Videreutdanning i computertomografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i computertomografi"

Transkript

1 Videreutdanning i computertomografi Further Education in Computed Tomography 30 studiepoeng Deltid Godkjent av: Styret ved Høgskolen i Oslo Siste endringer godkjent av prodekan ved Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Emneplanen gjelder for kull

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og organisering Studiets arbeids- og undervisningsformer Vurdering Evaluering av studiet Pensum Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 2

3 1. Innledning Computertomografi, heretter forkortet CT, er kontinuerlig gjenstand for en rivende teknologisk utvikling fra aksiale skannere på 1980-tallet til dagens multisliceskannere. Dette har gitt ulike nye muligheter innenfor diagnostikken, noe som har ført til en sterk økning i bruken av CT. I henhold til tall fra Statens strålevern ble det i 2008 utført omkring undersøkelser årlig i Norge 1. Modaliteten CT er et uvurderlig verktøy i helsevesenet, men fører også til relativt høyere stråledoser til pasient sammenlignet med vanlig planar røntgenavbildning. I følge Statens strålevern bidro CT i 2008 totalt sett til over 80 % av samlet befolkningsdose fra røntgendiagnostikk. 2 Det er derfor viktig å kunne utnytte røntgenstrålene optimalt, slik at pasientene får en lavest mulig dose samtidig som bildekvaliteten sikres. Videreutdanningen i CT er organisert som et 1-årig nettbasert deltidsstudium tilsvarende ½- årig fulltidsstudium. Fokus for videreutdanningen er lagt til områdene CT-teknikk og strålevern. Formålet er å utdanne yrkesutøvere med høy faglig kompetanse på anvendelsen av modaliteten CT, og som kan gå inn i et tverrfaglig optimaliseringsteam med radiograf, lege og medisinsk fysiker, for å sikre nødvendig bildekvalitet ved lavest mulig dose til pasienten. Studiet er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr og 3-3 og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av 26. juni Målgruppe Målgruppen er personer som arbeider med modaliteten CT eller som tidligere har gjort det. 3. Opptakskrav Søkere må ha relevant 3-årig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Dette kan være radiografutdanning, stråleterapiutdanning, medisinutdanning, utdanning i medisinsk fysikk eller tilsvarende. I tillegg må følgende krav være dekket: Søker må kunne dokumentere minst ett års erfaring i bruk av modaliteten CT Søker må ha en radiologisk avdelings/røntgeninstitutts tillatelse til å benytte CT med tilhørende arbeidsstasjon i studietiden Søker må vise til kunnskap om strålevern Rangering Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og tilleggspoeng. Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis gis til søkere med yrkespraksis som radiograf, medisinsk fysiker eller liknende. Tilleggspoeng for relevant utdanning gis til søkere med annen utdanning innen radiografi, medisinsk fysikk eller tilsvarende. Det kan i tillegg gis inntil 10 tilleggspoeng før søkere som har stilling som fagradiograf, dvs. som ved søknadsfristens utløp har fagansvar for CT på sin arbeidsplass. Det vises til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus for nærmere bestemmelser om opptakskrav, rangering og poengberegning. 1 Kilde: StrålevernRapport 2010:12, s Kilde: StrålevernRapport 2010:12, s Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 3

4 4. Læringsutbytte Studiet skal utfordre studentens evne til å utnytte og utvikle sin profesjonelle kunnskap, og stimulere til kritisk tenkning og ansvarsfull utførelse av de ulike sider ved optimalisering og anvendelse av modaliteten CT. s kvalifikasjoner etter fullført utdanning defineres som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: har bred kunnskap om CT-teknologi, herunder dens historie og utvikling har bred kunnskap om kvalitetskontrollrutiner ved CT har bred kunnskap om bruk av kontrastmidler og CT-teknikk har bred kunnskap om arbeidsstasjon, bildebehandling og lagringsmedier har bred kunnskap om strålevern og CT-teknikk kan vurdere ulike tekniske løsninger i CT-utstyr, arbeidsstasjon og lagringsmedier kan utføre enkel kvalitetskontroll og vurdere måleresultater ved CT kan utføre bildebehandling og vurdere bildekvalitet kan optimalisere CT-protokoller, med spesielt fokus på tilpasset bildekvalitet og stråledose til undersøkelsen Generell kompetanse kan organisere, kritisk vurdere og kvalitetssikre alle sider ved sitt arbeid ved modaliteten CT kan utøve ansvarsfull praksis ved modaliteten CT kan formidle fagstoff, både internt på egen avdeling/institutt og eksternt i større fagfora kan delta i og initiere fagdiskusjoner, både innad på eget arbeidssted og utad i større fora kan veilede og undervise kollegaer s kvalifikasjoner er operasjonalisert gjennom læringsutbytter for hver av studiets 5 deler: Læringsutbytte i del 1 - CT-teknologi Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: har bred kunnskap om eget CT utstyr og den teknologiske utviklingen innen CT har kunnskap om CT i kombinasjon med ekstrautstyr og andre modaliteter har kunnskap om prinsipper for opptak, rekonstruksjon og bildefremvisning har kunnskap om stråledose til pasient ved CT og risiko for senskader har kunnskap om stråledose til foster ved ulike CT protokoller med hensyn til eksponering av gravide og risiko for senskader har oversikt over CT skannere på markedet i dag har kunnskap om Dual Source CT Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 4

5 har kjennskap til andre anvendelser av CT, herunder CT-screening, CT-gjennomlysning, CT- veiledet intervensjon, CT kombinert med andre modaliteter som PET (Positron Emission Tomography), SPECT og MR, CT i stråleterapi, Micro-CT, Dyna-CT og Cone beam CT kan vurdere tekniske spesifikasjoner ved ulike CT-modaliteter med tanke på innkjøpsprosedyre Generell kompetanse kan delta i og initiere faglige diskusjoner vedrørende strålevern ved bruk av CT har kunnskap om strålevern i forhold til lov- og regelverk Læringsutbytte i del 2 - kvalitetskontroll og måleteknikk Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: har kunnskap om måleutstyr og sentrale bildekvalitetsfantomer kan gjøre rede for ulike faktorer som innvirker på CT doseindex (CTDI) kan gjøre rede for anbefalinger om kvalitetskontroll i CT har kunnskap om utstyr for beregning og måling av CT doseindex kan vurdere ulike typer av kvalitetskontrollresultater kan anvende eget/egne fantom og utvikle protokoller for kvalitetssikring av CT-utstyr kan delta ved mottakskontroll og statuskontroll kan utføre målinger ved hjelp av utstyr og bilder kan vurdere bildekvalitet basert på Catphan-fantomet Generell kompetanse har forståelse for personalets rolle i kvalitetskontrollarbeidet har innsikt i oppbygging av rutiner for kvalitetskontroll på radiologisk avdeling Læringsutbytte i del 3 - CT og kontrastmidler Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: har kunnskap om kontrastmiddelundersøkelser på CT har bred kunnskap om kontrastmidlers toksisitet og kjemiske egenskaper har bred kunnskap om bivirkninger generelt, allergilignende bivirkninger og senbivirkninger Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 5

6 har bred kunnskap om forsiktighetsregler og kontraindikasjoner har kunnskap om hvordan anatomi og fysiologi innvirker på bildeframstillingen ved kontrastmiddelundersøkelser på CT har kunnskap om ulike typer trykksprøyter: apparaturmessige forutsetninger, økonomi og pasientsikkerhet har kunnskap om CT-teknologiske forutsetninger for kontrastutnyttelse har kunnskap om per orale, rektale og andre kontrastmidler har kunnskap om CT-undersøkelser av barn og perfusjonsundersøkelser kan måle kontrastoppladning på CT-bilder kan vurdere om kontrastmidler er effektivt utnyttet: bolus geometri, kontrastopptak i vev og CT-undersøkelse i flere faser kan vurdere egen trykksprøyte opp mot ulike fabrikanters trykksprøyter kan vurdere injeksjonshastighet, forsinkelse og innstillinger for auto start ved bruk av trykksprøyter kan vurdere individuelle pasienttilpasninger i forhold til valg av protokoll kan vurdere valg av undersøkelsesområde og snittføring kan vurdere oppladningsmønster ved patologiske tilstander kan vurdere valg av punksjonssted og valg av venekateter kan gjøre rede for CT-tall for organer og vev, uten og med kontrastoppladning Generell kompetanse kan bidra til prosedyreutvikling og kvalitetssikring av prosedyrer har kjennskap til lovverk og prosedyrer for administrering av intravenøse kontrastmidler har kjennskap til perivaskulær injeksjon av kontrastmiddel (ekstravasjon) har kjennskap til dokumentasjon av kontrastmiddelbruk i forhold til nye journalforskrifter har kjennskap til prosedyrer for bivirkningsregistrering ved kontrastmiddelreaksjoner Læringsutbytte i del 4 arbeidsstasjonen og bildebehandling Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: har kunnskap om arbeidsstasjonens oppbygging og virkemåte har kunnskap om ulike bildebehandling- og rekonstruksjonsteknikker har kunnskap om forskjellige typer lagringsmedier, herunder PACS (Picture, Archiving and Communication Systems) kan vurdere kvaliteten på arbeidsplassens arbeidsstasjon(er) kan utføre de vanligste bildebehandlinger og rekonstruksjoner bør kjenne godt til hvilke bildebehandlingsmetoder som er best egnet ved forskjellige spørsmålsstillinger Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 6

7 Læringsutbytte i del 5 - pasientdose, strålevern og protokollutvikling Etter fullført utdanning har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: har kunnskap om dosimetri og dosestørrelser som brukes i CT har kunnskap om CTDI og DLP (Dose Lengde Produkt) har kunnskap om hvordan ulike skanparametre og dosemodulering påvirker stråledosen og bildekvalitet har kunnskap om dosefordeling i et CT snitt kan gjøre rede for dosebegreper som brukes i CT kan utvikle egne protokoller og forbedre eksisterende protokoller i et tverrfaglig samarbeid kan utføre beregning av CTDI vol og DLP for gitte protokoller, herunder beregning av CTDI w og CTDI vol samt DLP ved varierende skanparametre basert på tekniske spesifikasjoner kan utføre beregninger av organdose og effektiv dose kan utføre doseberegninger for gitte protokoller ved varierende skanparametre Generell kompetanse har innsikt i EUs kvalitetskriterier for evaluering av kliniske bilder har kjennskap til metoder for utvikling av CT-protokoller i et tverrfaglig samarbeid med spesielt fokus på strålevern ved CT- undersøkelser har innsikt i EUs kvalitetskriterier og nasjonale referanseverdier for stråledoser ved CT og bruk av disse for evaluering av egne protokoller 5. Studiets innhold og organisering Studiet består av 5 deler, med et omfang på 6 studiepoeng for hver del. De ulike delene tar for seg grunnleggende og spesiell kunnskap om CT-teknologi, kvalitetskontroll og måleteknikk, bruk av kontrastmidler, arbeidsstasjon og bildebehandling, pasientdose, strålevern og protokollutvikling. CT-teknologi Den første delen tar for seg kunnskap innenfor dagens CT-teknologi og hvordan bruken av denne påvirker stråledose til pasient. Da det for tiden foregår en rivende teknologisk utvikling innen fagområdet, skisseres mulige fremtidstrekk, blant annet økt anvendelse av CT i tilknytning til andre modaliteter og anvendelse av CT innen områder som multitraume og intervensjon/behandling. Kvalitetskontroll og måleteknikk I denne delen gis en innføring i internasjonalt anbefalte kvalitetskontrollrutiner ved CT og nødvendig utstyr for gjennomføring av målinger. Det vil spesielt bli tatt utgangspunkt i bildekvalitetsfantomet Catphan (Phantom Laboratory, NY), siden den internasjonale Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 7

8 elektrotekniske komité (IEC) baserer sine anbefalinger på dette fantomet. Ervervet kunnskap vil kunne anvendes også på andre typer av CT-fantomer. CT og kontrastmidler Mange CT-undersøkelser krever bruk av kontrastmidler for å kunne framstille anatomi og patologi i bildet. Bruk av kontrast i samspill med moderne skannere og hvordan dette påvirker bildeframstillingen står sentralt. Videre vil det i denne delen være en gjennomgang av protokoller som benyttes på enkelte sykehus ved spesielle kontrastmiddelundersøkelser på CT. Arbeidsstasjonen og bildebehandling Det fokuseres på bildebehandling på operatørkonsoll og arbeidsstasjon samt kvaliteten av disse. Pasientdose, strålevern og protokollutvikling Et sentralt prinsipp innen strålevern er å holde pasientdosen på et så lavt nivå som mulig, samtidig som bildekvaliteten skal være adekvat i forhold til den medisinske spørsmålsstillingen. I praksis utføres CT-undersøkelser ved hjelp av protokoller. Sentralt i denne delen står utvikling og utarbeiding av protokoller med henblikk på strålevern og optimalisering. Organisering av studiet Videreutdanning i CT er et nettbasert studium, noe som gir studentene et fleksibelt læringsmiljø i tid og rom. Utdanningen har et eget nettsted med adressen: Som et supplement til nettstudiene arrangeres det en frivillig fellessamling i forbindelse med del 2 "Kvalitetskontroll og måleteknikk", se "Studiets arbeids- og undervisningsformer" under. Studiet er delt mellom teoretiske og praktiske nettstudier samt teoretiske og praktiske studier knyttet opp mot egen CT-modalitet. Delene er av 6-10 ukers varighet og tar opp ulike temaer som bygger på hverandre, slik at studentene får en jevn teoretisk og praktisk progresjon gjennom året. Studiet stiller store krav til egenaktivitet hos studentene. Forventet samlet studieinnsats er gjennomsnittlig 20 timer per uke i 40 uker. 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer e vil i stor grad selv kunne disponere sin tid innen den tidsramme som er gitt for hver enkelt del av studiet. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer for å fremme studentenes læring og utvikling av kunnskap og ferdighet. Intensjonen er å tilrettelegge for pedagogiske situasjoner som er tilpasset studiets innhold og læringsutbytter, samtidig som de er relevante for studentenes virke ved et CT-laboratorium. Kommunikasjonen mellom studenter og faglærere skjer via høgskolens elektroniske læringsstøttesystem, Fronter. Forelesninger De tradisjonelle forelesninger er i denne nettbaserte videreutdanningen erstattet med tekst/bilde, lyd, videoer, videoklipp, real-slide-show, powerpointpresentasjoner etc., som er nøye tilpasset den enkelte læringssituasjon. Forelesningene finnes enten allment tilgjengelig på internett eller de er spesiallaget for utdanningen. Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 8

9 Ferdighetstrening Ferdighetstrening er personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Ferdighetstreningen vil bestå av arbeid på egen avdelings CTmodalitet og arbeid på utdanningens eget nettsted. skal også trene på å delta i fagdiskusjoner, både innad på eget arbeidssted og utad i større fora, samt i å veilede og undervise. Fellessamling Som innledning til del 2 arrangeres en fellessamling over ca. 2 dager. Samlingen består av forelesninger, demonstrasjon og diskusjoner. Fremmøte på samlingen er frivillig. Arbeidsoppgaver e får skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver gjennom studiet. Arbeidet med oppgavene forventes å ta ca. halvparten av arbeidet med delene, som vil si gjennomsnittlig 10 timer per uke. Oppgaver som leveres innen de oppsatte fristene, får veiledning av faglærer. Innleveringen skjer på Fronter. Oppgaver med tilhørende veiledning og eventuelle kommentarer fra studenten selv og medstudenter, utgjør kandidatens digitale mappe. Veiledning gis individuelt. Dette sikrer at studentene får kontinuerlig tilbakemelding på sin læreprosess av faglærer og/eller medstudenter. Alle studentene har tilgang til hverandres mapper. Et utvalg av oppgavene i den digitale mappen skal ved avslutningen av studiet utgjøre studentens vurderingsmappe, jfr. "Vurdering" nedenfor. Innenfor hver del er det gitt forslag til kilder studentene med fordel kan benytte. En del av dette er pensum, mens resten er å betrakte som en ressursliste. Det står for øvrig opp til hver enkelt student å finne annen aktuell litteratur. Innen enkelte deler kan dette også være en av de arbeidsoppgaver studentene skal ha. Det er utviklet tester til hver av studiets deler, hvor studentene selv kan teste sitt eget kunnskapsnivå. 7. Vurdering e får avsluttende vurdering i form av eksamen. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Eksamensinnhold: Læringsutbyttene Eksamensform: Individuell skriftlig mappe bestående av 5 oppgaver. Det foretas et uttrekk fra studentens digitale mappe 1 oppgave fra hver del, til sammen 5 oppgaver. Disse oppgavene vil utgjøre studentens vurderingsmappe. Sensorordning: Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av oppgaver og fastsetter vurderingskriterier. Alle besvarelser/vurderingsmapper vurderes av to interne sensorer. Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F. Det gis én samlet karakter på mappen. Oppgavene i mappen veier likt ved fastsetting av karakter. For å bestå eksamen må alle oppgaver i mappen hver for seg være bestått (A-E) Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 9

10 8. Evaluering av studiet Evaluering skal bidra til at studiet har høy kvalitet, at studentene har et godt studie- og læringsmiljø og at de gjennomfører studiet med gode resultater innenfor normert tid. Studenter og eksterne sensorer blir trukket inn i evaluering av studiet som helhet og i de enkelte delene i overensstemmelse med høgskolens kvalitetssikringssystem. Kjernen i systemet er løpende dialog mellom studenter og lærere, slik at eventuelle svakheter kan rettes opp underveis. 9. Pensum Pensum er publisert med forbehold om endringer. Eventuelle endringer i pensum blir annonsert på Fronter. Omfanget av litteratur er på ca sider. I tillegg skal studentene velge ca. 100 sider som selvvalgt pensum ut fra interesse og tema for egne oppgaver. Pensum består av både papir og digitale ressurser. I en nettbasert videreutdanning brukes en god del kilder på internett. Her kan det forekomme både endringer i adresser og endringer i tekst som utdanningen ikke har kontroll over. e må derfor selv sørge for å skrive ut de nettartikler de bruker eller legger til grunn i sine arbeidsoppgaver. Det er lagt ned et betydelig arbeid for at studenten skal ha tilgang til det meste av pensumlisten via den passordbelagte delen av studiets nettsted. Dette kan være artikler, videoer eller lignende spesielt laget for videreutdanningen, men også artikler, kapitler i bøker, videoer, bilder og annet som eierne har gitt tillatelse til å legge ut på utdanningens nettsted under passord. Med tanke på at studentene bør utvikle kompetanse til fortsatt læring og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff knyttet opp mot studentenes arbeidsoppgaver. For å hjelpe studentene på vei er det til studiet utviklet en ressursliste på det faglige nettstedet. Dette er lister studentene selv kan være med å utvikle gjennom studiet. Det er en forventning om at studentene i arbeidsoppgavene benytter kildemateriale utover oppsatt pensum og gitte ressurslister. Bøker Goodenough, D. J. (2000) Tomographic imaging. In: J. Bentel, J. Kundel, R. Van Metter (eds.). Chapter Handbook of Medical Imaging, Volume 1: Progress in Medical Physics and Psychophysics SPIE Optical Engineering Society. Washington: Bellengham. Side Tilgjengelig via utdanningens nettsted (44 sider). Inglar, T. (1997) Lærer og veileder. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1-6 og 9-11 (136 sider). Kalender, W. A. (2011) Computed Tomography, Fundamentals, System Technology, Image Quality Applications. 3 rd ed. Publicis MCD Verlag. (220 sider pluss CD). Prokop, M. & Galanski, M. (2003) Computed Tomography of the Body. Thieme (1051 sider). Seeram, E. (2009) Computed Tomography: physical principles, clinical applications, and quality control. 3 rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders (536 sider). Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 10

11 Lover, forskrifter og veiledning Bongartz, S. J. et al. (2004) European Guidelines for Multislice Computed Tomography. European Commission. Tilgjengelig på Forskrift om pasientjournal ICRP, Managing Patient Dose in Multi-Detector Computed Tomography (MDCT). ICRP Publication 102. Ann. ICRP 37 (1). Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) Lov om strålevern og bruk av stråling, Lov nr 36 Strålevernforskriften, Forskrift 29. oktober 2010 nr om strålevern og bruk av stråling Statens strålevern, "Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning" Artikler, nettsider og andre kilder Kunngjøres på Fronter. Emneplan for videreutdanning i CT kull Side 11

Studieplan for videreutdanning i computertomografi

Studieplan for videreutdanning i computertomografi Studieplan for videreutdanning i computertomografi Advanced Course in Computed Tomography 30 studiepoeng Kull 2012-13 Institutt for radiografi og tannteknikk Fakultet for helsefag Vedtatt av styret ved

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i CT

Studieplan for videreutdanning i CT Studieplan for videreutdanning i CT Advanced Course in Computed Tomography 30 Studiepoeng KULL 2011-12 Fakultet for helsefag Godkjent av Styret ved Høgskolen i Oslo 29. august 2002 med siste endring vedtatt

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares SENSORVEILEDNING Del 1 Oppgave 1 eller 2 besvares 40 poeng Oppgave 1) En 53 år gammel overvektig kvinne blir innlagt med plutselige, skarpe brystsmerte som forverres ved dyp innpust og hoste. Kvinnen er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

RAD2051 Radiograffaglige emneområder

RAD2051 Radiograffaglige emneområder RAD2051 Radiograffaglige emneområder - 2016-2017 Emnekode: RAD2051 Emnenavn: Radiograffaglige emneområder Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår Side 1/6 Studieplan 2012-2013 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Further Education in Norwegian with a Vocational Profile Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: NORY Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør

Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør Høringsuttalelser ViMR 60 studiepoeng Institusjon etc. Innspill gode forslag og forbedringspotensiale Behov og honnør Sunnaas sykehus HF Honnør: Dette ser både interessant og viktig ut. Støttes 100 %.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt Videreutdanning d i i ultralyd l for radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt sonografutdannelsen Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Divisjon Medisinsk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng)

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) The Interpreter s Communicative Competense (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TOLKKOM Deltid Studieplan godkjent av rektor 22.12.2010 Oppdatering

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i ammeveiledning Studiepoeng: 20 Studiets nivå og organisering Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst Side 1/8 Studieplan 2013-2014 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 høst HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide?

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Anna Pettersen forbundsleder Norsk Radiografforbund Radiografiens dag 8.november 2007 Høgskolen i Gjøvik Bør radiografer gis utvidede roller? (stikkord fra

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer