Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2013"

Transkript

1 Årsmelding for Aurland fjellstyre 2013 Aurland fjellstyre, januar

2 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har arbeidd med i året som har gått, i tillegg til oversiktar over fiskefangst, felte reinsdyr, hjort og ryper o.a. Årsmeldinga ligg ute på fjellstyret si nettside fjellstyre.no. Der finn ein og meir informasjon om tilboda i statsallmenningane i Aurland. Aurland, den Erling Nesbø May Britt Martinsen Bjørn Ebne fjellstyreleiar Bente Steine John Håland INNHALDSOVERSIKT 1. FJELLSTYREARBEID OG SAKER I 2013 side 3 2. OPPSYNS OG SEKRETÆRORDNING 4 3. FRILUFTSTILTAK FOR BORN OG UNGE 5 4. FJELLSTYREHYTTER, NAUST OG BÅTAR 5 5. REIN OG REINSJAKT 7 6. ELG OG HJORTEJAKT 8 7. SMÅVILT 8 8. FISKE 9 9. ØKONOMI 11 Framsidefoto: Holmanaustet med nytt tak (foto: Knut Fredrik Øi) Fjellrypestegg (foto: Harald Skjerdal) Vedlegg: Fangststatistikk fiske, Aurland statsallmenning 2013 Fiskeutsetjinga i Aurland statsallmenning i 2013 Fjellstyrerekneskapen for

3 FJELLSTYREMØTE OG SAKER I 2013 Det vart halde 5 møte og handsama 27 saker dette året. Fjellstyremøte den 7. februar: 1/13. Referat og meldingar 2/13. Fjellstyret si årsmelding for /13. Fjellstyrerekneskapen for /13. Auke i stillingsprosenten til fjelloppsyn/gjetar 5/13. Regulering av prisar for fiskekort for stong og oter i statsallmenningen 6/13. Søknad om godkjenning av vald for elg og hjort Aurland nordre statsallm./breisnes 7/13. Bestandsplan for hjort i Aurland nordre statsallmenning oppstart av arbeid 8/13. Aurland sikringsradiolag søknad om tilskot Fjellstyremøte den 13. mars: 9/13. Referat og meldingar 10/13. Samjaktavtale mellom statsallmenningane i Nordfjella 11/13. Bestandsplan for hjort i Nordheimsdalen Fjellstyremøte den 26. april: 12/13. Referat og meldingar 13/13. Søknad om fellingsløyve til jaktkarusellen /13. Søknad om oppretting av felles vald for elg i Aurland Fjellstyremøte den 12. juni: 15/13. Referat og meldingar 16/13. Partnarskapsavtale mellom fjellstyret og Aurland barne og ungdomsskule 17/13. Plan for fiskeutsetjinga i statsallmenningen i /13. Trekking av fellingsløyva for villrein 19/13. Søknad frå marknadsnemnda for Aurlandsmarknaden om eit Aurlandskort pluss sesongkort for garnfiske til auksjonen under marknaden Fjellstyremøte den 26. november: 20/13. Referat og meldingar 21/13. Oppsynsbudsjettet for /13. Søknad frå fjelloppsynet om dekking av skade på privat bil brukt i arbeid 23/13. Førespurnad frå Høgskolen i Bergen om samarbeid om studentprosjekt rapportering av fjellrypeobservasjonar 24/13. Trekking av vinnar av «skrapdyrordninga» Fjellstyremøte den 9. desember: 25/13. Referat og meldingar 26/13. Fjellstyrebudsjettet for /13. Trekking av vinnar av «skrapdyrordninga» 3

4 I tillegg vart det, i samarbeid med grunneigarlaget for villreinvald, halde til eit jegermøte i august før reinsjakta. Elles har fjellstyret dette året vore representert i, eller medlem i, følgjande organ: Villreinutvalet for Nordfjella, styret (Erling Nesbø) Aurland Setjefisk SA, styret (John Håland) Aurland Fiskeadministrasjon, styret (Håkon Øydvin) Regionalt oppsynsutval ROU (Erling Nesbø) Fjellstyra på Hardangervidda (observatørstatus, Erling Nesbø) Rådgjevande utval for verdsarvområdet Nærøyfjorden (Harald Skjerdal) Hjorteutvalet for Aurland (Håkon Øydvin) Norges fjellstyresamband Campus Aurland grønt kompetansenettverk 2. OPPSYNS OG SEKRETÆRORDNING Desse tre har i 2013 vore tilsette i fjellstyret: Håkon Øydvin (fjelloppsyn, driftsleiar setjefiskanlegg) Knut Fredrik Øi (fjelloppssyn/gjetar, kommunal viltforvalting) Harald Skjerdal (fjelloppsyn, dagleg leiar, 50 % stilling) I tillegg vart det leigd inn noko sommarhjelp til setjefiskanlegg og gjetarjobb. Arbeidet til fjelloppsynet i 2013 fordelte seg slik: 1633 timar arbeid for fjellstyret utgjer 40 % av arbeidstida timar arbeid for andre oppdragsgjevarar utgjer 60 % av arbeidstida timar totalt. Timeverka som vart utførde for andre oppdragsgjevarar fordelte seg slik (2012 tala i parentes): Oppdragsgjevar Arbeidsoppgåver Timar Aurland Setjefisk BA Driftsansvar setjefiskanlegg, 749 (653) stamfiske, fiskeutsetjing Villreinutvalet for Nordfjella Sekretærarbeid, teljingar, 574 (420) jaktoppsyn Statens Naturoppsyn Rovviltkontakt, oppsyn, 179 (228) skjøtselsoppdrag NINA Merkeprosjektet for villrein 73 (54) Aurland/Lærdal Kommune Viltforvalting 833 (605) Elveeigarlag Aurland og Fiskeoppsyn 15 (0) Lærdal Totalt: 2423 (1960) 4

5 Kontroll og reaksjonsstatistikk for fjelloppsynet i Aurland i 2013: Tal kontrollar Tal rapporterte saker Tal saker oppgjort på staden Tal informerte Småviltjakt Storviltjakt 43 1 Fiske Motorferdsle Vernereglar 1 Anna SUM FRILUFTSTILTAK FOR BORN OG UNGE Fjellstyret og Aurland Barne og ungdomsskule inngjekk ein partnarskapsavtale i Avtalen er ei stadfesting og vidareføring av samarbeidet som har vore mellom fjellstyret og skulen gjennom mange år, og som inneber tilskiping av fiskedagar med garn i Stemmerdalen for skuleklassar, og prøvefiske i vatn i allmenningen. Følgjande tiltak for born og unge vart gjenomførde i regi av fjelloppsynet i 2013: Prøvefiske i nedre Dyranosvatnet med 7. kl. ABU den 27. august, 15 elevar deltok Fiskedag med kl. ABU i Stemmerdalen den 27. august, 29 elevar deltok Fiskedag med kl. ABU i Stemmerdalen den 28. august, 29 elevar deltok Fiskedag med kl. Flåm skule i Stemmerdalen den 29. august, 25 elevar deltok Til saman 98 born og 14 vaksne var med på desse fiskedagane. Ei tilskotsordning som er oppretta av ROU/Statskog SF dekkjer det meste av transportutgiftene. 4. FJELLSTYREHYTTER, NAUST OG BÅTAR Fjellstyret disponerer 5 opne hytter som alle som vil kan nytta mot å betala ein overnattingspris på kr. 80. Det er gratis for born og ungdom under 20 år. Storebotnhytta (bygd i 1982, 7 sengeplassar) Melahytta (bygd i 1983, 14 sengeplassar) Hellenuthytta (bygd av Oslo Lysverker i 1965, 6 sengeplassar) Mellomvasshytta (bygd i 1985, 6 sengeplassar) Berdalsbu (bygd av Oslo Lysverker på 1960 talet, overteken av fjellstyret i 2008, 4 sengeplassar) 5

6 To hytter i Nordheimsdalen hytta i Brendelid og hytta ved Sagi står opne, og kan nyttast på same måten som fjellstyrehyttene nemnde ovanfor, i samsvar med ein avtale som er inngått mellom fjellstyret og allmenningsstyret. I tillegg eig fjellstyret desse hyttene: Gjetarhytte i Brubotn (bygd av Oslo Lysverker i 1966, overteken av fjellstyret i Base for sesongoppsyn/gjetar) Utleigehytte i Håbergsholene (overteken av fjellstyret frå Statnett i 2006, vert leigd ut til interesserte, 10 sengeplassar, leigepris fastsett av fjellstyret) Bruken av fjellstyrehyttene har auka ein del i 2013 i høve til tidlegare. Særleg galdt dette utleiga av hytta i Håbergsholene, som går gjennom nettportalen Inatur.no. Arbeid på fjellstyrehytter og naust i 2013: I tillegg til vanlege driftsoppgåver som inntransport av ved og gass, henting av bos, reinhald, vask av sengeklede o.a. vart følgjande arbeid utført: Melahytta: Øvste delen av den isolerte stålpipa vart utskift. Naustet ved Holmavatnet: Naustet fekk nytt impregnert tretak (hadde frå før berre takpapp) Ei opphaveleg privat oppsett brakke i Grønebotn vart overteken av fjellstyret og deretter, i samråd med Statskog SF, vedteke riven i Dette vart gjort av fjelloppsynet i juli Nordheimsdalen Ingen særskilte tiltak på hytter eller bruer, men oppryddinga etter stormen «Dagmar» langs kløvjavegen oppover i dalen heldt fram. Det vart kappa ein del nedblesne tre frå Øygarden og oppover mot stølen Nordheimsdalen. Naust og båtar Fjellstyret hadde dette året 10 båtar liggjande ved vatn i allmenningen, til bruk i samband med fiske. Alle båtane er utstyrde med årar og redningsvestar. Nedste Storebotnvatnet (naust og båt) Fremste Melavatnet Hellenutvatnet (naust og båt) Holmavatnet (naust og båt, båten tilhøyrer Aurland jakt og fiskelag) Langavatnet ved Kongsheller Svartavatnet Nedste Mellomvatnet Alvsvatnet (båten låg tidlegare ved nedste Grovgjuvvatnet, men vart flytt hit før sesongen) Katlamagasinet (båt i fiskesesongen) Nedre Berdalsvatnet 6

7 Dei båtane som ikkje ligg i naust vert lagra ute om vinteren. Båtar som ligg ved regulerte vatn med store endringar i vasstand i fiskesesongen krev noko tilsyn gjennom sesongen, for at dei ikkje skal bli liggjande utpå når vasstanden stig. 5. REIN OG REINSJAKT Fellingsresultatet for Aurland statsallmenning, totalt for Aurland og for heile Nordfjella villreinområde jakta 2013: Aurland statsallm. Aurland totalt Nordfjella Vaksen bukk Bukk 1 ½ år Bukkekalv Vaksen simle Simle 1 ½ år Simlekalv Felt i alt Tildelt kvote Fellingsprosent 44,4 % 48,3 % 41,7 % Fellingskvoten i Nordfjella villreinområde auka frå 1100 dyr i 2012 til 1200 dyr i For Aurland statsallmenning sin del gav dette 151 fellingsløyve, som skulle fordelast til ei søkjarliste på 193 innanbygdsbuande søkjarar. Etter avslutta sal var det berre sistemann på varalista som ikkje hadde fått tilbod om kort. I tillegg var det 16 utanbygds søkjarar. Eitt fridyrsløyve vart som vanleg gjeve av fjellstyret til jaktkarusellen som vert skipa til av skyttarlaga i samarbeid med Aurland jakt og fiskelag. I tillegg har fjellstyret, i samarbeid med grunneigarlaget for villreinvald, ei ordning med at fellingsløyve for simle/ungdyr pluss kalv vert trekt mellom dei som feller simle elller kalv under visse vektgrenser. To jegerar melde inn slike «skrapdyr» til veging under jakta. På statallmenningen Broksfjellet sør for Myrdal, som ligg innanfor Hardangervidda villreinområde, vart det tildelt 8 fellingsløyve og felt 3 dyr. Jakta i 2013 I sone 1, nord for fv. 50, stod flokkane langt nord og aust i byrjinga av jakta. Omlag midt i jakta tok dei ein sving innom Aurland, og det vart skote ein del her, før flokkane returnerte mot Lærdal att. I sone 2, sør for vegen Aurland Hol, var det derimot bra med dyr det meste av jakta innanfor kommunegrensene. Det vart ikkje meldt om at det reiste flokkar over Bergensbana mot Osafjellet denne hausten. Vest for fylkesvegen Aurland Erdal vart det ikkje observert rein i jakta. 7

8 Samjaktavtalar Samjaktavtalen mellom statsallmenning og private jaktfelt i Aurland gjeld til og med jakta 2014, deretter må han forhandlast for ein ny periode. 65 % av dyra som vart felte i Aurland under jakta 2013 vart felte gjennom bruk av denne avtalen. Den «store» samjaktavtalen for Nordfjella: Under forhandlingane om vidareføring av denne avtalen våren 2013 enda det med at Aurland fjellstyre valde å trekkja seg ut. Hovudgrunnen var at fjellstyret ynskte å redusera tal dagar i jakta som avtalen som skulle gjelda, noko som dei andre fjellstyra i Nordfjella ikkje kunne vera med på. For den vesle allmenningen på Broksfjellet vart det inngått samjaktavtale med to tilgrensande, private vald. Ordninga med at innanbygds jegerar kan få tak i fellingsløyve i nabokommunar og nytta desse i Aurland er framleis mykje brukt. 21 jegerar fekk godkjent bruk av i alt 34 løyve på denne måten. Fjellstyret har innført eit gebyr på kr. 200 per løyve for vakse dyr og kr. 100 per kalv for å godkjenna slik overføring. 6. ELG OG HJORT I Aurland nordre statsallmenning (Nordheimsdalen) vart det tildelt 15 hjorteløyve og skote 10 dyr, noko som gav ein fellingsprosent på 66,7. Fellinga fordelte seg med 8 dyr på jaktlaget til Aurland jakt og fiskelag, og 2 dyr på jaktlaget som jakta i det nedre feltet fram til utgangen av oktober. Det vart ikkje skote elg dette året, sjølv om jaktlaget i det øvre feltet såg nokre elgar. 7. SMÅVILT 2013 var det andre året med sterkt innskrenka jakttid for rype og hare på statsallmenningen i Aurland; jaktstart 1. oktober og slutt på jakta til jul. Jakttida skal takast opp att til ny vurdering no i vinter. Det fine hausteveret i første halvdel av oktober gjorde at det likevel var ein del som kjøpte jaktkort og kom seg ut på jakt jfr. oversikten over jaktkortsalet nedanfor. Nokre jegerar som kom austfrå vart stoppa av stengd Geiteryggtunnell og måtte av den grunn avlysa planlagd jakt. Informasjon om stengd tunnell vart tidleg i jakta lagt ut på fjellstyret si salsside på Inatur. Innkomne fellingsrapportar tyder på at rypebestanden framleis er tunn 0,3 felte ryper pr. jeger/dag er omlag like lågt som føregåande år. Fordelinga av selde jaktkort i 2013 og dei fem føregåande åra: dag dagar dagar veke Sesong Sum:

9 Innkomne rapportar frå jegerane viser følgjande innrapporterte felling av småvilt i 2013 og dei 7 føregåande åra: År: Tal rapportar % levert 26,9 22,9 17,5 16,3 19,4 10,5 31,8 39,8 rapport Tal jaktdagar Felte 0,28 0,25 0,3 0,4 0,7 0,8 0,6 0,6 ryper/dag Felt vilt: Fjellrype Lirype Hare Villmink Raudrev Røyskatt Ramn 1 1 Kråke FISKE Fiskesesongen 2013 vart starta tidleg, grunna lite is og snø. Lange periodar utover hausten var det bra ver, så det burde ha lege til rette for eit godt garnfiske. Slik vart det ikkje samla fiskefangst på garn vart 1171,6 kg, ein nedgang på over 400 kg, eller 26 %, frå året før. Fiskefangsten på stong og oter vart derimot rekordstor. Heile 350 kg fisk vart fiska opp i vatna i allmenningen på denne typen reiskap, ut frå innkomne rapportar. Grunnen til at garnfisket vart så mykje dårlegare enn året før, er nedgang i fangstane i Nyhellermagasinet. Nedgangen var på heile 818 kg i dette vatnet, frå 1194 kg i 2012 til 376 kg i Grunnen til nedgangen er uviss, men ei årsak kan vera at mykje av den eldre, store fisken i magasinet har gått ut, og at dei yngre årsklassane ikkje har fisk stor nok til å gå i garna med dei mest nytta moskeviddene (39 45 mm). Dette vil i så fall retta seg etter kvart. Dei gode fangstane på stong i vatnet tyder på at det i alle fall er god nok rekruttering til bestanden. 9

10 Tal frå fangststatsitikken for 2013: Selde garnkort: 112 Innlevert fangstrapport: 109 (97,3 %) Tal garnnetter: 1545 Tal fisk: 3882 (av dette 972 på stong/oter) Kg. fisk 1522 kg ( 350 kg på stong/oter) Største fisk: 1,1 kg Fiskeinnsats pr. fiskar 16,3 garnnetter Sesongfangst pr. fiskar 12,3 kg (gjennomsnitt av dei som har fiska) Fangst pr. garnnatt: 0,76 kg (2,7 fiskar) Gjennomsnittstorleik: 0,43 kg (0,40 kg når ein tek med fangsten i tynningsfiske/prøvefiske). Prøvefiske og tynningsfiske Eitt vatn i allmenningen, Nedre Dyranosvatnet, vart prøvefiska dette året. 7. klassen ved ABU stod for dette fisket, saman med fjelloppsynet. Prøvefisket synete at vatnet framleis har ein tett bestand med småfisk. Erlend Øydvin heldt fram med tynningsfiske i nokre vatn med for tette bestandar denne sesongen òg, etter avtale med fjellstyret. Det vart teke opp 201 fisk (23,3 kg) i Katlamagasinet og 197 fisk ( 38,6 kg) i nedre Berdalsvatnet under dette tynningsfisket. ph målingar I følgjande vatn og elvar tok fjelloppsynet vassprøver og analyserte surleiksgrad (ph) i 2013: Dato Vatn/elv ph Råsdøla 5, Stemmerdøla 5, Fremste Melavatnet 5, Elva v. Vetlemelen 6, Vetlemelavatnet 6, Bekk v. Flathella 6,40 Fiskeutsetjing Fjellstyret står for fiskeutsetjinga i alle uregulerte vatna i statsallmenningen, medan E co Vannkraft AS har anvaret for å følgja opp utsetjingspålegget i dei regulerte vatna. All fisk vert utsett som sommargammal, og vert produsert lokalt på anlegget til Aurland Setjefisk SA, frå rogn av lokal stamfisk. I 2013 vart det sett ut 6000 fisk i dei uregulerte vatna i allmenningen. Sjølve utsetjinga vert gjort på dugnad. 10

11 9. ØKONOMI Fjellstyrerekneskapen for 2013 syner at samla inntekter (medrekna renteinntekter) vart kr og samla kostnader kr Dette gav eit årsoverskot på kr Styret meiner at den framlagde årsrekneskapen viser eit rett bilete over eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. I samsvar med rekneskapslova 3 3 vert det stadfesta at vilkår om framleis drift er lagt til grunn ved utarbeiding av rekneskapen. 11

12 GARNFISKET I AURLAND STATSALLMENNING I 2013 Vatn Tal garn Tal fisk Kg. fisk Største fisk Alvsvatnet ,9 Berdalsvatn nedsta ,4 Dyranosvatn nedsta ,5 0,27 Dyranosvatnet øvsta ,8 Holmavatnet ,8 1 Katlamagasinet ,45 Kjeldhusnosvatn fremsta ,2 0,9 Kjeldhusnosvatn heimste ,7 0,9 Kreklevatn ,1 1 Langevatnet/ Adamsvatnet ,9 Langavatn ,5 0,8 Langavatn ,3 Langavatn Holene ,45 Ljosegrunnsvatn stora Melavatn fremsta ,1 Mellomvatn mellom ,5 0,9 Mellomvatn nedsta ,25 0,45 Mellomvatn øvsta 5 4 1,2 0,35 Nyhellermagasinet ,4 1 Stemmerdalen o/terskel ,5 0,6 Strupavatn 1 0 Svartavatnet ,1 0,8 Toddyvatnet ,3 0,75 Vargevatn store ,2 0,75 Veieverdalsvatn stora 1 2 0,85 0,45 Vetlebotnmagasinet ,5 0,7 Til saman ,6 Oppsummering: Fangstrapportar 95 Ikkje fiska 14 Ikkje sendt melding 3 Utskrevne kort 112 % sendt fangstrapport 97,30 % Gjennomsnittleg innsats (av 95 som har fiska) 16,3 garnnetter. Sesongfangst pr. fiskar : 30,6 fisk, eller 12,3 kg fisk. Fangst pr. garnnatt: 1,8 fisk eller 0,76 kg fisk Gjennomsnittstorleik 0,4 kg ser ein vekk frå tynningsfiske/ prøvefiske er gjennomsnittet 0,43 kg. Garnfisket har vore fordelt på 25 vatn i statsallmenningen 12

13 Sportsfiske: Tal fisk: Kg fisk: Største fisk: Alvsvatn ,8 Alvshellervatn 2 0,5 0,25 Berdalsvatn nedre 15 5,5 0,6 Breibakkane småvatn Dyranosvatn øvste 8 2,6 0,7 Grodalsstrupen vatn 1 0,6 0,6 Grojuv nedre 7 2,6 Grønebergvatnet 1 0,35 0,35 Grønebotn småvatn 8 2,5 0,35 Grånosvatn 19 7,2 1 Langedøla 9 4,2 0,6 Hedlenuten 5 3,75 0,8 Holmahøgdene småvatn 12 5,9 0,9 Holmavatnet 16 6,4 0,85 Håberg v/under 5 1,1 0,3 Langavatn 1393/ ,5 Langavatn/ Adamsvatn ,9 Ljosegrunnsvatn Ljosegrunnsvatn vetle utløp 1 1,2 1,2 Katlamagasinet 2 0,6 0,3 Kreklevatn ,8 Kjeldhusnosvatn fremsta 13 7,6 0,8 Kjeldhusnosvatn heimsta 28 14,6 0,9 Melane småvatn Melavatn øvsta 16 7,8 0,9 Melavatn heimsta ,8 Mellomvatn mellomste ,9 Mellomvatn nedste 3 0,8 0,3 Mellomvatn øvsta 8 2,1 0,35 Nordalsvatnet 46 23,6 0,9 Nyhellermagasinet ,85 Rynjulsvatn 5 1,5 0,3 Sleipåvatn øvsta 11 4,6 0,63 Stemmerdalen o/terskel 8 2,9 0,9 Strupen vatn 25 16,6 1,1 Svarthovdvatn 8 4,3 0,39 Tissedalsvatn 4 2 0,9 Toddyvatnet 20 9,5 0,75 Vargevatn stora 31 9,5 0,35 Vargevatn vesle 2 0,9 Vesterdalsmagasinet 7 2,2 0,4 Ukjent ,8 Til saman Fjellstyrekontoret 4/1-14 Håkon Øydvin Fjelloppsyn 13

14 FISKEUTSETJINGA I AURLAND STATSALLMENNING 2013 Areal, hektar Sist utsett Utsetjar Vatn H.o.h. Utsett Austfjelli: Tissedalsvatnet Håkon Øydvin Toddyvatnet Trygve Skjerdal Heimste Melavatnet Odd Lirhus Fremste Melavatnet Anne Ragnhild Wigen Heimste Kjeldhusnosvatnet Odd Lirhus Rynjulsvotni Terje Terum Vatn i Ljosegrunnsstrupen Vidar Haugeplass Hellenutvatnet Odd Lirhus Svarthovdvatnet Anne Ragnhild Wigen Småvatn Hundhus Svarterand Steinar Tønnesen Langavatnet Kongsheller Kjetil Tønnesen Stemmerdalshalli/Finndalskjeften Erlend Øydvin Bolhovd, småvatn Magne Lundeland Vestfjelli: Høganosvotni (2 3) Øyvind Øyum Langavatnet, nedre Rune Tønnesen Vargebotnvatnet Knut Fredrik Øi Vatn under Håbergsvarden Tunde F. Nesbø Mellomvatn mot Håskard Erling Nesbø Øvsta Mellomvatnet Harald Skjerdal Øvsta Grovgjuvvatnet Merete Rein Kreklevotni, småvatn Audhild Bjune Navnlausvatn Skomen Sandra J./ Inge Kvam Sum 6000 Fjordsenteret oktober 2013 Håkon Øydvin 14

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2012

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2012 Årsmelding for Aurland fjellstyre 2012 Aurland fjellstyre, februar 2013 1 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har arbeidd med i året som har gått, i

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.30 Til kl. 22.00 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 7.2.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne,

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bjørn Ebne.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bjørn Ebne. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 20.00 Til kl. 22.30 Aurland Fjellstyret Fjordsenteret 12.4.16 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bjørn Ebne.

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine, Bjørn Ebne. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 12.6.13 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, May Britt Martinsen, Bente Steine,

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordesenteret

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordesenteret Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.00 Aurland fjellstyret Fjordesenteret 3.11.15 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland, Bjørn Ebne

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 22.01.13 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland Fjellstyret Marianne Bakeri og kafè

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland Fjellstyret Marianne Bakeri og kafè Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 10.00 Til kl. 13.00 Aurland Fjellstyret Marianne Bakeri og kafè 15.4.15 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland,

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007 ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 27 Årsmeldinga omfattar fylgjande hovudpunkt: 1. Økonomisk del 2. Viltforvaltning 2.1 Villreinforvaltning 2.2 Småviltforvaltning 3. Fiskeforvaltning 3.1 Fiskeutsetting

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Forvaltingsplan for Aurland statsallmenning 2016-2019

Forvaltingsplan for Aurland statsallmenning 2016-2019 Forvaltingsplan for Aurland statsallmenning 2016-2019 Aurland fjellstyre Utkast mai 2015 2 FØREORD Denne planen er resultat av arbeidet med revisjon av forvaltingsplanen for statsallmenningane i Aurland,

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 INNHALD: 1 Rauland statsallmenning 2 Rauland fjellstyre - samansetjing m v 3 Rauland fjellstyre sine hytter 4 Villreinjakt 5 Småviltjakt 6 Fiske 1 Rauland statsallmenning:

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland, Bente Steine.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30. Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland, Bente Steine. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 10.2.15 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland, Bente Steine.

Detaljer

RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning. 2. Røldal fjellstyre. 3. Hytter og stølar. 4. Villreinjakt. 5.

RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning. 2. Røldal fjellstyre. 3. Hytter og stølar. 4. Villreinjakt. 5. RØLDAL FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2013 INNHALD: 1. Røldal statsallmenning 2. Røldal fjellstyre 3. Hytter og stølar 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt 6. Fiske 1. Røldal statsallmenning Røldal statsallmenning ligg

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordsenteret

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordsenteret Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.00 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 28.1.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, May Britt Martinsen, John Håland, Bente Steine.

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30. Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John Håland.

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30. Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John Håland. Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 20.30 Aurland fjellstyret Holo 12.12.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, Bjørn Ebne, Bente Steine, May Britt Martinsen, John

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 12.12.14 Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr. 40.600.

Aurland fjellstyre Møtedato: 12.12.14 Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr. 40.600. Sak 38/14. Fjellstyrebudsjettet for 2015 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2013, budsjett og prognose for 2014. I prognosen for 2014 er det m.a. teke

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Hardangervidda villreinområde

Hardangervidda villreinområde Rapport 24-2005 Hardangervidda villreinområde Oppsynsrapport for villreinjakta 2005 Foto: Knut Nylend SNO, Direktoratet for naturforvaltning 2 Innhald 1 OPPSYNSORGANISERING... 4 1.1 FELLES OPPSYNSSENTRAL

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt)

Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt) Sak 15/16. Hjortejakta i Nordheimsdalen utlysing av jaktfelt nr. 1 (nedre felt) Saksopplysning/vurdering: Leigeperioden for det nedre feltet i Nordheimsdalen galdt for året 2015, og fjellstyret kan no

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordsenteret

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl Til kl Aurland fjellstyret Fjordsenteret Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 11.6.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, Bente Steine, May Britt Martinsen, Bjørn Ebne,

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2015 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. Nytt uthus

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo Sak 26/13. Fjellstyrebudsjettet for 2014 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2012, budsjett og prognose for 2013. I prognosen for 2013 er det m.a. teke

Detaljer

Aurland fjellstyre - Årsmelding for (Utkast til fjellstyremøte )

Aurland fjellstyre - Årsmelding for (Utkast til fjellstyremøte ) Aurland fjellstyre - Årsmelding for 2014 (Utkast til fjellstyremøte 10.2.15) 1 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har arbeidd med i året som har gått,

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 01.06.2015 Møtetid: Kl. 14:45-16:45 Møtestad: kantina på heradshuset Saksnr.: Medlemmer: Sæbø, Trygve Kvammen, Håkon Sandal, Håkon Sandal, Else Marie

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

MØTEBOK. Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø) Tidspunkt: Onsdag 10. mai 2017 kl. 1800 Stad: Kjellaren i brannstasjonen i Odda MØTEBOK Desse møtte: Steinar Langesæter, Jørund Kvestad, Hildegunn Espe, Ragnar Ystanes, Kari Herstad (vara for Synnøva Sæbø)

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2017

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2017 Årsmelding for Aurland fjellstyre 2017 Aurland fjellstyre Februar 2018 1 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har arbeidd med i året som har gått, i tillegg

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll EIDFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eidfjord Fjellstyre Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 21.05.2008 Tidspunkt: 18:00-21.00 Saksnr: 018/08 024/08 Følgjande medlemer møtte ikkje: Hildegunn Espe Følgjande

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2012 Møtetid: Kl. 15:45 19:00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 008/12-019/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Håkon Sandal Linda H. Jondahl

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 JORAMO BYGDEALMENNING 1. STYRET

ÅRSMELDING 2006 JORAMO BYGDEALMENNING 1. STYRET JORAMO BYGDEALMENNING 1. STYRET Før ålmenningsvalet 20. april 2006: Endre Amundgård (2004 2008) leiar Birger Brækken (2002 2006) nestleiar Odd Kronberget (2002 2006) Bjørn Idar Selsjord (2002 2006) Jørn

Detaljer

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Refusjon oppsynsutg Statskog 324 753 343 720 Villreinutvalget - refusjon 149 558 104 314 Erstatning Eco Vannkraft AS 390 042 390 042 Oppsynstilskot

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa

Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa MØTEBOK Tidspunkt: Torsdag 26 oktober 2017 kl 1800 Stad: Akademiet Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Halvor Fehn, Marit Kåsa Meldt forfall: Tor Aage Dale (for seint å kalle inn vara) Andre

Detaljer

NESSET FJELLSTYRE. Styremøte 7. mars 2016 kl. 20 00 hjå Else Janne Sæter

NESSET FJELLSTYRE. Styremøte 7. mars 2016 kl. 20 00 hjå Else Janne Sæter NESSET FJELLSTYRE Styremøte 7. mars 2016 kl. 20 00 hjå Else Janne Sæter Innkalla: Nikolai Finset, Else Janne Sæter, Toril Melheim Strand, Knut Arne Bugge, Stein Ivar Bjerkeli, Dag Ringstad (sekr.). Knut

Detaljer

Møtebok for Ulvik fjellstyre

Møtebok for Ulvik fjellstyre Møtebok for Ulvik fjellstyre Stad: Fjellstyret sitt kontor, Ulvik Dato: 24.05.11 Klokkeslett: 19.00-21.00 Tilstades på møtet Medlem: Knut Sygnestveit Solveig H. Uppheim Lars Helge Ljone Kjell Røkenes Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Foto: Kristian Steine Føreord Dette er den ellevte oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta i villreinområda

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2015

Årsmelding. for Aurland fjellstyre 2015 Årsmelding for Aurland fjellstyre 2015 Aurland fjellstyre, januar 2016 1 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har arbeidd med i året som har gått, i tillegg

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding

Årsmelding. Årsmelding Årsmelding Årsmelding for for Aurland Aurland fjellstyre fjellstyre 2016 2016 Aurland fjellstyre Februar 2017 1 FØREORD I denne årsmeldinga har me prøvt å ta med det viktigaste av det som fjellstyret har

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE I RØLDAL FJELLSTYRE

REFERAT FRÅ STYREMØTE I RØLDAL FJELLSTYRE REFERAT FRÅ STYREMØTE I RØLDAL FJELLSTYRE Frammøte: Torleif Fresvik, Håkon Småbrekke, Helleik Rabbe, Oddbjørn Lynghammer (vara for Randi Legård) og Anne Marie Gamlem Rabba. Til behandling av sak 21/16

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa

MØTEBOK. Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 30 mai klokka 1800 Stad: Raulandsakademiet Desse møtte: Jarle Nordjordet, Marit Jortveit, Tor Aage Dale, Marit Kåsa Meldt forfall: Halvor Fehn (vara kunne ikkje møte) Andre til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Odda fjellstyre MØTEBOK

Odda fjellstyre MØTEBOK Tidspunkt: Torsdag 18. mai 2017 kl. 1800 Stad: Kjellaren i brannstasjonen i Odda Odda fjellstyre MØTEBOK Desse møtte: Eivind Tokheim, Ørjan Angell, John Helge Rasmussen, Britha Sandal, Mariann Nordstoga

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll. Merknader til innkalling: Godkjent.

EIDFJORD KOMMUNE. Møteprotokoll. Merknader til innkalling: Godkjent. EIDFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eidfjord Fjellstyre Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20.30. Saksnr: 001/08 011/08 Følgjande medlemer møtte ikkje: Vidar Riber Anne Myklatun

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Jakt på hjortedyr: 1. Kolabygda: I området Oanes Meling 2 vald, Erevik nord og Erevik sør. Hjorte- og rådyrvald med fellingsløyve på 7 rådyr og 2 hjortar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Rapport Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Sak: Jotunheimen nasjonalpark. Rydding av gamalt søppel i Fannaråken-området. Rapport. Frå oppsynsmann:

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter

Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Elektronisk registrering av sett hjort og slaktevekter Det er no opna for elektronisk registrering av sett hjort og felte dyr med slaktevekter gjennom www.settogskutt.no (På smarttelefon: app frå Norges

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: Stad: Fjordsenteret. Sak 11/14. Utlysing av jaktfelt 1 (nedre) i Nordheimsdalen for hjortejakta 2014 og 2015

Aurland fjellstyre Møtedato: Stad: Fjordsenteret. Sak 11/14. Utlysing av jaktfelt 1 (nedre) i Nordheimsdalen for hjortejakta 2014 og 2015 SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 25.2.14 Stad: Fjordsenteret Sak 11/14. Utlysing av jaktfelt 1 (nedre) i Nordheimsdalen for hjortejakta 2014 og 2015 Saksdokument (ikkje lagde ved): - Forskrift

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet.

Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl. 11:30. Det vil bli servert enkel mat i møtet. Fjellstyremedlemmer m/vara Innkalling til fjellstyremøte onsdag 13.04.2016 Torpa den, 09.04.16 Ark. 012.1 d Det innkalles med dette til fjellstyremøte på Nordre Land rådhus, Dokka, onsdag 13.04.2016, kl.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning MØTEBOK

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning MØTEBOK Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning Tidspunkt: Onsdag 10. mai 2017 kl. 2000 Stad: Kjellaren i brannstasjonen i Odda MØTEBOK Desse møtte: Steinar Langesæter, Eivind Tokheim, Ørjan Angell, Ragnar

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Ryper / km 2 90% sikkerhet

Ryper / km 2 90% sikkerhet Småviltjakt Forvaltning Fugl: Fjellstyret er bevisste på at jakt i stor grad kjem i tillegg til naturleg tap i småviltbestandane. Med bakgrunn i dette er det viktig med ei langsiktig forvaltning. Kunnskap

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer