Størrelse: px
Begynne med side:

Download "------------------------------"

Transkript

1 74-1 REGLER I ORGANISASJONSARBEI DET l. INGEN SKAL FA VITE MER ENN NØDVENDIG FOR UTFØRELSEN AV SITT OPPDRAG. 2. INGEN MÅ FORSØKE A VITE MER ENN DET HAN BLIR FORTALT. SKULLE HAN FA VITE MER, MÅ HAN VARSLE OM DET. 3. HVERT ME DLEM SKAL HA ET BEGRENSET OPPDRAG. 4. INGEN SKAL FORETA AKTIVE HANDLINGER UTEN ETTER ORDRE. 5. DEKKNAVN MÅ BRUKES KONSEKVENT I ALT ORG.ARBEID. 6. INGEN MÅ OFFENTLIG GJENKJENNE SINE MEDARBEIDERE MED MINDRE DET ER GOD DEKNING FOR DET. O V SKJENNER HVERANDRE I DET DAGLIGE LIV. 7. INGEN MÅ BÆRE VAPEN MED MIN DRE DET ER SANNSYNLIG AT DET VIL BLI BRUK FOR DEM. BÆRER MAN VAPEN MÅ MAN VÆRE FULLT BESTEMT PA, A BRUKE DEM OM MAN KOMME,R OPP I VANSKELIGHETER. HVIS IKKE KUNNE MAN LIKE GJERNE HA LAGT DEM IGJEN HJEMME. 8. ALLE PAPIRER, NOTATER O. L. SOM DET I~K E LENGER ER BEHOV FOR MÅ ØDELEGGES. 9. ALLE MÅ VÆRE pa VAKT MOT OVERVAKING. 10. ALL MISTANKE OM UGLER I MOSEN MÅ RAPPORTERES OG INGEN MÅ KONTAKTE ANDRE HV I S DE TROR A VÆRE UNDER MISTANKE. 11. DET INDRE SAMBANDSOPPLEGG MÅ FØLGES NØYE. 12. VÆR PUNKTLIG. 13. ALLE MÅ HA PLANLAGTE ALIBIER FOR SINE HANDLINGER. 14. ALLE MÅ VITE HVA DE SKAL GJØRE I EN NØDSITUASJON: - KJENNE FARESIGNALENE - HVEM HAN SKAL ADVARE VIDERE - HVOR HAN SKAL GA OG HVA HAN SKAL GJØRE - HVORDAN KONTAKTEN EVENTUELT SKAL GJENOPPRETTES

2 74-1 ANALYSE.vA KLARLEGGE PROBLEMSTILLINGEN/OPPDRAGET HVA ER MALET BELIGGENHETEN AV MÅLET 'VOR 'AR TIDSPLAN. DISPONI BEL TID TIL RÅDIGHET FØR OPERASJONEN. TIDSPUNKT FOR OPERASJONEN. HVORLEDES STYRKE TIL DISPOSISJON - METODE SOM SKAL BRUKES 2 E~~Q ~Q~~E!~9 -INNSAMLING AV OPPLYSNINGER -VURDERING AV INNSAMLET MATERIALE -INNSAMLING AV SUPPLERENDE OPPLYSNINGER 3 SITUASJONSBEDØMMELSE FIENOEN,VAKT,STYRKE,PATRULJER,VARSLINGSANQRONINGER EGET PERSONELL LENDEFQRIIOLD - VEI INN -VEI UT -SAMLINGSPUNKTER, SATSER -malet,objektet VÆRFORHOLD SAMBAND,TEGN/SIGNALER TIDSBEREGNING ANDRE FORHOLD 4!:!lll-1g!lf! ~ DIS KUTER ALTERNATIVE LØSNINGER MED GRUPPEN 5 y!~~~!~ ~~ _~y_~~~ ~!g _ r~~~_q9_qb~b DISKUSJONEN ER AVSLUTTET, ORDRE UTARBEIOES 6 ~Q!:IT~Q~~ SETT IKKE I GANG EN OPERASJON UTEN EN GRUNDI G FORHANDSREKOGNOSERING DET ER EN FORUTSETNING FOR EN VELLYKKET AKSJON

3 79 - I PER SON L I G SIK K E R H ET VÆR Pl. VAKT SLIK AT DU: KAN OPPDAGE FARE/FARESIGNALER TIL ENHVER TID ER FORBEREDT PA KONTROLL/ HUSUNDERSØKELSE ER Pl. VAKT r40t SKYGG ING KAN SVARE NATURLIG PA ETHVERT spørsmal SOM STILLES ER KLAR OVER AT TELEFON OG SAMTALER KAN AVLYTTES OPPTRE NATURLIG SKRYT FORBUDT SELVDI SIPLIN ALTERNATIV PLAN DEKKHISTORIE OPPLYSN ING SLIK AT DU: IKKE PADRAR DEG Opp ~ærk SOM HET OPPFØRSEL PA GRUNN AV ALLTID ER EN AV DEN GRA MASSE UTEN A BLI "EREMITT " - ALLTID BARE ER DEN PE RSON SOM... - ALDRI UTPEKER DEG SLIK AT DU ER DEN PERSON SOM.... SLIK AT DU: ALLTID ER DISKRET ALDRI BLIR TALeTRENGT ELLER FALLER FOR FRISTELSEN TIL A MATTE BETRO ELLER DELE EN HErutELI GHET MED ANDRE ALLTID ER FORSIKTIG MED KmlPROMITTERENDE PAPIRER DAGLIG KONTROLLERER WHMER O L FOR PAP I RER ER FORS IKTIG I OMGANG MED ALKOHOL OG KVINNER SLIK AT DU : HAR EN FRIVILLIG FORM FOR DISIPLIll IN~I EN ORGANISASJONEN FØLGER SPI LLEREGLENE OG HOLDER ORDEN SLIK AT DU: VED FARE ER KLAR TIL A BRYTE AV ALLE AKTIVITETER - TIL ENHVER TID HAR KLAR EN NØDPLAN SLIK AT DU : - ALLTID HAR ET ALIBI FOR ALLE AKTIVITETER/ OPPDRAG ELLER OPERASJONER SLIK AT DU : HAR FLEST MULIG OPPLySt/INGER O!ol GEOGRAF IEN/ PE RS ONELL KJENN ER OKKUPASJONS MAKTEN/RESTRIKSJONER ALDRI GLEMME R NABOER OG llær,meste OMGIVELSER

4 ~~~!:.'9~~~!!!9 M!!'Q~! (IJTEf.,AT PUNKTER DET I~KE ER BRU)( FOR) A:HVEM HAR UTFØRT RE}(OGNOSERINGEN C,START NAR D,VENDT TILBAKE HAR E;RUTE (FRE!'I OG TIr..BAJ(E) F,f.,ENDEBES}(RlVELSE AV VEl ~ KALET(KRATT,SKOG,T0RT,MYR, ELVER,BRUER(TYPE),TERRENGFORHOLD OG TERRENGETS FREHKOMLIGHET) I BY OG TETTBYGDE STR0K,VEIER,GATER OG KOMUNIKASJONER l BY OG TETTBYGDE STR0K:8ESKRIV VEIER,GATER OG KOMUHIKASJONER : G, FIENDEN (STYRKE,DISPONERING, VAKT (PATRULJER), H:BESKRIVEL.SE J Df:T&LJ AV MALQMRADE'I' (HALET I MED VEDL.AGT SKISSE EKSEKPEL. PA SKISSE, (lfvis MULl G!.AG SKISSEN l StTT PA KALI i'talestdkk,el!.er Ij VEPNET VAKTPATRUl.JE, 2 MANN CA 10 MI N. RUNDER 2)HOVEDVAKT,VAKTSTYRKE 10 MANN J)HOVEDPORT M!PJERN5YNSOVERVAKING 4JPARKERINGSPLASS ~1 "EKANISK VERKSTED 6)LEkTER LASTET MED STORE GRAMALTE SYLINDRE(CA 2 M DJ AM.tTER, IO,. LANGE) f )T0RROOK}( FOR BATER OPPTlL 3000 '!'ONN 8 ) KRAFTIG SRINNEGAENOE KRAN. 9) PU MPEH U5, LAGERROM FOR GASSFLa S KER N I:'"'' MilitærhislOriskSamlingGausdal

5 g~q!;qe!!;~!f:e!~ HVIS IKKE ALLE ER LOKAL KJENTE,GI OPPLYSNI"GER OM TERRENGFORHOLD I RUTE;. SOM SKAL FØLGES. TA OGSA MED VÆR- FØRE- OG LYSFORHOLD. QB-Q~ Il. FIENDEN (STYJUE, GRUPPERING, AKTIVITET. VARSLINGSANORDNTNGER) b. lindre EGNE GRUPPER(HVIS DET ER EN STØRRE KOORDINERT OPERASJON) Q~~Q~ GJENGI OPPDRAGET ORDRETT SLIK DET ER GITT DEG!!!H!EHg JEG VIL (PLAN I GROVE TREKK) b.c.d. OSV. (SPESIELLE PLIKTER/OPPORAG FOR GRUPPEN OG POR HVER ENKELT MANN,I DETALJ)!:HH!!~!!;~!;!:g~ I. TID UT OG INN 2. FRAMRYKKINGSVEG ). ALTERNATIV VEG TILBAKE 4. FORMASJON{REKKEF0LGE OG HVORLEDES EN CAR FREM) 5. OPPTREDEN VED KONTAKT/SAMMENSTØT MED FIENDEN 6. OPPTREDEN pa MALET 1. 0VELSE(0V OPPTREDEN pa KALET, GRUPPEN/ENKELTE MANN. VED SAMMENSTØT) ~~!!!! '!:M.JQ!!_Q~LfQE~X~!tig il. VAPEN OG AMMUNISJON b. ANTREKK/SPESIELT UTSTYR(FASTSLÅ HVEM SOM SKAL BÆRE flva/bruke DET) c. BEHANDLING AV SAREDE d. PROVIANT/SPISING ~~!Q~gQH~ _ Qg _ 2~!!~!!Q il. SIGNALER OG TEGN TIL BRUK INNEN GRUPPEN b. LEDER OG NESTLEDERS PLASS ~~---..~~spørsmal.gjenta OPPDRACET (EKSAMINASJON AV GRUPPEN) RETT TID (KLOKKENE SYNKRONISERES FØR OPPDRAGET IGANGSETTES)

6 KRAV, a. STØRRELSE: 300 x )00 lo! + sa!ol l INNFLYGNINGSRETN ING FOR HVER S){JERM OVER EN. b. AVSTAND YTTERKANT PLASS TIL: TELEFONLINJE- IOO M, LAVSPENTLINJE- 200 M., r HØYSPENTLINJE-30 0 M,HØYDER OVE R 100 M-S KM. c. CRUNNFORHOLO: FOR PERSONELL-FORHOLDSVIS JEVNT MOSE/CRESSDEKKE, Ir;;'GEN GJERDER, TRÆR, STØRRE STENER. FOR MATERIELL-AV MINDRE BETYDNING/BRUK PORNUFTEN. d. MAKS VINDSTYRJ(.E FOR, PERSONELL- 7 ~/S EK, MAT ERII::LL-14 M/ SEK. + t UT SE'M'ltllG AV LYS/BEREGtIIING AV AVSTANDER. 1. cl. FREM TIL DET STED DU VIL HA S){JERM NR L 2. cl. RETT MOT VINDEN ANTALL ME'TER BERECNET I AV DRIFT (AVDRIFT ER f'alltld x VINOSTYRKE) AtHCOKST- " a ). cl. VIDERE J F LYI:."'l'S ANKQMSTRETNING. PLYETS RETNING - VIND- 4. VENO 90 Q HØYRE, GI. 50 1'1 OG PLASSER LVS RE'TNING /'o, FORTSETT 50 H PLASSER LYS B. BEREGNET 5. GA 1' ILB/'oKI:: TIL LYS A, VEND 90 HØVR E, AveRIFT ~ i GA 50 M OG PLASSER LYS S. TENN ALLE LYS 2 MIN. FØR TIL l MIN. ETTER BEREGNET FLYANKOMST. S LVSET SKAL BLI NKE S){J ERMINR l,:i KJENNINGSSIGNAL!:." HELE TIDEN. VÆR UTE I I I: GOD TID, FLVET KAN VÆRI:: u'n: AV RUTE. S){JERM :NR 2 :" HØRES F LVDUR UTENFOR RUTE, VU RDER SITUASJONEN. 1!!~~ gtll!:!s;_ ~Y_Y!!:!Q2H~~!::!!!;Y!:Q!!! _!5~~ (FULLSTENDIG VINDSTILLE) fra I-I/SEI(. (RØ'l'ICEN STIGER NESTEN RE'M' OPP) FRA M/SEK. CVINDEN )(JEt/NES SAVIDT Pl. ANSIKTET) PRA ) M/SEK. ( LØV OG LCTTE VIMPLER SEttES I BEVEGELSE) FRA M/SEK. LABER BRIS (VIHPLE~ STREKKES, SKA KVIS'l'ER SE'M'ES I BEVEGELSE ) M/SEK. F~ISK BRIS (STØ~~E KVISTER SET'l'ES I BEVEGELSE, VINDEN FØLES UBEHAGELIG) FRA H/S1;K. LITEN ~ (STØRRE KVISTER SETTES I BEVEGELSE, VINDEN HØRES LANGS HUSVEGGENE) FRA M/ SEK. STIV KUITNG (MINDRE TRESTAMMER SETTI::S I BEVEGELSE ) FRA M/SEK. SJ0r..ANDINCSPLASS (MOTTAK AV"lit1tsciNElr'bC-W,TERIELL ) VELG EN LANDINGSPLASS SOM: - GIR RIMELIGE LANDSTIGNINGSfORHOLD, -ER SIKKERHETSMESSIG FORSVARLIG NAR DET GJELDER ADKOMST, OPPHOLD OG RETRETT, -KAN STEDFESTES VED J..ANDEHERKER SYNLIGE FRA SJØEN, - GIR RIMELIGE NAVICAS,JDNS FORHOLD f OR MODERFARTØY. MOTTAKING: KUr-: EN PERSON ME D LY KT PA STRANDEN. S IG~AL E R TIL AVTALT (E ) T ID(ERJ. I 20 SEKUNDE R I HOVEORETN INC, J 20 SEKUNDER TIL VENSTRE FOR HOVEDRETNING, I 20 SEKUNDER T!L HØV RE f'or HOVED RETNING.l ANCiTT lll. OK!\7W (ii'l QO) ::'JEl<TAS SI('~I\!,.EN;': HVERT 20 HIN. BRUK RØDE LYS.

7 r LT_~: LANOINCS~LASS FOR HELIKOPTER ~ VIND RETNING ~ ~ : i.- ~:.. ---ti.-'~m-ti '&0'" ti KRAV: LANDINGSPLASSEN lindre Sil :-I, Fl.ATT TERRENG) RYDDES TIL BAKKENIVA. TERRENGET VI DERE UT T I L 7 5 M FRI FOR ALLE HINDRINGER OVER 60CH. VIDERE MA TERRENGET UT TIL 4 KM VÆRE FRI FOR HINDRINGER OVER EN LINJE MED 10\ ST I GNING FRA LANDINGSSTEDET. A, BOG S ER KLARE LYS. LYSENE TENNES 2 MIN FØR TIL I MIN ETTER BEREGNET FLY ANKO~T. S LYSET SKAL BLINKE KJENNINGS SIGNALET HELE TIDEN. KRAV: LANDINGSSTRIPEN ER pa 600 M MED EN SIKKERHETS SONE I HVER ENDE PA 100 M, BREDDE ISO M. I TILLEGG EN INNFLYVNINGSSONE l HVER ENDE SOM MÅ VÆRE FRI FOR: HØY DER OVER 100 M I EN AVSTAND AV 5 KM, TELEFONLINJER, LAVSPENTLINJER OG HØYSPENTLINJER.,, (,~;:j.;; ~ I 'l: 'T A, B, BI, C OG S ER fl:lare LYSlB l BRUKES HVIS : AVSTAN"D B-C- ER-OVER 400-M OG LOIUILE forhold TI LLATER DET ELLER ETT ER ORDRE). LYSENE TENNES 2 HIN FØR TIL l MIN ETTER BEREGNET FLY ANKO~T. S LYSET SKAL BLINKE KJENNlfoOCSSlGNALE'r HELE T IDEN (OG ER PLASSERT 25 M UT TIL SIDEN FOR B). ~G~~ ~IJ.>cLi~DE MELLOM A OG B, FORTSE"M"E FREM TIL OG GA F LYE..'1" SLJPPER UT LINE TIL LEDER SOM ER PLASSERT VED S. NORMA LT TAR FLYET AV FRA B TIL C. MEN ER FORHOr,DENE VANSKEL I GE KAN LEDER AN)10DE FLYVER A TA AV FRA A MOT,.

8 TELECRAHQPPSE:TT r.ti ZZ I>.UG TO ZZ fol1ltl>.ndler LOKALISERt~GI fomlil>.ndler BESKRIVELSE) fo~hi>.ndle:-t n "forsvar 1 to!ihandler REKOGNOSERIlICEI'I) I l!liledh INC fte I.EGRAlINR OG 01>.'1'01 KOm:NAVN. "~GI OM EGNET ror PERSO:IELL/tlATCRIELL t. KARTHENVISNWG I I. REFERANSE TIL S~"'RUM AV!.ANDEP!.ASS III.:-tl."'Nt~G OG AVSTA:ID FRA ET LANDEMERKE LETT lde1itjfisers"rt FRA SJ~Ell pa KARTET TlL SENTRUM AV LAUOCPLASS l. ST~RRELSE OG licskrivelse AV LAlIOEPLASS ~ ~ i.~~:~i!~~c~tl~~~~~~et~~~~neq. KUNSTlGE li ItIDRE) ~i. ;~~:~~~~*~~~ ~~E~~~R-lIRTILLERl - FORLEGlIINGER- P"TRUWER-OnSERVI\SJO:-lSPOSTER DATO FOR REKOGw.lSERINC. DEKKNAVN AGE~'T. EKSEtIPEL PA INNHOLD liv E1" IVERKSEM"tNGZT[Lr.G,.... > ~ VED SJX>PERASJOIlER 5B KOOEN"VN FOR l.atideplass/evt RUTETtLVISNI/i;G cc NU LL SJU "ro El! UOU.,",ULl. ZZ DATO OG T I D C LOKAL) DET ~RSTE A.~GIR SU!.!. AATTE TO TO EN EN ZZ DATO TID FO!!. OPEAASJONr.:N. DE NESTE ER Eli EN NULL EN NULL IlULL Zl... LTERNIITIVE:R. EN ':'0 NULL ZZ SEKS NULL ZZ VEN'I"ETID l ~nnut':'er ra LAND EP LASS FOR EN FEM NULL ZZ T lde:ne ANGI TT I PKT CC GUl-IMtnAT TYPE AV IlAT SOM ANKOM).,ER TO PE RSONER HIN OET"'WER "'NGA r:nor: LAST ETT LYS lz KILO ZZ!IOKSTAVElI K I MORSE StUDtS I1VI::~ 4./lrNITM' FYR[ MINUT'l"ER KUN ETT HVITT LYS RRlJKES REIlETAALE:R PASSOW FM LANO PERLeFISKER SVAR FRA BAT Il ELEl'MnEIl ER BRA ST.R:IELDlIlG FOR BEIIRU'TI:I.SE KOKKEN ER IKKE SYK SJ'.R!lCLDING FOR KMISELLEIIING BLADENE ralleli AV S~RMELOING ror UTSr:-rTELSE LYSSICNALET ANGITT J PKT GG SENDES TO GANGER. 30 TIL VENSTRE TIL HOYIIE FOR "'NKO~STRETNING J TILSA-".nCN I MHIU'I'T. DERETTER 0 ['1' SOM ANGITT I PKT Ge. LYSSIGNA"ET 7EUNES SOll ANGITT r PKT cc NtO VARIGHET SOM 1 PKT OD. PKT It VIL OGS" ANGI 7IDEN NAR SI:RMELDINGE:I SENDES PA P.AotO E"LEn ~Di~~EGRlI.."'. 8OKST... VEKE BB CC OSV /\.NGrR ",V$li:ITTSn;NDELING J UPI!4(7I'TATTE KANSEL"ERJNG ETTER A'I" EN HAll negy/it A SENDE KJENNINCSSIGlIALET, SEJUE MED KORTE BLtlIK. UTSETTELSE ET'I"ER AT EN HAR BEGYNT" SENDE KJENNINGSSIGNALET, SERtE MED LANGE fllllill CBAT pa VEI UIlI: VtL VEtI"U: Pl. SJØtN 1 AVIlU'I" 710. SENDES IIJENSINGSSIGNALf.'T Pl. NYTT FORTSETTER OPERASJONEN I HVIS IKKE AVBRYTES DEN OG "!'ORTSE'l'TER P... NESTE ALTERN"''I"tV)

9 BESICRIVELSE AV LUFTLANDEPLASS (SLIPPSTEDJ. EI(SD~EL I1lNHOLO EllZZAUGFIREZZ KODAK BS VARGSUtID EN ro FIRE Nr TO EN cc NI E:-I NULL DO SEKS NULL NULL z.z PEN NULL NULL EE AAPENT FJELLTERRENG F F FJELLFORMASJONER I rlord SYD GG VARDE th TO TO NI TRE ro Pl. 'ELEGRA.'I,IL BASEN BETYDIlItlG TELCGRAHNR OG DATO SLII'PFELTETS KOOEIIIWN BELIGGl::tlHET, KART NR/NIWN/KART REF HØYDE OV EQ HAVI:7 l FOT DHtE:-lSJOti r fleter BOKSTAVENE BB CC OSV ANGIR PK, CNNDELING I KELDIilGEN BESICRiVELSE AV FELTET BESICRIVELZE AV HINDRINGER A:-IBEFALT lllnflygingspunkt (TAP). LeTT IDENTIFISERBAR FP.A LUFTE:L CA 25 KI1 F'UI SLtI'PSTED EKSE10IPEL PA OG lmmold AV ET IVE'IKStTTlIIGSTELEGRAtt - EN ZZ AUG FIRE Z1. NERD 811 SVALE CC EN TO AUGUST TO TRE NULL mlll DDHERXULES EE FIRE NULL FF EN FEM nu LL CC TO PERSOtlELL ZZ EN SKJERl1, KOLLI HH STlUmARD It KILO KK SLUKKET LLEN MM ElI NN KATTEN GRAVER DYPT 00 MOR S KAI, l SYKLUBB LUFTOPERASJON. BETYDlIlNG TELEGRAM:m OG DATO OPERASJONENS KODENAVU KODE for SLIPPFEL't/ tvt RUTt'TILVlSflIt1G DATO OG LOKAL TID FLYTYPE FALLTID! SEI(UNCER FREMICAST I ~IETER ANTALL KOPPERE/LASTER ~~!~;N~~~ :~~g~~icstav )!.:QloIPASSKURS T!L FLYETS AtiKOMSTRETNING FLYETS t.anternef"iiing ANTALL OVERFLYGINGER ANTALL Stnl<I;HlGER SJ!:R.MEI.CING FOR BEKREFTELSE SII:R,.'IELDING FOR KANSELLERlIlG BOI(STAVENE BB CC OSV ANGIll "VSNITTSlImOELlNG I DEN ~'M'ATTE tieloing. DERSO!1 TCI(STEN l E:r PKT UTELATES ANGIS DETTE m:o 8OKS':'JWENE flil. DeTTE ER ET VARSLINGSTELEGRAM FOR EN SLIPPOPERASJOtI. BEICREFTE[.SE ELLER IC "NSELLERTNG AV OPERASJONEN SO!'! AVTA[.T l I'KT r;~/oo SOM SI':Rl'IE[.OING ra RADIO OC/ELLER I(OOE ':"ELEGRAFI KORT TID l FORVEH..11 (!:KS V/FLYAVGA'lG), MORSEALF"Be1'ET, P

10 a. LEDER FAR I::-OPPDRAG ~'RA BASE c. A FAR OPPDRAGET OG UTPØRER DET d. LEDER VURDERER INNSAMLET!'IATERIALE flere DETAWE:R ER ØSSI<ELIGE. GIR A NYTT OPPDRAG ELLER VELGER A S!."1'TE NY r~ann (B) PA JOBBEN f. LEDER VURDERER INNSAMLl."'!" MATERIALE OG SE:TTER OPP SVARTELEGRAM TI L BASE t.!?~!q~!:u!:!!!it~~ _!lh_g.;!!_~~~ ~_!.!~E! OPPGI NØYAI<TIG DATO OG KLOKI<ESLETT. 2. ~n:p BESKRIV NØYAKTIG HVOR HENO ELSEN fant STED ELLER forl::kom. AVSTAND TIL NÆR.'1ESTE!ITED ELLER BY. 3. HH?!; ~~~~!t~s;~;;~d a*ifiatio~~l~~~~n~~~e l F~II~~E~!:~~~~ ~;~61 DA F0LGENDE, HVORDAN VEDKOMMENDE OBSERVERTE DET UVORFOR VEOKOH.'lENDE FORTALTE AGEI-"TEN DE:T NAR I':ILOE OPPGIS VURDER SI':AOE ( FOR KILOEN/ANDRE I IIV15 RAPPORTEN FALLER l UI!.E:TTE HE NDER. Kl LOEN BØR DERFOR ALLTID ANGIS I KODE.,. E~t::!~ BESKRIV HØyt: ~':!~ SOM BLE ~ii"i, E:LLER!;!~O SOM U ~!n:~ Cl N0vAXTIC BESKRIVELSE. NAVtl OG FREMFOR A.LT t:oisio. PERSONLIGE GJETNINGER ELLER M.ENrNGER AA IKKE FOREKO:o\.'1E. DEN GYLDNE REGEL ER, f:mh ii~~~fuihn;!!s~fll!!!n UNNGA UKLARE ELLER AL1'IINNELIGE VENDINGER SOM F EKS, STORE, ADSKILLIGE, SMÅ, SNAR1', SENT, TI DLIG. MANGE KAN EN IKKE OPPGI PRESISE OG NØYAKTIGE BESKRIVELSER, KAN EN GI l-legatjve OPPLYSNINGER SLtK SOM, ANTALL UKJENT, IDE~ITET UKJENT OSV. LES CJENN()!'\ RAPPORTEN FOR" SE OM OEN ER ~~~f!,!s2tifw~!t OG ~ fi!~ U~' Milita:rhisloriskSarnlingGausdal

11 i 'I I ET ""KIIRT ER EN TEGNING PA ET HORISONTALT PLAN (PROJEKSJON) AV ET STYRKE LENDE SLIK AT HVERT ENESTE PUNKT BLIR AVBILDET RETT OVENFRA. TEGNINGE ER STERKT FORMINS1<ET. VIKTIGE DETALJER ER FREMHEVET, MINDRE VIKTIGE UTELATT. - : ; -L ~ ~:~g~p~:~~: ANG~~G~~R~~~~E~~~~~ ~~:ER ~~r.;~~~e ; / ' :' : >./~. ~~ ~~~~~~S~~!~GIS E~ ~~~~~~Di~K~E~~~E!~R~:~D;~TT /_<, ~: '~': ~~:~N T~~~~~G~~TT TERRENG, LANGT FRA HVERANDRE / 0.:,:;;~~ :.//-- -.~ HALESTOKJ<EN FORTELLER FORHOLDET MELLOM EN,:('., ' ~/!)/j ~_ 2-!/) ~~~~~~~ i\~~~ ~E~~N A~~~~~:~N~~L~g: I~gN'rAL ""~--=~ - - ~~~~L!~it~~~l~o~;sg~r~~~' O~~6~~~OE~~S~~~~: ANGIS EKS 1: HUSKEREGEL STRYK DE TO SISTE NULLER OG MÅLE- STOKKEN ANGIR DA HVOR MA~ l CM pa KARTET ER I TERRENGET. 11, l CM L IK 500 ["'ETER J TERRENGET. ) ~"L :.! :.: : ~ _ I ;...,~ + :_'~-tj ' ".::-.',. T \1 ::::'.~'~::::,~ UTTAK AV MARSJRETNING. LEGG -KOMPASSET p A KARTE SLIK AT PILEN PA KOMPASSPLATEN PEKER l MARSJ- RETNING. VRI KO!o\PASSHUSET SLIK AT NORD/SYD TILSVARER NORD/SYD PA KARTET. HOLD kompasset VANNRETT SLIK AT KOMPASSNALEN S TAR I NORD/SYD pa KOMPASSHUSET. PILEN pa KOMPASSPLATEN VISER NA MARSJRETNINGEN TA UT ET PUNkT r TERRENGET FORAN I PILENS RETNING OG GA TIL Olo"'M'E UTEN 8 RUXAV KOMPASS, OG FORTSETT SLIK VIDERE. TA UT NORD/SYD RETNING VHA SOLA OG KLOKKA. HOLD URET VANNRETT DReI TIL TIMEVISEREN PEKER ~tot SOLA ER KLOKKEN 1730, HALVER KLOkKESLETTET OG NORD E KLOKKEN ER KLOkKEN 1500 ER NORD KLOKKEN STEDSANGIVELSE ANGIS VED A OPPGI KARTBLAD OG ØST OG NORD VERDI. l E}; SRE.!::T 1534 Ill, I STEDET FOR KARTBLADNR""i<AN NAVNET pa XART BLADET OPPGIS VED BRUK AV MILIT.tRKART l: 50000, DETTE VIL SPARE CHIFF STEDANGIVELSEN KAN OGSA ANGIS I GRADER OG MINUTTER, ELLER EKS BRI] pa E 6, 6 J<M SVD DOMBAs. RUTEN DELES OPP I 10 DELER (ØST- ex; NORD OVER) FOR A KUNNE REFERERE TIL ET BESTEMT PUNKT INNEN HVER RUTE. XARTREFERANSE I AVME RKET KRYSS: HUSK FØRST ØSTI VERDI DERETTER NORnL] VERDI MilitærhisloriskSamlingGausdal

12 ,7 4-1 Ul/fm ~~~!.J. ~(i,2 30.1XKE TROPP EL)!Qg!:!!!!:!IS~ i!q~lm!~9q!h,beskriv AVDELINGSMER.KER ELLER SKULDERSTROPPEN. ALDER,O~REN'I'LJG GJENNOMSNITTSALDER, Iit~T~!:!QIMORAL.DJSIPLIN,REKR!1M'ER,NEVN OGsA HVOR FORLAGT,HVEM ER SJEF, i1mi.2>.~m~ ANTALL: ~ ELLER 80, IKKE BATTERI, BESKRIVELSE/SKISSE 1\V EMBLEM/MERKE pa VÅPEN, ~r g~!~!h,!;:bruk ØYNENE OG SUNN ~'ORNUf'1' OG BESKRIV HVA DU g~: TILSTAND,NY ELLER ','12:L:l:::,:':':'(lU1S- ~,!,), ~~~~~~i~~~ggf~;r~~~~~~~~~~~e:~i:civ~s:in~~t~~~;~~~~g.!.l!:!2!;f.!!h1pj..,asseri"g DRIVHJUL/ FRIHJUL, Alfl'ALL OG CA UlAH PA BELTEHJUL(ENKLE /DOBLE ), KELTEBREOOEN.ER BELTEHJ UL pa LINJ E/OVERLAPPER DE, FJ.tRING.ST RULLER KANON I KALIBER, LØPSLENGDE, 1<IUNNINGSBREMS, ELEVASJON, I LDKOtrrROLL [INfRARØD RADAR DIREKTE I LDl,AMMUNISJONSTYPE, UTGANGS HASTIGHET, LENGDE. VEKT, KAtrrELTYPE, MENGDE KT,MANNSKAP, REKKEVIDDE, HASTIGHET, RADIO,DREI8ART TARN IBIUS/NEDDYI(KBAR,FIU::MDRIFT OG VENTILASJON 'fil VANNS.!:!Q!Qgg!!;!:!f! :TYPE, STØRRELSE, PLA5SE1tING,ANTALL GEAR. i4lm.u SKROGf'OAA: LENGDE, BREDDE,FORM,VINGER ELLER FINNER(HULLlI(ANAL). PLASSERING, M - FDRH;OIHENSJON. "ESENS FORM:l1I'SEENDE OG DIMENSJON, B~~~~Æ~f!H: l1i'seendet, DIMENSJON, ENDEPLATENS ltl'seende,!m!:! ~!IT!:!!;'!Q2~: SE:!..vOREVET /TRAI LER, ANTALL HJUL/AKSLER, BESKRIVELSE. LENGDE. ~:,"OO",T. ~~!~~[~:[i~~~~~~~~~~~~! l~~:::~sr~ec~s:a~ngiv!:lse' R.AAATERIALET/ PRODUKTET, VEIER, JERNBANE, Milita:rhistoriskSamlingGausdal

13 NØKKELORD TIL HJELP I BESKRIVELSE AV E-OBJEKTER :AN'I'ALL,P LASSE~!~~, ~~r~~'~~~~~~~ INNEBYRDES/TI L ANNET UTSTYR. rc SOM MULIG (EKS IS CANGeR LENGDEN AV LIVBAT ).,PLASSERING, E\rI" LASTEBOMMER. E BRUDT/UBRUDT. ~'ORM/STØRRELSE pa BROEN. I TARN!;:NE. : RAKETT RAMPER, PLASSERING, LENGDE. FORM. TORPEDF-B,\TTERI ER, TYPE ( PPLEj,ANTALL.ANT rubatvapen,dypvannsminer. ~~Q~ ~, ANT ALL, PLASSERING, FORM/UTSEENDE, STØRRELS E. YM"Hi~' FORMEN pa KONTROLLTARNET. I DE!IITIFIKASJONSMERKE/ ~ U ~.MI:;R,L E NGlJE,ARME RI ~C (NB RIIKETTSKYTS ),SKROGFORM. HAVNER FORSVAR: BELIGGENHI:."1', "YPE OG ANT ALL AV: KANON ER, RADARANLEGC, BOMMER OG NETT rvanni:t,patruwebater,vak1'po$ter(piltruwer) REPARASJONS- OG FORSYNINGSUTSTYR : DOKKER, TYPE, BREDDE, LENGDE. KRANER, HØV DE OC-LENGDE-prKAANARM:VEiER]jERNBANE. VERKSTWER.!NNKVARTERING$- OG REKREAKSJONSMULICHETER, BARAKKER, KANT I NE, KINO, HVI LEROM. NoiiMAL-AKT'iijrTET - r-iiavnen :SKjp~TIL/f'RA~i< OI_t.'_tER FRA/REISER TIL, LAST OG l'ioer- f'oii.-ani( OMS-r!AVGAN(;:KRIG$FARTØY,FRA!TIL, FOR.._tA L MED SESØI<ET. LAST, fra/'l'il HAVNEN, UVORnEN/HVORFRA,TYPE T RANSPORT. NB";"TRCPPEFORFL VTNINGER. ~n~b.~tiqw~b.~1~!~2!;q f:~~~ g;~: BELlGGENlU.."J,STØRRELSE. DYBDE FRA KAI TIL H'2lYVi\NNSTAND, DVBDE TI L BLJNN VED LAVVANN, KONST RUKSJON (STEIN/JERN/TRE), KRANF.R {ANTALL, TYPE/STØRRELSE) ~E llrg9!!:isi,beligcenhet,lencde &H AV S LIPPVEI,ANTALL OG STøRRELSe PA SK IP. TYPE:J AGER/ BOMBER, BE~EVN ELSE/MERKE, PRESTASJONER ( IIAST IGHET /HØVDE),VEPN I ~G. KAN- I KKE DISSE DA,A FREMSKAFf'ES,BESKRIV FLVET ved A ANCI, ljq!qe~!:! ' TYPE/ANTALL/PLASSERINC/U7BL/,S:;:.-:<; JT"TMOTOR/LUF1'l NNT Ail, lh ilm/fat:icng. ~![~~~~4i~ ~~~~~~~~i!~;~j~g~7h~~~~ ~ O~ r ~o~~~l>p. FLVKROPPEN,LENGDE/FORM, tiese- OG COCKP l'm'en$ STØRRELSE/FORM. BOBLER PA :!><)P:';':'.'I,'J"R, AKTER!.:NDE AVTRAPPE1' ELLER ST lkker FRAM BAK FINNE. ~ ~ Y~~!:I!!:I9L~~~JSTBQ!:!! t: _!!T!rE f:h!;:!t~~~~i! loløvaktig BELIGGENHET, TY P E OC OMRADET DEN OMFATT ER. ~iij".i:ebiine:ietypf.-5ekke OG TY KK ELSE!J pa DET. BYGNINGER- OG ANDRE I NN ATALLASJONER : ANT ALI./EiT0RRELSE/PLASSERINC AV, HANCARE BA RAKKER ~KONTRåj".. LT ~RN~ RAD låmaste R: VP-RK STWE R, RUSl:CROPLR, K RAF'T FORSYN I NG!?f!ygQEn~gE~ _ Q9_gt:!::!!~~ _ ~!!:!~ FORSVARST ILTAK, LUFTVERI>, STRIDSVOGNER, TROPPER (ANTALL/KATEGORI), VAKTHOLD, GJ E Roi;; R~ VARS!. i NGSANORDlil NGE R. REPARASJONER/AKTIVITI::T:ANT>\LL F LY pa PLASSEN, TY PE OC AV DEL ING,ANKOMST AvCJiNC- 7iNOJlE- rr;v:-----

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast Leker - Trening for de små Barn elsker å leke, barn trener gjennom lek og lærer gjennom lek. Derfor bør aktivitets- og øktplanene for DNB Idrettsleker inneholde mye lek og moro. Som aktivitetsleder forsøker

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Sikkerhet i felt på Svalbard

Sikkerhet i felt på Svalbard Sikkerhet i felt på Svalbard Denne brosjyren vil gi deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til ved ferdsel i felt på Svalbard. Innholdet gir ikke alle svarene eller detaljerte

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Mål med leksjonen er at dere får en innføring i hvilke momenter som påvirker

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Hvor ble minene av? Skrevet av Simen Zernichow

Hvor ble minene av? Skrevet av Simen Zernichow Hvor ble minene av? Den ukjente historien om minebarrieren rundt kystfortet på Justøya og mineoppryddingsarbeidet, 1943-2013. 1 Skrevet av Simen Zernichow Kystfortet utenfor Lillesand på Justøya, med dets

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer