Finansbyen RAPPORT. Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansbyen RAPPORT. Bergen"

Transkript

1 Finansbyen RAPPORT Bergen

2 Forord Kartleggingen av finansbransjen i Bergen bekrefter at vi er en sterk og kompetent finansby som tilbyr et bredt mangfold av finansielle tjenester. Innen banktjenester er kraften og mangfoldet stort med kombinasjon av lokale banker, nasjonale banker og filialer av utenlandske foretak, og byen er fortsatt et hovedsete innenfor liv-, pensjon og skadeforsikring. På forvaltningssiden finner vi sterke aktører med hovedkontor i Bergen som opererer nasjonalt og internasjonalt. Bergen kan tilby landets ledende finansutdannelse med et tilhørende sterkt forsk- ningsmiljø, og er hjemby for sterke forvaltningsorgan som Konkurransetilsynet. Flere nye finansinstitusjoner er etablert gjennom året, og store aktører som Tryg og Skandiabanken har styrket ledelse og hovedkontorfunksjoner i Bergen i løpet av året. Andre store aktører har rapportert en svak nedgang i antall ansatte, samtidig som de øker aktiviteten innenfor digitalisering og automatisering. Nettopp digitalisering er et nøkkelord i årets kartlegging. Kartleggingen viser en finansnæring i omstilling, med store endringer i digital produktutvikling og kommunikasjonskanaler. Dette har gitt økte investeringer og større behov for spisskompetanse. En annen særdeles viktig utfordring for bransjen er en betydelig vekst i antall reguleringer. Toppledere som er intervjuet vektlegger reguleringer som den største utfordringen for finansnæringen. En problemstilling er mengden av reguleringer som iverksettes på overnasjonalt nivå, men enda mer utfordrende er at den norske finansbransjen står overfor en mer restriktiv regulator enn aktører i andre land gjør. Dette er konkurransehemmende for norske finansforetak. Her har norske politikere en jobb å gjøre! 3 Kartleggingen er et initiativ fra Ressursgruppe finans i Bergen Næringsråd, og er gjennomført med økonomisk bidrag fra medlemmene i gruppen og andre aktører i finansbransjen i Bergen. Vi ønsker å takke DNB, Nordea, Holbergfondene, Sparebanken Vest, Tryg, Sparebank 1 SR-Bank, Handelsbanken, Danske Bank, Argentum, Norwegian Hull Club og Gabler for bidraget til kartleggingen. Bergen, Anders Skjævestad, Leder Ressursgruppe Finans Geir Mikalsen Adm. kontakt Ressursgruppe Finans

3 Innholdsfortegnelse 1. Ansatte, forvaltningsmidler og premieinntekter 1. Ansatte, forvaltningsmidler og premieinntekter 5 2. Endringer, muligheter og utfordringer i finansbransjen 7 3. Kunder, markeder og sårbarhet Fagmiljø, forskning og utdanningsinstitusjoner 13 Bergen har en komplett finansklynge med stor bredde. Høy kompetanse og mye kapital gjør Bergen til den klart ledende finansbyen i Norge utenfor Oslo. Bransjen tilbyr et bredt mangfold at finansielle tjenester og er fortsatt et hovedsete innenfor liv- pensjon og skadeforsikring, med flere av landets største selskapers hovedkontorer lokalisert i byen personer er direkte ansatt i finansbransjen i Bergensregionen i 101 ulike virksomheter. Tyngdepunktet i bransjen ligger innenfor bank og forsikring. Disse står også for den største delen av forvaltningskapitalen. 5. Oppsummering og fremtidsutsikter 16 Tallet på antall ansatte har holdt seg relativt stabilt siden toppen i 2012, med en svak nedadgående trend. Dette skyldes blant annet digitalisering av mange av arbeidsprosessene i bransjen, som har medført at mange av de «enklere» 4 arbeids-oppgavene nå løses automatisk. Behovet for arbeidskraft har som følge 5 av dette blitt mindre. Omtrent halvparten av alle som jobber i finansbransjen i Bergen jobber innenfor konvensjonell bankvirksomhet. Den største bankaktøren er fortsatt DNB. På plassene bak følger flere banker med en regional forankring, som Sparebanken Vest, Skandiabanken og Fana Sparebank. Siden forrige kartlegging har antall ansatte i denne sektoren blitt noe redusert, noe som primært skyldes digitalisering og automatisering av banktjenester. Byen har fortsatt en sterk forsikringsklynge. Blant annet har to av de største livog pensjonsforsikringsselskapene i landet hovedkontor i byen, DNB Liv og Nordea Liv. Trygs hovedkontorer i Fyllingsdalen er det selskapet som har flest ansatte av forsikringsselskapene med 830 ansatte. Til sammen sysselsetter forsikringsbransjen rundt personer i Bergen, noe som er en oppgang fra Innen forvaltningskapital og for premieinntekter er det en svak vekst fra kartleggingen for to år siden. Dette skjer på tross av at antall sysselsatte har flatet ut. Forsikringsbransjen ser ut til å ha tilpasset seg etter en utfordrende periode med overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. I prognosene fremover regner foretakene med at den svake nedgangen i antall ansatte vil fortsette omtrent som i de siste to årene. Samtidig anslår de samme foretakene en svakt vekst i forvaltningsmidler og premieinntekter.

4 Figur 1.1 Utvikling forvaltningsmidler (målt i milliarder kroner) Figur 1.2 Utvikling premieinntekter (målt i milliarder kroner) 44, ,8 Figur 1.4 Antall ansatte Endringer, muligheter og utfordringer i finansbransjen , Figur 1.5 Antall selskaper I løpet av de siste årene har en rekke nye reguleringer som treffer finansbransjen trådt i kraft. Dette har blitt den største utfordringer for bransjen. Nærmere 60 prosent av respondentene i vår undersøkelse svarer at nye reguleringer/ rammevilkår har påvirket selskapet. De store finansaktørene, særlig innen bank og livsforsikring, har fått den største belastningen, og samtlige av disse svarer at reguleringer er en stor utfordring. Selv om de fleste reguleringene, som blant annet Solvens- og Basel-komitéene, er overnasjonalt styrt, peker respondentene på at den norske finansbransjen står overfor en av de mest restriktive regulatorene. Dette er noe som kan virke konkurransehemmende for norske aktører. 8 I tillegg til å måtte tilpasse seg det overnasjonale regelverket i Basel III, får norske 9 Figur 1.3 banker gjennom særskilte tolkninger av norske myndigheter strengere krav til 8 6 Utvikling i antall ansatte i finansbransjen 20 egenkapital. Dette gir utenlandske banker et konkurransefortrinn som vil gi dem økte markedsandeler. Dette kan på sikt utgjøre en trussel for næringslivets 5546 Selskaper i undersøkelsen tilgang til kapital ved nedgangstider, da erfaring fra forrige finanskrise etter sektor: 5018 viser at banker trekker kapital ut av markeder som er lengre unna hjemme- Bank markedet i nedgangstider. Sjøforsikringsselskap Kreditt- og finansieringsselskaper For andre deler av bransjen er det utfordringer med økte driftskostnader knyttet til Forsikringsmeglerforetak regulering. I fondsnæringen har interne kontrollorganer vokst seg forholdsmessig Annen finansiell virksomhet store som følge av MiFID. Skadeforsikringsselskaper Tryg samler sin norske ledelse i Fyllingsdalen Livsforsikringsselskaper I 2016 trer også Solvens II i kraft. Det er blant livs- og pensjonsselskapene og pensjonskasser Tryg Forsikring blir fra januar 2016 delt i en norsk, en svensk og en dansk del, knyttet stor usikkerhet til hvordan dette vil påvirke bransjen, men at følgene vil bli Fond og stiftelser og ledelsen for den norske delen blir samlet i Bergen. Den nye sjefen for Tryg i Norge blir Espen Opedal. Opedal blir direktør for Trygs privatmarkedsvirksomhet Investeringsrådgivingsselskaper store er det ingen tvil om. Endringer i uføresystemet vil også skape dynamikker i Norge. Med seg får han Tone Hjulstad (industrikundevirksomhet), Trond Tepstad Verdipapirfond i markedet man per i dag ikke helt klarer å forutse. (skadevirksomhet) og Espen Strømme (SMB). De nasjonale enhetene får utstrakt og forvaltningsselskaper mandat til å tilpasse seg sine respektive markeder. - Vi er nummer tre og en Investerinsselskaper Flere aktører snakker om «en digitaliseringsrevolusjon i finansbransjen», noe som utfordrer i det norske markedet, og da må vi agere annerledes enn i Danmark, der Tryg er største aktør, sier Opedal. har ført til en rekke endringer i hvordan selskaper i denne bransjen opererer. Driveren i dette er ny teknologi, som gjør at kundene ikke lenger trenger Målet for selskapets norske del er å bli best i Norge. For å klare dette mener å oppsøke finansinstitusjoner for å få løst sine behov. Opedal at innovasjon og fornyelse er helt sentralt. - Hele bransjen er i dag inne i en digitaliseringsrevolusjon, og det gjør at vi må tilpasse oss og møte kundene på de plattformene dagens generasjoner ønsker å benytte seg av, sier Opedal. Tryg Kunderådgivning skjer via sosiale medier og chat, og informasjon om produktene Forsikring er den nest største arbeidsplassen innenfor finansnæringen i Bergen. er godt beskrevet på nett. Søknader og innvilgning av lån kan skje digitalt, sammen 900 ansatte sitter samlet på selskapets norske hovedkontor i Fyllingsdalen. med en hel rekke andre finansielle tjenester. Mens internett har vært aktivt i bruk i noen år, har digitaliseringen eksplodert gjennom nye mobilløsninger og kunder som forventer tilgang til sine finansielle tjenester der de er, hele døgnet.

5 Digitaliseringen gir også rom for at nisjeaktører kan gå inn og ta markedsandeler i deler av verdikjeden. Foreløpig ser det ikke ut til at dette har skjedd i vesentlig grad, men det er et tema som opptar aktørene. Mange av de store finansinstitusjonene er derfor forberedt på å ta del i en bransjeglidning eller å revitalisere sine forretningsmodeller for å følge med på endringer som kan komme. Digitaliseringen har igjen endret foretakenes rekrutteringsmønster. Enklere manuelle oppgaver blir gradvis faset ut, og det ansettes i dag knapt personer med lavere utdannelse enn en bachelorgrad. Spisskompetanse har også blitt et nøkkelord for mange. Det konkurreres i dag i stadig mindre grad på pris, og stadig mer på andre parametere som den service og kompetanse man kan tilby kunden. Digitaliseringsprosessen bransjen nå er inne i har også skapt et stort investeringsbehov i utvikling av nye og eksisterende systemer. For ikke å tape terreng i en knallhard konkurranse sier samtlige aktører vi har snakket med at store IT-investeringer er helt nødvendig for å kunne ha en ledende posisjon. Dette har også ført til at finansbransjen samlet har rekruttert flere IT-ansatte i de siste årene. Figur 2.2 Har nye kapitalkrav eller tilstrammet regulering påvirket din virksomhet? 26,8% 22,5% 23,9% 26,8% Ja, i svært stor grad Ja, til en viss grad Ja, men kun i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Dette er fire reguleringer som i stor grad påvirker finansbransjen Motsyklisk kapitalbuffer M o t s y k l i s k k a p i t a l b u f f e r Finansdepartementet besluttet 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital. Dette betyr at banker i gode tider skal sette av midler til en kapitalbuffer, slik at man i dårlige tider kan tære på denne bufferen. Formålet med denne beslutningen er å hindre at bankenes utlånspraksis forsterker en økonomisk lavkonjunktur, samtidig vil det kunne dempe presset på økonomien i en høykonjunktur. Basel III Basel III er Baselkomitéens standarder for kapital- og likviditetsstyring for banknæringen i EØS-området. Overgangsbestemmelsene innebærer full gjennomføring fra , men gjaldt fra Formålet med Basel III er å styrke reguleringer, risikostyring og tilsyn av banknæringen. Standardene innebærer 1. Skjerpede krav til ansvarlig kapital 2. Krav om kapitalbuffere 3. Krav til uvektet egenkapitalandel 4. Kvantitative likviditetskrav 8 De største utfordringer aktørene i finansbyen Bergen står overfor er både nasjonal og overnasjonale. Samtidig fører særlig digitalisering til en viss sentralisering Solvens II-direktivet Fra trer Solvens II-direktivet i kraft. Dette er en samling av sentrale direk- 9 tiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse i ett av funksjoner, oppgaver og tjenester. Her virker tyngdekraften på ulike måte. direktiv. De vesentlige endringene fra dagens regelverk er knyttet til soliditet og Noen funksjoner og oppgaver legges til Oslo, mens annet legges til Bergen risikostyring. Direktivet har samme 3-pilar-struktur som bankenes Basel II-direktiv. enten som en følge av at bedriftene her allerede har et hovedkontor her, at finansmiljøet i byen har særlig kompetanse eller at det skjer en sentralisering fra omkringliggende distrikter. Disse kan oppsummeres som følger: Pilar 1 inneholder alle kvantitative soliditetskrav. Pilar 2 inneholder regler for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Pilar 3 inneholder regler om markedsdisiplin. «Vi er nå vitne til en digitaliseringsrevolusjon i vår næring, og dette vil kunne rokke ved strukturen i hele bransjen.» Hogne Tyssøy, porteføljeforvalter og partner, Holbergfondene MiFID/MiFIR Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) fastsetter blant annet krav til verdipapirforetakenes organisering og deres utøvelse av virksomhet, krav om tillatelse for regulerte markeder, rapporteringsforpliktelser og opplysningsplikter ENDRING PROSENT Nye reguleringer /rammevilkår 57,4% Investeringer i ny teknologi 42,6% Lansering av nye produkter 39,7% Etablering av nye kanaler for distribusjon av produkter 36,8% Rekruttering av ny kompetanse 35,3% Nedgangstider i andre bransjer 27,9% Endret forbrukeradferd 25% Oppsigelse av egne ansatte 10,3% Vekst i andre bransjer 4,4% Annet 8,8% Figur 2.1 Hvilke tiltak/endringer har berørt bedriften de siste to årene (flere svar mulig)? «Den største utfordringen for både livbransjen, og også finansbransjen som helhet, i Norge, er regulatoren. Norske finansinstitusjoner møter i dag en strengere regulering enn den man ser globalt. Stadig strammere rammer er veldig krevende for bransjen og skaper lite forutsigbarhet, og dette vil i nærmeste fremtid ramme alle bedriftene i finansbransjen. Et kapitaltungt næringsliv på Vestlandet vil gjerne spesielt merke den tøffe reguleringen av bankene.» Anders Skjævestad, adm.dir. DNB Livsforsikring

6 «Produktene som tidligere ble ansett som kompliserte og tunge kan nå enkelt distribueres på nett. Det er klart at dette har medført flere store investeringer for å forbedre våre IT-systemer, men til dette har vi fått mye hjelp av et svært kompetent IT-miljø i Bergen.» 3. Kunder, markeder og sårbarhet Jørund Vandvik, administrerende direktør, Nordea Liv Tar aktive grep Fana Sparebank tar aktive grep for å være offensive i forhold til taktskiftet innen teknologi og endring i forbrukeratferd. Adm. dir Lisbeth Nærø tror at enda tydeligere posisjonering og differensiering vil gjøre at bankene kan beholde sin sterke posisjon i et mer fragmentert marked. - Selve kundeopplevelsen har vel aldri vært viktigere og det er her slaget vil stå. Vi må tørre å utfordre eksisterende forretningsmodeller. Ny aktører vil angripe oss i flere deler av verdikjeden, kun de bankene som evner å tilpasse seg en ny hverdag vil overleve, sier Nærø. Finansbransjen i Bergen har hovedtyngden av sine kunder i Hordaland og Norge for øvrig. Det er derfor som forventet at bedriftene vurderer sårbarheten som størst i forhold til den økonomiske utviklingen i Norge. På bedriftskundesiden er det de tradisjonelle vestlandsnæringene som er sterkest representert. Over 70 prosent av de spurte bedriftene oppgir at de har kunder innenfor petroleumsnæringen. Like bak følger sjømat/havbruk og maritim næring. De sterke klyngene Bergen har særlig innenfor områdene olje/gass, sjømat/havbruk og maritim næring gjør at byen også har et særdeles kompetent finansmiljø innenfor disse områdene. Dette ser vi av tidligere undersøkelser også har en smitteeffekt på rådgivningsbransjen og IKT-bransjen, der kunnskap om næringene og nærhet til kundene har betydelig fordeler. Vipps er inn i fremtiden Figur % Olje/gass/energi Vippsing ble et begrep i 2015 etter at DNB lanserte tjenesten der du kan overføre I hvilken av disse bransjene 70% Sjømat/havbruk 10 penger fra kontoen din kun ved å kjenne mobilnummeret til mottaker, uavhengig har bedriftens virksomhet 11 Maritim/shipping av om dere er kunder i DNB. I løpet av tre måneder fikk DNB brukere av i Bergensregionen sine kunder 60% Media/IKT (flere svar mulig)? tjenesten. 50% Reiseliv Vipps-tjenesten er et svar på endringene i bruk av banktjenester, der nye brukervaner og ny teknologi gjør at finansbransjen både må og kan betjene kundene sine på en ny måte. Tjenesten synliggjorde også hvor viktig det er med høyt tempo i produktutviklingen. 40% 30% 20% 10% Kultur - Vi bestemte oss for å være raskt ute fremfor å vente til vi hadde et totalprodukt ferdig med alle løsninger vi ønsket. Vi vil fortløpende lansere nye løsninger, sier direktør ved DNBs hovedkontor i Bergen, Benedicte Schilbred Fasmer. 0% 70% 68% 64% 38% 30% 23% Figur 3.2 Hvordan vurderer du bedriftens sårbarhet i forhold til den økonomiske utviklingen i ulike områder i verden? Svar for hvert av områdene på en skala fra 1 (ikke sårbar) til 6 (svært sårbar). Utviklingen i Norge Utviklingen i Europa Utviklingen i USA Utviklingen i Asia Utviklingen i Sør Amerika 4,39 3,43 3,06 2,62 2,07 «Den sterke økningen i digitale tjenester har i første rekke skjedd i markedet for privatkunder. Dette vil fortsette, samtidig som det fremover vil slå inn i bedriftsmarkedet og gi betydelige endringer også der.» Erik M. Throndsen, direktør for bedriftsmarkedet i Hordaland, Sparebank 1 SR-Bank

7 Handelsbanken blir enda mer lokale Handelsbanken etablerer bankråd på alle sine åtte kontorer i Bergensregionen. Vi skal være best på lokal og personlig rådgivning, og tror vi med dette kan komme enda tettere på det lokale næringslivet, sier banksjef Geir Flaa. Når Handelsbankens kontorer i Bergen etablerer bankråd, består disse av noen få utvalgte næringslivspersoner med stor tillit og ditto nettverk som skal bidra med å være øyne og ører i det lokale markedet. Bankrådsmedlemmene skal være våre rådgivere og ambassadører. Selv får de solid og nyttig innsikt i hva det vil si å drive en bank for næringslivet. I tillegg får de utvidet nettverket sitt gjennom samlinger med andre bankrådsmedlemmer både i Bergen og resten av landet, sier Flaa. Etableringen er i gang ved kontorene, og i løpet av 2016 vil alle ha bankråd. Handelsbanken ser for øvrig lyst på 2016: Banken har over tid vært i forkant med å bygge opp kapital, og har dermed kapasitet til å finansiere solide kunder har vært preget av utlånsvekst til næringslivskunder tross stadig tøffere myndighetskrav til kapital. Vi ser på oss selv som et stort tankskip som holder jevn fart uansett om det er stille eller orkan. Vi er derfor godt rustet også til røffere tider, sier Flaa. 4. Fagmiljø, forskning og utdanningsinstitusjoner Bergen har stor bredde og tyngde innenfor økonomirettede utdannelser. En betydelig institusjon er Norges Handelshøyskole (NHH), som er anerkjent for å være det ledende fagmiljøet i Norge for forskning og utdanning innen økonomi. I tillegg har Bergen et variert tilbud av økonomistudier ved solide utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Bergen, BI og Universitetet i Bergen. Til sammen har byen mer enn 5700 økonomistudenter på bachelor-, master- og Ph.D-nivå. Utdannings- og forskningsinstitusjonene er helt vesentlige bidragsytere til at Bergen kan være en finansklynge. I tillegg har også forvaltningsorganet Konkurransetilsynet sitt hovedkontor i byen. Den sterke bransjeklyngen og et solid fagmiljø gir byens finansbransje en bred 12 rekrutteringsplattform. 70 prosent av selskapene anser det som relativt enkelt Monobank er en nyetablert bank i Bergen som tilbyr lån uten sikkerhet 13 Kunder mellom 35 og 50 som raskt har behov for noen hundre tusen med å rekruttere kompetent arbeidskraft i byen. For en bransje som i disse dager er inne et par års nedbetalingstid er hovedmålgruppen. Kundene må være minimum 25 år, i en dramatisk endring i hvordan finansvirksomhet drives vil dette de kommende ha en akseptabel minimumsinntekt og ikke ha betalingsanmerkninger. Monobank årene kunne bli en enda større styrke for byen. fortrekker kunder som eier egen bolig, selv om det ikke er et krav. - Innstramning hos de tradisjonelle bankene gir muligheter for oss til å gå inn i et marked der marginene er høye, sier adm. dir. Bent H. Gjendem. For å lykkes skal banken være tilgjengelig og ha rask behandling av lånesøknader gjennom gode digitale løsninger og kundeservice. En sterk forretningsorientert IT-avdeling, riktig markedsføring i rette kanaler og god internkultur er driverne i å nå målet. «Sterke klynger er en forutsetning for å beholde sterke finansmiljøer, og klyngen har i vår region resultert i både nyetableringer innen forsikring og gjensidig vekst i banknæringen» Jan Erik Kjerpeseth, adm.dir., Sparebanken Vest Ambisjonene er store. Til neste år venter banken å låne ut 674 millioner kroner, som skal vokse til 3 milliarder kroner i Vi har gjort grundige analyser av markedet og mener dette er realistisk. Som et nyetablert heldigitalt konsept har vi lave driftskostnader, og vi ser absolutt for oss å kunne gå inn i andre nisjer etter hvert som vi vokser, sier Gjendem UiB NHH BI Bergen HiB Bachelor Master Ph.D Profesjons-studium Årsstudium 1693 Master Ph.D. Figur 4.1 Antall økonomistudenter i Bergen

8 «Det man kan tilby av kompetent arbeidskraft i Bergen er helt sentralt for Nordea Livs hovedkontorvirksomhet i byen. Mulighetene for rekruttering av spisskompetanse fra blant annet NHH og UiB vil fremover bare bli viktigere. Også en sterk bransjeklynge sikrer tilgang på svært kompetent arbeidskraft fremover». Jørund Vandvik, administrerende direktør, Nordea Liv I hvilken grad vil du si at din bedrift opplever det som vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft til bedriftens kontor i Bergensregionen? Svar på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad). Svært vanskelig Vanskelig Utfordrende Enkelt Veldig enkelt Svært enkelt 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 1,5% 7,5% 19,40% 22,40% 23,90% 25,40% Figur 4.2 I hvor stor grad det oppleves vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft i Bergensregionen «Investeringsverdenen har de siste årene blitt mer kompleks. Det finnes i dag skarpe skiller mellom hvem som er god og dårlig, og hvem som er god på hva. Vi i Gabler har hatt fokus på å rekruttere spisskompetanse for å skape vår egen nisje hvor vi er blant toppaktørene. Dette har gitt oss flere større oppdrag, spesielt innen livsforsikring og pensjon, da Gabler på enkelte felt kan gjøre dette effektivt og med stor kompetanse.» Tor Sydnes, Gabler Argentum støtter ny møteplass for Bergens finanstalenter I 2015 tok Argentum initiativ til det første Young Finance arrangementet, som hadde som formål å samle unge mennesker i finansnæringen i Bergen. - Vi opplevde fantastisk respons på arrangementet, både fra finansselskapene og deres yngre arbeidstakere, og det var tydelig at man hadde savnet en møteplass for de unge i finansmiljøet, sier leder for initiativet, Charlotte Wallem Rakner. På bakgrunn av dette ble det besluttet å starte Young Finance som en uavhengig organisasjon, hvor visjonen først å fremst er å skape en møteplass for unge innen finansbransjen i regionen med både faglige og sosiale dimensjoner Bergen har et spennende finansliv, men det preges av mindre selskaper der man sitter litt på hver sin tue, særlig når det gjelder den yngre garde. Vi ønsker å bidra til å styrke miljøet på tvers, og håper at initiativet vil bære frukter i form av økt kunnskapsdeling og samarbeid, samt et tettere nettverk blant finansbyen Bergens fremtidige ledere, fortsetter Wallem Rakner, som til daglig jobber i Argentum Engasjementet har vært stort, og allerede nå har man nådd over 100 aktive medlemmer. Organisasjonen drives på frivillig basis, med et styre som består av syv personer fra ulike deler av bransjen. Foruten Argentum har organisasjonen fått med seg DNB, PWC og Nordea Asset Management på laget som samarbeidspartnere. Konkurransetilsynet 14 Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som driver med konkurranseregulering 15 hovedsakelig gjennom håndhevelse av konkurranseloven. Etaten ble etablert 1. januar 1994 og erstattet det daværende Prisdirektoratet og Statens pristilsyn. Tilsynet ble i 2007 flyttet fra Oslo til Bergen og holder i dag til i Telegrafbygningen. Konkurransetilsynet har per dags dato 106 ansatte. I tillegg er Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) underlagt konkurransetilsynet. Her behandles klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. KOFA har per dags dato 11 ansatte. Styret i Young Finance. Fra venstre: Torbjørn Osland Bjelland, Camilla Neumann Holst, Charlotte Wallem Rakner og Sverre Andre Mehn. Ikke tilstede: Ingebrikt Bjørkhaug, Stine Sofie Grindheim og Jens-Petter Valaker Tonning. Norges Handelshøyskole har det ledende fagmiljøet i Norge for forskning og utdanning innen økonomi.

9 Skandiabanken Norge blir helnorsk 15. januar i år ble beslutningen om å selge den norske virksomheten av Skandiabanken offentliggjort. Banken ble for 15 år siden lansert i Norge som den første rene nettbanken i landet. Gjennom å utfordre de etablerte bankene ved å ikke ta gebyr på produkter og tjenester har Skandiabanken blitt en stor aktør i det norske bankmarkedet med kunder og totale verdier for 62 milliarder. Banken, med base i Bergen, har i overkant av 300 ansatte. Ambisjonen er å ta flere markedsandeler Siden de fleste prosesser i banken allerede er automatiserte vil dette ikke være noe problem, da dette gjør tjenestene lett skalerbare. Alle de nettbaserte tjenestene banken tilbyr blir også laget «in-house», og en av hjørnesteinene i virksomheten er IT-avdelingen. «Outsourcing er ikke aktuelt for oss, for vi mener at det er best og mest effektivt å ha alt selv», sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken. 5. Oppsummering og fremtidsutsikter Finansbyen Bergen står sterkt og har hatt en stabil utvikling hva gjelder ansatte, forvaltningskapital og premieinntekter. Det underliggende materialet viser store endringer som bransjen tar offensive grep for å tilpasse seg. Den største utfordringen for bransjen er mengden av reguleringer og detaljstyring fra myndighetene, og det er en utbredt frykt for at dette vil fortsette å øke i tiden som kommer. De norske finansinstitusjonene opplever dessuten at særnorske krav og fortolkninger av et overnasjonalt regelverk er konkurransevridende til fordel for utenlandske aktører. De utenlandske foretakene vil øke markedsandelen sin i tiden fremover som følge av dette. Dette vil gjøre det norske finansmarkedet sårbart i nedgangstider, fordi utenlandsk kapital med overveiende sannsynlighet trekkesut av det norske markedet i en slik sitasjon. Et kapitaltungt næringsliv på Vestlandet vil bli særlig hardt rammet. Digitalisering og automatiseringsprosessene som har preget bransjen de siste årene vil akselerere ytterligere fremover. Produkter som tidligere er blitt ansett som Figur 5.1 Hvordan bransjen vurderer fremtidsutsiktene for markedet for produkter og tjenester «Det er viktig at bankene tar en aktiv rolle i de nye strukturene som oppstår. De som ser nye muligheter og klarer å utnytte disse vil være vinnere. Time-tomarket blir viktigere, og bankene må kontinuerlig utvikle og lansere tjenester før de nødvendigvis er perfekte og grundig testet.» Lisbeth Nærø, adm. dir. Fana Sparebank Sterk samlokalisering i Jonsvoll Sparebanken Vest flyttet i desember inn i sitt nye bygg i Jonsvollskvartalet. Her vil også Frende Forsikring, Brage Finans, Eiendomsmegler Vest, Kyte Næringsmegling og Norne Securities ha sine hovedkontor. Adm. dir. Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest vil tilrettelegge for at profesjonalitet og samhandling vil prege Jonsvoll som arbeidsplass. Banken praktiserer såkalt free seating og clean desk i sine arbeidssoner. Jonsvollskvartalet vil være tilnærmet papirløst, og kompetansemessig for den enkelte medarbeider vil det å fullt ut utnytte bankens eksisterende og nye IT/AV-systemer være den mest umiddelbare endringen. - Vi har investert store ressurser i digitale arbeidsverktøy og forventer at alle ansatte tilegner seg nødvendig kompetanse for å beherske disse. Bank og finans er inne i en stor endring der kunder etterspør stadig bedre digitale tjenester. Da må vår totale digitale kompetanse på innsiden av organisasjonen også reflektere dette, påpeker Kjerpeseth. kompliserte er blitt lett å distribuere, og kundebehandling via digitale tjenester vil tilta. Behovet for investeringer i teknologi vil øke. Denne trenden gjør at finansnæringen fremover vil rekruttere mer spisskompetanse. Det fører også til en sterkere sentralisering, med store individuelle forskjeller. Noen oppgaver flyttes mot Oslo, mens en stor finansby som Bergen får flere oppgaver enten fordi byen har kompetanse som etterspørres eller fordi det flyttes oppgaver fra distriktene. Omstillingen i finansnæringen gir rom for flere nisjeaktører. Disse vil gå inn i deler av verdikjeden som enkeltaktører tidligere har håndtert alene. Dette vil også kunne gi en bransjeglidning. Delingsøkonomien der det å leie fremfor å eie kan også gi utfordringer for bransjen. Banken er et levende bevis på at man kan lykkes med innovasjon og nyskapning fra Bergen, og selv mener banken at Bergen har mye å by på som finansby. I tillegg til et veldig sterkt forsknings- og utdanningsmiljø, finnes det flere sterke kompetansemiljøer i byen, blant annet innenfor konsulent-, medie- og IT-bransjen, Finanskartleggingen viser at bransjen tar grep og iverksetter tiltak som følge av endringene. Effektivisering og nedbemanning i noen bedrifter gir rom for vekst og nye aktører. Samtidig er de største aktørene så manøvreringsdyktige at de fremdeles vil være motorene i finansnæringen. representert ved selskaper som KnowIT, Bouvet og Miles. Videre håper banken at de kan være med på å støtte opp under innovasjon og gründerskap i byen. 26,4% Finansbyen Bergen har sterke aktører som i en omskiftelig tid tar grep og har høy endringstakt. Bedriftene ser mange utfordringer, men er samtidig offensive i sine løsninger. Aktørene forventer at etterspørselen etter produkter og tjenester fortsatt vil øke, og digitaliseringen fører til at disse er skalerbare og kan selges i større volum ,1% Finansnæringen i Bergen vil derfor i fremtiden være sterkt posisjonert til å ha en 17 ledende rolle som det desidert sterkeste finansmiljøet utenfor hovedstaden. 62,5% Sterkere enn i dag Svakere enn i dag Omtrent som i dag Figur 5.2 Regner bedriften med å ha flere eller færre ansatte ved sine avdelinger Bergensregionen om 2 år? 47,90% 14,10% Færre ansatte 38% Omtrent like mange ansatte som i dag Flere ansatte

10 Fakta om kartleggingen Bergen Næringsråd har for fjerde gang gjennomført en kartlegging av Finansbyen Bergen. I år har vi gjort en mer omfattende kartlegging enn tidligere. Flere spørsmål er lagt til i den kvantitative undersøkelsen, men enda viktigere er det at vi for første gang har intervjuet toppledere fra byens ledende finansselskaper. Dette har tilført kartleggingen en ny dimensjon ved å få frem kvalitative endringer, muligheter og utfordringer. Intervjuene har synliggjort både felles utfordringer, og problemstillinger som differensierer aktørene. Kartleggingen av Finansbyen Bergen er gjennomført høsten Spørreskjema er sendt til samtlige finansforetak i Hordaland. 73 prosent av respondentene har besvart undersøkelsen. Data på øvrige foretak er samlet inn via offentlige databaser. I tillegg er ti toppledere i byens finansnæring intervjuet. 18 Innsamling og rapportering av data er gjennomført av student i samfunnsøkonomi, Kristoffer Duesund, som har gjennomført kartleggingen i forbindelse med praksisperiode i Bergen Næringsråd høsten Dybdeintervjuer av ledere i finansbransjen er gjort av Kristoffer Duesund og Geir Mikalsen. Ressursgruppe finans tilknyttet Bergen Næringsråd står bak finanskartleggingen og har bidratt fra utarbeidelse av spørreskjema til kvalitetssikring av materialet. Ressursgruppen består av følgende medlemmer: Anders Skjævestad (Adm. dir., DNB Liv), Hogne L. Tyssøy (Partner og Porteføljeforvalter, Holberg Fondene), Lisbet Nærø (Adm. dir, Fana Sparebank), Rune Mannseth, (Leder, Nordea Markets Vest), Jan Erik Kjerpeseth, (Adm. dir., Sparebanken Vest), Ole Lund (Banksjef, DNB), Magny Øvrebø (Investeringsdirektør, Nordea Liv), Erik M. Throndsen (Regiondirektør, Sparebank 1 SR-Bank), Trond Tepstad (Konserndirektør, Tryg), Aksel Mjøs (Førsteamanuensis, NHH), Tor Sydnes (Investeringsrådgiver, Gabler) Geir Mikalsen (Markeds- og kommunikasjonssjef, Bergen Næringsråd). SAMARBEIDSPARTNERE Takk til DNB, Nordea, Holbergfondene, Sparebanken Vest, Tryg, Sparebank 1 SR-Bank, Handelsbanken, Danske Bank, Argentum, Norwegian Hull Club og Gabler for bidrag til kartleggingen.

11

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen FINANSBYEN BERGEN 2013 RESSURSGRUPPE FINANS Medlemmer Deltakere fra forsikringsselskaper, banker, meglerforetak, fondsmiljøer og forskningsmiljøer Anders Skjævestad, leder Jan Erik Kjerpeseth Benedicte

Detaljer

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11

FINANSBYEN BERGEN 2011. Finansbyen Bergen Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 07.12.11 FINANSBYEN BERGEN 2011 Marit Warncke/ Anders Skjævestad / Ressursgruppe Finans 113 bedrifter 671 mrd i forvaltning 5 546 ansatte 39 mrd i premieinntekter er i vekst 113 bedrifter Vekst på 8 prosent i antall

Detaljer

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Finansmiljøet i Bergen en kartlegging Hvorfor kartlegge finansmiljøet i Bergen? Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd består av representanter fra de fleste store finansaktørene i Bergen, samt flere

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Solid drift og styrket egenfinansiering

Solid drift og styrket egenfinansiering F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 Det digitale reisen i Fana Sparebank Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 02.06.2017 Side 1 Digitalisering FSB Fana er symbolet på det digitale.. ingen tvil om det! F A N A 02.06.2017 Side 2 Digitalisering

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper Veiledning til utfylling av rapportering for tverrsektorielle finansielle grupper 1. Innledning Rapporten for tverrsektorielle finansielle grupper blir innhentet med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Soknedal Sparebank etablert 1885

Soknedal Sparebank etablert 1885 Soknedal Sparebank etablert 1885 Lokalban Om banken Etablert i 1885 132 år. 3 kontorer: - Soknedal, administrasjonen, Servicetorg, BM avdeling og 2 PM-rådgivere jobber. - Støren, serviceavdeling og PM-rådgivere,

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2016 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto renteinntekter

Detaljer

Finansnæringen i Stavanger-regionen

Finansnæringen i Stavanger-regionen Finansnæringen i Stavanger-regionen Torsdag 12. mars 2015 kl 18:00 Hvem er vi? Hvordan jobber vi? 1 Tidsplan for møtet Kl 1800 Velkommen v/ møteleder Rolf Johansen, leder ressursgruppen for kapitalforvaltning

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN

SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN SPAREBANKSEMINAR SWEDBANK FIRST SECURITIES 15. JANUAR 2015 KONSERNDIREKTØR FRANK JOHANNESEN HVA ER DE VIKTIGSTE TEKNOLOGIENDRINGENE I BANKMARKEDET NÅ, OG HVA GJØR SPAREBANKEN VEST? Kort presentasjon Sparebanken

Detaljer

Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010

Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010 Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010 Fra Stadlandet i nord til Sandnes i syd Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Sentral drivkraft for nærings - og samfunnsutvikling

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse Brage Finans AS Virksomhetsbeskrivelse Om Brage Finans Brage Finans er et finansieringsselskap som eies av 10 solide sparebanker (stiftet 2. juni 2010). Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å

Detaljer

Årsmelding Styreleder Finn Hvistendahl Pressekonferanse 3. mars 2010

Årsmelding Styreleder Finn Hvistendahl Pressekonferanse 3. mars 2010 Årsmelding 2009 Styreleder Finn Hvistendahl Finanstilsynets arbeid i 2009 Krisen preget arbeidet Ny rekord i antall banktilsyn tett oppfølging av bankenes virksomhet med 58 stedlige tilsyn flere enn noen

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Lederskap og kommunikasjon Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Agenda 1. SpareBank 1 kort fortalt 2. Tanker om endring

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014

Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014 Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styredagen Sogn og Fjordane 18.03.10 Henning Nordgulen, Direktør Divisjon Bedriftsmarked Innhold Om Sparebanken Vest Kredittvurdering av bedrifter Vurdering

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Styret skal ivareta bedriftens interesser Det som er bra for bedriften er i prinsippet bra for alle interessentene. 3 Frode Solberg

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Gruppeoppgave 2. Lag setninger til intensjonsavtalen. Tema Myndighetsutøving. Tidsramme 1300-1400

Gruppeoppgave 2. Lag setninger til intensjonsavtalen. Tema Myndighetsutøving. Tidsramme 1300-1400 Gruppeoppgave 2 Hvordan vil dine innbyggere i 2040 vurdere det valget som kommunen gjorde i 2016 om å slå sammen de tre kommunene i Midt-Telemark? Her er en del påstander, drøft disse som en del av prosessen

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E:

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E: Inge Five Bankdirektør T: 907 54 768 E: inge@debank.no Morten Dalhaug Kredittsjef T: 472 92 477 E: morten@debank.no Camilla Sagmo Voje Viseadm. Bankdirektør og operasjonell leder T: 900 77 040 E: camilla@debank.no

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

FINANSNÆRINGEN OG DEN DIGITALE REVOLUSJON. Idar Kreutzer, Finans Norge FinTech 25. februar 2015

FINANSNÆRINGEN OG DEN DIGITALE REVOLUSJON. Idar Kreutzer, Finans Norge FinTech 25. februar 2015 FINANSNÆRINGEN OG DEN DIGITALE REVOLUSJON Idar Kreutzer, Finans Norge FinTech 25. februar 2015 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 En høyproduktiv næring Finansbedriftene har

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer