Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "------------------------------"

Transkript

1 74-1 REGLER I ORGANISASJONSARBEI DET l. INGEN SKAL FA VITE MER ENN NØDVENDIG FOR UTFØRELSEN AV SITT OPPDRAG. 2. INGEN MÅ FORSØKE A VITE MER ENN DET HAN BLIR FORTALT. SKULLE HAN FA VITE MER, MÅ HAN VARSLE OM DET. 3. HVERT ME DLEM SKAL HA ET BEGRENSET OPPDRAG. 4. INGEN SKAL FORETA AKTIVE HANDLINGER UTEN ETTER ORDRE. 5. DEKKNAVN MÅ BRUKES KONSEKVENT I ALT ORG.ARBEID. 6. INGEN MÅ OFFENTLIG GJENKJENNE SINE MEDARBEIDERE MED MINDRE DET ER GOD DEKNING FOR DET. O V SKJENNER HVERANDRE I DET DAGLIGE LIV. 7. INGEN MÅ BÆRE VAPEN MED MIN DRE DET ER SANNSYNLIG AT DET VIL BLI BRUK FOR DEM. BÆRER MAN VAPEN MÅ MAN VÆRE FULLT BESTEMT PA, A BRUKE DEM OM MAN KOMME,R OPP I VANSKELIGHETER. HVIS IKKE KUNNE MAN LIKE GJERNE HA LAGT DEM IGJEN HJEMME. 8. ALLE PAPIRER, NOTATER O. L. SOM DET I~K E LENGER ER BEHOV FOR MÅ ØDELEGGES. 9. ALLE MÅ VÆRE pa VAKT MOT OVERVAKING. 10. ALL MISTANKE OM UGLER I MOSEN MÅ RAPPORTERES OG INGEN MÅ KONTAKTE ANDRE HV I S DE TROR A VÆRE UNDER MISTANKE. 11. DET INDRE SAMBANDSOPPLEGG MÅ FØLGES NØYE. 12. VÆR PUNKTLIG. 13. ALLE MÅ HA PLANLAGTE ALIBIER FOR SINE HANDLINGER. 14. ALLE MÅ VITE HVA DE SKAL GJØRE I EN NØDSITUASJON: - KJENNE FARESIGNALENE - HVEM HAN SKAL ADVARE VIDERE - HVOR HAN SKAL GA OG HVA HAN SKAL GJØRE - HVORDAN KONTAKTEN EVENTUELT SKAL GJENOPPRETTES

2 74-1 ANALYSE.vA KLARLEGGE PROBLEMSTILLINGEN/OPPDRAGET HVA ER MALET BELIGGENHETEN AV MÅLET 'VOR 'AR TIDSPLAN. DISPONI BEL TID TIL RÅDIGHET FØR OPERASJONEN. TIDSPUNKT FOR OPERASJONEN. HVORLEDES STYRKE TIL DISPOSISJON - METODE SOM SKAL BRUKES 2 E~~Q ~Q~~E!~9 -INNSAMLING AV OPPLYSNINGER -VURDERING AV INNSAMLET MATERIALE -INNSAMLING AV SUPPLERENDE OPPLYSNINGER 3 SITUASJONSBEDØMMELSE FIENOEN,VAKT,STYRKE,PATRULJER,VARSLINGSANQRONINGER EGET PERSONELL LENDEFQRIIOLD - VEI INN -VEI UT -SAMLINGSPUNKTER, SATSER -malet,objektet VÆRFORHOLD SAMBAND,TEGN/SIGNALER TIDSBEREGNING ANDRE FORHOLD 4!:!lll-1g!lf! ~ DIS KUTER ALTERNATIVE LØSNINGER MED GRUPPEN 5 y!~~~!~ ~~ _~y_~~~ ~!g _ r~~~_q9_qb~b DISKUSJONEN ER AVSLUTTET, ORDRE UTARBEIOES 6 ~Q!:IT~Q~~ SETT IKKE I GANG EN OPERASJON UTEN EN GRUNDI G FORHANDSREKOGNOSERING DET ER EN FORUTSETNING FOR EN VELLYKKET AKSJON

3 79 - I PER SON L I G SIK K E R H ET VÆR Pl. VAKT SLIK AT DU: KAN OPPDAGE FARE/FARESIGNALER TIL ENHVER TID ER FORBEREDT PA KONTROLL/ HUSUNDERSØKELSE ER Pl. VAKT r40t SKYGG ING KAN SVARE NATURLIG PA ETHVERT spørsmal SOM STILLES ER KLAR OVER AT TELEFON OG SAMTALER KAN AVLYTTES OPPTRE NATURLIG SKRYT FORBUDT SELVDI SIPLIN ALTERNATIV PLAN DEKKHISTORIE OPPLYSN ING SLIK AT DU: IKKE PADRAR DEG Opp ~ærk SOM HET OPPFØRSEL PA GRUNN AV ALLTID ER EN AV DEN GRA MASSE UTEN A BLI "EREMITT " - ALLTID BARE ER DEN PE RSON SOM... - ALDRI UTPEKER DEG SLIK AT DU ER DEN PERSON SOM.... SLIK AT DU: ALLTID ER DISKRET ALDRI BLIR TALeTRENGT ELLER FALLER FOR FRISTELSEN TIL A MATTE BETRO ELLER DELE EN HErutELI GHET MED ANDRE ALLTID ER FORSIKTIG MED KmlPROMITTERENDE PAPIRER DAGLIG KONTROLLERER WHMER O L FOR PAP I RER ER FORS IKTIG I OMGANG MED ALKOHOL OG KVINNER SLIK AT DU : HAR EN FRIVILLIG FORM FOR DISIPLIll IN~I EN ORGANISASJONEN FØLGER SPI LLEREGLENE OG HOLDER ORDEN SLIK AT DU: VED FARE ER KLAR TIL A BRYTE AV ALLE AKTIVITETER - TIL ENHVER TID HAR KLAR EN NØDPLAN SLIK AT DU : - ALLTID HAR ET ALIBI FOR ALLE AKTIVITETER/ OPPDRAG ELLER OPERASJONER SLIK AT DU : HAR FLEST MULIG OPPLySt/INGER O!ol GEOGRAF IEN/ PE RS ONELL KJENN ER OKKUPASJONS MAKTEN/RESTRIKSJONER ALDRI GLEMME R NABOER OG llær,meste OMGIVELSER

4 ~~~!:.'9~~~!!!9 M!!'Q~! (IJTEf.,AT PUNKTER DET I~KE ER BRU)( FOR) A:HVEM HAR UTFØRT RE}(OGNOSERINGEN C,START NAR D,VENDT TILBAKE HAR E;RUTE (FRE!'I OG TIr..BAJ(E) F,f.,ENDEBES}(RlVELSE AV VEl ~ KALET(KRATT,SKOG,T0RT,MYR, ELVER,BRUER(TYPE),TERRENGFORHOLD OG TERRENGETS FREHKOMLIGHET) I BY OG TETTBYGDE STR0K,VEIER,GATER OG KOMUNIKASJONER l BY OG TETTBYGDE STR0K:8ESKRIV VEIER,GATER OG KOMUHIKASJONER : G, FIENDEN (STYRKE,DISPONERING, VAKT (PATRULJER), H:BESKRIVEL.SE J Df:T&LJ AV MALQMRADE'I' (HALET I MED VEDL.AGT SKISSE EKSEKPEL. PA SKISSE, (lfvis MULl G!.AG SKISSEN l StTT PA KALI i'talestdkk,el!.er Ij VEPNET VAKTPATRUl.JE, 2 MANN CA 10 MI N. RUNDER 2)HOVEDVAKT,VAKTSTYRKE 10 MANN J)HOVEDPORT M!PJERN5YNSOVERVAKING 4JPARKERINGSPLASS ~1 "EKANISK VERKSTED 6)LEkTER LASTET MED STORE GRAMALTE SYLINDRE(CA 2 M DJ AM.tTER, IO,. LANGE) f )T0RROOK}( FOR BATER OPPTlL 3000 '!'ONN 8 ) KRAFTIG SRINNEGAENOE KRAN. 9) PU MPEH U5, LAGERROM FOR GASSFLa S KER N I:'"'' MilitærhislOriskSamlingGausdal

5 g~q!;qe!!;~!f:e!~ HVIS IKKE ALLE ER LOKAL KJENTE,GI OPPLYSNI"GER OM TERRENGFORHOLD I RUTE;. SOM SKAL FØLGES. TA OGSA MED VÆR- FØRE- OG LYSFORHOLD. QB-Q~ Il. FIENDEN (STYJUE, GRUPPERING, AKTIVITET. VARSLINGSANORDNTNGER) b. lindre EGNE GRUPPER(HVIS DET ER EN STØRRE KOORDINERT OPERASJON) Q~~Q~ GJENGI OPPDRAGET ORDRETT SLIK DET ER GITT DEG!!!H!EHg JEG VIL (PLAN I GROVE TREKK) b.c.d. OSV. (SPESIELLE PLIKTER/OPPORAG FOR GRUPPEN OG POR HVER ENKELT MANN,I DETALJ)!:HH!!~!!;~!;!:g~ I. TID UT OG INN 2. FRAMRYKKINGSVEG ). ALTERNATIV VEG TILBAKE 4. FORMASJON{REKKEF0LGE OG HVORLEDES EN CAR FREM) 5. OPPTREDEN VED KONTAKT/SAMMENSTØT MED FIENDEN 6. OPPTREDEN pa MALET 1. 0VELSE(0V OPPTREDEN pa KALET, GRUPPEN/ENKELTE MANN. VED SAMMENSTØT) ~~!!!! '!:M.JQ!!_Q~LfQE~X~!tig il. VAPEN OG AMMUNISJON b. ANTREKK/SPESIELT UTSTYR(FASTSLÅ HVEM SOM SKAL BÆRE flva/bruke DET) c. BEHANDLING AV SAREDE d. PROVIANT/SPISING ~~!Q~gQH~ _ Qg _ 2~!!~!!Q il. SIGNALER OG TEGN TIL BRUK INNEN GRUPPEN b. LEDER OG NESTLEDERS PLASS ~~---..~~spørsmal.gjenta OPPDRACET (EKSAMINASJON AV GRUPPEN) RETT TID (KLOKKENE SYNKRONISERES FØR OPPDRAGET IGANGSETTES)

6 KRAV, a. STØRRELSE: 300 x )00 lo! + sa!ol l INNFLYGNINGSRETN ING FOR HVER S){JERM OVER EN. b. AVSTAND YTTERKANT PLASS TIL: TELEFONLINJE- IOO M, LAVSPENTLINJE- 200 M., r HØYSPENTLINJE-30 0 M,HØYDER OVE R 100 M-S KM. c. CRUNNFORHOLO: FOR PERSONELL-FORHOLDSVIS JEVNT MOSE/CRESSDEKKE, Ir;;'GEN GJERDER, TRÆR, STØRRE STENER. FOR MATERIELL-AV MINDRE BETYDNING/BRUK PORNUFTEN. d. MAKS VINDSTYRJ(.E FOR, PERSONELL- 7 ~/S EK, MAT ERII::LL-14 M/ SEK. + t UT SE'M'ltllG AV LYS/BEREGtIIING AV AVSTANDER. 1. cl. FREM TIL DET STED DU VIL HA S){JERM NR L 2. cl. RETT MOT VINDEN ANTALL ME'TER BERECNET I AV DRIFT (AVDRIFT ER f'alltld x VINOSTYRKE) AtHCOKST- " a ). cl. VIDERE J F LYI:."'l'S ANKQMSTRETNING. PLYETS RETNING - VIND- 4. VENO 90 Q HØYRE, GI. 50 1'1 OG PLASSER LVS RE'TNING /'o, FORTSETT 50 H PLASSER LYS B. BEREGNET 5. GA 1' ILB/'oKI:: TIL LYS A, VEND 90 HØVR E, AveRIFT ~ i GA 50 M OG PLASSER LYS S. TENN ALLE LYS 2 MIN. FØR TIL l MIN. ETTER BEREGNET FLYANKOMST. S LVSET SKAL BLI NKE S){J ERMINR l,:i KJENNINGSSIGNAL!:." HELE TIDEN. VÆR UTE I I I: GOD TID, FLVET KAN VÆRI:: u'n: AV RUTE. S){JERM :NR 2 :" HØRES F LVDUR UTENFOR RUTE, VU RDER SITUASJONEN. 1!!~~ gtll!:!s;_ ~Y_Y!!:!Q2H~~!::!!!;Y!:Q!!! _!5~~ (FULLSTENDIG VINDSTILLE) fra I-I/SEI(. (RØ'l'ICEN STIGER NESTEN RE'M' OPP) FRA M/SEK. CVINDEN )(JEt/NES SAVIDT Pl. ANSIKTET) PRA ) M/SEK. ( LØV OG LCTTE VIMPLER SEttES I BEVEGELSE) FRA M/SEK. LABER BRIS (VIHPLE~ STREKKES, SKA KVIS'l'ER SE'M'ES I BEVEGELSE ) M/SEK. F~ISK BRIS (STØ~~E KVISTER SET'l'ES I BEVEGELSE, VINDEN FØLES UBEHAGELIG) FRA H/S1;K. LITEN ~ (STØRRE KVISTER SETTES I BEVEGELSE, VINDEN HØRES LANGS HUSVEGGENE) FRA M/ SEK. STIV KUITNG (MINDRE TRESTAMMER SETTI::S I BEVEGELSE ) FRA M/SEK. SJ0r..ANDINCSPLASS (MOTTAK AV"lit1tsciNElr'bC-W,TERIELL ) VELG EN LANDINGSPLASS SOM: - GIR RIMELIGE LANDSTIGNINGSfORHOLD, -ER SIKKERHETSMESSIG FORSVARLIG NAR DET GJELDER ADKOMST, OPPHOLD OG RETRETT, -KAN STEDFESTES VED J..ANDEHERKER SYNLIGE FRA SJØEN, - GIR RIMELIGE NAVICAS,JDNS FORHOLD f OR MODERFARTØY. MOTTAKING: KUr-: EN PERSON ME D LY KT PA STRANDEN. S IG~AL E R TIL AVTALT (E ) T ID(ERJ. I 20 SEKUNDE R I HOVEORETN INC, J 20 SEKUNDER TIL VENSTRE FOR HOVEDRETNING, I 20 SEKUNDER T!L HØV RE f'or HOVED RETNING.l ANCiTT lll. OK!\7W (ii'l QO) ::'JEl<TAS SI('~I\!,.EN;': HVERT 20 HIN. BRUK RØDE LYS.

7 r LT_~: LANOINCS~LASS FOR HELIKOPTER ~ VIND RETNING ~ ~ : i.- ~:.. ---ti.-'~m-ti '&0'" ti KRAV: LANDINGSPLASSEN lindre Sil :-I, Fl.ATT TERRENG) RYDDES TIL BAKKENIVA. TERRENGET VI DERE UT T I L 7 5 M FRI FOR ALLE HINDRINGER OVER 60CH. VIDERE MA TERRENGET UT TIL 4 KM VÆRE FRI FOR HINDRINGER OVER EN LINJE MED 10\ ST I GNING FRA LANDINGSSTEDET. A, BOG S ER KLARE LYS. LYSENE TENNES 2 MIN FØR TIL I MIN ETTER BEREGNET FLY ANKO~T. S LYSET SKAL BLINKE KJENNINGS SIGNALET HELE TIDEN. KRAV: LANDINGSSTRIPEN ER pa 600 M MED EN SIKKERHETS SONE I HVER ENDE PA 100 M, BREDDE ISO M. I TILLEGG EN INNFLYVNINGSSONE l HVER ENDE SOM MÅ VÆRE FRI FOR: HØY DER OVER 100 M I EN AVSTAND AV 5 KM, TELEFONLINJER, LAVSPENTLINJER OG HØYSPENTLINJER.,, (,~;:j.;; ~ I 'l: 'T A, B, BI, C OG S ER fl:lare LYSlB l BRUKES HVIS : AVSTAN"D B-C- ER-OVER 400-M OG LOIUILE forhold TI LLATER DET ELLER ETT ER ORDRE). LYSENE TENNES 2 HIN FØR TIL l MIN ETTER BEREGNET FLY ANKO~T. S LYSET SKAL BLINKE KJENNlfoOCSSlGNALE'r HELE T IDEN (OG ER PLASSERT 25 M UT TIL SIDEN FOR B). ~G~~ ~IJ.>cLi~DE MELLOM A OG B, FORTSE"M"E FREM TIL OG GA F LYE..'1" SLJPPER UT LINE TIL LEDER SOM ER PLASSERT VED S. NORMA LT TAR FLYET AV FRA B TIL C. MEN ER FORHOr,DENE VANSKEL I GE KAN LEDER AN)10DE FLYVER A TA AV FRA A MOT,.

8 TELECRAHQPPSE:TT r.ti ZZ I>.UG TO ZZ fol1ltl>.ndler LOKALISERt~GI fomlil>.ndler BESKRIVELSE) fo~hi>.ndle:-t n "forsvar 1 to!ihandler REKOGNOSERIlICEI'I) I l!liledh INC fte I.EGRAlINR OG 01>.'1'01 KOm:NAVN. "~GI OM EGNET ror PERSO:IELL/tlATCRIELL t. KARTHENVISNWG I I. REFERANSE TIL S~"'RUM AV!.ANDEP!.ASS III.:-tl."'Nt~G OG AVSTA:ID FRA ET LANDEMERKE LETT lde1itjfisers"rt FRA SJ~Ell pa KARTET TlL SENTRUM AV LAUOCPLASS l. ST~RRELSE OG licskrivelse AV LAlIOEPLASS ~ ~ i.~~:~i!~~c~tl~~~~~~et~~~~neq. KUNSTlGE li ItIDRE) ~i. ;~~:~~~~*~~~ ~~E~~~R-lIRTILLERl - FORLEGlIINGER- P"TRUWER-OnSERVI\SJO:-lSPOSTER DATO FOR REKOGw.lSERINC. DEKKNAVN AGE~'T. EKSEtIPEL PA INNHOLD liv E1" IVERKSEM"tNGZT[Lr.G,.... > ~ VED SJX>PERASJOIlER 5B KOOEN"VN FOR l.atideplass/evt RUTETtLVISNI/i;G cc NU LL SJU "ro El! UOU.,",ULl. ZZ DATO OG T I D C LOKAL) DET ~RSTE A.~GIR SU!.!. AATTE TO TO EN EN ZZ DATO TID FO!!. OPEAASJONr.:N. DE NESTE ER Eli EN NULL EN NULL IlULL Zl... LTERNIITIVE:R. EN ':'0 NULL ZZ SEKS NULL ZZ VEN'I"ETID l ~nnut':'er ra LAND EP LASS FOR EN FEM NULL ZZ T lde:ne ANGI TT I PKT CC GUl-IMtnAT TYPE AV IlAT SOM ANKOM).,ER TO PE RSONER HIN OET"'WER "'NGA r:nor: LAST ETT LYS lz KILO ZZ!IOKSTAVElI K I MORSE StUDtS I1VI::~ 4./lrNITM' FYR[ MINUT'l"ER KUN ETT HVITT LYS RRlJKES REIlETAALE:R PASSOW FM LANO PERLeFISKER SVAR FRA BAT Il ELEl'MnEIl ER BRA ST.R:IELDlIlG FOR BEIIRU'TI:I.SE KOKKEN ER IKKE SYK SJ'.R!lCLDING FOR KMISELLEIIING BLADENE ralleli AV S~RMELOING ror UTSr:-rTELSE LYSSICNALET ANGITT J PKT GG SENDES TO GANGER. 30 TIL VENSTRE TIL HOYIIE FOR "'NKO~STRETNING J TILSA-".nCN I MHIU'I'T. DERETTER 0 ['1' SOM ANGITT I PKT Ge. LYSSIGNA"ET 7EUNES SOll ANGITT r PKT cc NtO VARIGHET SOM 1 PKT OD. PKT It VIL OGS" ANGI 7IDEN NAR SI:RMELDINGE:I SENDES PA P.AotO E"LEn ~Di~~EGRlI.."'. 8OKST... VEKE BB CC OSV /\.NGrR ",V$li:ITTSn;NDELING J UPI!4(7I'TATTE KANSEL"ERJNG ETTER A'I" EN HAll negy/it A SENDE KJENNINCSSIGlIALET, SEJUE MED KORTE BLtlIK. UTSETTELSE ET'I"ER AT EN HAR BEGYNT" SENDE KJENNINGSSIGNALET, SERtE MED LANGE fllllill CBAT pa VEI UIlI: VtL VEtI"U: Pl. SJØtN 1 AVIlU'I" 710. SENDES IIJENSINGSSIGNALf.'T Pl. NYTT FORTSETTER OPERASJONEN I HVIS IKKE AVBRYTES DEN OG "!'ORTSE'l'TER P... NESTE ALTERN"''I"tV)

9 BESICRIVELSE AV LUFTLANDEPLASS (SLIPPSTEDJ. EI(SD~EL I1lNHOLO EllZZAUGFIREZZ KODAK BS VARGSUtID EN ro FIRE Nr TO EN cc NI E:-I NULL DO SEKS NULL NULL z.z PEN NULL NULL EE AAPENT FJELLTERRENG F F FJELLFORMASJONER I rlord SYD GG VARDE th TO TO NI TRE ro Pl. 'ELEGRA.'I,IL BASEN BETYDIlItlG TELCGRAHNR OG DATO SLII'PFELTETS KOOEIIIWN BELIGGl::tlHET, KART NR/NIWN/KART REF HØYDE OV EQ HAVI:7 l FOT DHtE:-lSJOti r fleter BOKSTAVENE BB CC OSV ANGIR PK, CNNDELING I KELDIilGEN BESICRiVELSE AV FELTET BESICRIVELZE AV HINDRINGER A:-IBEFALT lllnflygingspunkt (TAP). LeTT IDENTIFISERBAR FP.A LUFTE:L CA 25 KI1 F'UI SLtI'PSTED EKSE10IPEL PA OG lmmold AV ET IVE'IKStTTlIIGSTELEGRAtt - EN ZZ AUG FIRE Z1. NERD 811 SVALE CC EN TO AUGUST TO TRE NULL mlll DDHERXULES EE FIRE NULL FF EN FEM nu LL CC TO PERSOtlELL ZZ EN SKJERl1, KOLLI HH STlUmARD It KILO KK SLUKKET LLEN MM ElI NN KATTEN GRAVER DYPT 00 MOR S KAI, l SYKLUBB LUFTOPERASJON. BETYDlIlNG TELEGRAM:m OG DATO OPERASJONENS KODENAVU KODE for SLIPPFEL't/ tvt RUTt'TILVlSflIt1G DATO OG LOKAL TID FLYTYPE FALLTID! SEI(UNCER FREMICAST I ~IETER ANTALL KOPPERE/LASTER ~~!~;N~~~ :~~g~~icstav )!.:QloIPASSKURS T!L FLYETS AtiKOMSTRETNING FLYETS t.anternef"iiing ANTALL OVERFLYGINGER ANTALL Stnl<I;HlGER SJ!:R.MEI.CING FOR BEKREFTELSE SII:R,.'IELDING FOR KANSELLERlIlG BOI(STAVENE BB CC OSV ANGIll "VSNITTSlImOELlNG I DEN ~'M'ATTE tieloing. DERSO!1 TCI(STEN l E:r PKT UTELATES ANGIS DETTE m:o 8OKS':'JWENE flil. DeTTE ER ET VARSLINGSTELEGRAM FOR EN SLIPPOPERASJOtI. BEICREFTE[.SE ELLER IC "NSELLERTNG AV OPERASJONEN SO!'! AVTA[.T l I'KT r;~/oo SOM SI':Rl'IE[.OING ra RADIO OC/ELLER I(OOE ':"ELEGRAFI KORT TID l FORVEH..11 (!:KS V/FLYAVGA'lG), MORSEALF"Be1'ET, P

10 a. LEDER FAR I::-OPPDRAG ~'RA BASE c. A FAR OPPDRAGET OG UTPØRER DET d. LEDER VURDERER INNSAMLET!'IATERIALE flere DETAWE:R ER ØSSI<ELIGE. GIR A NYTT OPPDRAG ELLER VELGER A S!."1'TE NY r~ann (B) PA JOBBEN f. LEDER VURDERER INNSAMLl."'!" MATERIALE OG SE:TTER OPP SVARTELEGRAM TI L BASE t.!?~!q~!:u!:!!!it~~ _!lh_g.;!!_~~~ ~_!.!~E! OPPGI NØYAI<TIG DATO OG KLOKI<ESLETT. 2. ~n:p BESKRIV NØYAKTIG HVOR HENO ELSEN fant STED ELLER forl::kom. AVSTAND TIL NÆR.'1ESTE!ITED ELLER BY. 3. HH?!; ~~~~!t~s;~;;~d a*ifiatio~~l~~~~n~~~e l F~II~~E~!:~~~~ ~;~61 DA F0LGENDE, HVORDAN VEDKOMMENDE OBSERVERTE DET UVORFOR VEOKOH.'lENDE FORTALTE AGEI-"TEN DE:T NAR I':ILOE OPPGIS VURDER SI':AOE ( FOR KILOEN/ANDRE I IIV15 RAPPORTEN FALLER l UI!.E:TTE HE NDER. Kl LOEN BØR DERFOR ALLTID ANGIS I KODE.,. E~t::!~ BESKRIV HØyt: ~':!~ SOM BLE ~ii"i, E:LLER!;!~O SOM U ~!n:~ Cl N0vAXTIC BESKRIVELSE. NAVtl OG FREMFOR A.LT t:oisio. PERSONLIGE GJETNINGER ELLER M.ENrNGER AA IKKE FOREKO:o\.'1E. DEN GYLDNE REGEL ER, f:mh ii~~~fuihn;!!s~fll!!!n UNNGA UKLARE ELLER AL1'IINNELIGE VENDINGER SOM F EKS, STORE, ADSKILLIGE, SMÅ, SNAR1', SENT, TI DLIG. MANGE KAN EN IKKE OPPGI PRESISE OG NØYAKTIGE BESKRIVELSER, KAN EN GI l-legatjve OPPLYSNINGER SLtK SOM, ANTALL UKJENT, IDE~ITET UKJENT OSV. LES CJENN()!'\ RAPPORTEN FOR" SE OM OEN ER ~~~f!,!s2tifw~!t OG ~ fi!~ U~' Milita:rhisloriskSarnlingGausdal

11 i 'I I ET ""KIIRT ER EN TEGNING PA ET HORISONTALT PLAN (PROJEKSJON) AV ET STYRKE LENDE SLIK AT HVERT ENESTE PUNKT BLIR AVBILDET RETT OVENFRA. TEGNINGE ER STERKT FORMINS1<ET. VIKTIGE DETALJER ER FREMHEVET, MINDRE VIKTIGE UTELATT. - : ; -L ~ ~:~g~p~:~~: ANG~~G~~R~~~~E~~~~~ ~~:ER ~~r.;~~~e ; / ' :' : >./~. ~~ ~~~~~~S~~!~GIS E~ ~~~~~~Di~K~E~~~E!~R~:~D;~TT /_<, ~: '~': ~~:~N T~~~~~G~~TT TERRENG, LANGT FRA HVERANDRE / 0.:,:;;~~ :.//-- -.~ HALESTOKJ<EN FORTELLER FORHOLDET MELLOM EN,:('., ' ~/!)/j ~_ 2-!/) ~~~~~~~ i\~~~ ~E~~N A~~~~~:~N~~L~g: I~gN'rAL ""~--=~ - - ~~~~L!~it~~~l~o~;sg~r~~~' O~~6~~~OE~~S~~~~: ANGIS EKS 1: HUSKEREGEL STRYK DE TO SISTE NULLER OG MÅLE- STOKKEN ANGIR DA HVOR MA~ l CM pa KARTET ER I TERRENGET. 11, l CM L IK 500 ["'ETER J TERRENGET. ) ~"L :.! :.: : ~ _ I ;...,~ + :_'~-tj ' ".::-.',. T \1 ::::'.~'~::::,~ UTTAK AV MARSJRETNING. LEGG -KOMPASSET p A KARTE SLIK AT PILEN PA KOMPASSPLATEN PEKER l MARSJ- RETNING. VRI KO!o\PASSHUSET SLIK AT NORD/SYD TILSVARER NORD/SYD PA KARTET. HOLD kompasset VANNRETT SLIK AT KOMPASSNALEN S TAR I NORD/SYD pa KOMPASSHUSET. PILEN pa KOMPASSPLATEN VISER NA MARSJRETNINGEN TA UT ET PUNkT r TERRENGET FORAN I PILENS RETNING OG GA TIL Olo"'M'E UTEN 8 RUXAV KOMPASS, OG FORTSETT SLIK VIDERE. TA UT NORD/SYD RETNING VHA SOLA OG KLOKKA. HOLD URET VANNRETT DReI TIL TIMEVISEREN PEKER ~tot SOLA ER KLOKKEN 1730, HALVER KLOkKESLETTET OG NORD E KLOKKEN ER KLOkKEN 1500 ER NORD KLOKKEN STEDSANGIVELSE ANGIS VED A OPPGI KARTBLAD OG ØST OG NORD VERDI. l E}; SRE.!::T 1534 Ill, I STEDET FOR KARTBLADNR""i<AN NAVNET pa XART BLADET OPPGIS VED BRUK AV MILIT.tRKART l: 50000, DETTE VIL SPARE CHIFF STEDANGIVELSEN KAN OGSA ANGIS I GRADER OG MINUTTER, ELLER EKS BRI] pa E 6, 6 J<M SVD DOMBAs. RUTEN DELES OPP I 10 DELER (ØST- ex; NORD OVER) FOR A KUNNE REFERERE TIL ET BESTEMT PUNKT INNEN HVER RUTE. XARTREFERANSE I AVME RKET KRYSS: HUSK FØRST ØSTI VERDI DERETTER NORnL] VERDI MilitærhisloriskSamlingGausdal

12 ,7 4-1 Ul/fm ~~~!.J. ~(i,2 30.1XKE TROPP EL)!Qg!:!!!!:!IS~ i!q~lm!~9q!h,beskriv AVDELINGSMER.KER ELLER SKULDERSTROPPEN. ALDER,O~REN'I'LJG GJENNOMSNITTSALDER, Iit~T~!:!QIMORAL.DJSIPLIN,REKR!1M'ER,NEVN OGsA HVOR FORLAGT,HVEM ER SJEF, i1mi.2>.~m~ ANTALL: ~ ELLER 80, IKKE BATTERI, BESKRIVELSE/SKISSE 1\V EMBLEM/MERKE pa VÅPEN, ~r g~!~!h,!;:bruk ØYNENE OG SUNN ~'ORNUf'1' OG BESKRIV HVA DU g~: TILSTAND,NY ELLER ','12:L:l:::,:':':'(lU1S- ~,!,), ~~~~~~i~~~ggf~;r~~~~~~~~~~~e:~i:civ~s:in~~t~~~;~~~~g.!.l!:!2!;f.!!h1pj..,asseri"g DRIVHJUL/ FRIHJUL, Alfl'ALL OG CA UlAH PA BELTEHJUL(ENKLE /DOBLE ), KELTEBREOOEN.ER BELTEHJ UL pa LINJ E/OVERLAPPER DE, FJ.tRING.ST RULLER KANON I KALIBER, LØPSLENGDE, 1<IUNNINGSBREMS, ELEVASJON, I LDKOtrrROLL [INfRARØD RADAR DIREKTE I LDl,AMMUNISJONSTYPE, UTGANGS HASTIGHET, LENGDE. VEKT, KAtrrELTYPE, MENGDE KT,MANNSKAP, REKKEVIDDE, HASTIGHET, RADIO,DREI8ART TARN IBIUS/NEDDYI(KBAR,FIU::MDRIFT OG VENTILASJON 'fil VANNS.!:!Q!Qgg!!;!:!f! :TYPE, STØRRELSE, PLA5SE1tING,ANTALL GEAR. i4lm.u SKROGf'OAA: LENGDE, BREDDE,FORM,VINGER ELLER FINNER(HULLlI(ANAL). PLASSERING, M - FDRH;OIHENSJON. "ESENS FORM:l1I'SEENDE OG DIMENSJON, B~~~~Æ~f!H: l1i'seendet, DIMENSJON, ENDEPLATENS ltl'seende,!m!:! ~!IT!:!!;'!Q2~: SE:!..vOREVET /TRAI LER, ANTALL HJUL/AKSLER, BESKRIVELSE. LENGDE. ~:,"OO",T. ~~!~~[~:[i~~~~~~~~~~~~! l~~:::~sr~ec~s:a~ngiv!:lse' R.AAATERIALET/ PRODUKTET, VEIER, JERNBANE, Milita:rhistoriskSamlingGausdal

13 NØKKELORD TIL HJELP I BESKRIVELSE AV E-OBJEKTER :AN'I'ALL,P LASSE~!~~, ~~r~~'~~~~~~~ INNEBYRDES/TI L ANNET UTSTYR. rc SOM MULIG (EKS IS CANGeR LENGDEN AV LIVBAT ).,PLASSERING, E\rI" LASTEBOMMER. E BRUDT/UBRUDT. ~'ORM/STØRRELSE pa BROEN. I TARN!;:NE. : RAKETT RAMPER, PLASSERING, LENGDE. FORM. TORPEDF-B,\TTERI ER, TYPE ( PPLEj,ANTALL.ANT rubatvapen,dypvannsminer. ~~Q~ ~, ANT ALL, PLASSERING, FORM/UTSEENDE, STØRRELS E. YM"Hi~' FORMEN pa KONTROLLTARNET. I DE!IITIFIKASJONSMERKE/ ~ U ~.MI:;R,L E NGlJE,ARME RI ~C (NB RIIKETTSKYTS ),SKROGFORM. HAVNER FORSVAR: BELIGGENHI:."1', "YPE OG ANT ALL AV: KANON ER, RADARANLEGC, BOMMER OG NETT rvanni:t,patruwebater,vak1'po$ter(piltruwer) REPARASJONS- OG FORSYNINGSUTSTYR : DOKKER, TYPE, BREDDE, LENGDE. KRANER, HØV DE OC-LENGDE-prKAANARM:VEiER]jERNBANE. VERKSTWER.!NNKVARTERING$- OG REKREAKSJONSMULICHETER, BARAKKER, KANT I NE, KINO, HVI LEROM. NoiiMAL-AKT'iijrTET - r-iiavnen :SKjp~TIL/f'RA~i< OI_t.'_tER FRA/REISER TIL, LAST OG l'ioer- f'oii.-ani( OMS-r!AVGAN(;:KRIG$FARTØY,FRA!TIL, FOR.._tA L MED SESØI<ET. LAST, fra/'l'il HAVNEN, UVORnEN/HVORFRA,TYPE T RANSPORT. NB";"TRCPPEFORFL VTNINGER. ~n~b.~tiqw~b.~1~!~2!;q f:~~~ g;~: BELlGGENlU.."J,STØRRELSE. DYBDE FRA KAI TIL H'2lYVi\NNSTAND, DVBDE TI L BLJNN VED LAVVANN, KONST RUKSJON (STEIN/JERN/TRE), KRANF.R {ANTALL, TYPE/STØRRELSE) ~E llrg9!!:isi,beligcenhet,lencde &H AV S LIPPVEI,ANTALL OG STøRRELSe PA SK IP. TYPE:J AGER/ BOMBER, BE~EVN ELSE/MERKE, PRESTASJONER ( IIAST IGHET /HØVDE),VEPN I ~G. KAN- I KKE DISSE DA,A FREMSKAFf'ES,BESKRIV FLVET ved A ANCI, ljq!qe~!:! ' TYPE/ANTALL/PLASSERINC/U7BL/,S:;:.-:<; JT"TMOTOR/LUF1'l NNT Ail, lh ilm/fat:icng. ~![~~~~4i~ ~~~~~~~~i!~;~j~g~7h~~~~ ~ O~ r ~o~~~l>p. FLVKROPPEN,LENGDE/FORM, tiese- OG COCKP l'm'en$ STØRRELSE/FORM. BOBLER PA :!><)P:';':'.'I,'J"R, AKTER!.:NDE AVTRAPPE1' ELLER ST lkker FRAM BAK FINNE. ~ ~ Y~~!:I!!:I9L~~~JSTBQ!:!! t: _!!T!rE f:h!;:!t~~~~i! loløvaktig BELIGGENHET, TY P E OC OMRADET DEN OMFATT ER. ~iij".i:ebiine:ietypf.-5ekke OG TY KK ELSE!J pa DET. BYGNINGER- OG ANDRE I NN ATALLASJONER : ANT ALI./EiT0RRELSE/PLASSERINC AV, HANCARE BA RAKKER ~KONTRåj".. LT ~RN~ RAD låmaste R: VP-RK STWE R, RUSl:CROPLR, K RAF'T FORSYN I NG!?f!ygQEn~gE~ _ Q9_gt:!::!!~~ _ ~!!:!~ FORSVARST ILTAK, LUFTVERI>, STRIDSVOGNER, TROPPER (ANTALL/KATEGORI), VAKTHOLD, GJ E Roi;; R~ VARS!. i NGSANORDlil NGE R. REPARASJONER/AKTIVITI::T:ANT>\LL F LY pa PLASSEN, TY PE OC AV DEL ING,ANKOMST AvCJiNC- 7iNOJlE- rr;v:-----

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

FELTSKYTING. BLI EN BEDRE FELTSKYTTER Avsett noen minutter, og sett deg inn i hovedprinsippene for avstandsbedømmelse og beregning av vindavdrift.

FELTSKYTING. BLI EN BEDRE FELTSKYTTER Avsett noen minutter, og sett deg inn i hovedprinsippene for avstandsbedømmelse og beregning av vindavdrift. FELTSKYTING BLI EN BEDRE FELTSKYTTER Avsett noen minutter, og sett deg inn i hovedprinsippene for avstandsbedømmelse og beregning av vindavdrift. Vi ønsker deg lykke til med feltskytinga i vinter. Hilsen

Detaljer

Kart og UTM kartreferanser

Kart og UTM kartreferanser Kart og UTM kartreferanser Kart typer Ved katastrofer og under øvelser er det en fordel at alle ledd i redningstjenesten bruker samme karttype. Dette gjelder forsvaret, politiet, legevakt, hjelpekorps,

Detaljer

GPS Kurs for Turledere

GPS Kurs for Turledere GPS Kurs for Turledere Wolfgang Leister Norsk Regnesentral Tåke ved St. Pål Tåke ved St. Pål, 20m sikt på noen hundre meter Snøfonner uten tråkk eller merker Følge på 12+1 inn i tåka kom ut med 4 personer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Opplæring i Kart og Kompass

Opplæring i Kart og Kompass Opplæring i Kart og Kompass 3 gode grunner til å lære seg KART &KOMPASS 1. Du må vise at du kan bruke kart og kompass på tur, for å få «Jeg er beredt» merket 2. Programmerket: Kart og Kompass 3. Du går

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader Geografisk navigasjon Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. 1 Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. Husker dere også at varm luft stiger og kald luft synker?

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad Helge Jellestad Hvor i all verden? Vi presenterer her deler av et et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole. Hele opplegget kan du lese mer om på www.caspar.no/tangenten/2009/hvor-i-all-verden.pdf.

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

med mistanke om klassisk svinepest Side 1

med mistanke om klassisk svinepest Side 1 Dato utskrift 18. desember 2012, sist endret 1. november 2003 Opplysninger om dyrehold med mistanke om klassisk svinepest Side 1 FØRSTE MELDING TIL REGIONAL MYNDIGHET: Fylles ut og refereres omgående over

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

Kvikkbilde 8 6. Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 8 6

Kvikkbilde 8 6. Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 8 6 Kvikkbilde 8 6 Mål Generelt: Sammenligne og diskutere ulike måter å se et antall på. Utfordre elevene på å resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper, samt egenskaper ved regneoperasjoner. Spesielt:

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ØVING 13. Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon.

ØVING 13. Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon. TFY4160 Bølgefysikk/FY1002 Generell Fysikk II 1 ØVING 13 Veiledning: 22.11 og 25.11 Innleveringsfrist: 26.11 Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon.

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET MTEMTIKKOPPGVER TIL PROSJEKTET Disse flotte oppgaven har sin egen historie. Elevene hadde før prosjektet arbeidet med tema vei-fart-tid. Det var en del av prosjektforberedelsene i klassen. Under selve

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Mål med leksjonen er at dere får en innføring i hvilke momenter som påvirker

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NIO 1. runde eksempeloppgaver

NIO 1. runde eksempeloppgaver NIO 1. runde eksempeloppgaver Oppgave 1 (dersom du ikke klarer en oppgave, bare gå videre vanskelighetsgraden er varierende) Hva må til for at hele det følgende uttrykket skal bli sant? NOT(a OR (b AND

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Navigasjon. Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015. Tom Hetty Olsen

Navigasjon. Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015. Tom Hetty Olsen Navigasjon Koordinater og navigasjon Norsk Folkehjelp Lørenskog Tirsdag 29. januar 2015 Tom Hetty Olsen Kartreferanse Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn

Detaljer

Kartlære. www.rugsveen.com

Kartlære. www.rugsveen.com Kartlære www.rugsveen.com Dine erfaringer med kart og kompass? Kartet Kartet er en forminsket tegning av jordens overflate, sett ovenfra. Karttyper Orienteringskart Spesiallaget Normale målestokker 1:5

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) En hustegning har målestokk 1 : 50 På tegningen er en dør plassert 6 mm feil. Hvor stor vil denne feilen bli i virkeligheten når huset bygges? Oppgave 2 (1 poeng)

Detaljer

Oppgaver til INF 5110, kapittel 5 Fullt svar på oppgave 5.4, og en del andre oppgaver med svar

Oppgaver til INF 5110, kapittel 5 Fullt svar på oppgave 5.4, og en del andre oppgaver med svar Oppgaver til INF 5110, kapittel 5 Fullt svar på oppgave 5.4, og en del andre oppgaver med svar Fra boka: 5.3, 5.4, 5.11, 5.12, 5.13. Oppgave 2 fra Eksamen 2006 (se undervisningsplanen 2008). Utvid grammatikken

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Utelanding. Slik gjør du - Utelanding for smarties

Utelanding. Slik gjør du - Utelanding for smarties Utelanding Slik gjør du - Utelanding for smarties Utelanding - teori Landingsdistanser Beslutning om utelanding Jordet Utelandingen steg for steg Vindstille A B C Innflygning Utflating Utrulling A B C

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

SUUNTO MIRROR COMPASSES

SUUNTO MIRROR COMPASSES UUTO MIRROR COMPA RUKRHÅDOK O 1. Kompassanatomi 1. ål med rød ende som peker mot den magnetiske ordpolen 2. Retningspil som peker mot målet på kartet og mens du går 3. Kompassplate med rette hjørner og

Detaljer

~ A~~~;;'" ~/~ : ~::

~ A~~~;;' ~/~ : ~:: LONG FRA FSKERDREKTØREN J - 3-88 (J-35-84 UTGÅR) ~ :~,~~l:e~nl?.~o~b:~~~~~~~ ~ A~~~;;'" ~/~ : ~::0 0 7 0 Bergen, 02. 02. 88 EHB/ TAa FORS KRFT OM ENDR NG FORSKRFT OM REGULERNG AV FSKE OG TARETRAL NG MØRE

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN FORSVARETS OVERKOMMANDO/HÆRSTABEN 1986 RÅD OG VINK FOR INSTRUKTØREN. Denne folderen er å betrakte som reglementariske bestemmelser og fastsettes til bruk i Hæren.

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag

Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA0301 Elementær diskret matematikk løsningsforslag Faglig kontakt under eksamen: Martin Strand Tlf: 970 7 848 Eksamensdato: 3. mai 014 Eksamenstid (fra

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer