Utredning- Frisklivssentral i Alta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning- Frisklivssentral i Alta"

Transkript

1 Utredning- Frisklivssentral i Alta Av Alta kommune - 1 -

2 Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster samt forslag til helse og omsorgsplan, kan frisklivssentraler være et ledd i kommunens styrking av forebyggende helsetjenester og individog grupperettet folkehelsearbeid. Frisklivssentraler kan styrke broen mellom medisinsk behandling og egenmestring. Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner. Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakerne videre til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Samarbeid med frivillige, private og offentlige aktører er sentralt, og frisklivssentralen bør ha god oversikt over aktuelle lokale lavterskeltilbud. Dette vil skje i nært samarbeid med kommunens øvrige satsing på folkehelse og FYSAK. Frisklivskonseptet starter med en henvisning, oftest fra fastlegen. Henvisningen utløser en innkalling til en systematisert helsesamtale som inkluderer en fysisk test. På bakgrunn av kartlegging og motiveringsarbeid, tilpasses trening i treningsgrupper, kostveiledning og veiledning i forhold til tobakksvaner. Denne reseptperioden varer i 12 uker og drives i regi av Frisklivssentralen. Helsesamtale II oppsummerer og vurderer effekt av tiltakene. Vurderingen legges til grunn for videre plan og for å kunne gi tilbakemelding til henviser. Når deltakeren vurderes som klar for neste steg, veiledes han/hun ut til ordinære aktivitetstilbud i kommunen eller til egentrening. Frisklivssentralen opprettholder kontakt og oppfølging i minimum ett år etter første helsesamtale. På bakgrunn av tall fra andre kommuner, vil anslagsvis 350 personer i året henvises til Frisklivssentralen i Alta kommune. Det stilles krav om minimum én fulltids ansatt Frisklivsleder. Det foreslås å lokalisere Frisklivssentralen til Alta helsesenter, og organisere tiltaket som et tilbud ved rehabiliteringsavdelingen ved Helseavdelingen i Alta kommune. For å nå ønsket målgruppe, kreves et helhetlig og solid økonomisk, faglig og sosialt forankret tilbud. Tiltaket krever flere ressurser pr. deltaker, enn de ordinære folkehelsetilbudene i kommunen. Anbefalingen i denne utredningen er å opprette Frisklivssentral i Alta kommune

3 Innholdsfortegnelse: Sammendrag Bakgrunn Lover og nasjonale føringer Helseutfordringene i Norge Samfunnsøkonomiske gevinster Utvikling av frisklivssentraler i norske kommuner Folkehelsearbeid i Finnmark fylke (regionalt) Folkehelsearbeid i Alta kommune Er det behov for frisklivssentral i Alta kommune? Definisjoner og begrepsavklaringer Målsetting Målgruppe Beskrivelse av frisklivssentral Beskrivelse av frisklivskonseptet Behov for kompetanse og personell: Lokaler Hvordan organiserer vi Frisklivssentralen for å nå dem som trenger det mest? Økonomi Vurdering/diskusjon: Hvorfor frisklivssentral? Helsegevinst Organisering og lokalisering Frisklivssentral på anbud Gjennomføring Hvor stor pågang kan vi regne med? Samarbeidspartnere Konklusjon: Fremdriftsplan VEDLEGG:

4 1.0 Bakgrunn 1.1 Lover og nasjonale føringer Kommunehelsetjenesteloven stiller krav om at kommunen ved sin helsetjeneste skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. I forslagene til nye helselover, helse- og omsorgsplanen og samhandlingsreformen er det økt fokus på folkehelse og forebyggende helsearbeid. Kommunene skal i sitt arbeid fremme helse ved å stimulere til positive faktorer og fjerne risikofaktorer. Det skal iverksettes tiltak for å utjevne de økende sosiale helseforskjellene. Folkehelsearbeidet omfatter strukturelle tverrsektorielle tiltak og individrettede tiltak i risiko- grupper. Helsedirektoratet lanserte i februar 2011 en ny veileder for kommunale frisklivssentraler. Helsedirektoratet anbefaler opprettelse av Frisklivssentraler i alle landets kommuner. Under følger en oversikt over aktuelle lover og nasjonale føringer som ligger til grunn: Lover: Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) 1-2, formål: Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen. Forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) 1-1 Lovens formål Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig

5 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven 5. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. Forslag til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 1 Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen bør legge til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 20 og 25, - 5 -

6 b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt. 6 Mål og planlegging Oversikten etter 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter 5 annet ledd. 7 Folkehelsetiltak Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkoholog annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Veiledere og rapporter: Helsedirektoratet Veileder for frisklivssentral Helsedirektoratet IS-1/ Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 Helsedirektoratet Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle 2010 Helse- og omsorgsplanen ( ) St. meld nr 47 ( ) - Samhandlingsreformen Helsedirektoratet 2008, Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet St. meld nr. 20 ( ) - Sammen for fysisk aktivitet Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Oppfølgingssystemer til Grønn resept Rapporten Skapes helse, skapes velferd helsesystemets rolle i det norske samfunnet. St. meld. nr. 16 ( ) - Resept for et sunnere Norge - 6 -

7 1.2 Helseutfordringene i Norge Helseutfordringene i Norge i dag preges av kroniske ikke- smittsomme sykdommer som i stor grad kan knyttes til helserelatert atferd: Antall personer med type 2-diabetes er doblet de siste 30 år En av fem voksne har fedme Antall personer over 67 år i Norge vil øke fra i 2008 til 1,6 millioner i Dette vil bety en økt andel som lever med kroniske sykdommer WHO anser fysisk inaktivitet, usunt kosthold, røyking og høyt alkoholforbruk for å være blant de sju største risikofaktorene for den totale sykdomsbyrden i den vestlige verden. Blant de resterende største risikofaktorene finner vi høyt blodtrykk, høyt kolesterol og overvekt, som alle blir påvirket av de nevnte helseatferdene Opp mot 80 % av alle tilfeller av hjerte- og karsykdommer, slag og type 2-diabetes, samt over en tredjedel av alle krefttilfeller, kan forebygges ved å redusere tobakksbruk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og risikofylt bruk av alkohol Gode levevaner gjennom hele livet har stor betydning for funksjonsevnen i alderdommen. I Norge er 80 % av den voksne befolkningen for lite fysisk aktive i forhold til gjeldende anbefalinger om minst 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet Kostholdet har bedret seg på flere områder, men fortsatt er inntaket av frukt og grønt lavere enn anbefalt, og salt- og sukkerforbruket er for høyt 21 % av den voksne norske befolkningen røyker daglig I dagens Norge er tilstrekkelig daglig fysisk aktivitet blitt et spørsmål om å ta bevisste valg. Noen mennesker er i en tilstand der de trenger tett oppfølging for å kunne gjennomføre gode tiltak for egen helse og oppnå den gode følelsen av egen mestring. Det er behov for kommunale kvalitetssikrede oppfølgingstilbud som kan hjelpe grupper og individer som ikke nås av eksisterende tilbud, til å øke fysisk aktivitet, få et bedre kosthold og/eller slutte å røyke. Dette er et tiltak i henhold til kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. Evalueringer av Grønn resept viser at leger ønsker slike henvisningstilbud fra aktuelle pasienter Det vises her til veileder for kommunale frisklivssentraler. 1.3 Samfunnsøkonomiske gevinster Mange ulike rapporter synliggjør de samfunnsøkonomiske gevinstene ved endring i helseatferd. Her er noen eksempler: Sykdommer relatert til helseatferd medfører både direkte og indirekte et betydelig velferdstap: tap av mange leveår med god livskvalitet (QUALYs), tap av mange gode år i arbeidslivet og store kostnader til behandling i helsevesenet. (Folkehelsearbeid veien til god helse for alle. Helsedirektoratet 2010) en fysisk inaktiv 55-åring som øker sitt aktivitetsnivå slik at han tilfredsstiller anbefalingene, vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom. (Vunne kvalitetsjusterte leveår (QUALYs) ved fysisk aktivitet. Helsedirektoratet 2010) Hvert år dør om lag 6700 personer av sykdommer forårsaket av røyking. Hver av dem har i gjennomsnitt tapt elleve leveår. (Folkehelserapport Folkehelseinstituttet 2010) - 7 -

8 For en person som er fysisk inaktiv, røyker og er overvektig kan man forvente et tap av kvalitetsjusterte leveår (QUALYs). (Folkehelsearbeid veien til god helse for alle. Helsedirektoratet 2010) I et livsløpsperspektiv vil en fysisk aktiv person (30 minutters moderat daglig fysisk aktivitet) i gjennomsnitt forvente å leve 3,25 år lengre enn en inaktiv person. (Vunne kvalitetsjusterte leveår (QUALYs) ved fysisk aktivitet. Helsedirektoratet 2010) Sosial- og helsedirektoratet anbefaler å anvende kr som beste midlertidige anslag for et statistisk leveår med full helse. (Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser. (Helsedirektoratet 2007) Et viktig budskap i Samhandlingsreformen er at de forebyggende helsetjenestene i kommunene skal styrkes. I rundskriv IS-1/2011 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 har Helsedirektoratet utpekt flere aktiviteter/ satsningsområder i 2011 innen dette området. Et av satsningsområdene for å styrke det forebyggende helsearbeidet er å etablere og utvikle frisklivstilbud i alle kommuner. 1.4 Utvikling av frisklivssentraler i norske kommuner Det er utviklet lavterskeltilbud gjennom flere prosjekter støttet av Helsedirektoratet. Modum kommune var tidlig ute og har gått opp mye av veien. Prosjekter bl.a. i Buskerud, Nordland og Vest-Agder har bidratt til en felles plattform. Frisklivssentralen og Opplandsmodellen er evaluert i rapporten: Oppfølgingssystemer til Grønn resept Konseptene er videre godt beskrevet og vurdert i Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (Helsedirektoratet 2008). Frisklivsmodellen muliggjør tett oppfølging og bruk av gruppedynamikk og likemannsarbeid, mens Opplandsresepten er lettere å administrere og direkte kopler personen til et aktivitetstilbud i frivillig eller kommersiell sektor. Rapporter fra de ulike prosjektene er grunnlaget for den nye veilederen for frisklivssentraler. Det er til nå utviklet Frisklivssentraler i over hundre av landets kommuner. 1.5 Folkehelsearbeid i Finnmark fylke (regionalt) Finnmark fylkeskommune har fokus på folkehelsearbeid. Fra sentralt hold er fylkeskommunen pålagt å være en pådriver og premissleverandør for kommunene. De forvalter tilskuddsordninger til folkehelsetiltak. 1.6 Folkehelsearbeid i Alta kommune Kommunestyret i Alta kommune vedtok i mai 2010 en strategi for videre arbeid med folkehelse i Alta kommune. Strategien skal bidra til: a) at Alta kommune jobber helhetlig, strategisk og systematisk for å bedre folkehelsen i lokalsamfunnet b) at folkehelsesatsingen i Alta kommune synliggjøres som fokusområde i kommuneplanens handlingsdel for c) at man innen 2011 sikrer at folkehelse forankres i kommunale virksomhetsplaner d) at innbyggerne i Alta tar valg som fremmer gode levevaner for egen helse

9 Alta kommune har inngått partnerskap med Finnmark fylkeskommune om folkehelsearbeid. Det er nedsatt en tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune som ledes av kommuneoverlegen. Fokusområder innen folkehelse i Alta i 2011, er: Informasjon om folkehelse i egen sektor Fysisk aktivitet og friluftsliv Frisklivssentral. Alta kommune er gitt økonomiske midler fra Finnmark fylkeskommune, både til generelt folkehelsearbeid, tilskudd til lag og foreninger innen fysisk aktivitet og friluftsliv, samt til etablering og drift av frisklivssentral. I arbeidet med frisklivssentral er det perioden engasjert en prosjektleder. Prosjektleder Anne Strand Bjørnstad har hatt ansvar for utarbeidelse av utredning om frisklivssentral i Alta. I tillegg har det vært etablert en ressursgruppe for frisklivssentralen, bestående av nestleder helse- og sosialsektoren Ingunn Torbergsen, kommuneoverlege Frode Øvrejord og helsekonsulent Kristin Tørum. Den tverrsektorielle folkehelsegruppen i kommunen samt arbeidsgruppe FYSAK er gitt informasjon underveis i prosessen med utredning av frisklivssentral. I virksomhetsplanen for Alta kommune i 2011 er tiltak nr. 100 å utrede og eventuelt etablere frisklivssentral i Alta

10 2.0 Er det behov for frisklivssentral i Alta kommune? Alta kommune er en god kommune å bo i for mange, og har et mangfold av aktivitetstilbud og kulturtilbud. Figuren under viser eksempler på folkehelsearbeidet i Alta. I tillegg er alle lag og foreninger, frivillige organisasjoner, næringslivet etc. viktige aktører i folkehelsearbeidet i Alta. I folkehelsearbeid er det viktig å ha et koordinerende ledd. Sirkelen i midten kan på sikt endres til ressurssenter for folkehelse i Alta kommune. En frisklivskoordinator vil være en viktig bidragsyter i folkehelsearbeidet i kommunen. Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta Tilpasset aktivitet Fritid med bistand, treningskompis Miljøuka i Alta Fysisk aktivitet i skoler og barnehager Frisklivssentral? FYSAKgruppe Folkehelse i Alta Nærværsteamet i Alta kommune Trimtilbud i Alta, Eks: Alta 10- toppers Byløyperennet Skiløyper kjøring og merking i by og fjell Sykkelbyprosjektet FRI røykfrihet i ungdomsskol er

11 Til tross for mange gode tiltak innen folkehelsearbeidet i Alta, så vet vi at det i Alta også finnes mange som har helsemessige utfordringer. Alta har, som i landet for øvrig, et økende vektproblem i befolkningen og økt forekomst av helseatferdsrelatert sykdom. Det er nye utfordringer i forhold til helse og innvandringsgrupper, sosiale helseforskjeller, inaktivitet blant barn, inaktivitet blant arbeidsledige og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Noen helserapporter utpeker de tre nordligste fylkene som høyrisikoområde for å utvikle overvekt. I folkehelsestatistikker, ser det ut til at overvekt og kvinner, overvekt og barn, langtidssykemeldinger og tobakksrelatert sykdom er mer utpreget i Alta enn i landet for øvrig. På den annen side viser statistikk at lungekreft blant menn gledelig nok er i nedgang i Finnmark, noe som relateres til en positiv endring mot mindre røyking blant mennene. Dette viser at forebyggende helsearbeid kan gi betydningsfulle positive resultater

12 3.0 Definisjoner og begrepsavklaringer Hentet fra Veileder for kommunale Frisklivssentraler (Helsedirektoratet 2011) Frisklivstilbud: Individ og grupperettede tiltak for å fremme god helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap. Frisklivssentral (FLS): Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. Frisklivsresept/henvisning: Blankett for henvisning til Frisklivssentral eller medisinsk- /sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk ved Frisklivssentralen. Grønn resept: Taksten for allmennleger gjelder to diagnoser: høyt blodtrykk og type 2- diabetes. Pasienter som får Grønn resept kan henvises til frisklivssentraler der de får tett oppfølging og tilbud om motivasjonssamtale, gruppetrening, kostholdskurs og røykesluttkurs. Reseptperiode: Tidsavgrenset tett oppfølging ved en Frisklivssentral. Helseatferd: Atferd og vaner som har stor betydning for helsen. Noen av de mest kjente eksemplene er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler. Folkehelsearbeid: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Helsefremmende arbeid: Prosess som gjør at den enkelte så vel som fellesskapet får mer kontroll over forhold som virker inn på helsa, og som dermed gjør den enkelte i stand til å bedre sin egen helse. Sykdomsforebyggende arbeid: Innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær forebygging), alternativt forhindre forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundær forebygging), alternativt minske følgene sykdommen får for funksjon og livskvalitet (tertiær forebygging). Habilitering og rehabilitering: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og med flere aktører som samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

13 Lavterskeltilbud: Kjennetegnes ved at de er lett tilgjengelige fysisk, sosialt og kulturelt. Barrierer for deltakelse er bygget ned slik at det blir enklere å delta. Lavterskeltilbud krever ikke henvisning, de er åpne for alle. Frisklivsresept er et strukturert oppfølgingstiltak med henvisning, og er derfor pr. definisjon ikke et lavterskeltilbud. Frisklivssentralen fungerer i tillegg som et lavterskeltilbud ved å tilby veiledning, råd og eventuell oppfølging til personer som oppsøker frisklivssentralen på eget initiativ uten henvisning. Endringsfokusert veiledning/motiverende samtale: En kombinasjon av støttende og empatisk veiledning som bygger på teori om at mennesker i større grad følger opp de endringsmålene man selv formulerer og forsvarer. Er en dokumentert effektiv metode for å hjelpe personer til å endre helseatferd når den benyttes av kompetent personell. Hentet fra nettsiden til Helsedirektoratet Bra Mat: "Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg. Bra mat er basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning og tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ikke primært for behandling og skal ikke erstatte individuell veiledning fra autorisert personell. Kostholdskurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer

14 4.0 Målsetting Etablering av frisklivssentral i Alta har følgende hovedmål: Frisklivssentralen skal være et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal ha et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. Frisklivssentralen skal gjøre deltakeren i stand til å foreta positive atferdsvalg for egen helse. 5.0 Målgruppe Frisklivssentralen vil ha følgende målgrupper: Mennesker som har eller er i risiko for å utvikle livsstils relatert sykdom, og som vurderes å ha nytte av en endring i levevaner med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakksvaner. Livsstilsrelaterte sykdommer er eksempelvis diabetes, kreft, hjerte-kar sykdom, metabolsk syndrom, overvekt og fedme, osteoporose/ beinhelse, muskel- og skjelettlidelser, revmatisme, astma, KOLS og lettere psykiske lidelser. Frisklivssentralen kan opprette tilbud til spesielle grupper, eksempelvis barn med overvekt, unge voksne med varig funksjonsnedsettelse, innvandrergrupper, flyktninger, arbeidsledige, langtidssykemeldte, personer med lettere psykisk lidelser, personer med rusproblemer eller andre. Enkelte av disse gruppene fordrer et nært samarbeid med instanser som for eksempel helsesøstertjenesten, bistandsavdelingen, interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Inaktive samt overvektige barn er en veldig aktuell målgruppe. Det vises her til erfaringer fra forskningsprosjektet Aktivitetsskolen. Barn og ungdom som har utviklet fedme vil være aktuelle for å få oppfølging via Frisklivssentralen, hvor flere fagfelt kan samarbeide om et helhetlig opplegg

15 6.0 Beskrivelse av frisklivssentral Frisklivssentraler har tilbud til grupper og individer som ikke nås av eksisterende tilbud om hjelp til å bli mer fysisk aktiv, å få et bedret kosthold og å slutte å røyke (Veileder frisklivssentraler) Frisklivskonseptet starter med en henvisning, oftest fra fastlegen. Henvisningen utløser en innkalling til en systematisert helsesamtale som inkluderer en fysisk test. På bakgrunn av kartlegging og motiveringsarbeid, tilpasses trening i treningsgrupper, kostveiledning og veiledning i forhold til tobakksvaner. Denne reseptperioden varer i 12 uker og drives i regi av Frisklivssentralen. Helsesamtale II oppsummerer og vurderer effekt av tiltakene. Vurderingen legges til grunn for videre plan og for å kunne gi tilbakemelding til henviser. Når deltakeren vurderes som klar for neste steg, veiledes han/hun ut til ordinære aktivitetstilbud i kommunen eller til egentrening. Frisklivssentralen opprettholder kontakt og oppfølging i minimum ett år etter første helsesamtale. 6.1 Beskrivelse av frisklivskonseptet 1. Bruker tar kontakt eller henvises fra lege eller andre samarbeidspartnere 2. Bruker innkalles til Helsesamtale I 3. Bruker deltar i 12 uker reseptaktivitet trening, kostveiledning/tobakksavvenningskurs 4. Helsesamtale II, tilbakemelding, rapport og plan for videre aktiviteter 5. a) Ny reseptperiode b) Aktivitet videre i annen organisasjon, eller egentrening. 6. Oppfølgingssamtale etter 6.mnd og 1 år. Oppfølging ved behov. 1. Fastlegen/Frisklivsresepten Fastlegen viser seg å være svært viktig for å kunne fange opp brukere. Fastlegen har refusjonstaks for Grønn resept. I tillegg utarbeides Frisklivsresepten, et enkelt henvisningsskjema og en avtale mellom lege og pasient. NAV, fysioterapeuter, helsesøstre, tannhelsetjeneste og annet helsepersonell vil være viktige samarbeidspartnere, og kan også være mulige henvisere Frisklivssentralen har ansvar for å ta kontakt for avtale om helsesamtale I. 2. Helsesamtale I Innledningsvis tilbys en standardisert helsesamtale på min ved oppstart med vekt på motivasjon til atferdsendring. Det gjennomføres fysisk testing og det utarbeides plan for 12 ukers reseptaktivitet. 3. Reseptaktivitet Trening o To fellestreninger pr. uke ledet av fysioterapeut eller idrettspedagog. Treningen består av oppvarming, ulik kondisjonsfremmende aktivitet, styrketrening og avspenning/uttøyning. Treningen kan foregå ute, i basseng, eller i sal. o En gang i uka avsluttes treningen med å ta opp til diskusjon og informasjon om aktuelt tema knyttet til levevaner. I perioden søkes det å skape et positivt endringsmiljø, og legge grunnlag for nye relasjoner. Kostveiledning

16 o Kurs, individuell ernæringsveiledning og felles temadiskusjoner. o Kontakt med ernæringsfysiolog ved behov. Hjelp til tobakksavvenning o Kurs og individuell oppfølging, felles temadiskusjoner. 4. Helsesamtale II Etter 12 uker gjennomføres helsesamtale II med retest, evaluering og plan for videre aktivitet. Det kan innebære en ny reseptperiode eller annen aktivitet i f. eks. treningsstudio, basseng, lag og foreninger, eller egenaktivitet. Etter helsesamtale II sendes tilbakemelding til henviser. 5. a) Ny reseptperiode. Erfaring tilsier at mange vil trenge tett oppfølging lenger en 12 uker. I Helsesamtale II vil mange anbefales en ny reseptperiode. Spesielt motivasjonsnivå har betydning i en slik vurdering. b) Aktivitet videre i annen organisasjon, eller egentrening. Deltakere på vei ut av Frisklivssentralen og inn i lokale aktiviteter, er i en kritisk fase i forhold til å oppnå varig endring. Det er viktig at Frisklivssentralen gjør grundig arbeid med tanke på å kartlegge mulighetene lokalt for deltakeren og ønsker og behov hos deltakeren. Deretter kan tiltrettelegging og oppfølging tilpasses deltakerens behov. 6. Oppfølgingssamtale etter 6 mnd, og 1 år. Oppfølging ved behov. Frisklivssentralen tar kontakt med deltaker minimum 6 mnd etter oppstart og 1 år etter oppstart. Gjennom kontaktene vurderes behov for oppfølging i mellomperiodene og etter 1 år. For mange kan det være aktuelt med tett kontakt lenge. Frisklivssentralen vil være åpen for henvendelser fra deltakerne så lenge det er ønskelig. 6.2 Behov for kompetanse og personell: Tilstrekkelige ressurser og kompetanse, er en absolutt forutsetning for å gjennomføre faglig gode tilbud. Det kreves personell med kompetanse på helsesamtalen, motivasjon og fysisk testing. Frisklivsleder må ha kunnskap om påvirkningen den enkeltes helseatferd har på ulike helsebarometre og sykdommer. Instruktørene må ha god evne til motivasjon, aktivitetsvalg, og dosering av aktivitet. Det må være tilgjengelig kompetanse innen ernæring og kosthold. Det må være tilgjengelig kompetanse på tobakkens påvirkning, og motivasjon for å slutte. Frisklivsleder må være aktiv i forhold til omgivelsene slik at Frisklivssentralen gis et ansikt utad. Deltakelse i prosjekter kan gi mulighet for økonomiske midler og økt kunnskap. Det er den spesifikke kompetansen i Frisklivssentralen som gjør sentralen i stand til å bygge bro mellom behandling og aktivitetstilbud i kommunen

17 6.3 Lokaler Frisklivssentralen skal være et kompetansesenter og en møteplass med positive miljørelasjoner og trivsel. Det er ønskelig med en møteplass for deltakerne med en kaffekrok og minimum en enkel garderobe. Frisklivsleder må ha kontor som er egnet til å gjennomføre individuelle samtaler, og et sted til å gjennomføre fysiske tester. Frisklivssentralen må ha en adresse. Det er viktig med lokaler som er sentralt beliggende og med grei standard. Deltakerne skal ikke gjemmes bort. Nærhet til uteareal med skogsbilveier, stier og småkupert terreng er viktig. Frisklivssentralen skal være utgangspunkt for aktivitet, men det skal også utvikles aktivitetstilbud på flere arenaer og med andre utgangspunkter. Det kan være i svømmehall, i gymsal og ute. Det er en fordel med nær tilgang til: Møte og undervisningsrom Dusj og garderobe, låsbare skap Treningsrom og utstyr Mulighet for bassengtrening Utstyrsrom

18 7.0 Hvordan organiserer vi Frisklivssentralen for å nå dem som trenger det mest? Erfaring tilsier at fastlegene er sentrale for å nå målgruppa. I tillegg kreves et godt forankringsarbeid hos andre aktører innen helse og i lokalmiljøene. Tett oppfølging, kunnskap om sykdomsmekanismer, pedagogikk og mestringsstrategier er nødvendig for å nå målgruppa. Aktivitetshåndboka beskriver forutsetningen for å lykkes med fysisk aktivitet på resept på følgende måte: Leger og annet relevant helsepersonell må ha god kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og hvilke tiltak som er nødvendig for å støtte den enkelte pasient. Henviser må ha kjennskap til mottaksapparatet (innhold, kvalitet, sted) Helsepersonell henviser relevante pasienter til mottaksapparatet (aksept for ordningen) Etablering av hensiktsmessige mottaks- og oppfølgingssystemer for pasienter som får resept. Fysisk aktivitet på resept baseres på kommunestyrevedtak for å sikre god forankring Mottaksapparatet etableres på egnet sted i kommunen Et aktivt og kontinuerlig informasjonsarbeid rettet mot befolkning, helsepersonell og politiske organer som evner å holde et sterkt fokus på alle initiativ i lokalsamfunnet som støtter opp under fysisk aktivitet som helse og miljøfaktor. Sikre at det er kompetent personell og kvalitet på oppfølgingstiltak. Mottaksapparatet evner å sluse pasienter videre til egenorganisert aktivitet

19 8.0. Økonomi Fastlønnstilskudd fysioterapeut: Dersom frisklivsleder er fysioterapeut kan kommunen søke om fastlønnstilskudd. Dette er for tiden på kr ,- per år, og forutsetter at fysioterapeuten bruker minimum 50 % av arbeidstiden til kurativ virksomhet. Tilskudd: Finnmark Fylkeskommune - Midler til frisklivstilbud kap Alta kommune har i 2010 mottatt kr ,- i tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune til etablering og drift av frisklivssentral. Kr ,- har vært avsatt til forprosjektet utredning for Frisklivssentral i Alta. Resterende midler tenkes brukt til oppstart av frisklivssentralen. Finnmark Fylkeskommune har signalisert at vi vil få tilskudd også for 2011 og 2012 med henholdsvis kr ,- og kr ,-. Etter dette kan vi ikke påregne ytterligere tilskudd direkte relatert til frisklivssentral. Finnmark Fylkeskommune Tilskudd Partnerskap for folkehelsearbeidet I 2010 inngikk Alta kommune partnerskapsavtale om folkehelsearbeider med Finnmark fylkeskommune. I avtalen forplikter Finnmark Fylkeskommune seg til å bidra økonomisk til folkehelsetiltak forutsatt at kommunen også bidrar med tilsvarende beløp. Mange av kommunene som driver frisklivssentraler bruker partnerskapsmidlene til å finansiere ulike aktiviteter i regi av frisklivssentralen. Alta kommune mottok i 2010 kr ,- til generelt folkehelsearbeid samt kr ,- for tildeling til lag og foreninger med aktivitet innen fysisk aktivitet og friluftsliv, dette som en del av det lokale partnerskapet. De generelle folkehelsemidlene ble i 2010 benyttet til Byløyperennet, Alta 10- toppers og oppstart av utstyrssentral ved frivillighetssentralen. Det er signalisert at Alta kommune vil få noenlunde tilsvarende beløp i Egenandeler: Erfaring tilsier at det tar tid å bygge opp et frisklivstilbud, og at vi i en oppbyggingsfase må påregne lavere inntekter fra egenandeler. Prosjektmidler: Det finnes ulike prosjektmidler som kommunen kan søke på til prosjekter i regi av frisklivssentralen. Lønn: Dette omfatter lønnsutgifter til frisklivsleder. I tillegg avsettes det midler til å kunne lønne instruktører på timebasis, dette kan eks være kursholdere til Bra-mat kurs, innleie av instruktører til gruppeaktiviteter, osv

20 Budsjett Frisklivssentral: DRIFTSINNTEKTER SUM Fastlønnstilskudd fysioterapeut Egenandeler (150 deltakere x 300,- kroner) Kurs, foredrag Partnerskapsmidler Prosjektmidler Sum inntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn Frisklivsleder Instruktører på timebasis Kontormateriell (brosjyrer, reseptblokker, skjemaer med mer) Annonsering, informasjon Opplæring, kurs Husleie frisklivssentral Leie treningstimer (badeland, treningssaler, osv) Utstyr (gåstaver, strikker, med mer) Sum driftsutgifter SUM ÅRLIGE UTGIFTER OPPSTARTSKOSTNADER ÅR 1 SUM Utstyr Tilskudd Finnmark fylkeskommune Kontor (møbler, PC, etc) Testutstyr (tredemølle, ergometersykkel, BT-måler, pulsklokker, gåstaver, med mer) SUM OPPSTARTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER ÅR 1 SUM Inntekter Tilskudd fylkeskommunen SUM INNTEKTER Utgifter Oppstartskostnader SUM UTGIFTER DRIFTSKOSTNADER ÅR DRIFTSKOSTNADER ÅR 2 SUM Inntekter Tilskudd fylkeskommunen SUM INNTEKTER Utgifter Oppstartskostnader 0 SUM UTGIFTER DRIFTSKOSTNADER ÅR

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer