Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan og bygningslova Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert"

Transkript

1 Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan og ygningslova Utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Reviert Plan og ygningslova 28 1 fastset krav om sikker yggegrunn, og 4 3 fastset krav om risiko og sårarheitsanalysar i arealplanlegginga. Føremålet er å gje grunnlag for å føreygge risiko for skae og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle veriar mv. Risiko og sårarheit kan ligge i arealet slik et er frå naturen si sie (flaum og skrefare, raonstråling mv.). Risiko og sårarheit kan òg oppstå som ei følgje av arealruken i og utanfor et aktuelle planområet. Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko og sårarheitsanalyse vert gjennomført. Klimaenringane er forventa å påverke framtiig risiko og sårarheit, og ROS analysen må ifor vurere konsekvensar av klimaenringane. Fylkesmannen har lagt ve nokre sjekkpunktar på siste sie i ette okumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurerast. Bruk av sjekklista Denne sjekklista er utarei av Fylkesmannen i Møre og Romsal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårarheit i arealplansaker. Sjekklista er ikkje i seg sjølv ein ROS analyse. For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må et gjerast sjølvstenige vureringar. Dersom ein er usikker på om et føreligg risiko, skal et hentast inn fagkynig vurering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige ehov. Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsal at sjekklista gjev størst nytte i minre arealplansaker (etaljregulering, reguleringsenring, minre områeregulering). I slike saker er risiko eller sårarheit ikkje vert avekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som okumentasjon av risiko og sårarheit. Dersom risiko eller sårarheit vert avekt, må ette visast i sjekklista, saman me utfyllane vurering av avekte forhol. Sjekklista kan uner same føresetna rukast i yggesaker og ispensasjonssaker, jf. krava i pl Sjekklista er minre eigna til å okumentere samansett risiko og sårarheit i større arealplanar (områeregulering, kommuneplanens arealel og kommuneelplanar). Fylkesmannen har samla okument og lenkjer til ruk i arealplanlegginga her: og Romsal/Samfunnstryggleik og ereskap/arealplanlegging/ GisLink gjev tilgang til kart og faginformasjon til ruk i arealplanlegginga:

2 Sjekkliste for vurering av risiko og sårarheit i saker etter plan og ygningslova Namn på tiltak/plan: Områereguleringsplan Sjøholt sentrum Er et knytt risiko til følgjane element? Ja Nei Kommentar Dersom JA kommenter i taellen eller i eige avsnitt/velegg. Grunngje NEI etter ehov. x Deler av områet ligg i aktsemområe for snøskre eller a Er områet utsett for snø, flaum, jor og/eller steinskre? flaumskre, NVE B Er områet utsett for større fjellskre? x NVE Er et fare for floølgjer som følgje av fjellskre i vatn/sjø? x Floølgje frå fjellskre i sjø, NVE Er et fare for utgliing av områet (ustaile grunnforhol)? x Hele områet ligg uner marin grense, NVE Naturgitte forhol e Er områet utsett for flaum eller flaumskre, også når ein tek omsyn til x Ørskogelva, egen rapport Asplan Viak 2019 auka neør som følgje moglege av klimaenringar? f Er et kjente prolem me overflatevatn, avløpssystem, lukka ekker, x Unergang uner E39 er eit kritisk punkt, egen rapport Asplan Viak overfløyming i kjellar os? 2019 g Kan et vere fare for skogrann/lyngrann i områet? x Det er ikkje høgare fare for skogrann i områet sett i forhal til lanselen elles, Norplan H Er områet sårart for ekstremvêr/stormflo merekna ei ev. x Heile sentrum er utsatt for stormflo, egen rapport Asplan Viak 2019 havnivåstigning som følgje av enra klima? I Treng et takast særskilte omsyn til raon? x Moerat til lavt aksemgra (NGU), fanges opp av TEK17 j Anna (Spesifiser) Nei Omgjevna a Er et regulerte vassmagasin me spesiell fare for usikker is i nærleiken? X Ikkje relevant for planen, Norplan Er et terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup et.)? X Norplan Vil tiltaket (utygging/renering) kunne føre til overfløyming i lågareliggane områe? fjoren, Norplan X Områet ligg heilt ne ve havnivå og overvann vil renerast ut i Vassforsyning a Er et prolem knytt til vassforsyning og avløp i områet? X Det er ikkje kjent at ette er ei utforring, Norplan Ligg tiltaket i eller nær neslagsfeltet for rikkevatn, og kan ette utgjere ein risiko for vassforsyninga? X Planområet er ikkje ein risiko me tanke på vassforsyning, Norplan

3 Kraftforsyning a Er områet påverka av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentliner? X Er et spesiell klatrefare i høgspentmaster? X Det er ikkje høgspentmaster i planområet, Norplan Vil tiltaket enre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i områet? X Tiltaket vil ikkje påverke forsyningstryggleiken, Norplan Samfersel a Er et kjente ulukkespunkt på transportnettet i områet? X Statens vegvesen Vil utilsikta/ukontrollerte heningar som kan inntreffe på nærliggane X Langvarig stenging av E39 kan gje lange omkøyringsvegar, men vert transportårer inkl. sjø og luftfart utgjere ein risiko for områet? ikkje vurert som uakseptael risiko for planområet. Norplan X E39 er hovuåra for farleg gos langs veg. Det er få ulykker knytt til Er et transport av farleg gos til/gjennom områet? ette og risikoen vert vurert som akseptael for planområet. e Kan områet li isolert som følge av lokkert infrastruktur, eks som følge X Floølgje kan meføre langvarig stenging av agens E39, Norplan av naturhenelser? Miljø/ Lanruk a Vil plana/tiltaket li ramma av, eller forårsake forureining i form av ly, X Støy, sjå konsekvensutgreiing lukt eller støv? Vil plana/tiltaket li ramma av, eller forårsake fare for akutt eller X Ein kjenner ikkje til tiltak som kan meføre akutt forureining, permanent forureining i områet? Norplan X Det er planar om flaumforeyggingstiltak som vil kunne leggje eslag Vil tiltaket ta areal frå yrka eller yrkar mark? på noko yrkar mark, Men et vil vere snakk om minre areal. Norplan Er områet påverka/ a Gruver: opne sjakter, steintippar et.? X Ikkje kjent, Norplan Militære anlegg: fjellanlegg, piggtråsperringar et.? X Ikkje kjent, Norplan

4 forureina frå tilegare ruk Inustriverksem eller aktivitetar som t.. avfallseponering, ålrenning, skipsverft, gartneri et.? X Ikkje kjent, Norplan Brann/ ulukkesereskap a Har områet mangelfull sløkkjevassforsyning (menge og trykk)? X Kjele Ørskog rannvesen Har områet årlige tilkomstruter for utrykningskjøretøy? X Nei områet er lett tilgjengeleg for utrykkingskøyretøy, Norplan Anna (spesifiser) Nei Sårare ojekt a Mefører ortfall av følgjane tenester spesielle ulemper for områet: X Ikkje kjent, Norplan - elektrisitet, - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/avløp? X Sjøholt hotell, stor tre ygning me kulturhistorisk veri. Påverkar Er et spesielle rannojekt i områet? ikkje planen. Norplan X Det er ein arnehage innanfor planområet, men ingen institusjonar Er et omsorgs eller oppvekstinstitusjonar i områet? som er rekna som spesielt risikoutsett, Norplan Verksems risiko a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X Kjele: Norplan Vil utilsikta/ukontrollerte heningar i nærliggane verksemer X Kjele: Ørskog rannvesen (inustriføretak et.), utgjere ein risiko? Er et storulukkeserifter i nærleiken som kan representere ein fare? X Kjele: Ørskog rannvesen Anna (spesifiser)? Ulovleg verksem a Er tiltaket i seg sjølv eit saotasje /terrormål? X Kjele: Norplan

5 Finst et potensielle saotasje /terrormål i nærleiken? X Ikkje i tilgrensane områer. Kjele: Ørskog rannvesen Sjekklista er gjennomgått en 13/ av sign: Norplan AS v/halvar V. Straume Sjekkliste klimatilpassing 1. Flaumfare a) Større vassrag (vassrag over 100 km2): o Er et teke høge for klimaframskrivingar i flaumsonekartlegginga? o Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør, enre på resultatet av kartlegginga? o Kan auka havnivå føre til auka flaumfare for planområet (fare for kominasjon av stormflo og flaum)? o Har et vore tilfelle av isgang (som kan forverre flaumprolema)? ) Bekkar og minre elvar me ratt fall: o Har et vore flaum ve tilegare heningar me intens neør? o Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør, enre forhola? o Er et planlag utygging 20 meter eller nærare ein vassrag/ekk? o Er ekkar lagt i røyr, og er et i tilfelle kapasitet til å ta unna auka neørsmenger? o Har et vore enringar i arealruken omkring elvar og ekkar som gjer at ei må finne anre løp ve flaum? o Vil utygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elvar og ekkar kan enre løp? 2. Skre/erosjon a) Er et lausmasser langs elv og/ eller sjø som kan vere utsett for erosjon? 3. Avløp a) Har et vore prolem me kapasiteten i avløpssystema ve tilegare heningar me intens neør? ) Har et vore prolem tilakeslag? ) Kan auka totalneør, oftare intens neør og større neørsmenger på agar me intens neør enre forhola? ) Kan auka havnivå gi prolem for avløpsanlegg (tilakeslag)?

6 4. Havnivå/stormflo a) Er erekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar me prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, septemer 2016)? 5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp) a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur enre risiko og sårarheitsforhol for et aktuelle områet? 6. Slagregn a) Kan områet vere sårart for auka fare for slagregn?