Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous"

Transkript

1 1 HELSERELATERT LIVSKVALITET OG SYSTEMATISERT REHABILITERING ETTER HJERTETRANSPLANTASJON Intensivt i Oslo 27.mai 2014 Katrine Rolid MSc, spesialfysioterapeut Kreft-,kirurgi- og transplantasjonsklinikken,ous

2 2 Disposisjon 2

3 3 Bakgrunn Mastergradsprosjektet var del av et doktorgradsprosjekt som Måling av helserelatert livskvalitet etter HTx er en viktig del av oppfølgingen av HTx pasienter. Som fysioterapeut og del av et tverrfaglige team var jeg interessert i å få mer kunnskap om hva som er forbundet med god og med redusert helserelatert livskvalitet etter HTx Økt kunnskap om helserelatert livskvalitet etter HTx kan bidra til bedre rehabilitering etter HTx 3

4 4 Problemstilling Hovedmålet: Kartlegge helserelatert livskvalitet hos medisinsk stabile hjertetransplanterte 1-8 år etter HTx Delmål: Undersøke assosiasjon mellom forskjellige uavhengige variabler og helserelatert livskvalitet Er det forskjell mellom hjertetransplantertes helserelaterte livskvalitet sammenlignet med en alders- og kjønnsjustert referansepopulasjon? 4

5 5 Helserelatert livskvalitet Teoretisk modell etter Wilson og Cleary (1995) Characteristics of the Individual Symptom Amplifiaction Personality Motivation Values Preferences Biological and Physiological variables Symptom Status Functional status General Health Perceptions Overall Quality of Life Psychological Supports Social and Economic Supports Social and Psychological Supports Characteristics of the Enviroment Nonmedical factors 5

6 6 Utvalg 52 HTx fra hele Norge 37 menn, 15 kvinner Gjennomsnittsalder år ( år) 4 2 år etter HTx

7 7 Design og metode Tverrsnittstudie Måleinstrumenter: Spørreskjema: Helserelatert livskvalitet Sosiodemografiske forhold, symptomer på angst og depresjon Funksjonstester Blodprøver, blodtrykk, KMI

8 8 Short form - 36, versjon 2 Generisk spørreskjema 36 spørsmål Måler helserelatert livskvalitet på 8 skalaer ; Fysisk funksjon (PF) Fysisk rollebegrensning ( RP) Kroppslig smerte (BP) Generell helse (GH) Vitalitet ( VT) Sosial funksjon ( SF) Emosjonell rollebegrensning (RE) Mental Helse ( MH) 2 sumskår : Fysisk helse sumskår ( PCS), Mental helse sumskår ( MCS) Normbaserte skår (gjennomsnitt )

9 9 Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) Sykdomsspesifikt spørreskjema relatert til helserelatert livskvalitet ved hjertesvikt 23 spørsmål Måler helserelatert livskvalitet på 6 skalaer Fysiske begrensninger Symptomer Stabilitet av symptomer Sosiale begrensninger Selvmestring Livskvalitet 2 sumskår : Funksjonsstatus sumskår og Klinisk sumskår skala, høyere skår bedre helserelatert livskvalitet

10 10 SF- 36 Forskjellen mellom den yngste og den eldste halvdelen av materialet og materialet totalt. SF -36 N=24 N=26-27 p Totalt N=50-51 Fysisk funksjon (PF) , Fysisk rollebegrensing (RP) , Kroppslig smerte (BP) , Generell helse(gh) ,7 527 Vitalitet (VT) ,6 538 Sosial funksjon(sf) ,2 518 Emosjonell rollebegrensning (RE) , Mental helse( MH) , Sumskår fysisk helse (PCS) , Sumskår mental helse (MCS) ,

11 KCCQ Subskalaene skåres fra 0-100, høyere skår indikerer bedre helserelatert livskvalitet år n=22-24 Gj. SD 58 år n=22-27 Gj. SD p Totalt Fysiske begrensinger , Stabilitet av symptomer Symptomer ,8 939 Livskvalitet , Sosiale begrensninger , Mestringstro , Klinisk sumskår ,7 938 Funksjonsstatus sumskår ,1 938

12 Sammenligning med alders- og kjønnsjustert referansepopulasjon 12 Hjertetransplanterte hadde lik eller bedre skår på helserelatert livskvalitet sammenlignet med alders- og kjønnsjustert referansepopulasjon i USA SF-36 skår Norm, n = PF RP BP GH VT SF RE MH PCS MCS

13 13 Begrensninger Mastergradsprosjektet som del av en RCT Lavt antall pasienter? Det var en naturlig seleksjonskjevhet pga. inklusjons- og eksklusjonskriteriene i studien

14 14 Styrke ved studien Personlig innsamling av spørreskjema Fikk anledning til å undersøke assosiasjoner mellom flere ulike variabler

15 15 Takeffekt Oppstår når en høy andel av pasientene skårer høyest mulige skår på et spørreskjema Reduserer spørreskjemaets sensitivitet og responsitivitet

16 16 Takeffekt Vi hadde en takeffekt på alle skalaene i KCCQ og på flere av skalaene i SF- 36 KCCQ og SF- 36 ser ut til å være mindre egnet for å skille mellom grupper samt fange opp eventuell påvirkning av helserelatert livskvalitet hos medisinsk stabile HTx 1 8 år etter HTx

17 17 Effekt av intervalltrening. Forskjell mellom gruppene SF- 36 Generell helse Treningsgruppe Kontrollgruppe Gjennomsnittsdifferanse mellom gruppene Baseline Oppfølging Baseline Oppfølging [ 95% KI] VAS * T test [ 1,13] 0, [24,54] < 0,001 p Visuell analog skala mm I hvor stor grad opplever du at deltakelsen i denne studien har bedret din generelle helse og tilværelse?

18 18 Multivariate analyser Å være i arbeid, VO2peak og alder* var assosiert med økt helserelatert livskvalitet Alder*, symptomer på angst og depresjon var assosiert med redusert helserelatert livskvalitet * Økende alder var assosiert med redusert fysisk helse, mens økende alder var assosiert med økt mental helse 18

19 19 Betydning for klinisk praksis Arbeidskapasitet og helserelatert livskvalitet Symptomer på angst og depresjon og helserelatert livskvalitet Betydningen av å tilrettelegge for trening Katrine 19 Rolid

20 Kvalitetsskringsprosjekt,OUS 2013

21 21 Bakgrunn for prosjektet HTx pasienter er disponert for flere alvorlige komplikasjoner både på kort og lang sikt Det er vist at HTx pasienter har redusert livskvalitet og arbeidskapasitet sammenlignet med alders- og kjønnsjustert referansepopulasjon Systematisk trening er en viktig del av rehabiliteringen for å motvirke dette og oppnå bedre livskvalitet og arbeidskapasitet Liggetiden for hjertetransplanterte er blitt kortere og kortere de siste årene. Treningsperioden i spesialisthelsetjenesten blir av den grunn begrenset Viktig at overføringen til primærhelsetjenesten skjer via tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Vi i spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt til primærhelsetjenesten

22 - og fra Dep Aktualisert etter samhandlingsreformen 22

23 23 Finansiering Støttet av Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Norsk fysioterapeutforbund ) Prosjektperiode 1 år i 2013 Frikjøpt i 30 % - 40 % stilling ( 1,5-2 dager i uken)

24 24 bedre rehabiliteringen av nylig

25 25 Utvalg Alle medisinsk stabile hjertetransplanterte pasienter henvist til rehabilitering / fysioterapi etter HTx Anslagsvis 30 HTx i prosjektperioden Vurdering av pasientene foregikk i samarbeid mellom fysioterapeuter på RH, leger og TX- sykepleiere på Kardiologisk avdeling

26 26 Rehabiliteringen hva er viktig Tett oppfølging av fysioterapeut på RH og deretter i nært samarbeid med fysioterapeuter i de respektive kommuner Utholdenhetstreningen : Sykling eller gange i ca. 45 min. med økende intensitet ( tilsvarende intensitet på Borgs skala) Styrketrening: Over- og underekstremiteter, samt stabilitetstrening av mage- og ryggmuskulatur Bevegelighetstrening Startfasen lav intensitet. Utover i rehabiliteringsperioden gradvis økende intensitet. 2-3 økter i uken ( individuelt tilpasset) Trene med pulsklokke og all trening skal loggføres i treningsdagbok

27 27 Målemetoder Tester ved 8-12 ukers kontroll og 1 års kontroll Testene skal helst være utført før første time hos lokal fysioterapeut ( her gjør vi enkelte unntak ). Maksimalt oksygenopptak ( VO2peak ) Testes på tredemølle Muskelstyrke Utholdende og maksimal styrke, isokinetisk test Cybex 6000 Kroppssammensetning Testes på en impedansvekt. Muskelmasse, benvev, vann, fettprosent Helserelatert livskvalitet Måles med SF- 36 V2

28 Oksygenopptak på tredemølle og Cybex

29 29 Telefonsamtale og føring av treningslogg Fysioterapeutene som deltar i prosjektet sender inn treningslogg etter 3 mnd. og 6 mnd. Jeg kontakter fysioterapeuter pr. telefon ved 3 mnd. og 6 mnd. trening Pasienten tar selv med treningslogg fra egentreningsperiode etter siste fysioterapitime og frem til 1 års kontroll

30 30 High Intensity Training in de novo heart Transplant recipients Scandinavia Forskningsstudie parallelt med kvalitetsikringsprosjekt

31 31 Forskningsstudie parallelt PhD/fysioterapeut Kari Nytrøen,post docstudie. Prosjektansvarlig Lars Gullestad, kardiologisk avdeling PhD stipendiat,lege Marianne Yardley Min rolle: Prosjektmedarbeider, inklusjon, testing og instruksjon av pasientene både intervallgruppe og kontrollgruppe Samarbeid med fysioterapeut i primærhelsetjenesten Frikjøpt 20 % 2014

32 32 Målemetoder Samme målemetoder mht. til fysisk aktivitet som i kvalitetssikringsstudien Noen flere medisinske tester RCT Intervalltrening vs. Vanlig fysioterapi Trening i 8-9 mnd. Resultatene fra HITTS kan endre treningsprinsippene vi gir til nytransplanterte HTx

33 Samarbeid med fysioterapeutene i primærhelsetjenesten Opprettet kontakt med 34 fysioterapeuter i privat praksis i alle landsdeler i Norge (30 ulike kommuner, 15 fylker) 33 Opplever dialogen som god, de fleste har ikke trent HTx tidligere og gir uttrykk for engasjement Fysioterapeutene har mail og telefonnummer til oss i prosjektgruppa slik at vi alltid kan nås. Gir trygghet Har fått flere telefoner, opplever at vi kan utfylle hverandre, terskelen for å ringe oss er lav Fysioterapeuter i privat praksis har ofte bedre kunnskap enn oss mht. muskel- og skjelettlidelser

34 Eksempel samarbeid spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste 34 Har mange eksempler som kunne vært nevnt Skal fortelle om et konkret eksempel Viktig å huske på at rehabilitering etter HTx omfatter mer enn trening derfor ytterst viktig med tett oppfølging av primærhelsetjenesten HTx er ingen homogen gruppe

35 35 Treningslogger Får jevnlig inn treningslogger fra fysioterapeuter fra primærhelsetjenesten Noen sender utførlige rapporter og treningsprogram Takk til alle fysioterapeuter i privat praksis! Det er spennende å få ta del i oppfølgingen av pasientene.

36 36 Spørreskjema til fysioterapeuter i kommunen VAS- skala Hvor tilfreds er du med den skriftlige informasjonen du har fått fra fysioterapeuten i spesialisthelsetjenesten vedrørende opptrening av hjertetransplanterte pasienter? Median ( min- maks) 97 (41-100) 2. Hvor tilfreds er du med den muntlige kommunikasjonen mellom deg og fysioterapeuten i spesialisthelsetjenesten vedrørende opptrening av hjertetransplanterte pasienter? Median ( min- maks) 99 (82-100)

37 37 3. Er det noe du savner av informasjon fra fysioterapeuten i spesialisthelsetjenesten når det gjelder trening av hjertetransplanterte pasienter? lurer på.

38 38 Demografiske data. Baseline tredemølletest Kjønn Alder, gjennomsnitt ( SD) år (min.- maks) Tredemølletest (n= 27) 18 menn, 9 kvinner 23 menn, 12 kvinner 49 (14) (16-68) Gjennomsnitt ( SD) (min.- maks) VO2 peak (ml/kg/min) 22,6 (5) (12,6-33,1) % VO2peak 63 (11,5) (34-80,5) Maks hjertefrekvens % hjertefrekvens 134 (15) (96-162) 79 (11) (59-96)

39 Helserelatert livskvalitet, SF- 36 versjon 2 Normbaserte skår ( gjennomsnitt 50 (10) ) 39 N= 35 Gjennomsnitt ( SD) ( min- maks) Sumskår Fysisk helse (PCS) 43 (9) (22-62) Sumskår Mental helse (MCS) 54 (9) (25-66)

40 40 Målsetting f.o.m 2014 For kvalitetsprosjektet er målsettingen først og fremst å implementere nye oppfølgings- og testrutiner. Utvikle ny informasjon om trening etter HTx til pasienter og primærhelsetjenesten. Lage lister over privatpraktiserende fysioterapeuter med kjennskap til HTx HITTS undersøke effekt av intervalltrening vs. Moderat trening. Presentere prosjektet nasjonalt og internasjonalt Resultater fra HITTS Kan få konsekvenser for våre rutiner på sikt

41 41 Oppsummering Tett oppfølging er viktig Lav terskel for å ringe spesialisthelsetjenesten Trening er en av eikene i hjulet

42 42 Takk for oppmerksomheten! Illustrasjon : Livskvalitet på toppen av Oslo, Vettakolltoppen

43 43 Referanser Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Leivestad T, Fiane AE, Geiran OR. Overlevelse etter hjertetransplantasjon i Norge. Tidsskr Nor Laegeforen 2007;127(7): Rolid K. Helserelatert livskvalitet etter hjertetransplantasjon- en tverrsnittstudie [mastergrad], UiO, Burra P, De BM. Quality of life following organ transplantation. Transpl Int 2007 May;20(5): ) Kirklin JK, Young JB, McGiffin D. Quality of Life After Heart Transplantation. In: Kirklin JK, Young JB, McGiffin D, editors. Heart transplantation.new York: Churchill Livingstone; p Grady KL. Quality of life after heart transplantation: are things really better? Curr Opin Cardiol 2003 Mar;18(2): Feurer ID, Speroff T, Harrison C, Wright PC. Health- related quality of life before and after solid organ transplantation. Measurement consideration, reported outcomes, and future directions. Minerva Chir 2002 Jun;57(3): Cupples S, Dew MA, Grady KL, De GS, Dobbels F, Lanuza D, et al. Report of the Psychosocial Outcomes Workgroup of the Nursing and Social Sciences Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation: present status of research on psychosocial outcomes in cardiothoracic transplantation: review and recommendations for the field. J Heart Lung Transplant 2006 Jun;25(6): Wilson IB, Cleary PD. Linking clinical variables with health- related quality of life. A conceptual model of patient outcomes. JAMA 1995 Jan 4;273(1): Ware JE, Kosinski M, Bjorner BJ, Turner- Bowker D, Gandek B, Maurish ME. Users manual for the SF36V2 Health survey. 2nd ed. Lincon,RI:QualityMetric Inc.; Green CP, Porter CB, Bresnahan DR, Spertus JA. Development and evaluation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire: a new health status measure for heart failure. J Am Coll Cardiol 2000 Apr;35(5): Pettersen KI, Reikvam A, Rollag A, Stavem K. Reliability and validity of the Kansas City cardiomyopathy questionnaire in patients with previous myocardial infarction. Eur J Heart Fail 2005 Mar 2;7(2): Terwee CB, Bot SD, de Boer MR, van der Windt DA, Knol DL, Dekker J, et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. J Clin Epidemiol 2007 Jan;60(1): Nytroen K, Rustad LA, Aukrust P, Ueland T, Hallen J, Holm I, et al. High- intensity interval training improves peak oxygen uptake and muscular exercise capacity in heart transplant recipients. Am J Transplant 2012 Nov;12(11): Nytroen K, Rustad LA, Gude E, Hallen J, Fiane AE, Rolid K, et al. Muscular exercise capacity and body fat predict VO(2peak) in heart transplant recipients. Eur J Prev Cardiol 2014 Jan;21(1):

44 44 Referanser forts. Nytroen K, Myers J, Chan KN, Geiran OR, Gullestad L. Chronotropic responses to exercise in heart transplant recipients: 1- yr follow- up. Am J Phys Med Rehabil 2011 Jul;90(7): Nytroen K, Rustad LA, Erikstad I, Aukrust P, Ueland T, Lekva T, et al. Effect of high- intensity interval training on progression of cardiac allograft vasculopathy. J Heart Lung Transplant 2013 Nov;32(11): Hermann TS, Dall CH, Christensen SB, Goetze JP, Prescott E, Gustafsson F. Effect of High Intensity Exercise on Peak Oxygen Uptake and Endothelial Function in Long- Term Heart Transplant Recipients. Am J Transplant 2011 Jan 10. Haykowsky M, Taylor D, Kim D, Tymchak W. Exercise training improves aerobic capacity and skeletal muscle function in heart transplant recipients. Am J Transplant 2009 Apr;9(4): Nytroen K, Gullestad L. Exercise after heart transplantation: An overview. World J Transplant 2013 Dec 24;3(4): Nytrøen K, Gullestad L. Trening etter hjertetransplantasjon gamle prinsipper for fall. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2030.

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2002 17. ÅRGANG Trening for gravide idrettsutøvere Behandling av bekkenløsning Kvinnelige utøvertriaden Astmabehandling

Detaljer

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske - Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre Notat fra Kunnskapssenteret juni 2010 Bakgrunn og formål: Det gjøres mange lokale brukerundersøkelser i det norske helsevesenet.

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor?

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Keiwan Salimi, kull 2008 Veileder :

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer