PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG. Treningstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG. Treningstilbud"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG Treningstilbud BAKGRUNN: Bakgrunnen for å søke midler er at vi i Lister ser et behov både for et aktivitetstilbud, jfr søknad om midler til dag- og aktivitetstilbud, og for et treningstilbud for øvrig. I «Fleksible tjenester for et aktivt liv» utgitt av helsedirektoratet i 2011 beskrives en av utfordringene som redusert treningstilbud på institusjoner og ventelister på fysikalske institutt, og at dette kan få ekstra store konsekvenser for personer merd nevrologiske tilstander. Vi ser i noen Lister-kommuner at brukere må stå på venteliste eller i første omgang kun får svært begrenset tilgang på et godt og individuelt tilpasset treningsopplegg. Vi i Lister ønsker å møte disse utfordringene og sette i gang et tverrfaglig og kombinert dag og treningstilbud «aktiv hverdag» i vår region som kan bidra til at brukere med nevrologiske lidelser ikke trenger å stå i kø for å komme i gang med et tilpasset treningstilbud. «Aktiv hverdag» vil bli et tverrfaglig tilbud gitt av ergoterapeut og fysioterapeut hvor det er fokus på fysisk aktivitet og treningstilbud integrert i gruppen som tar utgangspunkt i Lifestyle Redesign med aktuelle tema som vi gjennomgår slik at det totalt sett kan bidra til økt deltagelse i samfunnet, økt aktivitetsnivå og økt livskvalitet. «Tilpasset trening kan forebygge livsstilssykdommer og sekundære komplikasjoner, inaktivitet og sosial isolering» (Nevroplan 2015). Med utgangspunkt i at fysisk aktivitet og trening er en viktig del av arbeidet med å forebygge helseplager, forbedre den fysiske og psykiske kapasiteten og dermed opprettholde en høy grad av personlig selvstendighet og livskvalitet ønsker vi å sette fokus også på fysisk aktivitet i Lifestyle Redesign gruppene. Jfr. Aktivitetshåndboken utgitt av Hdir. anbefales det, i forhold til salgpasienter, eks. å bruke naturlige aktiviteter som er lystbetonte for den enkelte, for eksempel spaserturer, trappegang, dans, sirkeltrening, hagearbeid, trening på arm- og beinsykkel, ergometersykkel, trening på tredemølle, rullestolkjøring, gruppegymnastikk og bassengtrening. Videre står det at

2 mosjonsformer som egner seg å utføre sammen med andre, er sosialt og psykologisk stimulerende. I forhold til Parkinson poengteres det at «En generell økning av den fysiske aktiviteten fører til forbedret muskelfunksjon, men kan også ha gunstig effekt på den psykiske helse og den generelle allmenntilstanden. Gangtrening og balansetrening er også viktig for å forebygge frykt for å falle hvilket kan bidra til å hemme den fysiske aktiviteten» Flere av disse punktene ønsker vi å integrere i gruppene og i hver enkelt brukers hverdag, om det er en slagpasient, Parkinson pasient, MS-pasient eller andre diagnosegrupper. MODELL: Lifestyle redesign-programmet er forsket på i Well-Elderly-studiet som var en randomisert kontrollstudie som ble foretatt fra 1994 til 1996 i Los Angeles. I Norge er lifestyle Redesign blant annet prøvd ut med eldre i prosjektet «Eldre gjenskaper livsstil» (Svendsen 2007), med personer med psykiske lidelse (Svendsen 2007) og med personer med kognitiv svikt (Bohlander, Grue og Karlberg Hansson 2008). Resultatene fra forskningen indikerer at deltakelse i gruppeprogrammet kan ha veldig stor innvirkning på deltakerne ved å forbedre fysisk og mental helse, begrense nedsettelse av fysisk funksjon, kroppslig smerte og følelsesmessige begrensninger. I tillegg er det vist at gruppeprogrammet gir en stor helseøkonomisk gevinst. Modellen bygger på kjent ergoterapeutisk kunnskap/teori og aktivitetsvitenskap og er et strukturert og temabasert gruppeprogram med fokus på aktivitet. Målet er å gi deltakerne mulighet til å erfare og reflektere over viktigheten av meningsfulle aktiviteter, samt fokusere på å velge og utføre aktiviteter som kan fremme helse.

3 Vi ønsker å bruke Lifestyle Redesign programmet som utgangspunkt for aktivitetsgrupper i Lister og vil utvikle en interkommunal modell i Lister som er tilpasset våre brukere, de geografiske forhold, innbyggertall osv. METODE: Fokusgruppeintervju (gruppebasert behovskartlegging) Individuelt intervju Gruppesamlinger basert på ulike tema hver gang Hvert tema varierer mellom Didaktisk presentasjon (undervisning, fremlegg, film etc) Erfaringsutvekling (den enkeltes aktivitetsfortellinger og erfaringer) Personlig utforsking (individuell refleksjon rundt tema og hvilke muligheter for endringer i livsstil / aktivitetsutførelse den enkelte har i egen hverdag. Herunder fokus på fysisk aktivitet) Aktivitetserfaring (trene på å planlegge, organisere og utføre selvvalgte aktiviteter herunder fysisk aktivitet) Kartlegging med standariserte tester og kartleggingsinstrument i forkant, etter endt gruppesesjon og tre mnd. etter avsluttet sesjon for å vurdere i hvilke grad brukerne når sine egne mål og for å vurdere i hvilke grad brukerne opplever å ha effekt av tilbudet. Evaluering etter hvert møte for å korrigere innhold og ivareta brukermedvirkningen

4 Individuell oppfølging evt. videre henvisning til annet fagpersonell for å følge opp målene hver enkelt har satt for seg selv i gruppen. Fysioterapeuten det søkes om midler til skal også lage en oversikt over hvilke tilbud om fysisk aktivitet som finnes i den enkelte kommune og i organisasjoner generelt i distriktet. Jfr. Nevroplan 2015 ønsker vi å integrere bruker i og tilrettelegge for deltagelse og et bedre samarbeid mellom idrettslag, frivillige lag og foreninger og den enkelte kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er ønskelig å kunne sluse den enkelte bruker inn i et slikt tilbud parallelt med å delta på gruppene for å kunne oppnå best mulig effekt og for at bruker selv skal få oppleve at en får en mer aktiv hverdag totalt sett. FORMÅL: Bidra til å etablere et treningstilbud integrert i et aktivt dagtilbud for brukere med nevrologiske lidelser. MÅLGRUPPE: Brukere med nevrologisk sykdom eller skade som har medført kognitiv svikt eller annen form for funksjonsnedsettelse. De må være medisinsk stabile og det bør ha gått minst 3 mnd fra sykdom /skade oppstod. Nærmere kriterier utarbeides før oppstart. MÅL: Brukere med nevrologiske sykdommer og skader skal ha et mer differensiert, helhetlig og aktivt tilbud enn hva de har i dag Deltagerne skal slippe å stå i ventelistekø for å komme i gang med et tilpasset trenings- og aktivitetstilbud Deltagerne skal oppleve at de får individuelt tilpasset treningsopplegg og at de øker sin fysiske funksjon og daglige aktivitet som følge av deltagelse i gruppen Deltagerne skal oppleve høyere grad av selvtillit, økt mestring i daglige aktiviteter og økt deltagelse i samfunnet for øvrig Gruppene skal bidra til å fremme helse og livskvalitet hos den enkelte deltager Brukerne skal ved gjennomføring av tester som beskrevet ha bedre resultat etter deltagelse i gruppe både i forhold til fysisk funksjon og i forhold til tilfredshet i egen hverdag PRAKTISK GJENNOMFØRING:

5 Gruppedeltagerne møter i en egnet lokalitet i egen kommune. Dersom behov for transport dit må kommunen selv bekoste denne transporten for hver enkelt bruker, eksempelvis en oppsamlingsdrosje. Aktiv hverdag skal være et tilbud til all innbyggerne i de seks Lister kommunene som har nevrologiske skader og/eller sykdommer. Aktiv hverdag er planlagt som et tilbud som etableres i tilknytning til eksisterende dagtilbud i kommunene. Aktiv hverdag er et tverrfaglig ambulerende aktivt dag- og treningstilbud som kommunene kan velge å tilby som et supplement til det eksisterende dagtilbudet. Valg av modell for oppbygging og organiseringen av dagtilbudet vil være en viktig del av prosjektet. En mulig løsning kan være at man etablerer tilbudet i en kommune, for deretter å etablere tilbudet gradvis i de andre kommunene. En annen løsning kan være å etablere grupper som går på tvers av to eller tre kommuner. Aktiv hverdag skal være et gruppebasert tilbud som deltakerne har mulighet til å delta i minst en gang hver 14. dag. Dersom tilbudet gis på tvers av flere kommuner, kan dette bli et ukentlig tilbud. Hver gruppesamling varer eksempelvis fra og inkluderer en halvtimes pause med en liten matbit. I gruppene har man fokus på hverdagsaktiviteter, fysisk aktivitet og sammenheng mellom aktivitet og deltakelse. Det vil også være satt av tid for individuell oppfølging, planlegging, kartlegging, jevnlige evalueringer etc. Det vil bli utarbeidet individuelle mål for fysisk aktivitet for bruker i gruppa og hver enkelt bruker vil få utarbeidet et hjemmetreningsprogram som jevnlig følges opp etter behov av fysioterapeut. Tilbudet gis i utgangspunktet 15 ganger til hver enkelt deltager, men det er mulighet for forlengelse ved kapasitet og vurdert effekt. I de tilfeller en velger å avslutte tilknytningen til gruppen for en deltager vil denne følges opp med samme kartlegging /evaluering etter 3 mnd for å vurdere i hvilke grad en eventuell effekt har vedvart etter avsluttet gruppetilbud. Kriterier for deltagelse vil bli utarbeidet i forkant og sette en standard for å få brukere som egner seg i gruppesammensetning og som passer sammen med hverandre i forhold til funksjonsnivå og mulighet for utfoldelse i aktivitet.

6 De fysiske aktivitetene på gruppesamlingene kan ha ulikt innhold ut fra tema. Under er det beskrevet tre eksempler. Den fysiske aktiviteten kan eks. bli lagt opp slik på en dag hvor tema er mat og aktivitet : Gruppa vil lage et måltid mat sammen og fysioterapeuten legger da inn en tur i nærområdet i forbindelse med innkjøp av matvarer. Fysioterapeuten legger opp løype som gir utfordringer tilpasset brukerne, eks gå via trapper, bakker, ha vekter på bena til/ fra butikken, gå med fokus på intervalltrening eller lignende. Dersom bruker sitter i rullestol gir det god trening for armer og overkropp å trille egen stol og tilføre utfordringer i terrenget tilpasset den enkelte. Den fysiske aktiviteten kan eks. bli lagt opp slik på en dag hvor tema er Aktivitet, helse og aldring : Gjennomgå en ordinær dag for den enkelte og finne frem til hvor aktive man egentlig er i løpet av dagen og finne ut hvor man naturlig kan legge inn mer fysisk aktivitet (når man henter posten, steller i hagen, går på butikken, står ved kjøkkenbenken, sitter på sengekanten, leker med barnebarna etc). Gjennomgå sirkeltrening med ulike apparater for å trene og for å finne ut om det er noen apparat, eks ergometersykkel, tredemølle, ro-apparat eller lignende, evt andre øvelser som ikke krever apparater, som den enkelte finner glede i og som en kan nyttiggjøre seg hjemme. Den fysiske aktiviteten kan eks. bli lagt opp slik på en dag hvor tema er Turer og utflukter : Gå med staver til et turmål. Ta utflukt til et varmtvannsbasseng og gjennomføre treningsøvelser i bassenget. Ta buss til et kjent og kjært turområde og gå i ulendt terreng. I forbindelse med at en drar på teater får man låne sal hvor deltagerne selv kan danse etterpå, med eller uten rulestol. For eksempel på innhold i gruppesamlingene utover fysisk aktivitet se søknad om midler til «Dag- og aktivitetstilbud». Personer med nevrologiske skader og/eller sykdommer som har nedsatt kognitiv funksjon vil kunne få tilbud om individuell oppfølging fra ergoterapeut, mens

7 personer med fysiske utfall vil kunne få tilbud om individuell oppfølging fra fysioterapeut i forbindelse med gruppene. Dersom tilbudet skal gis lokalt i alle seks kommunene tilsier dette tre arb.dager pr. uke. Det søkes om midler til fysioterapeut i 60 % stilling. Viser til søknad om midler til «Personer med nevrologiske skader og sykdommer Dag- og aktivitetstilbud- 3-årig utviklingsprogram» hvor det søkes om 100 % stilling som ergoterapeut med prosjektansvar, herunder, utvikling, rapportering og dokumentasjon. KRAV TIL DEN ENKELTE KOMMUNE: Stille egnede lokaler til gruppemøter til disposisjon Betale transport for de brukerne som ikke selv kommer seg til gruppemøtene Betale kjøregodtgjørelse til prosjektansatte Vertskommune stiller kontor og driftsutstyr til prosjektansatte (PC og telefon) BUDSJETT: Lønn 60% fysioterapeut Reiseutgifter, seminar, kurs Kontor, drift, Egeninnsats leie av lokaler, dekning av reiseutgifter Sum Søknadssum Helsedirektoratet

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer