ROMPROGRAM FOR NY SKOLE TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN"

Transkript

1 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust

2 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil 750 elever. Skolen må bygges for 3 parallelle klasser på alle 10 trinn med for inntil 25 elever per klasse. Gjeldende fag- og timefordeling og 45 min økter er lagt til grunn. Det er kalkulert et overforbruk på spesial, dvs at behovet for undervisningstimer i disse mene er større enn det en skoleuke kan me. Dette overforbruket må løses ved større bruk av fellesareal og klasse i heimearealet til hvert trinn. Ny skole skal først og fremst inneholde heimeareal for alle trinn for klasse. Skolen må ha egen hovedinngang som fører til skolens administrasjon og personalavdeling med lærerarbeid. Det må være egen tilkomst og egne innganger for varelevering, renovasjon o.a. Det må være direkte adkomst fra uteområdet til hvert heimeareal med egen garderobe og toaletter. Det skal være en uteskofri skole. Heimeområdene må også være tilgjengelige for rullestolbrukere og renholdstraller innendørs. Størrelsen på heimeområdene kan variere. Utforminga av heimeområdene må «vokse» i takt med elevenes alder/utvikling/modning. Det samme gjelder uteområdet som sokner til hvert trinn. God lagerplass i heimeområdene er god økonomi. Et stort lager per trinn medfører deling av utstyr og læremidler i stedet for at hver klasse/gruppe må ha sitt eget. Det er ønskelig at trafikk- og myldreareal i størst mulig grad legges utomhus - delvis med overbygg, men det må også være mulig å gå direkte til spesial, personalavdeling, renholdssentral, hente frukt og melk innendørs (areal til slik adkomst er ikke lagt inn i programmet). På grunn av sambruk med Gol videregående skole og Læringssenteret Gol vaksenopplæring vil det være formålstjenlig å legge en del av trafikk- og myldrearealet mellom de ulike byggene. (Lysløypa som er etablert i området, må bevares) Avdeling for spesialundervisning, universelt utforma, må være skjerma og ha egen inngang. et må plasseres i tilknytning til SFO for blant annet sambruk av kjøkken. SFO må også ligge i nær tilknytning til heimeareal for 1.trinn og ha samme inngang - med sambruk av toalett, garderobe og inngang med spyle. Det må være plass til tørkeskap i garderoben der det kan tørkes klær og sko. Spesial for naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse må plasseres lett tilgjengelig for sambruk med andre (blant annet med tanke på aktiviteter på stid). Spesial for musikk og kroppsøving kan plasseres utenfor den/de nye skolebygningen(e) dersom det er formålstjenlig for sambruk med andre. Det må være en elevplass i hvert spesial som er tilrettelagt for rullestolbruker. Spesialmene må bygges store nok slik at de enkelt kan tilpasses/eventuelt bygges ut ved behov for større kapasitet. for mat og helse må tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Det vil være naturlig å innlemme elevkantine i spisemet knytta til faget mat og helse. et som skal leies ut utenom skoletid, må ha tilgjengelig garderobeplass og toaletter. til dette er ikke tatt med i programmet. Skolebiblioteket skal være en del av det kommunale folkebiblioteket.

3 2 Heimeområdet HEIME- OMRÅDE E.m.- Klasse 62 per klasse Gruppe 3 gruppe per trinn; (f.eks )x10 trinn Felles med kjøkkenbenk og datautstyr Fellesareal per trinn gj.snitt 50. Fellesarealet for 1.trinn ligger inntil fellesarealet til SFO og kan benyttes av begge parter Lager Ett lager per trinn; 1.-4.trinn 10, trinn Garderobe med toalett 0,6 per elev + oppstilling rullestoler + 3 toalett (totalt ca 60) Garderobetillegg 1.-4.trinn Tillegg for de minste trinna - mye klær/utstyr (10) 4 40 Heimeområdet er der eleven oppholder seg mest og har tilhørighet. Det må være ett heimeområde per trinn. Området skal bestå av 3 klasse, og hvert av disse må være stort nok til 25 elever. Anbefalt norm er 2-2,5 per elev. 2 eller 3 av klassemene må kunne åpnes opp til ett stort klasse. Alle klasse må ha vaskerenne. Alle heimeområder må ha tilgang til vannstasjoner for drikkevann. I tillegg må det være et felles oppholds for trinnet. Utformingen av heimeområdene må «vokse» i takt med alderen på elevene. Oppholdsmet skal kunne brukes som et supplement til klassemene for trinnet blant annet til gruppeundervisning. Rommet må ha en kjøkkenbenk med komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Dette kan begrenses til heimeområdene for 1.-7.klasse. Ungdomstrinnet skal ikke ha. Heimeområdet her kan derfor være litt mindre. Fellesmet for 1.klasse kan være mindre enn fellesmet for de andre småskoletrinnsklassene fordi fellesarealet til SFO ligger inntil og også kan benyttes. Alle heimeområdene må ha direkte tilgang fra uteområdet. I fellesmet må det også være plass til og tilrettelagt for et ladeskap for datamaskiner og et klasse-/trinnsbibliotek. Fellesmet må ha plass til noen bord og stoler som kan brukes/plasseres fleksibelt. Det må tilrettelegges for sortering av avfall. Heimeområdet må ha 3 gruppe som skal brukes til spesialundervisning, til tilpassa opplæring i små grupper og til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige elever. Det må være et lager som kan me lærebøker, andre læremidler og forbruksmateriell for hele trinnet. For heimeområdene for 1.-4.kl. må lageret også kunne me noe utstyr til undervisning i kunst og håndverk og musikk og bør derfor være større. Lageret må plasseres i direkte tilknytning til/med dør fra felles oppholds. Alle garderober skal ha minimum ett toalett. For øvrig skal alle toalett være separate. Garderobene for trinn skal ha låsbare skap for alle elevene. Garderobene for 1.-4.trinn må ha rikelig med plass for oppbevaring og tørking av utetøy. Det må være plass til skifting av sko i alle garderober.

4 3 Spesialpedagogisk avdeling SPESIAL- PEDAGOGISK AVDELING 240 *) E.m.- Felles ,5 x Kjøkken med spisekrok Sambruk med kjøkken på SFO, se SFO ,5 x Arbeids for hver elev To tilrettelagt for rullestolbrukere x Sanse, aktivitets 1 40 Lager m. kopimaskin 1 10 x Garderobe - med oppstilling for og lading av rullestol 1 30 x Toalett Inkl. eget personaltoalett med dusj 2 10 x Stelle med HC-toalett Dørbredde, utforming og størrelse for rullestol og seng 1 20 x *) Eventuelt salg av tjenester til/sambruk med videregående skole Avdelingen må ha egen inngang, må være HC-tilpasset og skal kunne gi et skjermet og godt tilrettelagt tilbud for Elever med multifunksjonshemning Elever med alvorlig grad av autisme Elever med alvorlig grad av psykisk utviklingshemning Spesialpedagogisk avdeling plasseres i tilknytning til SFO - bl. a. fordi disse barna har rett på SFO t.o.m. 7.trinn. Avdelingen må ha direkte adkomst fra utearealet. Drosjer må kunne kjøre helt fram. Garderober og toalett må ha plass til rullestol. Lærerne skal ha arbeidplasser og møte sammen med øvrige lærere på skolen. Det må være plass til 8 elever på en slik avdeling. Alle felles i avdelingen må være tilrettelagt for rullestolbrukere. Rommene må ha skinner i taket for løfting og flytting. To av elevenes arbeid må være tilrettelagt for rullestol og seng. Det er formålstjenlig med skyvedører. Hvert elev skal være utstyrt med elevbord, datamaskin, låsbare skap og skuffer og oppslagstavler. Dørene bør ha et lite vindu for å kunne observere uten å forstyrre. Det må være lager med kopimaskin i tilknytning til fellesmet. Spesialpedagogisk avdeling skal ha kjøkkenet i sambruk med SFO. Kjøkkenet på SFO må ha HC-standard/være universelt utforma og må ha plass til spisebord med 16 sitteplasser. Fellesmet med kjøkken/kjøkkenkrok (i tilknytning til fellesmet på SFO) må ligge sentralt og ha gode og robuste sittemøbler. Her bør det være direkte utgang til en terrasse og uteareal.

5 4 SFO SFO 175 Fellesmet må plasseres i tilknytning til Felles fellesarealet for 1. og om mulig 2.trinn. På denne måten blir felles arealene større. Kjøkken SFO-kjøkken skal også brukes av den spesialpedagogiske avdelingen Små 3 45 Lager Når det gjelder lager for uteleiker/-utstyr, blir dette dekket under «andre funksjoner» 10 Garderobe for personalet 1 10 Toalett Bruker det som hører til 1.trinn + ev. spes.ped.avd. Kontor/møte 1 10 Em Skolefritidsordningen (SFO) skal være en base for aktiviteter før og etter skoletid. Barna skal spise, utøve fritidsaktiviteter og ha fritid. SFO må ligge i tilknytning til heimeområdene for 1.og eventuelt 2.trinn. SFO bruker samme inngang som 1.trinn- med sambruk av toalett, garderobe og spyle. Det må være plass til tørkeskap i garderoben der det kan tørkes klær og sko. SFO kan bruke fellesarealet til 1.trinn. SFO-barna (fra alle trinn) skal bruke garderobeplassene til heimeområdet sitt. Det skal være direkte adkomst fra uteområdet. Dette fordi SFO skal bruke skolens leikeareal, men også fordi foreldre som skal hente og bringe, må kunne komme direkte inn på SFO. Plassering av spesialpedagogisk avdeling i tilknytning til SFO. Spesialpedagogisk avdeling skal bruke kjøkkenet sammen med SFO; - se Spesialpedagogisk avdeling. Kjøkkenet må ha oppvaskmaskin og eget punkt for håndvask. Fellesmet skal brukes til måltider og enkle formingsaktiviteter. SFO må kunne bruke skolens spesial for musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Småmene skal brukes til frileik, rolleleik, konstruksjonsleik, spill og stille aktiviteter. De kan brukes som gruppe på dagtid. Leksehjelp for 1.-4.trinn skal foregå på trinnets heimeområde. Det må være et kombinert kontor og møte der personale og foreldre kan snakke uforstyrret. Dette må ligge i området der personalet har tilsyn med barna.

6 5 Administrasjon ADMINIS- TRASJON 139 Resepsjon/Ekspedisjon inkl. vente 1 15 Kontor for sekretær 1 10 Kontor rektor 1 15 Kontor inspektør Kulturskolerektor inkludert 4 40 Kontor rådgiver 1 10 Kontor sosiallærer 1 10 Arkiv, lager 2 12 Møte administrasjon 1 15 Kopi, skriver, fax 1 6 IKT driftssentral Lett tilgjengeleg; t.d. inntil resepsjon/ekspedisjon 1 6 Em.- Administrasjonen bør være synlig og lett tilgjengelig for elever, foreldre, ansatte og besøkende. Kontorene bør være adskilte og tilrettelagt for fortrolige samtaler på telefon og i møter. De bør også være plassert med tanke på samarbeid og samhandling med hverandre. Det bør ikke være lang avstand til personalavdelingen.

7 6 Personal PERSONAL 768 Pause Plass til ansatte Kjøkken/kjøkkenkroker Bedre med flere «øyer» enn ett større 2 10 Arbeids Norm 6 per ansatt pedagog (75), ett per 10 Telefon trinn. Må være tilgang til arb.pl. også for ass. I dette inngår også møte av varierende størrelse, men 3 Møte minst plass til 8. Inngang til møte fra fellesareal 5 Skolehelsetjenesten Inkl. vente, kontor, toalett, garderobe, møte 30 Logoped 1 10 Kopi og rekvisita 3 15 Garderobe Garderobe m. dusj og skifte. Skap 2 80 Toalett inkl. HC-toalett 2x3 toalett + HC-toalett 7 25 Verneombud, ATV Em.- Personalavdelingen skal me pause med kjøkken, alle lærerarbeids, møte, kopi, lager og garderober med toalett. til skolehelsetjeneste må ivareta behov for syke-/hvile-/stille for elever og ansatte som blir syke, eller har behov for hvile (gravide/ryggplager m.m.) Pausemet bør ha sitteplass for ¾ av skolen ansatte, dvs personer. Det er ønskelig med direkte tilgang til en terrasse eller til uteområdet. Pausemet skal som en hovedregel ikke brukes til andre formål enn pauser og sosiale sammenkomster. Må utformes med tanke på støydemping. Kjøkkenet bør utformes med tanke på stor trafikk i pausetidene, spesielt matpause med ansatte som skal spise samtidig. Det kan være bedre med flere «øyer» tilgjengelig fra flere kanter enn ett større kjøkken. Kaffetraktere/kaffimaskiner, vannkokere, kjøleskap, oppvaskmaskiner, microovner. Arbeidsmene må gi plass for bord med låsbare skuffer for 8 10 personer per trinn. Det må være rikelig med hylleplass. Separate møte for ansatte må inneholde vanlig audio-visuelt møteutstyr.

8 7 Renhold, vedlikehold og andre funksjoner Renholdssentral, lager, vaskeri Plass til 2 vaskemaskiner, 3 kjøleskap, 6-8 vasketraller, slig lagerplass, garderobe med toalett og dusj, god arbeidsbenk, håndvasker. Traller lett inn og ut skyvedører som kan stå oppe Ant al 1 30 I bruk timer peri uke Sambruk Em.- RENHOLD VEDLIKE- HOLD ANDRE FUNKSJONER 157 Kontor/verksted vaktmester Bør plasseres i nærheten av verksted for tre/metall 1 10 Storlager for skolen Utebod for maskiner og redskaper Utebod for uteleiker, uteaktiviteter og uteskole I nærheten av administrasjonen og personalavdelinga God størrelse på dørene > 1m. Trillebår, klipper, snøfreser, spader, koste 1 utebod for 1.-4.trinn (størst), SFO, 5.-7.trinn og trinn (ikke stor). Egen bod for utlånsutstyr som ski og skøyter. Mulighet for å spyle leiker og utstyr. Sluk. Dette kan være utendørs Sambrukskontor elevråd o.a. Inkl. møte elevråd 1 15 Lager elevråd, FAU Med låsbare skap 1 5 Kjøle for melk 6 Vurdere i tilknytning til Mat og helse Sval for frukt og grønt 6 Lager for renhold må gi for utstyr som brukes ved hovedrenhold og forbruksmateriell som toalettpapir, såpe osv. Her må det også være for vaskemaskin og kjøleskap for vask og oppbevaring av mopper. All varelevering må samles så mye som mulig færrest mulig dører å transportere gjennom. I første rekke gjelder dette renholdsartikler, melk, frukt og grønt, varer til mat og helse. Det gjelder også levering av avfall. Skolen har mye utstyr til uteaktiviteter. Det er nødvendig med låsbare boder til dette utstyret. Muligheter for spyling av leiker og utstyr utendørs. Sluk. Avfalls må plasseres lett tilgjengelig for renovasjonsbiler. Det må være god plass for kildesortering. Kjøling med tanke på organisk avfall. Kjøle for melk og sval for frukt må ligge lett tilgjengelig for varetransport. Elevene må kunne hente melk og frukt uten å ta på utesko.

9 8 Kunst og håndverk KUNST OG HÅNDVERK 391 E.m.- Tekstil x Tekstil lager Oppbevaring av elevarbeid i låsbare skap 1 30 Tegning/Teknologi og design/redesign Må være stort nok til 25 elever x Lager tegning 1 18 Tre og metall - verksted Maskin/Verksted for maskiner og elevarbeid Lager trematr., metall o.a. Oppbevaring av elevarbeider Arbeidsplasser til 20 elever Sløyd m. høvelbenker godt festet i gulvet m. avsug over. Egne låsbare skap for elevarb. i tilknytn. til lager/verksted-ett dobbeltskap per klasse 5.-7.trinn x 1 35 x 1 35 Keramikk/maling Inkl. oppbevaring av elevarbeider/tørke 1 50 x Rom for brennovn(er) 8 x Lager materiell til keramikk (mørkt og kaldt) Europall må gå inn. Tilgjengelig utenfra er et pluss. 1 3 Lager maling/lakk Med skap og avtrekk 1 8 Det skal være 3 verksteder, ett for tekstil, ett for tegning og teknologi/design-redesign, ett for tre- og metallarbeid. Tilrettelagt arbeidsplass for rullestolbruker. Det må være en stor vaskerenne på alle verkstedene. Verkstedene må ha veggplass til å henge opp elevarbeid/-produkt, Verkstedene for tekstil og tre/metall er beregnet for 20 elever og tegnesal for 25 elever. De ulike fagområdene i kunst og håndverk bør sees i en helhet slik at varierte materialer og hjelpemidler gjøres lett tilgjengelig. Tegnesalen må være kjernen/hjertet i arealet slik at de andre mene ligger inntil. Det må være et der det er mulig å oppbevare og arbeide med maling/lakk/syre. Rommet må ha en viss størrelse også fordi elevarbeider skal kunne stå til tørking. Rommet må ha avtrekk. Verksteder og lagre må ha dør mot korridor slik at gjennomgang i mene unngås.

10 9 De tre verkstedene må ha hvert sitt lager. Lagrene må ha plass til skap for elevarbeid trinn. Det må være mulig å låse inn redskap og utstyr med tanke på utleie. for Teknologi og konstruksjon (Naturfag) må kunne brukes som supplement og bør derfor ligge i tilstøtende/nærliggende. I tilknytning til tegning/teknologi og design må det være skap for oppbevaring og lading av bærbare datamaskiner. Denne ladestasjonen kan kombineres med ladestasjonen som er nevnt under naturfag teknologi og konstruksjon dersom disse spesialmene legges inntil/i nærheten av hverandre. I tilknytning til verksted for trearbeid må det være et maskin med vindu inn mot verkstedet. Lager for trearbeid må ha lett adkomst for varelevering. I tillegg bør det være et verksted for keramikk og maling med arbeidplasser for ca 8 elever. Det må være plass til dreieskive i met. Rommet skal ha sluk og flater som letter renholdet. OBS! Slamutskilling slik at dette ikke går ut i avløpet. Det må være et for keramikkovn og hyller for tørking i tilknytning til verkstedet/låsbare skap for tørking av elevarbeid. Det må også være et eget lager for maling med skap og avtrekk.

11 10 Naturfag NATURFAG 180 Naturfag laboratorium teknologi og konstruksjon Forberedelses/lager To like laboratorium med mulighet for å ta i bruk mobile traller med teknologiutstyr ved behov. 50 elever må kunne jobbe med datautstyr samtidig. Avtrekk med høyderegulering over demonstrasjonsbenkene. Med mulighet for etablering av vekst. Forsvarlig oppbevaring av kjemikalier og andre farlige stoffer. Avtrekk. E.m x 1 15 x Gruppe 2 25 x Det må være 2 hoved for naturfagundervisning. Begge må ha plass til 25 elever. Tilrettelagt elevplass for rullestolbruker. Det må det være skap for oppbevaring og lading av bærbare datamaskiner. Denne ladestasjonen kan kombineres med ladestasjonen som er nevnt under tegning/teknologi og design (kunst og håndverk) dersom disse spesialmene legges inntil/i nærheten av hverandre og dersom ladestasjonen blir tilgjengelig uten at man må gå gjennom undervisnings. Begge mene må inneholde en demonstrasjonsbenk for lærer. Denne må ha strømuttak, kum med vanntilførsel og skap. Avtrekk med høyderegulering. Demonstrasjonsbenken må være stor nok til å samle elevgruppen rundt. Det må være elevbord som er store nok til at elevene kan gjøre forsøk to og to sammen. Overflaten på alle bord må tåle vann, varme og kjemikalier. Det må være våtsone med nøddusj som er lett tilgjengelig. Her må det være sluk og en liten oppkant i gulvet for å unngå søl. Det må tilrettelegges for at mange elever vil måtte vaske og tørke utstyr på samme tid. Det må være god skapplass for utstyr i begge mene og på forberedelsesmet. Forberedelses med lager må ha 2 låsbare skap med avtrekk for sikker oppbevaring av kjemikalier. Rommet må ha adkomst både fra undervisningsmene og fra korridor. Med tanke på eventuelt vekst må vekstbenken kunne plasseres under vindu. Det må være arbeidsbenk med kum og vanntilførsel.

12 11 Mat og helse MAT OG HELSE 304 Skolekjøkken Spisesone, elevkantine 1 kjøkken med arbeidsplasser til 20 elever (80), og ett kjøkken med arbeidsplasser til 16 elever (68). Det ene kjøkkenet må kunne brukes til kantinedrift og leies ut sammen med kantina. Mattilsynskrav. Må være tilgjengelig fra begge kjøkken og må kunne brukes som felles spise og undervisnings. Ant all I bruk timar i veka Sambruk Em x x Vaske 1 10 x Lager for mat, frys 1 20 Kjøle 1 6 Garderobe med toalett 1 20 x Det må være 2 skolekjøkken med for undervisning for 20 elever i faget mat og helse. Det må derfor være 5 arbeidsstasjoner i tillegg til demonstrasjonsstasjon. Arbeidsstasjonene må ha komfyr og arbeidsbenk som er plassert slik at det er tilgang fra flere sider. Arbeidsstasjonene må også ha oppvaskkum og skap og skuffer for plassering av kjøkkenutstyr. Den ene arbeidsstasjonen må være tilrettelagt for HC-bruk. Lærer skal ha egen demonstrasjonsbenk som er plassert sentralt i met. Håndvaskpunkt må være lett tilgjengelig fra alle arbeidsstasjoner. Spisesone bør være plassert og utformet slik at den kan brukes av begge kjøkken, kan utvides og brukes til kantine eller ved arrangementer. Den må også kunne brukes til teoriundervisning. Det må være garderobe og toalett for elever og lærer. Det må også være kjøle og lager for fryser og tørrvarer. Det må være et vaske- og stryke. Vaske, lager, kjøle og garderobe med toalett må plasseres slik at de kan brukes av begge kjøkken. Avdelingen må kunne leies ut på stid og må være sentralt tilgjengelig. Plassering må også ta hensyn til varelevering. Det vil være en fordel om garderobe- og toalettareal kan være felles for flere av spesialmene, ikke minst med tanke på aktiviteter utenom skoletiden. Kjjøkkenet må kunne brukes til salg av mat, og Mattilsynets krav til storkjøkken må følges. Det må da være egen garderobe med toalett for dem som arbeider der. Garderoben må ha plass for skift og oppbevaring av tøy og kan ikke brukes av andre ansatte. Det må være egen sone for oppvask.

13 12 Musikk MUSIKK 418 inkl. amfi med scene Em.- Musikk/drama/scene ,5 7,75 30,25 x All/amfi x x Øvings Varierende str. 1x12 og 6x x Lager for instrument 1 10 x Lager for lys og kulisser 1 10 x Lager bord/stoler 1 10 x Lager skolekorps 1 10 x Musikkmet må me musikkundervisning for 25 elever. Det er nødvendig med 4 øvings. Det er beregnet overforbruk av musikkmet når det gjelder timer til musikk for 3 klasser på 10 trinn. Dette betyr at noe musikkundervisning må gjennomføres i klasse/heimeområder. Musikkmet kan legges mot all med amfi slik at musikkmet kan brukes som scene. Den ene veggen må da være skyve- eller foldedør som har god lyddemping. Scenen må ha permanente scenetepper og ferdige oppsatte stativer for lys. Bakveggen må være slik at det kan prosjekteres film, presentasjoner. Eventuelt lerret som kan fires ned. Det elektriske anlegget må takle scenelys, lydutstyr, oppbevaringsskap med strøm for pc/ipad. Ladeskap for datamaskiner kan plasseres på lager. I allmet bør det være et uttrekkbart amfi med plass til 150 personer. Allmet kan brukes til dans når amfiet ikke er i bruk. En vegg må da ha speil. Garderobe med toalett må være tilgjengelig.

14 13 Kroppsøving KROPPS- ØVING Gymsaler = hall delt i 3 Int. mål på håndballbane er 25 x 45 m. Det må regnes litt plass på alle sider i tillegg Em x Svømmebasseng Eksisterende svømmebasseng, 25m, er nyrenovert x x Styrke-/test-/basistrenings; ergometersykkel, Apparat tredemølle, vekter ett stort eller ett lite til hver sal. Bruker garderobe-enheten med enkel jente x /guttegarderobe 1 dobbel jentegarderobe, 1 dobbel guttegarderobe Plass til ca 25 i hver enhet (x3) Elevgarderober m.dusj og og 1 tilsvarende garderobe delt i to separate med toalett egne dusjsoner jente/gutt (se over) x HC-toalett 8 for hver garderobeenhet 3 24 x Lærergarderober 2x10 til hver sal (lærer + assistent) 6 60 x Lager for skolens utstyr 30 for hver sal 3 90 Det er nødvendig med ett per sal der det kan drives spesialundervisning f.eks for elever med skader. Lærergarderober må plasseres strategisk i nær tilknytning til elevgarderober for begge kjønn for å kunne føre tilsyn med elevene. Både elev-og lærergarderober må ha lett adkomst fra uteområdet og inn til kroppsøvingssaler. Garderobene må ha plass til låsbare skap i tillegg til benker og knagger. Dusjsoner må ha begrenset innsyn fra resten av garderoben. (Garderobene på Gol samfunnshus er formålstjenlige: 3 sett garderober, 10,2mx 10,3m inkl. toalett). Markerte soner for utesko og innesko. Det bør dimmensjoneres og legges til rette for klatre-/buldrevegg under bygginga.

15 Romprogram Ny skole i Gol trinn - Nettoareal- Heimeområde side Spes.ped.avd. side SFO side Administrasjon side Personal side Renhold, vedlikehold side Kunst og håndverk side Naturfag side Mat og helse side Musikk side SKOLEN 6140 Kroppsøving side

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01 0.0 HC m² X.XX.XX V-teknisk m² x =,00 m x =,00 m.0.0 m².0.0 m² 0 00.0.0 m².0.0 0 m² x =,00 m 0 00.0.0 Musikksal m².0 m².0 m² x =,00 m.0 Renholdsentral m².0 Hoved m².0 Varmesentral m² Sluse.0.0 Vakt m².0.0

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg Innhold i presentasjonen Styringsdokumenter Skolenes strategier for undervisninga Arbeidsmetodikk møbleringsplan prosjektering valg

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 I Opplæringsloven 9a-2, om det fysiske miljøet, står det: «Skolane skal planleggjast, byggjast,

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram Personalbase (base) Areal ca 40-50 m² Gang, garderobe og WC Gang Felles garderobe/wc o Skap til 30 ansatte (bredde x dybde 30 x 30 cm, 3 i høyden) o 2 stk HCWC og 1 stk dusj o Vask og utslagsvask (BK-funksjon)

Detaljer

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM Utkast 05.08.2015 1 Funksjonsområde Spesielle funksjoner Spesialfunksjonene må ligge

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Ansvars- og arbeidsfordeling

Ansvars- og arbeidsfordeling Inneklima og brukerinvolvering Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere Steinkjer kommune Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere er et ledd i vårt arbeid med kvalitet,

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE

ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE ORDENSREGLER OG TRIVSELSRUTINER FOR ÅRLIVOLL SKOLE (revidert siste gang 12. oktober 2010) Ordensregler Vi vil at skolen skal være et sted der alle kan trives. Derfor må vi samarbeide, ha respekt for hverandre

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Samarbeid. -over kommunegrensene.

Samarbeid. -over kommunegrensene. Samarbeid -over kommunegrensene. Kloke ord om samarbeid «Før alle av oss har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe.» Brown. Rosemary Samarbeid «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang.

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Evt. fraflytting / fristilling av arealer i Gamleskolen som følge av at noen aktiviteter flyttes til nye arealer.

Evt. fraflytting / fristilling av arealer i Gamleskolen som følge av at noen aktiviteter flyttes til nye arealer. Arbeidsdokument Grymyr skole og Nærmiljø-utvikling Prosjekt for fristilte arealer v/grymyr skole, fase 1. 1. Prioritet, alt. A og B, vist med figurene 1, 2, 3 og 4 i vedlegget. Forslag Arealdisposisjon

Detaljer

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER.

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. Følgende tidsplan og gjennomføring er tenkt: TORSDAG 27. NOVEMBER Kl. 08.00-8.30 Klasseansvarlig møter på lærerværelset hvor nøkler og klasselister

Detaljer

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund. OVERNATTING 2016 CAMPING Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram

Rom- og funksjonsprogram Hammerfest kommune Rom- og funksjonsprogram Baksalen skole Rev. Dato: 17.10.2015 Beskrivelse Rom og funksjonsprogram Baksalen skole Utarbeidet: Beate Aske Løtveit Fagkontroll: Endre Ljones Godkjent: BAL

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING JULI Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Vedlegg ROMKRAV med dagslys= D uten dagslys= U FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Ant. Rom Ant. Kvm Total kvm FORSTERKET SKJERMET ENHET (forkortet FSE) Generelle kommentarer for FSE: Enheten er et tilbud

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 14. okt 2004

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 14. okt 2004 ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT Notat fra prosjektmøte 14. okt 2004 Møtested: Møterom kjeller, Rådhusgt. 5 Dato - tid: 14.10.2004 kl. 9.00 13.00 Til stede: Espen Aursand, Espen Aursand arkitektkontor

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / 2007

Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / 2007 Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / 2007 2. juni 2005 Trondheim kommune Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 1 1.0. Målsetning med skoleanlegget Når det nå planlegges nytt skoleanlegg

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Internkontrollsystemet til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Denne planen for internkontroll til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager skal revideres hvert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Inngangspartiet Hytta sett fra veien HYTTEREGLER Ved ankomst: Gjør deg kjent med hytta og brannvarslingsutstyr. Det er utplassert røykvarslere, sjekk at

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram

Rom- og funksjonsprogram Aukra kommune Rom- og funksjonsprogram Julsundet Under utarbeidelse 2012-10-11 Oppdragsnummer: 5123688 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid Årestua på Hogevarde l Melis:Ragnhild og Sigrid 01 TOMT:KRINGLEÅSEN Tomta Solfylt uteplass Utsikten 2 3 02 VIKTIGE SPORSMÅL l Mens vi var på Høgevarde kom vi fram til noen punkter vi ville legge vekt på

Detaljer

Ordensregler. for boenhetene

Ordensregler. for boenhetene Ordensregler for boenhetene 12.03.2012 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den daglige kontakten med utleier og leietakere er basert på bestemmelser i leieavtaler og den svenske utleieloven, men også på

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

Foreldre til muskelsyke i skolen 2015

Foreldre til muskelsyke i skolen 2015 Foreldre til muskelsyke i skolen 2015 1. Har du et muskelsykt barn? 2. Er du muskelsyk selv? 3. Er barnet adoptert eller fosterbarn? 4. Er du eneforsørger? Kjønn og alder, muskelsyke i skolen 5. Hvilket

Detaljer

Informasjon til studenter

Informasjon til studenter Informasjon til studenter Apeltun skole Apeltunveien 94 5238 Rådal Tlf 53 03 41 10 1 VELKOMMEN SOM STUDENT PÅ APELTUN SKOLE 1. Apeltun skole er en baseskole med åpen arkitektur og arbeidsformer som samsvarer

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver.

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. KONTAKTMØTER: Faglæreruttalelser Kartlegging Samarbeid på trinn Elevsamtaler Forberedelser Innkalling IUP-skriving Gjennomføring Reservere

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer