ROMPROGRAM FOR NY SKOLE TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN"

Transkript

1 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust

2 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil 750 elever. Skolen må bygges for 3 parallelle klasser på alle 10 trinn med for inntil 25 elever per klasse. Gjeldende fag- og timefordeling og 45 min økter er lagt til grunn. Det er kalkulert et overforbruk på spesial, dvs at behovet for undervisningstimer i disse mene er større enn det en skoleuke kan me. Dette overforbruket må løses ved større bruk av fellesareal og klasse i heimearealet til hvert trinn. Ny skole skal først og fremst inneholde heimeareal for alle trinn for klasse. Skolen må ha egen hovedinngang som fører til skolens administrasjon og personalavdeling med lærerarbeid. Det må være egen tilkomst og egne innganger for varelevering, renovasjon o.a. Det må være direkte adkomst fra uteområdet til hvert heimeareal med egen garderobe og toaletter. Det skal være en uteskofri skole. Heimeområdene må også være tilgjengelige for rullestolbrukere og renholdstraller innendørs. Størrelsen på heimeområdene kan variere. Utforminga av heimeområdene må «vokse» i takt med elevenes alder/utvikling/modning. Det samme gjelder uteområdet som sokner til hvert trinn. God lagerplass i heimeområdene er god økonomi. Et stort lager per trinn medfører deling av utstyr og læremidler i stedet for at hver klasse/gruppe må ha sitt eget. Det er ønskelig at trafikk- og myldreareal i størst mulig grad legges utomhus - delvis med overbygg, men det må også være mulig å gå direkte til spesial, personalavdeling, renholdssentral, hente frukt og melk innendørs (areal til slik adkomst er ikke lagt inn i programmet). På grunn av sambruk med Gol videregående skole og Læringssenteret Gol vaksenopplæring vil det være formålstjenlig å legge en del av trafikk- og myldrearealet mellom de ulike byggene. (Lysløypa som er etablert i området, må bevares) Avdeling for spesialundervisning, universelt utforma, må være skjerma og ha egen inngang. et må plasseres i tilknytning til SFO for blant annet sambruk av kjøkken. SFO må også ligge i nær tilknytning til heimeareal for 1.trinn og ha samme inngang - med sambruk av toalett, garderobe og inngang med spyle. Det må være plass til tørkeskap i garderoben der det kan tørkes klær og sko. Spesial for naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse må plasseres lett tilgjengelig for sambruk med andre (blant annet med tanke på aktiviteter på stid). Spesial for musikk og kroppsøving kan plasseres utenfor den/de nye skolebygningen(e) dersom det er formålstjenlig for sambruk med andre. Det må være en elevplass i hvert spesial som er tilrettelagt for rullestolbruker. Spesialmene må bygges store nok slik at de enkelt kan tilpasses/eventuelt bygges ut ved behov for større kapasitet. for mat og helse må tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Det vil være naturlig å innlemme elevkantine i spisemet knytta til faget mat og helse. et som skal leies ut utenom skoletid, må ha tilgjengelig garderobeplass og toaletter. til dette er ikke tatt med i programmet. Skolebiblioteket skal være en del av det kommunale folkebiblioteket.

3 2 Heimeområdet HEIME- OMRÅDE E.m.- Klasse 62 per klasse Gruppe 3 gruppe per trinn; (f.eks )x10 trinn Felles med kjøkkenbenk og datautstyr Fellesareal per trinn gj.snitt 50. Fellesarealet for 1.trinn ligger inntil fellesarealet til SFO og kan benyttes av begge parter Lager Ett lager per trinn; 1.-4.trinn 10, trinn Garderobe med toalett 0,6 per elev + oppstilling rullestoler + 3 toalett (totalt ca 60) Garderobetillegg 1.-4.trinn Tillegg for de minste trinna - mye klær/utstyr (10) 4 40 Heimeområdet er der eleven oppholder seg mest og har tilhørighet. Det må være ett heimeområde per trinn. Området skal bestå av 3 klasse, og hvert av disse må være stort nok til 25 elever. Anbefalt norm er 2-2,5 per elev. 2 eller 3 av klassemene må kunne åpnes opp til ett stort klasse. Alle klasse må ha vaskerenne. Alle heimeområder må ha tilgang til vannstasjoner for drikkevann. I tillegg må det være et felles oppholds for trinnet. Utformingen av heimeområdene må «vokse» i takt med alderen på elevene. Oppholdsmet skal kunne brukes som et supplement til klassemene for trinnet blant annet til gruppeundervisning. Rommet må ha en kjøkkenbenk med komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Dette kan begrenses til heimeområdene for 1.-7.klasse. Ungdomstrinnet skal ikke ha. Heimeområdet her kan derfor være litt mindre. Fellesmet for 1.klasse kan være mindre enn fellesmet for de andre småskoletrinnsklassene fordi fellesarealet til SFO ligger inntil og også kan benyttes. Alle heimeområdene må ha direkte tilgang fra uteområdet. I fellesmet må det også være plass til og tilrettelagt for et ladeskap for datamaskiner og et klasse-/trinnsbibliotek. Fellesmet må ha plass til noen bord og stoler som kan brukes/plasseres fleksibelt. Det må tilrettelegges for sortering av avfall. Heimeområdet må ha 3 gruppe som skal brukes til spesialundervisning, til tilpassa opplæring i små grupper og til særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige elever. Det må være et lager som kan me lærebøker, andre læremidler og forbruksmateriell for hele trinnet. For heimeområdene for 1.-4.kl. må lageret også kunne me noe utstyr til undervisning i kunst og håndverk og musikk og bør derfor være større. Lageret må plasseres i direkte tilknytning til/med dør fra felles oppholds. Alle garderober skal ha minimum ett toalett. For øvrig skal alle toalett være separate. Garderobene for trinn skal ha låsbare skap for alle elevene. Garderobene for 1.-4.trinn må ha rikelig med plass for oppbevaring og tørking av utetøy. Det må være plass til skifting av sko i alle garderober.

4 3 Spesialpedagogisk avdeling SPESIAL- PEDAGOGISK AVDELING 240 *) E.m.- Felles ,5 x Kjøkken med spisekrok Sambruk med kjøkken på SFO, se SFO ,5 x Arbeids for hver elev To tilrettelagt for rullestolbrukere x Sanse, aktivitets 1 40 Lager m. kopimaskin 1 10 x Garderobe - med oppstilling for og lading av rullestol 1 30 x Toalett Inkl. eget personaltoalett med dusj 2 10 x Stelle med HC-toalett Dørbredde, utforming og størrelse for rullestol og seng 1 20 x *) Eventuelt salg av tjenester til/sambruk med videregående skole Avdelingen må ha egen inngang, må være HC-tilpasset og skal kunne gi et skjermet og godt tilrettelagt tilbud for Elever med multifunksjonshemning Elever med alvorlig grad av autisme Elever med alvorlig grad av psykisk utviklingshemning Spesialpedagogisk avdeling plasseres i tilknytning til SFO - bl. a. fordi disse barna har rett på SFO t.o.m. 7.trinn. Avdelingen må ha direkte adkomst fra utearealet. Drosjer må kunne kjøre helt fram. Garderober og toalett må ha plass til rullestol. Lærerne skal ha arbeidplasser og møte sammen med øvrige lærere på skolen. Det må være plass til 8 elever på en slik avdeling. Alle felles i avdelingen må være tilrettelagt for rullestolbrukere. Rommene må ha skinner i taket for løfting og flytting. To av elevenes arbeid må være tilrettelagt for rullestol og seng. Det er formålstjenlig med skyvedører. Hvert elev skal være utstyrt med elevbord, datamaskin, låsbare skap og skuffer og oppslagstavler. Dørene bør ha et lite vindu for å kunne observere uten å forstyrre. Det må være lager med kopimaskin i tilknytning til fellesmet. Spesialpedagogisk avdeling skal ha kjøkkenet i sambruk med SFO. Kjøkkenet på SFO må ha HC-standard/være universelt utforma og må ha plass til spisebord med 16 sitteplasser. Fellesmet med kjøkken/kjøkkenkrok (i tilknytning til fellesmet på SFO) må ligge sentralt og ha gode og robuste sittemøbler. Her bør det være direkte utgang til en terrasse og uteareal.

5 4 SFO SFO 175 Fellesmet må plasseres i tilknytning til Felles fellesarealet for 1. og om mulig 2.trinn. På denne måten blir felles arealene større. Kjøkken SFO-kjøkken skal også brukes av den spesialpedagogiske avdelingen Små 3 45 Lager Når det gjelder lager for uteleiker/-utstyr, blir dette dekket under «andre funksjoner» 10 Garderobe for personalet 1 10 Toalett Bruker det som hører til 1.trinn + ev. spes.ped.avd. Kontor/møte 1 10 Em Skolefritidsordningen (SFO) skal være en base for aktiviteter før og etter skoletid. Barna skal spise, utøve fritidsaktiviteter og ha fritid. SFO må ligge i tilknytning til heimeområdene for 1.og eventuelt 2.trinn. SFO bruker samme inngang som 1.trinn- med sambruk av toalett, garderobe og spyle. Det må være plass til tørkeskap i garderoben der det kan tørkes klær og sko. SFO kan bruke fellesarealet til 1.trinn. SFO-barna (fra alle trinn) skal bruke garderobeplassene til heimeområdet sitt. Det skal være direkte adkomst fra uteområdet. Dette fordi SFO skal bruke skolens leikeareal, men også fordi foreldre som skal hente og bringe, må kunne komme direkte inn på SFO. Plassering av spesialpedagogisk avdeling i tilknytning til SFO. Spesialpedagogisk avdeling skal bruke kjøkkenet sammen med SFO; - se Spesialpedagogisk avdeling. Kjøkkenet må ha oppvaskmaskin og eget punkt for håndvask. Fellesmet skal brukes til måltider og enkle formingsaktiviteter. SFO må kunne bruke skolens spesial for musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Småmene skal brukes til frileik, rolleleik, konstruksjonsleik, spill og stille aktiviteter. De kan brukes som gruppe på dagtid. Leksehjelp for 1.-4.trinn skal foregå på trinnets heimeområde. Det må være et kombinert kontor og møte der personale og foreldre kan snakke uforstyrret. Dette må ligge i området der personalet har tilsyn med barna.

6 5 Administrasjon ADMINIS- TRASJON 139 Resepsjon/Ekspedisjon inkl. vente 1 15 Kontor for sekretær 1 10 Kontor rektor 1 15 Kontor inspektør Kulturskolerektor inkludert 4 40 Kontor rådgiver 1 10 Kontor sosiallærer 1 10 Arkiv, lager 2 12 Møte administrasjon 1 15 Kopi, skriver, fax 1 6 IKT driftssentral Lett tilgjengeleg; t.d. inntil resepsjon/ekspedisjon 1 6 Em.- Administrasjonen bør være synlig og lett tilgjengelig for elever, foreldre, ansatte og besøkende. Kontorene bør være adskilte og tilrettelagt for fortrolige samtaler på telefon og i møter. De bør også være plassert med tanke på samarbeid og samhandling med hverandre. Det bør ikke være lang avstand til personalavdelingen.

7 6 Personal PERSONAL 768 Pause Plass til ansatte Kjøkken/kjøkkenkroker Bedre med flere «øyer» enn ett større 2 10 Arbeids Norm 6 per ansatt pedagog (75), ett per 10 Telefon trinn. Må være tilgang til arb.pl. også for ass. I dette inngår også møte av varierende størrelse, men 3 Møte minst plass til 8. Inngang til møte fra fellesareal 5 Skolehelsetjenesten Inkl. vente, kontor, toalett, garderobe, møte 30 Logoped 1 10 Kopi og rekvisita 3 15 Garderobe Garderobe m. dusj og skifte. Skap 2 80 Toalett inkl. HC-toalett 2x3 toalett + HC-toalett 7 25 Verneombud, ATV Em.- Personalavdelingen skal me pause med kjøkken, alle lærerarbeids, møte, kopi, lager og garderober med toalett. til skolehelsetjeneste må ivareta behov for syke-/hvile-/stille for elever og ansatte som blir syke, eller har behov for hvile (gravide/ryggplager m.m.) Pausemet bør ha sitteplass for ¾ av skolen ansatte, dvs personer. Det er ønskelig med direkte tilgang til en terrasse eller til uteområdet. Pausemet skal som en hovedregel ikke brukes til andre formål enn pauser og sosiale sammenkomster. Må utformes med tanke på støydemping. Kjøkkenet bør utformes med tanke på stor trafikk i pausetidene, spesielt matpause med ansatte som skal spise samtidig. Det kan være bedre med flere «øyer» tilgjengelig fra flere kanter enn ett større kjøkken. Kaffetraktere/kaffimaskiner, vannkokere, kjøleskap, oppvaskmaskiner, microovner. Arbeidsmene må gi plass for bord med låsbare skuffer for 8 10 personer per trinn. Det må være rikelig med hylleplass. Separate møte for ansatte må inneholde vanlig audio-visuelt møteutstyr.

8 7 Renhold, vedlikehold og andre funksjoner Renholdssentral, lager, vaskeri Plass til 2 vaskemaskiner, 3 kjøleskap, 6-8 vasketraller, slig lagerplass, garderobe med toalett og dusj, god arbeidsbenk, håndvasker. Traller lett inn og ut skyvedører som kan stå oppe Ant al 1 30 I bruk timer peri uke Sambruk Em.- RENHOLD VEDLIKE- HOLD ANDRE FUNKSJONER 157 Kontor/verksted vaktmester Bør plasseres i nærheten av verksted for tre/metall 1 10 Storlager for skolen Utebod for maskiner og redskaper Utebod for uteleiker, uteaktiviteter og uteskole I nærheten av administrasjonen og personalavdelinga God størrelse på dørene > 1m. Trillebår, klipper, snøfreser, spader, koste 1 utebod for 1.-4.trinn (størst), SFO, 5.-7.trinn og trinn (ikke stor). Egen bod for utlånsutstyr som ski og skøyter. Mulighet for å spyle leiker og utstyr. Sluk. Dette kan være utendørs Sambrukskontor elevråd o.a. Inkl. møte elevråd 1 15 Lager elevråd, FAU Med låsbare skap 1 5 Kjøle for melk 6 Vurdere i tilknytning til Mat og helse Sval for frukt og grønt 6 Lager for renhold må gi for utstyr som brukes ved hovedrenhold og forbruksmateriell som toalettpapir, såpe osv. Her må det også være for vaskemaskin og kjøleskap for vask og oppbevaring av mopper. All varelevering må samles så mye som mulig færrest mulig dører å transportere gjennom. I første rekke gjelder dette renholdsartikler, melk, frukt og grønt, varer til mat og helse. Det gjelder også levering av avfall. Skolen har mye utstyr til uteaktiviteter. Det er nødvendig med låsbare boder til dette utstyret. Muligheter for spyling av leiker og utstyr utendørs. Sluk. Avfalls må plasseres lett tilgjengelig for renovasjonsbiler. Det må være god plass for kildesortering. Kjøling med tanke på organisk avfall. Kjøle for melk og sval for frukt må ligge lett tilgjengelig for varetransport. Elevene må kunne hente melk og frukt uten å ta på utesko.

9 8 Kunst og håndverk KUNST OG HÅNDVERK 391 E.m.- Tekstil x Tekstil lager Oppbevaring av elevarbeid i låsbare skap 1 30 Tegning/Teknologi og design/redesign Må være stort nok til 25 elever x Lager tegning 1 18 Tre og metall - verksted Maskin/Verksted for maskiner og elevarbeid Lager trematr., metall o.a. Oppbevaring av elevarbeider Arbeidsplasser til 20 elever Sløyd m. høvelbenker godt festet i gulvet m. avsug over. Egne låsbare skap for elevarb. i tilknytn. til lager/verksted-ett dobbeltskap per klasse 5.-7.trinn x 1 35 x 1 35 Keramikk/maling Inkl. oppbevaring av elevarbeider/tørke 1 50 x Rom for brennovn(er) 8 x Lager materiell til keramikk (mørkt og kaldt) Europall må gå inn. Tilgjengelig utenfra er et pluss. 1 3 Lager maling/lakk Med skap og avtrekk 1 8 Det skal være 3 verksteder, ett for tekstil, ett for tegning og teknologi/design-redesign, ett for tre- og metallarbeid. Tilrettelagt arbeidsplass for rullestolbruker. Det må være en stor vaskerenne på alle verkstedene. Verkstedene må ha veggplass til å henge opp elevarbeid/-produkt, Verkstedene for tekstil og tre/metall er beregnet for 20 elever og tegnesal for 25 elever. De ulike fagområdene i kunst og håndverk bør sees i en helhet slik at varierte materialer og hjelpemidler gjøres lett tilgjengelig. Tegnesalen må være kjernen/hjertet i arealet slik at de andre mene ligger inntil. Det må være et der det er mulig å oppbevare og arbeide med maling/lakk/syre. Rommet må ha en viss størrelse også fordi elevarbeider skal kunne stå til tørking. Rommet må ha avtrekk. Verksteder og lagre må ha dør mot korridor slik at gjennomgang i mene unngås.

10 9 De tre verkstedene må ha hvert sitt lager. Lagrene må ha plass til skap for elevarbeid trinn. Det må være mulig å låse inn redskap og utstyr med tanke på utleie. for Teknologi og konstruksjon (Naturfag) må kunne brukes som supplement og bør derfor ligge i tilstøtende/nærliggende. I tilknytning til tegning/teknologi og design må det være skap for oppbevaring og lading av bærbare datamaskiner. Denne ladestasjonen kan kombineres med ladestasjonen som er nevnt under naturfag teknologi og konstruksjon dersom disse spesialmene legges inntil/i nærheten av hverandre. I tilknytning til verksted for trearbeid må det være et maskin med vindu inn mot verkstedet. Lager for trearbeid må ha lett adkomst for varelevering. I tillegg bør det være et verksted for keramikk og maling med arbeidplasser for ca 8 elever. Det må være plass til dreieskive i met. Rommet skal ha sluk og flater som letter renholdet. OBS! Slamutskilling slik at dette ikke går ut i avløpet. Det må være et for keramikkovn og hyller for tørking i tilknytning til verkstedet/låsbare skap for tørking av elevarbeid. Det må også være et eget lager for maling med skap og avtrekk.

11 10 Naturfag NATURFAG 180 Naturfag laboratorium teknologi og konstruksjon Forberedelses/lager To like laboratorium med mulighet for å ta i bruk mobile traller med teknologiutstyr ved behov. 50 elever må kunne jobbe med datautstyr samtidig. Avtrekk med høyderegulering over demonstrasjonsbenkene. Med mulighet for etablering av vekst. Forsvarlig oppbevaring av kjemikalier og andre farlige stoffer. Avtrekk. E.m x 1 15 x Gruppe 2 25 x Det må være 2 hoved for naturfagundervisning. Begge må ha plass til 25 elever. Tilrettelagt elevplass for rullestolbruker. Det må det være skap for oppbevaring og lading av bærbare datamaskiner. Denne ladestasjonen kan kombineres med ladestasjonen som er nevnt under tegning/teknologi og design (kunst og håndverk) dersom disse spesialmene legges inntil/i nærheten av hverandre og dersom ladestasjonen blir tilgjengelig uten at man må gå gjennom undervisnings. Begge mene må inneholde en demonstrasjonsbenk for lærer. Denne må ha strømuttak, kum med vanntilførsel og skap. Avtrekk med høyderegulering. Demonstrasjonsbenken må være stor nok til å samle elevgruppen rundt. Det må være elevbord som er store nok til at elevene kan gjøre forsøk to og to sammen. Overflaten på alle bord må tåle vann, varme og kjemikalier. Det må være våtsone med nøddusj som er lett tilgjengelig. Her må det være sluk og en liten oppkant i gulvet for å unngå søl. Det må tilrettelegges for at mange elever vil måtte vaske og tørke utstyr på samme tid. Det må være god skapplass for utstyr i begge mene og på forberedelsesmet. Forberedelses med lager må ha 2 låsbare skap med avtrekk for sikker oppbevaring av kjemikalier. Rommet må ha adkomst både fra undervisningsmene og fra korridor. Med tanke på eventuelt vekst må vekstbenken kunne plasseres under vindu. Det må være arbeidsbenk med kum og vanntilførsel.

12 11 Mat og helse MAT OG HELSE 304 Skolekjøkken Spisesone, elevkantine 1 kjøkken med arbeidsplasser til 20 elever (80), og ett kjøkken med arbeidsplasser til 16 elever (68). Det ene kjøkkenet må kunne brukes til kantinedrift og leies ut sammen med kantina. Mattilsynskrav. Må være tilgjengelig fra begge kjøkken og må kunne brukes som felles spise og undervisnings. Ant all I bruk timar i veka Sambruk Em x x Vaske 1 10 x Lager for mat, frys 1 20 Kjøle 1 6 Garderobe med toalett 1 20 x Det må være 2 skolekjøkken med for undervisning for 20 elever i faget mat og helse. Det må derfor være 5 arbeidsstasjoner i tillegg til demonstrasjonsstasjon. Arbeidsstasjonene må ha komfyr og arbeidsbenk som er plassert slik at det er tilgang fra flere sider. Arbeidsstasjonene må også ha oppvaskkum og skap og skuffer for plassering av kjøkkenutstyr. Den ene arbeidsstasjonen må være tilrettelagt for HC-bruk. Lærer skal ha egen demonstrasjonsbenk som er plassert sentralt i met. Håndvaskpunkt må være lett tilgjengelig fra alle arbeidsstasjoner. Spisesone bør være plassert og utformet slik at den kan brukes av begge kjøkken, kan utvides og brukes til kantine eller ved arrangementer. Den må også kunne brukes til teoriundervisning. Det må være garderobe og toalett for elever og lærer. Det må også være kjøle og lager for fryser og tørrvarer. Det må være et vaske- og stryke. Vaske, lager, kjøle og garderobe med toalett må plasseres slik at de kan brukes av begge kjøkken. Avdelingen må kunne leies ut på stid og må være sentralt tilgjengelig. Plassering må også ta hensyn til varelevering. Det vil være en fordel om garderobe- og toalettareal kan være felles for flere av spesialmene, ikke minst med tanke på aktiviteter utenom skoletiden. Kjjøkkenet må kunne brukes til salg av mat, og Mattilsynets krav til storkjøkken må følges. Det må da være egen garderobe med toalett for dem som arbeider der. Garderoben må ha plass for skift og oppbevaring av tøy og kan ikke brukes av andre ansatte. Det må være egen sone for oppvask.

13 12 Musikk MUSIKK 418 inkl. amfi med scene Em.- Musikk/drama/scene ,5 7,75 30,25 x All/amfi x x Øvings Varierende str. 1x12 og 6x x Lager for instrument 1 10 x Lager for lys og kulisser 1 10 x Lager bord/stoler 1 10 x Lager skolekorps 1 10 x Musikkmet må me musikkundervisning for 25 elever. Det er nødvendig med 4 øvings. Det er beregnet overforbruk av musikkmet når det gjelder timer til musikk for 3 klasser på 10 trinn. Dette betyr at noe musikkundervisning må gjennomføres i klasse/heimeområder. Musikkmet kan legges mot all med amfi slik at musikkmet kan brukes som scene. Den ene veggen må da være skyve- eller foldedør som har god lyddemping. Scenen må ha permanente scenetepper og ferdige oppsatte stativer for lys. Bakveggen må være slik at det kan prosjekteres film, presentasjoner. Eventuelt lerret som kan fires ned. Det elektriske anlegget må takle scenelys, lydutstyr, oppbevaringsskap med strøm for pc/ipad. Ladeskap for datamaskiner kan plasseres på lager. I allmet bør det være et uttrekkbart amfi med plass til 150 personer. Allmet kan brukes til dans når amfiet ikke er i bruk. En vegg må da ha speil. Garderobe med toalett må være tilgjengelig.

14 13 Kroppsøving KROPPS- ØVING Gymsaler = hall delt i 3 Int. mål på håndballbane er 25 x 45 m. Det må regnes litt plass på alle sider i tillegg Em x Svømmebasseng Eksisterende svømmebasseng, 25m, er nyrenovert x x Styrke-/test-/basistrenings; ergometersykkel, Apparat tredemølle, vekter ett stort eller ett lite til hver sal. Bruker garderobe-enheten med enkel jente x /guttegarderobe 1 dobbel jentegarderobe, 1 dobbel guttegarderobe Plass til ca 25 i hver enhet (x3) Elevgarderober m.dusj og og 1 tilsvarende garderobe delt i to separate med toalett egne dusjsoner jente/gutt (se over) x HC-toalett 8 for hver garderobeenhet 3 24 x Lærergarderober 2x10 til hver sal (lærer + assistent) 6 60 x Lager for skolens utstyr 30 for hver sal 3 90 Det er nødvendig med ett per sal der det kan drives spesialundervisning f.eks for elever med skader. Lærergarderober må plasseres strategisk i nær tilknytning til elevgarderober for begge kjønn for å kunne føre tilsyn med elevene. Både elev-og lærergarderober må ha lett adkomst fra uteområdet og inn til kroppsøvingssaler. Garderobene må ha plass til låsbare skap i tillegg til benker og knagger. Dusjsoner må ha begrenset innsyn fra resten av garderoben. (Garderobene på Gol samfunnshus er formålstjenlige: 3 sett garderober, 10,2mx 10,3m inkl. toalett). Markerte soner for utesko og innesko. Det bør dimmensjoneres og legges til rette for klatre-/buldrevegg under bygginga.

15 Romprogram Ny skole i Gol trinn - Nettoareal- Heimeområde side Spes.ped.avd. side SFO side Administrasjon side Personal side Renhold, vedlikehold side Kunst og håndverk side Naturfag side Mat og helse side Musikk side SKOLEN 6140 Kroppsøving side

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER

NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER Versjon 020514 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Nasjonale føringer... 5 4 Dag- og

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no

NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no NORDISKE STJERNEKRAV Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Medlem av Nordisk Campingråd / EFCO&HPA Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no 2.utgave: 1. februar 2008 INNHOLD Praktisk informasjon.

Detaljer

Kjøkkenet. - valg og løsninger

Kjøkkenet. - valg og løsninger Kjøkkenet - valg og løsninger Innledning I denne veilederen gir vi råd om valg og tilpasning av kjøkken. Veilederen bygger på brukererfaringer, innspill fra fagfolk og offentlige etater, samt litteratur.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Evaluering av sykehjem. 20. november 2003. Karin Høyland. SINTEF Arkitektur og byggteknikk 2003-11-27 1

Evaluering av sykehjem. 20. november 2003. Karin Høyland. SINTEF Arkitektur og byggteknikk 2003-11-27 1 Evaluering av sykehjem 20. november 2003 Karin Høyland SINTEF Arkitektur og byggteknikk 2003-11-27 1 Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud? Erfaringer fra tre nye sykehjem. Desember 2001 Oppdragsgiver: Bergen

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Heidi Johansen, ergoterapispesialist i allmennhelse TRS 2004, revidert desember 2006 og september 2011. Artikkelen inneholder praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer