SMÅ RIMELEGE ROBUSTE BUSTADER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅ RIMELEGE ROBUSTE BUSTADER"

Transkript

1 SMÅ RIMELEGE ROBUSTE BUSTADER - Det er mogleg å byggje rimelege og robuste bustader også i dag, men det krev politisk vilje og handlekraft frå kommunane si side. Mabel Johansen, regiondirektør, Husbanken Region vest Oppsummering erfaringsseminar Husbanken Region Vest, Bergen 26. mars 2008

2 Oppsummering av Erfaringsseminaret 26. mars 2008 Høsten 2007 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Bergen kommune, Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), Stor-Bergen Boligbyggelag, og Vestlandske Boligbyggelag (Vestbo) og Husbanken. Målet med avtalen er fremskaffelse av små, rimelige og robuste boliger med gunstig finansiering som kan gi trygge og-gode boliger og bomiljø. På bakgrunn av denne avtalen er det opprettet et samarbeidsprosjekt mellom partene, hvor det skal prøves ut ulike løsninger. Det kan være småhusprosjekt med noe egeninnsats, modulproduksjon og fleksible løsninger basert på en fast ytre ramme. Hvert boligbyggelag tar ansvar for hvert sitt prosjekt, og bygger boliger hver, organisert som borettslag. Det er opprettet en styringsgruppe og en arbeidsgruppe hvor partene er representert. Styringsgruppen ledes av byråd for byutvikling Lisbeth Iversen. I styringsgruppemøte 2. november 2007 ble Husbanken bedt om å lage en arena for erfaringsutveksling for Bergen kommune og boligbyggelagene, med kommunene Stavanger, Meland, Lindås og Sola, som alle har sosial boligbygging i forskjellige varianter. Seminaret ble arrangert på Hotell Norge i Bergen 26. mars. De fire ovennevnte kommunene ble invitert til å holde innlegg, sammen med det danske arkitektfirmaet Juul og Frost. Innleggene følger vedlagt sammen med deltakerliste og dagsorden. Seminaret ble innledet av Lisbeth Iversen som fortalte om bakgrunnen for samarbeidsprosjektet. Bergen kommune vil stille med rimelige tomter, og Iversen presenterte her tomtene som er tiltenkt prosjektet. Selvbygging i Stavanger v/odd Kåre Kvelvane: Stavanger kommune har drevet selvbyggervirksomhet i 40 år, og har så langt fremskaffet ca 2000 boliger. Målsettingen er nå å fremskaffe 100 boliger i året. Prosjektet har en sterk kommunal styring. Boligene er på mellom 100 og 170 kvm. Tomtene er på kvm. De har bygget både eneboliger og rekkehus. Målgruppen er unge familier og kommunale leietakere. Tomtene blir tildelt ved loddtrekning mellom personer som fyller visse kriterier. Det som gjør boligene rimelige er at de bygger enkle boliger på små tomter, har en egeninnsats på timer, at de bruker delte entrepriser (til selvkost) og at kommunen er kontraktspart. I tillegg kommer stordriftsfordelen ved at de bygger mange like boliger. Boligene er godkjente for husbankfmansiering, og har gode kvaliteter. På grunn av urimelig stor forskjell mellom salgspris til prosjektdeltaker og salgspris ved videresalg, vurderer administrasjonen en form for prisregulering, men dette har de ikke fått politisk aksept for. De opplever ikke stor grad av spekulasjon. For å kunne betjene nødvendig gjeld må deltakerne ha en inntekt på

3 ,-. Dette er noe høyere enn man hadde tenkt seg i utgangspunktet. Det er en utfordring å få med dem som har lavest inntekt. Sjølvbyggjarprosjektet i Meland v/roar Hansen: Prosjektet er forankret i Boligsosial handlingsplan , og er et nasjonalt pilotprosjekt som skal søke nye veier for unge vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd og vanlig husbankfinansiering. Målgruppen for prosjektet er ungdom mellom 18 og 35 år som har vansker med å etablere seg på boligmarkedet. Prosjektet omfatter bolig, læring/utdanning og evt rehabilitering. Kommunen er prosjekteier og har styringsgruppe og prosjektgruppe. De samarbeider med eksterne parter. Kommunen har stilt med rimelige tomter. De har tjent på å ansette en egen byggeleder/opplæringsansvarlig. Selvbyggingen består blant annet av å bygge moduler. Man trenger 54 moduler for hvert hus. Selvbyggerne kler huset, isolerer det og legger gulv. Tømrerlaget monterer modulene og bistår annet arbeid. Selvbyggerne har forkjøpsrett innen 7 år. Dette gir mulighet også for personer som har gjeldsordning å kjøpe sitt eget hus etter gjeldsordningsperioden. Det som gjør boligene rimelige er billige kommunale tomter, egeninnsats (ca 500 timer), egen utførende tømrer og boligtypen. Springbrettbustader i Lindås kommune v/svein Gjerstad Prosjektet er politisk styrt og er forankret i den boligpolitiske handlingsplanen. Målet er å fremskaffe boliger til innbyggere som av økonomiske grunner har problemer med å være aktører på boligmarkedet. Målgruppen er den samme som for startlån. Lindås Tomteselskap AS, som er heleid av kommunen, står som utbygger. Prosjektet har ikke selvbygging, men det legges opp til egeninnsats der dette er mulig. Boligene selges til selvkost. Forskjellen mellom selvkost og markedspris kalles rente- og avdragsfritt lån. Markedsverdien av den kommunale innsatsen skal følge boligen, og ikke eieren. Hele eller deler av denne kan kreves inn dersom boligene selges på det åpne markedet de første fem år. Boligene er godkjente for husbankfinansiering, og det gis startlån / tilskudd til toppfinansiering. Boligene varierer i størrelse fra kvm. De opplever mest rift om de minste boligene. Solamodellen v/kjell Myhre Sola kommune står selv som utbygger for hele prosjektet. Boligene er rekkehus i to etasjer med leiligheter på kvm. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Boligene selges etter avhendingsloven som selveierboliger. Første byggeår var De har regler for tildeling, og kommunen har tilbakekjøpsrett i fem år. Tilbakekjøpsretten har vært brukt. De kjøpes da for selvkost pluss en indeksregulering. Kommunen har byggelånet, og finansieringskostnadene legges inn i salgssummen. Kommunen ser et stort behov for slike boliger.

4 Felles for alle disse fire prosjektene er at de har en sterk kommunal styring, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Det å ta et kommunalt grep har vært en forutsetning for å kunne fremskaffe boligene til en lavere pris enn man kunne ha oppnådd gjennom boligmarkedet. Alle partene i et prosjekt må ha et realistisk forhold til hva som ligger i selvbygging / egeninnsats. Lovverket setter begrensninger for hvilke typer egeninnsats selvbyggerne kan utføre. Selvbygging viser seg å ha en positiv effekt på fremtidig bomiljø, og det reduserer spekulasjon. Bedre, billigere boliger v/flemming Frost Arkitektfirmaet Juul og Frost har valgt å tenke helt nytt for å bygge rimelige boliger. Dette har resultert i et "bygningsskall" som kjøperne selv kan velge om de vil innrede, og hvordan de vil innrede. Kjøperne får en katalog med rimelige løsninger, ved innflytting. Boligene har en sentral baderomskjerne, og er ellers uinnredet. Boligene står i grupper eller "øyer" for å gi plass til mest mulig friområde. Arkitektfirmaet Juul og Frost er opptatt av å legge til rette for naturlige møteplasser mellom boligene og muligheter for godt bomiljø. Boligene selges på det åpne markedet. Mange barnefamilier og enslige har kjøpt. De opplever noe spekulasjon pga høy verdistigning generelt i København. Les mer om danskenes spennende prosjekt "bedre, billigere boliger" i vedlegget. Oppsummering Partene i samarbeidsprosjeket oppsummerte seminaret. Lisbeth Iversen takket for de ulike innspillene som var til stor inspirasjon. Hun poengterte viktigheten av en streng kommunal prosjektledelse. Øistein Johannesen (Vestbo) la vekt på nødvendigheten av tilskudd og fornuftige priser på tomter, og å styre spekulasjonen. Mener boligbyggelagene kan plukke det beste fra hver av kommunene som presenterte sine prosjekter i seminaret. Mabel Johansen takket for gode foredrag, og minnet om at hensikten med seminaret var å få et bedre beslutningsgrunnlag for videre arbeid i prosjektet, og det har vi fått gjennom dette et.

5 Små, rimelige og robuste boliger av Byråd Lisbeth Iversen U^ Byrådsavdeling for Klima,miliø og byutvikling Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune, boligbyggelagene og Husbanken byrådsvedtak- Byrådet inngår i et forpliktende samarbeid med Husbanken og boligbyggelagene i Bergen for, gjennom Bergensmodellen og en videreutvikling av denne, å øke tilfanget av nye boliger for førstegangs boligetablerere og andre prioriterte grupper 1

6 Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune, boligbyggelagene og Husbanken "Partene er enige om at hovedmålsettingen med avtalen er å komme fram til prinsipper og forpliktende samarbeid, om produktutvikling/nytenkning, bygging/fremskaffelse av boligprosjekt for unge etablerere hvor kvalitet innenfor universell utforming, miljø og energi søkes ivaretatt i størst mulig grad." Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune, boligbyggelagene og Husbanken Tre prosjekter hvor en ønsker å prøve ut ulike løsninger og nye modeller av den såkalte "Bergensmodellen": et småhusprosjekt en modulproduksjon et prosjekt med fleksible løsninger 2

7 BERGEN KOMMUNE Tomter til boliger til prioriterte grupper 1. Øvre Sadal - Rihddalen 9e!t B O Reguler!ngsformaf. Konsentrert srnahusbebyggelse, rekkehus 4reeP. 8.4 daa AnWll boliger,llustr. 14 Matis Io nls tnyttetsa BYA 3u r BERGEN KOMMUNE Tomter til boliger til prioriterte grupper 1 Toppe fziu BIE Rag.:anr3sr^^^^e: Korse^.^'e^. ^ns! ;w^:,^h^94esu I r.llir9h'us, ykicnr^r fi,^ t3h 4n!al7 b0liy?i 3111lnyh,s o;! 12 "suxe!^us I.ta4 s 1:3n'5^.,'ntn.tel=v B^ F 3n ^^2, 3

8 Tomter til boliger til prioriterte grupper Regoleringsmrrna^. konsentrert ;mdhsbebyggeose Art:,al 9ddd b0!lge, IIIu t 14 lvtpingh^s M., tnmir- fly nke BRA 40 f 4

9 Erfaringsseminar om små, rimelige og robuste boliger Selvbygging i Stavanger Bergen Odd Kåre Kvelvane STAVANGER KOMMUNE Historikk Selvbyggervirksomhet i 40 år 2000 boliger Gjennomsnitt boliger pr år Politisk målsetting er nå 100 boliger pr år STAVANGER KOMMUNE I

10 Selveyggerkonseptet I l"^ ^ø: t^. Rasjonell planlegging Egeninnsats Husbankfinansiering med lavt egenkapitalbehov Prosjekter med gode kvaliteter STAVANGER KOMMUNE Selvbyggerkonseptet fns. Sterk kommunal styring Delte entrepriser Lav pris - Selvkostprinsippet Familieboliger m2 bruksareal Enebolig eller rekkehus Små tomter m2.^. STAVANGER KOMMUNE 2

11 Målgruppe Unge (familier) i etableringsfasen Kommunale leietakere - integrering STAVANGER KOMMUNE 3

12 Tildelingskriterier Kan ikke eie tomt/bolig - også i andre kommuner Ikke tildelt selvbyggertomt tidligere Ikke for høy inntekt eller egenkapital Husstandens samlede årsinntekt lavere enn kr 1,0 mill. for 2007 (reguleres, SSB lønnsindeks) Søker må være i stand til å gjennomføre prosjektet mht egeninnsats og økonomi Min. 5 års botid/arbeid i kommunen STAVANGER KOMMUNE Tildeling ved loddtrekning Gruppe A Gruppe B Gruppe C 70 % av tomtene 20 % av tomtene 10 % av tomtene Søkere med barn - Søkere uten barn - Fortrinnsrett for omsorg og/eller omsorg og/eller søkere som er samvær samvær leietakere i kommunale boliger STAVANGER KOMMUNE 4

13 "Løpet" for selvbyggerne f"c;lie;.:ru4lic fli;' witd}.!4'h ill^ I k^ilu^økt^,.^ -- - tits),n.,i lk+ h<^nklan ^^ I _ Egeninnsats grunnmur Oppføring av bolig Malerarbeid Innflytting "Løpet" for selvbyggerne 1. Søknad gjennomført av Kommunalstyret 3. Felles orienteringsmøte ni/selvbyggerne: - saksgang av lagsammensetning tegninger og planer, avtaledokumenter m.m. husbanksøknad / finansielle forhold m.m. 4. Signere kontrakter 5. Søknad om husbanklån 6. Innbetaling av egenkapital før oppstart egeninnsats 7. Egeninnsats grunnmur 8. Oppføring av hus - brukstillatelse/ferdigattest 9. Siste (av hus innenfor det enkelte lag) 10. Skjøte, pantobligasjon, opprettelse av velforening m.m 11. Malerarbeider som egeninnsats 12. Innflytting - opparbeidelse av utomhus på egen tomt A+^B ^^ STAVANGER KOMMUNE 5

14 Stavanger eiendoms oppgaver Byggeregn. - sluttoppgjør Fe ig- og garantifin ger M ebrev, skjøte, pant Ko troll av alle arbeider Organisering og veiledni htg Prosjekt- og byggeledelse Utly ' ild 1* Lån tilsagn usbnken Søke bygge llatel ber Anb d-kon aherin`g Kjø tomt - 1anlegging STAVANGER KOMMUNE Hva gjør Stavanger eiendom Planlegg!, ansvarlig søker, anbud/kontrahere entreprenør 1' - t ansvarlig for grunnmurarbeider tegne forsikring og føre E k,; i Gebyrer, byggestrøm, refusjoner, tiknyttingsavgift. Journal for innbetalinger, beregning av rentebelastning for byggelån (etter innflytting) % /koord. av entreprisene - ØS plan/-koord. sørge for brukstillatelse/ferdigattest, strømabonnement kveldstid og lørdager Utarbeide sluttregnskap, avregne tilleggs-/ tilbakebetaling (ulik botid og tomteareal) Rekvirere, utfylle pantobligasjoner Sørge for at ^ blir opprettet F /reklamasjoner ovenfor entreprenører,r - STAVANGER KOMMUNE 6

15 Hva gjør boligene rimelige? Enkle boliger på små tomter Stordriftsfordel ved mange like typer Delte entrepriser (til selvkost) "Kommunen" er kontraktspart - profesjonell prosjekt-/byggeledelse, sikker betaler Egeninnsats timer STAVANGER KOMMUNE Prosjektplan 1. Tildeling av byggefelt - Utbygginsavtale 2. Programfase - reguleringsforhold 3. Utlysing av anbudskonkurranse planleggere 4. Ide- / skisseprosjektfase 5. Ide- / skisseprosjekt drøftes med Husbanken 6. Planlegging - Forprosjekt 7. Forprosjekt behandles av KMU-styret ^^-^i STAVANGER KOMMUNE 7

16 Prosjektplan forts. 8. Detaljplanlegging med anbudsbeskrivelser 9. Anbud/kontrakt om entrepriser for vei, vann og avløpsanlegg (VVA) - hovedanlegg 10. Opparbeidelse av VVA-anlegg 11. Utlysing av tomter/boliger - salgsprospekt 12. Samtidig utlyses anbudskonkurranse om: - tomteteknisk, tømmerarbeider, elektroanlegg, VVS-anlegg 13. Politisk behandling av kostnader etter anbud og fastsettelse av salgspriser for boliger STAVANGER KOMMUNE Prosjektplan forts. 14. Søknad husbanklån - samlet for prosjektet 15. Kontraheringsfase entrepriser 16. Evaluering av søkere og loddtrekning 17. Tomtearbeider - graving av byggegrop og stikkgrøft, drenssystem, bunnledninger oppsingling og komprimering (entreprenører) 18. Forskaling, støping av grunnmurer, gruppevis 8-12 hus pr gruppe (egeninnsats) 19. Oppføring og fullføring av boliger inkl. vinylbelegg gulv og vegger i våtrom STAVANGER KOMMUNE 8

17 Prosjektplan forts. 20. Fordeling av boliger ved loddtrekning 21. Ferdigbefaring og overtagelse 22. Maler- og gulvleggerarbeider (egeninnsats) 23. Skjøte, konvertering lån, opprette velforening 24. Sluttregnskap STAVANGER KOMMUNE Søra Bråde 2 Arkitekt: Arkitektkontoret BAR AS T STAVANGER KOMMUNE 9

18 i? i A'l V..- O G O O_.., BOLIGTYPER FOR SORA BRADE 2 Boli (Felt 81 B2 B3 B4 B5 86 B7 BB Sum A 143,0 m2 +ketler 25,5 m2' Llvsl BØ 168,5 m B : B 143,0 m2 (4 kjeller 25,5 mz BRA 168,5 m Il A m2 i ' II q 24 B1230m2 rkjeller 195m2`BRA14Z5m Sum `A tog type I er 204 m2 BA lor type II rr 174 m2 AS ARKITEKTGRUPPEN BAR Stavarrjer , rev , ,

19 Stavariger Eiend Sara Br3Qe 2 Bo+ijlyr 11

20 F, Plan 2 :asp Plan cndsa t sia Stavanc7er E:endom Sora erxoa 2 Pu:igly{M I A r : 701 wk ic Wt Atnl Lil LY ^ j Lo7dasnitt Tverlsnitl Stavanger Eiendom Sara BI $de 2 Sa' gtype 1 A Satt uc, 12

21 Fnshia mot end FT:.Id] era o51 Stavanger Eiendor'i Sera Br"Ge 2 Boptype 11 A Fasab mm mi Fasada mai ser Fa;xki r,x iu_ 11, maa Pbn uderetasle Plan 1. elale Stavanger E endorn Søre BrSee 2 Bor Tty W!! A Planel I^r,x A::1[ Ul. 13

22 Søra Bråde 2 (Lavenergi - fjernvarmeanlegg) Eneboliger Antall enheter 48 hvorav 29 m/livsløps. BTA 204 m2 Ferdigst Kalk. pris kr 3,0 mill. m2 pris kr ,- Eneboliger Antall enheter 33 BTA 1.74 m2 Ferdigst Kalk. pris kr 2,8 mill. m2 pris kr ,- STAVANGER KOMMUNE Gauselbakken Felt B1 Arkitekt: Arkipartner STAVANGER KOMMUNE 14

23 15

24 Gauselbakken Felt Bl Rekkehus Antall enheter - 18 BTA m2 Ferdigstilt i 2004 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 9 400,- Tomannsbolig Antall enheter - 20 BTA m2 Ferdigstilt i 2004 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 8 950,- b*s,.w.: STAVANGER KOMMUNE Gauselbakken Felt B4 Arkitekt: Link Signatur AS STAVANGER KOMMUNE 16

25 17

26 Gauselbakken N Felt B4 Enebolig Antall enheter - 49 BTA-134 m2 Ferdigstilt i 2004 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr ,- 1~ STAVANGER KOMMUNE Gauselbakken N Felt B6 Arkitekt: Stavanger Eiendom STAVANGER KOMMUNE 18

27 19

28 Gauselbakken Felt B6 Enebolig Antall enheter - 24 BTA m2 Ferdigstilt i 2001 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 8 380,- STAVANGER KOMMUNE Gauselbakken N Felt B8 Arkitekt: Hoem og Fotstad STAVANGER KOMMUNE 20

29 21

30 22

31 Gauselbakken Felt B8 Enebolig mnivasløpsst. Antall enheter - 25 BTA m2 Ferdigstilt i 2001 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 6 580,- STAVANGER KOMMUNE Krosshaugen-Loen Arkitekter: Haga og Grov, Abacus AS STAVANGER KOMMUNE 23

32 24

33 25

34 Krosshaug-Loen Enebolig Antall enheter - 49 BTA m2 Ferdigstilt i 2003 ' Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 9 300,- Enebolig Antall enheter - 54 BTA m2 Ferdigstilt i 2003 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 8 700,- STAVANGER KOMMUNE 26

35 Søra Bråde 1 Arkitekt: Stavanger Eiendom v/ Steinar Skartveit STAVANGER KOMMUNE 27

36 28

37 29

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 35

44 36

45 Slatr,a 6Yaw.ikpn 20u1 ØnYa poy:^mel ManNm b:^or.uj Øe (aw fun,...: Statens Bypeskikkpris 2007 Statens Byggeskikkpris ryMØ AleNlpl Niry Hedrede prosjekter: (...) SØra Bråde, Stavanger Kommune SakralWiM UEn6Ira5hW0x:w HcUmd?[I ^^^u- V'i 51,fL'^Rt F,'(1C'W11Y,i f n.rn ^c,nv_.,, inlmebe. "Ntwia1l,,,A+ cll4'.^l^w^g,q. V u.y41 mrj ''uil o0:w n k:,t^3,au'.:11,^.^ If(II^^P^ptnw4l? ty^l elaau:^:m M60isFI.^, 37

46 Søra Bråde 1 Tomannsbolig Rekkehus B Rekkehus C Antall enheter-26 -BTA m2 Ferdigstilt i 2005 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 9 500,- -Antall enheter- 18 BTA m2 Ferdigstilt i 2005 Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på kr 9 500,- Antall enheter-16 -BTA m2 -Ferdigstilt i Pris per enhet kr ,- som gir en m2 pris på ler 9900,- 900,- STAVANGER KOMMUNE tåtten Øst B7 Arkitekt : April arkitekter STAVANGER KOMMUNE 38

47 39

48 40

49 Jatten Øst B7 (lavenergiboliger - fjernvarme) Rekkehus Antall enheter - 50 BTA m2 Ferdigstilt Pris kr m2 pris kr ,- Rekkehus - livsløps. Antall enheter 23 BTA m2 Ferdigstilt Pris kr ,- m2 pris kr 10924,- STAVANGER KOMMUNE Kistebergheia Arkitekt : Knut Hoem STAVANGER KOMMUNE 41

50 42

51 43

52 Kistebergheia Rekkehus Antall enheter 21 BTA m2 Ferdigstilt 2007 Pris kr ,- m2 pris kr ,- NINIF STAVANGER KOMMUNE Avtaledokument mellom BE-utvalget og selvbyggere på felt Orientering om selvbyggervirksomheten Stavanger kommune hu ved BE-utvalget opprevet rugmuer[ sdvbyggeevhksomltet. Formålet med vbkeomhetrn er å gi selvbyggerne enledning tå å utføre m del av arbeidene på ege. bolig som egeninnaau, slik at byggeomkostningene redmoom Ved orgem0ert vbkaomher oppnås rasjonell drift og dermed gunsugc priecr. Kravet for å bli selvbygger er et den enkelte selvbygga er villig m d akseptere de retrdngshnjer og heilegenser som til enhver tid gjelder for arkseteheter, og erklerer å eppfyie de avtaler som a medbo i dørte avmøokammt. Eicndomsmtø ul den enkeim boliger tildeles i aemavu md de remingslinje som fremgår under kapitlet for oveeokjenog Boligene bygges i samsvar med beskrivelse og tegnloger (komnklsdokmnente, anm a godkjent av BE-utvelgcl og Irvennder) Denne toskrivelse med toganga vedleggen husboklånsøknnden og datoer busbankeaa grunnlag for å gi do Instruks 1. Arbeldsruties Selvbygger- skal gjete sin ul.i;lel li; byggepussen hersker en god &ttd og gdl kemeralskep, og ffi den taslsa000 xrlieidslid blir rocrholdl Ved utegrunna fravær, kan BF,-utvalga kr, el vedkommende trekka seg som selvbygger Fravær emva 3 daga skal legitimeres (legeanext), all bnvermå imubeides ella utføres mod godkjent sløortrder. Del men fomtsemmg for å koooo delte som selvbygga at vedkommende a mbordsiør, Etter søletad ken byggelder i spesielle tilfeller, godte at ø fett stedfumeder utfører selvbyggeriønaatsen 2. Byggherre - retnlnptlnjer i forbindelse med tilbyggingen BE-utvelger.orår som byggbene og har bygglevernnseo i bele byggeperioden, imib fenligbeferieg er avholdt. Selvbyggene bar Ikke anldning/rar til å inngå avlde md byggmester eller «åre leverandmer/utførende håndvakere. STAVANGER KOMMUNE 44

53 OVERDRAGELSESKONTRAKT FOR SELVBYGGERBOLIGER felt Kjøper: Utbygger/selger: «Navnl. Sta-og- konemue, «Navn2. Slaveoger eiendme 1. Utbygger forplikta eng til A besørge overdrar tty kjøper gen rur bm «Bm.. 2. Bierdonmren overdras i heolmid til følgende betinget er. a) Når boligene er f dig oppføre, skal dat enkelte eiendom oooeføros til irxlividuelle eiere. b) Stavanger kommune eier boligene i byggetidco og overskjøter bebygd eiendom til kjøpemo for selvkost, roer at Husbacken har mr st..dp..kl til kjøpeenes kooverueringmøknad vedlagt overdragolsoskoooskt og ferdigattest, snor HB-7 S.06. c) Kalkulerte kosmadee beløper seg dl: Kr ox inkl mva og inkl verdi egenitmsats. Beløpet inkluderer stipalene kostradar for prisstigning og byggelånsrentee, -,.",pi, basert på gjemomcrdllooløne1s<. Øt forutsmtes at prisstigningsberegnngeu skjer i samsvar med gjeldeodc prisforskrifter d) RåtoØris, komen. refusjon og -tilkobliogsavgifter avregnes fil selvkost Oppafieidelee av kommunale- og eomteteknske anlegg og planering av tomlene, skjer ener kontrakt med NN Byggeledelse og armrioiara sjon er basert på fase belep - Plueleggiogshoryorares, gebyrer, kopiering. byggesvøm reoler og forsikring avregnes til selvkost. e) Kjøperrye urfører min fuudameotaring, brmngarbeid, make- og golvleggingsarbeida og opparbeidelso av ul-dør-legg på egen form. 3 Stavangel kommune v/stavanger eiendom garanreme fm at egenkapital vil bli tilbakebetalt kjøper, dersom le n/hun bortfaller som kjøper. 4 Kjøperen er kjent ond og godtar at alle arrsne fraeodnfoplaner er av en mnlydondo karakter, Utbyggeren eller den han bemyndiga har ren dl å leggo vaon-, kloakk- og ovenerurslenying- STAVANGER KOMMUNE 45

54 Hva er SBP? Boligprosjekt for ungdom i Meland Svar på lokale samfunnsutfordringer Som Tiltak 9 i Boligsosial Handlingsplan er det også en konkretisering av politiske visjoner og ønsker "Meland - Et samfunn for alle" "Nasjonalt pilotprosjekt som skal søke nye veier for unge vanskeligstilte inn på boligmarkedet" 1

55 Meland kommune Meland kommune ligg i Nordhordland Ca innbyggjarar Stor utpendling Kommunesenteret Frekhaug ligg 2,5 mil nord for Bergen Del av ein større regional bustadmarknad Utfordringer lokalt 3 HØy tilflytning til kommunen 3 Ung befolkning (ca. 40% under 25 år),/presset kommuneøkonomi,/økende antall personer med rusrelaterte vansker, LAR, tung psykiatri og dobbel/trippeldiagnoser 3 Boligtilbud dominert av eneboliger (81 %),/Toft boligmarked 2

56 Målgruppe > Ungdom år som har vansker med å etablere seg på boligmarkedet > Villig til egeninnsats - for seg selv og andre > Både ordinær generell ungdom og ungdom med spesielle utfordringer (70/30) Målsetninger 1. Skape gode, nøkterne boliger til overkommelig pris 2. Skape læringsarenaer for ungdom 3. Utvikle/forbedre rehabiliteringstilbud/ tjenestetilbud til målgruppen rusrus/psykiatri 4. Utvikle overførbar kunnskap/modeller til bruk i andre kommuner 3

57 Prosjektorgan isering \^I â Prosjekteigar: â Styringsgruppe â Prosjektgruppe Meland kommune Formannskapet Prosjektleiar Sosialleiar Sosialkonsulent Kommunalsjef teknisk Kommunalsjef helse og sosial Samarbeid med eksterne partnere Metodikk i SBP 1. Generelt retta tjenestetilbud til spesielle grupper 2. Annonsering, intervju og matching 3. "En ide, mange former" 4. "Selvbygging" - mestring, læring, samarbeid, utdanning 5. " Organisasjonsutvikling 4

58 Status I 25 husstander har vært i prosjektet - 5 meldt seg ut og realisert annen bolig, 3 permitterte (rus-psyk), 7 i bolig, 4 bygger, 6 oppstart høst Ferdigstilt 3 eneboliger selvele, 4 eneboliger (leie til eie), 4 utleieleiligheter, 6 eneboliger ferdigstilles 08/09. Knarretun I Kommunal utleie bolig til forfall. Totalt rehabilitert 4 leiligheter Opprustet uteområde Leie til kostpris for 60 m2. 5

59 Moldekleiv 1f1 4 eneboliger, føres opp som kommunale utleieboliger for videresalg Modulbasert, 3 byggetrinn, m2 Utsalgspris

60 Kalkyle,t, Type 2,74 m2 Type 3,94 m2 Tomt Arkitekt Grunn og betong Bygge Temrererbeid vvs Etektrtker Adminbtresjon, Rigg og drift Mrginer kr kr kr kr la kr In kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt kr l kr l Summen for boliger Moldekleiv kr Boligbygging I 3 hovedaktører: Tømrerlag TL (kommunalt opplæringstiltak) Selvbyggere SB Kommunen ved Prosjektleder/gruppe P ^

61 Boligoppføring Tid Hva? Hvem? Fase 1 Prosjektering, Prosjektleder/gr med Før oppstart anbudsinnhenting eksterne (arkitekt), P koordinerer i hele fasen Fase 2 Modulproduksjon SB Oppstart Modulmontering, TL bjelkelag, tett tak TL Fase 3 Kledning SB Tett hus Isolering SB Annet tømrerarbeid TL Fase 4 Panel innvendig SB Ferdigstilling Laminat SB Annet tømrerarbeid TL Fase 5 Vedlikehold SB Drifting Oppfølging p Kostnadsreduksjon Billige kommunale tomter Egeninnsats (ca 500 t i pilotprosjektet) Egen utforende tømrer Boligtype - konstruksjon og størrelse 8

62 Finansiering Kostnad 1,4 million Lån oppføring komm. utleiebolig (50 års løpetid) Tilskudd 20 % Husbanken Tilskudd til boligetablering Fra 2009, momskompensasjon reduserer kostnaden med 25%. Finansiering Totalkostnad Tilskudd Husbank Momsrefusjon Lånesum kr kr Kriminalitetsutvikling V q Alle straffesaker i Meland n Straffesaker utført av 6 stk i SBP 9

63 Utgift eller investering? Prosjektkostnad Inntjening 3 mill i tilskudd + interne 5 stk deltagere x 5 år x ressurser 17,5 mill + 1 stk deltager x 3,5 år x B o, g I os k na t d 17,5 mill Ca 1,4 million pr bolig Besparelse 500 millioner kroner 10

64 OMS ringbrettbustader i Lindås kommune Svein H. Gjerstad Na jonale mål (St. m ) Regjeringa har som visjon at alle skal kunne bu godt og trygt. Den norske bustadpolitikken har vore basert på at folk skal eie sin eigen bustad bustadpolirikk i Lindås 2 1

65 Bustadpolitisk handlingsplan... alle skal kunne disponere ein god bustad i eit godt bumiljø. eit mangfaldig butilbod med attraktive butilhøve for innbyggarar i alle livsfasrl bustadpolitikk i Lindås 3 Sitat frå planen... Springbrettbustader er bustader for innbyggjarar som av økonomiske grunner har problem med å vere aktørar i den vanlege bustadmarknaden. Målgruppa er samanfallande for målgruppa for startlån. Organiseringa av desse bustadene legg opp til eigeninnsats der dette er mogleg. Marknadsverdien av den kommunale innsatsen skal følgje bustaden, og ikkje bustadeigaren bustadpolitikk i Lindås 4 2

66 IV P2 Pris Tilbodssida i marknaden er viktig... ilbodskurve Når prisen er høg, vil mange tilby bustader pi Når prisen er låg, er det få sbm vil tilby nye bustader M1 M2 Tal bustader bustadpolitikk i Lindås 5 Pris 1-;ttersPurnadsida er og viktig... P3 Hog pris gjev låg etterspitnad i P4 pris gjev høg etterspurnad M3 M4 Rtterslpurriudck tirte' Tal bustader bustadpolitikk i Lindås 6 3

67 Lo yser marknaden alt? Pris kva gjer vi med dei som it, kan betale marknadsprise h.iir'r_^p,1<rn(/<inårir ir Tal bustader Så mange bustaderfår vi... og sa mange manglar vi bustadpolitikk i Lindels 7 Kven er desse økonomisk vanskelegstilte? Folk med... 3 låg arbeidsinntekt 3 spesiell livssituasjon (t.d. re-etableraren) 3 overgangsstønad 3 uføretrygd 3 attføringspengar 3 rehabiliteringspengar 3 minstepensjon m.a.o. nok av folk bustadpolitikk i Lindis 8 4

68 I Nore er det berre 4% ikkje-kommersielle utleigebustader Sverige Dan.nark n Eigarbiistadat LI Private utleigebustader bustadpolitikk i Lindels Ikkje-kommersielle 9 medan svenskene satsar på ikkje kommersielle utleigebustad vil vi heller ha sjølveigande bustadt Fordi sjølveigande er... del av norsk tradisjon (jfr figuren) forutsigbart Økonomisk "riktig" ikkje stigmatiserende I tråd med St.m. men korleis skal dette kunne skje? bustadpolitikk i Lindels 10 5

69 Sparing (litt mindre vanskelegstilt)... Sparing i form av nedbetaling på lån Salsgevinst (ved auka marknadspris) Realisering av erga innsats (hus/tomt osv.) Realisering av finansiell meirverdi (gunstige r?nter) + evnt. annen frivillig sparing bustadpolitikk i Lindels 12 6

70 Finansiering av ipringbrettbustad D Topplån 3. prioritet Differanse mellom sjølvkost og marknadspris Eventuelle tilskot vil redusere sjølvkost Topplånet er rente- og avdragsfritt fram til sal, og kan heilt eller delvis verte ettergitt. Topplånet vil m.a.o. ikkje gje långjevar redusert disponibel månadsinntekt. Om lånet vert betalt, vil kommunen gje det vidare i form av subsidiert topplån eller som nye springbrettbustader bustadpolitikk i Lindås 13 Oppsummering Vi skapar forutsigbar busituasjon og auka tryggleik for målgruppa Dei som fortsett slit, vil få naudsynt økonomisk hjelp inn i ordinær bustadmarknad Dei som har fått vesentleg betra økonomi vil kunne gje det meste av topplånsubsidiet vidare til andre. Vi vil nytte Husbankmidlane svært målretta! Vi sparar kommunen for forvaltnings- og kapitalkostnader Vi viser at vi er opptatt av dei økonomisk vanskelegstilte innbyggjarane våre Vi reduserar supplerande sosialhjelp Vi reduserar talet på potensielle "klientar" bustadpoiitikk i Lindås 7

71

72 Dersom tiltaket vert den suksessen vi trur at det kanskje kan verte, vil vi byggje fleire springbrettbustader etter kvart som behovet vert avdekka. Takk for meg bustadpolitikk i Lindels 18 9

73 SOLA KOMMUNE BOLIGER FOR FØRSTEGANGSETABLERERE SOLA KOMMUNE Sola kommune har gjennomført 3 prosjekter med "ungdomsboliger". Skadberg øst byggeår 2001 Hålandsmarka byggeår 2005 Skadberg sør byggeår 2007 Type boliger Rekkehus i to etasjer: 2 romms på 56 m2 3 romms på 76 m2 Rekkehus m / livsløpstandard 3 romms på 76 m2 Boligene selges som selveierbolig. 1

Selvbyggervirksomhet i Stavanger. Alta 28.05.2008 Odd Kåre Kvelvane

Selvbyggervirksomhet i Stavanger. Alta 28.05.2008 Odd Kåre Kvelvane Selvbyggervirksomhet i Stavanger Alta 28.05.2008 Odd Kåre Kvelvane Historikk Selvbyggervirksomhet i 40 år 2000 boliger Gjennomsnitt 40 50 boliger pr år Politisk målsetting er nå 100 boliger pr år Selvbyggerkonseptet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RFL-12/10033-10 16404/13 05.03.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 19.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt.

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt. Saksframlegg Arkivsak: 13/214-1 Sakstittel: PILOTPROSJEKT VESTRE GOA Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: L81 Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-14/15778-15 26495/15 26.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Avtaledokument mellom Kommunalstyret for miljø og utbygging og selvbyggere på Søra Bråde2

Avtaledokument mellom Kommunalstyret for miljø og utbygging og selvbyggere på Søra Bråde2 Avtaledokument mellom Kommunalstyret for miljø og utbygging og selvbyggere på Søra Bråde2 Orientering om selvbyggervirksomheten Stavanger kommune har ved kommunalstyret for miljø og utbygging (heretter

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen 2015 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Kommunale utleieboliger Foto: Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende. Oppleves som stigmatiserende Mangler kontroll

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT Informasjonsmøte om bustadbygging i Tørvikbygd Lars Kristian Vikøy Banksjef i DNB Bank ASA Tema Bustadmarknaden i Tørvikbygd Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig hus? Krav

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Storbysamling 20. september

Storbysamling 20. september Storbysamling 20. september Kommunalt disponerte boliger Et samarbeid mellom kommune og boligbyggelag Rein Olav Hansen, utbyggingssjef, BATE boligbyggelag Fakta om Bate boligbyggelag Stavanger og Sandnes

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RFL-12/10033-10 16404/13 05.03.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 19.03.2013

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen,

400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER! Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 20.11.2013 Utgangspunkt 2008 Ca 3100 boliger Ikke bygget boliger på flere tiår Nedsalg på 90-tallet Økende

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Husbankens grunnlån Husbankkonferansen 2016 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig 2 Husbankens økonomiske rammer - 2017 Alle skal bo godt og trygt Låneramme: kr. 18 mrd Grunnlån - oppføring og oppgradering:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 Februar 2015 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Låntaker 1 3. Hva kan det gis lån til... 1 4. Prioriteringer... 2 5. Vurdering av lånsøker mv.... 2 6. Vurdering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 29.05.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Saksframlegg. Romprogram 18 nye kommunale boliger på Lillemoen

Saksframlegg. Romprogram 18 nye kommunale boliger på Lillemoen STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 613 Arkivsaksnr: 2016/724-1 Saksbehandler: Anne Lise Tiller Sætnan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Ungdomsrådet

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig

Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig Husbankens rolle Supplere markedet Ikke en generell boliglånsbank Regjeringens viktigste redskap

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425905 Arkivsaksnr: 2008/4259-5 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret Skolegata 15 - Boliger for funksjonshemmede

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Boligpolitisk strategi. 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune

Boligpolitisk strategi. 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune Boligpolitisk strategi 19. September 2016 Kristine Andenæs, Rådgiver Strategi og samfunn, Asker kommune Mål fra Kommuneplan > 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden > 350 nye boliger i året > 75 % leiligheter

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Valgfrihet; leie eller eie?

Valgfrihet; leie eller eie? Valgfrihet; leie eller eie? Dagens tilbud - leie Det inngås en tidsubestemt leiekontrakt med Bærum Kommune som utleier Husleie fastsettes til «gjengs leie». I et stigende marked vil gjengs leie være lavere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Boligpolitisk strategi for Asker kommune. 09. Februar Kristine Andenæs, Asker kommune

Boligpolitisk strategi for Asker kommune. 09. Februar Kristine Andenæs, Asker kommune Boligpolitisk strategi for Asker kommune 09. Februar 2017 2016 Kristine Andenæs, Asker kommune Mål fra Kommuneplan > 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden > 350 nye boliger i året > 75 % leiligheter

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Publisert 10.01.2017 Dette notatet viser hovedpunkter for en ny boligpolitikk. Det tar utgangspunkt i det som er fremmet i alternativt budsjett for 2017

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013 BoSmart Utgitt desember 2013 Se nærmere på 9 kompakte og praktiske hus Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig BoSmart Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer