnr. VESTNES KOMMUNE. Plandokument datert

Yx, 1 9 MAI 2pg MOSAIKKEN, REMMEMSVIKA I VESTNES KOMMUNE. Saksnr. VESTNES KOMMUNE. Plandokument datert Saksnr. Yx, 1 9 MAI 2pg VESTNES KOMMUNE "MOSAIKKEN", REMMEMSVIKA I VESTNES KOMMUNE Plandokument datert 16.05.2009 INNHALD: Planomtale Arealoppgave Planprosessen ROS-analyse Vedleggsoversikt Side 2 av 8

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPPERGATA I HATLEVIKA ROS-ANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPPERGATA I HATLEVIKA ROS-ANALYSE Detaljreguleringsplan for Skippergata i Hatlevika i Vågsøy kommune 1. GENERELT Kommunen har ansvar for å sikre forsvarleg bruk og vern av areal og bygningar i kommunen. Det er ei nasjonal målsetting at

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold/nedbør Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket føra til risiko

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune Plan-id

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune Plan-id Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Felle Nissedal kommune Plan-id 2014006 Stadfesta av kommunestyret, jf. sak 039/14, 19.06.2014. Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Gautefallheia Nissedal kommune Plan-id

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Gautefallheia Nissedal kommune Plan-id Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Gautefallheia Nissedal kommune Plan-id 2014004 Stadfesta av kommunestyret, jf. sak 032/14, 28.05.2014 Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVKJØRSLAR FRÅ VINSTRAGATA (F319) VED FURULUND

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVKJØRSLAR FRÅ VINSTRAGATA (F319) VED FURULUND NORD-FRON KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AVKJØRSLAR FRÅ VINSTRAGATA (F319) VED FURULUND PLANID. 051620080002 Analyse av risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Behandla i Planutvalet 26.06.2018 ROS Detaljreguleringsplan

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune Plan- id

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune Plan- id Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Treungen sentrum Nissedal kommune Plan- id 2014005 Stadfesta av kommunestyret, jf. sak 010/15, 05.03.2015 Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen

Detaljer

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Dato: 10.08.2016 ROS-analyse for Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 Sauherad kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Hørte sentrum, Sauherad kommune

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Kyrkjebygdheia Nissedal kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Kyrkjebygdheia Nissedal kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Byggeområde kommunedelplanen Kyrkjebygdheia Nissedal kommune Innleiing Denne risiko- og sårbarhetsanalysen er eitt av fleire dokument lagt til grunn i konsekvensutgreiinga av

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Risiko- og sårbarheitsanalyse Norpln sie 1 Kommuneelpln for Fossergom, risiko- og sårrheitsnlyse Lom kommune Kommuneelpln for Fossergom Risiko- og sårrheitsnlyse me enringr pr. 01.09.2017 Innhl 1 Innleiing 2 Risikomtrise, metoikk for

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for K2 Mobekkleira (revidering av plan 2128) Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet

Detaljer

Det er eigaren av gnr. 8 bnr. 8, Jørn Sætre, som er tiltakshavar for denne reguleringsplanen.

Det er eigaren av gnr. 8 bnr. 8, Jørn Sætre, som er tiltakshavar for denne reguleringsplanen. DETALJREGULERING FOR GNR. 8 BNR. 3 SESS-SÆTRA PLANOMTALE 30.04.2019 BAKGRUNN OG MÅL MED PLANARBEIDET Det er eigaren av gnr. 8 bnr. 8, Jørn Sætre, som er tiltakshavar for denne reguleringsplanen. Målsetjinga

Detaljer

PLANOMTALE FV 207 FORTAU

PLANOMTALE FV 207 FORTAU Sandøy kommune Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Saksbehandler Kim-André Breivik Vår referanse 18/108 / FA - L12 / Dato 23.11.2018 PLANOMTALE FV 207 FORTAU Planomtale dat.8.8.2018 - Endring av

Detaljer

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Detaljreguleringsplan for Storevegen 26 og 28, og Fridtjof Nansens veg 1 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Arkitektkontoret 4B NATUR- OG MILJØFORHOLD Ras/skred/grunnforhold Er området utsatt for, eller

Detaljer

OPSHAUG MASSETAK ROS-ANALYSE

OPSHAUG MASSETAK ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Opshaug Sandtak AS Dokument type Planbeskrivelsens ROS-analyse Dato 5. oktober 2016 OPSHAUG MASSETAK ROS-ANALYSE OPSHAUG MASSETAK ROS-ANALYSE Revisjon 01 Dato 2016/10/05 Utført av Line Bjørnstad

Detaljer

Planomtale Reguleringsplan Hollingsetervegen

Planomtale Reguleringsplan Hollingsetervegen Plannamn Type plan: Planid: 1547201902 Saksnummer i arkiv: 2019/88 Datert: 14.05.2019 Sist revidert: Vedtak: Planomtale Reguleringsplan Hollingsetervegen Detaljregulering Vedteken i Kommunestyret den xx.xx.xxxx,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Side 1 av 8-30.08.13 VestlandsHus AS Postvegen 15 6018 Ålesund Tlf.: 70 17 89 00 www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Detaljreguleringsplan Lambertgarden, Sula kommune, gnr. 109 bnr. 17 Planforslag PLANBESKRIVELSE

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for <*>, arealplan-id <*> 1 Bakgrunn. 2 Dagens faresituasjon

ELVERUM KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for <*>, arealplan-id <*> 1 Bakgrunn. 2 Dagens faresituasjon ELVERUM KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for , arealplan-id 1 Bakgrunn 2 Dagens faresituasjon 3 Metode Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert

Detaljer

RAPPORT. Områdeplan for Nordre Fonnesvågen AUSTRHEIM KOMMUNE SWECO NORGE AS DIVISJON VEST RISIKO- OG SÅRBARANALYSE 1. UTKAST

RAPPORT. Områdeplan for Nordre Fonnesvågen AUSTRHEIM KOMMUNE SWECO NORGE AS DIVISJON VEST RISIKO- OG SÅRBARANALYSE 1. UTKAST AUSTRHEIM KOMMUNE Områdeplan for Nordre Fonnesvågen OPPDRAGSNUMMER 99525001 RISIKO- OG SÅRBARANALYSE 1. UTKAST 03.06.14 SWECO NORGE AS DIVISJON VEST MARIANNE BØE Sweco Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD.

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Godkjent av formannskapet 0.04.09, sak /9 Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Risiko- og sårbarheit (ROS-analyse) Plannamn Mindre endring i reguleringsplan for Lemonsjøen Hyttefelt og Lemonsjøen Fjellpark

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Ros Sjekkliste for Planid: Detaljreguleringsplan for bustader ved Åslandsbekken, Kvernaland, Time kommune

Ros Sjekkliste for Planid: Detaljreguleringsplan for bustader ved Åslandsbekken, Kvernaland, Time kommune Iht. plan- og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.

Detaljer

BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN

BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN BERGEN KOMMUNE BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN ROS ANALYSE PLANID 64840000 OPPDRAGSNR. A068178 DOKUMENTNR. DXX_105_RAP_ROS analyse_00001 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

ROS-ANALYSE. Detaljregulering Sagmoen, Gåsbakken. Melhus kommune

ROS-ANALYSE. Detaljregulering Sagmoen, Gåsbakken. Melhus kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering Sagmoen, Gåsbakken. Melhus kommune Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru Reguleringsplan Vedlegg til planomtale: ROS-analyse Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Risiko og sårbarheitsanalyse E16 Skromleparsellen reguleringsplan,

Detaljer

Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse og reguleringsbestemmelser. Gang- og sykkelveg, Ungdomsskolekrysset Kristvikakrysset.

Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse og reguleringsbestemmelser. Gang- og sykkelveg, Ungdomsskolekrysset Kristvikakrysset. Planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse og reguleringsbestemmelser Gang- og sykkelveg, Ungdomsskolekrysset Kristvikakrysset Averøy kommune Datert: 30.11.11 1 Innhold 1.0 Beskrivelse av tiltakets

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SESSSNESET, DAUGSTAD PLANOMTALE. Rev

DETALJREGULERING FOR SESSSNESET, DAUGSTAD PLANOMTALE. Rev DETALJREGULERING FOR SESSSNESET, DAUGSTAD PLANOMTALE. Rev. 12.01.2016 20.07.2015 1. SAMANDRAG 1.1 Detaljregulering av gnr. 8 bnr. 16 m.fl. legg til rette sju tomter for frittliggande bustader. Tilkomsten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TROLLHEIM BOLIGOMRÅDE INNHOLD:

PLANBESKRIVELSE TROLLHEIM BOLIGOMRÅDE INNHOLD: PLANBESKRIVELSE TROLLHEIM BOLIGOMRÅDE DELER AV 18/182/6, 18/11/44, 19/3 I RINDAL KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN, PLANFORSLAG VIBO Prosjektutvikling AS har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Vedlegg 8. KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav om at konseane at nye tiltak i ein kommuneplan skal utgreiast, jf. 4-2. Lova set også krav om at

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

ZAME AS. ROS-analyse. PlanID 2178 Vikaveien 11. Oppdragsnr.: Dokumentnr.:2 Versjon:

ZAME AS. ROS-analyse. PlanID 2178 Vikaveien 11. Oppdragsnr.: Dokumentnr.:2 Versjon: ZAME AS ROS-analyse PlanID 2178 Vikaveien 11 Oppdragsnr.: 5174399 Dokumentnr.:2 Versjon: 2019-01-25 Oppdragsgiver: ZAME AS Oppdragsgivers kontaktperson: Roger Håkonsen Rådgiver: Norconsult AS, Halvor Heyerdahlsv.

Detaljer

Risiko- og så rbårhetsånålyse

Risiko- og så rbårhetsånålyse Risiko- og så rbårhetsånålyse Detaljregulering Hjerteløypa 03-07-2017 Forfatter: Renée Normann Forslagsstiller til planforslag: Fauske kommune Innledning ROS-analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer