Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning"

Transkript

1 Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

2 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: 1 Innledning Bakgrunn og mandat Effektmål og resultatmål Avgrensninger Begrepsavklaring Prosjektgruppens sammensetning og arbeid Rapportens oppbygning Metode Casestudie Gyldigheten av slutninger og muligheter for generalisering Datainnsamling Intervjuer Utvelgelse av intervjukandidater Intervjusituasjonen Etiske forholdsregler og anonymisering av intervjukandidater Dokumentanalyse Spørreundersøkelse Kartlegging av nå-situasjon Reliabilitet og validitet Reliabilitet Validitet Beskrivelse av nåsituasjonen Dagens IP-kategorier Den operative utdanningen ved Politihøgskolen Temalisten Fysiske krav IP-treninger IP- treningens omfang Innsatstreningens organisering IP- treningens innhold Samtrening mellom IP-kategorier Planverk og tiltakskort Instruktører i politioperative disipliner Treningsfasiliteter og øvingsmateriell Trening ut over pålagt IP-trening Evaluering av trening og øvelser Omfang og plassering av IP-personell Kompetansen til første patrulje på stedet Dagens innsatsevne Behovsvurdering Vurdering av IP-kategoriene Vurdering av den operative utdanningen ved Politihøgskolen Vurdering av temalisten Vurdering av de fysiske kravene Vurdering av IP-treningene Vurdering av IP-treningens omfang Vurdering av IP-treningens organisering Vurdering av IP-treningens innhold Samtrening Vurdering av planverk og tiltakskort Vurdering av instruktørene i politioperative disipliner Vurdering av treningsfasiliteter og øvingsmateriell Vurdering av trening ut over pålagt IP-trening Vurdering av dagens evaluering av IP-trening, øvelser og reelle hendelser Vurdering av omfang og plassering av innsatspersonell Vurdering av kompetansen til første patrulje på stedet ii

3 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: 4.5 Vurdering av dagens innsatsevne Kapasiteten Kompetansen Prosjektets anbefalinger og forslag til tiltak Forslag til tiltak IP kategoriene Forslag til tiltak operativ utdanning ved Politihøgskolen Forslag til tiltak temalisten Forslag til tiltak fysiske krav Forslag til tiltak IP treninger Forslag til tiltak IP - treningens omfang Forslag til tiltak IP - treningens organisering Forslag til tiltak IP - treningens innhold Forslag til tiltak samtrening mellom IP kategoriene Forslag til tiltak planverk og tiltakskort Forslag til tiltak instruktører i politioperative disipliner Forslag til tiltak treningsfasiliteter og øvingsmateriell Forslag til tiltak trening ut over pålagt IP trening Forslag til tiltak evaluering av IP-trening, øvelser og reelle hendelser Forslag til tiltak omfang og plassering av innsatspersonell Forslag til tiltak kompetansen til første patrulje på stedet Kost og nytte Konsekvensen av kompetanseheving for innsatspersonell for totaliteten av politiproduktet Kildeliste Offentlige dokumenter Kilder fra internett Tabeller Tabell 1 Begrepsavklaring... 6 Tabell 2 Årlige treningstimer per IP-kategori Tabell 3 Organisering av IP-trening i prosjektets utvalgte distrikter Tabell 4 Forenklet skisse av temalisten for IP3, IP4 og IP Tabell 5 Omfang og plassering av innsatspersonell i seks politidistrikt Vedlegg 1. Anmodning og orientering vedrørende spørreundersøkelse 2. Godkjenningsprøve V1 Pistol 3. Godkjenningsprøve V2 MP 4. Godkjenningsprøve V3 Karabin 5. Evalueringsskjema Canada engelsk tekst 6. Evalueringsskjema Canada norsk tekst iii

4 Sluttrapport for Kompetanseheving for innsatspersonell Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status:

5 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: 1 Innledning På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomfører Politidirektoratet et endringsprogram med utgangspunkt i evalueringsrapporter som er utgitt etter hendelsene 22.juli Programmet gjennomføres ved at flere definerte prosjekter og aktiviteter legger grunnlaget for ytelsesforbedrende endringsprosesser. 1.1 Bakgrunn og mandat Prosjektutredningen Kompetanseheving for innsatspersonell, er en del av Endringsprogrammet. Hensikten med Endringsprogrammet å følge opp 22.julikommisjonens anbefalinger, men også å følge opp Beredskaps- og sårbarhetsrapport av 2012 og 22.juli 2011 Evaluering av politiets innsats. Disse evalueringene peker alle på behovet for å styrke kompetansen til politiets innsatspersonell. For denne prosjektutredningen er følgende anbefaling fra 22.juli-kommisjonen viktig: Kompetansen til å løse skarpe oppdrag i politistyrken må økes. Relevante deler av det som i dag er opplæringen for innsatspersonell i kategori tre, bør også gis innsatspersonell i kategori fire 1. Etter utarbeidelsen av mandatet for prosjektutredningen er Melding til Stortinget 21 ( ) og Politianalysen blitt lagt fram. Fra Melding til Stortinget 21 er følgende forslag tatt hensyn til i rapporten: POD anbefaler at både kapasitet og kompetanse for IP3 styrkes, og foreslår en økning i styrken fra dagens 800 til 1200( ). POD foreslår også å øke antall treningstimer for IP4- personell fra dagens krav om 40 timer til 48 timer, særlig med tanke på trening i situasjoner som utløser retningslinjer for situasjoner der skyting pågår, jf. omtale i kapittel En styrking av kapasiteten for IP3, og kompetansen for både IP3 og IP4, er etter departementets syn viktig for å styrke grunnberedskapen i hele landet. Regjeringen vil legge tilrette for en slik styrking gjennom forslaget om økte bevilgninger til å styrke politiets grunnberedskap. 2 1 NOU 2012:14, s Meld. St. 21, , s.78. 4

6 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: 1.2 Effektmål og resultatmål Hovedmålet for prosjektutredningen er å bidra til å styrke innsatsevnen til politiet i akutte og ekstraordinære hendelser gjennom kompetanseheving for innsatspersonellet. Denne prosjektutredningen er ment å understøtte beslutninger om innvesteringer i utvidelser og kvalitetshevinger i treningsopplegg for innsatspersonell. Prosjektutredningen har som resultatmål å senest levere et tilstrekkelig beslutningsunderlag for tiltak relatert til trening og kompetanseheving for innsatspersonell. Prosjektutredningen har følgende effektmål som skal kunne hentes ut ved en eventuell beslutning, og gjennomføring av prosjektet: Treningen til innsatspersonellet sikrer et tilfredsstillende nivå på innsatsevnen. Treningen er målrettet og tilpasset den enkeltes og distriktets behov. Første patrulje på stedet er i stand til å løse akutte og ekstraordinære hendelser som ikke krever kraftsamling. For at prosjektet skal kunne nå effektmålene har prosjektutredningen gjort følgende: Vurdert endringer i kategoriseringen av innsatspersonell. Sett på behovet for endringer i omfang av innsatspersonell, og om det er distriktsvise forskjeller i behovet. Sett på plasseringen av det økte antallet IP3. Sett på behovet for å endre omfang, form og innhold i den operative treningen for innsatspersonellet, herunder grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Utgangspunkt for vurdering av treningsmengden til IP4 er et minimum på 48 timers operativ trening. Det er tatt hensyn til at treningen skal være målrettet og tilpasset den enkeltes og distriktets behov. Videre er det satt som ett mål at treningen skal sikre et tilfredstillende nivå på innsatsevnen 3. Foreslått tiltak for å styrke den operative kompetansen og innsatsevnen. Det er i første rekke skarpe oppdrag 4 utredningen har tatt for seg da anbefaling nr. 16 i 22.juli-kommisjonen rapport henviser til skarpe oppdrag. Skarpe oppdrag er normalt de som gir politiet størst utfordringer, og økt kompetanse og innsatsevne ved skarpe oppdrag vil naturlig gi effekt ved andre typer operativ tjeneste. Vurdert konsekvenser av endringer i kompetanseheving for innsatspersonell, herunder for totaliteten i politiproduktet. Økt fokus på operativ kompetanse kan 3 Med tilfredstillende nivå menes det at innsatsevnen til første patrulje på stedet skal være i stand til å løse akutte og ekstraordinære hendelser som ikke krever kraftsamling. 4 Se begrepsavklaringer punkt

7 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: føre til reduksjon av annen kompetanse og ivaretakelse av de andre kjerneoppgavene til politiet. 1.3 Avgrensninger Prosjektutredningen berører innsatspersonellet i kategoriene 3, 4 og 5, og omfatter dermed ikke innsatspersonell i kategori 1 og 2. Planlegging og gjennomføring av større øvelser omfattes ikke av denne prosjektutredningen, da slike øvelser vil være beskrivende for hendelser som krever kraftsamling og dermed faller utenfor mandatet. Prosjektgruppen tolker mandatets referanser til IP-treningens form til å henvise til treningens organisering og frekvens. 1.4 Begrepsavklaring Prosjektutredningens sentrale begreper er definert og beskrevet i tabellen under. Tabell 1 Begrepsavklaring Begrep Beskrivelse Kilde Akutte hendelser Ekstraordinær hendelse Innsatsevne Innsatspatrulje Defineres som tidskritiske hendelser som i startfasen må løses med den kompetanse og beredskap politiet har i normal situasjon. Defineres som en hendelse som er så omfattende eller alvorlig at politiet må organisere, lede og benytte sine ressurser på en annen måte enn ved ordinær organisering. Defineres som den kapasitet og kompetanse politiet har til å håndtere uønskede og / eller ekstraordinære hendelser og kriser. Defineres som en patrulje med to tjenestepersoner som har minimum IP4 kategori, som er til disposisjon for operasjonssentralen for hendelsesstyrte oppdrag. Prosjektets egen definisjon. PBS 1, 2011, s.25. PBS 1, 2011, s.220. Prosjektets egen definisjon. 6

8 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Innsatspersonell Defineres som tjenestepersoner som regelmessig utfører ordenstjeneste, og tjenestepersoner i livvakttjeneste. Dette gjelder også tjenestepersoner som normalt gjør annen tjeneste, men som regelmessig gjør ordenstjeneste i f. eks helger eller ferieperioder. Kapasitet Defineres som evnen og utholdenheten til å yte. Politidistriktets kapasitet vil være sammensetningen og summen av personell, kompetanse og organisering. Kompetanse Defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger organisasjonen og/ eller individer har. Politiets operative kompetanse vil være ferdighetsbasert og / eller erfaringsbasert. Kraftsamling Defineres som et oppdrag der første patrulje åpenbart ikke vil klare å løse eller stanse hendelsen alene. Politiberedskap Defineres til å omfatte både den døgnkontinuerlige beredskapen politiet har etablert for å håndtere regulære politioppgaver, og beredskap i form av planverk og tiltak, kompetanse og organisering, som er etablert for initiering når politiet skal håndtere uønskede og / eller ekstraordinære hendelser og kriser. Skarpe oppdrag Defineres som oppdrag hvor politiet bevæpner seg med skytevåpen. PBS 1, 2011, s. 38. Politidirektoratet, Politiets innsatsevne Beredskaps og sårbarhetsrapport 2012, s.11. Politidirektoratet, Politiets innsatsevne Beredskaps og sårbarhetsrapport 2012, s.24. Prosjektets egen definisjon. PBS 1, 2011, s.224. Prosjektets egen definisjon. Treningstimer Defineres som effektiv treningstid. Politihøgskolen (2013), Temaliste for Innsatspersonell kategori 3,4 og 5. 7

9 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Uønsket hendelse Defineres som en hendelse som avviker fra det normale, og som har medført, eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. En uønsket hendelse inntreffer gjerne uten forvarsel, og tiltak må kunne iverksettes raskt for å begrense konsekvensene. PBS 1, 2011, s Prosjektgruppens sammensetning og arbeid Prosjektgruppen består av: Prosjektleder: Pfb. Lasse Trosdahl, Stryn og Hornindal lensmannskontor. Trosdahl har vært ansatt i politiet siden 1979, og var tilsatt ved Oslo politidistrikt frem til 2003 da han gikk over til lensmannsetaten. Har vært avgitt 100 % til prosjektet. Prosjektmedlemmer: Pob. Yngve Sollied, UEH-leder i Troms politidistrikt. Har vært ansatt i politiet siden Sollied har vært avgitt 20 % til prosjektet. Pb. Sissel Kvithammer, er ansatt ved Ordensavdelingen i Sør- Trøndelag politidistrikt, men er for tiden innebeordret i etterretningspatrulje i Utrykningspolitiet. Begynte i politiet i Kvithammer har vært avgitt 20 % i prosjektperioden, med unntak av juni og juli 2013 hvor hun var avgitt 100 %. Pi. Rune Andersen, ansatt i Politidirektoratet ved avdeling for politiberedskap og krisehåndtering. Andersen har vært avgitt 20 % til prosjektet. Pob. Thomas Martin Lorvik, ansatt ved Politihøgskolen. Lorvik har vært avgitt 20 % til prosjektet. Pob. Stig Nårstad, avdelingsleder ved ordensavdelingen ved Lillehammer politistasjon. Har vært ansatt i politiet siden Nårstad har vært avgitt 20 % til prosjektet. Pi. Egil Jørgen Brekke, fungerende seksjonssjef hos Utlending og forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt. Brekke har vært avgitt 20 % til prosjektet. Arbeidsgruppen har hatt månedlige samlinger, med unntak av juli. Samlingene har bestått av gruppearbeid rundt planlegging av datainnsamling og drøfting av ulike 8

10 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: problemstillinger. Spørreundersøkelsen ble utarbeidet med ekstern bistand fra Politihøgskolen. Mellom samlingene har de enkelte deltakerne arbeidet selvstendig med ulike tema. 1.6 Rapportens oppbygning Kapittel 2 gir en beskrivelse og vurdering av metodene som ligger til grunn for datainnsamlingen i prosjektet. I kapittel 3 vil nå-situasjonen til områdene prosjektutredningen omfatter blir presentert, og i kapittel 4 vil nå-situasjonen blir drøftet og vurdert i forhold til innsatsevnen. Prosjektutredningens anbefalinger og forslag til tiltak blir presentert i kapittel 5. I kapittel 6 redegjøres det for kostnader knyttet til tiltakene. Til slutt vil det i kapittel 7 bli gjort rede for konsekvensen av kompetanseheving for innsatspersonell. 2 Metode I dette kapittelet presenteres de metodiske valgene som er gjort i utredningsarbeidet. Metodiske valg og utfordringer som har fått følger for prosessen med datainnsamling drøftes. Det er de innsamlede data som ligger til grunn for kartleggingen av nåsituasjonen, behovsvurderingen og analysen av mulige tiltak. 2.1 Casestudie En casestudie er en type forskningsdesign som kan brukes med ulike metoder for datainnsamling. Objektet man studerer er en enhet eller et fenomen som observeres enten på et tidspunkt eller over tid (Gerring 2007: 18). Endringsprogrammet i Politidirektoratet har som mål å systematisk følge opp de forbedringsområder og anbefalinger som er påpekt i evalueringene etter hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, og svare på de krav og forventninger som stilles til politi- og lensmannsetaten i forbindelse med evalueringene. 5 Prosjektutredningen Kompetanseheving for innsatspersonell fokuserer spesielt på å bidra til å styrke innsatsevnen til politiet i akutte og ekstraordinære hendelser gjennom kompetanseheving for innsatspersonellet, gjennom å understøtte beslutninger om investeringer i utvidelser og kvalitetshevinger av treningsopplegg for innsatspersonell. 6 Caset som utredes og drøftes i denne rapporten er altså kompetansen til innsatspersonell i norsk politi. 5 Politidirektoratet, Endringsprogrammet, program, s.3. 6 Politidirektoratet, Mandat, Kompetanseheving for innsatspersonell forprosjekt, , s.4. 9

11 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: 2.2 Gyldigheten av slutninger og muligheter for generalisering Vitenskapelig forskning er en generaliserende aktivitet (Lijphart 1971:691). Gjennom forskning søker man å finne årsakssammenhenger som kan generaliseres på tvers av enheter. Et utredningsarbeid skiller seg fra vitenskapelig forskning ved at formålet som oftest kun er å si noe om den aktuelle enheten man undersøker. Man har ingen ambisjon om å si noe om verden generelt. Selv om ambisjonsnivået ligger noe lavere for utredningsarbeid enn for forskning, er vitenskapelige metoder likevel særdeles egnet. Bruk av vitenskapelig metode i utredningsarbeider sikrer at man trekker gyldige slutninger. Funnene fra denne utredningen vil i utgangspunktet ikke kunne generaliseres til andre politidistrikter i Norge. Å studere én enhet gir ikke et grunnlag for å si noe generelt om alle enhetene innenfor samme kategori. Under tilsvarende forutsetninger vil det imidlertid være sannsynlig at eventuelle kausale mekanismer som avdekkes her, vil kunne være i funksjon også i andre enheter. For å sikre gyldighet i slutningene som trekkes er det avgjørende at man tar for seg relevante kilder i datainnsamlingen. Under punkt 1.1 er det omtalt rapporter og analyser som allerede er utgitt. Relevante deler av disse er brukt i denne rapporten. En rekke offentlige utredninger og politietatlige internrapporter har også blitt vurdert som relevant datagrunnlag. 2.3 Datainnsamling Data som ligger til grunn for slutningene i denne utredningen har blitt hentet inn gjennom intervju av nøkkelinformanter, dokumentanalyser og spørreundersøkelse. For å kunne foreslå nødvendige tiltak har prosjektgruppen sett det som nødvendig å gjøre egne undersøkelser av dagens situasjon i politiet. Undersøkelsene har tatt for seg aktuelle momenter som har betydning for politiets operative kompetanse og innsatsevne ved akutte hendelser Intervjuer Intervju som metode er spesielt relevant når formålet er å hente ut informasjon fra kilder med spisskompetanse på et felt. Når man skal beskrive hvordan en organisasjon fungerer mangler ofte tilstrekkelig skriftlig dokumentasjon til å gi fyldige beskrivelser. Den skriftlige dokumentasjonen som eksisterer er gjerne beskrivelser av regelverk, organisasjonskart og eventuelle behovsrapporteringer. Intervjuer med fagpersoner kan i 10

12 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: slike situasjoner kompensere for manglende, eller mangelfull tilgang på skriftlig dokumentasjon. Intervjuene i denne utredningen ble gjennomført etter en felles mal Utvelgelse av intervjukandidater Prosjektgruppen har gjennomført intervjuer av fagpersoner ved fem politidistrikt: Troms, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Gudbrandsdal, og Telemark. Distriktene representerer variasjon i størrelse og organisering. Intervjukandidater er valgt ut av prosjektets medlemmer basert på prosjektmedlemmenes kjennskap til intervjukandidatenes spisskompetanse på sitt fagfelt. Denne utvalgsmetoden kalles slumpmessig utvalg eller bekvemmelighetsutvalg, og innebærer høy risiko for at data bærer preg av systematiske skjevheter. Faremomentet ved metoden er at intervjuerne kan la egne holdninger påvirke uttak av intervjukandidater og selve intervjuet. Ved hvert distrikt ble det intervjuet en leder fra operasjonelt nivå, en hovedinstruktør og en tjenesteperson fra hver av IP kategoriene 3, 4, og 5. Intervjukandidatene er plukket ut fra forskjellige driftsenheter i politidistriktene. Prosjektet har data fra intervjuer med til sammen 27 fagpersoner. I distrikter uten en fast innsatslederordning er det ofte personell fra kategorien IP3 som får lederfunksjoner på taktisk nivå. Ledere på taktisk nivå er på denne måten representert i intervjuene, uten at dette er systematisk gjennomført Intervjusituasjonen Intervjukandidatene ble bedt om å beskrive kompetansen til første patrulje på stedet når det gjaldt dens evne til å løse akutte og ekstraordinære skarpe oppdrag. De skulle svare for hvordan de vurderte denne evnen i eget distrikt. Deltagerne i prosjektgruppen har tilknytning til distriktene som er undersøkt. Dette er både positivt og negativt. Om intervjuer og intervjukandidater er kollegaer i det daglige kan medføre at man ikke er uhildet i intervjusituasjonen. Det gjør seg spesielt gjeldende i intervjuer om temaer som er politisk betente i organisasjonen. I slike situasjoner kan det forekomme at intervjukandidatene legger bånd på seg selv dersom de kjenner holdningen til intervjuer i spørsmål som tas opp. Dette svekker kvaliteten på intervjudata. I tillegg kan intervjuerens og intervjukandidatenes roller i organisasjonshierarkiet påvirke intervjukandidatens vilje til å uttale seg, eller intervjuers 11

13 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: vilje til å stille oppfølgingsspørsmål. Dette bidrar også til å svekke kvaliteten på intervjudata. Positivt er det at deltagerne kjenner distriktene, og de som jobber der. Dette gjør det lettere å plukke ut de intervjukandidatene man mener har noe å bidra med, samtidig som det rent praktisk er lettere å gjennomføre intervjuene Etiske forholdsregler og anonymisering av intervjukandidater Intervjuobjektene er anonymisert ved at de er tildelt et nummer. Det er skrevet referat fra alle intervjuene. Referatene har blitt godkjent av intervjuobjektene Dokumentanalyse I casestudier brukes dokumentanalyse ofte som et verktøy for metodetriangulering. Gjennom dokumentanalysen tar man sikte på å verifisere data innhentet ved hjelp av andre metoder. I tillegg til bruk av dokumentanalyse til metodetriangulering, er det også noen av dokumentene som inngår i datamaterialet som fungerer som selvstendige kilder, og som tilfører informasjon til datagrunnlaget Spørreundersøkelse I forbindelse med utredningen er det laget en spørreundersøkelse. Denne ble laget med ekstern bistand fra Politihøgskolen. Systemet SurveyXact er brukt. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til respondentene 7.mai 2013 med svarfrist 21.mai I løpet av perioden ble det sendt ut fire påminnelser med to til fire dagers mellomrom. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til intervjudistriktene, samt Hordaland, Østfold Vestfold og Øst-Finnmark. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til totalt 903 personer, og svarprosenten ble 54,1 av disse (se under). Det ble benyttet elektroniske spørreskjema av kapasitetshensyn, og for å kunne samle inn kvantitative data som gir breddekunnskap om den faktiske situasjonen for temaene for prosjektutredningen. Disse dataene bidrar til å utfylle data fra dokumentanalyse og intervju, og bidrar til å gi en mer presis virkelighetsbeskrivelse. Det ble valgt ut åtte politidistrikt som grunnlag for behovsanalysen. Distriktene ble valgt ut på grunn av deres variasjoner i størrelse og geografi. Prosjektgruppen valgte bevisst ikke Oslo politidistrikt, da distriktet har egne prosjekter knyttet til program for oppfølging etter 22/7, samt at Oslo politidistrikt er i en særstilling da de er det største distriktet. 12

14 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Prosjektgruppen sendte brev til de utvalgte politidistriktene og anmodet om deltakelse, samt fordeling på respondentene. I brevet ba prosjektgruppen om respondenter med følgende fordeling på funksjoner: 12 respondenter i lederfunksjon 8 respondenter fra IP3 65 respondenter fra IP4 15 respondenter fra IP5 Det elektroniske spørreskjemaet ble sendt per e-post til 903 respondenter. Da undersøkelsen ble avsluttet, var det 398 (44,1 %) som hadde gjennomført hele undersøkelsen. 91 respondenter (10,1 %) hadde besvart bare noen spørsmål. På grunn av knapp tidsramme for gjennomføring av prosjektet ble det besluttet å sende undersøkelsen til et begrenset antall personer. Prosjektgruppen er oppmerksom på at resultatene fra spørreundersøkelsen ikke kan benyttes til å understøtte en generalisering av tilstanden i politiet som helhet. Spørreundersøkelsen ble innledet med spørsmål om respondentenes tjenestested, IPklassifisering (IP3, IP4 og IP5) og om de hadde lederfunksjon. Prosjektgruppen valgte å ikke spesifisere om de var for eksempel innsatsleder eller operasjonsleder, for derved å opprettholde anonymiteten til respondentene. Prosjektgruppen hadde også lagt inn et alternativ annet, fordi listene på respondentene ikke var godt nok selektert fra politidistriktene. Dersom noen som ikke passet til noen av respondentkategoriene mottok undersøkelsen, kunne de slik rutes direkte til avslutningen på undersøkelsen. Majoriteten av spørsmålene dreier seg om respondentenes subjektive vurdering av temaer som er relevante for prosjektet. Det ble stilt lukkede spørsmål med graderte svar. Noen av spørsmålene var flervalgsspørsmål. Det ble også stilt noen åpne spørsmål, men svarene på disse spørsmålene ble ikke korrelert med svarene på de lukkede spørsmålene. Første utsendelse ble fulgt opp med to automatiske purringer til alle som ikke hadde påbegynt undersøkelsen. Det var ikke identifisert noe behov for å legge ved en begrepsforklaring ved utsendelse. Utformingen av spørreskjemaet var en utfordring, da det måtte designes så den var treffende for hele utvalget, som bestod av polititjenestepersoner med ulik grad og ulike arbeidsplasser. 13

15 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Ved referanse til spørreundersøkelsen vises det til respondenter Kartlegging av nå-situasjon Prosjektgruppen har foretatt en kartlegging av nå-situasjonen i seks politidistrikt; Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Oslo og Gudbrandsdal, som inneholder følgende momenter: Politidistriktene: Beskrivelse av politidistriktenes areal, antall innbyggere og antall driftsenheter. Dagens kategorisering og omfang av innsatspersonell: Fakta om antall IP i de forskjellige kategoriene, samt plasseringen av disse. Dagens IP-treninger: Organisering av instruktørene, hvordan IP treningene Organiseres og gjennomføres og eventuell trening utover pålagte treningstimer. Dagens situasjon når det gjelder planverk og tiltakskort: Hvordan PBS og PBSweb brukes i politidistriktene. Kompetansen til første enhet på stedet (akuttberedskap): Tilgjengelige ressurser for operasjonssentralen, organisering av innsatsledere og sammensetning av patruljene. Kartleggingen har blitt kvalitetssikret av ledere og/eller operative planleggere i distriktene der kartleggingen ble utført. Av hensyn til politidistriktene er disse blitt anonymisert og refereres til som politidistrikt 1,2,3,4,5 og Reliabilitet og validitet Reliabilitet Reliabilitet i slutningene er et spørsmål om målesikkerhet. Dersom man kan sikre seg at man vil få det samme svaret ved å stille det samme spørsmålet på nytt har man sørget for god reliabilitet i datainnsamlingen. Reliabilitet handler altså om etterprøvbarhet både i datainnsamlingen og i analysen. Reliabilitet i datainnsamlingen er diskutert i avsnittene over. For datas troverdighet og bekreftbarhet er det viktig å dokumentere fremgangsmåte for analyse av data. Datas validitet avgjøres av metoden som ligger til grunn for datainnsamling. Metoden avgjør om prosjektgruppen har kartlagt det prosjektgruppen ønsket å kartlegge. Prosjektgruppen har søkt å bruke metodetriangulering for å styrke datas validitet. Metodetriangulering innebærer å benytte en kombinasjon av ulike metoder for å hente 14

16 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: inn data. Ved å kombinere ulike metoder reduserer man muligheten for systematiske skjevheter i datagrunnlaget. Selv om data fra en eller flere kilder er systematisk skjev, vil skjevheten rettes opp av at man henter inn tilsvarende data med en annen metode Validitet Validitet handler om gyldigheten av slutningene man kan trekke basert på innsamlede og analyserte data. Casestudier, i motsetning til statistiske undersøkelser, er kjent for å ha god indre validitet og begrepsvaliditet. 7 Indre validitet handler om hvorvidt man kan si at det er en kausal sammenheng mellom to variabler. Fordi casestudier er dybdeundersøkelser av enkeltstående enheter gir de anledning til å avdekke slike årsakskjeder. For å kunne trekke slutninger om årsaksforhold i komplekse sammenhenger er man avhengig av et bredt datagrunnlag. Det at datagrunnlaget i denne undersøkelsen er begrenset kan ha medvirket til at ikke alle relevante årsaksforhold er avdekket. Begrepsvaliditet handler om hvorvidt de operasjonaliserte variablene måler de relevante begrepene. De fleste operasjonaliseringene av begreper brukt i denne utredningen er lite kontroversielle. Bruk av begreper som er operasjonalisert i planverk og er godt kjent av intervjuobjektene, innebærer at risikoen for misforståelser er lav. Begrepsvaliditeten er altså god når man innehenter data knyttet til variabler som er definert i politiets beredskapssystem (PBS I). 3 Beskrivelse av nåsituasjonen 3.1 Dagens IP-kategorier En tjenesteperson med politioperativ trening faller inn under en av de fem kompetansenivåene for innsatspersonell. For å bli godkjent som innsatspersonell må man gjennomføre et bestemt antall timer med politioperativ trening i året, avhengig av hvilken kategori man skal bli godkjent til. Kategori 1 (IP1): Tjenestepersoner i Beredskapstroppen. Omtrent 900 treningstimer i året. Kategori 2 (IP2): Tjenestepersoner i livvaktstjenesten, mellom 150 og 300 treningstimer i året. Kategori 3 (IP3): Tjenestepersoner i Utrykningsenheten (UEH), 103 treningstimer i året. Kategori 4 (IP4): Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning, 48 treningstimer i året. 15

17 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Kategori 5 (IP5): Tjenestepersoner med tilpasset opplæring. Kategori 1 og 2 viser til personell med høyest kompetanse og treningsmengde, og består av personell fra Beredskapstroppen og livvakttjenesten. Kategori 3 består av utrykningsenhetene. Kategori 4 er den største gruppen innsatspersonell, og består av alle andre tjenestepersoner som skal gjennomføre årlig utdanning og godkjenningsprøve for tjenestevåpen. 8 Kategori 5 er personell med minst trening. Disse er, som eneste kategori, ikke godkjent for bruk av politiets skytevåpen. Det er i dag politidistrikt som har IP5 i innsatspatrulje Den operative utdanningen ved Politihøgskolen Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen i politiet. Det første året ved Politihøgskolen får studentene svært begrenset politioperativ trening, men gis godkjenning på teleskopbatong. Under andre året får de to dager trening med tohåndsvåpen (MP5) og fem dager trening med pistol. I tillegg får de to uker med grunnleggende ubevæpnet taktikktrening. Dette gjennomføres på leir og ved opplæringsenhetene som studentene tilhører. I det andre året (praksisåret) gjør studentene egne erfaringer gjennom varierte arbeidsoppgaver. 9 De fem hovedområdene er politi og samfunn, metode, operative oppgaver, forebyggende oppgaver og etterforskning. Operative oppgaver er det største hovedområdet, med 37,5 studiepoeng av totalt 60. Tverretatlig samarbeid ligger under hovedområdet politi og samfunn, som et av tre tema i andre studieår, og gir 4,5 studiepoeng (omtrent 135 timer). Til sammenligning utgjør de politioperative modulene i andre studieår tre studiepoeng (omtrent 90 timer). Alternativet til tverretatlig samarbeid er å delta i Politihøgskolens utvekslingsprogram med andre land. Noe i underkant av 10 % av studentene gis anledning til dette etter søknad. I forbindelse med tredjeåret får studentene teoriundervisning innen temaene skyting pågår, eksplosiver, CBRN 10 og tvangsmessig stans av kjøretøy. Av politioperativ trening får studentene tre uker i leir, der omtrent en uke brukes på våpen og to uker på 7 Lund, 2002, Metodologiske prinsipper og referanserammer, s PBS I, 2011, s Politihøgskolen, Fagplan for Bachelorstudiet BII studieåret 2013/2014, s Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear 16

18 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: taktikktrening. I tillegg gjennomfører studentene åtte timer tørrtrening med øvingsvåpen på studiestedene. 11 Etter endt utdanning er studentene godkjent som innsatspersonell kategori Temalisten Politihøgskolen utarbeider hvert år, i samarbeid med Politidirektoratet, en temaliste for innsatspersonell i kategoriene 3,4 og 5. Intensjonen med en årlig temaliste er å sikre og skape en god forståelse for viktigheten av en enhetlig og hensiktsmessig oppdragsløsing med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet. 12 Politidirektoratet har ikke foretatt noen vurdering eller analyse av hva det forventes at innsatspersonell i kategori 3, 4 og 5 skal kunne løse av oppdrag utover de politioperative temaene som er omtalt i temalisten med det konkrete timeantallet som følger med. Temalisten er et operativt styringsverktøy for gjennomføring av årlig trening i politidistriktene. De fleste distriktene sender instruktører til en årlig instruktørsamling, hvor gjennomgang av temalisten for påfølgende år er hovedtema. Instruktørene og UEHlederne opplyser at temalisten danner grunnlaget for de lokale treningene. 13 Organiseringen av de lokale treningen er noe ulik, og det er eksempler på at noen tema ikke gjennomføres eller ikke gjennomføres som forutsatt. I temalisten beskrives det hvilke politioperative temaer, og hvor mange timer tjenestepersonellet skal gjennomføre av trening. Det er Politihøgskolen som har ansvaret for å utarbeide opplæringstiltakene i temalisten. Innholdet i temalisten, og alt av politioperativ opplæring ved Politihøgskolen, kvalitetssikres av Nasjonal referansegruppe for politioperative disipliner med et fem års perspektiv. Medlemmene i gruppen består av personer fra politidistriktene som kan gi faglige råd som gjenspeiler dagens oppfatning fra distriktene de representerer 14. Referansegruppen skal komme med innspill til hvilke politioperative temaer som skal inngå i vedlikeholdstreningen for neste år. Politihøgskolen legger deretter frem temalisten for et politifaglig forum, bestående av politimestere, fagorganisasjonene og hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, som gir sine anbefalinger til Politidirektoratet. Deretter fastsetter Politidirektøren det årlige programmet Intervju med Per Øyvind Lange, leder for Operativ seksjon, Politihøgskolen, Stavern. 12 Temaliste for innsatspersonell kategori 3, 4 og 5, 2013, s Intervju med Per Øyvind Lange, leder for Operativ seksjon, Politihøgskolen, Stavern. 14 For eksempel er Oslo politidistrikt er representert med to tjenestepersoner, fra henholdsvis Beredskapstroppen og Innsatsledelse. 15 (2012), Opplæring av innsatspersonell. 17

19 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Det er en forutsetning at alle mål er nådd og bestått i opplæringsprogrammet før en tjenesteperson kan gjennomføre godkjenningsprøver for de skytevåpen vedkommende er oppsatt med. Godkjenningsprøven skal være en test på om politimannen etter avsluttet opplæring har de nødvendige kvalifikasjoner, som kjennskap til teknikker og taktikker, for å rykke ut med våpen. 16 Justis- og beredskapsdepartementet har anbefalt gjennomføringsmodeller, og selve skyteopplæringen bør av pedagogiske og andre formålstjenlige hensyn gjennomføres med jevne mellomrom gjennom hele året forut for godkjenningsprøven. På grunn av mangel på systemer og verktøy for evaluering av prestasjoner er det ikke alltid politidistriktene følger gjennomføringsmodellen. Det forekommer at godkjenningsprøven for skytevåpen gjennomføres før man har avsluttet opplæring og utført antall treningstimer Fysiske krav I dag stilles det krav til fysisk kapasitet i forbindelse med opptak til Politihøgskolen, og fysisk trening prioriteres også under utdannelsen. For å beste eksamen må man innfri et minstemål. Etter endt utdannelse stilles det ingen fysiske krav til innsatspersonell i kategoriene 3, 4 eller 5. Fysiske tester har i varierende grad vært benyttet både for IP3 og IP4. Testene har dog ikke hatt noe sentralt minimumskrav knyttet til seg. Det ble i perioden fra 2005 til 2008 gjennomført opptaksprøve, og årlige fysiske tester for IP3. Dette var en prøveordning som skulle evalueres etter endt periode, men det har ikke blitt gjort per i dag. Til tross for manglende evaluering benyttes prøvene og de fysiske testene fortsatt for IP3. Testene utføres i stor grad i verneutstyr. Det avsettes tid på den årlige temalisten for gjennomføring av disse testene, men det er ingen sentrale krav til å bestå. Som en del av det tidligere 40 timers opplegget til IP4 gjennomførte en del distrikter fysiske tester av tjenestepersonene meter baneløp har vært mest benyttet. Erfaringene fra prosjektgruppen er at denne bare delvis ble gjennomført av tjenestepersonene. I noen distrikter kunne man velge å gå hvis man ønsket det. Det har ikke vært noe tidskrav for å bli godkjent. Politihøgskolen har i 2013 innført minstekrav til fysisk yteevne for studentene på andre studieår. 16 Justis- og politidepartement, rundskriv G

20 Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato: Versjon: 01 Status: Det gjennomføres fem øvelser som tester både utholdenhet og styrke. Kort beskrevet er det en løpstest over 1500 meter og tre øvelser som utføres i tjenesteantrekk og med verneutstyr. Dette dreier seg om en evakueringsøvelse hvor man skal dra en skadd kollega 25 meter, separate øvelser hvor man skal bære relevant utstyr tungt skjold, rambukk) en gitt distanse. For å få bestått må man innfri et minstekrav. De fysiske testene skal ikke rangere kandidatene innbyrdes, og det gis kun bestått eller ikke bestått. Undersøkelsen Politiet i form som Norges Politiidrettsforbund leverte , viste at den fysiske aktiviteten synker betydelig når politibetjentene kommer ut i arbeidslivet. 3.2 IP-treninger Det er to dokumenter som gir føringer for IP-treninger; temalisten og Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet 17. Temalisten gir detaljerte føringer for innhold og gjennomføring av IP-treningene, mens Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet sier mer om ulike bestemmelser, ansvar og plikter den enkelte har. Ledere og instruktører som driver utdannelse av personell, skal ha inngående kjennskap til behandling og bruk av det materiell det undervises i, sikkerhetsbestemmelser som gjelder dette, samt øvingene som drives. 18 Det er store variasjoner blant politidistriktene når det gjelder organisering, omfang og gjennomføring av IP-trening IP- treningens omfang For innsatspersonell er det fastsatt krav om årlig vedlikeholdstrening. Disse kravene angir et minimum antall timer som skal benyttes til operativ trening. Dette inkluderer godkjenningsskyting. I prosjektutredningen tas det som utgangspunkt en treningsmengde på 103 timer i året for IP3 og 48 timer for IP4. Dette skal være effektiv treningstid. Transport og spisepause kommer i tillegg. For IP3 utgjør treningen 5,9 prosent av ett årsverk. For IP4 utgjør treningen 2,8 prosent Politidirektoratet, Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet, revidert utgave Politidirektoratet, Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet, revidert utgave Ett årsverk utgjør om lag 1750 arbeidstimer (www.snl.no, 2013; Årsverk). 19

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Politiets bruk av fysisk makt

Politiets bruk av fysisk makt Anders Lohne Lie Politiets bruk av fysisk makt PHS Forskning 2010:2 Politiets bruk av fysisk makt Anders Lohne Lie PHS Forskning 2010:2 Politihøgskolen, Oslo 2010 PHS Forskning 2010:2 ISBN 82-7808-071-2

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13. juli 2012. Avgitt til Riksadvokaten 8. oktober 2013. Arbeidsgruppen er samlet om innholdet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv kompetanse enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 - Rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet driftsanalyseprosjektet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer